7. évfolyam 14. szám 2012.04.03.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Határ a csillagos ég: végelszámolási hullám a KKV szektorban

Az idei első negyedévben 5828 céggel szemben indult felszámolási és 9048 céggel szemben végelszámolási eljárás. Ez 33, illetve 54 százalékos növekedés a megelőző év azonos időszakához képest. „Immár ötödik negyedéve folyamatosan emelkedik a felszámolások és a végelszámolások száma Magyarországon és semmi jele annak, hogy ez a trend megfordulna” – nyilatkozta Tóth Tamás, az Opten igazgatója.

Idén az első negyedévben 5828 céggel szemben indult felszámolási eljárás, és 9048 cég végelszámolását tették közzé. Továbbra sem túl gyakran alkalmazzák a csődeljárásokat, melyből az idei évben csupán 45-öt indítottak. A felszámolások száma az előző év első negyedévéhez képest 33 százalékkal, a végelszámolásoké pedig 54 százalékkal emelkedett.

 „Ez komoly problémákat jelez, hiszen a magyar vállalkozások között eddig is igen magas fizetésképtelenség további növekedése a - tőkeerősnek nem nevezhető - hazai KKV szektorban a lánctartozás és a fizetésképtelenségi hullám még szélesebb körű elterjedését vetíti előre.  Elég csak összevetni a mostani adatokat a válság első évének, 2008-nak az adataival, a felszámolási és végelszámolási ráta növekedése egészen elképesztő” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója. 2008 első negyedévében az éves felszámolási ráta, azaz a felszámolásokat a működő cégek számához viszonyító mutató 2,24 százalékon állt, a végelszámolási ráta pedig 2 százalék volt. Ehhez képest idén az első negyedévben a felszámolási ráta megközelítette a 4, a végelszámolási ráta pedig meghaladta az 5,6 százalékot. „Csaknem bizonyos, hogy az eljárások száma tovább emelkedik az év során, ez pedig azt jelenti, hogy év végére akár minden 25. működő céggel szemben fizetésképtelenségi eljárást, azaz felszámolást, csődeljárást kezdeményezhetnek” – mondja Tóth Tamás. „Ilyen kedvezőtlen adatokat a gazdasági válság előtti időszakban csak néhány olyan ágazat produkált - elsősorban az építőipar -, ahol hagyományosan magas a cégek fluktuációja, most viszont a gazdaság egésze mutat ilyen képet” – teszi hozzá az igazgató.

Márciusban 1964 céggel szemben indult felszámolás, szemben a tavaly márciusi 1500-zal. Végelszámolások tekintetében a 3928 indított eljárás 53 százalékos növekedés az előző évi 2565-tel szemben, és egyben minden idők legmagasabb havi adata. Az egy hónapon belül indított végelszámolások száma az előző hónapban lépte át először a 3000-es határt, azt megelőzően éppen a tavalyi március volt a rekorder hónap, a változás tehát ezen a területen a legnagyobb. „Ez részben szerencsére az adóhatóságnak és a cégbíróságoknak köszönhető, mert a hatóságok végre komolyan veszik a magyar gazdaságnak a nem működő cégektől történő megtisztítását. Az elindított eljárások során azonban gyakran derül fény ki nem fizetett követelésekre, így a cégbezárások többsége nem a tulajdonosok józan megfontolásából következik be, hanem a NAV vizsgálatok során felszínre került problémák kapcsán” – mondja Tóth Tamás.

Az első negyedévben 16 938 új céget jegyeztek be, ez 31 százalékos növekedés a tavalyi első negyedévhez képest. Ennek hátterében az áll, hogy a január óta szigorúbb és drágább cégalapítás, és ez tavaly november-decemberben cégalapítási hullámot indított el, ezek egy részét pedig januárban tették közzé a cégbíróságok.

Mint mindig, most is jelentős eltérések vannak mind régiónként, mind ágazatonként a felszámolások vagy épp új cégalapítások kapcsán. Az észak-magyarországi régióban például az idei első negyedévben 50 százalékkal több új céget alapítottak, mint 2011 ugyanezen időszakában, míg a nyugat-dunántúli régióban a növekedés üteme 20 százalék alatt maradt. A felszámolások számának alakulásának regionális eltéréseit jól mutatja, hogy míg a közép-dunántúli régióban 50 százalékkal is növekedett a felszámolások száma az első negyedévben a múlt év azonos időszakához képest, addig az észak-alföldi régióban a növekedés üteme még a 15 százalékot sem érte el.

Az építőipari cégek között a felszámolási eljárások növekedési üteme messze az országos szint alatt marad, amiben komoly szerepe lehet az évek óta eleve igen magas felszámolási aránynak. Vannak azonban olyan szakágazatok – pl. építőanyag-gyártás – ahol kifejezetten csökkent a fizetésképtelenségi eljárások száma. Más ágazatokban, így a szállítmányozás és fuvarozás esetében is tetten érhető, hogy a komoly piacszűkülés miatti korábbi rossz adatok után mára némiképp konszolidálódott a helyzet. Más területeket viszont még csak most ér el a felszámolási hullám: az átlagosnál lényegesen magasabb a felszámolások növekedési üteme a kiskereskedelemben, az informatikában, a vendéglátóiparban, vagy épp a pénzügyi szolgáltató cégek körében. Utóbbiak közül kétszer annyi cég került felszámolás alá az idei első negyedévben, mint 2011-ben.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 13. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 620
Végelszámolás 391
Hivatalból való törlés 31

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 19
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 295

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 269 db.

A héten 7852 cégnév, 2434 székhelycím és 409 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 525100 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A részvénytársaság közgyűlése

 

A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll (Gt. 231. § (1) bekezdés). Kizárólag a közgyűlés dönthet az alapszabály megállapításáról és módosításáról, a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról (vagyis, hogy az eddig zártkörűen működő részvénytársaság a jövőben nyíltan működjön vagy fordítva), az átalakulásról vagy a jogutód nélküli megszűnésről, az igazgatóság tagjainak, a vezérigazgatónak és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról valamint díjazásuk megállapításáról (Gt. 231. § (2) bekezdés). Ugyancsak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, osztalék előleg fizetésének elhatározása, döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, az egyes részvényfajták vagy osztályok átalakítása. Kizárólag a közgyűlés határozhatja el az alaptőke leszállítását vagy felemelését, átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátását, illetve kizárólagos jogkörrel dönthet mindazon kérdésekben, amiket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal (Gt. 231. § (2) bekezdés). A közgyűlést az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható (Gt. 232. § (1) bekezdés).  A közgyűlést az igazgatóság hívja össze (Gt. 232. § (2) bekezdés). A meghívókat legalább tizenöt nappal a közgyűlés időpontja előtt kell a részvényeseknek megküldeni. Ha a részvényes úgy kívánja, akkor részére a meghívót elektronikus úton kell kézbesíteni (Gt. 232. § (3) bekezdés). A meghívónak tartalmaznia kell a részvénytársaság nevét, székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, megtartásának módját, konferencia-közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét és elérhetőségét, a napirendet, a szavazati jog gyakorlásának az alapszabályban meghatározott feltételeit, a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét (Gt. 232. § (4) bekezdés). A közgyűlést ha az alapszabály vagy az igazgatóság másként nem rendelkezik a részvénytársaság székhelyére kell összehívni (Gt. 232. § (5) bekezdés). A közgyűlésen megjelent részvényesekről a nevüket (cégnevüket), lakóhelyüket (székhelyüket), részvényeik és az őket megillető szavazatok számát tartalmazó jelenléti ívet kell vezetni. A jelenléti ívben a közgyűlés időtartama alatt bekövetkező változásokat (pl. később érkező vagy a közgyűlés vége előtt eltávozó részvényesek megjelölését) folyamatosan vezetni kell (Gt. 233. § (1) bekezdés). A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá (Gt. 233. § (2) bekezdés). A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazatok több, mint a felét képviselő részvényes jelen van (Gt. 234. § (1) bekezdés). Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor az eredeti napirenddel a határozatképtelenség esetére összehívott megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az eredeti és a megismételt közgyűlés között legalább három, de legfeljebb huszonegy nap telhet el (Gt. 234. § (2) bekezdés).

Ha az alapszabály megengedi, a közgyűlés legfeljebb egy alkalommal felfüggeszthető. A felfüggesztett közgyűlést harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni (Gt. 234. § (3) bekezdés). Az alapszabály az egyszerű szótöbbséggel eldönthető kérdések esetében a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását kizárhatja – vagyis kimondhatja, hogy ezekben a kérdésekben már az első közgyűlés is a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes – vagy eltérően szabályozhatja – például kimondhatja, hogy a határozatképességhez elegendő a szavazatok egyharmadát képviselő részvényesek jelenléte (Gt. 235. §). Háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozattal dönthet a közgyűlés az alapszabály megállapításáról és módosításáról, a működési forma megváltoztatásáról, az átalakulásról illetve a jogutód nélküli megszűnésről, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról és az alaptőke leszállításáról. Az alapszabály más döntéshez is minősített többséget írhat elő (Gt. 236. § (1) bekezdés). Ha a közgyűlés határozatával valamely részvénysorozathoz fűződő jogok hátrányosan változnának meg, úgy ahhoz az érintett részvényeseknek az alapszabályban meghatározott módon külön is hozzá kell járulniuk (Gt. 237. §).

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a részvénytársaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő és a szavazatszámlálók nevét, a lezajlott fontosabb eseményeket és indítványokat, a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát (Gt. 238. § (1) bekezdés). A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy erre megválasztott részvényes hitelesíti (Gt. 238. § (2) bekezdés). A közgyűlési jegyzőkönyv vagy annak kivonata hitelesített példányát és a jelenléti ívet az igazgatóság harminc napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani (Gt. 238. § (3) bekezdés). A közgyűlési jegyzőkönyvből vagy annak kivonatából bármely részvényes másolatot kérhet (Gt. 238. § (4) bekezdés).

Az alapszabály lehetővé teheti ún. konferencia-közgyűlés megtartását is. Ebben az esetben a részvényesek a közgyűlésen nem személyesen, hanem megfelelő elektronikus hírközlési eszköz útján vesznek részt. Nem alkalmazható olyan hírközlő eszköz, amely a résztvevők azonosítását nem biztosítja, továbbá nem alkalmazhatóak olyan feltételek, amelyek bizonyos részvényest vagy a részvényesek csoportját hátrányos helyzetbe hozzák (Gt. 239. § (1) bekezdés). Ha az alapszabály konferencia-közgyűlés megtartását teszi lehetővé, a részvényesek szabadon döntenek részvételük módjáról. Aki a közgyűlésen személyesen kíván részt venni, úgy ezen szándékát legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt öt nappal be kell jelentenie az igazgatóságnak. Bejelentés hiányában úgy kell tekintetni, hogy a részvényes telekommunikációs eszköz útján kíván részt venni a közgyűlésen (Gt. 239. § (2) bekezdés).  Az alapszabály rendelkezhet úgy, hogy az éves rendes közgyűlésen csak személyesen lehet részt venni, továbbá meghatározhatja azokat a kérdéseket, amelyek konferencia-közgyűlésen nem tárgyalhatók (Gt. 240. § (1) bekezdés). Az alapszabály kimondhatja azt is, hogy konferencia-közgyűlés csak olyan internet kapcsolaton keresztül tartható, amely a hangot is közvetíti (Gt. 240. § (2) bekezdés). Ha az alapszabály úgy rendelkezik nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 5 %-át képviselő tagok a közgyűlés időpontja előtt legalább öt nappal tiltakoztak és kérték a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását (Gt. 240. § (3) bekezdés).

Az alapszabály lehetővé teheti az írásbeli – vagy azzal egyenértékű, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszközzel történő – szavazást is (Gt. 242. § (1) bekezdés). A határozat tervezetét az igazgatóság írásban küldi meg a részvényeseknek oly módon, hogy a döntéshozatalra legalább 8 nap álljon a rendelkezésükre. A részvényesek ezen határidő letelte előtt küldhetik meg írásbeli szavazatukat (Gt. 242. § (2) bekezdés). A szavazás lezárultát követő három napon belül az igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül írásban megküldi a részvényeseknek (Gt. 242. § (3) bekezdés).     

 

Magyar Közlöny 35-36/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

35/2012. március 28.

 

 

2012. évi XVI. törvény

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

 2012.04.01.

46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről

 2012.03.29.

47/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.04.01.

48/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.03.29.

49/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.03.29.

50/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.03.29.

51/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.03.29.

52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről

 2012.04.05.

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 2012.03.31.

9/2012. (III. 28.) NMHH rendelet

A felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról

 2012.03.29.

10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet

A filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a korhatár besorolási kategóriák feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapításáról

 2012.04.05.

17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet

A helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2012. évi szakmai támogatásáról

 2012.04.05.

18/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet

Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő, a kultúráért felelős miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.03.29.

19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.03.30.

20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet

A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

 2012.04.01.

23/2012. (III. 28.) OGY határozat

„Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról”

 2012.03.29.

24/2012. (III. 28.) OGY határozat

A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002–2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 2012.03.26.

25/2012. (III. 28.) OGY határozat

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról

 2012.03.28.

26/2012. (III. 28.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.03.26.

1073/2012. (III. 28.) Korm. határozat

Szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyűlése által a Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről

 2012.03.28.

1074/2012. (III. 28.) Korm. határozat

A Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról

 2012.03.29.

1075/2012. (III. 28.) Korm. határozat

Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének felemeléséről szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat módosításáról

 2012.03.29.

1076/2012. (III. 28.) Korm. határozat

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2012. évi egységes területalapú támogatáshoz nyújtandó kiegészítő nemzeti támogatás költségvetési forrásáról

 2012.03.28.

1077/2012. (III. 28.) Korm. határozat

Az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.03.28.

1078/2012. (III. 28.) Korm. határozat

A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről

 2012.03.28.

1079/2012. (III. 28.) Korm. határozat

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról

 2012.03.29.

1080/2012. (III. 28.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.03.28.

1081/2012. (III. 28.) Korm. határozat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektgazda kiemelt útfelújítási projektjei támogatásának a növeléséről az Észak-Magyarországi Operatív Program, Dél-Alföldi Operatív Program, Dél-Dunántúli Operatív Program és Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretét érintően

 2012.03.28.

34/2012. (III. 28.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.03.28.

35/2012. (III. 28.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2012.03.28.

36/2012. március 30.    
2012. évi XVII. törvény

Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról

2012.03.31.

2012. évi XVIII. törvény

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról

2012.04.14.

54/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

2012.03.31.

55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

A közérdekű adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

2012.03.31.

56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

Az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról

2012.03.31.

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról

2012.04.01.

58/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

2012.03.31.

59/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2012.03.31.

60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

Egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2012.04.02.

61/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének vizsgálatával összefüggő módosításáról

2012.03.31.

5/2012. (III. 30.) MNB rendelet

A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

2012.03.31.

11/2012. (III. 30.) BM rendelet

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2012.04.01.

12/2012. (III. 30.) BM rendelet

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól

2012.03.31.

13/2012. (III. 30.) BM rendelet

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2012.04.01.

14/2012. (III. 30.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről

2012.04.01.

16/2012. (III. 30.) NFM rendelet

A polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet módosításáról

2012.04.07.

31/2012. (III. 30.) VM rendelet

A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

2012.03.31.

16/2012. (III. 30.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 177/2011. (X. 12.) OVB határozata vizsgálatáról

2012.03.30.

17/2012. (III. 30.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról

2012.03.30.

1082/2012. (III. 30.) Korm. határozat

Az egységes közadatkereső rendszer és központi elektronikus jegyzék megújításáról

2012.03.30.

1083/2012. (III. 30.) Korm. határozat

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról

2012.03.30.

1084/2012. (III. 30.) Korm. határozat

Az egyes szociális jellegű ellátások készpénz-helyettesítő eszköz alkalmazásával való folyósításával kapcsolatos egyes feladatokról

2012.03.31.

1085/2012. (III. 30.) Korm. határozat

A termőföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerződések felszámolásáról

2012.03.30.

1086/2012. (III. 30.) Korm. határozat

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében

2012.03.30.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. március 28. 55. évfolyam, L 90

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/176/EU (2012. március 8.) határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Marokkói Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról
Jegyzőkönyv

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti euro-mediterrán megállapodáshoz, a Marokkói Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti keretmegállapodásról

 

RENDELETEK

A Bizottság 272/2012/EU (2012. február 7.) felhatalmazáson alapuló rendelete az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a hitelminősítő intézeteknek felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 273/2012/EU (2012. március 27.) rendelete a 297/95/EK tanácsi rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjak inflációs rátához való igazítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 274/2012/EU (2012. március 27.) végrehajtási rendelete az egyes harmadik országokból behozott bizonyos élelmiszerekre az aflatoxinnal való fertőződésük kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 1152/2009/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 275/2012/EU (2012. március 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 276/2012/EU (2012. március 27.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/177/EU (2012. március 19.) határozata a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Bank of Greece külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 2012/178/EU (2011. március 23.) határozata a Spanyolország által tervezett, az A NOVO Comlink szerkezetátalakításához nyújtandó, C 10/10 (ex N 562/09) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 1740. számú dokumentummal történt)
2012. március 29. 55. évfolyam, L 91

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 277/2012/EU (2012. március 28.) rendelete a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a dioxinokra és a poliklórozott bifenilekre vonatkozó felső határértékek és cselekvési küszöbértékek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 278/2012/EU (2012. március 28.) rendelete a 152/2009/EK rendeletnek a dioxinok és a poliklórozott bifenilek koncentrációjának meghatározása tekintetében történő módosításáró
A Bizottság 279/2012/EU (2012. március 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 280/2012/EU (2012. március 28.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Központi Bank 2012/180/EU (2012. március 21.) határozata az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezet elfogadásával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/25 határozat módosításáról (EKB/2012/4)
 

IV Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

Írország nyilatkozata a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés-büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló 2008/909/IB tanácsi kerethatározattal kapcsolatban
2012. március 30. 55. évfolyam, L 92

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/281/EU (2012. március 29.) határozata a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozat módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 282/2012/EU (2012. március 28.) végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról
A Bizottság 283/2012/EU (2012. március 29.) végrehajtási rendelete a 2012-es számviteli évtől érvényes, adatszolgáltatási űrlaponkénti átalánydíjnak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében való megállapításáról
A Bizottság 284/2012/EU (2012. március 29.) végrehajtási rendelete a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 961/2011/EU végrehajtási rendelet hatályvesztéséről
A Bizottság 285/2012/EU (2012. március 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/181/EU (2012. március 26.) végrehajtási határozata a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének Románia számára történő engedélyezéséről
A Bizottság 2012/182/EU (2012. március 28.) végrehajtási határozata Franciaország tengerentúli megyéiben a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre vonatkozó programhoz 2012-re nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 1954. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló, 2007. december 20-i 2008/79/EK, Euratom tanácsi határozathoz (  HL L 24., 2008.1.29.)
Helyesbítés az állam-, illetve kormányfői összetételben üléséző Tanácsnak a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 10.2. cikkének módosításáról szóló, 2003. március 21-i 2003/223/EK határozatához (  HL L 83., 2003.4.1., 66. o.) (Magyar nyelvű különkiadás, 1. fejezet, 4. kötet, 294. o.)
2012. március 30. 55. évfolyam, L 93

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/164/EU (2012. február 14.) határozata az Európai Unió és Grúzia közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás

az Európai Unió és Grúzia között a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról

2012. március 30. 55. évfolyam, L 94

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 258/2012/EU (2012. március 14.) rendelete az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 259/2012/EU (2012. március 14.) rendelete a 648/2004/EK rendeletnek a fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU (2012. március 14.) rendelete az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 261/2012/EU (2012. március 14.) rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati szerződéses kapcsolatok tekintetében történő módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 65., 2011.3.11.)
2012. március 31. 55. évfolyam, L 95

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 286/2012/EU (2012. január 27.) felhatalmazáson alapuló rendelete a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről szóló 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének új textilszál-elnevezéssel való kiegészítése érdekében, valamint VIII. és IX. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 287/2012/EU (2012. március 30.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a trifluszulfuron hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 288/2012/EU (2012. március 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 289/2012/EU (2012. március 30.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. április 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
2012. április 3. 55. évfolyam, L 96

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 291/2012/EU (2012. április 2.) végrehajtási rendelete a Norvégiából származó egyes mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó uniós vámkontingensekről szóló 992/95/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 292/2012/EU (2012. április 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/183/EU (2012. március 26.) határozata a Régiók Bizottsága egy észt tagjának és egy észt póttagjának kinevezéséről
2012. április 3. 55. évfolyam, L 97

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2012/179/EU Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a közbeszerzések egyes vonatkozásairól szóló megállapodás értelmében létrehozott vegyes bizottság 1/2011 határozata (2011. október 21.)
2012. március 28. 55. évfolyam, C 91
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 91/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6489 – Saint-Gobain/Trakya/Sisecam/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 91/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2012/C 91/03 2/2012. sz. különjelentés: „Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott pénzügyi konstrukciók kkv-k részére”
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 91/04 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. március 29. 55. évfolyam, C 92
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 92/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2012/C 92/02 1/2012. sz. különjelentés: „A szubszaharai Afrika élelmezésbiztonsága terén nyújtott uniós fejlesztési segélyek eredményessége”
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 92/03 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2012/C 92/04 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2012/C 92/05 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 92/06 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – „Permis d’Herbsheim” – iránti kérelmekről)
2012/C 92/07 Összefonódás bejelentésének visszavonása (Ügyszám COMP/M.6201 – HSH/Malév)
2012. március 30. 55. évfolyam, C 93
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2012/C 93/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2012. március 23.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banque de France külső könyvvizsgálóiról (EKB/2012/5)
 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Központi Bank

2012/C 93/02 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. február 10.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv és a 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2012/10)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 93/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 93/04 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6458 – Universal Music Group/EMI Music)
2012/C 93/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 93/06 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 93/07 A Bizottság nyilatkozata
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 93/08 A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 93/09 Pályázati felhívás – A globális és regionális kereskedelem aktuális, nagy gyakoriságú mutatói
2012/C 93/10 „Filmforgalmazás a digitális korszakban” előkészítő intézkedés – 2012. évi pályázati felhívás
2012/C 93/11 Pályázati felhívás az EFRAG-felügyelőbizottság közszolgálati hátterű tagjainak kinevezése céljából
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 93/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6508 – GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 93/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6483 – PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. március 30. 55. évfolyam, C 94
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 94/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. február 1-tól2012. február 29-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2012/C 94/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. február 1-tól2012. február 29-ig(A 2001/83/EK irányelv34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. március 30. 55. évfolyam, C 95
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 95/01 Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/02 Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/03 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/04 Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/05 Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/06 A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/07 Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/08 Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/09 A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/10 Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/11 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/12 Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. évi pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/13 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/14 Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/15 Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/16 Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/17 Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/18 Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/19 A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/20 Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/21 Az Európai GNSS Ügynökség (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/22 A CEPOL bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/23 Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/24 Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/25 A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/26 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/27 A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/28 A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/29 Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/30 Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/31 Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/32 Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/33 A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/34 Az ARTEMIS közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/35 Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/36 Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/37 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/38 Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 95/39 Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 95/40 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 95/41 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 95/42 A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 95/43 Az Európai GNSS Ügynökség (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 95/44 Az ARTEMIS közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
 

Helyesbítések

  Helyesbítés az Európai GNSS Ügynökség (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás (  HL C 287., 2011.9.30.)
  Helyesbítés az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás (  HL C 36., 2012.2.9.)
2012. március 31. 55. évfolyam, C 96
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 96/01 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6410 – UTC/Goodrich)
2012/C 96/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6496 – Apollo/Taminco)
2012/C 96/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6012 – CD&R/CVC/Univar)
2012/C 96/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6531 – Toshiba/HDD Assets of Western Digital)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 96/05 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 96/06 SESAR Közös Vállalkozás – 2012. évi költségvetés és 2012. évi javasolt létszámterv
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 96/07 Értesítés a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Törökországból és Ukrajnából származó, vasból, de nem öntöttvasból, vagy acélból, de nem rozsdamentes acélból készült, négyzet vagy téglalap keresztmetszetű hegesztett csövek, csövek és üreges profilok behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 96/08 Állami támogatas – Franciaország – SA.22614 (C 53/07) állami támogatás – Pau-Pyrénées repülőtér – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 96/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6536 – CVC/Ahlsell) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 96/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6553 – Reitan Servicehandel/R-kioski/UAB Impress Teva/OÜ Lehepunkt) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. március 31. 55. évfolyam, C 97
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 97/01 A Bizottság közleménye a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetekről
2012. március 31. 55. évfolyam, C 98
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 98/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 89., 2012.3.24.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 98/02 C-191/09. P. és C-200/09. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. február 16-i ítélete — Európai Unió Tanácsa (C-191/09. P.), Európai Bizottság (C-200/09. P.) kontra Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), korábban Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), korábban Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT (Fellebbezések — Dömpingellenes vámok — 954/2006/EK rendelet — A Horvátországból, Romániából, Oroszországból és Ukrajnából származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatala — 384/96/EK rendelet — 2. cikk, (10) bekezdés, i) pont, 3. cikk, (2), (3) és (5)—(7)bekezdés, 18. cikk, (3) bekezdés és 19. cikk, (3) bekezdés — A rendes érték és a kár meghatározása — A „gazdasági egység” fogalma — Védelemhez való jog — Az indokolási kötelezettség megsértése)
2012/C 98/03 C-204/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. február 14-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Flachglas Torgau GmbH kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Aarhusi Egyezmény — 2003/4/EK irányelv — Környezeti információkhoz való hozzáférés — Jogalkotói minőségben eljáró szervek vagy intézmények — A hatóságok tanácskozásainak titkos jellege — Feltétel, mely szerint e titkos jelleget jogszabálynak kell előírnia)
2012/C 98/04 C-17/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. február 14-i ítélete (a Krajský soud v Brně (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Toshiba Corporation és társai kontra Úřad pro ochranu hospodářské soutěľe (Verseny — Valamely tagállam területén ezen állam Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőzően kezdődő kartell — Az Unió és az Európai Gazdasági Térség területén hatást kifejtő nemzetközi kiterjedésű kartell — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A jogsértés miatt a csatlakozás időpontját megelőző, és az azt követő időszakra vonatkozóan folytatott eljárások és a jogsértés szankcionálása — Bírságok — A Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok hatáskörének elhatárolása — A Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok általi bírságkiszabás — A ne bis in idem elve — 1/2003/EK rendelet — A 3. cikk (1) bekezdése és a 11. cikk (6) bekezdése — Egy új tagállam Unióhoz való csatlakozásának következményei)
2012/C 98/05 C-72/10. és C-77/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. február 16-i ítélete (a Corte suprema di cassazione (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Marcello Costa (C-72/10.), Ugo Cifone (C-77/10.) elleni büntetőeljárások (Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szerencsejátékok — Sporteseményekre vonatkozó fogadások tétjeinek gyűjtése — Koncesszió szükségessége — Az uniós jognak a koncessziók odaítélése során történő megsértésére alkalmazandó következményekről — Újabb 16300 koncesszió odaítélése — Az egyenlő bánásmód elve és az átláthatósági kötelezettség — A jogbiztonság elve — A korábbi koncessziók jogosultjainak védelme — Nemzeti szabályozás — Tétgyűjtőhelyek közötti kötelező minimális távolság — Megengedhetőség — A koncesszió tárgyát képezőhöz hasonlítható, határon átnyúló tevékenységek — A nemzeti szabályozásban előírt tilalom — Megengedhetőség)
2012/C 98/06 C-182/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. február 16-i ítélete (a Cour constitutionnelle (korábban Cour d’arbitrage, Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marie Noëlle Solvay és társai kontra Région wallonne (Projektek környezetre gyakorolt hatásainak a vizsgálata — A „jogalkotási aktus” fogalma — Az Aarhusi Egyezmény végrehajtási útmutatójában található információk jelentősége és terjedelme — Valamely projekt megfelelő környezeti hatásvizsgálat nélküli engedélyezése — Az igazságszolgáltatáshoz való jog a környezetvédelem területén — A jogorvoslathoz való jog terjedelme — Élőhelyirányelv — A természeti terület épségét hátrányosan befolyásoló terv vagy projekt — Nyomós közérdeken alapuló kényszerítő indok)
2012/C 98/07 C-360/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. február 16-i ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) kontra Netlog NV (Információs társadalom — Szerzői jog — Internet — Tárhelyszolgáltató — Online közösségi hálózati felületen tárolt információk feldolgozása — Ezen információk szűrőrendszerének létrehozása a szerzői jogokat sértő fájlok rendelkezésre bocsátásának megakadályozása érdekében — A tárolt információk nyomon követésére vonatkozó általános kötelezettség hiánya)
2012/C 98/08 C-372/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. február 16-i ítélete (a Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pak-Holdco Sp zoo kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Adózás — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — A tőketársaságokra kivetett tőkeilleték — A tagállam arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a csatlakozása időpontjában már nem hatályos irányelveket vegyen figyelembe — A tőketársaság azon eszközei összegének kizárása az illetékalapból, amelyeket tőkeemelésre különítenek el, és amelyekre már tőkeilletéket vetettek ki)
2012/C 98/09 C-488/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. február 16-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA kontra Proyectos Integrales de Balizamientos SL (6/2002/EK rendelet — A 19. cikk (1) bekezdése — Közösségi formatervezési minták — Bitorlás vagy bitorlás kísérlete — A „harmadik személyek” fogalma)
2012/C 98/10 C-594/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. február 16-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — T.G. van Laarhoven kontra Staatssecretaris van Financiën (Hatodik HÉA-irányelv — Az előzetesen felszámított adó levonásának joga — Korlátozás — A vállalkozás eszközeinek felhasználása az adóalany saját szükségleteinek kielégítésére — A vállalkozási vagyon körébe tartozó eszköz magáncélú használatának adójogi kezelése)
2012/C 98/11 C-25/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 16-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA kontra Fazenda Pública (Adózás — Hatodik HÉA-irányelv — Az előzetesen felszámított adó levonása — A 17. cikk (2) és (5) bekezdése, valamint a 19. cikk — A termékek vagy szolgáltatások vásárlásához felhasznált „támogatások” — Az adólevonási jog korlátozása)
2012/C 98/12 C-118/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. február 16-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eon Aset Menidjmunt LTD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (HÉA — 2006/112/EK irányelv — 168. és 176. cikk — Levonási jog — Termékeknek és szolgáltatásoknak az adóköteles ügyletek érdekében történő felhasználására vonatkozó feltétel — A levonáshoz való jog keletkezése — Gépjárműbérleti szerződés — Lízingszerződés — A munkaadó által munkavállalójának a lakóhelye és munkahelye közötti ingyenes szállítására használt gépjármű)
2012/C 98/13 C-134/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. február 16-i ítélete (Landgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jürgen Blödel-Pawlik kontra HanseMerkur Reiseversicherung AG (90/314/EGK irányelv — Szervezett utazási formák — 7. cikk — A szervezett utazásokat kínáló utazásszervező fizetésképtelenségéből vagy csődjéből eredő kockázatokkal szembeni védelem — Hatály — Az utazásszervezőnek a fogyasztók által befizetett összegek csalárd felhasználásából eredő fizetésképtelensége)
2012/C 98/14 C-636/11. sz. ügy: A Landgericht München I (Németország) által 2011. december 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Karl Berger kontra Freistaas Bayern
2012/C 98/15 C-2/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Trianon Productie BV kontra Revillon Chocolatier SAS
2012/C 98/16 C-5/12. sz. ügy: A Juzgado de lo Social de Lleida (Spanyolország) által 2012. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marc Betriu Montull kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
2012/C 98/17 C-11/12. sz. ügy: A College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2012. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maatschap L.A., D.A.B. Langestraat, P. Langestraat-Troost kontra Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
2012/C 98/18 C-17/12. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2012. január 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TVI Televisão Independente, S.A. kontra Fazenda Pública
2012/C 98/19 C-18/12. sz. ügy: A Nejvyąąí správní soud (Cseh Köztársaság) által 2012. január 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Město ®amberk kontra Finanční ředitelství v Hradci Králové
2012/C 98/20 C-20/12. sz. ügy: A Tribunal administratif (Luxemburg) által 2012. január 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin kontra État du Grand-duché de Luxembourg
2012/C 98/21 C-21/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács.) T-363/10. sz., Abbott Laboratories kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. november 25-én hozott ítélete ellen az Abbott Laboratories által 2012. január 16-án benyújtott fellebbezés
2012/C 98/22 C-22/12. sz. ügy: A Krajský súd v Preąove (Szlovákia) által 2012. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Katarína Hassová kontra Rastislav Petrík, Blanka Holingová
2012/C 98/23 C-24/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. január 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X BV, másik fél az eljárásban: Staatssecretaris van Financiën
2012/C 98/24 C-26/12. sz. ügy: A Gerechtshof te Leeuwarden (Hollandia) által 2012. január 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen
2012/C 98/25 C-27/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. január 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TBG Limited, a másik fél az eljárásban: Staatssecretaris van Financiën
2012/C 98/26 C-29/12. sz. ügy: 2012. január 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság
2012/C 98/27 C-30/12. sz. ügy: Az Okresný súd Preąov (Szlovákia) által 2012. január 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Valeria Marcinová kontra Pohotovos» s.r.o
2012/C 98/28 C-32/12. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (Spanyolország) által 2012. január 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Soledad Duarte Hueros kontra Autociba S.A., Automóviles Citroen España S.A.
2012/C 98/29 C-42/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-434/10. sz., Václav Hrbek kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. november 15-én hozott ítélete ellen Václav Hrbek által 2012. január 27-én benyújtott fellebbezés
2012/C 98/30 C-43/12. sz. ügy: 2012. január 30-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa
2012/C 98/31 C-47/12. sz. ügy: A Finanzgericht Köln (Németország) által 2012. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kronos International Inc. kontra Finanzamt Leverkusen
2012/C 98/32 C-51/12. sz. ügy: A Giudice di Pace di Revere (Olaszország) által 2012. február 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Xiamie Zhu és társai elleni büntetőeljárás
2012/C 98/33 C-52/12. sz. ügy: A Giudice di Pace di Revere (Olaszország) által 2012. február 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ion Beregovoi elleni büntetőeljárás
2012/C 98/34 C-53/12. sz. ügy: A Giudice di Pace di Revere (Olaszország) által 2012. február 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hai Feng Sun elleni büntetőeljárás
2012/C 98/35 C-54/12. sz. ügy: A Giudice di Pace di Revere (Olaszország) által 2012. február 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Liung Hong Yang elleni büntetőeljárás
 

Törvényszék

2012/C 98/36 T-658/11. sz. ügy: 2011. december 20-án benyújtott kereset — Bizottság kontra OHIM — Ten ewiv (TEN)
2012/C 98/37 T-23/12. sz. ügy: 2012. január 17-én benyújtott kereset — MAF kontra Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
2012/C 98/38 T-25/12. sz. ügy: 2012. január 17-én benyújtott kereset — 3M Pumps kontra OHIM — 3M (3M Pumps)
2012/C 98/39 T-42/12. sz. ügy: 2012. február 1-jén benyújtott kereset — Bateni kontra Tanács
2012/C 98/40 T-45/12. sz. ügy: 2012. január 27-én benyújtott kereset — Egyesült Királyság kontra EKB
2012/C 98/41 T-46/12. sz. ügy: 2012. február1-jén benyújtott kereset — Chrysamed Vertrieb kontra OHIM — Chrysal International (Chrysamed)
2012/C 98/42 T-60/12. sz. ügy: 2012. február 6-án benyújtott kereset — Western Digital és Western Digital kontra Bizottság
2012/C 98/43 T-61/12. sz. ügy: 2012. február 6-án benyújtott kereset — ABC-One kontra OHIM(SLIM BELLY)
2012/C 98/44 T-63/12. sz. ügy: 2012. február 13-án benyújtott kereset — Oil Turbo Compressor kontra Tanács
2012/C 98/45 T-64/12. sz. ügy: 2012. február 15-én benyújtott kereset — Henkel és Henkel France kontra Bizottság
2012. április 3. 55. évfolyam, C 99
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 99/01 A Bizottság véleménye (2012. március 30.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a Franciaországban található, igen kis aktivitású hulladék tárolására szolgáló CSTFA létesítmény bővítése nyomán keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 99/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 99/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 99/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 99/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6543 – Ahold/Flevo)
2012/C 99/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6501 – Scholz Austria/Asamer Familienholding/RPE Recyclingpark Eisenerz) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 99/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6550 – TowerBrook/York/Apollo/Monier) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 99/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6512 – DS Smith/SCA Packaging)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 99/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 99/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. április 3. 55. évfolyam, C 99E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2010–2011

2010. november 23–25-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 34 E, 2011.2.3.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2010. november 23., kedd

2012/C 99 E/01 Az EKB 2009-es éves jelentése
Az Európai Parlament 2010. november 23-i állásfoglalása az EKB 2009. évi éves jelentéséről (2010/2078(INI))
2012/C 99 E/02 Polgári-katonai együttműködés és polgári-katonai képességek kialakítása
Az Európai Parlament 2010. november 23-i állásfoglalása a polgári-katonai együttműködésről és a polgári-katonai képességek fejlesztéséről (2010/2071(INI))
2012/C 99 E/03 Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2009-ben
Az Európai Parlament 2010. november 23-i állásfoglalása az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2009. évi munkájáról (2010/2236(INI))
2012/C 99 E/04 A stockholmi programot végrehajtó cselekvési terv polgári jogi, kereskedelmi jogi, családjogi és nemzetközi magánjogi szempontjai
Az Európai Parlament 2010. november 23-i állásfoglalása a stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv polgári jogi, kereskedelmi jogi, családjogi és nemzetközi magánjogi aspektusairól (2010/2080(INI))
 

2010. november 24., szerda

2012/C 99 E/05 Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA)
Az Európai Parlament 2010. november 24-i állásfoglalása A hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról (ACTA)
 

2010. november 25., csütörtök

2012/C 99 E/06 2011. évi költségvetés
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésről szóló, jelenleg zajló tárgyalásokról
2012/C 99 E/07 Az emberi jogok, a szociális és környezetvédelmi normák a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása az emberi jogokról, valamint a szociális és környezetvédelmi normákról a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban (2009/2219(INI))
2012/C 99 E/08 Az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentés
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2010/2059(INI))
2012/C 99 E/09 Az európai ombudsman különjelentése az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság 676/2008/RT panaszra adott ajánlástervezetét követően (az eljárási szabályzat 205. cikke (2) bekezdésének első része értelmében)
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása az Európai Ombudsman által a 676/2008/RT számú panasz ügyében az Európai Bizottsághoz intézett ajánlástervezetet követően készített különjelentésről (2010/2086(INI))
2012/C 99 E/10 Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentés (2008)
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása az európai uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentésről (2008) (2010/2076(INI))
2012/C 99 E/11 Közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövője
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövőjéről (2010/2028(INI))
2012/C 99 E/12 Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulója
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 2000. évi 1325. számú határozata tizedik évfordulójáról
2012/C 99 E/13 A méhészeti ágazat helyzete
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a méhészeti ágazat helyzetéről
2012/C 99 E/14 Új európai energiastratégia felé
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé (2010/2108(INI))
2012/C 99 E/15 A 2010. november 29. és december 10. között megrendezésre kerülő cancúni éghajlat-változási konferencia előkészítése
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a cancúni éghajlat-változási konferenciáról (COP16)
2012/C 99 E/16 A nyugat-szaharai helyzet
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a nyugat-szaharai helyzetről
2012/C 99 E/17 Ukrajna
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása Ukrajnáról
2012/C 99 E/18 Nemzetközi kereskedelempolitika az éghajlatváltozással kapcsolatos követelmények összefüggésében
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a nemzetközi kereskedelempolitikáról az éghajlatváltozás által támasztott követelmények összefüggésében (2010/2103(INI))
2012/C 99 E/19 Vállalati és szociális felelősség a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a vállalati társadalmi felelősségvállalásról (2009/2201(INI))
2012/C 99 E/20 A horizontális együttműködési versenyszabályok
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a versenyre vonatkozó horizontális együttműködési szabályok felülvizsgálatáról
2012/C 99 E/21 Irak – különösen a halálbüntetés (beleértve Tarik Aziz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadások
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása Irakról: a halálbüntetésről (beleértve Tárik Azíz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadásokról
2012/C 99 E/22 Tibet – arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása Tibetről – arra vonatkozó tervekről, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé
2012/C 99 E/23 Burma – választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása
Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása Burma – választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása
2012/C 99 E/24 A végbélrák elleni küzdelem az Európai Unióban
Az Európai Parlament 2010. november 25-i nyilatkozata a végbélrák elleni küzdelemről az Európai Unióban
2012/C 99 E/25 Az asrafi tábor
Az Európai Parlament 2010 november 25-i nyilatkozata az asrafi táborról
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2010. november 23., kedd

2012/C 99 E/26 Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának felhasználása: Írország - 2009. novemberi áradások
Az Európai Parlament 2010. november 23-i állásfoglalása az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0534 – C7-0283/2010 – 2010/2216(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 99 E/27 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Brabant és Zuid Holland, 18. számú körzet/Hollandia
Az Európai Parlament 2010. november 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandiának a 18. ágazatot érintő „EGF/2009/027 NL/Noord Brabant és Zuid Holland” referenciaszámú kérelme)(COM(2010)0529 – C7-0309/2010 – 2010/2225(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 99 E/28 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Drenthe, 18. számú körzet/Hollandia
Az Európai Parlament 2010. november 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandiának a 18. ágazatot érintő „EGF/2009/030 NL/Drenthe” referenciaszámú kérelme)(COM(2010)0531 – C7-0310/2010 – 2010/2226(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 99 E/29 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Limburg, 18. számú körzet/Hollandia
Az Európai Parlament 2010. november 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandiának a 18. ágazatot érintő „EGF/2009/028 NL/Limburg” referenciaszámú kérelme)(COM(2010)0518 – C7-0311/2010 – 2010/2227(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 99 E/30 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Gelderland és Overijssel, 18. számú körzet/Hollandia
Az Európai Parlament 2010. november 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandiának a 18. ágazatot érintő „EGF/2009/029 NL/Gelderland és Overijssel” referenciaszámú kérelme)(COM(2010)0528 – C7-0312/2010 – 2010/2228(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 99 E/31 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Holland és Utrecht, 18. számú körzet/Hollandia
Az Európai Parlament 2010. november 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandiának a 18. ágazatot érintő „EGF/2009/026 NL/Noord Holland és Utrecht” referenciaszámú kérelme)(COM(2010)0530 – C7-0313/2010 – 2010/2229(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 99 E/32 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Holland és Zuid Holland, 58. számú körzet/Hollandia
Az Európai Parlament 2010. november 23-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandiának a 58. ágazatot érintő „EGF/2009/024 NL/Noord Holland és Zuid Holland” referenciaszámú kérelme)(COM(2010)0532 – C7-0314/2010 – 2010/2230(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 99 E/33 A német alkoholmonopólium keretében nyújtott támogatás
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) a német alkoholmonopólium keretében nyújtott támogatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0336 – C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))
P7_TC1-COD(2010)0183
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. november 23-án került elfogadásra az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) a német alkoholmonopólium keretében nyújtott támogatás tekintetében történő módosításáról szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 99 E/34 Az Egészségügyi Világszervezet által adott nemzetközi szabadnevet (INN) viselő egyes gyógyszerhatóanyagok, továbbá gyógyszeripari végtermékek gyártásához használt egyes termékek vámmentességének megadása
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása az Egészségügyi Világszervezet által adott nemzetközi szabadnevet (INN) viselő egyes gyógyszerhatóanyagok, továbbá gyógyszeripari végtermékek gyártásához használt egyes termékek vámmentességének megadásáról és a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0397 – C7-0193/2010 – 2010/0214(COD))
P7_TC1-COD(2010)0214
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. november 23-án került elfogadásra a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének az Egészségügyi Világszervezet által adott nemzetközi szabadnevet (INN) viselő egyes gyógyszerhatóanyagok, továbbá gyógyszeripari végtermékek gyártásához használt egyes termékek vámmentességének megadása tekintetében történő módosításáról szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 99 E/35 AZ EK és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi határozattervezetről (11364/2010 – C7-0187/2010 – 2009/0062(NLE))
2012/C 99 E/36 Tudományos és technológiai együttműködési megállapodás az EU és a Feröer szigetek kormánya között
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Feröer-szigetek kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer-szigeteknek az Unió kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához (2007–2013) való társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))
2012/C 99 E/37 Az EK és Japán közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Japán kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11363/2010 – C7-0183/2010 – 2009/0081(NLE))
2012/C 99 E/38 Tudományos és technológiai együttműködési megállapodás az EK és Jordánia között
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11362/2010 – C7-0182/2010 – 2009/0065(NLE))
2012/C 99 E/39 Az Európai Unió és a Salamon-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Salamon-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (09335/2010 – C7-0338/2010 – 2010/0094(NLE))
2012/C 99 E/40 A közös hozzáadottértékadó-rendszer és a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvet módosító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS))
2012/C 99 E/41 A Vizcayai-öbölben élő szardella állomány kezelésére és halászatára vonatkozó hosszú távú terv
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása a Vizcayai-öbölben élő szardellaállományra és halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))
P7_TC1-COD(2009)0112
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. november 23-án került elfogadásra a Vizcayai-öbölben élő szardellaállományra és az állomány halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
2012/C 99 E/42 A közönséges fattyúmakréla nyugati állományára és halászatára vonatkozó többéves terv
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása az atlanti-óceáni fattyúmakréla nyugati állományára és annak halászatára vonatkozó többéves tervről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))
P7_TC1-COD(2009)0057
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. november 23-án került elfogadásra az atlanti-óceáni fattyúmakréla nyugati állományára és az állomány halászatára vonatkozó többéves tervről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 99 E/43 Az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása a 2187/2005/EK tanácsi rendeletnek az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0325 – C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))
P7_TC1-COD(2010)0175
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. november 23-án került elfogadásra a 2187/2005/EK rendeletnek az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása tekintetében történő módosításáról szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 99 E/44 Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazása
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))
P7_TC1-COD(2009)0153
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. november 23-án került elfogadásra az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 99 E/45 A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatások
Az Európai Parlament 2010. november 23-i jogalkotási állásfoglalása a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))
 

2010. november 24., szerda

2012/C 99 E/46 8/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet: III. szakasz – Bizottság – Európai Fejlesztési Alap: írországi áradások – Az ESZA 1. célkitűzésének (2000–2006) teljesítése
Az Európai Parlament 2010. november 24-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 8/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (16722/2010 – C7-0388/2010 – 2010/2217(BUD))
2012/C 99 E/47 Az EK és Moldova közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv
P7_TA(2010)0428
Az Európai Parlament 2010. november 24-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Moldovai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről (10496/2010 – C7-0330/2010 - 2010/0102(NLE))
2012/C 99 E/48 Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexe
Az Európai Parlament 2010. november 24-i jogalkotási állásfoglalása az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))
P7_TC1-COD(2008)0256
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. november 24-én került elfogadásra az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a betegek és a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 99 E/49 Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezése
Az Európai Parlament 2010. november 24-i jogalkotási állásfoglalása az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))
P7_TC1-COD(2008)0255
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. november 24-én került elfogadásra az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 99 E/50 Veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása
Az Európai Parlament 2010. november 24-i jogalkotási állásfoglalása egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))
P7_TC1-COD(2008)0240
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. november 24-én került elfogadásra egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
MELLÉKLET
2012. április 3. 55. évfolyam, C 100
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

OLAF

2012/C 100/01 Az OLAF Felügyelő Bizottság tevékenységi jelentése (2011. január–november)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!