7. évfolyam 16. szám 2012.04.17.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Most a végelszámolások hódítanak az építőiparban

 

A felszámolások stagnálnak, a végelszámolások viszont rendkívüli módon szaporodnak az építőiparban – derül ki legfrissebb adatainkból. Az ágazatban a kisebb és a nagyobb cégek is gyakran húzzák le a rolót, egyedül a külföldi tulajdonban álló cégekre nem jellemző a nagy fluktuáció.

Több mint 1400 építőipari cég esetében indult meg a végelszámolás az első negyedévben. Ez 40 százalékos növekedés az elmúlt egy év negyedéves átlagához képest és 30 százalékos növekedés 2011 azonos időszakához képest. A nagy növekedési ütem mögött a NAV és a cégbíróságok határozott fellépése húzódik meg: kényszer-végelszámolást rendelnek el azoknál a cégeknél, amelyek nem tesznek eleget beszámolási és egyéb kötelezettségeiknek. „Nem arról van szó, hogy egy adminisztratív hiba miatt kerülnek bajba a cégek, hanem arról, hogy a magára hagyott vagy bajba jutott vállalkozások sokszor már az adminisztratív kötelezettségeiknek sem tesznek eleget” – mondja ezzel kapcsolatban Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója. Az ilyen úton végelszámolt cégeket nagyrészt elhagyták, fantomizálták a tulajdonosok: nem foglalkoznak velük, vagyon már nincs bennük, az eszközök új vállalkozásokban kaptak szerepet. Ha az eljárás során kiderül, hogy van velük szemben követelés, a végelszámolást – az esetek harmadában fordul ez elő – felszámolás követi.

A végelszámolások növekedési ütemének elszabadulásával párhuzamosan a felszámolások növekedése megállt az utóbbi időben. A 2012 első negyedévében közzétett 1111 felszámolási eljárás lényegében belesimul a tavalyi négy negyedév átlagába (1051 felszámolás havonta), vagyis az építőiparban magas szinten stabilizálódott a felszámolások száma és aránya. Ugyanakkor a megelőző év azonos időszakához képest 17 százalékos növekedés. „Az építőipar talán az egyetlen olyan ágazat, ahol kicsik és nagyok, régi és új cégek egyaránt veszélyben vannak” – állítja Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) alelnöke. Csupán a külföldi tulajdonú cégek likviditási helyzete stabilabb az ágazati átlagnál: közülük kevesen kerülnek felszámolás alá, föltehetőleg azért, mert a nagy külföldi tulajdonosok még képesek finanszírozni magyarországi veszteségeket.

Utoljára 2008 első negyedévében alakult annyi új vállalkozás az építőiparban, mint most, 2012 első negyedévében. Összesen 1892 új vállalkozást jegyeztek be a cégbíróságok, jóllehet februárban már lecsengeni látszott az a cégalapítási hullám, ami a bejegyzések januári szigorítása miatt tavaly novemberben indult el. „Tavasszal általában megugrik az új alapítások száma az ágazatban, ám a mostani adat 30 százalékkal magasabb, mint a tavalyi havi átlag. Márciusban számos olyan cégalapítást tettek közzé, amit még a korábbi, enyhébb szabályozás hatálya alatt indítottak el. Fontos azonban megjegyezni, hogy bár a cégek újak, az esetek 70 százalékában a céghez kötő személyeknek már korábban is voltak vállalkozásaik az ágazatban” – mondja az Opten igazgatója.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 15. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 10
Felszámolás 317
Végelszámolás 919
Hivatalból való törlés 65

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 6
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 355

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 445 db.

A héten 20303 cégnév, 8120 székhelycím és 4692 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 524092 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A részvénytársaság alaptőkéjének felemelése

 

A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, alaptőkéjén felüli vagyona terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával vagy feltételesen átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával emelheti fel (Gt. 248. § (1) bekezdés). Az új részvény vagy kötvény forgalomba hozatala zártkörűen vagy nyilvánosan történhet (Gt. 248. § (3) bekezdés). A különböző alaptőke emelési módok együttesen és egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók (Gt. 248. § (3) bekezdés). Ha a zártkörűen működő részvénytársaság új részvények nyilvános forgalomba hozatalával kíván alaptőkét emelni, a közgyűlésnek előzetesen határoznia kell a működési forma megváltoztatásáról (Gt. 249. §). Az alaptőke felemeléséről a közgyűlés határoz (Gt. 250. § (1) bekezdés). Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetére az alapszabály a részvényeseknek, az átváltoztatható illetve a jegyzési elsőbbséget biztosító kötvény tulajdonosainak a részvények átvételére elsőbbséget biztosíthat. Ebben az esetben a jogosultak körét, sorrendjét és az elsőbbségi jog gyakorlásának határidejét az alapszabályban meg kell határozni (Gt. 251. § (1) bekezdés). A közgyűlés – ha azt az alapszabály nem zárja ki – felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amellyel az igazgatóság az alaptőkét a közgyűlés által meghatározott legfeljebb ötéves időtartam alatt felemelheti (Gt. 252. § (1) bekezdés). A felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi is az igazgatóságot az alaptőke felemelése során szükséges valamennyi határozat meghozatalára, amelyre felhatalmazás hiányában a közgyűlésnek lenne hatásköre. Ebben a körben az igazgatóság az alapszabály módosítására is jogosult (Gt. 252. § (2) bekezdés).

Az alaptőkét új részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával lehet felemelni (Gt. 254. § (1) bekezdés). Új részvényeket csak akkor lehet forgalomba hozni, ha a korábban kibocsátott részvények névértékét vagy kibocsátási értékét teljes egészében befizették, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátották (Gt. 254. § (2) bekezdés). A közgyűlési határozatban meg kell határozni az alaptőke emelés módját, összegét – szükség esetén a tervezett legkisebb összegét -  az alapszabály módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó részvények sorozatát, az egyes részvényfajtákhoz, osztályokhoz és sorozatokhoz fűződő jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, kibocsátási értékét, illetve azok befizetésének feltételeit, a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az annak ellenében biztosítandó részvények darabszámát, névértékét,  a hozzájárulást szolgáltató nevét, lakhelyét (székhelyét), az értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét, a szolgáltatás időpontját valamint a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételének határidejét (Gt. 255. § (1) bekezdés). Ha a jegyzési elsőbbséggel rendelkező személyek elsőbbségi jogukkal nem éltek, meg kell határozni azon személyek körét, akik a kibocsátandó részvények átvételére jogosultak és meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát (Gt. 255. § (2) bekezdés). A részvények átvételére csak olyan személy jelölhető ki, aki előzetesen arra kötelezettség vállaló nyilatkozatot tett. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vállalt pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás pontos összegét (Gt. 255. § (3) bekezdés). Az alaptőke emelés elhatározásával egyidejűleg a közgyűlés az alapszabályt a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség vállalások eredményétől függően feltételesen módosíthatja. Ebben az esetben újabb közgyűlés tartására nincs szükség (Gt. 256. § (1) bekezdés). Az alaptőke emelésről szóló határozatot az igazgatóság harminc napon belül köteles a Cégközlönyben közzétenni (Gt. 256. § (2) bekezdés). Ha nem került sor a feltételes alapszabály módosításra, vagy az nem terjedt ki minden szükséges döntésre, a részvényjegyzési időszak eredményes lezártát követő hatvan napon belül közgyűlést kell tartani és azon az alapszabályt megfelelően módosítani kell (Gt. 257. § (1) bekezdés). Ha a közgyűlés másként nem rendelkezik, az új részvény a részvénykönyvbe történő bejegyzést követő üzleti évben jogosít először osztalékra (Gt. 257. § (3) bekezdés). Az alaptőke emelés meghiúsul, ha az emelés összegének vagy legkisebb tervezett összegének megfelelő névértékű vagy kibocsátási értékű részvény átvételére az arra jogosultak határidőben nem vállalnak kötelezettséget (Gt. 258. § (1) bekezdés). Az alaptőke emelés meghiúsulását harminc napon belül elektronikus úton be kell jelenteni a cégbíróságnak (Gt. 258. § (2) bekezdés).

A részvénytársaság az alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti alaptőkéjét, ha arra mérlege szerint a fedezet biztosított (Gt. 259. § (1) bekezdés). Az alaptőke felemeléséről ilyen esetben az igazgatóság határozhat, és ugyancsak az igazgatóság fogadja el a közbenső mérleget is (Gt. 259. § (2) bekezdés). A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik  névértékének arányában illetik meg (Gt. 259. § (3) bekezdés). Az alaptőke emelést követő hatvan napon belül az igazgatóság intézkedik a meglévő nyomdai úton előállított részvények kicseréléséről vagy felülbélyegzéséről (Gt. 260. § (1) bekezdés). Ha a részvényes a kicserélendő vagy felülbélyegzendő részvényeket határidőben nem adja át, az igazgatóság azokat érvénytelenné nyilvánítja (Gt. 260. § (2) bekezdés).  Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett a társaság új részvényeket bocsát ki, és azokat értékesíti (Gt. 260. § (3) bekezdés). Ugyancsak értékesíti a társaság azokat felülbélyegzett vagy kicserélt részvényeket, amelyeket a részvényes határidőben nem vett át (Gt. 260. § (4) bekezdés). Dematerializált részvények esetében az igazgatóság az alapszabályban meghatározott időn – ennek hiányában tizenöt napon – belül értesíti az értékpapír számla vezetőjét a beállt változásokról (Gt. 261. §).

 

Magyar Közlöny 42-44/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

42/2012. április 11.

 

 

2012. évi XXIX. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról

 2012.05.15.

2012. évi XXX. törvény

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

 2012.07.01.

70/2012. (IV. 11.) Korm. rendelet

A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.04.12.

19/2012. (IV. 11.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről

 2012.04.12.

22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

 2012.04.12.

1106/2012. (IV. 11.) Korm. határozat

A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

 2012.04.12.

1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozat

A megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásáról

 2012.04.11.

1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozat

A Tüskecsarnok projekt befejezéséről

 2012.04.11.

39/2012. (IV. 11.) ME határozat

A Felsőoktatási Tervezési Testület tagjainak és elnökének megbízásáról

 2012.04.11.

43/2012. április 12.

 

 

71/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet

Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.04.13.

72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés szerinti lakbér mértékéről és a lakáscseréhez történő hozzájárulás feltételeiről

 2012.04.13.

73/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.04.20.

1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat

Magyarország 2012–2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról

 2012.04.12.

1110/2012. (IV. 12.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program közötti lehatárolás felülvizsgálatáról

 2012.04.12.

1111/2012. (IV. 12.) Korm. határozat

Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram átalakításáról

 2012.04.13.

1112/2012. (IV. 12.) Korm. határozat

Az „M0 útgyűrű építése 0+000–29+500 km szelvények között” című nagyprojekt műszaki tartalmának bővüléséről, valamint az erről szóló tájékoztatás Európai Bizottsághoz történő benyújtásának Kormány általi elrendeléséről

 2012.04.12.

1113/2012. (IV. 12.) Korm. határozat

A KEOP keretében megvalósuló „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

 2012.04.12.

1114/2012. (IV. 12.) Korm. határozat

A „Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítése” című nagyprojekt támogatásának növeléséről

 2012.04.12.

40/2012. (IV. 12.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.04.12.

44/2012. április 13.    
2012. évi XXXI. törvény

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról

2012.04.14.

2012. évi XXXII. törvény A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

2012.04.14.

2012. évi XXXIII. törvény

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

2012.04.14.

2012. évi XXXIV. törvény

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról

2012.04.14.

74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet

A katasztrófavédelmet érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

2012.04.15.

75/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

2012.04.15.

76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2012.04.14.

20/2012. (IV. 13.) BM rendelet

Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosításáról

2012.04.15.

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet

A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

2012.04.15.

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

2012.04.15.

17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet

A földgáz árszabályozással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2012.04.14.

35/2012. (IV. 13.) VM rendelet

Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2012.04.14.

36/2012. (IV. 13.) VM rendelet

A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet módosításáról

2012.04.21.

32/2012. (IV. 13.) OGY határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

2012.04.13.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. április 11. 55. évfolyam, L 101

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 305/2012/EU (2012. április 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 306/2012/EU (2012. április 10.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/186/EU (2012. február 3.) felhatalmazáson alapuló határozata a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról
A Bizottság 2012/187/EU (2012. április 4.) végrehajtási határozata a 2001/861/EK határozat novaluron tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 2164. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/188/EU (2012. április 4.) végrehajtási határozata a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bizonyos eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 2166. számú dokumentummal történt)
2012. április 12. 55. évfolyam, L 102

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/189/EU (2012. március 26.) határozata a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak a megkötéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 307/2012/EU (2012. április 11.) végrehajtási rendelete a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének alkalmazására megállapított végrehajtási szabályokról
A Bizottság 308/2012/EU (2012. április 11.) végrehajtási rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó kiegészítő vámok mértékének módosításáról
A Bizottság 309/2012/EU (2012. április 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/190/EU (2012. április 4.) végrehajtási határozata a 2008/603/EK, a 2008/691/EK és a 2008/751/EK határozatnak az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. melléklete szerinti származási szabályoktól a konzervált tonhal és a tonhalfilé (loin) vonatkozásában Mauritiuson, a Seychelle-szigeteken és Madagaszkáron fennálló különleges helyzetre figyelemmel lehetővé tett ideiglenes eltérés tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 2321. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/191/EU (2012. április 10.) végrehajtási határozata az amiszulbróm, klórantraniliprol, meptildinokap, pinoxaden, ezüst-tioszulfát és tembotrion nevű új hatóanyagokra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok általi meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 2259. számú dokumentummal történt)
2012. április 13. 55. évfolyam, L 103

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/192/EU (2010. július 12.) határozata az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról
A Tanács 2012/193/EU (2012. március 13.) határozata az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről
 

Megállapodás az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség között, az utóbbi államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről

 

A Szerződő Felek együttes nyilatkozata a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló különleges társulásról

 

RENDELETEK

A Bizottság 310/2012/EU (2011. december 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról szóló 1569/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 311/2012/EU (2011. december 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókkal és a reklámokkal kapcsolatos elemek tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 312/2012/EU (2012. január 9.) felhatalmazáson alapuló rendelete az Azori-szigetek és Madeira autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 973/2010/EU tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 313/2012/EU (2012. április 12.) végrehajtási rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet IV. és VIII. mellékletének módosításáról
A Bizottság 314/2012/EU (2012. április 12.) végrehajtási rendelete az 555/2008/EK és a 436/2009/EK rendeletnek a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartások tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 315/2012/EU (2012. április 12.) végrehajtási rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 606/2009/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 316/2012/EU (2012. április 12.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 168. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 317/2012/EU (2012. április 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 318/2012/EU (2012. április 12.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/194/EU (2012. április 11.) végrehajtási határozata az egyes harmadik országok nemzeti számviteli standardjainak és egyes nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítésére való alkalmazásáról szóló 2008/961/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 2256. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A Vegyes Bizottság 1/2012 2012/195/EU (2012. március 31.) határozata amely bizottságot az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás hozta létre (2012. március 31.) a megállapodáshoz tartozó, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló II. melléklet cseréjéről
2012. április 14. 55. évfolyam, L 104

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló megállapodásnak az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 319/2012/EU (2012. április 13.) végrehajtási rendelete a 2011. évben a 847/96/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján visszatartott egyes mennyiségeknek a 2012-es halászati kvótákhoz való hozzáadásáról
A Bizottság 320/2012/EU (2012. április 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 321/2012/EU (2012. április 13.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. április 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
2012. április 11. 55. évfolyam, C 103
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 103/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 103/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 103/03 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2012/C 103/04 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 103/05 MEDIA 2007 – Fejlesztés, terjesztés, promóció és szakképzés – Ajánlattételi felhívás – EACEA/8/12 – Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása – A „Kereskedelmi közvetítői program” 2012
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 103/06 Értesítés az Amerikai Egyesült Államokból származó etanol-aminok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról
2012. április 11. 55. évfolyam, C 104
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 104/01 A Bizottság közleménye a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 104/02 A Bizottság közleménye az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. december 15-i 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 104/03 A Bizottság közleménye az egyszerű nyomástartó edényekről szóló 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 104/04 A Bizottság közleménye a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. május 29-i 97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 104/05 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 104/06 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 104/07 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 104/08 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 104/09 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012. április 11. 55. évfolyam, C 105
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

2012/C 105/01 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. január 25.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló irányelv iránti javaslatról és a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2012/5)
2012. április 12. 55. évfolyam, C 106
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 106/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 106/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 106/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6551 – Kellogg Company/Pringles Snack Business) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 106/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6530 – EDF/Edison) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 106/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6543 – Wienerberger/Pipelife International) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 106/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6522 – Groupe Lactalis/Skånemejerier)
2012/C 106/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6529 – ABB/Thomas & Betts)
2012/C 106/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6518 – ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. április 13. 55. évfolyam, C 107
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 107/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 107/02 Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. július 1-jén tartott ülésén megfogalmazott véleménye COMP/M.6101 – UPM/Myllykoski és Rhein Papier – Előadó: Ciprus
2012/C 107/03 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/M.6101 – UPM/Myllykoski és Rhein Papier
2012/C 107/04 A Bizottság határozatának összefoglalója (2011. július 13.) egy összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám COMP/M.6101 – UPM/Myllykoski és Rhein Papier) (az értesítés a C(2011) 4997. számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 107/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6527 – Rio Tinto/Richards Bay Minerals) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 107/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6524 – Sberbank of Russia/BNP Paribas Personal Finance/BNP Paribas Vostok) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 107/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)
 

Helyesbítések

2012/C 107/08 Helyesbítés a forgalombahozatali engedélyekről szóló közösségi határozatok összefoglalásához a gyógyszerkészítmények tekintetében 2007. december 1-jétől2007. december 31-ig (  HL C 19., 2008.1.25.)
2012. április 13. 55. évfolyam, C 107E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2012/C 107 E/01 A Tanács 6/2012/EU álláspontja első olvasatban a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Tanács által 2012. február 21-én elfogadva
2012. április 14. 55. évfolyam, C 108
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 108/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 108/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 108/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6401 – Waterland/Alychlo/Omega Pharma)
2012/C 108/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6492 – SCOR/MAF/Essor JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 108/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 108/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6516 – Sumitomo Mitsui Financial Group/RBS Aviation Capital Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. április 14. 55. évfolyam, C 108E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2012/C 108 E/01 A Tanács 7/2012/EU álláspontja első olvasatban, a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 2007/573/EK határozat módosításáról
A Tanács által 2012. március 8-án elfogadva
2012/C 108 E/02 A Tanács 8/2012/EU álláspontja első olvasatban az egységes európai vasúti térség létrehozásáról
A Tanács által 2012. március 8-án elfogadva
2012. április 14. 55. évfolyam, C 109
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 109/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 98., 2012.3.31.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 109/02 C-462/10. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. január 13-i végzése — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (Fellebbezés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Ajánlati felhívás — Informatikai tanácsadási szolgáltatások nyújtása — Az ajánlat elutasítása — A szerződés másik ajánlattevőnek való odaítéléséről szóló határozat — Kiválasztási és odaítélési szempontok — A szempontok összekeverése — A szempontok súlyozása — A bírálóbizottsági jelentés teljes másolata — Az indokolás elégtelensége)
2012/C 109/03 C-496/10. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. január 19-i végzése (az Ufficio del Guidice di Pace di Venafro (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aldo Patriciello elleni büntetőeljárás (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Az Európai Parlament tagja — A kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv — 8. cikk — Becsületsértés miatti büntetőeljárás — A Parlament helyiségein kívül tett kijelentések — A „parlamenti feladatok ellátása során kifejtett vélemény” fogalma — Mentesség — Feltételek)
2012/C 109/04 C-590/10. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. november 22-i végzése (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Wolfgang Köppl kontra Freistaat Bayern (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — 91/439/EGK irányelv — 1. cikk (2) bekezdés, valamint 8. cikk (2) és (4) bekezdés — 7. cikk (1) bekezdés — Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése — Nemzeti vezetői engedély bevonása — B kategóriájú vezetői engedély másik tagállam általi kiállítása — A tartózkodási helyre vonatkozó feltétel megsértése — C kategóriájú vezetői engedély ugyanezen tagállam általi későbbi kiállítása — A tartózkodási helyre vonatkozó feltétel betartása — A C kategóriába tartozó járművekre vonatkozó vezetői engedély kiállításakor a B kategóriába tartozó járművekre vonatkozó érvényes vezetői engedély meglétére vonatkozó kötelezettség)
2012/C 109/05 C-45/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. december 7-i végzése — Deutsche Bahn AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Vízszintes, szürke-piros színkombinációból álló közösségi védjegy lajstromozására irányuló kérelem — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — 207/2009/EK rendelet — 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja)
2012/C 109/06 C-76/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. november 29-i végzése — Tresplain Investments Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Hoo Hing Holdings Ltd („Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (4) bekezdése és az 52. cikk (1) bekezdésének c) pontja — A Golden Elephant Brand közösségi ábrás védjegy — A lajstromozatlan GOLDEN ELEPHANT nemzeti ábrás védjegyre alapított törlési kérelem — A korábbi védjegyre irányadó nemzeti jogra való hivatkozás — A common law szerinti jellegbitorlási keresetre (action for passing off) vonatkozó szabályrendszer”)
2012/C 109/07 C-117/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. január 19-i végzése (Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Adózás — HÉA — Hatodik irányelv — 28. cikk (2) bekezdés a) pont — 28. cikk (3) bekezdés b) pont — Bizonyos szállítási szolgáltatások adómentessége — Parkolási szolgáltatást és az utasoknak a parkolótól a repülőtérig történő szállítását egyesítő ügylet — Két különálló szolgáltatás vagy egy egységes szolgáltatás fennállása — Az adósemlegesség elve)
2012/C 109/08 C-235/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2011. november 29-i végzése — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — Az Unió intézményei által saját nevükben lefolytatott közbeszerzési eljárások — A közösségi kibocsátás-kereskedelmi rendszerrel (CITL és CR) kapcsolatos IT-szolgáltatásokra és felhasználói támogatásra vonatkozó szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési eljárás — Az ajánlat elutasítása — Indokolási kötelezettség — Az egyenlő bánásmód elve — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan és nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2012/C 109/09 C-349/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 9-i végzése (Tribunal de première instance de Liège (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Auditeur du travail kontra Yangwei SPRL (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — A 97/81/EK irányelv — A részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeit korlátozó közigazgatási akadályok — A munkaszerződések és a munkaidő-beosztások kötelező hozzáférhetővé tétele és megőrzése)
2012/C 109/10 C-44/12. sz. ügy: A Court of Session (Scotland), Edinburgh (Egyesült Királyság) által 2012. január 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Andrius Kulikauskas kontra Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt
2012/C 109/11 C-45/12. sz. ügy: Cour de travail de Bruxelles (Belgium) által 2012. január 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Onafts — Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés kontra Radia Hadj Ahmed
2012/C 109/12 C-46/12. sz. ügy: Az Ankenævnet for Uddannelsesstøtten (Dánia) által 2012. január 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — L.N.
2012/C 109/13 C-60/12. sz. ügy: A Vrchní soud v Praze (Cseh Köztársaság) által 2012. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marián Baláľ
2012/C 109/14 C-420/08. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. január 27-i végzése (a Verwaltungsgericht Berlin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Yasar Erdil kontra Land Berlin
2012/C 109/15 C-533/09. sz. ügy: A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2011. december 15-i végzése — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság
2012/C 109/16 C-516/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. január 30-i végzése — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság
2012/C 109/17 C-575/10. sz. ügy: A Bíróság hetedik tanácsa elnökének 2012. január 20-i végzése — Európai Bizottság kontra Magyarország
2012/C 109/18 C-8/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. január 31-i végzése (az Oberlandesgericht Oldenburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Johann Bilker, Heidrun Ohle, Ursula Kohls-Ohle kontra EWE AG
 

Törvényszék

2012/C 109/19 T-268/08. és T-281/08. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. február 28-i ítélete — Land Burgenland és Ausztria kontra Bizottság („Állami támogatások — Az osztrák hatóságok által a Grazer Wechselseitige csoportnak (GRAWE) a Bank Burgenland privatizációja keretében nyújtott támogatás — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősítő és annak visszatéríttetését elrendelő határozat — A piacgazdasági feltételek mellett működő magánbefektető kritériuma — Az eladóként fellépő állam esetében való alkalmazás — A piaci ár meghatározása”)
2012/C 109/20 T-282/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 28-i ítélete — Grazer Wechselseitige Versicherung kontra Bizottság („Állami támogatások — Az osztrák hatóságok által a Grazer Wechselseitige csoportnak (GRAWE) a Bank Burgenland privatizációja keretében nyújtott támogatás — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősítő és annak visszatéríttetését elrendelő határozat — A piacgazdasági feltételek mellett működő magánbefektető kritériuma — Az eladóként fellépő állam esetében való alkalmazás — A piaci ár meghatározása”)
2012/C 109/21 T-77/10. és T-78/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. február 29-i ítélete — Certmedica International kontra OHIM — Lehning entreprise (L112) és Lehning entreprise kontra OHIM — Certmedica International (L112) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — L112 közösségi szóvédjegy — L.114 korábbi francia szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009 rendelet 57. cikke (2) és (3) bekezdése — Részleges törlés”)
2012/C 109/22 T-525/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 29-i ítélete — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio kontra OHIM — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SERVO SUO közösségi szóvédjegy bejelentése — A SERVUS korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 109/23 T-305/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 14-i végzése — Olaszország kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — 530/2008/EK rendelet — A kékúszójú tonhalállomány helyreállítása — A teljes kifogható mennyiség (TAC) 2008-ra történő megállapítása — Okafogyottság”)
2012/C 109/24 T-319/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 14-i végzése — Grasso kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — 530/2008/EK rendelet — A kékúszójú tonhalállomány helyreállítása — A teljes kifogható mennyiség (TAC) 2008-ra történő megállapítása — Általános hatályú aktus — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 109/25 T-329/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 14-i végzése — AJD Tuna kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — 530/2008/EK rendelet — A kékúszójú tonhalállomány helyreállítása — A teljes kifogható mennyiség (TAC) 2008-ra történő megállapítása — Általános hatályú aktus — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 109/26 T-330/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 14-i végzése — Ligny Pesca di Guaiana Francesco és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — 530/2008/EK rendelet — A kékúszójú tonhalállomány helyreállítása — A teljes kifogható mennyiség (TAC) 2008-ra történő megállapítása — Általános hatályú aktus — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 109/27 T-366/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 14-i végzése — Federcoopesca és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — 530/2008/EK rendelet — A kékúszójú tonhalállomány helyreállítása — A teljes kifogható mennyiség (TAC) 2008-ra történő megállapítása — Általános hatályú aktus — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 109/28 T-218/11. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. február 27-i végzése — Dagher kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében hozott korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Okafogyottság”)
2012/C 109/29 T-572/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. február 17-i végzése — Hassan kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szembeni korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Sürgősség hiánya — Az érdekek mérlegelése”)
2012/C 109/30 T-601/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. február 13-i végzése — Dansk Automat Brancheforening kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Az on-line szerencsejáték-szolgáltatók vonatkozásában alacsonyabb adókat bevezető dán törvény — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya — Az érdekek mérlegelése”)
2012/C 109/31 T-656/11. R. sz. ügy: Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró 2012. február 16-i végzése — Morison Menon Chartered Accountants és társai kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Sürgősség hiánya — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem”)
2012/C 109/32 T-666/11. sz. ügy: 2011. december 27-én benyújtott kereset — Budziewska kontra OHIM — Puma AG Rudolf Dassler Sport (egy puma ábrázolása)
2012/C 109/33 T-668/11. sz. ügy: 2011. december 30-án benyújtott kereset — VIP Car Solutions kontra Parlament
2012/C 109/34 T-15/12. sz. ügy: 2012. január 6-án benyújtott kereset — Provincie Groningen és társai kontra Bizottság
2012/C 109/35 T-16/12. sz. ügy: 2012. január 6-án benyújtott kereset — Stichting Het Groninger Landschap és társai kontra Bizottság
2012/C 109/36 T-19/12. sz. ügy: 2012. január 10-én benyújtott kereset — Fabryka Łożysk Tocznych-Kra¶nik kontra OHIM — Impexmetal (KFŁT KRA¦NIK)
2012/C 109/37 T-31/12. sz. ügy: 2012. január 23-án benyújtott kereset — Région Poitou-Charentes kontra Bizottság
2012/C 109/38 T-32/12. sz. ügy: 2012. január 20-án benyújtott kereset — Vardar kontra OHIM — Joker (pingulina)
2012/C 109/39 T-39/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-119/10. sz., Di Tullio kontra Bizottság ügyben 2011. november 29-én hozott ítélete ellen Roberto Di Tullio által 2012. január 25-én benyújtott fellebbezés
2012/C 109/40 T-40/12. sz. ügy: 2012. január 30-án benyújtott kereset — European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Europol
2012/C 109/41 T-41/12. sz. ügy: 2012. január 27-én benyújtott kereset — LS Fashion kontra OHIM — Sucesores de Miguel Herreros (L’Wren Scott)
2012/C 109/42 T-47/12. sz. ügy: 2012. január 27-én benyújtott kereset — Intesa Sanpaolo kontra OHIM — equinet Bank (EQUITER)
2012/C 109/43 T-48/12. sz. ügy: 2012. február 6-án benyújtott kereset — Euroscript — Polska kontra Parlament
2012/C 109/44 T-49/12. sz. ügy: 2012. február 7-én benyújtott kereset — Lafarge kontra Bizottság
2012/C 109/45 T-50/12. sz. ügy: 2012. február 7-én benyújtott kereset — AMC-Representações Têxteis kontra OHIM — MIP Metro (METRO KIDS COMPANY)
2012/C 109/46 T-51/12. sz. ügy: 2012. február 8-án benyújtott kereset — Scooters India kontra OHIM — Brandconcern (LAMBRETTA)
2012/C 109/47 T-54/12. sz. ügy: 2012. február 8-án benyújtott kereset — K2 Sports Europe kontra OHIM — Karhu Sport Iberica (SPORT)
2012/C 109/48 T-56/12. sz. ügy: 2012. február 9-én benyújtott kereset — IRISL Maritime Training Institute és társai kontra Tanács
2012/C 109/49 T-57/12. sz. ügy: 2012. február 9-én benyújtott kereset — Good Luck Shipping kontra Tanács
2012/C 109/50 T-58/12. sz. ügy: 2012. február 9-én benyújtott kereset — Nabipour és társai kontra Tanács
2012/C 109/51 T-62/12. sz. ügy: 2012. február 9-én benyújtott kereset — ClientEarth kontra Tanács
2012/C 109/52 T-66/12. sz. ügy: 2012. február 13-án benyújtott kereset — Sedghi és Azizi kontra Tanács
2012/C 109/53 T-67/12. sz. ügy: 2012. február 10-én benyújtott kereset — Sina Bank kontra Tanács
2012/C 109/54 T-68/12. sz. ügy: 2012. február 10-én benyújtott kereset — Hemmati kontra Tanács
2012/C 109/55 T-69/12. sz. ügy: 2012. február 17-én benyújtott kereset — Zavvar kontra Tanács
2012/C 109/56 T-70/12. sz. ügy: 2012. február 17-én benyújtott kereset — Divandari kontra Tanács
2012/C 109/57 T-71/12. sz. ügy: 2012. február 17-én benyújtott kereset — Meskarian kontra Tanács
2012/C 109/58 T-72/12. sz. ügy: 2012. február 17-én benyújtott kereset — Bank Mellat kontra Tanács
2012/C 109/59 T-73/12. sz. ügy: 2012. február 17-én benyújtott kereset — Einhell Germany és társai kontra Bizottság
2012/C 109/60 T-77/12. sz. ügy: 2012. február 16-án benyújtott kereset — Wahl kontra OHIM — Tenacta Group (bellissima)
2012/C 109/61 T-78/12. sz. ügy: 2012. február 17-én benyújtott kereset — GRE kontra OHIM — Villiger Söhne (LIBERTE brunes)
2012/C 109/62 T-79/12. sz. ügy: 2012. február 15-én benyújtott kereset — Cisco Systems és Messagenet kontra Bizottság
2012/C 109/63 T-82/12. sz. ügy: 2012. február 20-án benyújtott kereset — Makhlouf kontra Tanács
2012/C 109/64 T-87/12. sz. ügy: 2012. február 23-án benyújtott kereset — Duff Beer kontra OHIM — Twentieth Century Fox Film (Duff)
2012/C 109/65 T-88/12. sz. ügy: 2012. február 20-án benyújtott kereset — Charron Inox és Almet kontra Tanács
2012/C 109/66 T-96/12. sz. ügy: 2012. március 1-jén benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság
2012/C 109/67 T-446/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 16-i végzése — Escola Superiro Agrária de Coimbra kontra Bizottság

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!