7. évfolyam 15. szám 2012.04.10.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

 Pénz, piac és partnerség

Túlélés és fejlődés a közösség részeként

időpont: 2012. április 17. (kedd), 9.00-13.30.

helyszín: Debrecen, Kölcsey Központ (Hunyadi u. 1-3.)

 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Piac & Profit  közös konferenciája az önkormányzat, a kormányzat és az üzleti szektor partnerségére helyezi a hangsúlyt. Az együttműködés, partnerség, összefogás, összehangolódás, az érdekek harmonizációja nélkül ugyanis egyik partner sem lehet sikeres.

A partnerséget és a helyi közösség részekénti létezést hangsúlyozó rendezvényre várják a kkv-kat, külön említve az agrárvállalkozásokat, az önkormányzatokat és a térség fejlesztésében érdekelt szervezeteket.

A konferencia egy csokorba fűzi a kormányzati, pénzintézeti, Európai Uniós, és helyi finanszírozási és fejlesztési lehetőségeket, valamint bemutatja a legfrissebb, leghatékonyabb üzleti megoldásokat, melyek alkalmazása versenyelőnnyé válhat.

A térség vállalkozóinak és önkormányzatainak fejlődése múlik azon, hogyan tudják az érintettek optimálisan kihasználni az mkv-k, kkv-k és az agrárium, valamint a térségfejlesztés kedvezményes és egyéb forráslehetőségeit, s azt a helyi üzleti, társadalmi környezet fellendítésére transzformálni.

Regisztráció és részletes tematika a www.piacesprofit.hu oldalon található.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 14. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 12
Felszámolás 358
Végelszámolás 947
Hivatalból való törlés 67

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 12
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 609

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 484 db.

A héten 13760 cégnév, 3369 székhelycím és 626 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 524489 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A részvénytársaság igazgatósága

 

Az igazgatóság a részvénytársaság operatív irányító, ügyvezető szerve. Legalább három és legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Elnökét tagjai közül maga választja meg, kivéve, ha az alapszabály az elnök megválasztását a közgyűlés hatáskörébe utalja (Gt. 243. § (1) bekezdés). Az igazgatóság jogait testületként gyakorolja. A tagok közötti munka és hatásköri megosztást az igazgatóság által elfogadott ügyrend tartalmazza (Gt. 243. § (2) bekezdés). Az ügyrend lehetővé teheti azt, hogy az igazgatóság ülésein a tagok ne személyesen, hanem elektronikus hírközlő eszköz útján vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben kell meghatározni (Gt. 243. § (3) bekezdés). Az igazgatósági tagok a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek (Gt. 243. § (4) bekezdés). A számviteli törvény szerinti beszámolót az igazgatóság köteles előterjeszteni (Gt. 244. § (1) bekezdés). Az igazgatóság a közgyűlés részére legalább évente egyszer, a felügyelő bizottság részére pedig legalább háromhavonta jelentést készít az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról (Gt. 244. § (2) bekezdés). A társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről az igazgatóság köteles gondoskodni (Gt. 244. § (3) bekezdés). Szükséghelyzetben – vagyis, ha a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, saját tőkéje 5 millió Ft alá csökkent, illetve ha fizetésképtelenség fenyegeti, fizetéseit beszüntette illetve vagyona nem fedezi tartozásait – az igazgatóság nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett köteles összehívni a közgyűlést (Gt. 245. § (1) bekezdés). Ilyen esetben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, az egyes részvényesek pótlólagos befizetésének előírásáról, illetve ennek hiányában az alaptőke leszállításáról – amennyiben arra lehetőség van – vagy a társaságnak más társasági formába történő átalakulásáról, illetve végső soron jogutód nélküli megszűntetéséről (Gt. 245. § (2) bekezdés). Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó körülmény továbbra is fennáll, az alaptőke leszállítása kötelező (Gt. 246. §).

Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy igazgatóság választására nem kerül sor, hanem jogkörét a vezérigazgató, mint vezető tisztségviselő gyakorolja (Gt. 247. §).

 

Magyar Közlöny 37-41/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

37/2012. április 2.

 

 

62/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közötti közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás kihirdetéséről

 2012.04.03.

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.04.15.

64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

A 2011. évi eredményességi támogatásról

 2012.04.03.

65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.04.04.

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

 2012.04.03.

6/2012. (IV. 2.) MNB rendelet

A Magyar Nemzeti Bankelnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

 2012.04.03.

7/2012. (IV. 2.) MNB rendelet

Az „Örkény István" ezüst emlékérme kibocsátásáról

 2012.04.05.

32/2012. (IV. 2.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 2012.04.03.

33/2012. (IV. 2.) VM rendelet

Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról

 2012.04.03.

27/2012. (IV. 2.) OGY határozat

A köztársasági elnök lemondásának elfogadásáról

 2012.04.02.

28/2012. (IV. 2.) OGY határozat

Az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről

 2012.04.02.

1087/2012. (IV. 2.) Korm. határozat

Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezménye szövegének végleges megállapításáról

 2012.04.02.

1088/2012. (IV. 2.) Korm. határozat

A NATO válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról

 2012.04.03.

1089/2012. (IV. 2.)Korm. határozat

A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programjáról

 2012.04.03.

1090/2012. (IV. 2.)Korm. határozat

A magyar szellemi teljesítményeket bemutató kiállítási központ létrehozásával és a Rubik kockát bemutató nemzetközi vándorkiállítással kapcsolatos egyes kérdésekről

 2012.04.02.

1091/2012. (IV. 2.) Korm. határozat

A visszaélés szempontjából veszélyes új szer vagy ismert szer új besorolásával kapcsolatos feladatokról szóló 1196/2009. (XI. 20.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 2012.04.03.

1092/2012. (IV. 2.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.04.02.

1093/2012. (IV. 2.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.04.02.

38/2012. április 3.

 

 

15/2012. (IV. 3.) BM rendelet

A polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról

 2012.04.06.

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 2012.05.03.

29/2012. (IV. 3.) OGY határozat

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 2012.04.04.

30/2012. (IV. 3.) OGY határozat

A Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban betöltött szerepéről

 2012.04.04.

31/2012. (IV. 3.) OGY határozat

A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 2012.04.04.

1094/2012. (IV. 3.) Korm. határozat

A megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények további fenntartásáról, valamint a települési önkormányzatok kötelező kulturális feladatairól

 2012.04.05.

1095/2012. (IV. 3.) Korm. határozat

A fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges állami biztosíték nyújtásáról

 2012.04.04.

36/2012. (IV. 3.) ME határozat

Főiskolai rektor megbízásáról

 2012.04.04.

39/2012. április 4.

 

 

8/2012. (IV. 4.) MNB rendelet

A „MASAT-1” kupronikkel emlékérme kibocsátásáról

 2012.04.12.

20/2012. (IV. 4.) KIM rendelet

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről szóló 33/2010. (XII.31.) KIM rendelet módosításáról

 2012.04.05.

21/2012. (IV. 4.) NEFMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.04.15.

1096/2012. (IV. 4.) Korm. határozat

Az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1466/2011. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 2012.04.04.

1097/2012. (IV. 4.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalom ellenőrzéséről a határátkelőhelyeken szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.04.04.

40/2012. április 5.    
2012. évi XIX. törvény

A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

2012.04.05.

67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

2012.04.05.

17/2012. (IV. 5.) BM rendelet

A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

2012.04.15.

18/2012. (IV. 5.) BM rendelet

A közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól

2012.04.06.

4/2012. (IV. 5.) HM rendelet

A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról

2012.04.13.

1098/2012. (IV. 5.) Korm. határozat

A Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

2012.04.05.

1099/2012. (IV. 5.) Korm. határozat

A Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

2012.04.05.

1100/2012. (IV. 5.) Korm. határozat

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

2012.04.05.

1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat

A lakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről

2012.04.05.

1102/2012. (IV. 5.) Korm. határozat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló nemzeti vidékfejlesztési program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

2012.04.05.

1103/2012. (IV. 5.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

2012.04.05.

37/2012. (IV. 5.) ME határozat

Főiskolai tanár kinevezéséről

2012.04.05.

38/2012. (IV. 5.) ME határozat

Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

2012.04.05.

50/2012. (IV. 5.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.04.05.

51/2012. (IV. 5.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.04.05.

52/2012. (IV. 5.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.04.05.

53/2012. (IV. 5.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.04.05.

41/2012. április 6.    
2012. évi XX. törvény

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

2012.04.07.

2012. évi XXI. törvény

Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról

2012.04.07.

2012. évi XXII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2012.04.07.

2012. évi XXIII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Ch¾aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2012.04.07.

2012. évi XXIV. törvény

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2012.04.07.

2012. évi XXV. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról

2012.04.07.

2012. évi XXVI. törvény

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról

2012.04.09.

2012. évi XXVII. törvény Az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2012.05.20.

2012. évi XXVIII. törvény A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról

2012.04.07.

68/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet

A nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 2010. október 11. napján elfogadott PMC/W/2/2001 számú módosítása kihirdetéséről

2012.04.14.

69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet

A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló kormányrendelet módosításáról

2012.04.07.

34/2012. (IV. 6.) VM rendelet

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról

2012.04.07.

1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozat

A korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról

2012.04.06.

1105/2012. (IV. 6.) Korm. határozat

A határátkelőhelyek fejlesztésének 2012-ben időszerű feladatairól

2012.04.07.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. április 4. 55. évfolyam, L 98

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 293/2012/EU (2012. április 3.) végrehajtási rendelete az új könnyű haszongépjárművek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ellenőrzéséről és bejelentéséről
A Bizottság 294/2012/EU (2012. április 3.) végrehajtási rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK bizottsági rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 295/2012/EU (2012. április 3.) végrehajtási rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 296/2012/EU (2012. április 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2012. április 5. 55. évfolyam, L 99

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/184/EU (2011. december 19.) határozata az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Megállapodás

az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság között a tudományos és a technológiai együttműködésről

 

RENDELETEK

A Bizottság 297/2012/EU (2012. április 2.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 298/2012/EU (2012. április 2.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 299/2012/EU (2012. április 2.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 300/2012/EU (2012. április 2.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 301/2012/EU (2012. április 2.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 302/2012/EU (2012. április 4.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 303/2012/EU (2012. április 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 304/2012/EU (2012. április 4.) végrehajtási rendelete az 1067/2008/EK rendelettel megnyitott, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó vámkontingens I. alkontingense keretében 2012. március 23. és március 30. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/185/EU (2012. április 4.) határozata a Kínai Népköztársaságból származó nátrium-ciklamát behozatalára vonatkozó, két kínai exportáló gyártóra, a Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited és a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited vállalatra korlátozódó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről
2012. április 5. 55. évfolyam, L 100

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 290/2012/EU (2012. március 30.) rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról
2012. április 4. 55. évfolyam, C 101
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 101/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 101/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6520 – Cinven/George Topco)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 101/03 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 1,00 % 2012. április 1. – Euro-átváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 101/04 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 101/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. április 4. 55. évfolyam, C 101A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

2012/C 101 A/01 Nyílt pályázati Felhívás – Vezető szerkesztő – Hivatkozás: EF-TA-12-05
2012. április 5. 55. évfolyam, C 102
 

II Közlemények

 

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

Európai Bizottság

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

2012/C 102/01 Az Európai Bizottság és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti együttműködési jegyzőkönyv
 

Európai Bizottság

Régiók Bizottsága

2012/C 102/02 Jegyzőkönyv az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti együttműködésről
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Bizottság

2012/C 102/03 A Bizottság által elfogadott jogalkotási javaslatok
2012/C 102/04 A Bizottság által elfogadott jogalkotási javaslatok
2012/C 102/05 A Bizottság által elfogadott jogalkotási javaslatok
2012/C 102/06 A Bizottság által elfogadott jogalkotási javaslatok
2012/C 102/07 A Bizottság által elfogadott jogalkotási javaslatok
2012/C 102/08 A Bizottság által elfogadott jogalkotási javaslatok
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 102/09 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 102/10 A Bizottság által elfogadott, jogalkotási javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok, illetve jogalkotási javaslatok legutóbbi közzététele
 
HL C 37., 2012.2.10.
2012/C 102/11 A Bizottság által elfogadott, jogalkotási javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok
2012/C 102/12 A Bizottság által elfogadott, jogalkotási javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok
2012/C 102/13 A Bizottság által elfogadott, jogalkotási javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok
2012/C 102/14 A Bizottság által elfogadott, jogalkotási javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 102/15 Értesítés a többek között Kazahsztánból származó szilíciumos mangán behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedésekről
2012. április 5. 55. évfolyam, C 102A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 102 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — harmadik kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!