7. évfolyam 12. szám 2012.03.20.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Stratégiai Üzleti Szimulációk Napja

2012. április 4-én, a Ramada Plaza Budapest Hotelben

(1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.)

Miért érdemes ellátogatnom a Stratégiai Üzleti Szimulációk Napjára? Mert…

P   megtudom, munkatársaim számára miért tesz lehetővé az üzleti szimuláció gyors, alapos és hatékony tanulást.

P   …meglátom, hogy munkatársaimnak a szimulációk által hogyan válnak kézzelfoghatóvá elvont üzleti fogalmak, és hogyan sajátíthatók el           különféle üzleti szemléletek gyorsan, szórakoztató formában.

P   …megismerem a világ vezető, szimulációkkal foglalkozó vállalata, a svéd Celemi tábla alapú, stratégiai üzleti szimulációit.

P   aktív részvétellel kipróbálhatok egy üzleti szimulációt.

 

A Celemiről és az üzleti szimulációiról bővebben itt olvashat.

 

Program:

09:00 – 12:30 A Livon elnevezésű üzleti szimuláció demo verziójának kipróbálása (pozicionálás, jövedelmező ügyfélbázis kiépítése és megtartása)

12:30 – 13:30 Büféebéd

13:30 – 14:30 Különféle üzleti szimulációk rövid bemutatása (pl. vállalati folyamatok optimalizálása, erőforrás-kezelés, stratégikus ügyfélkezelés, project management)

14:30 – Konzultációs lehetőség – akkreditált, szakértő munkatársainktól egyénileg választ kap arra, hogy vállalata melyik szimuláció által hogyan profitálhat 

Az egyes üzleti szimulációkról itt talál bővebb felvilágosítást.

 

Ha a Stratégiai Üzleti Szimulációk Napja felkeltette érdeklődését, a csatolt jelentkezési lapot kitöltve szíveskedjen elküldeni az info@conaction.hu e-mail címre, legkésőbb 2012. március 23-ig. Ha még többet szeretne megtudni társaságunkról és a nyílt napról, forduljon bizalommal Gőz Eszterhez, a +36 30 242-7472-es mobiltelefonszámon, vagy az e.goz@conaction.hu e-mail címen.

 

A Jogesetek Magyarázata c. lap tudományos konferenciája

A bírói jog térnyerése a magyar jogrendben - a "precedensek" szerepe a magyar joggyakorlatban

Időpont: 2012. április 18., szerda 9-16.30 óráig

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,

II. János Pál terem

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.

 

A magyar jogrendszer, hasonlóan a többi, jogcsaládjába tartozó kontinentális, német gyökerű jogrendszerhez, nem ismeri el formálisan a bírói ítéletek kötőerejét, azaz nem precedensjog. Azonban – szintén hasonlóan jogcsaládunk többi tagjához – részben a bírósági ítéletek tömeges publikálásával, és azok adatbázisba rendezésével, majd egyre könnyebb elektronikus hozzáférhetőségével a bírói gyakorlat szerepe láthatóan jelentős átalakulásokon megy keresztül. A peres felek egyre gyakrabban hivatkozzák a közzétett ítéleteket, amelyeket a bíróságok az eljárás folyamán nem hagyhatnak „szó nélkül”. Ezért azt láthatjuk, hogy a hivatkozott ítéletek száma egyre nő, sőt a hagyományos kommentár jellegű, jogdogmatikai, tudományos-rendszerező ismeretek helyét is lassan átveszi a jogirodalomban. Ezt a tendenciát erősíti a jogban is egyre erősebb nemzetköziesedés, valamint az Alkotmánybíróság, és az Európai Bíróságok precedensjogi megközelítése.

Az egész napos konferencián az elmélet és a gyakorlat legjelesebb képviselői, (kutatók, ügyvédek és bírák) előadások formájában ismertetik az angolszász precedensjog helyzetét, az európai – törvényi jogon alapuló – jogrendszerek jelenlegi állapotát, az Európai Bíróságok gyakorlatát – és természetesen a jelenlegi magyar helyzetet, ennek sajátosságait és a várható fejleményeket.

Előadók és részletes program

A részvétel bírák, egyetemi oktatók és kutatók számára ingyenes, más résztvevők számára 25 400 Ft, egész napos ellátással.

Jelentkezés

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 11. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 5
Felszámolás 515
Végelszámolás 816
Hivatalból való törlés 65

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 30
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 442

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 3299 db.

A héten 20453 cégnév, 5888 székhelycím és 2031 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 525558 db.

 

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A részvényes jogai és kötelezettségei

 

A részvényes jogainak gyakorlására a részvény, vagy a letéti illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult (Gt. 212. § (1) bekezdés). Dematerializált részvény esetében az értékpapírszámla vezetője a részvényes kérésére köteles tulajdonosi igazolást kiállítani. Az igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, lakóhelyét vagy székhelyét. A közgyűlésen való részvétel céljából kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlésig illetve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésig érvényes (Gt. 212. § (2) bekezdés). A nyomdai úton előállított, és értékpapír letétkezelőnél letétbe helyezett részvényről a letét kezelője köteles letéti igazolást kiállítani a részvényes kérésére. A letéti igazolás tartalmára és érvényességi idejére a tulajdonosi igazolás szabályai alkalmazandók (Gt. 212. § (3) bekezdés). A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír számla vezetője a részvényre vonatkozó változást csak akkor vezethet át, ha ezzel egyidőben a tulajdonosi igazolást visszavonja. Ha a letétkezelő a részvényt a részvényes rendelkezésére bocsátja, akkor ezzel egyidejűleg a letéti igazolást vissza kell vonnia (Gt. 212. § (3) bekezdés). Egy részvénynek több tulajdonosa is lehet. Ebben az esetben a részvényesi jogokat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, részvényesi kötelezettségeik teljesítéséért pedig egyetemlegesen felelnek, vagyis a részvénytársaság választása szerint bármelyiküktől követelheti a kötelezettségek maradéktalan teljesítését (Gt. 212. § (5) bekezdés).

A részvényesi jogokat meghatalmazott útján is lehet gyakorolni. Nem lehet meghatalmazott a könyvvizsgáló, illetve az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az igazgatóság tagja, a vezérigazgató, a cégvezető, a társaság vezető állású dolgozója, a felügyelő bizottság tagja (Gt. 213. § 81) bekezdés). Egy meghatalmazott több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy meghatalmazottja lehet. A képviselőnek a részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben szavazata érvénytelen (Gt. 213. § (2) bekezdés). Ha az alapszabály másképp nem rendelkezik a képviseleti jog egy közgyűlésre vagy meghatározott időre de legfeljebb tizenkét hónapra szól. Az egy közgyűlésre szóló meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására illetve a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is (Gt. 213. § (3) bekezdés). A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni (Gt. 213. § (4) bekezdés).

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, illetve amennyiben részvénye részére szavazati jogot biztosít, szavazni (Gt. 214. §). A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekben az igazgatóság köteles minden részvényesnek megfelelő felvilágosítást adni (Gt. 215. § (1) bekezdés). A számviteli törvény szerinti beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés lényeges adatait az igazgatóság a közgyűlést legalább tizenöt nappal megelőzően köteles a részvényesek tudomására hozni (Gt. 215. § (2) bekezdés). A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, melynek megszegése esetén kártérítési felelősséggel tartozik (Gt. 215. § (3) bekezdés).

A részvényhez fűződő szavazati jog mértékét a részvény névértéke határozza meg (Gt. 216. § (1) bekezdés, a kivételekre nézve lásd az egyes részvényfajtákról szóló korábbi hírleveleinkben megjelent cikkeinket). A szavazati jog gyakorlásának módját az alapszabály határozza meg (Gt. 216. § (2) bekezdés). Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette (Gt. 216. § (3) bekezdés). A szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek írásban kérhetik az igazgatóságtól valamely kérdésnek a közgyűlés napirendjére tűzését. Az alapszabály ezt a jogot a részvények kisebb hányadát képviselő részvényeseknek is biztosíthatja (Gt. 217. § (1) bekezdés). A jogosultság szempontjából az indítványozók szavazati jogát össze kell adni, vagyis például 5, egyenként 1 %-nyi szavazattal rendelkező részvényes együttes indítványtételre jogosult. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhez vételétől, illetve a közgyűlésről szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják (Gt. 217. § (2) bekezdés).

A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének vagy kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatást az alapszabályban meghatározott határidőben a társaság részére teljesíteni. A részvényes az alaptőke leszállítását kivéve ez alól a kötelezettség alól nem mentesíthető, illetve a már teljesített vagyoni hozzájárulást a részvénytársaságtól annak fennállása alatt nem követelheti vissza (Gt. 218. § (1) bekezdés). A részvény névértékének vagy kibocsátási értékének befizetésére a részvényes akkor köteles, amikor arra az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az igazgatóság felszólítja. Fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet (Gt. 218. § (2) bekezdés). Ha a részvényes joga amiatt szűnik meg, mert fizetési kötelezettségének az igazgatóság felszólítása ellenére sem tesz határidőben eleget, és kötelezettségét más személy sem vállalja át, a részvénytársaság köteles az alaptőkét a késedelembe esett részvényes vagyoni hozzájárulásának mértékével leszállítani (Gt. 218. § (3) bekezdés). A késedelembe esett részvényest az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás megilleti. Ezt az összeget az alaptőke leszállítását, illetve a késedelembe esett részvényes helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulásának teljesítését követően kell kifizetni (Gt. 218. § (4) bekezdés).   

 

Magyar Közlöny 85-89/2009. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés
30/2012. március 14.    

40/2012. (III. 14.) Korm. rendelet

A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2012.04.13.

41/2012. (III. 14.) Korm. rendelet

A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2012.03.15.

10/2012. (III. 14.) BM rendelet

A végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól

2012.03.15.

15/2012. (III. 14.) NFM rendelet

A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról

2012.03.15.

15/2012. (III. 14.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 175/2011. (X. 12.) OVB határozata vizsgálatáról

2012.03.14.

16/2012. (III. 14.) OGY határozat

A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről

2012.03.15.

17/2012. (III. 14.) OGY határozat

Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról

2012.03.14.

18/2012. (III. 14.) OGY határozat

A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról

2012.03.14.

19/2012. (III. 14.) OGY határozat

A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002–2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról

2012.03.14.

20/2012. (III. 14.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

2012.03.12.

1062/2012. (III. 14.) Korm. határozat

A TÁMOP 5.2.1-11/1 kiemelt projekt Társadalmi Megújulás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervében történő nevesítéséről

2012.03.14.

1063/2012. (III. 14.) Korm. határozat

A Szervátültetettek 2011. évi Világjátékain és a Speciális Olimpia 2011. évi Nyári Világjátékain elért sporteredmények állami elismeréséről szóló 1200/2011. (VI. 21.) Korm. határozat módosításáról

2012.03.15.

1064/2012. (III. 14.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

2012.03.14.

33/2012. (III. 14.) ME határozat

Főiskolai tanárok kinevezéséről

2012.03.14.

31/2012. március 19.

 

 

23/2012. (III. 19.) VM rendelet

A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

 2012.03.20.

24/2012. (III. 19.) VM rendelet

A földalatti gombák gyűjtéséről

 2012.03.20.

1065/2012. (III. 19.) Korm. határozat

A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2012. évi adományozásáról

 2012.03.19.

1066/2012. (III. 19.) Korm. határozat

A fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges intézkedésekről

 2012.03.19.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
2012. március 14. 55. évfolyam, L 74

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 213/2012/EU (2012. március 13.) végrehajtási rendelete a terrorizmus elleni küzdelem érdekében az egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló 1375/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 214/2012/EU (2012. március 13.) végrehajtási rendelete a 2011–2012-es gazdasági évre vonatkozóan a többletcukor átviteléről szóló tájékoztatás időpontjai tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 63. cikke (2) bekezdésének a) pontjától való eltérésről
A Bizottság 215/2012/EU (2012. március 13.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 166. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 216/2012/EU (2012. március 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/149/KKBP (2012. március 13.) határozata a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/150/KKBP (2012. március 13.) határozata a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről szóló 2011/872/KKBP határozat módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról szóló 616/2007/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. március 16-i 257/2011/EU bizottsági rendelethez (  HL L 70., 2011.3.17.)
2012. március 15. 55. évfolyam, L 75

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 217/2012/EU (2012. március 13.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Cinta Senese [OEM])
A Bizottság 218/2012/EU (2012. március 13.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Béa du Roussillon [OEM])
A Bizottság 219/2012/EU (2012. március 14.) rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendelet román nyelvű változatának helyesbítéséről
A Bizottság 220/2012/EU (2012. március 14.) végrehajtási rendelete a 967/2006/EK rendelettől a 2011–2012-es gazdasági évről a következő gazdasági évre átvinni kívánt cukormennyiségek bejelentésére vonatkozó határidők tekintetében való eltérésről
A Bizottság 221/2012/EU (2012. március 14.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a klozantel nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 222/2012/EU (2012. március 14.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a triklabendazol nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 223/2012/EU (2012. március 14.) rendelete a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról
A Bizottság 224/2012/EU (2012. március 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 533/09/COL (2009. december 16.) határozata az állami támogatásokra vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi szabályok hetvenhetedik, az állami támogatások bizonyos típusainak kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló új fejezet bevezetésével történő módosításáról
2012. március 15. 55. évfolyam, L 76

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 123/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 124/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 125/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 126/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 127/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 128/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 129/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 130/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 131/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 132/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 133/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 134/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 135/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 137/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 138/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 139/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 140/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 141/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 142/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 143/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 144/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 145/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 146/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 147/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 148/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 149/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 150/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 151/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 152/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 153/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 154/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 155/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 156/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 157/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 158/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 159/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 160/2011 (2011. december 2.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 161/2011 (2011. december 2.) határozata az EGT-megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 162/2011 (2011. december 19.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 163/2011 (2011. december 19.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 164/2011 (2011. december 19.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 165/2011 (2011. december 19.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
2012. március 16. 55. évfolyam, L 77

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 225/2012/EU (2012. március 15.) rendelete a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a növényi olajokból és zsírkeverékekből származó, takarmányozás céljára szánt termékeket forgalomba hozó létesítmények jóváhagyása és a különleges előírások az olajok, zsírok és az ezekből származó termékek termelése, tárolása, szállítása és a dioxintartalomra vonatkozó ellenőrzések tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 226/2012/EU (2012. március 15.) végrehajtási rendelete az 1730/2006/EK rendeletnek a benzoesav használati feltételeinek tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja az Emerald Kalama Chemical BV)
A Bizottság 227/2012/EU (2012. március 15.) végrehajtási rendelete a Lactococcus lactis (NCIMB 30117) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként való engedélyezéséről
A Bizottság 228/2012/EU (2012. március 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 229/2012/EU (2012. március 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. március 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
A Bizottság 230/2012/EU (2012. március 15.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Tanács 2012/151/EU (2012. március 1.) határozata az Európai Tanács elnökének megválasztásáról
A Tanács 2012/152/KKBP (2012. március 15.) határozata az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
Az Európai Központi Bank 2012/153/EU (2012. március 5.) határozata a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról (EKB/2012/3)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2012/154/EU (2012. március 15.) ajánlása az anyarozs-alkaloidok takarmányokban és élelmiszerekben való jelenlétének nyomon követéséről
2012. március 17. 55. évfolyam, L 78

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 232/2012/EU (2012. március 16.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a Quinoline Yellow (E 104), a Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) és a Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124) felhasználási feltételei és felhasználási mennyiségei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 233/2012/EU (2012. március 16.) végrehajtási rendelete a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek Dánia surlókórra irányuló módosított nemzeti ellenőrzési programja jóváhagyása tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 234/2012/EU (2012. március 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 235/2012/EU (2012. március 16.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/155/EU (2012. március 9.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának és egy német póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/156/EU (2012. március 13.) végrehajtási határozata a Kohéziós Alapból Magyarország részére tett kötelezettségvállalások 2013. január 1-jei hatállyal történő felfüggesztéséről
A Bizottság 2012/157/EU (2011. december 7.) határozata a görög mezőgazdasági biztosító szervezet (ELGA) által a 2008. és a 2009. évben folyósított kártalanítási támogatásokról (az értesítés a C(2011) 7260. számú dokumentummal történt)
2012. március 19. 55. évfolyam, L 79

 

Helyesbítések

 Helyesbítés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végleges elfogadásához (  HL L 56., 2012.2.29.)
2012. március 20. 55. évfolyam, L 80

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 237/2012/EU (2012. március 19.) végrehajtási rendelete a Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) által termelt alfa-galaktozidáz (EC 3.2.1.22) és az Aspergillus niger (CBS 120604) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz (EC 3.2.1.4) brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Kerry Ingredients and Flavours)
A Bizottság 238/2012/EU (2012. március 19.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (OFJ)]
A Bizottság 239/2012/EU (2012. március 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 240/2012/EU (2012. március 19.) végrehajtási rendelete az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 241/2012/EU (2012. március 19.) végrehajtási rendelete az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 242/2012/EU (2012. március 19.) végrehajtási rendelete az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/158/KKBP (2012. március 19.) határozata a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2011/173/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/159/KKBP (2012. március 19.) határozata az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/172/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2012/160/EU (2012. március 1.) határozata a német szövetségi kormány által bejelentett, a játékokban található ólom, bárium, arzén, antimon, higany, valamint a nitrózaminok és nitrozálható anyagok tekintetében meghatározott határértékekre vonatkozó nemzeti rendelkezések érvényességének a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásának kezdetén túli meghosszabbításáról
A Bizottság 2012/161/EU (2012. március 19.) végrehajtási határozata az Egyesült Nemzetek egységes kábítószer-egyezményének Bolíviában való hatékony alkalmazása tekintetében a 732/2008/EK tanácsi rendelet 17. cikkének (2) bekezdése szerinti vizsgálat megindításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A Bizottság 1/2011 2012/162/EU (2011. december 20.) határozata az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről létrejött megállapodás keretében létrehozott a kötélvontatású vasutakról szóló új, 19. fejezetnek az 1. mellékletbe való beillesztéséről és az 1. mellékletben felsorolt jogi hivatkozások naprakésszé tételéről
 

Helyesbítések

Helyesbítés az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló, 2012. január 13-i 29/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 12., 2012.1.14.)
Helyesbítés a .eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról szóló 874/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. június 26-i 560/2009/EK bizottsági rendelethez (  HL L 166., 2009.6.27.)
2012. március 14. 55. évfolyam, C 75
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 75/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6381 – Google/Motorola Mobility)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 75/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 75/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 75/04 Pályázati felhívás – EACEA/06/12 – Fiatalok lendületben program – 3.2. alprogram – „Fiatalok a világban”: Együttműködés az Európai Unióval nem szomszédos országokkal
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 75/05 Közlemény az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében a COMP/B1/39.736 – Siemens/Areva ügyben
2012/C 75/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6532 – Samsung Group/Corning Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 75/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 75/08 Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett listára a 215/2012/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Fazal Rahim számára
2012. március 15.

55. évfolyam, C 76

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 76/01 A Bizottság véleménye (2012. március 14.) Németország kormánya által a Dán Királyságban a Daniamant ApS által gyártott Rescue Dan M1 típusú mentőmellénylámpa tekintetében tett ideiglenes intézkedésekről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 76/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 76/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6473 – Sun Capital/Elix)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 76/04 A Tanács jogi aktusa (2012. március 8.) az Europol igazgatója hivatali idejének meghosszabbításáról
 

Európai Bizottság

2012/C 76/05 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 76/06 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2012/C 76/07 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2012/C 76/08 Állami támogatás – Kifogást nem emelő határozat
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 76/09 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 76/10 A Den norske Forleggerforening 2012. január 9-én benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-1/12. ügy)
2012. március 15. 55. évfolyam, C 76A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 76 A/01 EPSO/AD/230/12 (AD 5) és EPSO/AD/231/12 (AD 7) nyílt versenyvizsga-felhívás
2012. március 16. 55. évfolyam, C 77
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 77/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 77/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 77/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 77/04 Pályázati felhívások a Franciaország területéhez rendelt országkódokhoz tartozó internetes tartományok kezelésével megbízásra kerülő üzemeltetők kijelölésére
 

Helyesbítések

2012/C 77/05 Helyesbítés a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelettel (általános csoportmentességi rendelet) kapcsolatban a tagállamok által közölt információkhoz (  HL C 51., 2012.2.21.)
2012. március 16. 55. évfolyam, C 77E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. november 30-i és december 1-jei ülések

2012/C 77 E/01 2011. november 30-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 77 E/02 2011. december 1-jén ülés jegyzőkönyve
2012. március 16. 55. évfolyam, C 78
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 78/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. január 1-tól2012. január 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2012/C 78/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. január 1-tól2012. január 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. március 17. 55. évfolyam, C 79
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 79/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 79/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6461 – TPV/Philips TV Business)
2012/C 79/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6499 – FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 79/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 79/05 Azon illetékes hatóságok listája, amelyek megfelelő felhatalmazással rendelkező személyi állománya adatoknak a Vízuminformációs Rendszerbe (VIS-be) történő bevitele, módosítása, törlése, vagy az adatok lekérdezése céljából hozzáféréssel rendelkezik
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 79/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 79/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6479 – MNV/Rába) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 79/08 A Holland Királyság gazdasági, mezőgazdasági és innovációs miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. március 17. 55. évfolyam, C 80
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 80/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 73., 2012.3.10.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 80/02 C-545/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. február 2-i ítélete — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Az Európai Iskolák alapszabályát megállapító egyezmény — A 12. cikk (4) bekezdése a) pontjának és a 25. cikk (1) bekezdésének értelmezése és alkalmazása — A kiküldött tanároknak a jogállás és az illetmény tekintetében nemzeti tanártársaikkal azonos előmenetelhez való hozzáférési joga — Az Egyesült Királyság által az Európai Iskolákba kiküldött bizonyos tanároknak a nemzeti tanártársaik részére biztosított kedvezőbb illetménycsoportokhoz és más kiegészítő kifizetésekhez való hozzáférés alóli kizárása — A 12. cikk (4) bekezdésének a) pontjával és a 25. cikk (1) bekezdésével való összeegyeztethetetlenség)
2012/C 80/03 C-210/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. február 9-i ítélete (a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Urbán Márton kontra Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (Közúti közlekedés — A menetíró készülék használatára vonatkozó szabályokkal kapcsolatos jogsértések — A tagállamok arányos szankciók megállapítására irányuló kötelezettsége — Átalányösszegű bírság — A szankció arányossága)
2012/C 80/04 C-249/10 P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. február 2-i ítélete — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd. kontra Az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) (Fellebbezés — Dömping — 1472/2006/EK rendelet — A Kínai Népköztársaságból és Vietnámból származó, bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatala — 384/96/EK rendelet — A 2. cikk (7) bekezdése, a 9. cikk (5) bekezdése és a 17. cikk (3) bekezdése — Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — Egyéni elbírálás — Mintavétel)
2012/C 80/05 C-277/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. február 9-i ítélete (a Handelsgericht Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Martin Luksan kontra Petrus van der Let (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jogszabályok közelítése — Szellemi tulajdon — Szerzői jog és szomszédos jogok — 93/83/EGK irányelv, 2001/29/EK irányelv, 2006/115/EK irányelv és 2006/116/EK irányelv — Valamely filmalkotás felhasználási jogainak szerződéses úton való felosztása a mű főrendezője és előállítója között — Olyan nemzeti szabályozás, amely ezeket a jogokat kizárólagosan és a törvény erejénél fogva a filmelőállítóra telepíti — Arra vonatkozó lehetőség, hogy ettől a szabálytól a felek megállapodással eltérjenek — Kapcsolódó díjigények)
2012/C 80/06 C-553/11. sz. ügy: Bundesgerichtshof (Németország) által 2011. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bernhard Rintisch kontra Klaus Eder
2012/C 80/07 C-601/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik kibővített tanács) T-257/07. sz., Franciaország kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen a Francia Köztársaság által 2011. november 28-án benyújtott fellebbezés
2012/C 80/08 C-609/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-427/09. sz., centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. szeptember 15-én hozott ítélete ellen a Centrotherm Systemtechnik GmbH által 2011. november 29-én benyújtott fellebbezés
2012/C 80/09 C-610/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-434/09. sz., Centrotherm Systemtechnik GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. szeptember 15-én hozott ítélete ellen a Centrotherm Systemtechnik GmbH által 2011. november 29-én benyújtott fellebbezés
2012/C 80/10 C-614/11. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer kontra Anneliese Kuso
2012/C 80/11 C-628/11. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Braunschweig (Németország) által 2011. december 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — International Jet Management GmbH ellen kiszabott pénzbírság
2012/C 80/12 C-642/11. sz. ügy: Az Administrativen Sad — Varna (Bulgária) által 2011. december 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Stroy Trans EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
2012/C 80/13 C-643/11. sz. ügy: Az Administrativen Sad — Varna (Bulgária) által 2011. december 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — LVK-56 EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
2012/C 80/14 C-645/11. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2011. december 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Land Berlin kontra Ellen Mirjam Sapir és társai
2012/C 80/15 C-664/11. sz. ügy: A Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanyolország) által 2011. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L. kontra NCG Banco, S.A.
2012/C 80/16 C-665/11. sz. ügy: A Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanyolország) által 2011. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alfonso Carlos Amselem Almor kontra NCG Banco, S.A.
2012/C 80/17 C-4/12. sz. ügy: Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Olaszország) által 2012. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Danilo Tola kontra Ministero della Difesa
2012/C 80/18 C-23/12. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2012. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mohamad Zakaria
2012/C 80/19 C-48/12. sz. ügy: 2012. január 31-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2012/C 80/20 C-50/12. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-54/06. sz., Kendrion kontra Bizottság ügyben 2011. november 16-án hozott ítélete ellen a Kendrion NV által 2012. február 1-jén benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2012/C 80/21 T-76/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 2-i ítélete — EI du Pont de Nemours és társai kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A kloroprén gumi piaca — Az EK 81. cikk EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése — A piac felosztása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Közös vállalat — Bírságkiszabási iránymutatás — Enyhítő körülmények — Együttműködés)
2012/C 80/22 T-77/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 2-i ítélete — Dow Chemical kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A kloroprén gumi piaca — Az EK 81. cikk EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése — A piac felosztása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Közös vállalat — Bírságkiszabási iránymutatás — Enyhítő körülmények — Együttműködés)
2012/C 80/23 T-83/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 2-i ítélete — Denki Kagaku Kogyo és Denka Chemicals kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A kloroprén gumi piaca — Az EK 81. cikk EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése — A piac felosztása — Kartellben való részvétel bizonyítása — A kartelltől való elhatárolódás bizonyítása — A jogsértés időtartama — Védelemhez való jog — Iratbetekintés — Bírságkiszabási iránymutatás — Visszaható hatály tilalma — Jogos bizalom — Arányosság elve — Enyhítő körülmények)
2012/C 80/24 T-321/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 2-i ítélete — skytron energy kontra OHIM (arraybox) („Közösségi védjegy — Az arraybox közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)
2012/C 80/25 T-469/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 2-i ítélete — Görögország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — A paradicsom-feldolgozó és a rizstároló ágazatok — Alapvető ellenőrzések — Bizonyos közösségi támogatási programokra vonatkozó integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer — Az arányosság elve”)
2012/C 80/26 T-305/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 7-i végzése — Hartmann-Lamboy kontra OHIM — Diptyque (DYNIQUE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A DYNIQUE közösségi szóvédjegy bejelentése — A DIPTYQUE korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 80/27 T-387/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 2-i ítélete — Goutier kontra OHIM — Euro Data (ARANTAX) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ARANTAX közösségi szóvédjegy bejelentése — Az ANTAX korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése”)
2012/C 80/28 T-424/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 7-i ítélete — Dosenbach-Ochsner kontra OHIM — Sisma (Elefántok ábrázolása egy téglalapban) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Elefántokat egy téglalapban ábrázoló közösségi ábrás védjegy — Elefántot ábrázoló korábbi nemzetközi és nemzeti ábrás védjegyek, és »elefanten« korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kirázó ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Korábbi védjegyek megkülönböztető képessége”)
2012/C 80/29 T-596/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 2-i ítélete — Almmunia Textil kontra OHIM — FIBA-Europe (EuroBasket) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — EuroBasket közösségi szóvédjegy bejelentése — Basket korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2012/C 80/30 T-64/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 7-i ítélete — Run2Day Franchise kontra OHIM — Runners Point (Run2) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Run2 közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi, RUN2DAY közösségi szó- és ábrás védjegyek — A korábbi, RUN2DATE benelux ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 80/31 T-315/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 20-i végzése — Groupe Partouche kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Összefonódások — Az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A Törvényszék eljárási szabályzata 44. cikke 1. §-ának c) pontja — Elfogadhatatlanság)
2012/C 80/32 T-607/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. január 23-i végzése — Henkel és Henkel France kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Verseny — Nemzeti versenyhatóságtól dokumentumok megküldését megtagadó bizottsági határozat — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Az alaki követelmények megsértése — A kért intézkedések ideiglenes jellegének hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 80/33 T-637/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. január 25-i végzése — Euris Consult kontra Parlament („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Máltai nyelvre történő fordítási szolgáltatások — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — A kommunikáció szabályai — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Esély elvesztése — Súlyos és helyrehozhatatlan kár hiánya — A sürgősség hiánya”)
2012/C 80/34 T-674/11. sz. ügy: 2011. december 30-án benyújtott kereset — TV2/Danmark kontra Bizottság
2012/C 80/35 T-1/12. sz. ügy: 2012. január 2-án benyújtott kereset — Franciaország kontra Bizottság
2012/C 80/36 T-18/12. sz. ügy: 2012. január 9-én benyújtott kereset — Interbev kontra Bizottság
2012/C 80/37 T-22/12. sz. ügy: 2012. január 16-án benyújtott kereset — Fomanu kontra OHIM (Qualität hat Zukunft)
2012/C 80/38 T-26/12. sz. ügy: 2012. január 20-án benyújtott kereset — PT Musim Mas kontra Tanács
2012/C 80/39 T-29/12. sz. ügy: 2012. január 17-én benyújtott kereset — Bauer kontra OHIM — BenQ Materials (Daxon)
2012/C 80/40 T-33/12. sz. ügy: 2012. január 23-án benyújtott kereset — Piotrowski kontra OHIM (MEDIGYM)
2012/C 80/41 T-34/12. sz. ügy: 2012. január 25-én benyújtott kereset — Herbacin cosmetic kontra OHIM — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)
2012/C 80/42 T-36/12. sz. ügy: 2012. január 20-án benyújtott kereset — Athens Resort Casino kontra Bizottság
2012/C 80/43 T-43/12. sz. ügy: 2012. január 30-án benyújtott kereset — Hamcho és Hamcho International kontra Tanács
2012/C 80/44 T-337/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 6-i végzése — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia kontra Bizottság
2012/C 80/45 T-298/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 18-i végzése — Ghost Brand kontra OHIM — Procter & Gamble International Operations (GHOST)
2012/C 80/46 T-300/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 18-i végzése — Otto kontra OHIM — Nalsani (TOTTO)
2012/C 80/47 T-362/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 18-i végzése — Stichting Greenpeace Nederland és PAN Europe kontra Bizottság
2012/C 80/48 T-397/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 26-i végzése — Symfiliosi kontra FRA
2012. március 20. 55. évfolyam, C 81
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 81/01 Értesítés a 2012/159/KKBP tanácsi határozattal módosított, az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/172/KKBP tanácsi határozatban és az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 270/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 81/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 81/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6506 – Groupe Auchan/Magyar Hipermarket)
2012/C 81/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6533 – Goldman Sachs/Advent International/TransUnion Corp.) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 81/05 A 732/2008/EK tanácsi rendelet 18. cikke (1) bekezdése szerinti értesítés – Az Egyesült Nemzetek egységes kábítószer-egyezményének Bolíviában való hatékony alkalmazása tekintetében a 732/2008/EK tanácsi rendelet 17. cikkének (2) bekezdése szerinti vizsgálat megindításáról
2012/C 81/06 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!