7. évfolyam 11. szám 2012.03.13.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Az építőipar helyzete februárban

Nem mutatott drámai romlást az építőiparban a felszámolások alakulása februárban, de a végelszámolások száma soha nem látott szintre ugrott és az ágazatban kifejezetten magas azoknak a végelszámolásoknak az aránya, amelyek később felszámolásba fordulnak. Az összesített fizetésképtelenségi adatok és a 12 hónapra kumulált mutatók az ágazat válságának mélyülését mutatják – derül ki cégünk legfrissebb adataiból.

Tavaly februárhoz képest a felszámolások száma 7, a végelszámolásoké pedig 20 százalékkal emelkedett az építőiparban. A két adat nem mutat drámai állapotokat az ágazatról, hiszen nemzetgazdasági szinten ennél nagyobb növekedési ütemekről beszélhetünk. „Az építőipar már évek óta nehéz helyzetben van az ágazat kibocsájtásának csökkenése és a lánctartozások igen magas mértéke miatt. A múlt év februári adatok még az átlagos havi értékekhez képest is magas felszámolási és végelszámolási szintet mutattak, így valós képet sokkal inkább a havi ingadozásokat kiszűrő 12 hónapra kumulált adatok vizsgálatával kaphatunk” – mondja Tóth Tamás az Opten ügyvezető igazgatója.

Márpedig a 12 hónapra kumulált végelszámolási és felszámolási adatok kifejezetten az ágazat mélyülő válságáról árulkodnak. A legutóbbi 12 hónapban 4436 céggel szemben indult felszámolási eljárás, ez átlagosan havi 370 céget jelent. Egy évvel korábban 12 hónap alatt 3924 cég került felszámolás alá, ami átlag havi 327 felszámolás indítását jelentette. Ez alapján tehát egy év alatt a felszámolások száma több, mint 13 százalékkal növekedett az ágazatban.

Ennél sokkal nagyobb változást figyelhetünk meg a végelszámolások terén, ahol a legutóbbi 12 hónapban havonta átlagosan 355 cég végelszámolását kezdeményezte a tulajdonos vagy a cégbíróság, míg múlt év februárjában az egy évre visszatekintő havi átlag még csak 217 cég volt, így az átlag 64 százalékkal emelkedett. A végelszámolások zömét a cégbíróságok rendelik el elmaradt adatszolgáltatások miatt, később azonban ezen cégek  X százalékáról kiderül, hogy adósságaik vannak, így a végelszámolás felszámolásba fordul. „A magas végelszámolási arány és az ágazatra jellemző kiemelkedően magas felszámolásba fordulási valószínűség előre vetíti, a felszámolások számának további növekedését.” – mutatja meg a mélyebb összefüggéseket Tóth Tamás. Hozzáteszi: E nemzetgazdaságilag stratégiai fontosságú ágazatnak egyaránt szüksége van a belső megtisztulásra és a külső segítségre.

Ha az egy év alatt bedőlt cégek számát az ágazatban működő cégekéhez viszonyítjuk, akkor az építőipar a magyar gazdaság egyik legveszélyesebb ágazatának bizonyul.  Eszerint ugyanis a legutóbbi 12 hónapban már minden 8-dik céggel szemben indult valamilyen eljárás, míg egy évvel korábban csak minden 11-dik cégről mondhattuk el ugyanezt. „Tavaly még a vagyonvédelmi tevékenység mutatta a legnagyobb csődarányt a magyar gazdaságban, de idén az építőipar vette át e nem éppen  hízelgő toplista vezető helyét. Nem emlékszem olyanra, hogy bármelyik iparág – különösen nem egy ilyen meghatározó szektor - elérte volna a 10 százalékos eljárásmutatót” – illusztrálja az építőipar helyzetét az igazgató.

„A felszámolások és végelszámolások növekedése nincs szoros összefüggésben a piac megtisztulásával. Csak olyan alapon, hogy a „gyengék, végelgyengültek” elhullnak.  Ugyanakkor látni kell, hogy a tisztességesen adózó, jogszerűen foglalkoztató és kiemelt referenciákkal, szakmai szervezettséggel rendelkező, nagy múltú cégek is egymás után tűnnek el  a recessziós építési piac süllyesztőjében” – kommentálta az adatokat Koji László, az ÉVOSZ alelnöke.

Februárban mindössze 357 új céget jegyeztek be az ágazatban, ez 46 százalékkal kevesebb, mint az elmúlt 12 havi átlag, és még nagyobb a differencia az elmúlt két hónap cégalapítási kedvéhez képest. Decemberben és januárban ugyanis összesen több mint 1500 új céget hoztak létre az ágazatban. „Ez nyilván az utolsó nagy roham volt azok részéről, akik még az olcsóbb és egyszerűbb cégalapítási szabályok között akartak vállalkozásba fogni. Sajnos azok is kihasználhatták ezt a lehetőséget, akik már-már sportot űznek abból, hogy adósságot felhalmozó cégeiket hagyják bedőlni, majd szinte azonnal új céget alapítanak– véli Tóth Tamás. „Ez a tisztességtelen „üzleti modell ” nagyon gyakori az építőiparban, de reméljük, hogy a szigorodó szabályokat következetesen alkalmazni is fogják a hatóságok, hiszen ez lehet a kulcs a felszámolás-halmozók valódi kiszűréséhez.” – mondja az igazgató.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 10. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 8
Felszámolás 402
Végelszámolás 1003
Hivatalból való törlés 75

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 21
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 529

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 1322 db.

A héten 16181 cégnév, 4235 székhelycím és 1060 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 523302 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

Saját részvény

 

Saját részvénynek nevezzük azokat a részvényeket, amelyek tulajdonosa maga a részvénytársaság. Az alapítás során a részvénytársaság saját részvényei átvételére nem jogosult. A saját részvényei tulajdonjogát a részvénytársaság kizárólag az alaptőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. Ez alól kivétel, ha a részvénytársaság a szabályozott piacra (tőzsdére) bevezetett részvényeit kivezeti. Ilyen esetben a részvényest eladási jog illeti meg, vagyis egyoldalú jognyilatkozatával részvényeit eladhatja a részvénytársaságnak, amely azt köteles átvenni akkor is, ha alaptőkén felüli vagyona a vételkár megfizetésére nem nyújt fedezetet. Az így megszerzett részvényeket a részvénytársaság köteles két éven belül értékesíteni vagy bevonni (Gt. 223. § (1) bekezdés). A részvénytársaság nem szerezheti meg azon részvények tulajdonjogát, amelyek névértéke vagy kibocsátási értéke nem került teljes egészében befizetésre (Gt. 223. § (3) bekezdés). A tőzsdére bevezette részvények kivezetése kivételével nem szerezhet meg saját részvényt a részvénytársaság, ha a törvényi feltételek hiányában az adott üzleti évben osztalékot sem fizethetne (Gt. 223. § (4) bekezdés). A saját részvény megszerzéséhez az szükséges, hogy a közgyűlés arra az igazgatóságot a feltételek megfelelő meghatározásával felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos határozott időtartamra. A felhatalmazással egyidejűleg minimálisan meg kell határozni a megszerezhető részvények fajtáját, részvényosztályát, darabszámát, névértékét és visszterhes megszerzés esetén a legalacsonyabb és legmagasabb vételárat (Gt. 224. §). Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy nincs szükség a közgyűlés felhatalmazására, ha a részvény megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor (Gt. 225. § (1) bekezdés). Ilyen esetben az igazgatóság a következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a részvények megszerzésének indokairól, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, a részvények alaptőkéhez viszonyított arányáról valamint a kifizetett ellenértékről (Gt. 225. § (2) bekezdés). Nincs szükség a közgyűlés előzetes felhatalmazására, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot megillető követelés behajtását célzó peres vagy nem peres bírósági eljárásban kerül sor. Ez az eset fordulhat elő például, ha a részvénytársaságnak a részvényessel szemben indított végrehajtási eljárásban a végrehajtó a részvényeket lefoglalja, a részvénytársaság pedig az eredménytelen árverést követően azokat követelése fejében átveszi. Ebben az esetben megszerezhető az olyan részvény is, amelynek névértékét még nem fizették be teljes egészében, illetőleg megszerezheti a részvényt a részvénytársaság akkor is, ha egyébként osztalék fizetésére a törvényi előfeltételek hiányában nem lenne jogosult (Gt. 226. § (1) bekezdés). Nincs szükség a közgyűlés előzetes hozzájárulására, ha a részvények megszerzésére átalakulás folytán kerül sor. A névérték be nem fizetése illetve az osztalék fizetésre jogosultság hiánya ez esetben sem korlátozza a részvények megszerzését (Gt. 226. § (2) bekezdés). A bírósági eljárás vagy átalakulás során megszerzett részvényekből az alaptőke tíz százalékát meghaladó hányadot a részvénytársaság köteles a megszerzéstől számított három éven belül elidegeníteni vagy bevonni (Gt. 226. § (3) bekezdés). Ha a részvénytársaság a saját részvény megszerzésekor törvénybe ütköző módon járt el, köteles az így megszerzett részvényeket a megszerzéstől számított egy éven belül elidegeníteni vagy bevonni (Gt. 226. § (4) bekezdés).

A részvénytársaság saját részvénye után szavazati jog gyakorlására nem jogosult. Az ilyen részvényt a határozatképesség számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot és kamatot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető osztalékként kell figyelembe venni és részvényei arányában kifizetni. Ugyanez a szabály érvényesül a társaság megszűnése esetén a társasági vagyon felosztására is (Gt. 227. §). Ha például a részvénytársaságban A-t 25 %, B-t 50 % részvény illeti meg, a társaság pedig 25 %-nyi saját részvényt birtokol, és az adott üzleti évben 1 000 000 Ft osztalék fizethető, akkor a felosztás a következőképpen alakul. A-t saját részvényei után megilleti 250 000 Ft, B-t pedig 500 000 Ft. A részvénytársaság saját részvényeire jutó 250 000 Ft osztalékot pedig A és B között részvényeik arányában kell felosztani, vagyis annak 1/3-a jut A-nak, 2/3-a pedig B-nek. A saját részvényekre vonatkozó szabályok alkalmazandók abban az esetben is, ha a részvényeket olyan részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság szerzi meg, amelyben a részvénytársaság a szavazatok több, mint ötven százalékával  vagy meghatározó befolyással rendelkezik (Gt. 228. § (1) bekezdés). Ezeket a szabályokat kell alkalmazni abban az esetben, ha a részvényeket olyan külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság szerzi meg, amely saját joga szerint részvénytársaságnak vagy korlátolt felelősségű társaságnak minősül (Gt. 228. § (2) bekezdés). A saját részvényekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a részvénytársaság saját részvényeit követelése biztosítékául fogadja el (Gt. 228. § (4) bekezdés).

 A részvénytársaság nem adhat kölcsönt, biztosítékot, továbbá pénzügyi kötelezettségeit azok esedékessé válása előtt nem teljesítheti ha ezzel az általa kibocsátott részvények harmadik személyek részéről történő megszerzését kívánja elősegíteni (Gt. 229. § (1) bekezdés). Az ezen rendelkezésbe ütköző szerződés semmis (Gt. 229. § (2) bekezdés). A korlátozás nem alkalmazható arra az esetre, ha a részvénytársaság saját munkavállalóinak – beleértve a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok munkavállalóit is -  részvényszerzését kívánja elősegíteni, továbbá a bankok és pénzintézetek rendes üzletmenetük körében kötött ügyleteire (Gt. 229. § (3) bekezdés). Nem minősülnek saját részvénynek amelyeket a részvénytársaság ideiglenesen köteles megszerezni (pl. a dolgozói részvény megszerzése a dolgozó halála esetén, a részvényes eladási jogát megtestesítő részvény megszerzése az eladási jog gyakorlásával). Ezen részvények után a részvénytársaság részvényesi jogokat nem gyakorolhat (Gt. 230. §)

 

Magyar Közlöny 26-29/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

26/2012. március 6.

 

 

2012. évi IX. törvény

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról szóló európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetéséről

 2012.03.07.

2012. évi X. törvény

A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosításának kihirdetéséről

 2012.03.07.

2012. évi XI. törvény

A Kazettás Lőszerekről szóló Egyezmény kihirdetéséről

 2012.03.07.

26/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.03.06.

27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2012.03.07.

28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről

 2012.03.07.

2/2012. (III. 6.) HM rendelet

A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

 2012.03.07.

3/2012. (III. 6.) HM rendelet

A szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.03.09.

16/2012. (III. 6.) KIM rendelet

Egyes cégeljárási rendeletek módosításáról

 2012.03.07.

12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról

 2012.05.01.

13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet

Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 2012.03.14.

14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet

Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól

 2012.03.14.

13/2012. (III. 6.) NFM rendelet

A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről

 2012.04.05.

14/2012. (III. 6.) NFM rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az európai területi együttműködéshez kapcsolódó egyes állami támogatások felhasználásának szabályairól

 2012.03.09.

18/2012. (III. 6.) VM rendelet

A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól

 2012.03.09.

19/2012. (III. 6.) VM rendelet

A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól

 2012.03.09.

60/2012. (III. 6.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2012.03.06.

1049/2012. (III. 6.) Korm. határozat

A 2012. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat átcsoportosításáról

 2012.03.06.

1050/2012. (III. 6.) Korm. határozat

Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hősök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekről szóló 1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról

 2012.03.07.

1051/2012. (III. 6.) Korm. határozat

A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítő támogatásáról szóló 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról

 2012.03.07.

1052/2012. (III. 6.) Korm. határozat

A miniszteri gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzat átcsoportosításáról

 2012.03.06.

1053/2012. (III. 6.) Korm. határozat

A budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 2012.03.07.

31/2012. (III. 6.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2012.03.06.

30/2012. (III. 6.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.03.06.

31/2012. (III. 6.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.03.06.

32/2012. (III. 6.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.03.06.

33/2012. (III. 6.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.03.06.

34/2012. (III. 6.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.03.06.

35/2012. (III. 6.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.03.06.

36/2012. (III. 6.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.03.06.

37/2012. (III. 6.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.03.06.

38/2012. (III. 6.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.03.06.

39/2012. (III. 6.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.03.06.

27/2012. március 07.

 

 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

 2012.03.10.

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről

 2012.03.10.

31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról

 2012.03.10.

32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2012.03.08.

33/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.03.08.

7/2012. (III. 7.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól

 2012.03.15.

20/2012. (III. 7.) VM rendelet

Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.03.08.

1002/2012. (III. 7.) AB . határozat

Az Alkotmánybíróság döntéseinek megjelöléséről és közzétételéről

 2012.03.07.

11/2012. (III. 7.) OGY határozat

A lengyel civilek és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben

 2012.03.07.

12/2012. (III. 7.) OGY határozat

A litván civilekés parlamenti képviselők állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben

 2012.03.07.

13/2012. (III. 7.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.03.05.

14/2012. (III. 7.) OGY határozat

A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

 2012.03.07.

15/2012. (III. 7.) OGY határozat

Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 2012.03.07.

1054/2012. (III. 7.) Korm. határozat

„Életmentő Emlékérem" adományozásáról

 2012.03.07.

32/2012. (III. 7.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.03.07.

28/2012. március 09.

 

 

2012. évi XII. törvény

A közkegyelem gyakorlásáról

 2012.03.10.

2012. évi XIII. törvény

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról

 2012.03.10.

34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet

Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól

 2012.03.12.

35/2012. (III. 9.) Korm. rendelet

Egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról

 2012.03.10.

36/2012. (III. 9.) Korm. rendelet

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2012.03.10. 

37/2012. (III. 9.) Korm. rendelet

Az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.03.14.

8/2012. (III. 9.) BM rendelet

A közterület-felügyelet, valamint a polgárőr szervezet számára a könnygázszóró palack, illetve a vegyi eszköz igénylésének, átvételének, visszavételének és térítésének rendjéről

 2012.03.12.

21/2012. (III. 9.) VM rendelet

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

 2012.03.10.

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

 2012.03.17.

9/2012. (III. 9.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 440/2009. (XI. 20.) OVB határozata vizsgálatáról

 2012.03.09.

10/2012. (III. 9.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 75/2011. (VI. 24.) OVB határozata vizsgálatáról

 2012.03.09.

11/2012. (III. 9.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 78/2011. (VI. 24.) OVB határozata vizsgálatáról

 2012.03.09.

12/2012. (III. 9.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 76/2011. (VI. 24.) OVB határozata vizsgálatáról

 2012.03.09.

13/2012. (III. 9.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 380/2010. (V. 19.) OVB határozata vizsgálatáról

 2012.03.09.

14/2012. (III. 9.) AB végzés

Az Országos Választási Bizottság 109/2011. (VII. 12.) OVB határozata vizsgálatáról

 2012.03.09.

1003/2012.(II. 9.) AB . határozat

Az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 2012.03.01.

1055/2012.(III. 9.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatárt metsző vízszállító vezeték építésének és üzemeltetésének szabályozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.03.09.

1056/2012.(III. 9.) Korm. határozat

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012-2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

 2012.03.10.

1057/2012.(III. 9.) Korm. határozat

Az EUROPA CANTAT 2015. PÉCS kórusfesztivál rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről

 2012.03.09.

1058/2012.(III. 9.) Korm. határozat

A magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat módosításáról

 2012.03.10.

1/2012. (III. 9.) KIM határozat

A Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága tagjainak felkéréséről

 2012.03.09.

29/2012. március 12.

 

 

38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet

A kormányzati stratégiai irányításról

 2012.03.31.

39/2012. (III. 12.) Korm. rendelet

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.03.13.

9/2012. (III. 12.) BM rendelet

A polgárőrök szakmai ismereteinek bővítésében való közreműködés rendőrségi feladatairól

 2012.03.15.

15/2012. (III. 12.) NEFMI rendelet

Egyes biocidokkal és élelmiszerekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.03.13.

1059/2012. (III. 12.) Korm. határozat

Integrált Közigazgatási Központ létrehozásáról a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal egységes elhelyezése céljából

 2012.03.12.

1060/2012. (III. 12.) Korm. határozat

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részleg (Algyő-Nagyfa) közös telephelyre integrálásával összefüggő feladatokról

 2012.03.12.

1061/2012. (III. 12.) Korm. határozat

A Nemzeti Lovas Programban meghatározott feladatokról és a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről

 2012.03.13.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. március 7. 55. évfolyam, L 68

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 184/2012/EU (2012. március 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/140/EU (2011. szeptember 20.) határozata a Dánia által a szerencsejátékokról szóló dán adótörvényben az online szerencsejátékokra kivetett adók formájában végrehajtani tervezett C 35/10. (korábbi N 302/10.) számú intézkedésről (az értesítés a C(2011) 6499. számú dokumentummal történt)
 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

  A Törvényszék hivatalvezetőjének szóló szolgálati utasítások módosításai
  Gyakorlati útmutató a törvényszék előtti felek részére
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 2073/2005/EK bizottsági rendelet I. mellékletének a friss baromfihúsban előforduló szalmonella tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. október 27-i 1086/2011/EU bizottsági rendelethez (  HL L 281., 2011.10.28.)
2012. március 8. 55. évfolyam, L 69

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 185/2012/EU (2012. március 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Armagh Bramley Apples (OFJ)]
A Bizottság 186/2012/EU (2012. március 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle (OFJ)]
A Bizottság 187/2012/EU (2012. március 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Tolminc (OEM)]
A Bizottság 188/2012/EU (2012. március 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Susina di Dro (OEM)]
A Bizottság 189/2012/EU (2012. március 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 190/2012/EU (2012. március 7.) végrehajtási rendelete az olívaolajra vonatkozó magántárolási támogatás odaítélésének a 111/2012/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében történő mellőzéséről
A Bizottság 191/2012/EU (2012. március 7.) végrehajtási rendelete az egyes barnarizs-fajtákra 2012. március 8-tól alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról
A Bizottság 192/2012/EU (2012. március 7.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/9/EU (2012. március 7.) irányelve a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról (1)
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/141/EU (2012. március 6.) végrehajtási határozata az Észak-Görögországban előforduló veszettség elleni sürgősségi intézkedések finanszírozásáról (az értesítés a C(2012) 1354. számú dokumentummal történt)
2012. március 8. 55. évfolyam, L 70

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/134/EU (2012. február 28.) végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az üveggyártás tekintetében történő meghatározásáról (az értesítés a C(2012) 865. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/135/EU (2012. február 28.) végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vas- és acélgyártás tekintetében történő meghatározásáról (az értesítés a C(2012) 903. számú dokumentummal történt)
2012. március 9. 55. évfolyam, L 71

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

   
A Tanács 2012/142/EU (2012. február 14.) határozata az Európai Uniónak az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a járműveknek a haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 29. sz. előírásához való csatlakozásáról
A Tanács 2012/143/EU (2012. február 14.) határozata az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gyalogosok biztonságáról szóló előírástervezetével és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a világító diódás (LED-es) fényforrásokról szóló előírástervezetével kapcsolatos európai uniós álláspontról
 

RENDELETEK

A Tanács 193/2012/EU (2012. március 8.) végrehajtási rendelete az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 194/2012/EU (2012. március 8.) végrehajtási rendelete az egyes halászati termékekre vonatkozó magánraktározási támogatás összegének a 2012. halászati évre történő rögzítéséről
A Bizottság 195/2012/EU (2012. március 8.) végrehajtási rendelete a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek uniós eladási árának a 2012. halászati évre történő rögzítéséről
A Bizottság 196/2012/EU (2012. március 8.) végrehajtási rendelete az egyes halászati termékekre vonatkozó átviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2012. halászati évre történő rögzítéséről
A Bizottság 197/2012/EU (2012. március 8.) végrehajtási rendelete az egyes halászati termékekre vonatkozó referenciaáraknak a 2012. halászati évre történő rögzítéséről
A Bizottság 198/2012/EU (2012. március 8.) végrehajtási rendelete a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek uniós kivonási és eladási árának a 2012. halászati évre történő rögzítéséről
A Bizottság 199/2012/EU (2012. március 8.) végrehajtási rendelete a piacról a 2012. halászati év során kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítéséről
A Bizottság 200/2012/EU (2012. március 8.) rendelete a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről
A Bizottság 201/2012/EU (2012. március 8.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a nitroxinil nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 202/2012/EU (2012. március 8.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a szarvasmarhákból nyert, pegilált granulocytakolónia-stimuláló faktor (PEGbG-CSF) tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 203/2012/EU (2012. március 8.) végrehajtási rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai borra vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 204/2012/EU (2012. március 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/144/KKBP (2012. március 8.) végrehajtási határozata az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat végrehajtásáról
2012. március 10. 55. évfolyam, L 72

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/145/EU (2012. február 28.) határozata az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság közötti, a két fél között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 205/2012/EU (2012. január 6.) felhatalmazáson alapuló rendelete az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tagállamok által bejelentendő adatforrásokra és adatparaméterekre vonatkozó II. mellékletének módosításáról
A Bizottság 206/2012/EU (2012. március 6.) rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légkondicionáló berendezések és a háztartási ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 207/2012/EU (2012. március 9.) rendelete az orvostechnikai eszközök elektronikus használati utasításáról
A Bizottság 208/2012/EU (2012. március 9.) végrehajtási rendelete az Európai Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2012-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások szétosztására vonatkozó terv elfogadásáról, valamint a 807/2010/EU rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérésről szóló 562/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 209/2012/EU (2012. március 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 210/2012/EU (2012. március 9.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2012. március 5. és 6. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2012. év március havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
2012. március 13. 55. évfolyam, L 73

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 211/2012/EU (2012. március 12.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 212/2012/EU (2012. március 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/146/EU (2012. március 9.) határozata a Régiók Bizottsága egy litván tagjának és két litván póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/147/EU (2012. március 9.) végrehajtási határozata az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására és figyelemmel kísérésére irányuló egyes 2012. évi módosított programok jóváhagyásáról, valamint a 2011/807/EU végrehajtási határozatnak a súrlókór felszámolására irányuló programokhoz nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulás, valamint a veszettség felszámolására irányuló, 2012. évi programokhoz az Unió által biztosított előleg kifizetése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 1406. számú dokumentummal történt)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2012/148/EU (2012. március 9.) ajánlása az intelligens fogyasztásmérő rendszerek bevezetésének előkészítéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a gyakorlati útmutatóhoz a Törvényszék előtti felek részére (  HL L 68., 2012.3.7.)
2012. március 7. 55. évfolyam, C 69
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 69/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6480 – PetroFina/Fina Antwerp Olefins)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 69/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 69/03 Nyílt felhívás szénhidrogének feltárására és kiaknázására vonatkozó engedélyek odaítélésére és felhasználására – Területek: Pátrai-öböl (nyugat) (tengeri terület), Katakolo (tengeri terület), Joánina (szárazföldi terület)
2012/C 69/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6305 – DFDS/C.RO Ports/Älvsborg Ro/Ro)
2012/C 69/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6531 – Toshiba/HDD assets of Western Digital) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 69/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6249 – Princes/ARIA)
2012/C 69/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6470 – TE/Deutsch)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 69/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 69/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. március 8. 55. évfolyam, C 70
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 70/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 70/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6509 – GE/KGAL/Extresol-2)
2012/C 70/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 70/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6475 – AXA REIM/CBRE PFCE Management/Warsaw III)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

Európai Bizottság

2012/C 70/05 A Tanács és a Bizottság 2012. évi közös jelentése az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének végrehajtásáról (Oktatás és képzés 2020) – Oktatás és képzés az intelligens, fenntartható és befogadó Európában
 

Európai Bizottság

2012/C 70/06 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 70/07 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 70/08 A Holland Királyság gazdasági, mezőgazdasági és innovációs miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 70/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6439 – AGRANA/RWA/JV)
2012. március 8. 55. évfolyam, C 70E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2010–2011

2010. október 19–21-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 12 E, 2011.1.15.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2010. október 19., kedd

2012/C 70 E/01 Bizonytalan munkahellyel rendelkező női munkavállalók
Az Európai Parlament 2010. október 19-i állásfoglalása a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nőkről (2010/2018(INI))
 

2010. október 20., szerda

2012/C 70 E/02 A minimáljövedelem szerepe a szegénység elleni küzdelemben és a befogadó társadalom előmozdítása Európában
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása a szegénység elleni küzdelemben a minimáljövedelem szerepéről és Európában a befogadó társadalom előmozdításáról (2010/2039(INI))
2012/C 70 E/03 Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: ajánlások a végrehajtandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozóan (félidős jelentés)
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: a szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló ajánlások (félidős jelentés) (2009/2182(INI))
2012/C 70 E/04 Az Unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az euróövezetben
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása a stabilitási keret és az Unió gazdasági irányításának javításáról, különösen az euróövezetben, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal (2010/2099(INI))
MELLÉKLET
 

2010. október 21., csütörtök

2012/C 70 E/05 Az európai szabványosítás jövője
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása az európai szabványosítás jövőjéről (2010/2051(INI))
2012/C 70 E/06 Végrehajtott reformok és fejlesztések a Moldovai Köztársaságban
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása a Moldovai Köztársaságban végrehajtott reformokról és előrelépésekről
2012/C 70 E/07 Integrált uniós tengerpolitika
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása az integrált tengerpolitikáról (IMP) – az elért eredmények értékeléséről és az új kihívásokról (2010/2040(INI))
2012/C 70 E/08 Az Unió Latin-Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolatai
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása az Unió Latin-Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolatairól (2010/2026(INI))
2012/C 70 E/09 Kilakoltatások Zimbabwéban
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása a zimbabwei kényszer-kilakoltatásokról
2012/C 70 E/10 Kambodzsa, különösen Szam Rainszi ügye
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása Kambodzsáról, és különösen Szam Rainszi ügyéről
2012/C 70 E/11 Az Észak-Kaukázus, különösen Oleg Orlov ügye
Az Európai Parlament 2010. október 21-i állásfoglalása az észak-kaukázusi (Oroszországi Föderáció) uralkodó emberi jogi helyzetről és az Oleg Orlov elleni büntetőeljárásról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2010. október 20., szerda

2012/C 70 E/12 Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálata
Az Európai Parlament 2010. október 20-i határozata az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról (2010/2118(ACI))
MELLÉKLET
2012/C 70 E/13 A Parlament eljárási szabályzatának hozzáigazítása az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodásnak megfelelően
Az Európai Parlament 2010. október 20-i határozata az Európai Parlament eljárási szabályzatának az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodáshoz történő hozzáigazításáról (2010/2127(REG))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2010. október 19., kedd

2012/C 70 E/14 A tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatás
Az Európai Parlament 2010. október 19-i jogalkotási állásfoglalása a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))
P7_TC1-COD(2010)0041
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 19-én került elfogadásra a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 70 E/15 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Nordjylland/Dánia
Az Európai Parlament 2010. október 19-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia „EGF/2010/001 DK/Nordjylland” referenciaszámú kérelme (COM(2010)0451 – C7-0222/2010 – 2010/2163(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 70 E/16 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: NXP félvezetők/Hollandia
Az Európai Parlament 2010. október 19-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia „EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0446 – C7-0210/2010 – 2010/2141(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 70 E/17 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Qimonda/Portugália
Az Európai Parlament 2010. október 19-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Portugália „EGF/2009/023 PT/Qimonda” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0452 – C7-0223/2010 – 2010/2164(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 70 E/18 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Cataluna automocion/Spanyolország
Az Európai Parlament 2010. október 19-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról („EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción” referenciaszámú kérelem) (COM(2010)0453 – C7-0224/2010 – 2010/2165(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 70 E/19 Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer
Az Európai Parlament 2010. október 19-i jogalkotási állásfoglalása az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))
P7_TC1-COD(2009)0051
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 19-én került elfogadásra az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról és a 2791/1999/EK hatályon kívül helyezéséről szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 70 E/20 Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény módosításainak elfogadása
Az Európai Parlament 2010. október 19-i jogalkotási állásfoglalása az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény módosításának az Európai Unió nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))
 

2010. október 20., szerda

2012/C 70 E/21 Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosítása
Az Európai Parlament 2010. október 20-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))
P7_TC1-COD(2010)0054
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 20.-án került elfogadásra az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáró szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 70 E/22 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosítása
Az Európai Parlament 2010. október 20-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))
P7_TC1-COD(2010)0171
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 20-án került elfogadásra az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló …/2010/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 70 E/23 A 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: II. szakasz – Európai Tanács és Tanács – III. szakasz – Bizottság – X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács, III. szakasz – Bizottság, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))
2012/C 70 E/24 Költségvetés módosítás tervezet: 3/2010: III. Szakasz - Bizottság – BAM (a banánkereskedelemre vonatkozó kísérő intézkedések)
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD))
2012/C 70 E/25 A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetés-tervezetről – összes szakasz
Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – összes szakasz (12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD))
2012/C 70 E/26 A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések
Az Európai Parlament 2010. október 20-i jogalkotási állásfoglalása a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))
P7_TC1-COD(2008)0193
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 20-án került elfogadásra a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a munkavállalókat a munka és a családi élet összeegyeztethetőségében segítő intézkedések bevezetéséről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 70 E/27 A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés
Az Európai Parlament 2010. október 20-i jogalkotási állásfoglalása a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))
P7_TC1-COD(2009)0054
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 20-án került elfogadásra a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
 

2010. október 21., csütörtök

2012/C 70 E/28 A Stabilitási Eszköz módosítása
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló 1717/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD))
P7_TC1-COD(2009)0058
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló 1717/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 70 E/29 A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))
P7_TC1-COD(2009)0060A
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 70 E/30 A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozása
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))
P7_TC1-COD(2009)0060B
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 70 E/31 Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszköze
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD))
P7_TC1-COD(2009)0059
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
[3. módosítás, eltérő utasítás hiányában]
MELLÉKLET
2012/C 70 E/32 A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD))
P7_TC1-COD(2010)0059
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2010/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
2012/C 70 E/33 A származási ország jelölése
Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))
P7_TC1-COD(2005)0254
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012. március 9. 55. évfolyam, C 71
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 71/01 A Bizottság véleménye (2012. március 7.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a Franciaországban található SPIRAL-2 létesítmény radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 71/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)
2012/C 71/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 71/04 Értesítés az egyes elefántcsontparti személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos 2010/656/KKBP tanácsi határozatban és az 560/2005/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 71/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

2012/C 71/06 Nyílt pályázati felhívás – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – A Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 71/07 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések időközi felülvizsgálatának megindításáról
2012/C 71/08 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes volfrámelektródák behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 71/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 71/10 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. március 10. 55. évfolyam, C 72
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Rendszerkockázati Testület

2012/C 72/01 Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2011. december 22.) a hitelintézetek USD-ben denominált finanszírozásáról (ERKT/2011/2)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 72/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 72/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6369 – HBO/Ziggo/HBO Nederland)
2012/C 72/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6216 – IHC/DEME/OceanflORE JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 72/05 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 72/06 A Bizottság határozata (2012. március 9.) a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság három új tagjának kinevezéséről
2012/C 72/07 A Bizottság közleménye – Iránymutatás az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (1), (2) és (5) bekezdése szerinti kvótacsökkentéshez
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 72/08 A kulturális javak kiviteli engedélyeinek kiadására jogosult hatóságok jegyzéke a 116/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően
2012/C 72/09 Svédország által benyújtott értesítés a 2010/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról
2012/C 72/10 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése (  HL C 247., 2006.10.13., 19. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 22. o.;  HL C 182., 2007.8.4., 18. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 38. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 19. o.;  HL C 37., 2009.2.14., 8. o.;  HL C 35, 2010.2.12., 7. o.;  HL C 304, 2010.11.10., 5. o.;  HL C 24, 2011.1.26., 6. o.;  HL C 157, 2011.5.27., 8. o.;  HL C 203, 2011.7.9., 16. o. és  HL C 11, 2012.1.13., 13. o.)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 72/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6521 – Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta)
2012. március 10. 55. évfolyam, C 73
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 73/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 65., 2012.3.3.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 73/02 C-218/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. január 26-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ADV Allround Vermittlungs AG, felszámolás alatt kontra Finanzamt Hamburg-Bergedorf (HÉA — Hatodik irányelv — 9., 17. és 18. cikk — A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének meghatározása — A „munkaerő-kölcsönzés” fogalma — Önálló vállalkozók — Valamely szolgáltatásnyújtás azonos megítélésének a szükségessége a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő tekintetében)
2012/C 73/03 C-282/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. január 24-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maribel Dominguez kontra Centre Informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre (Szociálpolitika — 2003/88/EK irányelv — 7. cikk — A fizetett éves rendes szabadsághoz való jog — A jog keletkezésének a nemzeti szabályozás által előírt feltétele — A munkavállaló távolléte — A szabadsághoz való jognak a távollét jellegétől függő időtartama — A 2003/88 irányelvvel ellentétes nemzeti szabályozás — A nemzeti bíróság szerepe)
2012/C 73/04 C-347/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. január 17-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A. Salemink kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (A migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK rendelet — A Hollandia mentén húzódó kontinentális talapzaton található gázfúrószigeten alkalmazott munkavállaló — Kötelező biztosítás — A munkaképtelenségi ellátás folyósításának megtagadása)
2012/C 73/05 C-392/10 sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. január 19-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam kontra Hauptzollamt Hamburg–Jonas (800/1999/EK rendelet — A 15. cikk (1) és (3) bekezdése — Mezőgazdasági termékek — Export-visszatérítési rendszer — Differenciált export-visszatérítés — Az elrendelés feltételei — A termék rendeltetési hely szerinti harmadik országba történő behozatala — Behozatali vámok kifizetése)
2012/C 73/06 C-586/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. január 26-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bianca Kücük kontra Land Nordrhein-Westfalen (Szociálpolitika — Az 1999/70/EK irányelv — A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. szakasza 1. pontjának a) alpontja — Egymást követő, határozott idejű munkaszerződések — Az ilyen szerződések megújításának igazolására alkalmas objektív okok — Nemzeti szabályozás, amely ideiglenes helyettesítés esetén igazolja határozott idejű munkaszerződések alkalmazását — Helyettesítő személyzet iránti állandó vagy gyakori igény — Az egymást követő, határozott idejű munkaszerződések megújítása valamennyi körülményének tekintetbe vétele)
2012/C 73/07 C-588/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. január 26-i ítélete (a Naczelny S±d Administracyjny Izba Finansowa Wydział I (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Minister Finansów kontra Kraft Foods Polska SA (Adózás — HÉA — 2006/112/EK irányelv — 90. cikk, (1) bekezdés — Az értékesítés bekövetkezte utáni árengedmény — Nemzeti szabályozás, amely az adóalap-csökkentést attól teszi függővé, hogy a termékek vagy szolgáltatások értékesítője elismervénnyel rendelkezik-e arról, hogy a helyesbített számlát a termékek beszerzője vagy a szolgáltatások igénybevevője átvette — A HÉA-semlegesség elve — Az arányosság elve)
2012/C 73/08 C-53/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. január 19-i ítélete — Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) kontra Nike International Ltd, Aurelio Muñoz Molina (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — 58. cikk — 2868/95/EK rendelet — 49. és 50. szabály — R10 szóvédjegy — Felszólalás — Átruházás — A fellebbezés elfogadhatósága — „Fellebbezésre jogosult személy” fogalma — Az OHIM iránymutatásainak alkalmazhatósága)
2012/C 73/09 C-185/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. január 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítás — 73/239/EGK és 92/49/EGK irányelv — Helytelen és hiányos átültetés)
2012/C 73/10 C-192/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. január 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2009/147/EK irányelv — A vadon élő madarak védelme — A védelmi rendszer terjedelme — Az irányelvben előírt tilalmaktól való eltérések)
2012/C 73/11 C-177/09–C-179/09. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i végzése (Conseil d'État (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 és C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09) kontra Région wallonne (Projektek környezetre gyakorolt hatásainak a vizsgálata — 85/337/EGK irányelv — Hatály — Az „egyedi nemzeti jogalkotási aktus” fogalma — Aarhusi Egyezmény — Az igazságszolgáltatáshoz való jog a környezetvédelem területén — Jogalkotási aktussal szembeni jogorvoslathoz való jog terjedelme)
2012/C 73/12 C-302/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. január 17-i végzése (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Infopaq International A/S kontra Danske Dagblades Forening (Szerzői jogok — Információs társadalom — 2001/29/EK irányelv — Az 5. cikk (1) és (5) bekezdése — Irodalmi és művészeti művek — Irodalmi művek rövid kivonatainak többszörözése — Újságcikkek — Időleges és közbenső többszörözések — Olyan műszaki eljárás, amely újságcikkek beszkenneléséből és ezt követő szövegfájllá alakításából, elektronikus többszörözéséből, majd e másolat egy részének számítógépes memóriában való eltárolásából áll — Az ilyen műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges részét képező többszörözési cselekmények — E cselekményeknek a mű vagy más védelem alatt álló teljesítmény jogszerű felhasználásából álló célja — Az említett cselekmények önálló gazdasági jelentősége)
2012/C 73/13 C-518/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 25-i végzése (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc. kontra Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — A tanúsítvány megszerzésének feltételei — A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma — Szempontok — Forgalombahozatali engedély — Kizárólag egy hatóanyagot tartalmazó forgalomba hozott gyógyszer, miközben a szabadalom hatóanyagok kombinációját írja elő)
2012/C 73/14 C-560/10. P. sz. ügy: A Bíróság 2011. október 13-i végzése — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — „Az Ön Európája” portál menedzsmentje és karbantartása — Az ajánlat elutasítása — Az 1605/2002/EK, Euratom és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet — A bírálóbizottsági jelentés teljes másolata — Az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elve — A gondos ügyintézéshez és a tisztességes eljáráshoz való jog — Téves jogalkalmazás — Bizonyítékok elferdítése — nyilvánvaló elfogadhatatlanság — Nyilvánvalóan megalapozatlan jogalap)
2012/C 73/15 C-626/10. sz. ügy: A Bíróság 2011. november 10-i végzése — Kalliope Agapiou Joséphidès kontra Európai Bizottság és Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (Fellebbezés — A dokumentumokhoz való hozzáférés — Az 1049/2001/EK rendelet — A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésének első franciabekezdése — Az egyén magánéletének és integritásának védelme — Az üzleti érdekek védelme — Az 58/2003/EK rendelet — Végrehajtó ügynökségek — A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet megerősítő kérelmek kezelésére vonatkozó hatáskör — Az átláthatóság elve — A „nyomós közérdek” fogalma — Téves jogalkalmazás)
2012/C 73/16 C-630/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 25-i végzése (a High Court of Justice, Chancery Division (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — University of Queensland, CSL Ltd kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — A tanúsítvány megszerzésének feltételei — A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma — Szempontok — Az egynél több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer vagy több betegség ellen kifejlesztett védőoltás („Multi-disease vaccine” vagy „vaccin multivalent”) megítélése további vagy más szempontjainak fennállása)
2012/C 73/17 C-6/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 25-i végzése (a High Court of Justice Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daiichi Sankyo Company kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. és 4. cikk — A tanúsítvány megszerzésének feltételei — A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma — Szempontok — Az egynél több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer megítélése további vagy más szempontjainak fennállása)
2012/C 73/18 C-52/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2011. október 26-i végzése — Fernando Marcelino Victoria Sánchez kontra Európai Parlament, Európai Bizottság (Fellebbezés — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — A Parlamentnek és a Bizottságnak szóló levél — Válasz — Besorolási határozat — Nyilvánvalóan megalapozatlan és nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)
2012/C 73/19 C-69/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. december 9-i végzése (Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Connoisseur Belgium BVBA kontra Belgische Staat (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első albekezdése — Hatodik HÉA-irányelv — 11. cikk A. része (1) bekezdésének a) pontja — Adóalap — Az adóalany által nem felszámított költségek)
2012/C 73/20 C-126/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 15-i végzése (Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — INNO NV kontra Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — 2005/29/EK irányelv — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — Az árengedményről szóló vagy azt sejtető hirdetéseket tiltó nemzeti szabályozás)
2012/C 73/21 C-222/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 1-jei végzése — Longevity Health Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Performing Science LLC (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének d) pontja — „5 http” szómegjelölés — Törlési kérelem — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)
2012/C 73/22 C-434/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 14-i végzése (a Tribunalul Alba (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Corpul Național al Polițiștilor kontra Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ) (Előzetes döntéshozatalra utalás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Olyan nemzeti szabályozás megengedhetősége, amely bércsökkentést ír elő a közszolgálati szektor több munkavállalói csoportjára vonatkozóan — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2012/C 73/23 C-462/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 14-i végzése (a Tribunalul Dâmbovița (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Victor Cozman kontra Teatrul Municipal Târgoviște (Előzetes döntéshozatalra utalás — Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 1. kiegészítő jegyzőkönyve — Olyan nemzeti szabályozás megengedhetősége, amely bércsökkentést ír elő a közszolgálati szektor több munkavállalói csoportjára vonatkozóan — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2012/C 73/24 C-483/11. és C-484/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 14-i végzése (a Tribunalul Argeș (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11. sz. ügy), Mariana Budan (C-484/11. sz. ügy) kontra Statul român (Előzetes döntéshozatalra utalás — Az eljárási szabályzat 43. cikke, 92. cikkének 1. §-a és 103. cikkének 1. §-a — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A kommunista rezsim alatt politikai jellegű elítéléseket elszenvedő személyek kárpótlása — Az elszenvedett nem vagyoni kár megtérítéséhez való jog — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2012/C 73/25 C-564/11. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2011. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia és társai kontra Comune di Pavia
2012/C 73/26 C-616/11. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — T-Mobile Austria GmbH kontra Verein für Konsumenteninformation
2012/C 73/27 C-622/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra Pactor Vastgoed BV
2012/C 73/28 C-634/11. sz. ügy: A High Court of Ireland (Írország) által 2011. december 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Anglo Irish Bank Corporation Ltd kontra Quinn Investments Sweden AB és társai
2012/C 73/29 C-639/11. sz. ügy: 2011. december 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2012/C 73/30 C-651/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra X BV
2012/C 73/31 C-657/11. sz. ügy: A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2011. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Belgian Electronic Sorting Technology NV kontra Bert Peelaers és Visys NV
2012/C 73/32 C-660/11. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Olaszország) által 2011. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Daniele Biasci és társai kontra Ministero dell’Interno és Questura di Livorno
2012/C 73/33 C-662/11. sz. ügy: 2011. december 22-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság
2012/C 73/34 C-666/11. sz. ügy: Az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Németország) által 2011. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — M és társai kontra Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
2012/C 73/35 C-678/11. sz. ügy: 2011. december 22-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság
2012/C 73/36 C-679/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-41/05. sz., Alliance One International, Inc., korábban Dimon, Inc. kontra Európai Bizottság ügyben 2011. október 12-én hozott ítélete ellen az Alliance One International, Inc., korábban Dimon, Inc. által 2011. december 27-én benyújtott fellebbezés
2012/C 73/37 C-8/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo (Olaszország) által 2012. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cristian Rainone és társai kontra Ministero dell’Interno és társai
2012/C 73/38 C-9/12. sz. ügy: A Tribunal de commerce de Verviers (Belgium) által 2012. január 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Corman-Collins SA kontra La Maison du Whysky SA
2012/C 73/39 C-14/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-313/10. sz., Three-N-Products Private Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. november 10-én hozott ítélete ellen Sheilesh Shah, Akhil Shah által 2012. január 11-én benyújtott fellebbezés
2012/C 73/40 C-28/12. sz. ügy: 2012. január 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa
2012/C 73/41 C-41/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-216/10. sz., Monster Cable Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Live Nation (Music) UK Limited ügyben 2011. november 23-án hozott ítélete ellen a Monster Cable Products, Inc. által 2012. január 26-án benyújtott fellebbezés
2012/C 73/42 C-436/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. január 13-i végzése (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Attila Belkiran kontra Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, a Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht részvételével
2012/C 73/43 C-228/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. január 11-i végzése (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd kontra Euroview Sport Ltd
2012/C 73/44 C-313/10. sz. ügy: A Bíróság második tanácsa elnökének 2011. október 25-i végzése (a Landesarbeitsgericht Köln (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Land Nordrhein-Westfalen kontra Sylvia Jansen
2012/C 73/45 C-13/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. november 25-i végzése (a Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maria da Dores Meira da Silva kontra Zurich — Companhia de Seguros, S.A.
2012/C 73/46 C-266/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. november 24-i végzése (a Vestre Landsret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet, Frank Frandsen nevében eljárva kontra Cimber Air A/S
2012/C 73/47 C-381/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. január 12-i végzése (a Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Manuel Mesa Bertrán, Cristina Farrán Morenilla kontra Novacaixagalicia
2012/C 73/48 C-531/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. december 13-i végzése (a Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Angela Strehl kontra Bundesagentur für Arbeit Nürnberg
 

Törvényszék

2012/C 73/49 T-206/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 31-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Borágazat — Új szőlőtelepítésekre vonatkozó tilalom — Nemzeti ellenőrzési rendszerek — Pénzügyi átalánykorrekció — Eljárási garanciák — Értékelési hiba — Arányosság”)
2012/C 73/50 T-237/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 1-jei ítélete — Région wallonne kontra Bizottság („Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2008 és 2012 közötti időszakra vonatkozó belgiumi nemzeti kiosztási terve — A 2216/2004/EK rendelet 44. cikke — Utólagos helyesbítés — Új belépő — A közösségi független ügyleti jegyzőkönyv központi tisztviselőjét arra utasító határozat, hogy helyesbítést jegyezzen be a »Nemzeti kiosztási terv« táblázatba”)
2012/C 73/51 T-291/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 1-jei ítélete — Carrols kontra OHIM — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL közösségi ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — A rosszhiszeműség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 73/52 T-353/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 1-jei ítélete — mtronix kontra OHIM — Growth Finance (mtronix) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az mtronix közösségi szóvédjegy bejelentése — Montronix korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 73/53 T-378/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 31-i ítélete — Spar kontra OHIM — Spa Group Europe (SPA GROUP) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SPA GROUP közösségi szóvédjegy bejelentése — SPAR korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — Megjelölések közötti hasonlóság hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 73/54 T-205/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 31-i ítélete — Cervecería Modelo kontra OHIM — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LA VICTORIA DE MEXICO közösségi szóvédjegy bejelentése — A »victoria« szóelemet tartalmazó, korábbi közösségi ábrás védjegy és a korábbi VICTORIA nemzeti szóvédjegy — A lajstromozás részbeni megtagadása — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 73/55 T-650/11. sz. ügy: 2011. december 19-én benyújtott kereset — Dimension Data Belgium kontra Parlament
2012/C 73/56 T-657/11. sz. ügy: 2011. december 21-én benyújtott kereset — Technion — Israel Institute of Technology és Technion Research & Development kontra Bizottság
2012/C 73/57 T-28/12. sz. ügy: 2012. január 21-én benyújtott kereset — PT Ecogreen Oleochemicals és társai kontra Tanács
2012/C 73/58 T-35/12. sz. ügy: 2012. január 16-án benyújtott kereset — Icelandic Group UK kontra Bizottság
2012/C 73/59 T-37/12. sz. ügy: 2012. január 25-én benyújtott kereset — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — López Cabré (TEEN VOGUE)
2012. március 13. 55. évfolyam, C 74
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 74/01 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 74/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6441 – Senoble/Agrial/Senagral JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 74/03 A Tanács határozata (2012. február 28.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
2012/C 74/04 A Tanács határozata (2012. március 9.) az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagjának kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2012/C 74/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 74/06 PE/150/S számú álláshirdetés
 

Európai Bizottság

2012/C 74/07 Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának, „Emberek” egyedi programjához kapcsolódó, 2012. évi munkaprogram alapján
2012/C 74/08 LIFE+ pályázati felhívás a 2012. évre
2012/C 74/09 Pályázati felhívás – DG ENTR sz. 30-G-ENT-CIP-12-E-N01C051 – „Erasmus fiatal vállalkozóknak” program
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 74/10 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó citromsav behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalásokról: vállalat címváltozása
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 74/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6314 – Telefónica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV)
2012. március 13. 55. évfolyam, C 74A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 74 A/01 PE/150/S számú álláshirdetés
2012. március 13. 55. évfolyam, C 74E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2010–2011

2010. november 11-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 25 E, 2011.1.27.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2010. november 11., csütörtök

2012/C 74 E/01 EU–USA csúcstalálkozó és a közelgő Transzatlanti Gazdasági Tanács
Az Európai Parlament 2010. november 11-i állásfoglalása a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről
2012/C 74 E/02 Az utasnyilvántartásról (PNR) szóló uniós külső stratégia
Az Európai Parlament 2010. november 11-i állásfoglalása az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről és a Bizottságnak a Tanácshoz intézett, az Európai Unió és Ausztrália, Kanada, illetve az Amerikai Egyesült Államok közötti tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló ajánlásáról
2012/C 74 E/03 Innovációs parnerségek
Az Európai Parlament 2010. november 11-i állásfoglalása az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezés keretén belüli európai innovációs partnerségekről
2012/C 74 E/04 Az EBESZ megerősítése - az Európai Unió szerepe
Az Európai Parlament 2010. november 11-i állásfoglalása az EBESZ megerősítéséről és az EU ebben betöltött szerepéről
2012/C 74 E/05 A demográfiai kihívás és a nemzedékek közötti szolidaritás
Az Európai Parlament 2010. november 11-i állásfoglalása a demográfiai kihívásról és a nemzedékek közötti szolidaritásról (2010/2027(INI))
2012/C 74 E/06 A kutatási keretprogramok végrehajtása
Az Európai Parlament 2010. november 11-i állásfoglalása a kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítésérőla kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítésl (2010/2079(INI))
2012/C 74 E/07 Válság az uniós állattenyésztési ágazatban
Az Európai Parlament 2010. november 11-i állásfoglalása az európai uniós állattenyésztési ágazat válságáról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2010. november 11., csütörtök

2012/C 74 E/08 Krzysztof Lisek mentelmi jogának felfüggesztése
Az Európai Parlament 2010. november 11-i állásfoglalása a Krzysztof Lisek mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2009/2244(IMM))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2010. november 11., csütörtök

2012/C 74 E/09 Az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevétele: Írország - SR Technics
Az Európai Parlament 2010. november 11-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2009/021 IE/SR Technics” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0489 – C7-0280/2010 – 2010/2214(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 74 E/10 Az alternatív befektetési alapok kezelői
Az Európai Parlament 2010. november 11-i jogalkotási állásfoglalása az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))
P7_TC1-COD(2009)0064
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2010. november 11-én került elfogadásra az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 74 E/11 A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosítása
Az Európai Parlament 2010. november 11-i jogalkotási állásfoglalása a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))
P7_TC1-COD(2010)0192
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. november 11-én került elfogadásra a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 74 E/12 Az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló 663/2009/EK rendelet módosítása
Az Európai Parlament 2010. november 11-i jogalkotási állásfoglalása az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló 663/2009/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))
P7_TC1-COD(2010)0150
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. november 11-én került elfogadásra az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló 663/2009/EK rendelet módosításáról szóló …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!