7. évfolyam 6. szám 2012.02.07.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink:

Soha nem látott felszámolási hullámmal nézünk szembe

A decemberi megugrás nem volt egyedülálló a felszámolások és végelszámolások alakulásában, januárban folytatódott a kedvezőtlen tendencia – derül ki adatainkból. A szakemberek szerint biztosra vehető, hogy 2012-ben minden korábbinál nagyobb cégbedőlési hullám söpör végig az országon. Januárban 1951 céggel szemben indult felszámolás, és csaknem kétezer vállalkozás végelszámolása kezdődött meg – ez 44, illetve 71 százalékos növekedés 2011 januárjához képest.

Az elmúlt két hónapban rendkívüli mértékben megnőtt a közzétett felszámolások és végelszámolások száma. 2012 januárjában 1951 céggel szemben indítottak felszámolási eljárást a cégbíróságok, ez 44 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és 41 százalékkal meghaladja az eddigi januári rekordot is, amit a válság első hullámában, 2009-ben regisztráltak. Újabb emelkedő trend kialakulását jelzi, hogy a korábbi időszak viszonylagos nyugalma dacára már decemberben is 49 százalékos növekedés volt tapasztalható. A szakemberek már akkor is jelezték, hogy a NAV intézkedései miatt kényszer-végelszámolás alá került cégek felhalmozott adósságainak felszínre kerülésével komoly felszámolási hullám várható az idei évre. „Január és december az adó- és egyéb jogszabályok változása miatt mindig kritikus hónap. A múlt év adatai és a mögöttük álló folyamatok azonban most egy egész évre kiható, minden eddiginél nagyobb felszámolási hullámot vetítenek előre” – véli az adatok láttán Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

Feltételezését alátámasztják a végelszámolási adatok is: itt még gyorsabb ütemű az emelkedés, mint a felszámolásoknál. 2012 első hónapjában 1994 végelszámolás megindítását tették közzé, ez 71 százalékos növekedés az egy évvel korábbi értékhez képest. Itt is igaz, hogy a romló tendencia már decemberben megkezdődött, akkor 78 százalékkal több végelszámolás indult meg, mint 2010 decemberében. „A két adat együttesen sajnos azt mutatja, hogy cégvilágban a romló tendencia nem „statisztikai hiba”. A gazdaságnak növekedésre és tisztulásra van szüksége, amihez igen sok változásnak kell végbemennie” – mondja az Opten igazgatója. Az igazgató szerint ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy a végelszámolások tavaly év elején indult száguldása mögött leginkább a cégbíróságok által elrendelt kényszer-végelszámolások állnak. „Az kétségkívül jó hír, hogy a NAV és a cégbíróságok kiszűrik a rendszerből a nem működő cégeket, hiszen ez egyfajta tisztulási folyamatként értelmezhető. Annak azonban nem kell örülni, hogy ilyen mértékben kell megtisztítani a cégvilágot, illetve hogy a tisztulás közben ilyen sok adósságot hátrahagyó cég kerül felszínre” – világít rá egy évek óta halmozódó problémára Tóth Tamás.

A képet némiképp árnyalja, hogy mindkét mögöttünk álló hónapban rekordmagasságba szökött az új cégek alapítása is. Decemberben 7242, januárban 7166 új cégbejegyzést tett közzé a cégbíróság, ez azonban feltehetőleg annak tulajdonítható be, hogy most szigorították és drágították a cégbejegyzést. A sok új alapítás tehát részben „előrehozott beruházásként” értelmezhető, részben pedig az az oka, hogy megszűnt az egyórás cégalapítás lehetősége, ami gyakorlatilag kizárta, hogy a cégbíróságok érvényesíteni tudják a cégvezetéstől eltiltott személyekkel szembeni szankciókat. Nem zárható tehát ki annak lehetősége, hogy egy utolsó nagy roham indult az ügyeskedők részéről annak érdekében, hogy akár több cég alapításával tovább űzhessék játékukat, miszerint egy adósságot hátrahagyó céget bedöntenek, majd egy „szűz” vállalkozásban ugyanezt viszik végbe.

„Tény, hogy a fizetésképtelenségi eljárások és a cégalapítások ilyetén együttmozgása nem a véletlen műve. A piaci környezet nem magyarázza a felaprózódott, kényszervállalkozókkal terhelt magyar cégállomány további növekedését. A forint erősödése kedvező tendenciákat vetít előre, de éppen az exportdinamika ellen hat, a belső kereslet növekedésére pedig még biztosan várni kell” – véli Tóth Tamás.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 5. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 1
Felszámolás 422
Végelszámolás 717
Hivatalból való törlés 124

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 29
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 763

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 772 db.

A héten 17046 cégnév, 5054 székhelycím és 862 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 523697 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A zártkörűen működő részvénytársaság által kibocsátható részvényfajták I.

 

A részvénytársaság törzsrészvényt, elsőbbségi részvényt, dolgozói részvényt, kamatozó részvényt és visszaváltható részvényt bocsáthat ki (Gt. 183. § (1) bekezdés). Az egyes részfényfajtákat az alapszabályban kell meghatározni (Gt. 184. §). Az a részvény, amely egyik speciális részvényfajtába sem tartozik a törzsrészvény (Gt. 185. § (1) bekezdés). A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények névértékének összegének minden esetben meg kell haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét (Gt. 185. § (2) bekezdés).

Az elsőbbségi részvény más részvényfajtával szemben tulajdonosának valamilyen szempontból előnyt biztosít (Gt. 186. § (1) bekezdés). Ez az előny megnyilvánulhat osztalékelsőbbségben, a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetére a felosztásra kerülő vagyonból történő részesedés elsőbbségében, a szavazati joggal összefüggő elsőbbségben, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag kijelölésének jogában vagy elővásárlási jogban (Gt. 186. § (2) bekezdés). Az elsőbbségi részvényeket a fentiek alapján részvényosztályokba soroljuk. Az alapszabály rendelkezhet olyan elsőbbségi részvény kibocsátásáról is, amely egyidejűleg a fentiek közül több elsőbbségi jogot testesít meg (Gt. 186. § (3) bekezdés). A szavazati elsőbbséget biztosító elsőbbségi részvény kivételével az elsőbbségi részvényhez – beleértve a több elsőbbségi jogot megtestesítő részvényt is – kapcsolódó szavazati jogot az alapszabály korlátozhatja. Ilyen korlátozó rendelkezés hiányában a részvényhez fűződő szavazati jog – a szavazati elsőbbséget biztosító részvény kivételével – a részvény névértéke alapján kerül megállapításra (Gt. 186. § (4) bekezdés). Kibocsátható olyan elsőbbségi részvény is, amelyet a részvényes vagy a részvénytársaság kérésére más részvényosztályba tartozó elsőbbségi részvényre vagy törzsrészvényre kell átcserélni (Gt. 186. § (5) bekezdés).

Az osztalékelsőbbséget biztosító részvény tulajdonosa a más részvényfajtába vagy részvényosztályokba tartozó részvények tulajdonosait megelőzően vagy azoknál kedvezőbb feltételek mellett jogosít a felosztható eredményből osztalékra (Gt. 187. § (1) bekezdés). Ha valamelyik évben bármely okból az osztalékelsőbbséget biztosító részvényekre nem történt osztalék fizetés, a következő évben a más részvényfajtába vagy részvényosztályba tartozó részvényekre csak akkor fizethető osztalék, ha az osztalékelsőbbségre jogosító részvényekre az elmaradt osztalék teljes egészében kifizetésre került (Gt. 187. § (2) bekezdés). Ha az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvények tekintetében a részvényes szavazati jogát az alapszabály kizárja vagy korlátozza, és a részvénytársaság az osztalékot valamelyik évben nem fizette ki, és azt a következő évben sem pótolja, a részvényest mindaddig teljes szavazati jog és az alapszabályban meghatározott más elsőbbségi jog illeti meg, amíg a részvénytársaság az elmaradt osztalékot teljes egészében ki nem fizeti (Gt. 187. § (3) bekezdés).

A szavazatelsőbbséget biztosító részvény tulajdonosa a részvény névértéke alapján számított szavazati jognak az alapszabályban meghatározott többszörösét gyakorolhatja. Az ilyen részvényhez a névérték alapján számított szavazati jog tízszeresénél több szavazati jog nem kapcsolódhat (Gt. 188. § (1) bekezdés). Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy a közgyűlésen érvényes határozat csak a szavazatelsőbbséget biztosító részvények egyszerű többségének igen szavazatával, illetve ha csak egy ilyen részvény került kibocsátásra akkor ezen részvényes igen szavazatával hozható (Gt. 188. § (2) bekezdés). Az alapszabályban fel kell sorolni mindazokat a kérdéseket, amelyekre a fenti szabályt alkalmazni kell, vagy utalni kell arra, hogy az minden döntésnél alkalmazandó. Ilyen rendelkezés hiányában a fenti elsőbbségi jogra vonatkozó kikötés semmis (Gt. 188. § (3) bekezdés).

A vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosai az alapszabályban meghatározott módon és eljárási rendben jogosultak az igazgatóság egy vagy több tagjának, de legfeljebb a testület egyharmadának kijelölésére. A kijelölt személyek a részvényesek által történő kijelöléssel válnak az igazgatóság tagjává. Az így kijelölt tagokat az elsőbbségi részvény tulajdonosai visszahívhatják (Gt. 189. § (1) bekezdés). A törvényben meghatározott esetekben a kijelölt tisztségviselőket a közgyűlés is visszahívhatja, amennyiben azt az elsőbbségi részvényesek nem teszik meg. Ebben az esetben az elsőbbségi részvényesek új igazgatósági tagot jelölhetnek ki (Gt. 189. § (2) bekezdés). Nem bocsátható ki vezető tisztségviselő kijelölésére jogosító elsőbbségi részvény, ha a részvénytársaságnál az igazgatóság jogkörét vezérigazgató gyakorolja (Gt. 189. § (3) bekezdés). A fenti szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell a felügyelő bizottsági tag kijelölésére jogosító elsőbbségi részvény vonatkozásában (Gt. 189. § (4) bekezdés).

Elővásárlási jogot biztosító részvény tulajdonosát a részvénytársaság részvényeinek adásvétel útján történő értékesítése esetén elővásárlási jog illeti meg. Ha a részvényes az átruházási szándék és a vételi ajánlat vele történő közlésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni (Gt. 190. § (1) bekezdés). Az elővásárlási jog gyakorlásának részletes feltételeit az alapszabályba kell foglalni (Gt. 190. § (2) bekezdés).        

 

Magyar Közlöny 11-13/2011. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

11/2012. január 31.

 

 

5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet

A Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről

 2012.01.31.

2/2012. (I. 31.) NFM rendelet

Egyes energiatermeléssel és energiaszolgáltatással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.02.01.

3/2012. (I. 31.) VM rendelet

Az egyes agrártámogatási miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.02.01.

24/2012. (I. 31.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.01.31.

25/2012. (I. 31.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.01.31.

26/2012. (I. 31.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.01.31.

27/2012. (I. 31.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.01.31.

28/2012. (I. 31.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.01.31.

29/2012. (I. 31.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.01.31.

1016/2012. (I. 31.) Korm. határozat

A Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása esetén a légitársaság utasainak nyújtandó állami segítség forrásbiztosításának céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szánt tartalék terhére történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.01.31.

12/2012. február 1.

 

 

6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet

A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról

 2012.02.02.

7/2012. (II. 1.) Korm. rendelet

A Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi felhasználásának szabályairól

 2012.02.02.

8/2012. (II. 1.) Korm. rendelet

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.04.01.

9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet

Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

 2012.02.01.

3/2012. (II. 1.) KIM rendelet

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

 2012.02.01.

1017/2012. (II. 1.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.02.01.

1018/2012. (II. 1.) Korm. határozat

A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlék fedezetének biztosításáról

 2012.02.01.

1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat

Az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetéséről

 2012.02.02.

1020/2012. (II. 1.) Korm. határozat

A 2012. évi gyümölcsös ültetvények, valamint gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásához szükséges adatátvétel előkészítéséről

 2012.02.02.

1021/2012. (II. 1.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.02.01.

13/2012. február 3.    

3/2012. (II. 3.) NFM rendelet

Az „A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról

2012.02.03.

14/2012. (II. 3.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

2012.02.03.

15/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

16/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

17/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

18/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

19/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

20/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

21/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

22/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

23/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

24/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

25/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

26/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

27/2012. (II. 3.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.02.03.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. február 1. 55. évfolyam, L 29

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/54/EU (2012. január 23.) határozata az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról
A Bizottság 2012/55/Euratom (2011. március 2.) határozata az Európai Atomenergia-közösség és Ausztrália kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről
 

Megállapodás az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és Ausztrália kormánya között

 

RENDELETEK

A Bizottság 79/2012/EU (2012. január 31.) végrehajtási rendelete a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
A Bizottság 80/2012/EU (2012. január 31.) végrehajtási rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt biológiai vagy vegyi anyagok jegyzékének megállapításáról
A Bizottság 81/2012/EU (2012. január 31.) végrehajtási rendelete a Lactobacillus pentosus (DSM 14025) takarmányadalékként való engedélyezésének megtagadásáról
A Bizottság 82/2012/EU (2012. január 31.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 83/2012/EU (2012. január 31.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. február 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/56/EU (2012. január 31.) határozata a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet 157. cikkének b) pontjában és 158. cikke (1) bekezdésében említett küszöbértékek felülvizsgálatáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Andorra Vegyes Bizottság 1/2012 2012/57/EU (2012. január 25.) határozata az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség között levélváltás formájában létrejött megállapodás 12b. cikkének (1) bekezdése alapján megállapítandó biztonsági vámrendelkezések jegyzékéről
2012. február 2. 55. évfolyam, L 30

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 84/2012/EU (2012. február 1.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a fenoxi-metil-penicillin tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 85/2012/EU (2012. február 1.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének az altrenogeszt nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 86/2012/EU (2012. február 1.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a lazalocid tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 87/2012/EU (2012. február 1.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a kletodim hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 88/2012/EU (2012. február 1.) végrehajtási rendelete az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 89/2012/EU (2012. február 1.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/58/EU (2012. január 23.) határozata a DNS-adatok tekintetében a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere megindításáról
A Tanács 2012/59/EU (2012. január 24.) határozata az európai statisztikairányítási tanácsadó testület három tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/60/EU (2012. január 24.) határozata a Számvevőszék hét tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/61/EU (2012. január 27.) határozata a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a De Nederlandsche Bank külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról
A Tanács 2012/62/EU (2012. január 27.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/63/EU (2011. október 31.) határozata SA. 30931 (11/C) számú állami támogatás – Románia – A légi közlekedési infrastruktúra fejlesztésére irányuló támogatási program (az értesítés a C(2011) 7863. számú dokumentummal történt)
2012. február 3. 55. évfolyam, L 31

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 90/2012/EU (2012. február 2.) végrehajtási rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos munkamódszereiről szóló 736/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 91/2012/EU (2012. február 2.) végrehajtási rendelete a Bacillus subtilis (CBS 117162) elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Krka d.d.)
A Bizottság 92/2012/EU (2012. február 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2012. január 23-i 54/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 19., 2012.1.24.)
Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. január 23-i 2012/35/KKBP tanácsi határozathoz (  HL L 19., 2012.1.24.)
2012. február 3. 55. évfolyam, L 32

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU (2012. január 18.) rendelete a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
2012. február 4. 55. évfolyam, L 33

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 93/2012/EU (2012. február 3.) végrehajtási rendelete a Lactobacillus plantarum (DSM 8862 és DSM 8866) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről
A Bizottság 94/2012/EU (2012. február 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/64/EU (2012. február 2.) végrehajtási határozata az (olasz hajólajstromot kezelő) RINA s.p.a társaságnak a belvízi hajók tekintetében hajóosztályozó társaságként való elismeréséről (az értesítés a C(2012) 402. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/65/EU (2012. február 2.) végrehajtási határozata a Russian Maritime Register of Shippingnek a belvízi hajók tekintetében hajóosztályozó társaságként való elismeréséről (az értesítés a C(2012) 429. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/66/EU (2012. február 2.) végrehajtási határozata a (lengyel hajólajstromot kezelő) Polski Rejestr Statków S.A. társaságnak a belvízi hajók tekintetében hajóosztályozó társaságként való elismeréséről (az értesítés a C(2012) 431. számú dokumentummal történt)
2012. február 7. 55. évfolyam, L 34

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 95/2012/EU (2012. február 6.) végrehajtási rendelete az 1125/2010/EU rendeletnek a németországi gabonaintervenciós központok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 96/2012/EU (2012. február 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/67/EU (2012. február 3.) végrehajtási határozata a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék megállapításáról szóló 2008/911/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 514. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/68/EU (2012. február 3.) végrehajtási határozata a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék megállapításáról szóló 2008/911/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 516. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/69/EU (2012. február 3.) végrehajtási határozata a 2007/305/EK, 2007/306/EK és 2007/307/EK határozatoknak az Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) hibridolajrepce, az Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) hibridolajrepce és a Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) olajrepce és az azokból előállított termékek nyomaira vonatkozó türelmi időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 518. számú dokumentummal történt)
2012. február 1. 55. évfolyam, C 27
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 27/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6430 – Oaktree/Panrico)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 27/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 27/03 A Bizottság 2009. december 15-i határozata összefoglalója a bulgáriai Kremikovtzi acélgyártó számára készített nemzeti szerkezetátalakítási programról és egyedi üzleti tervről
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 27/04 2012. évi pályázati felhívás az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program alapján megvalósítandó közvetett fellépésekre vonatkozóan (Biztonságosabb internet)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 27/05 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony, illetve gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó engedély – az úgynevezett „Concession de Faÿ” – iránti kérelemről)
2012/C 27/06 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony vagy gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedélyek – az ún. „Permis de Bussy-Lettrée”, „Permis d’Arcis-sur-Aube”, „Permis de Vatry”„Permis de Coole”, „Permis de Champagne”, „Permis de Soudé”, „Permis de St-Chéron”, „Permis des Templiers” és „Permis du Camp de Mailly” – iránti kérelmekről)
2012/C 27/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6480 – PetroFina/Fina Antwerp Olefins) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 27/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. február 1. 55. évfolyam, C 27A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 27 A/01 Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) – Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás) (A személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2012/10323
2012/C 27 A/02 Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) – Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás) (A személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2012/10324
2012. február 1. 55. évfolyam, C 28
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 28/01 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 28/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 28/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 28/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 28/05 Állami támogatás – Olasz Köztársaság – SA.32014 (11/C) (ex 11/NN), SA.32015 (11/C) (ex 11/NN), SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) számú állami támogatás – A korábbi Tirrenia csoport vállalkozásainak nyújtott állami támogatás (potenciális állami támogatás közszolgáltatásért járó kompenzáció formájában és potenciális támogatás a privatizáció kontextusában) (SA.28172 (CP 103/2009), SA.29989 (CP 393/2009), SA.30107 (CP 414/2009), SA.30206 (CP 3/2010), SA.31645 (CP 234/2010), SA.31715 (CP 248/2010)) – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. február 2. 55. évfolyam, C 29
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 29/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6449 – DCC Energy/Swea Energi)
2012/C 29/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 29/03 A pénzintézeteknek nyújtott szerkezetátalakítási és felszámolási támogatások tekintetében hozott határozatok végrehajtásának nyomon követésével összefüggésben hozott határozatok
2012/C 29/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 29/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6444 – Terrena/Lyonnaise Des Eaux/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 29/06 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 1,00 % 2012. február 1. – Euro-átváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 29/07 Pályázati felhívás a közös európai metrológiai kutatási programhoz (EMKP) kapcsolódó munkaprogram alapján
2012/C 29/08 Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához kapcsolódó 2012. évi „Ötletek” munkaprogram keretében
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 29/09 A Fürstliches Landgericht EFTA-Bírósághoz 2011. szeptember 14-én benyújtott tanácsadói vélemény iránti kérelme a Granville Establishment kontra Volker Anhalt, Melanie Anhalt és Jasmin Barbaro, született Anhalt ügyben (E-13/11. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 29/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6413 – OJSC Power Machines/Toshiba/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 29/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 29/12 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Helyesbítések

2012/C 29/13 Helyesbítés a Bizottság közleményéhez a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatoknak a  HL C 53., 2011. február 19-i számában közzétett tájékoztató szerinti közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére (  HL C 18., 2012.1.21.)
2012. február 3. 55. évfolyam, C 30
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 30/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2012/C 30/02 14/2011. sz. különjelentés: „Javították-e az európai uniós támogatások Horvátország képességét a csatlakozás utáni támogatások kezelésére?”
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 30/03 Ajánlattételi felhívás a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) részeként az információs és kommunikációs technológiára vonatkozó politika támogatási program 2012-es munkaprogramjának keretében
 

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

2012/C 30/04 Értesítés elnyert támogatásokról – Ajánlattételi felhívás – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11 – ReferNet – A Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata
2012/C 30/05 Értesítés elnyert támogatásokról – Ajánlattételi felhívás – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 – ReferNet – A Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 30/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. február 4. 55. évfolyam, C 31
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 31/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 31/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 31/03 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. október 25-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.592 – Standard & Poor's kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Finnország
2012/C 31/04 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/39.592 – Standard & Poor's
2012/C 31/05 A Bizottság határozatának összefoglalója (2011. november 15.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/39.592 – Standard & Poor's) (az értesítés a C(2011) 8209. számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 31/06 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség
2012/C 31/07 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 31/08 Határozat S.C. Forte Asigurări SA tekintetében történő reorganizációs intézkedésről (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke alapján)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 31/09 Állami támogatás – Ausztria – SA.32554 (09/C) és SA.32172 (11/NN) számú állami támogatás – Hypo Group Alpe Adria – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 31/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 31/11 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. február 4. 55. évfolyam, C 32
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 32/01 Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 25., 2012.1.28.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 32/02 C-250/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 1-jei ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Személyek szabad mozgása — Új állandó lakóhely létesítésére szánt ingatlan vásárlása — Az adókedvezmény kiszámítása — Illeték — Az adórendszer koherenciája)
2012/C 32/03 C-371/08 sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 8-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nural Ziebell, korábban Nural Örnek kontra Land Baden-Württemberg (Az EGK — Törökország társulási megállapodás — Munkavállalók szabad mozgása — A Társulási Tanácsi 1/80 határozata 7. cikke első bekezdésének második francia bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése — A 64/221/EGK irányelv, a 2003/109/EK és a 2004/38/EK irányelv — A fogadó tagállam területén született és török munkavállaló gyermekeként jogszerűen tíz évnél hosszabb ideje folyamatosan ott tartózkodó török állampolgár tartózkodási joga — Büntetőítéletek — A kiutasítási határozat jogszerűsége — Feltételek)
2012/C 32/04 C-157/09. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. december 1-jei ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 43. cikk — Letelepedés szabadsága — Közjegyzők — Állampolgársági feltétel — EK 45. cikk — A közhatalom gyakorlásában való részvétel)
2012/C 32/05 C-253/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 1-jei ítélete — Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — Személyek szabad mozgása — Letelepedés szabadsága — Új lakóingatlan vásárlása — Az ingatlan átruházás esetén fizetendő illeték alapjának meghatározása — Az eladott lakástulajdon értékének a vásárolt lakástulajdon értékéből való levonása — E levonás kizárása, ha az eladott ingatlan nem belföldön található)
2012/C 32/06 C-272/09. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. december 8-i ítélete — KME Germany AG, korábban KM Europa Metal AG, KME France SAS, korábban Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, korábban Europa Metalli SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Az ipari rézcsövek piaca — Bírságok — A piac mérete, a jogsértés időtartama és az együttműködés mint figyelembe vehető tényezők — Tényleges bírósági jogorvoslat)
2012/C 32/07 C-446/09. és C-495/09. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2011. december 1-jei ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium), a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Koninklijke Philips Electronics NV kontra Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09.) és Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09.) (Közös kereskedelempolitika — A hamisított áruk és a kalózáruk Unióba történő beléptetése elleni küzdelem — 3295/94/EK és 1383/2003/EK rendelet — Az Unióban szellemi tulajdonjogi védelem hatálya alá tartozó termékek utánzatának vagy másolatának minősülő, harmadik országból származó áruk vámraktározása és külső árutovábbítása — A tagállami hatóságok intézkedése — Feltételek)
2012/C 32/08 C-79/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 1-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Systeme Helmholz GmbH kontra Hauptzollamt Nürnberg (2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — 14. cikk, (1) bekezdés, b) pont — A légi közlekedés során üzemanyagként felhasznált energiatermékek adómentessége — Légi jármű nem kereskedelmi célú használata — Terjedelem)
2012/C 32/09 C-81/10. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. december 8-i ítélete — France Télécom kontra Európai Bizottság, Francia Köztársaság (Fellebbezés — Állami támogatások — A France Télécomra alkalmazott iparűzésiadó-rendszer — A „támogatás” fogalma — Jogos bizalom — Elévülési idő — Indokolási kötelezettség — A jogbiztonság elve)
2012/C 32/10 C-125/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. december 8-i ítélete (a Bundespatentgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Merck Sharp & Dohme Corporation (korábban Merck & Co.) kontra Deutsches Patent- und Markenamt (Szellemi és ipari tulajdon — Szabadalmak — 1768/92/EGK rendelet — 13. cikk — Gyógyszerekre kiadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány — E tanúsítvány kiadásának lehetősége abban az esetben, ha az alapszabadalom iránti bejelentés benyújtásának időpontja és az Unión belüli forgalomba hozatalra vonatkozó első engedély időpontja között eltelt időszak rövidebb, mint öt év — 1901/2006/EK rendelet — 36. cikk — A kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása)
2012/C 32/11 C-145/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. december 1-jei ítélete (a Handelsgericht Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eva-Maria Painer kontra Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG (Joghatóság polgári ügyekben — 44/2001/EK rendelet — 6. cikk, 1. pont — Több alperes — 93/98/EGK irányelv — 6. cikk — Fényképek védelme — 2001/29/EK irányelv — 2. cikk — Többszörözés — Egy portréfotónak fantomkép elkészítéséhez mintaként történő felhasználása — 5. cikk, (3) bekezdés, d) pont — Idézéssel kapcsolatos kivételek és korlátozások — 5. cikk, (3) bekezdés, e) pont — Közbiztonság érdekében történő kivételek és korlátozások — 5. cikk, (5) bekezdés)
2012/C 32/12 C-157/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 8-i ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA kontra Administración General del Estado (A tőke szabad mozgása — Társasági adó — A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény — A más tagállamokban felszámítható, de be nem szedett adó levonásának tilalma)
2012/C 32/13 C-275/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 8-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Residex Capital IV CV kontra Gemeente Rotterdam (Az EK 88. cikk (3) bekezdése — Állami támogatások — A hitelezővel szemben annak érdekében vállalt kezesség útján nyújtott állami támogatás, hogy az egy bizonyos adósnak kölcsönt nyújtson — Az eljárási szabályok megsértése — Visszatéríttetési kötelezettség — Semmisség — A nemzeti bíróság hatásköre)
2012/C 32/14 C-371/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 29-i ítélete (a Gerechtshof Amszterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — National Grid Indus BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (A társaság tényleges ügyvezetési központjának áthelyezése a létrehozása szerinti tagállamtól eltérő tagállamba — Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — A székhelyét másik tagállamba áthelyező társaság rejtett vagyonnövekedésének megadóztatása — Az adó összegének a székhely áthelyezésekor történő megállapítása — Az adó azonnali beszedése — Arányosság)
2012/C 32/15 C-386/10. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. december 8-i ítélete — Chalkor AE Epexergasias Metallon kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A rézből készült vízvezetékcsövek piaca — Bírságok — A piac mérete, a jogsértés időtartama és az együttműködés mint figyelembe vehető tényezők — Tényleges bírósági jogorvoslat)
2012/C 32/16 C-389/10. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. december 8-i ítélete — KME Germany AG, korábban KM Europa Metal AG, KME France SAS, korábban Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, korábban Europa Metalli SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A rézből készült vízvezetékcsövek piaca — Bírságok — A piac mérete, a jogsértés időtartama és az együttműködés mint figyelembe vehető tényezők — Tényleges bírósági jogorvoslat)
2012/C 32/17 C-442/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 1-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Churchill Insurance Company Limited kontra Benjamin Wilkinson és Tracy Evans kontra Equity Claims Limited (Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás — 84/5/EGK irányelv — 1. cikk, (4) bekezdés és 2. cikk, (1) bekezdés — Harmadik fél károsult — A vezetés kifejezett vagy hallgatólagos engedélyezése — 90/232/EGK irányelv — 1. cikk, első bekezdés — 2009/103/EK irányelv — 10. cikk, 12. cikk, (1) bekezdés és 13. cikk, (1) bekezdés — Közlekedési baleset károsultja, aki olyan jármű utasa, amelynek vezetőjeként biztosított — A biztosítási szerződés által nem biztosított személy által vezetett gépjármű — A biztosítás köréből ki nem zárt biztosított károsult)
2012/C 32/18 C-492/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 1-jei ítélete (az Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Immobilien Linz GmbH & Co. KG kontra Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Adózás — 69/335/EGK irányelv — Közvetett adók — Tőkefelhalmozás — 4. cikk, (2) bekezdés, b) pont — Tőkeilleték alá tartozó ügyletek — A társasági vagyon növekedése — Tagi szolgáltatás — Az elért veszteségek átvállalása a keletkezésüket megelőző kötelezettségvállalás alapján)
2012/C 32/19 C-515/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. december 1-jei ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 1999/31/EK irányelv — 2003/33/EK határozat — Nemzeti szabályozás — Inerthulladék-lerakó — Azbesztcement-hulladék átvétele)
2012/C 32/20 C-329/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. december 6-i ítélete (a Cour d’appel de Paris (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alexandre Achughbabian kontra Préfet du Val-de-Marne (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos közös normák és eljárások — Nemzeti szabályozás, amely jogellenes tartózkodás esetén szabadságvesztés- és pénzbüntetést ír elő)
2012/C 32/21 C-448/10. P–C-450/10. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. október 6-i végzése — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10. P), Cementir Italia Srl (C-449/10. P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10. P) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Közhasznú kisajátítás ellentételezése — Villamosenergia-szolgáltatás kedvezményes díjának meghosszabbítása — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését elrendelő határozat — Az „előny” fogalma — A bizalomvédelem elve — A nemzeti jog értelmezése — Elferdítés — Fogalom — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan és nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2012/C 32/22 C-515/11. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2011. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Deutsche Umwelthilfe e.V. kontra Bundesrepublik Deutschland
2012/C 32/23 C-559/11. sz. ügy: A Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Belgium) által 2011. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pelckmans Turnhout NV kontra Walter van Gastel Balen NV és társai
2012/C 32/24 C-574/11. sz. ügy: A Landgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Novartis AG kontra Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.
2012/C 32/25 C-577/11. sz. ügy: A Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) által 2011. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — DKV Belgium kontra Association belge des consommateurs test-achats ASBL
2012/C 32/26 C-579/11. sz. ügy: A Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugália) által 2011. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Grande área Metropolitana do Porto (GAMP) kontra Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território és társai
2012/C 32/27 C-594/11. sz. ügy: Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Christoph Becker kontra Société Air France SA
2012/C 32/28 C-604/11. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Spanyolország) által 2011. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Genil 48, S.L. és Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L. kontra Bankinter S.A. és Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
2012/C 32/29 C-613/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
 

Törvényszék

2012/C 32/30 T-291/04. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Enviro Tech Europe Ltd és Enviro Tech International Inc. kontra Bizottság („Környezetvédelem és fogyasztóvédelem — Az n-propil-bromid veszélyes anyagként történő osztályozása, csomagolása és címkézése — 2004/73/EK irányelv — 67/548/EGK irányelv — 1272/2008/EK rendelet — Megsemmisítés iránti kereset — A kereseti kérelmek módosítására irányuló késedelmes kérelem — Az eljáráshoz fűződő érdek — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság — Szerződésen kívüli felelősség — A Bíróságnak a 2004/73 irányelv érvényességéről határozó ítélete — Tárgybeli azonosság”)
2012/C 32/31 T-377/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 13-i ítélete — Evropaїki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Az európai e-kormányzati szolgáltatások információtartalmának együttműködtethetőségével kapcsolatos informatikai szolgáltatások — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Nyilvánvaló értékelési hiba — Indokolási kötelezettség — Hatáskörrel való visszaélés — Szerződésen kívüli felelősség”)
2012/C 32/32 T-232/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 15-i ítélete — Luxemburg kontra Bizottság („FEOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszírozásból kizárt kiadások — Vidékfejlesztési intézkedések — »Kedvezőtlen helyzetű térségek« és »agrár-környezetvédelem« — Nemzeti kezelési, ellenőrzési és szankciórendszerek — Pénzügyi átalánykorrekció”)
2012/C 32/33 T-244/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 13-i ítélete — Konsum Nord kontra Bizottság (Állami támogatások — Egy telek eladási ára — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését elrendelő határozat — Magánbefektetőre vonatkozó kritérium — A piaci ár meghatározása)
2012/C 32/34 T-437/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 15-i ítélete — CDC Hydrogene Peroxide kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A kartellek tárgyában folytatott eljárás közigazgatási ügyiratának tartalomjegyzéke — A hozzáférés megtagadása — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel — Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmére vonatkozó kivétel”)
2012/C 32/35 T-52/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Nycomed Danmark ApS kontra EMA („Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Valamely gyógyszerkészítmény forgalombahozatali engedélye — Az 1901/2006/EK rendelet — A gyermekgyógyászati vizsgálati terv benyújtásának kötelezettsége alóli mentesítés iránti kérelem — Az EMA elutasító határozata — Hatáskörrel való visszaélés”)
2012/C 32/36 T-61/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 13-i ítélete — Meica kontra OHIM — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Schinken King közösségi szóvédjegy bejelentése — A King korábbi nemzeti szóvédjegy — A Curry King korábbi nemzeti és közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — Indokolási kötelezettség — A 40/94 rendelet 73. cikke (jelenleg a 207/2009 rendelet 75. cikke)”)
2012/C 32/37 T-62/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Rintisch kontra OHIM — Bariatrix Europe (PROTI SNACK) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROTI SANCK közösségi szóvédjegy bejelentése — A PROTIPLUS, a PROTI és a PROTIPOWER korábbi nemzeti szó- és ábrás védjegyek — Iratok késedelmes előterjesztése — A 40/94/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése) által biztosított mérlegelési jogkör — Az »eltérő rendelkezés« fogalma — A 2868/95/EK rendelet 20. szabályának (1) bekezdése — A 2868/95 rendelet 50. szabályának (1) bekezdése”)
2012/C 32/38 T-109/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Rintisch kontra OHIM — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROTIVITAL közösségi szóvédjegy bejelentése — A PROTIPLUS, a PROTI és a PROTIPOWER korábbi nemzeti szó- és ábrás védjegyek — Iratok késedelmes előterjesztése — A 40/94/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése) által biztosított mérlegelési jogkör — Az »eltérő rendelkezés« fogalma — A 2868/95/EK rendelet 20. szabályának (1) bekezdése — A 2868/95 rendelet 50. szabályának (1) bekezdése”)
2012/C 32/39 T-152/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Rintisch kontra OHIM — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROTIACTIVE közösségi szóvédjegy bejelentése — PROTIPLUS, PROTI és PROTIPOWER korábbi nemzeti szó- és ábrás védjegyek — A 40/94/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdésében (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése) biztosított mérlegelési jogkör — Az »eltérő rendelkezés« fogalma — A 2868/95/EK rendelet 20. szabályának (1) bekezdése — A 2868/95/EK rendelet 50. szabályának (1) bekezdése”)
2012/C 32/40 T-377/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 15-i ítélete — Mövenpick kontra OHIM (PASSIONATELY SWISS) („Közösségi védjegy — A PASSIONATELY SWISS közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Földrajzi eredetjelző — A megkülönböztető képesség hiánya”)
2012/C 32/41 T-423/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd kontra Európai Közösségek Tanácsa („Dömping — Kínából származó egyes égetett magnéziatéglák behozatala — Időközi felülvizsgálatot lezáró rendelet — A rendes érték és az exportár közötti összehasonlítás — A származási ország hozzáadottérték-adójának figyelembevétele — Az eredeti vizsgálat során használttól eltérő módszer alkalmazása — A körülmények megváltozása — A 384/96/EK rendelet 2. cikke (10) bekezdésének b) pontja és 11. cikkének (9) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 2.cikke (10) bekezdésének b) pontja és 11. cikkének (9) bekezdése)”)
2012/C 32/42 T-424/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 13-i ítélete — Goodyear Dunlop Tyres UK kontra OHIM — Sportive (QUALIFIER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A QUALIFIER közösségi szóvédjegy bejelentése — A QUALIFIER 2006 korábbi közösségi szóvédjegy — A lajstromozás megtagadása — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 32/43 T-504/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Völkl kontra OHIM — Marker Völkl (VÖLKL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A VÖLKL közösségi szóvédjegy bejelentése — A VÖLKL korábbi nemzetközi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A lajstromozás részleges megtagadása — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése és a 2868/95/EK rendelet 22. cikkének (3) bekezdése — A fellebbezési tanács hatásköre a lajstromozás iránti kérelemmel érintett áruk vagy szolgáltatások csak egy részére korlátozott fellebbezés esetén — A 207/2009 rendelet 64. cikkének (1) bekezdése — A fellebbezési tanács határozatának megváltoztatása iránti kérelem — A 207/2009 rendelet 65. cikkének (3) bekezdése”)
2012/C 32/44 T-106/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („EMOGA — Orientációs részleg — Pénzügyi támogatás csökkentése — Leader+ közösségi kezdeményezési program — A 438/2001/EK rendelet 4. cikke — Arányosság”)
2012/C 32/45 T-237/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Vuitton Malletier kontra OHIM — Friis Group International (zárszerkezet megjelenítése) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése”)
2012/C 32/46 T-361/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Bizottság kontra Pachtitis („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Versenyvizsga-kiírás — Nyílt versenyvizsga — Az írásbeli vizsgára bocsátás megtagadása az előválogató teszt eredménye alapján — Az EPSO és a versenyvizsga-bizottság közötti hatáskörmegosztás”)
2012/C 32/47 T-425/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Häfele kontra OHIM (Mixfront) („Közösségi védjegy — A Mixfront közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2012/C 32/48 T-433/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Allen és társai kontra Bizottság (Fellebbezés — A JET közös vállalkozás által foglalkoztatott személyi állomány — Az ideiglenes alkalmazottakétól eltérő jogállás alkalmazása — Vagyoni károk megtérítése — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Ésszerű határidő)
2012/C 32/49 T-488/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i ítélete — Franciaország kontra Bizottság („ERFA — Pénzügyi támogatás csökkentése — Közösségi strukturális támogatás Martinique régióban — Megsemmisítés iránti kereset — Közbeszerzési szerződések — 93/37/EGK irányelv — A »közvetlen támogatás« fogalma — A »sport-, szórakozási és szabadidő-létesítmények« fogalma — Indokolási kötelezettség — Az arányosság elve”)
2012/C 32/50 T-531/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Häfele kontra OHIM (Vorfront) („Közösségi védjegy — A Vorfront közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2012/C 32/51 T-563/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — De Luca kontra Bizottság (Fellebbezés — Csatlakozó fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Nyílt versenyvizsgát követően magasabb csoportba tartozó állásba történő kinevezés — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépése — Átmeneti rendelkezések — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdése)
2012/C 32/52 T-6/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Bizottság kontra Vicente Carbajosa és társai („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Versenyvizsga–kiírás — Nyílt versenyvizsga — Az írásbeli vizsgára bocsátás megtagadása az előválogató teszt eredménye alapján — A hatásköröknek az EPSO és a versenyvizsga — bizottság közötti elosztása — A kontradiktórius eljárás elve”)
2012/C 32/53 T-166/11. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 14-i ítélete — Häfele kontra OHIM (Infront) („Közösségi védjegy — Az Infront közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2012/C 32/54 T-283/11. sz. ügy: 2011. május 23-án benyújtott kereset — Fon Wireless kontra OHIM — nfon (nfon)
2012/C 32/55 T-566/11. sz. ügy: 2011. október 31-én benyújtott kereset — Viejo Valle kontra OHIM — Etablissements Coquet (barázdált kávéskészlet)
2012/C 32/56 T-567/11. sz. ügy: 2011. október 31-én benyújtott kereset — Viejo Valle kontra OHIM — Etablissements Coquet (mélytányér barázdákkal)
2012/C 32/57 T-584/11. sz. ügy: 2011. november 15-én benyújtott kereset — Atlas Transport kontra OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)
2012/C 32/58 T-589/11. sz. ügy: 2011. november 17-én benyújtott kereset — Phonebook of the World kontra OHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)
2012/C 32/59 T-591/11. sz. ügy: 2011. november 15-én benyújtott kereset — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz kontra OHIM — Henkel (SUPER GLUE)
2012/C 32/60 T-598/11. sz. ügy: 2011. november 28-án benyújtott kereset — MPDV Mikrolab kontra OHIM (Lean Performance Index)
2012/C 32/61 T-599/11. sz. ügy: 2011. november 25-én benyújtott kereset — Eni kontra OHIM — EMI (IP) (ENI)
2012/C 32/62 T-600/11. sz. ügy: 2011. november 25-én benyújtott kereset — Schuhhaus Dielmann kontra OHIM — Carrera (Carrera panamericana)
2012/C 32/63 T-602/11. sz. ügy: 2011. november 22-én benyújtott kereset — Pêra-Grave kontra OHIM — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)
2012/C 32/64 T-604/11. sz. ügy: 2011. november 28-án benyújtott kereset — Mega Brands kontra OHIM — Diset (MAGNEXT)
2012/C 32/65 T-605/11. sz. ügy: 2011. november 29-én benyújtott kereset — Novartis kontra OHIM — Organic (BIOCERT)
2012/C 32/66 T-606/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Woodman Labs kontra OHIM — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)
2012/C 32/67 T-608/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Beifa Group kontra OHIM — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Íróeszközök)
2012/C 32/68 T-610/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — Wagon Automotive Nagold kontra Bizottság
2012/C 32/69 T-611/11. sz. ügy: 2011. december 1-jén benyújtott kereset — Spa Monopole kontra OHIM — South Pacific Management (Manea Spa)
2012/C 32/70 T-612/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — Treofan Holdings és Treofan Germany kontra Bizottság
2012/C 32/71 T-613/11. sz. ügy: 2011. december 5-én benyújtott kereset — VMS Deutschland kontra Bizottság
2012/C 32/72 T-615/11. sz. ügy: 2011. december 6-án benyújtott kereset — Royal Scandinavian Casino Århus AS kontra Bizottság
2012/C 32/73 T-617/11. sz. ügy: 2011. december 5-én benyújtott kereset — Meyr-Melnhof Karton kontra OHIM — Stora Enso (SILVAWHITE)
2012/C 32/74 T-622/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-98/10. sz., Cervelli kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 12-én hozott végzése ellen Francesca Cervelli által 2011. december 2-án benyújtott fellebbezés
2012/C 32/75 T-623/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — PICO Food kontra OHIM — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)
2012/C 32/76 T-624/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Yueqing Onesto Electric kontra OHIM — Ensto (ONESTO)
2012/C 32/77 T-625/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — BSH kontra OHIM (ecoDoor)
2012/C 32/78 T-631/11. sz. ügy: 2011. december 6-án benyújtott kereset — Caventa kontra OHIM — Anson’s Herrenhaus (B BERG)
2012/C 32/79 T-633/11. sz. ügy: 2011. december 8-án benyújtott kereset — Guangdong Kito Ceramics és társai kontra Tanács
2012/C 32/80 T-634/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-72/10. sz., da Silva Tenreiro kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítélete ellen Mario Paulo da Silva Tenreiro által 2011. december 9-én benyújtott fellebbezés
2012/C 32/81 T-635/11. sz. ügy: 2011. december 9-én benyújtott kereset — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki kontra Bizottság
2012/C 32/82 T-637/11. sz. ügy: 2011. december 15-én benyújtott kereset — Euris Consult kontra Parlament
2012/C 32/83 T-342/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 2-i végzése — Bard kontra OHIM — Braun Melsungen (PERFIX)
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 32/84 F-51/08. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. december 13-i ítélete — Stols kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követően a Közszolgálati Törvényszék elé utalás — A 2007. évi előléptetési időszak — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Hiány — A határozat indokai — A tárgyhoz nem tartozó indok — Hatástalan jogalap)
2012/C 32/85 F-30/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. december 15-i ítélete de Fays kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás — A személyzeti szabályzat 73. cikke — A betegség foglalkozási eredete elismerésének megtagadása)
2012/C 32/86 F-9/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. december 15-i ítélete — Sabbag Afota kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Előléptetés — 2010. évi előléptetési időszak — Értékelő jelentés hiánya)
2012. február 7. 55. évfolyam, C 33
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 33/01 A Bizottság véleménye (2012. február 3.) az egyesült királyságbeli Somersetben található Hinkley Point C atomerőmű két EPR reaktorából származó radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 33/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6091 – Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma JV)
2012/C 33/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6450 – EDF/ERSA)
2012/C 33/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6464 – Sony/Sony Ericsson)
2012/C 33/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 33/06 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 33/07 Munkaszüneti napok 2012-ben
2012/C 33/08 A nyilvántartásba vett és hitelesített hitelminősítő intézetek jegyzéke
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 33/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6491 – Kubota/Kverneland) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 61 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!