7. évfolyam 9. szám 2012.02.28.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

A bírói jog térnyerése a magyar jogrendben – avagy: a "precedensjog" felé halad-e a magyar jog?

 A Jogesetek Magyarázata c. lap konferenciája, 2012. április 18. – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, II. János Pál terem.

 A magyar jogrendszer, hasonlóan a többi, jogcsaládjába tartozó kontinentális, német gyökerű jogrendszerhez, nem ismeri el formálisan a bírói ítéletek kötőerejét, azaz nem precedensjog. Azonban – szintén hasonlóan jogcsaládunk többi tagjához – részben a bírósági ítéletek tömeges publikálásával, és azok adatbázisba rendezésével, majd egyre könnyebb elektronikus hozzáférhetőségével a bírói gyakorlat szerepe láthatóan jelentős átalakulásokon megy keresztül. A peres felek egyre gyakrabban hivatkozzák a közzétett ítéleteket, amelyeket a bíróságok az eljárás folyamán nem hagyhatnak „szó nélkül”. Ezért azt láthatjuk, hogy a hivatkozott ítéletek száma egyre nő, sőt a hagyományos kommentár jellegű, jogdogmatikai, tudományos-rendszerező ismeretek helyét is lassan átveszi a jogirodalomban. Ezt a tendenciát erősíti a a jogban is egyre erősebb nemzetköziesedés, valamint az Alkotmánybíróság, és az Európai Bíróságok precedensjogi megközelítése.

Az egész napos konferencián az elmélet és a gyakorlat legjelesebb képviselői, (kutatók, ügyvédek és bírák) előadások formájában ismertetik az angolszász precedensjog helyzetét, az európai – törvényi jogon alapuló jogrendszerek jelenlegi állapotát, az Európai Bíróságok gyakorlatát – és természetesen a jelenlegi magyar helyzetet, ennek sajátosságait, és a várható fejleményeket.  

 Az előadások tervezett tematikája*:

  • A Legfelsőbb Bíróság elvi irányító szerepének változása Magyarországon (különböző irányítási eszközök jogi és szociológiai elemzése)

  •  A bírói jog történeti áttekintése - a háború előtt, a szocializmus alatt és a rendszerváltás után

  •  A precedensek használatának technológiája - a ratio decidendi doktrinája az angolszász jogrendszerekben

  • A „precedensek” mai szerepe egyes Nyugat-Európai jogrendszerekben (hogyan alakul az ítéletek kötőereje az egyes országokban)

  • Az egyedi ügyekhez történő igazodás magyar gyakorlata az egyes ügyszakokban

  • Az egyedi határozatok ereje egy ügyvéd szemszögéből - az ügyvédi sikeresség és a precedensek összefüggése

  •  A precedensek szerepe az egyes állami szervezeteknél és az Alkotmánybíróság gyakorlatában

  • A hivatkozott egyedi ítéletek statisztikai-mennyiségi elemzése

A konferencia kutatók, joghallgatók és bírák számára ingyenes, az ügyvédek és más jogalkalmazók számára a részvételi díj 20 000 Ft + ÁFA.

Amennyiben 2012. március 15-ig regisztrál rendezvényünkre, a részvételi díjból 20 % kedvezményt biztosítunk.

Regisztráció

 *Az előadások címe még változhat.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 8. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 9
Felszámolás 542
Végelszámolás 831
Hivatalból való törlés 65

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 20
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 524

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 800 db.

A héten 15309 cégnév, 4149 székhelycím és 848 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 523170 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán: a perköltség

A részvény előállítása

 

A részvénytársaság alaptőkéjének feléig kibocsáthat olyan kötvényt, amelyet a kötvényes kérésére részvénnyé kell átalakítani (Gt. 194. § (1) bekezdés). Olyan névre szóló kötvény is kibocsátható, amely a részvénytársaság alaptőke emelésekor a kötvény tulajdonosának a részvényeseket követő sorban részvény jegyzési jogot biztosít (Gt. 194. § (2) bekezdés). Ez azt jelenti, hogy amennyiben az alaptőke emelés folytán kibocsátásra kerülő részvényeket a társaság részvényesei nem jegyzik le teljes egészében, úgy a fennmaradó részvények jegyzésére a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai lesznek jogosultak. Az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító részvények részletes szabályait az alapszabályban kell meghatározni. Az alapszabály felhatalmazhatja az igazgatóságot ilyen kötvények kibocsátására (Gt. 194. § (3) bekezdés).

A részvény a társaság illetve az alaptőke felemelés cégbírósági bejegyzését követően állítható elő. Az ezt megelőző időszakban a részvényesek által teljesített vagyoni hozzájárulásról részvényutalvány állítható ki. A részvényutalvány névre szóló okirat, az másra nem ruházható át. A részvényutalvány ellenkező bizonyításig igazolja az okiratban meghatározott személynek a részvénytársasággal szembeni jogait és kötelezettségeit (Gt. 195. §). A társaság illetve az alaptőke emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követően sem lehet előállítani a részvényt mindaddig, amíg a részvényes vagyoni hozzájárulását teljes egészében be nem fizette illetve nem pénzbeni hozzájárulását a társaság rendelkezésére nem bocsátotta. Ezen feltétel bekövetkezéséig a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényekre teljesített vagyoni hozzájárulásról ideiglenes részvényt kell előállítani. Az ideiglenes részvény értékpapír, arra a részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy átruházása az új tulajdonos részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik hatályossá (Gt. 196. § (1) bekezdés). Az ideiglenes részvény tulajdonosa részvényesi jogait az általa teljesített vagyoni hozzájárulás arányában gyakorolhatja. Ha például vagyoni hozzájárulásának csak a felét fizette be, akkor a közgyűlésen a részvény által megtestesített szavazatok felét gyakorolhatja. Elsőbbségi részvény esetén a részvényes elsőbbségi jogait mindaddig nem gyakorolhatja, amíg vagyoni hozzájárulását teljes egészében nem teljesíti. Ilyen esetben az elsőbbségi részvényes a törzsrészvények tulajdonosait megillető jogokat gyakorolhatja a befizetett vagyoni hozzájárulás arányában (Gt. 196. § (2) bekezdés). Az ideiglenes részvényen fel kell tüntetni a részvényes által befizetett vagyoni hozzájárulás összegét is. Az ideiglenes részvény kibocsátását követően teljesített vagyoni hozzájárulások összegét a részvényes kérésére az ideiglenes részvényen fel kell tüntetni, vagy annak érvénytelenítése mellett új ideiglenes részvényt kell kibocsátani (Gt. 196. § (3) bekezdés). Az ideiglenes részvény átruházása esetén a még nem teljesített vagyoni hozzájárulás megfizetéséért a volt részvényes készfizető kezesként felel. Az ideiglenes részvény többszöri átruházása esetén a kezesi felelősség valamennyi volt részvényest egyetemlegesen terheli (Gt. 196. § (4) bekezdés). Az az ideiglenes részvény, amelyet a társaság bejegyzését megelőzően vagy a teljesített vagyoni hozzájárulást meghaladó összegben állítanak ki, semmis (Gt. (196. § (5) bekezdés). A részvények előállításával egyidejűleg az igazgatóság felhívja a részvényeseket az ideiglenes részvények benyújtására. A felszólításban megjelölt határidő elteltével az igazgatóság az ideiglenes részvényeket érvényteleníti illetve megsemmisíti (Gt. 196. § (6) bekezdés).

A részvényt az értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint nyomdai úton vagy dematerializált formában lehet előállítani. Az ideiglenes részvény és a részvény előállítási módja különböző lehet, vagyis a nyomdai úton előállított ideiglenes részvényt követően a részvényeket dematerializált formában is elő lehet állítani és fordítva (Gt. 198. § (1) bekezdés). A nyomdai úton előállított részvényt utóbb dematerializált részvénnyé lehet átalakítani (Gt. 198. § (2) bekezdés). A nyomdai úton előállított részvényen fel kell tüntetni a részvénytársaság cégnevét és székhelyét, a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét, az első részvényes nevét, a részvényfajtához, részvényosztályhoz, illetve részvénysorozathoz fűződő az alapszabályban meghatározott jogokat, a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát, a cégjegyzésre jogosultak aláírását és a részvény kódját, a részvény átruházásának esetleges korlátozását illetve a részvénytársaság beleegyezési jogát (Gt. 199. § (1) bekezdés). A dematerializált részvény ugyancsak a fenti adatokat tartalmazza azzal, hogy a részvény sorszámát nem kell feltüntetni, a cégszerű aláírást pedig a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni (Gt. 199. § (2) bekezdés). A részvényes a részvénytársaság cégjegyzékbe történő bejegyzését illetve a részvény névértékének vagy ha az eltérő kibocsátási értékének teljes befizetését követően igényelheti a neki járó részvény kiadását illetve értékpapír számláján történő jóváírását (Gt. 200. § (1) bekezdés). A fenti feltételek teljesülését követő harminc napon belül a részvénytársaság akkor is köteles a részvényeket előállítani és kiadni, ha a részvényes ilyen igénnyel nem élt (Gt. 200. § (2) bekezdés). A társaság bejegyzése és az alaptőke teljes befizetése előtt kiállított részvény semmis (Gt. 200. § (3) bekezdés). Az alapszabály felhatalmazása alapján az azonos részvénysorozatba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, illetve utóbb az ilyen részvények a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénnyé alakíthatók át. Ha például a részvénytársaság 10 db. egyenként 1 000 000 Ft névértékű azonos részvénysorozatba tartozó részvényt bocsát ki, úgy ehelyett előállíthat egy db. 10 000 000 Ft névértékű összevont címletű részvényt is. Az összevont címletű részvény eltérő megállapodás hiányában nem hoz létre közös tulajdont, az egyes részvényesek jogaikat az alapcímlet arányaiban gyakorolhatják  (Gt. 201. § (1) bekezdés). Az összevont címletű részvényt utóbb a részvényes kérésére és költségére kisebb címletű részvényekre kell bontani (Gt. 201. § (2) bekezdés).        

Magyar Közlöny 19-22/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

19/2011. február 21.

 

 

6/2012. (II. 21.) KIM rendelet

A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet módosításáról

 2012.02.29.

7/2012. (II. 21.) KIM rendelet

Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

 2012.02.29.

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet

A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről

 2012.02.24.

11/2012. (II. 21.) NFM rendelet

A kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami légijárművel összefüggő üzembentartói vizsgálat szabályairól szóló 35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM együttes rendelet módosításáról

 2012.02.29.

6/2012. (II. 21.) VM rendelet

A Dunaszentgyörgyi-láperdő természetvédelmi terület létesítéséről

 2012.02.29.

7/2012. (II. 21.) VM rendelet

Az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről

 2012.02.29.

8/2012. (II. 21.) VM rendelet

A Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítéséről

 2012.02.29.

9/2012. (II. 21.) VM rendelet

Az Iváni-szikesek természetvédelmi terület létesítéséről

 2012.02.29.

10/2012. (II. 21.) VM rendelet

A Körös-Maros Nemzeti Park bővítéséről

 2012.02.29.

11/2012. (II. 21.) VM rendelet

Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról

 2012.02.29.

12/2012. (II. 21.) VM rendelet

A Pirtói-homokbuckás természetvédelmi terület létesítéséről

 2012.02.29.

13/2012. (II. 21.) VM rendelet

A Soproni Tájvédelmi Körzet bővítéséről

 2012.02.29.

14/2012. (II. 21.) VM rendelet

A Tiszaigari arborétum természetvédelmi terület bővítéséről

 2012.02.29.

15/2012. (II. 21.) VM rendelet

A Várbalogi-héricses természetvédelmi terület létesítéséről

 2012.02.29.

16/2012. (II. 21.) VM rendelet

A Maconkai-rét természetvédelmi terület létesítéséről

 2012.02.29.

1/2012. (II. 21.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.02.13.

2/2012. (II. 21.) OGY határozat

Rogán Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.02.21.

3/2012. (II. 21.) OGY határozat

Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.02.21.

1031/2012. (II. 21.) Korm. határozat

A 2013 és 2014 során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendő magyar elnökségek összehangolásáról, lebonyolításukból eredő feladatokról, valamint a végrehajtás feltételeinek megteremtéséről

 2012.02.22.

1032/2012. (II. 21.) Korm. határozat

A „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat fel nem használt részének más jogcímekre történő átcsoportosításáról szóló 1461/2011. (XII. 22.) Korm. határozat 2. pontjában engedélyezett átcsoportosítás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásának engedélyezéséről és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.02.21.

1033/2012. (II. 21.) Korm. határozat

A Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 2012.02.22.

1034/2012. (II. 21.) Korm. határozat

A Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 2012.02.22.

1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

 2012.02.22.

1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről

 2012.02.22.

1037/2012. (II. 21.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.02.21.

1038/2012. (II. 21.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.02.21.

23/2012. (II. 21.) ME határozat

A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

 2012.02.21.

20/2012. február 22.

 

 

2012. évi IV. törvény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2012.02.23.

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

 2012.02.23.

20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.03.01.

8/2012. (II. 22.) KIM rendelet

A közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról

 2012.02.23.

3/2012. (II. 22.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 494/2010. (VIII. 4.) OVB határozatának vizsgálatáról

 2012.02.22.

4/2012. (II. 22.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 384/2010. (V. 19.) OVB határozatának vizsgálatáról

 2012.02.22.

5/2012. (II. 22.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 383/2010. (V. 19.) OVB határozatának vizsgálatáról

 2012.02.22.

6/2012. (II. 22.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 416/2010. (VI. 17.) OVB határozatának vizsgálatáról

 2012.02.22.

4/2012. (II. 22.) OGY határozat

A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról

 2012.02.22.

5/2012. (II. 22.) OGY határozat

A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló Szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából

 2012.02.22.

6/2012. (II. 22.) OGY határozat

A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

 2012.02.22.

7/2012. (II. 22.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.02.20.

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

Az Emberi Jogi Munkacsoportról

 2012.02.23.

1040/2012. (II. 22.) Korm. határozat

Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat szerinti Hitelprogram keretében újonnan megkötött vagy módosításra kerülő hitelszerződésekre vonatkozó feltételekről

 2012.02.23.

1041/2012. (II. 22.) Korm. határozat

A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.02.22.

24/2012. (II. 22.) ME határozat

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.02.22.

21/2012. február 23.

 

 

1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet

A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

 2012.04.01.

1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

 2012.02.23.

1043/2012. (II. 23.) Korm. határozat

Az Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány megszüntetéséről

 2012.02.24.

1044/2012. (II. 23.) Korm. határozat

A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 2012.02.24.

25/2012. (II. 23.) ME határozat

A Magyarország, valamint az Üzbegisztáni Köztársaság, Uruguayi Keleti Köztársaság, Görögország, Malajzia Szövetségi Állam, Indiai Köztársaság, Kazah Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmények módosítására adott felhatalmazásról

 2012.02.23.

22/2012. február 27.    
2012. évi V. törvény

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2012.02.29.

2012. évi V. törvény

A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény módosításáról

2012.03.13.

9/2012. (II. 27.) KIM rendelet

A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet módosításáról

2012.02.28.

12/2012. (II. 27.) NFM rendelet

A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 31/2011. (VI. 30.) NFM rendelet módosításáról

2012.02.28.

38/2012. (II. 27.) KE határozat

Bírák kinevezéséről és felmentéséről

2012.02.27.

39/2012. (II. 27.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

2012.02.27.

40/2012. (II. 27.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2012.02.27.

41/2012. (II. 27.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2012.02.27.

42/2012. (II. 27.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2012.02.27.

43/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

2012.02.27.

44/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

2012.02.27.

45/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

2012.02.27.

46/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

2012.02.27.

47/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

2012.02.27.

48/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

2012.02.27.

49/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

2012.02.27.

50/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

2012.02.27.

51/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

2012.02.27.

52/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

2012.02.27.

53/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

2012.02.27.

54/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

2012.02.27.

55/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

2012.02.27.

56/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

2012.02.27.

57/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról 2012.02.27.

58/2012. (II. 27.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról 2012.02.27.

59/2012. (II. 27.) KE határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésről

2012.02.27.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. február 22. 55. évfolyam, L 49

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 151/2012/EU (2012. február 21.) végrehajtási rendelete az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 152/2012/EU (2012. február 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/103/EU (2012. február 20.) végrehajtási határozata egyes németországi kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokat érintő számláinak a 2010. pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról (az értesítés a C(2012) 899. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/104/EU (2012. február 20.) végrehajtási határozata egyes németországi kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokat érintő számláinak a 2008. pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról (az értesítés a C(2012) 907. számú dokumentummal történt)
2012. február 23. 55. évfolyam, L 50

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 155/2012/EU (2012. február 21.) végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 156/2012/EU (2012. február 22.) rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet I–IV. mellékletének módosításáról
A Bizottság 157/2012/EU (2012. február 22.) végrehajtási rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról és az említett rendelettől való eltérésről
A Bizottság 158/2012/EU (2012. február 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 159/2012/EU (2012. február 22.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 4/2012/EU (2012. február 22.) irányelve a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomon-követhetőségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történő létrehozásáról szóló 2008/43/EK irányelv módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/109/EU (2011. április 20.) határozata a Dánia által a TV2 Danmark A/S szerkezetátalakítása tekintetében végrehajtani tervezett C 19/09 (korábbi N 64/09) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 2614. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/110/EU (2012. február 10.) végrehajtási határozata a tőkés récék alacsony patogenitású madárinfluenza elleni, Portugáliában történő megelőző vakcinázásáról, és az érintett baromfik, valamint az azokból származó termékek mozgásának korlátozására vonatkozó bizonyos intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 676. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/111/EU (2012. február 10.) végrehajtási határozata a 2007/453/EK határozat Dánia és Panama BSE-státusa tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 678. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/112/EU (2012. február 17.) végrehajtási határozata a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a telepekről, valamint az engedélyezett szervezetekből, intézményekből vagy központokból származó állatokra, spermákra, petesejtekre és embriókra vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 860. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az aszkorbinsavra, az ipkonazolra, a spiromezifenre, a topramezonra és a Pseudomonas sp. DSMZ 13134 törzsére mint új hatóanyagokra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről szóló, 2011. április 26-i 2011/252/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 106., 2011.4.27.)
2012. február 23. 55. évfolyam, L 51

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/88/EU (2012. január 25.) határozata a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról (az értesítés a C(2012) 172. számú dokumentummal történt)
2012. február 24. 55. évfolyam, L 52

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/113/EU (2012. február 14.) határozata az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről
A Tanács 2012/114/EU (2012. február 14.) határozata a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Általános Tanácsában az Európai Unió által Pakisztánnak biztosítandó további autonóm kereskedelmi preferenciákra vonatkozó WTO-mentesség iránti kérelem kapcsán az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 160/2012/EU (2012. február 23.) végrehajtási rendelete a vajra vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2012. évre előre történő megállapításáról
A Bizottság 161/2012/EU (2012. február 23.) rendelete a foltos tőkehal állományainak a Skóciától nyugatra fekvő területeken történő védelmére irányuló sürgősségi intézkedésekről
A Bizottság 162/2012/EU (2012. február 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 163/2012/EU (2012. február 23.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/115/EU (2012. február 10.) végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett átmeneti nemzeti tervekre vonatkozó szabályok meghatározásáról (az értesítés a C(2012) 612. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/116/EU (2012. február 22.) végrehajtási határozata a 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek a közönséges búzamagok (Triticum aestivum L.) maximális tartalma tekintetében nem megfelelő, a Triticum durum Desf. fajhoz tartozó, Marialva fajtájú vetőmagok ideiglenes forgalmazásáról (az értesítés a C(2012) 1114. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/117/EU (2012. február 23.) végrehajtási határozata a Galileo program végrehajtásának a program fejlesztési és kiépítési szakaszában megvalósítandó földi központok és állomások tekintetében történő értékelése szempontjából kulcsfontosságú döntési szakaszok listájának létrehozásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 282., 2011.10.28.)
2012. február 25. 55. évfolyam, L 53

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 164/2012/EU (2012. február 24.) rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 165/2012/EU (2012. február 24.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Alföldi kamillavirágzat [OEM])
A Bizottság 166/2012/EU (2012. február 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 167/2012/EU (2012. február 24.) végrehajtási rendelete a 111/2012/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében nyújtandó, olívaolajra vonatkozó magántárolási támogatás maximális összegének megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó bevont finompapír behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2011. május 6-i 451/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 128., 2011.5.14.)
2012. február 28. 55. évfolyam, L 54

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 168/2012/EU (2012. február 27.) rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 169/2012/EU (2012. február 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/121/KKBP (2012. február 27.) határozata a hagyományos fegyverek ellenőrzésével kapcsolatos, az Unió, Kína és Afrika közötti párbeszéd és együttműködés ösztönzését célzó tevékenységek támogatásáról
A Tanács 2012/122/KKBP (2012. február 27.) határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/123/KKBP (2012. február 27.) határozata az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti együttműködési megállapodás alkalmazásának részleges felfüggesztéséről szóló 2011/523/EU határozat módosításáról
A Tanács 2012/124/KKBP (2012. február 27.) végrehajtási határozata a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról
2012. február 21. 55. évfolyam, C 50
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 50/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (1)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 50/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 50/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 50/04 Állami támogatás – Málta – SA.33015 (12/C) számú állami támogatás – Air Malta plc – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. február 22. 55. évfolyam, C 52
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 52/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6474 – GE/Microsoft/JV)
2012/C 52/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6436 – Volkswagen Financial Services/D'Ieteren/Volkswagen D'Ieteren Finance JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 52/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 52/04 Pályázati felhívás – ESPON 2013 program
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 52/05 Értesítés egyes Kínai Népköztársaságból származó szerves bevonatú acéltermékek behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 52/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6473 – Sun Capital/Elix) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 52/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6452 – Nomura/HLV/DLP/DLA/DLL) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 52/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6478 – Mitsubishi Corporation/Maxingvest/ML Participações/Paraguaçu Participações/Friele/Ipanema) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 52/09 Már bejelentett összefonódás újbóli bejelentése (Ügyszám COMP/M.6500 – Ravago/Barentz Europe/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 52/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 52/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. február 23. 55. évfolyam, C 53
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 53/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 53/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6393 – Astrium Holding/Vizada Group)
2012/C 53/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 53/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 53/05 A Bizottság határozata (2012. február 21.) az uniós büntetőpolitikával foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról
2012/C 53/06 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2012. március 1-jétől alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően.)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 53/07 Kulturális javak kivitele esetén a vámalakiságok elvégzésére jogosult vámhivatalok jegyzéke a 116/2009/EK tanácsi rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 53/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6458 – Universal Music Group/EMI Music)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 53/09 Értesítés azon vállalkozások számára, amelyek 2013-ban ózonréteget lebontó szabályozott anyagokat kívánnak az Európai Unióba behozni vagy onnan kivinni, valamint azon vállalkozások számára, amelyek a 2013-as évre kvótát kívánnak igényelni ezen anyagok laboratóriumi és analitikai célú felhasználására
2012. február 23. 55. évfolyam, C 53A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 53 A/01 Pályázati felhívás vezető gazdasági elemzői állás betöltésére (AD 15-ös besorolás) – Ideiglenes megbízás az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja értelmében – COM/2012/10326
2012. február 23. 55. évfolyam, C 54
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Régiók Bizottsága

 

93. plenáris ülés, 2011. december 14. és 15.

2012/C 54/01 A Régiók Bizottsága állásfoglalása – A Régiók Bizottsága 2012. évi prioritásai az Európai Bizottság jogalkotási és munkaprogramja alapján
 

VÉLEMÉNYEK

 

Régiók Bizottsága

 

93. plenáris ülés, 2011. december 14. és 15.

2012/C 54/02 A Régiók Bizottsága véleménye – A mezőgazdasági termékek promóciója
2012/C 54/03 A Régiók Bizottsága véleménye – A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig
2012/C 54/04 A Régiók Bizottsága véleménye – Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata
2012/C 54/05 A Régiók Bizottsága véleménye – Kevesebb bürokrácia a polgárok számára: a közokiratok szabad áramlásának és az anyakönyvi okmányok joghatásai elismerésének elősegítése
2012/C 54/06 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégiája felé
2012/C 54/07 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Európai Unió helyi és regionális önkormányzatainak hozzájárulása a fenntartható fejlődésről szóló 2012. évi (Rio+20) ENSZ-konferenciához
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

 

93. plenáris ülés, 2011. december 14. és 15.

2012/C 54/08 A Régiók Bizottsága véleménye – A 2013 utáni időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keret
2012/C 54/09 A Régiók Bizottsága véleménye – Energiahatékonyság
2012/C 54/10 A Régiók Bizottsága véleménye – Közös konszolidált társaságiadó-alap (kkta)
2012. február 24. 55. évfolyam, C 55
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 55/01 A Tanács határozata (2012. február 10.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
 

Európai Bizottság

2012/C 55/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 55/03 Határozat az Apra Leven NV tekintetében történő reorganizációs intézkedés megszüntetéséről (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke alapján)
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 55/04 Értesítés az Indiából, Indonéziából, Malajziából, Tajvanról és Thaiföldről származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról
2012/C 55/05 Értesítés az Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára alkalmazandó kiegyenlítő intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának kezdeményezéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 55/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6494 – Total/OAO Novatek/OAO Yamal LNG) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 55/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6487 – Mitsui/Sanyo/Musco/Navyug Special Steel) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 55/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. február 24. 55. évfolyam, C 55A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2012/C 55 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012. február 24. 55. évfolyam, C 56
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 56/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2011. november 1-tól2011. december 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2012/C 56/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2011. november 1-tól2011. december 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. február 25. 55. évfolyam, C 57
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 57/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6451 – Schneider Electric France/Bouygues Immobilier/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 57/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 57/03 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

A Szociális Biztonsági Rendszerek Koordinációjával Foglalkozó Igazgatási Bizottság

2012/C 57/04 U4 sz. határozata (2011. december 13.) a 883/2004/EK rendelet 65. cikk (6) és (7) bekezdése, valamint a 987/2009/EK rendelet 70. cikke szerinti megtérítési eljárásokról
2012/C 57/05 A természetbeni ellátások átlagköltségei
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 57/06 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 57/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6410 – UTC/Goodrich)
2012/C 57/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6519 – Cremer/L Possehl/Possehl Erzkontor JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 57/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6463 – Marquard & Bahls/Bominflot)
2012. február 25. 55. évfolyam, C 57A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 57 A/01 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — második kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz
2012. február 25. 55. évfolyam, C 58
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 58/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 49., 2012.2.18.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 58/02 C-514/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-29/08. sz., Liga para Protecção da Natureza (LPN). kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen a Liga para Protecção da Natureza (LPN) által 2011. november 30-án benyújtott fellebbezés
2012/C 58/03 C-583/11. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített hetedik tanács) T-18/10. sz., Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, Holland Királyság és Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 6-án hozott végzése ellen az Inuit Tapiriit Kanatami és társai által 2011. november 23-án benyújtott fellebbezés
2012/C 58/04 C-605/11. PV. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-29/08. sz., Liga para Protecção da Natureza (LPN) kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen a Finn Köztársaság által 2011. november 29-én benyújtott fellebbezés
2012/C 58/05 C-635/11. sz. ügy: 2011. december 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Holland Királyság
2012/C 58/06 C-641/11. sz. ügy: 2011. december 14-én benyújtott kereset — Az Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2012/C 58/07 C-649/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-421/10. sz., Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop Galega kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) és María Constantina Sotelo Ares ügyben 2011. október 5-én hozott ítélete ellen a Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop Galega által 2011. december 19-én benyújtott fellebbezés
2012/C 58/08 C-658/11. sz. ügy: 2011. december 21-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa
2012/C 58/09 C-6/12. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2012. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — P Oy
 

Törvényszék

2012/C 58/10 T-135/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 17-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („Állategészségügy — Madárinfluenza — Az olasz baromfihús-piac — Az olasz hatóságok rendkívüli piactámogatási intézkedések meghozatalára irányuló kérelme — A Bizottság elutasító határozata”)
2012/C 58/11 T-422/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 18-i ítélete — Djebel — SGPS kontra Bizottság („Állami támogatások — Modern és versenyképes vállalati stratégiák támogatására irányuló támogatási programok — Valamely kereskedelmi társaság részére e társaság brazíliai beruházásához kedvezményes kamatozású kölcsön formájában tervezett támogatás — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Indokolási kötelezettség — Versenytorzítás — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége — Egyenlő bánásmód”)
2012/C 58/12 T-304/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 18-i ítélete — Tilda Riceland Private kontra OHIM — Siam Grains (BASMALI) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BASmALI közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi BASMATI lajstromozatlan védjegy és megjelölés — Viszonylagos kizáró ok — A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)”)
2012/C 58/13 T-249/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 17-i ítélete — Kitzinger kontra OHIM — Mitteldeutscher Rundfunk és Zweites Deutsches Fernsehen (KICO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — KICO közösségi ábrás védjegy bejelentése — KIKA korábbi ábrás nemzeti védjegy és közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetévesztés veszélye — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 58/14 T-513/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 17-i ítélete — Hamberger Industriewerke kontra OHIM (Atrium) („Közösségi védjegy — Az Atrium közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)
2012/C 58/15 T-522/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 17-i ítélete — Hell Energy Magyarország kontra OHIM — Hansa Mineralbrunnen (HELL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A HELL közösségi ábrás védjegy bejelentése — A HELLA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk és a megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 58/16 T-407/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 9-i végzése — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A neubrandenburgi, köztulajdonban álló lakások privatizációja keretében történő lakásértékesítésekre vonatkozó szerződések — Panasz — Keresettel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset”)
2012/C 58/17 T-58/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 11-i végzése — Phoenix-Reisen és DRV kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A fizetésképtelenné vált vállalkozások munkavállalóinak nyújtott juttatásokra és azok finanszírozására vonatkozó német rendszer — Állami támogatás hiányát megállapító határozat — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 58/18 T-301/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. január 11-i végzése — Ben Ali kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A tunéziai helyzet tekintetében hozott korlátozó intézkedések — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Késedelem kérelem — Vis maior hiánya — Menthető tévedés hiánya — A megtámadott aktus megváltoztatása iránti kérelem — Kártérítési kérelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2012/C 58/19 T-640/11. sz. ügy: 2011. december 16-án benyújtott kereset — Boehringer Ingelheim International kontra OHIM (RELY-ABLE)
2012/C 58/20 T-647/11. sz. ügy: 2011. december 19-én benyújtott kereset — Asos kontra OHIM — Maier (ASOS)
2012/C 58/21 T-648/11. sz. ügy: 2011. december 21-én benyújtott kereset — Smart Technologies kontra OHIM (SMART NOTEBOOK)
2012/C 58/22 T-652/11. sz. ügy: 2011. december 23-án benyújtott kereset — Sabbagh kontra Tanács
2012/C 58/23 T-653/11. sz. ügy: 2011. december 26-án benyújtott kereset — Jaber kontra Tanács
2012/C 58/24 T-654/11. sz. ügy: 2011. december 26-án benyújtott kereset — Kaddour kontra Tanács
2012/C 58/25 T-655/11. sz. ügy: 2011. december 22-én benyújtott kereset — FSL és társai kontra Bizottság
2012/C 58/26 T-656/11. sz. ügy: 2011. december 29-én benyújtott kereset — Morison Menon Chartered Accountants és társai kontra Tanács
2012/C 58/27 T-659/11. sz. ügy: 2011. december 21-én benyújtott kereset — Bizottság kontra OHIM — European Alliance for Solutions and Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)
2012/C 58/28 T-667/11. sz. ügy: 2011. december 28-án benyújtott kereset — Veloss és Attimedia kontra Parlament
2012/C 58/29 T-12/12. sz. ügy: 2012. január 12-én benyújtott kereset — Laboratoires CTRS kontra Európai Bizottság
2012. február 28. 55. évfolyam, C 59
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 59/01 Értesítés a 2011/782/KKBP tanácsi határozatban, valamint a 2012/122/KKBP tanácsi határozattal és a 168/2012/EU tanácsi rendelettel végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
2012/C 59/02 Értesítés a 2012/124/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2011/101/KKBP tanácsi határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 59/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 59/04 A Bizottság közleménye az általános termékbiztonságról szóló (EGT vonatkozású szöveg), 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében az európai szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012. február 28. 55. évfolyam, C 59A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 59 A/01 Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság (DG INFSO) – Pályázati felhívás főigazgató-helyettesi állás betöltésére (AD 15-ös besorolás) (a személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2012/10327
2012. február 28. 55. évfolyam, C 59E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. november 14–17-i ülések

2012/C 59 E/01 2011. november 14-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 59 E/02 2011. november 15-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 59 E/03 2011. november 16-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 59 E/04 2011. november 17-i ülés jegyzőkönyve

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!