7. évfolyam 7. szám 2012.02.14.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Egyre több a salátatörvény

 Drámai módon emelkedett azon törvények száma az elmúlt két évben, amelyek egy szövegen belül nagy számban módosítanak más – olykor csak egy laza téma köré rendezhető, vagy egyáltalán nem is odatartozó – törvényeket. Ezeket a jogászi szakma hosszabb ideje nevezi „salátatörvényeknek”, hiszen tartalmukban egy vegyes salátástálhoz hasonlítanak.

 A múltban az ilyen normák inkább kivételnek számítottak, a rendes eljárás az volt, hogy egy jogszabályt egy másik, a módosítandó jogszabályt a címében is viselő, arra egyértelműen utaló jogszabállyal módosítottak. 2011-ben a kivétel csaknem főszabállyá változott, hiszen  a salátatörvények száma elérte a 23%-ot, a megelőző évek dinamikus növekedésének eredményeképp. Az ilyen törvényekkel módosított más törvények száma pedig 2011-ben több, mint 880 darab volt.

Így összességében elmondható, hogy több törvényi rendelkezést módosítottak salátatörvénnyel, mint „normál” módon. Ma már szinte minden módosító jogszabályt végig kell böngésznie minden jogalkalmazónak, hiszen bármelyik tartalmazhat szinte bármilyen tematikájú módosítást. Ennek természetesen az a veszélye, hogy a módosítások végül elkerülik a jogalkalmazók figyelmét, ezzel csökkentve a jogbiztonságot.

 

2009

2010

2011

 

Összes törvény

163

191

211

 

Ebből salátatörvény

28

36

49

 

A salátatörvényekkel módosított törvények száma

489

659

885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 6. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 513
Végelszámolás 808
Hivatalból való törlés 77

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 21
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 608

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 700 db.

A héten 15432 cégnév, 3890 székhelycím és 754 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 523553 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A zártkörűen működő részvénytársaság által kibocsátható részvényfajták II.

 

Amennyiben az alapszabály azt lehetővé teszi, a zártkörűen működő részvénytársaság teljes és részmunkaidős dolgozói részére ingyenesen vagy kedvezményes áron jegyezhető dolgozói részvényt lehet kibocsátani. Dolgozói részvényként olyan részvény is kibocsátható, amely a részvénytársaság dolgozói részére az osztalék elsőbbségi részvényeket követően, de minden más részvényfajtát megelőzően biztosít osztalékot. A dolgozói részvény kombinálható a vezető tisztségviselő kijelölésére jogosító részvényfajtával is (Gt. 191. § (1) bekezdés). A dolgozói részvényt a részvénytársaság alaptőkéjének felemelésével egyidejűleg, legfeljebb a felemelt alaptőke tizenöt százalékáig lehet kibocsátani (Gt. 191. § (2) bekezdés). A dolgozói részvényt csak a részvénytársaság munkavállalóira, illetőleg ha azt korábbi jogviszonyára tekintettel az alapszabály megengedi, korábbi munkavállalóira lehet átruházni (Gt. 191. § (3) bekezdés). Ha az alapszabály másként nem rendelkezik a munkavállaló halála vagy munkaviszonya megszűnése esetén a munkavállaló vagy örököse a dolgozói részvényt a részvénytársaság másik munkavállalójára vagy az alapszabály engedélye esetén volt munkavállalójára vagy a részvénytársaságra ruházhatja át. Az átruházásra a munkaviszony megszűnésétől számított hat hónap elteltét követő első közgyűlésig van lehetőség. Amennyiben ez a határidő eredménytelenül telik el, a dolgozói részvényt a részvénytársaság az alaptőke leszállításának szabályai szerint bevonja, vagy azt másik részvényfajtává történő átalakítását követően értékesíti (Gt. 191. § (4) bekezdés). Öröklés esetén a határidő hagyatéki eljárás hiányában az örökhagyó halálától, hagyatéki eljárás esetén a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől, öröklési per esetén annak jogerős befejezésétől számítandó (Gt. 191. § (5) bekezdés). A volt munkavállalót illetve örökösét a részvény bevonása vagy átalakítását követő értékesítése esetén a részvény névértéke illeti meg, amelyet a bevonástól illetve értékesítéstől számított harminc napon belül kell kifizetni (Gt. 191. § (6) bekezdés).

Ha az alapszabály így rendelkezik az alaptőke tíz százalékát meg nem haladó mértékben előre meghatározott kamatot biztosító részvény is forgalomba hozható (Gt. 192. § (1) bekezdés). A kamatozó részvény tulajdonosát a részvény névértéke után a részvénytársaság adózott eredményéből illetve eredmény tartalékából a részvényen feltüntetett módon számított kamat illeti meg. Nem fizethető kamat, ha ezáltal a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el az alaptőkéjét (Gt. 192. § (2) bekezdés). A kamatozó részvény tulajdonosát a kamaton felül a részvényhez kapcsolódó valamennyi jog – ideértve az osztalékhoz fűződő jogot is – megilleti (Gt. 192. § (3) bekezdés). Ebből következően amennyiben a részvénytársaságnak a kamatozó részvényekre kifizetett kamatok után az adózott eredményből illetve szabad eredménytartalékból osztalék kifizetésére is módja van, úgy az éppúgy megilleti a kamatozó részvények tulajdonosait, mint a más részvényosztályba tartozókét.

Amennyiben az alapszabály lehetővé teszi, az alaptőke legfeljebb tíz százaléka erejéig visszaváltható részvény is kibocsátható. Ezen részvényfajtára a részvénytársaságnak vételi vagy a részvényesnek eladási joga áll fenn. Kibocsátható olyan részvény is, amely mind a vételi, mind az eladási jogot megtestesíti. Vételi jog esetén a részvénytársaság előre meghatározott áron egyoldalú jognyilatkozattal, a részvényes kifejezett beleegyezése nélkül megvásárolhatja a részvényt. Eladási jog esetén a részvényes egyoldalú jognyilatkozattal előre meghatározott áron eladhatja a részvényt a részvénytársaságnak, amely annak vételárát köteles kifizetni (Gt. 193. § (1) bekezdés). A vételi és az eladási jog gyakorlásának pontos feltételeit a részvénytársaság alapszabályában kell meghatározni. A részvénytársaság csak azon részvényekre gyakorolhatja vételi jogát, illetve csak azokra teljesítheti az eladási jogból fakadó kötelezettségeit, amelyek névértékét a részvényes teljes egészében befizette, illetve a nem pénzbeni szolgáltatását a részvénytársaság rendelkezésére bocsátotta (Gt. 193. § (2) bekezdés). Nem lehet sem a vételi, sem az eladási jogot gyakorolni, ha a részvénytársaság osztalékot sem fizethetne (Gt. 193. § (3) bekezdés). A részvénytársaság a vételi vagy eladási jog gyakorlásának tényét köteles a cégbíróságnak haladéktalanul elektronikusan bejelenteni, valamint intézkedni a Cégközlönyben való közzététele iránt (Gt 193. § (4) bekezdés). Az alapszabály rendelkezése alapján kibocsátható olyan visszaváltható részvény is, amely egy vagy több elsőbbségi jogot is megtestesít (Gt. 193. § (5) bekezdés).            

 

Magyar Közlöny 14-15/2011. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

14/2012. február 7.

 

 

2/2012. (II. 7.) NGM rendelet

A Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról

 2012.02.08.

5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet

A tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról

 2012.02.15.

4/2012. (II. 7.) VM rendelet

A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról

 2012.02.10.

30/2012. (II. 7.) KE határozat

Bírák kinevezéséről és felmentéséről

 2012.02.07.

31/2012. (II. 7.) KE határozat

Bírák kinevezéséről

 2012.02.07.

32/2012. (II. 7.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2012.02.07.

33/2012. (II. 7.) KE határozat

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökének kinevezéséről

 2012.02.07.

34/2012. (II. 7.) KE határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésről

 2012.02.07.

35/2012. (II. 7.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.02.07.

15/2012. (II. 7.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.02.07.

16/2012. (II. 7.) ME határozat

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjainak megbízásáról

 2012.02.07.

15/2012. február 10.

 

 

10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet

A Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről szóló 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.02.10.

4/2012. (II. 10.) KIM rendelet

Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

 2012.02.11.

3/2012. (II. 10.) NGM rendelet

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.02.11.

4/2012. (II. 10.) NFM rendelet

Az „A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása" fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 3/2012. (II. 3.) NFM rendelet módosításáról

 2012.02.10.

5/2012. (II. 10.) VM rendelet

Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően Hazánk elnevezésének „Magyar Köztársaság"-ról „Magyarország"-ra történő változásából eredő, a vidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.02.11.

1001/2012. (II. 10.) AB . határozat

Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

 2012.02.10.

1/2012. (II. 10.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 459/2009. (XI. 30.) OVB határozatának vizsgálatáról

 2012.02.10.

2/2012. (II. 10.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 51/2011. (V. 6.) OVB határozatának vizsgálatáról

 2012.02.10.

36/2012. (II. 10.) KE határozat

Államtitkári felmentésről

 2012.02.10.

37/2012. (II. 10.) KE határozat

Kitüntetések adományozásáról

 2012.02.10.

1/2012. (II. 10.) NGM határozat

Az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N) számú állami támogatási ügyben „A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén" címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról

 2012.02.10.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. február 8. 55. évfolyam, L 35

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról
A Tanács 2012/71/EU (2012. január 23.) határozata a vámügyi együttműködéssel és a származási szabályokkal foglalkozó EU–Chile különbizottságban az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködési eljárásokról szóló III. melléklet tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról
 

RENDELETEK

A Bizottság 97/2012/EU (2012. február 6.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 164. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 98/2012/EU (2012. február 7.) végrehajtási rendelete a Pichia pastoris (DSM 23036) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) brojlercsirkék és -pulykák, tojójércék, tenyésztés céljából nevelt pulykák, tojótyúkok, egyéb hízó- és tojómadarak, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Huvepharma AD)
A Bizottság 99/2012/EU (2012. február 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az 1216/2009/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. június 29-i 578/2010/EU bizottsági rendelethez (  HL L 171., 2010.7.6.)
2012. február 9. 55. évfolyam, L 36

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 102/2012/EU (2012. január 27.) végrehajtási rendelete a 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból és Ukrajnából származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó és a Marokkóból, Moldovából és a Koreai Köztársaságból feladott – akár az ezekből az országokból származóként, akár nem ilyenként bejelentett – acél drótkötelek és -kábelek behozatalára kiterjesztett végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Dél-Afrikából származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó, a 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálati eljárás megszüntetéséről
A Bizottság 103/2012/EU (2012. február 7.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 104/2012/EU (2012. február 7.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 105/2012/EU (2012. február 7.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 106/2012/EU (2012. február 7.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 107/2012/EU (2012. február 8.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének az oktenidin dihidroklorid nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 108/2012/EU (2012. február 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/72/EU (2012. február 7.) végrehajtási határozata a sertések hólyagos betegsége leküzdését célzó olaszországi és a klasszikus sertéspestis leküzdését célzó litvániai 2011. évi biztonsági intézkedésekhez nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 577. számú dokumentummal történt)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2012/73/EU (2012. február 6.) ajánlása a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszerre (EWRS) vonatkozó adatvédelmi iránymutatásokról (az értesítés a C(2012) 568. számú dokumentummal történt)
2012. február 10. 55. évfolyam, L 37

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 109/2012/EU (2012. február 9.) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (CMR anyagok) módosításáról
A Bizottság 110/2012/EU (2012. február 9.) végrehajtási rendelete a 2007/777/EK határozat II. mellékletének és a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének a harmadik országok vagy azok részei jegyzékében a Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 111/2012/EU (2012. február 9.) végrehajtási rendelete az olívaolaj magántárolási támogatására vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról
A Bizottság 112/2012/EU (2012. február 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/2/EU (2012. február 9.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a réz(II)-oxid, a réz(II)-hidroxid és a bázikus rézkarbonát hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
A Bizottság 2012/3/EU (2012. február 9.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a bendiokarb hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
2012. február 11. 55. évfolyam, L 38

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 113/2012/EU (2012. február 10.) végrehajtási rendelete az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet végrehajtásáról
A Tanács 114/2012/EU (2012. február 10.) rendelete a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 115/2012/EU (2012. február 9.) rendelete az Indiából származó egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó ideiglenes kiegyenlítő vám kivetéséről
A Bizottság 116/2012/EU (2012. február 9.) végrehajtási rendelete a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 117/2012/EU (2012. február 10.) végrehajtási rendelete a komló harmadik országokból történő behozataláról szóló 1295/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 118/2012/EU (2012. február 10.) végrehajtási rendelete a 2380/2001/EK, az 1289/2004/EK, az 1455/2004/EK, az 1800/2004/EK, a 600/2005/EU, a 874/2010/EU rendeletnek, a 388/2011/EU, az 532/2011/EU és a 900/2011/EU végrehajtási rendeletnek az egyes takarmány-adalékanyagokra megadott engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról és az 532/2011/EU végrehajtási rendelet helyesbítéséről
A Bizottság 119/2012/EU (2012. február 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 120/2012/EU (2012. február 10.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2012. február 6. és 7. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2012. év február havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/74/KKBP (2012. február 10.) végrehajtási határozata az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2012/75/EU (2012. február 9.) végrehajtási határozata a 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében Ghánának a tengerészek képzése és képesítése tekintetében történő elismeréséről (az értesítés a C(2012) 616. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/76/EU (2012. február 9.) végrehajtási határozata a 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében Uruguaynak a tengerészek képzése és képesítése tekintetében történő elismeréséről (az értesítés a C(2012) 619. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/77/EU (2012. február 9.) határozata a 18. terméktípus vonatkozásában a flufenoxuronnak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2012) 621. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/78/EU (2012. február 9.) határozata bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2012) 645. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. január 17-i 44/2012/EU tanácsi rendelethez (  HL L 25., 2012.1.27.)
2012. február 11. 55. évfolyam, L 39

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 100/2012/EU (2012. február 3.) rendelete a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légi közlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listáját és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamokat megállapító, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszernek az EGT-EFTA országokra való kiterjesztését is figyelembe vevő 748/2009/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 101/2012/EU (2012. február 6.) rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról
2012. február 14. 55. évfolyam, L 40

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló megállapodás hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 122/2012/EU (2012. február 13.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a metil-prednizolon nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 123/2012/EU (2012. február 13.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a monepantel nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 124/2012/EU (2012. február 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/79/EU (2012. február 10.) határozata a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/80/EU (2012. február 10.) határozata a Régiók Bizottsága négy cseh tagjának és négy cseh póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/81/EU (2012. február 10.) végrehajtási határozata a géntechnológiával módosított A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 691. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/82/EU (2012. február 10.) végrehajtási határozata a géntechnológiával módosított 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek folyamatos forgalmazására kibocsátott engedélyének az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megújításáról (az értesítés a C(2012) 700. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/83/EU (2012. február 10.) végrehajtási határozata a géntechnológiával módosított MON 87701 (MON-877Ø1-2) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 701. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/84/EU (2012. február 10.) végrehajtási határozata a géntechnológiával módosított 356043 (DP-356Ø43-5) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 702. számú dokumentummal történt)
2012. február 8. 55. évfolyam, C 34
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 34/01 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a hálózatsemlegességről, a forgalomkezelésről, valamint a magánélet és a személyes adatok védelméről
2012/C 34/02 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a migrációról szóló, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett bizottsági közleményről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 34/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 34/04 Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett listára a 97/2012/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Monir Chouka, Yassin Chouka és Mevlüt Kar számára
2012. február 9. 55. évfolyam, C 35
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 35/01 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a 2013 utáni közös agrárpolitikára vonatkozó jogalkotási javaslatokról
2012/C 35/02 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a bűncselekmények sértettjeiről szóló jogalkotási csomagról, beleértve a bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló irányelvjavaslatot és a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendeletjavaslatot
2012/C 35/03 Az európai adatvédelmi biztos véleménye az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 35/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 35/05 Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság – Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 35/06 Iránymutatás az EGT-megállapodás 53. cikkének a tengeri szállítási szolgáltatásokra történő alkalmazásáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 35/07 Ajánlattételi felhívás – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Gyártás-Előkészítés, Forgalmazás, Promóció és oktatás – Oktatás
2012/C 35/08 A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) szerinti kivonat az Akcinė bendrovė bankas SNORAS ügyében hozott bírósági határozatból
 

Helyesbítések

2012/C 35/09 Helyesbítés a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) területén a 2007–2013. időszakban nyújtható támogatásokra vonatkozó 2011. évi éves munkaprogram alapján meghirdetett pályázati felhíváshoz (A Bizottság C(2011) 1772 határozata, a C(2011) 9531 bizottsági határozattal módosított változatában) (  HL C 7., 2012.1.10.)
2012. február 9. 55. évfolyam, C 36
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 36/01 Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/02 Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/03 A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/04 Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/05 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/06 Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. évi pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/07 Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/08 Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/09 A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/10 Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/11 Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/12 A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/13 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/14 Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/15 Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 36/16 A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 36/17 Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 36/18 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 36/19 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012. február 10. 55. évfolyam, C 37
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 37/01 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletről
2012/C 37/02 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Bizottság

2012/C 37/03 A Bizottság által elfogadott jogalkotási javaslatok
2012/C 37/04 A Bizottság által elfogadott jogalkotási javaslatok
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 37/05 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 37/06 A Bizottság által elfogadott, jogalkotási javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok, illetve jogalkotási javaslatok legutóbbi közzététele
 
HL C 335., 2011.11.16.
2012/C 37/07 A Bizottság által elfogadott, jogalkotási javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok
2012/C 37/08 A Bizottság által elfogadott, jogalkotási javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok
 

Számvevőszék

2012/C 37/09 16/2011. sz. különjelentés: „Az atomerőművek leszereléséhez Bulgáriának, Litvániának és Szlovákiának nyújtott uniós pénzügyi támogatás: eredmények és a jövő kihívásai”
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 37/10 Ajánlattételi felhívás – EACEA/11/12 – INTRA-ACP felsőoktatási mobilitási program – Afrika (Mwalimu Nyerere), valamint a karib-tengeri és a csendes-óceáni térség
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 37/11 Állami támogatás – Olaszország – SA.33726 (11/C) (korábbi SA.33726 (11/NN)) számú állami támogatás – Az olaszországi tejilletékre vonatkozó fizetési halasztás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. február 10. 55. évfolyam, C 37A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 37 A/01 Pályázati felhívás ügyvezető igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás), Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Koppenhága – COM/2012/10325
2012. február 10. 55. évfolyam, C 37E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011 - 2012

2011. október 12-13-i ülések

2012/C 37 E/01 2011. október 12-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 37 E/02 2011. október 13-i ülés jegyzőkönyve
2012. február 11. 55. évfolyam, C 38
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 38/01 A pénzintézeteknek nyújtott szerkezetátalakítási és felszámolási támogatások tekintetében hozott határozatok végrehajtásának nyomon követésével összefüggésben hozott határozatok
2012/C 38/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6217 – Baloise Holding/Nateus/Nateus Life)
2012/C 38/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6422 – Tokyo Gas/Siemens/Tessenderlo Chemie/International Power/GDF Suez/T-Power JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 38/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 38/05 A Bizottság közleménye az Unió által a sertéshúságazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2012. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
2012/C 38/06 A Bizottság közleménye az Unió által a baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásfehérjére vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2012. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 38/07 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatoknak a  HL C 10. sorozatának 2012. január 12-i számában közzétett tájékoztató szerinti közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 38/08 Pályázati felhívás a közbeszerzéssel foglalkozó, érdekeltekből álló bizottsági szakértői csoport tagjaiként kinevezendő szakértők kiválasztására
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 38/09 Állami támogatás – Belgium – SA.33751 (11/C) (ex 11/N) számú állami támogatás – a Dexia Bank Belgium belga állam által történő átvétele – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 38/10 A Ciprusi Köztársaság kormányának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
2012/C 38/11 A Ciprusi Köztársaság kormányának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
2012/C 38/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6509 – GE/KGAL/Extresol-2) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 38/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6475 – AXA REIM/CBRE PFCE Management/Warsaw III) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 38/14 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 38/15 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. február 11. 55. évfolyam, C 38A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 38 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — első kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz
 

Helyesbítések

2012/C 38 A/02 Helyesbítés a Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzékéhez – Hetedik kiegészítés a 29. teljes kiadáshoz (  HL C 328. A, 2011.11.11.)
2012. február 11. 55. évfolyam, C 38E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2012/C 38 E/01 A Tanács 3/2012/EU álláspontja első olvasatban az 1290/2005/EK és az 1234/2007/EK rendeletnek az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából
A Tanács által 2012. január 23-án elfogadva
2012. február 11. 55. évfolyam, C 39
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 39/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 32., 2012.2.4.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 39/02 C-560/08. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. december 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 85/337/EGK irányelv — Egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — 92/43/EGK irányelv — Természetes élőhelyek megőrzése — A spanyolországi M-501 országút kibővítésének és/vagy elkészítésének projektjei — ES 0000056. sz., „Encinares del río Alberche y río Cofio” KMT — ES 3110005. sz., „Cuenca del río Guadarrama” javasolt KJT és az ES 3110007. sz., „Cuencas de los ríos Alberche y Cofio” javasolt KJT)
2012/C 39/03 C-119/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 15-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Frisdranken Industrie Winters BV kontra Red Bull GmbH (Védjegyek — 89/104/EGK irányelv — 5. cikk, (1) bekezdés, b) pont — Valamely védjegyhez hasonló megjelöléssel már ellátott dobozok feltöltése — Harmadik személy megrendelésére és útmutatásai szerint nyújtott szolgáltatás — A védjegyjogosultnak a szolgáltatásnyújtóval szembeni fellépése)
2012/C 39/04 C-191/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 15-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rastelli Davide e C. Snc kontra Jean-Charles Hidoux, a Médiasucre International társaság felszámolóbiztosaként eljárva (1346/2000/EK rendelet — Fizetésképtelenségi eljárások — Nemzetközi joghatóság — A valamely tagállamban letelepedett társasággal szemben megindított fizetésképtelenségi eljárásnak a vagyonok keveredése miatt egy másik tagállamban székhellyel rendelkező társaságra történő kiterjesztése)
2012/C 39/05 C-257/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. december 15-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen (korábban Regeringsrätten) (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Försäkringskassan kontra Elisabeth Bergström (Migráns munkavállalók — Szociális biztonság — Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás — 1408/71/EGK rendelet — Valamely tagállam olyan állampolgára, aki Svájcban végzett szakmai tevékenységet — Visszatérés a származási országba)
2012/C 39/06 C-384/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. december 15-i ítélete (a Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jan Voogsgeerd kontra Navimer SA (A szerződéses kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló Római Egyezmény — Munkaszerződés — A felek jogválasztása — A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog kötelező rendelkezései — E jog meghatározása — Munkáját több szerződő államban végző munkavállaló)
2012/C 39/07 C-409/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. december 15-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hauptzollamt Hamburg-Hafen kontra Afasia Knits Deutschland GmbH (Közös kereskedelempolitika — Preferenciális elbánás az afrikai, karibi és csendes óceáni (AKCS-) államokból származó termékek tekintetében — Az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által az exportáló AKCS-államban végzett vizsgálat során feltárt szabálytalanságok — Behozatali vámok utólagos beszedése)
2012/C 39/08 C-427/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. december 15-i ítélete (a Corte suprema di cassazione (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Banca Antoniana Popolare Veneta SpA kontra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (HÉA — A jogalap nélkül fizetett adó visszatéríttetése — Annak lehetőségét előíró nemzeti szabályozás, hogy a visszatéríttetés tekintetében különböző bíróságokhoz lehet fordulni, különböző határidőkön belül, attól függően, hogy az adó beszedésére irányuló szolgáltatás igénybe vevőjéről vagy nyújtójáról van szó — A szolgáltatás igénybe vevőjének azon lehetősége, hogy az adó visszatérítését azt követően kérje a szolgáltatótól, hogy az utóbbi tekintetében már lejárt az adóhatósághoz fordulás lehetőségének határideje — A tényleges érvényesülés elve)
2012/C 39/09 C-585/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. december 15-i ítélete (a Vestre Landsret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Niels Møller kontra Haderslev Kommune (A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése — 96/61/EK irányelv — I. melléklet, 6.6. pont, c) alpont — Sertés intenzív tenyésztésére szolgáló létesítmények több mint 750 férőhellyel kocák számára — A kocasüldők férőhelyének beszámítása)
2012/C 39/10 C-624/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. december 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 168., 171., 193., 194., 204. és 214. cikk — A külföldön letelepedett eladót vagy szolgáltatót belföldi adóügyi képviselő kijelölésére és belföldi HÉA azonosítóval való rendelkezésre kötelező nemzeti szabályozás — A külföldön letelepedett eladó vagy szolgáltató által viselt levonható HÉÁ nak az ügyfelei nevében és javára beszedett HÉÁ ba való beszámítását lehetővé tevő szabályozás)
2012/C 39/11 C-530/11. sz. ügy: 2011. október 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
2012/C 39/12 C-562/11. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2011. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas
2012/C 39/13 C-566/11. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2011. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Iberdrola, S.A. és Gas Natural SDG, S.A. kontra Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. és Endesa, S.A.
2012/C 39/14 C-567/11. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2011. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gas Natural SDG, S.A. kontra Endesa, S.A., Iberdrola S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. és Administración del Estado
2012/C 39/15 C-573/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-452/10. sz., ClientEarth (támogatja: a Dán Királyság, a Finn Köztársaság, és a Svéd Királyság) kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2011. szeptember 6-án hozott végzése ellen a ClientEarth által 2011. november 15-én benyújtott fellebbezés
2012/C 39/16 C-576/11. sz. ügy: 2011. november 18-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség
2012/C 39/17 C-580/11. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2011. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tarragona power S.L. kontra Gas Natural SDG, S.A., Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. és Endesa, S.A.
2012/C 39/18 C-591/11. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2011. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gas Natural SDG, S.A., Bizcaia Energia, SL kontra Administración del Estado, Endesa, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. és Iberdrola, S.A.
2012/C 39/19 C-603/11. sz. ügy: A Juridiction de Proximité de Chartres (Franciaország) által 2011. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hervé Fontaine kontra Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale
2012/C 39/20 C-620/11. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2011. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bahía de Bizcaia Electricidad, S.L. kontra Gas Natural SDG, S.A., Endesa, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. és Administración del Estado
2012/C 39/21 C-623/11. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2011. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Société Geodis Calberson GE kontra FranceAgriMer
2012/C 39/22 C-626/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített hetedik tanács) T-1/10. sz., Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA), Európai Bizottság, Holland Királyság ügyben 2011. szeptember 21-én hozott végzése ellen a Polyelectrolyte Producers Group és az SNF SAS által 2011. december 6-án benyújtott fellebbezés
2012/C 39/23 C-640/11. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2011. december 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — E.ON Generación, S.L., Iberdrola S.A., Administración del Estado
 

Törvényszék

2012/C 39/24 T-365/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 12-i végzése — Traxdata France kontra OHIM — Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA) („Közösségi védjegy — Hatályon kívül helyezés iránti kereset — A felperes tétlensége — Okafogyottság”)
2012/C 39/25 T-431/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 15-i végzése — Gebr. Heller Maschinenfabrik kontra OHIM — Fernández Martinez (HELLER) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 39/26 T-138/11. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 7-i végzése — Ahouma kontra Tanács („A felperes halála — Okafogyottság”)
2012/C 39/27 T-255/11. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 7-i végzése — Fellah kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében hozott korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság”)
2012/C 39/28 T-274/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 7-i végzése — Mioni kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4. cikkében előírt feltételek — Szokásos lakóhely fogalma — A tények elferdítése — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2012/C 39/29 T-365/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 12-i végzése — AO kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Fellebbezési határidő — Elkésettség — A fellebbezés aláírt eredeti példányának határidőn túli benyújtása — Előre nem látható körülmények — A Törvényszék eljárási szabályzata 43. cikkének 6. §-a — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)
2012/C 39/30 T-402/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. december 12-i végzése — Preparados Alimenticios del Sur kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti eljárás — Bizonyos élelmiszerek behozatali vámjának elengedése iránti kérelem — Az iratokat a nemzeti hatóságokhoz visszautaló határozat — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Elfogadhatatlanság — A sürgősség hiánya”)
2012/C 39/31 T-579/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. december 12-i végzése — Akhras kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés — Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Végrehajtás felfüggesztése és ideiglenes intézkedések iránti kérelem — A sürgősség hiánya — A súlyos és helyrehozhatatlan kár hiánya”)
2012/C 39/32 T-597/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-100/09. sz., Michail kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 13-án hozott ítélete ellen Christos Michail által 2011. november 22-én benyújtott fellebbezés
2012/C 39/33 T-614/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — Garner CAD Technic és társai kontra Bizottság
2012/C 39/34 T-619/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — CB kontra Bizottság
2012/C 39/35 T-620/11. sz. ügy: 2011. december 2-án benyújtott kereset — GFKL Financial Services kontra Bizottság
2012/C 39/36 T-621/11. sz. ügy: 2011. december 5-én benyújtott kereset — SinnLeffers kontra Bizottság
2012/C 39/37 T-632/11. sz. ügy: 2011. december 12-én benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság
2012/C 39/38 T-649/11. sz. ügy: 2011. december 15-én benyújtott kereset — Cham kontra Tanács
2012/C 39/39 T-651/11. sz. ügy: 2011. december 16-án benyújtott kereset — Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács
2012/C 39/40 T-528/10., T-69/11. és T-77/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2011. december 12-i végzése — Truvo Belgium kontra OHIM — AOL (TRUVO és Truvo)
2012/C 39/41 T-22/11. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 15-i végzése — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband kontra Bizottság
2012/C 39/42 T-27/11. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 15-i végzése — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband kontra Bizottság
2012. február 11. 55. évfolyam, C 40
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 40/01 Határozat
2012. február 14. 55. évfolyam, C 41
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Rendszerkockázati Testület

2012/C 41/01 Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2011. december 22.) a nemzeti hatóságok makroprudenciális felhatalmazásáról (ERKT/2011/3)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 41/02 Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 41/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 41/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 41/05 Egyedi pályázati felhívás – EAC/S02/12 – 2013. évi Erasmus felsőoktatási intézményi programterv (Erasmus University Charter)
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 41/06 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 61 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!