7. évfolyam 45. szám 2012.11.06.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Kkv Akadémia
Kezdő és haladó vállalkozások részére

A BKIK IX. és XXVIII. Osztálya és a Piac & Profit közös tréningsorozatának következő témája

Szervezetfejlesztés, értékesítés

 

Időpont: November 13. (Kedd),10.00─16.00

Helyszín: BKIK Székház. Budapest, 1. ker. Krisztina körút 99.

Program:

Regisztráció a "Szervezetfejlesztés, értékesítés" tréningnapra

 Egy tréning részvételi díja (külön regisztrációval):
18.000 Ft/1 tréning + áfa

  Több témára együtt jelentkezés esetén kedvezményes regisztrációs díjak:

  • Az Opten Informatikai Kft. partnereit 20% kedvezmény illeti meg a részvételi díjból!
  • Ha egy cégtől egynél több résztvevő érkezik a további résztvevők féláron vehetnek részt ugyanazon a tréningen!
  • Ha az összes témára szeretne együtt regisztrálni, 30%-os kedvezményre jogosult! Ebben az esetben regisztrációs szándékát kérjük, hogy az nnyikos@piacesprofit.hu e-mail címen jelezze.

Regisztrációkor a kedvezmény tényét legyen szíves megjelölni a „kedvezmények” menüpontban. 

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 44. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 467
Végelszámolás 313
Hivatalból való törlés 69

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 33
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1200

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 613 db.

A héten 14978 cégnév, 4681 székhelycím és 1292 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517803 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A végelszámolás általános szabályai

 

Ha cég jogutód nélkül megszűnik, és nem fizetésképtelen, illetve az adott cégformára jogszabály mást nem ír elő, a cég végelszámolásának van helye (Ctv. 94. § (1) bekezdés). A cég végelszámolását a cég legfőbb szerve határozhatja el (Ctv. 94. § (3) bekezdés). Ha a bíróság a cég fizetésképtelenségét állapítja meg, a végzés kézhezvételét követően végelszámolás nem határozható el, ha pedig a végelszámolás alatt rendelik el a cég felszámolását, akkor a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik (Ctv. 95. § (1) bekezdés). Az utóbbi eset akkor fordulhat elő, ha a végelszámolás során kiderül, hogy a cégnek olyan tarozásai vannak, amelyeket nem tud kiegyenlíteni. Ha a büntetőügyben eljáró ügyész vagy bíróság a céget v agy a cégbíróságot arról értesíti, hogy a cég ellen büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor, a végelszámolás nem határozható el, a folyamatban lévő végelszámolás pedig nem fejezhető be (Ctv. 95. § (2) bekezdés). Ha a vérelszámolás már folyamatban van, azt mindaddig nem lehet befejezni, amíg a büntető bíróság határozata nem emelkedik jogerőre, illetve ha az a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazását írja elő, mindaddig, amíg az intézkedést végre nem hajtották (Ctv. 95. § (3) bekezdés). Nem lehet befejezni a végelszámolást mindaddig, amíg a céggel szemben bírósági vagy hatósági eljárás van folyamatban. A végelszámolás befejezésére csak akkor van lehetőség, ha az eljárás jogerősen befejeződött vagy annak a fél személyében bekövetkezett változás folytán a cég már nem alanya (Ctv. 95. § (4) bekezdés). A végelszámolás tárgya a cégnek a végelszámolás megindulásakor meglévő vagyona, valamint az ezt követően a végelszámolás folyamata alatt szerzett vagyona (Ctv. 97. § (1) bekezdés). A végelszámolás kezdő időpontja az azt elhatározó határozatban megállapított időpont, amely nem lehet korábbi a határozat kelténél (Ctv. 97. § (2) bekezdés).

A cég legfőbb szerve határozatban dönt a cég jogutód nélküli megszűnéséről és a végelszámolás elrendeléséről. A határozatban meg kell állapítani a végelszámolás kezdő időpontját és meg kell választani a végelszámolót illetve rendelkezni kell a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő alapítványok és egyesületek további sorsáról (Ctv. 98. § (1) bekezdés). A végelszámolás megindulásával a cég vezető tisztségviselőinek megbízatása megszűnik és helyettük a végelszámoló minősül a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének (Ctv. 98. § (2) bekezdés). A cég korábbi vezető tisztségviselője a végelszámolás kezdő időpontjától számított harminc napon belül elkészíti a cég tevékenységét lezáró beszámolót, amelynek forduló napja a végelszámolás megindulását megelőző nap. Ugyanezen határidő alatt köteles elvégezni a számviteli és adójogszabályok által előírt tevékenységeket, és annak iratait a cég valamennyi iratával együtt át kell adnia a végelszámolónak. A végelszámoló várható díjára és költségeire a volt vezető tisztségviselő tartalékot képez, azt a cég pénzfogalmi számlájára befizeti és ott elkülönítetten tartja nyilván. A folyamatban lévő ügyekről a végelszámolót tájékoztatni kell. A nem selejtezhető és titkos iratokról iratjegyzéket kell készíteni és azokat valamint a cég egyéb irattári anyagát a végelszámolónak át kell adni. A végelszámolás megindításáról a szakszervezeteket, az üzemi tanácsot és a munkavállalókat haladéktalanul tájékoztatni kell (Ctv. 98. § (3) bekezdés). A fenti rendelkezéseket akkor is megfelelően alkalmazni kell, ha a végelszámoló a volt vezető tisztségviselő. Ez esetben természetesen pl. az iratok átadására vagy a folyamatban lévő ügyekről történő értesítésre nincs szükség (Ctv. 98. § (4) bekezdés). A cég volt vezető tisztségviselője a fenti feladatok illetve határidők elmulasztásából eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. A cég volt vezető tisztségviselőjével szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban a felszámoló vagy a hitelező kérelmére 100 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki, akár ismételten is (Ctv. 98. § (5) bekezdés).  A végelszámoló vagy a cég hitelezője azt is kérheti a cégbíróságtól, hogy a végelszámolót jogosítsa fel, hogy a volt vezető tisztségviselő által elvégezni elmulasztott feladatokat a volt vezető tisztségviselő költségére szakértővel végeztesse el (Ctv. (98. § (6) bekezdés).

Magyar Közlöny 144-145/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

144/2012. október 30.

 

 

2012. évi CLVII. törvény

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról

2012.11.14.

23/2012. (X. 30.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

2012.10.31. 

18/2012. (X. 30.) PSZÁF rendelet

Az egészség- és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról

2013.01.01.

145/2012. október 31.

 

 

35/2012. (X. 31.) EMMI rendelet

A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

 2012.10.31.

58/2012. (X. 31.) NFM rendelet

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről

 2012.11.01.

59/2012. (X. 31.) NFM rendelet

A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

 2012.11.01.

271/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

272/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

273/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

274/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

275/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

276/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

277/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

278/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

279/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

280/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

281/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

282/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

283/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

284/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

285/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

286/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.10.31.

287/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2012.10.31.

288/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2012.10.31.

289/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2012.10.31.

290/2012. (X. 31.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2012.10.31.

291/2012. (X. 31.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.10.31.

292/2012. (X. 31.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.10.31.

293/2012. (X. 31.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.10.31.

294/2012. (X. 31.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.10.31.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. október 31. 55. évfolyam, L 302

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1004/2012/EU (2012. október 25.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Spalt Spalter (OEM)]
A Bizottság 1005/2012/EU (2012. október 25.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Papas Antiguas de Canarias (OEM)]
A Bizottság 1006/2012/EU (2012. október 25.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Carne de Ávila (OFJ)]
A Bizottság 1007/2012/EU (2012. október 25.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken (OFJ)]
A Bizottság 1008/2012/EU (2012. október 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/672/EU (2012. október 25.) határozata a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Ciprussal való automatizált adatcsere megindításáról
A Tanács 2012/673/EU (2012. október 25.) határozata a DNS-adatokra vonatkozó, Ciprussal való automatizált adatcsere megindításáról
A Bizottság 2012/674/EU (2012. október 29.) határozata a Bosznia-Hercegovinának nyújtandó európai uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésreállási időszakának meghosszabbításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2011. december 13-i 2012/381/EU tanácsi határozathoz (  HL L 186., 2012.7.14.)
Helyesbítés az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról szóló, 2011. szeptember 22-i 2012/380/EU tanácsi határozathoz (  HL L 186., 2012.7.14.)
2012. október 31. 55. évfolyam, L 303

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU (2012. október 25.) rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 979/2012/EU, Euratom (2012. október 25.) rendelete az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének helyettesítő bíráiról
2012. október 31. 55. évfolyam, L 304

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 927/2012/EU (2012. október 9.) végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
2012. november 1. 55. évfolyam, L 305

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1009/2012/EU (2012. október 31.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1010/2012/EU (2012. október 31.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. november 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
Az Európai Központi Bank 1011/2012/EU (2012. október 17.) rendelete az értékpapírállományokról szóló statisztikákról (EKB/2012/24)
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/675/EU (2012. október 29.) határozata a Régiók Bizottsága három egyesült királysági tagjának és két egyesült királysági póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/676/EU (2012. október 29.) határozata a Régiók Bizottsága egy görög tagjának és egy görög póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/677/EU (2012. október 30.) végrehajtási határozata az ametoktradin (az eredeti kérelem fejlesztési kódja: BAS 650 F) és a dinátrium-foszfonát új hatóanyagokra megadott ideiglenes engedélyek tagállamok általi meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 7581. számú dokumentummal történt)
2012. november 6. 55. évfolyam, L 306

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1012/2012/EU (2012. november 5.) végrehajtási rendelete a 2074/2005/EK és a 1251/2008/EK rendeletnek a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének, a járványos fekélybetegségre vonatkozó egészségügyi feltételeknek és bizonyítványkiállítási követelményeknek, valamint a bizonyos halak és halászati termékek Unióba történő behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének Thaiföldre vonatkozó bejegyzése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1013/2012/EU (2012. november 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/678/EU (2012. június 29.) felhatalmazáson alapuló határozata a költségvetési felügyelet euroövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló 1173/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint a statisztikák manipulálásával kapcsolatos vizsgálatokról és pénzbírságokról
A Bizottság 2012/679/EU (2012. október 31.) végrehajtási határozata difenakumot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyezések tekintetében Németország által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (4) bekezdése alapján bejelentett korlátozások jóváhagyásáról (az értesítés a C(2012) 7568. számú dokumentummal történt)
2012. október 31. 55. évfolyam, C 334
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 334/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6720 – OAO VTB Bank/Corporate Commercial Bank/Bulgarian Telecommunications Company)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 334/02 A Tanács határozata (2012. október 29.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsa egy dán póttagjának kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2012/C 334/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 334/04 A Bizottság közleménye a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 334/05 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 334/06 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 334/07 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 334/08 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 334/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. november 1. 55. évfolyam, C 335
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 335/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 335/02 A versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. június 25-én tartott ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.611 – Vízgazdálkodási termékek ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Lengyelország
2012/C 335/03 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – COMP/39.611 – Vízgazdálkodási termékek
2012/C 335/04 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. június 27.) a Szerződés 101. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/39.611 – Vízgazdálkodási termékek) (az értesítés a C(2012) 4313. számú dokumentummal történt)
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 335/05 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a szállítási lánc biztonságával kapcsolatos kérdéseket érintő vámügyi együttműködésről szóló, az Európai Unió és Kanada közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
2012/C 335/06 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az Európai Bizottságnak a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatot, a nyílt adatokról szóló közleményt és a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról szóló 2011/833/EU bizottsági határozatot tartalmazó, nyílt adatokról szóló csomagjáról
2012/C 335/07 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-jén kezdődő kereskedési időszakát és azt követő kereskedési időszakait szolgáló uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról szóló bizottsági rendeletről
2012/C 335/08 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az intelligens fogyasztásmérő rendszerek bevezetésének előkészítéséről szóló bizottsági ajánlásról
2012/C 335/09 Az európai adatvédelmi biztos 2012. június 14-i véleményének összefoglalója az európai kockázatitőke-alapokról, illetve az európai szociális vállalkozási alapokról szóló rendeletre irányuló javaslatokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 335/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6724 – PAI/Marcolin) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. november 6. 55. évfolyam, C 336
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 336/01 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,75 % 2012. november 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2012/C 336/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 336/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 336/04 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló irányelvre és a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatokról
2012/C 336/05 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalása a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ létrehozásáról szóló, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett bizottsági közleményről
2012/C 336/06 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
2012/C 336/07 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az Európai Unión belüli értékpapír-elszámolás javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatról
2012/C 336/08 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója „A gyermekbarát internet európai stratégiája” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett bizottsági közleményről
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 336/09 Értesítés visszavonásról – Pályázati felhívások a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramhoz (2007–2013) kapcsolódó „Kapacitások” egyedi program 2013. évi munkaprogramja keretében
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 336/10 Értesítés dömpingellenes intézkedés hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 336/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6762 – Advent International Corporation/Mediq) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 336/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA)
2012. november 6. 55. évfolyam, C 337
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 337/01 A Bíróság eljárási szabályzata
  Megfelelési táblázat
2012. november 6. 55. évfolyam, C 338
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 338/01 Ajánlások a nemzeti bíróságok figyelmébe az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek előterjesztésére vonatkozóan

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!