7. évfolyam 48. szám 2012.11.27.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

A Jogi Informatikai Társaság és az OPTEN Kft. tisztelettel meghívja

 a Jogi Informatika oktatása a magyar felsőoktatásban

c. konferenciájára

Részletek és regisztráció

 

Kkv Akadémia
Kezdő és haladó vállalkozások részére

A BKIK IX. és XXVIII. Osztálya és a Piac & Profit közös tréningsorozatának következő témája

Vezetés, csapatépítés, irányítás
December 4. (kedd)

 

Időpont: 10.00–16.10

Állandó helyszín: BKIK-székház, Budapest, Krisztina körút 99.

 

Részletek és regisztráció

A tréning részvételi díja (külön regisztrációval):
18.000 Ft/1 tréning + áfa

  Kedvezmények:

  • A Opten Kft. partnereinek 20% kedvezmény illeti meg a részvételi díjból!
  • Ha egy cégtől egynél több résztvevő érkezik a további résztvevők féláron vehetnek részt ugyanazon a tréningen!

Regisztrációkor a kedvezmény tényét legyen szíves megjelölni a „kedvezmények” menüpontban!

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 47. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 501
Végelszámolás 368
Hivatalból való törlés 80

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 49
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1500

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 688 db.

A héten 15511 cégnév, 4283 székhelycím és 1270 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517088 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A végelszámolás lefolytatása II.

A végelszámoló a korábbi vezető tisztségviselő által készített, a tevékenységet lezáró mérleg adataiból végelszámolási nyitó mérleget készít, majd azt a követelések jegyzéke alapján szükség esetén az igény bejelentési határidő lezárását követő legfeljebb hetvenöt napon belül korrigálja, és a korrigált végelszámolási nyitó mérleget a legfőbb szerv elé terjeszti (Ctv. 107. § (1) bekezdés). A korrigált végelszámolási nyitó mérleg összeállítása előtt a végelszámoló a kárelhárítás költségein, a halaszthatatlanul szükséges és a működés esetleges fenntartásával együtt járó költségeken kívül kifizetést nem teljesíthet (Ctv. 107. § (2) bekezdés). Ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg adatai alapján azt állapítja meg, hogy a cég vagyona tartozási kiegyenlítésére nem elegendő, és a tagok harminc napon belül a hiányzó összeget nem fizetik meg, köteles haladéktalanul felszámolási eljárást kezdeményezni. A felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtásához a legfőbb szerv hozzájárulására nincs szükség, azonban a kérelem benyújtásáról a legfőbb szervet tájékoztatni kell (Ctv. 108. § (1) bekezdés). A felszámolás elrendelése esetén a végelszámoló köteles a felszámolási eljárás kezdő időpontját megelőző napra beszámolót készíteni, amelyet a legfőbb szervnek nem kell elfogadnia (Ctv. 108. § (2) bekezdés). A végelszámoló díja felszámolási költségnek minősül. Ha végelszámolóként felszámoló szervezet járt el, úgy ez a szervezet felszámolónak kirendelhető (Ctv. 108. § (3) bekezdés). A végelszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása ellen a végelszámolási eljárás időtartama alatt a sérelmet szenvedett fél az intézkedésről vagy mulasztásról történt tudomás szerzéstől számított nyolc napon, de legfeljebb az intézkedéstől vagy a mulasztás bekövetkezésétől számított hatvan napon belül a cégbíróságnál végelszámolási kifogással élhet (Ctv. 109. § (1) bekezdés). Végelszámolási kifogásnak akkor is helye van, ha a végelszámoló a cég bármely hitelezőjének kérelmére harminc napon belül nem ad tájékoztatást arról, hogy a követelést elismeri vagy vitatja (Ctv. 109. § (2) bekezdés). A cégbíróság a végelszámolási kifogásról a végelszámoló észrevételének beszerzését követően soron kívül határoz. Ha a kifogás elbírálásához a fél meghallgatása vagy más bizonyítás felvétele szükséges, a sérelmezett intézkedés végrehajtásának felfüggesztése is elrendelhető (Ctv. 109. § (3) bekezdés). Ha a cégbíróság a végelszámolási kifogást megalapozottnak találja, határozatával a sérelmezett intézkedést megsemmisíti, és elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, vagy ha ez lehetséges határozatával az eredeti állapotot helyreállítja. Ha a végelszámoló mulasztott, a cégbíróság határozatával a végelszámolót a megfelelő intézkedés megtételére kötelezheti. Ha a cégbíróság a végrehajtási kifogást megalapozatlannak találja, azt végzésével elutasítja (Ctv. 109. § (4) bekezdés). A végelszámolási kifogás tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek van helye (Ctv. 109. § (5) bekezdés).

A végelszámoló jogosult a cég szerződéseit azonnali hatállyal felmondani, vagy ha még egyik fél sem teljesített szolgáltatást a szerződéstől elállni. A másik félnek a felmondással illetve elállással okozott kárai megtérítésére vonatkozott igényét vitatott követelésként kell nyilvántartásba venni, és annak fedezetére tartalékot kell képezni (Ctv. 110. § (1) bekezdés). A végelszámoló nem gyakorolhatja az azonnali hatályú felmondás illetve az elállás jogát a természetes személynek lakásra (a szolgálati lakás és garázs kivételével) fennálló bérleti szerződésére, az iskolával vagy tanulóval a gyakorlati képzésre kötött szerződésére, a munkaszerződések, a nem gazdasági tevékenységgel összefüggő kölcsönszerződések, a szövetkezeti tag vállalkozási jellegű szerződése, és a kollektív szerződés tekintetében (Ctv. 110.§ (3) bekezdés). Tartási és életjáradéki szerződés felmondása esetén a másik felet megfelelő kártalanítás illeti meg (Ctv. 110. § (4) bekezdés). Az egyéb járadék jellegű szolgáltatások kiváltására a végelszámoló a másik féllel a járadék egyösszegű megváltásában állapodhat meg, vagy ennek hiányában köteles a jogosult javára egyszeri díjú járadék biztosítást kötni (Ctv. 110. § (5) bekezdés). A jövőben felmerülő szavatossági, jótállási vagy kártérítési kötelezettségek teljesítésére a végelszámoló köteles harmadik személyt megbízni, akinek részére az erre a célra képzett tartalékot át kell adni. A megbízásról készült közleményt a Cégközlönyben közzé kell tenni. A végelszámoló és a jogosult közti megállapodás alapján mód van arra is, hogy a jogosult egyszeri visszatérítést kapjon (Ctv. 110. § (6) bekezdés).   

 

Magyar Közlöny 153-156/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

153/2012. november 21.

 

 

23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet

Az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2013.01.01.

24/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet

A biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2013.01.01.

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet

A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

 2012.12.06.

40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

 2012.11.24.

117/2012. (XI. 21.) VM rendelet

A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

 2012.11.22.

295/2012. (XI. 21.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.11.21.

296/2012. (XI. 21.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.11.21.

297/2012. (XI. 21.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.11.21.

298/2012. (XI. 21.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.11.21.

299/2012. (XI. 21.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.11.21.

300/2012. (XI. 21.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2012.11.21.

301/2012. (XI. 21.) KE határozat

Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

 2012.11.21.

302/2012. (XI. 21.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.11.21.

303/2012. (XI. 21.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.11.21.

304/2012. (XI. 21.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.11.21.

305/2012. (XI. 21.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.11.21.

306/2012. (XI. 21.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.11.21.

307/2012. (XI. 21.) KE határozat

Szolgálati viszony megszűnésének megállapításáról

 2012.11.21.

138/2012. (XI. 21.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2012.11.21.

154/2012. november 22.

 

 

2012. évi CLXV. törvény

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd Duna folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2012.11.23.

2012. évi CLXVI. törvény

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 2013.03.01.

56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról

 2013.01.01.

57/2012. (XI. 22.) BM rendelet

Az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról szóló 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet módosításáról

 2012.11.23.

61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet

A föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról

 2013.02.20.

118/2012. (XI. 22.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről

 2012.12.07.

Köm. 5064/2012/3. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.11.22.

80/2012. (XI. 22.) OGY határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 2012.11.22.

81/2012. (XI. 22.) OGY határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 2012.11.22.

82/2012. (XI. 22.) OGY határozat

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.11.19.

83/2012. (XI. 22.) OGY határozat

Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.11.22.

84/2012. (XI. 22.) OGY határozat

Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.11.22.

85/2012. (XI. 22.) OGY határozat

Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.11.22.

1516/2012. (XI. 22.) Korm. határozat

A kötött segélyhitel projektek felülvizsgálatának végrehajtásáról és Magyarország kötött segélyhitelezési koncepciójáról

 2012.11.22.

1517/2012. (XI. 22.) Korm. határozat

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának és feladatainak megváltoztatásáról, összefüggésben az Európai Unió 2014-20 közötti költségvetési időszakára való felkészülés kormányzati feladatairól szóló 1449/2012. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

 2012.11.22.

1518/2012. (XI. 22.) Korm. határozat

A 2014-2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós főtárgyaló feladat- és hatásköréről, valamint személyének kijelöléséről

 2012.11.22.

155/2012. november 23.

 

 

2012. évi CLXVII. törvény

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról

 2013.01.01.

2012. évi CLXVIII. törvény

A közművezetékek adójáról

 2013.01.01.

2012. évi CLXIX. törvény

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

 2013.01.01.

119/2012. (XI. 23.) VM rendelet

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról

 2012.12.08.

120/2012. (XI. 23.) VM rendelet

Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról

 2012.11.24.

156/2012. november 26.    

330/2012. (XI. 26.) Korm. rendelet

Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2008. május 16-án Hanoiban létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

2012.11.27.

62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet

A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosításáról

2012.12.26.

139/2012. (XI. 26.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között, az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló keret-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.11.26.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. november 21. 55. évfolyam, L 322

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló, az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti megállapodás hatálybalépésének időpontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 1085/2012/EU (2012. november 20.) végrehajtási rendelete az 1216/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Unióba történő behozatalára vonatkozó 2013. évi vámkontingens megnyitásáról
A Bizottság 1086/2012/EU (2012. november 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1087/2012/EU (2012. november 20.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 354., 2008.12.31.)
2012. november 22. 55. évfolyam, L 323

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló megállapodásnak az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Tanács 1088/2012/EU (2012. november 20.) rendelete a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról
A Bizottság 1089/2012/EU (2012. november 19.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 1090/2012/EU (2012. november 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1091/2012/EU (2012. november 21.) végrehajtási rendelete az 1067/2008/EK rendelettel megnyitott, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó vámkontingens III. alkontingense keretében 2012. november 9-től2012. november 16-ig benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
A Bizottság 1092/2012/EU (2012. november 21.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/713/EU (2012. november 13.) határozata a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Litvániával való automatizált adatcsere megindításáról
A Bizottság 2012/714/EU (2012. november 21.) határozata a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Litvánia részvételének megerősítéséről
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 206/11/COL (2011. június 29.) határozata a jelzáloghitel-programról (Izland)
Az EFTA Felügyeleti Hatóság 232/11/COL (2011. július 13.) határozata az askeri önkormányzat területén a Nesøyveien 8, gnr. 32 bnr. 17 cím alatti földterület értékesítésének bejelentéséről (Norvégia)
2012. november 22. 55. évfolyam, L 324

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1081/2012/EU (2012. november 9.) végrehajtási rendelete a kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK tanácsi rendelet céljából
A Bizottság 1082/2012/EU (2012. november 9.) végrehajtási rendelete a 185/2010/EU rendeletnek az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés tekintetében történő módosításáról
2012. november 23. 55. évfolyam, L 325

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2012/EU (2012. november 21.) határozata a polgárok európai évéről (2013)
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1094/2012/EU (2012. november 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1095/2012/EU (2012. november 22.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/37/EU (2012. november 22.) végrehajtási irányelve a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a Galega orientalis Lam. vetőmagjára vonatkozó feltételek, egyes takarmánynövény-vetőmagok tételeinek maximális tömege és a Sorghum spp. mintamérete tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/715/EU (2012. november 22.) végrehajtási határozata az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek hatóanyagaira alkalmazandó, a közegészségügynek az Unió által nyújtott védelemmel egyenértékű védelmét biztosító keretszabályozással rendelkező, illetve ilyen ellenőrzési és végrehajtási tevékenységeket végző harmadik országok jegyzékének a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Svájc Vegyes Bizottság 1/2012 2012/716/EU (2012. szeptember 11.) határozata a vegyes bizottság eljárási szabályzatának megállapításáról és munkacsoport létrehozásáról
2012. november 24. 55. évfolyam, L 326

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1096/2012/EU (2012. november 14.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Aischgründer Karpfen [OFJ])
A Bizottság 1097/2012/EU (2012. november 23.) végrehajtási rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendeletnek az állati melléktermékek és az azokból származó termékek tagállamok közötti szállítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1098/2012/EU (2012. november 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/38/EU (2012. november 23.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a cisz-trikoz-9-én hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/717/EU (2012. november 20.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/718/EU (2012. szeptember 20.) végrehajtási határozata a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008/458/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 6408. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/719/EU (2012. október 17.) határozata a Svéd Királyság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkének (5) bekezdése alapján bejelentett, a műtrágyák megengedett legnagyobb kadmiumtartalmára irányadó nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2012) 7177. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/720/EU (2012. november 14.) határozata az automata mosogatógépekhez való, ipari és intézményi felhasználásra szánt mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2012) 8054. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/721/EU (2012. november 14.) határozata az ipari és intézményi felhasználásra szánt mosószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2012) 8055. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/722/EU (2012. november 23.) végrehajtási határozata a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED” elnevezésű rendszer elismeréséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Magyar Köztársaság hatóságai által a 2010. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban mezőgazdasági földterületek vásárlása céljából nyújtandó állami támogatásról szóló, 2009. december 22-i 2009/1017/EU tanácsi határozathoz (  HL L 348., 2009.12.29.)
2012. november 27. 55. évfolyam, L 327

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/33/EU (2012. november 21.) irányelve az 1999/32/EK tanácsi irányelvnek a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1099/2012/EU (2012. november 26.) rendelete az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 270/2011/EU rendelet módosításáról
A Tanács 1100/2012/EU (2012. november 26.) rendelete a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 1101/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról
A Bizottság 1102/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1103/2012/EU (2012. november 26.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/39/EU (2012. november 26.) irányelve a 2006/17/EK irányelvnek az emberi szövetek és sejtek vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 2012/40/EU (2012. november 26.) irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének helyesbítéséről
A Bizottság 2012/41/EU (2012. november 26.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az annak I. mellékletébe hatóanyagként felvett nonánsav felhasználási körének a 2. terméktípusra való kiterjesztése céljából történő módosításáról
A Bizottság 2012/42/EU (2012. november 26.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a hidrogén-cianid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
A Bizottság 2012/43/EU (2012. november 26.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a címsor egyes elemei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 2012/44/EU (2012. november 26.) végrehajtási irányelve a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/723/KKBP (2012. november 26.) határozata az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/172/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/724/KKBP (2012. november 26.) határozata a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2012/725/EU (2012. november 22.) végrehajtási határozata a szarvasmarhából származó laktoferrinnek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (Morinaga) (az értesítés a C(2012) 8390. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/726/EU (2012. november 22.) végrehajtási határozata a dihidrokapsziátnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 8391. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/727/EU (2012. november 22.) végrehajtási határozata a szarvasmarhából származó laktoferrinnek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (FrieslandCampina) (az értesítés a C(2012) 8404. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/728/EU (2012. november 23.) határozata a bifentrinnek a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról (az értesítés a C(2012) 8442. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/729/EU (2012. november 23.) végrehajtási határozata az egyes, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók Peruból történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló 2008/866/EK bizottsági határozatnak az időbeli hatálya tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 8459. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 22-i 1095/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 325., 2012.11.23.)
2012. november 21. 55. évfolyam, C 358
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 358/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6685 – Ingram Micro/BrightPoint)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 358/02 Tizenharmadik jelentés a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia végrehajtásában elért eredményekről (2012/I)
 

Európai Bizottság

2012/C 358/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 358/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6740 – BayWa/Cefetra)
2012/C 358/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6754 – KM Holdings/KM Group)
2012/C 358/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6723 – Ferrovial/Qatar Holding/CDPQ/Baker Street/BAA)
2012. november 21. 55. évfolyam, C 359
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 359/01 Állami támogatás – Dánia – SA.34445 (2012/C) (ex 2012/N) – számú állami támogatás – Tulajdonnal kapcsolatos eszközök FIH-ról az FSC számára történő átruházása – Dánia – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 359/02 Állami támogatás – Spanyolország – SA.31273 ex N 313/2010 – Állami támogatás – Ultracongelados Antártida S.A. – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 359/03 Állami támogatás – Görögország – SA.34824 (2012/C) (ex 2012/NN) – számú állami támogatás – A Görög Nemzeti Bank feltőkésítése a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap (Hellenic Financial Stability Fund, HFSF) által – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 359/04 Állami támogatás – Görögország – SA.34825 (2012/C) (ex 2012/NN) – számú állami támogatás – az EFG Eurobank feltőkésítése a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap (Hellenic Financial Stability Fund, HFSF) által – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 359/05 Állami támogatás – Görögország – SA.34826 (2012/C) (ex 2012/NN) – számú állami támogatás – a Piraeus Bank feltőkésítése a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap (Hellenic Financial Stability Fund, HFSF) által – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. november 22. 55. évfolyam, C 360
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 360/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6675 – GE/Accenture/Taleris)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 360/02 A Tanács határozata (2012. november 13.) a Tudományos és Műszaki Bizottság tagjainak kinevezéséről
2012/C 360/03 A Tanács határozata (2012. november 20.) a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottság olasz tagjainak és póttagjainak kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2012/C 360/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 360/05 Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2012. június 19-én benyújtott keresete a Norvég Királyság ellen (E-6/12. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 360/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6771 – Bridgepoint/CPPIB/Dorna) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 360/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6790 – Mittal Investments/Certain UK Assets of Anglo American and Lafarge) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 360/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6786 – EPH/SPP) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. november 22. 55. évfolyam, C 361
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 361/01 A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március 23-i 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 361/02 Állami támogatás – Franciaország – SA.34433 (2012/C) (korábbi SA.34433 (2012/NN)) számú állami támogatás A mezőgazdasági és halászati termékekkel foglalkozó nemzeti iroda (FranceAgriMer) javára fordított adó – a 2005. december 30-i 2005-1720 számú törvény 25. cikke – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 361/03 Állami támogatás – Szlovénia – SA.34937 (2012/C) (korábbi 2012/N) sz. Állami támogatás – Az NLB második feltőkésítése és SA.33229 (2012/C) (korábbi 2011/N) sz. Állami támogatás – Az NLB szerkezetátalakítása – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. november 22. 55. évfolyam, C 362
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 362/01 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye – Iránymutatás a vertikális korlátozásokról
2012. november 23. 55. évfolyam, C 363
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 363/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 363/02 Állami támogatás – Az EUMSZ 108. cikke (1) bekezdése értelmében, az érintett tagállam belegyezésével hozott, a megfelelő intézkedésekre vonatkozó javaslattételről szóló határozatok
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 363/03 Az Európai Unió 5. sz. költségvetésmódosítás-tervezete a 2012-es pénzügyi évre – A Tanács álláspontja
 

Európai Bizottság

2012/C 363/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 363/05 A Bizottság közleménye az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 363/06 Bejegyzési kérelem közzététele a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 363/07 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – A határidők meghosszabbítása – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem
2012. november 23. 55. évfolyam, C 364
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2012/C 364/01 7/2012. sz. vélemény a Horvátország csatlakozásának alkalmából az Európai Unióban alkalmazott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges és átmeneti intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (az EUMSZ 336. cikke szerint)
2012. november 24. 55. évfolyam, C 365
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 365/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6700 – Talisman/Sinopec/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 365/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 365/03 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2012. december 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 365/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 365/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6738 – Goldman Sachs/KKR/QMH)
2012/C 365/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6760 – Clariant/Wilmar/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 365/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6703 – FlRoWA Handels GmbH/OSI Europe Foodworks/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 365/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6791 – The Walt Disney Company/Lucasfilm)
2012/C 365/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6690 – Syniverse/Mach)
2012. november 24. 55. évfolyam, C 366
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 366/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 355., 2012.11.17.
 

Bíróság

2012/C 366/02 A Bíróság új tagjainak eskütétele
2012/C 366/03 A Bíróság elnökének megválasztása
2012/C 366/04 A Bíróság elnökhelyettesének megválasztása
2012/C 366/05 Az öt bíróból álló tanácsok elnökeinek megválasztása
2012/C 366/06 A három bíróból álló tanácsok elnökeinek megválasztása
2012/C 366/07 A bírák öt bíróból álló tanácsokba történő beosztása
2012/C 366/08 A bírák három bíróból álló tanácsokba történő beosztása
2012/C 366/09 Az ítélkező testületek összetételének meghatározására szolgáló listák
2012/C 366/10 Az első főtanácsnok kijelölése
2012/C 366/11 A Bíróság eljárási szabályzata 104b. cikke szerinti ügyekben eljáró tanács kijelölése
 

Törvényszék

2012/C 366/12 A Törvényszék új bíráinak eskütétele
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 366/13 C-113/10, C-147/10 és C-234/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország), a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság), a Tribunal de grande instance de Nanterre (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Zuckerfabrik Jülich AG kontra Hauptzollamt Aachen (C-113/10. sz. ügy), British Sugar plc Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10. sz. ügy), Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable kontra Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10. sz. ügy) (Közös agrárpolitika — Közös piacszervezés — Cukor- és izoglukóz-termelők — A termelési illetékek összegének kiszámítása — Olyan számítás módszer érvényessége, amely a visszatérítés nélkül exportált cukormennyiségek tekintetében fiktív visszatérítési összegeket vesz alapul — A szabályozás visszaható hatálya — Átváltási árfolyam — Kamatfizetés)
2012/C 366/14 C-587/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) kontra Finanzamt Plauen (Adózás — Hozzáadottérték-adó — Termékértékesítés — Láncügyletek adóztatatása — Az adómentességnek a vevő héa-azonosítószámának hiányában való megtagadása)
2012/C 366/15 C-22/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Korkein oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finnair Oyj kontra Timy Lassooy (Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — Az utasok kártalanítása visszautasított beszállás esetén — A „visszautasított beszállás” fogalma — A „visszautasított beszállásnak” való minősülés alóli kizárás — A légi járatnak az indulás helye szerinti repülőtéren tartott sztrájk miatti törlése — A törölt légi járatot követő légi járatok átszervezése — E légi járatok utasainak kártalanításhoz való joga)
2012/C 366/16 C-75/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. október 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Uniós polgárság — A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog — EUMSZ 20. cikk és EUMSZ 21. cikk — Állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés — EUMSZ 18. cikk — 2004/38/EK irányelv — 24. cikk — Eltérés — Terjedelem — Olyan tagállam, amelyben a helyi tömegközlekedésben biztosított utazási kedvezmények azon diákok számára van fenntartva, akiknek szülei e tagállamban családi támogatásban részesülnek)
2012/C 366/17 C-115/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. október 4-i ítélete (a S±d Apelacyjny w Warszawie (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Format Urz±dzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Szociális biztonság — Az alkalmazandó jogszabályok meghatározása — 1408/71/EGK rendelet — 14. cikk, (2) bekezdés, b) pont — Szokásosan két vagy több tagállam területén foglalkoztatott személy — Egymást követő munkaszerződések — A munkavállaló szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban letelepedett munkáltató — Kizárólag más tagállamokban végzett keresőtevékenység)
2012/C 366/18 C-137/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (Cour du travail de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Partena ASBL kontra Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK rendelet — 13. és 14c. cikk — Alkalmazandó jog — Önálló vállalkozók — Szociális biztonsági rendszer — Tagság — Valamely tagállamban munkaviszonyban álló, illetve ott semmilyen tevékenységet nem folytató személy — Valamely másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység — A társaság megbízottja — A társaság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lévő lakóhely — A társaság irányítása a lakóhely szerinti tagállamból — A szakmai tevékenység önálló vállalkozói tevékenységként történő, a társaság székhelye szerinti tagállamban való folytatásának megdönthetetlen vélelmét felállító nemzeti szabály — Kötelező tagság ezen államnak az önálló vállalkozókra vonatkozó szociális biztonsági rendszerében)
2012/C 366/19 C-179/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) kontra Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration (Menedékjog iránti kérelmek — 2003/9/EK irányelv — A menedékkérők tagállami befogadására vonatkozó minimumfeltételek — 343/2003/EK rendelet — Arra vonatkozó kötelezettség, hogy a menedékkérők számára a felelős tagállam általi átvételre vagy visszavételre irányuló eljárás időtartama alatt biztosítsák a befogadás minimumfeltételeit — A minimumfeltételek biztosításának pénzügyi terhét viselő tagállam meghatározása)
2012/C 366/20 C-249/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. október 4-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hristo Byankov kontra Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (Az uniós polgároknak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga — 2004/38/EK irányelv — 27. cikk — Magánjogi jogi személlyel szemben vállalt tartozás kiegyenlítésének elmulasztása miatt alkalmazott, az államterület elhagyását tiltó közigazgatási intézkedés — A jogbiztonság elve a jogerőssé vált közigazgatási jogi aktusok vonatkozásában — Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve)
2012/C 366/21 C-321/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor kontra Iberia, Líneas Aéreas de España SA (Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — Visszautasított beszállás esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás — A „visszautasított beszállás” fogalma — Valamely utas beszállókártyájának érvénytelenítése a korábbi járat feltételezett késése miatt, amelyre az utasfelvétel az érintett járattal egy időben történik, és amelyet ugyanezen légifuvarozó üzemeltet)
2012/C 366/22 C-390/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Nejvyąąí správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — CS AGRO Ronov s.r.o. kontra Ministerstvo zemědělství (Mezőgazdaság — Cukorágazat — Közös piacszervezés — Szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem — A termelő azon kötelezettségvállalása, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű kvótán belüli cukorrépát — Fogalom — A termelő egyoldalú nyilatkozata — A támogatás nyújtásának megtagadása — A létező szállítási szerződés felmondásának szükségessége)
2012/C 366/23 C-391/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2000/53/EK irányelv — 2. cikk 3. pont — Környezetvédelem — Elhasználódott járművek — A gyártó fogalma)
2012/C 366/24 C-392/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Field Fisher Waterhouse LLP kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Héa — Az ingatlanok bérbeadásának adómentessége — Ingatlanok bérbeadása — Az említett bérbeadáshoz kapcsolódó szolgáltatások — Az ügylet héa szempontjából történő minősítése — Egyetlen egységes szolgáltatásból vagy több független szolgáltatásból álló ügylet)
2012/C 366/25 C-403/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2000/60/EK irányelv — Vízgyűjtő — gazdálkodási tervek — Közzététel és a Bizottságnak való bejelentés — A nyilvánosság tájékoztatása és részvétele — Hiány)
2012/C 366/26 C-550/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. október 4-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — PIGI — Pavleta Dimova ET kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Levonási jog — Korrekció — Áruk eltulajdonítása)
2012/C 366/27 C-629/11 P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. október 4-i ítélete — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Bizottság által odaítélt közbeszerzési szerződés — Ajánlat elutasítása — Indokolási kötelezettség — 1605/2000/EK, Euratom rendelet — 100. cikk (2) bekezdés — Tájékoztatás iránti kérelemre történő válaszadás határideje — 2342/2002/EK, Euratom rendelet — 149. cikk (2) bekezdés)
2012/C 366/28 C-669/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ED & F Man Alcohols kontra Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor) (Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Tárgyi hatály — „Az Unió pénzügyi érdekeinek sérelme” kifejezés fogalma — Az intervenciós hivatalok birtokában lévő boreredetű alkohol kiviteli célú odaítélése — Alkoholtételek Unión kívüli kivitele az előírt határidő lejártát követően — Jóteljesítési garancia visszatartása — Közigazgatási intézkedések — Közigazgatási szankciók — 360/95/EK rendelet — 1623/2000/EK rendelet — A legkevésbé szigorú szankció visszaható hatályú alkalmazása)
2012/C 366/29 C-38/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. június 18-i végzése (Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Amorim Energia BV kontra Ministério das Finanças e da Administração Pública (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 54. cikk — EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk — 90/435/EGK irányelv — 3. cikk (2)bekezdés — Adójogszabályok — Társasági adós — Osztalék adóztatása — Forrásadó — Mentesség — Az osztalékfizető társaságban fennálló részesedés-minimummal rendelkezés — Feltételek — Az említett részesedéssel megszakítás nélküli rendelkezés minimális időtartama — Feltételek — Belföldi és külföldi kedvezményezett társaságok — Eltérő bánásmód)
2012/C 366/30 C-278/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Densmore Ronald Dover kontra Európai Parlament (Fellebbezés — Az Európai Parlament képviselőinek költségeiről és juttatásairól szóló szabályzat — A juttatások felhasználásának ellenőrzése — Parlamenti asszisztensi támogatás — A kiadások igazolása — Jogalap nélkül kifizetett összegek behajtása)
2012/C 366/31 C-372/11 P. sz. ügy: A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Power-One Italy SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — A LIFE pénzügyi eszköz által társfinanszírozott projekt — A mobiltelefónia terén kifejlesztendő új energiaellátási rendszer („Pneuma”-projekt) — A projekt megszüntetését és a kifizetett előleg visszatéríttetését elrendelő bizottsági határozat — Az állítólagosan elszenvedett kár megtérítése)
2012/C 366/32 C-384/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. július 12-i végzése (a Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tate & Lyle Investments Ltd kontra Belgische Staat (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — EUMSZ 63. cikk — Adójogszabályok — Osztalék fizetése — Forrásadó — Többszörös adóztatás elkerülése, illetve enyhítése — A belföldi és külföldi illetőségű kedvezményezett társaságok eltérő kezelése)
2012/C 366/33 C-407/11. sz. ügy: A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Government of Gibraltar kontra Európai Bizottság, Spanyol Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek védelme — A mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék — A Spanyol Királyság által javasolt, „Estrecho Oriental” elnevezésű területet, amely gibraltári brit felségvizekből álló területet és egy nyílt tengeri területet is magában foglalna — Megsemmisítés iránti kereset — Részleges megsemmisítés iránti kérelem — Elválaszthatóság — Védelemhez való jog)
2012/C 366/34 C-491/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. június 27-i végzése — Fuchshuber Agrarhandel GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös agrárpolitika — A magyar intervenciós hivatalnál vásárolt kukorica — Elégtelen készletek — A Bizottság felügyeleti kötelezettségeinek állítólagos megszegése — Szerződésen kívüli felelősség)
2012/C 366/35 C-493/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. június 15-i végzése — United Technologies Corp. kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca — Bírságok — Anyavállalat és leányvállalatok — Jogsértő magatartás betudhatósága)
2012/C 366/36 C-494/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. június 15-i végzése — Otis Luxembourg Sàrl, korábban General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca — Bírságok — Anyavállalat és leányvállalatok — Jogsértő magatartás betudhatósága)
2012/C 366/37 C-608/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Land Wien kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Atomenergia — A mochovcei atomerőmű (Szlovák Köztársaság) bővítése — Panasz vizsgálatát lezáró bizottsági határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A kért dokumentumok átadásának a Bizottság általi megtagadása — Mulasztás megállapítása iránti kereset — A Törvényszék eljárási szabályzata 44. cikke 1. §-ának c) pontjában meghatározott minimumkövetelmények — Elfogadhatatlanság)
2012/C 366/38 C-310/12. sz. ügy: 2012. június 27-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország
2012/C 366/39 C-359/12. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2012. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Michael Timmel kontra Aviso Zeta AG
2012/C 366/40 C-366/12. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. augusztus 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzamt Dortmund-West kontra Klinikum Dortmund gGmbH
2012/C 366/41 C-385/12. sz. ügy: Székesfehérvári Törvényszék (Magyarország) által 2012. augusztus 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
2012/C 366/42 C-395/12. sz. ügy: A Cour d’appel (Luxemburg) által 2012. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines kontra Edenred Luxembourg SA
2012/C 366/43 C-412/12. sz. ügy: 2012. szeptember 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság
2012/C 366/44 C-415/12. sz. ügy: Az Arbeitsgericht Nienburg (Németország) által 2012. szeptember 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bianca Brandes kontra Land Niedersachsen
2012/C 366/45 C-419/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. szeptember 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Crono Service Scarl és társai kontra Roma Capitale
2012/C 366/46 C-420/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. szeptember 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Anitrav kontra Roma Capitale
2012/C 366/47 C-434/12. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia grad (Bulgária) által 2012. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „Slancheva sila” EOOD kontra Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” — Razplashtatelna agentsia
2012/C 366/48 C-445/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-170/11. sz., Rivella International AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. július 12-én hozott ítélete ellen a Rivella International AG által 2012. október 3-án benyújtott fellebbezés
2012/C 366/49 C-70/11. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2012. július 5-i végzése — Európai Bizottság kontra Svéd Királyság
2012/C 366/50 C-194/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. augusztus 6-i végzése (a Juzgado Contencioso-Administrativo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Susana Natividad Martínez Álvarez kontra Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias
2012/C 366/51 C-195/11. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. július 11-i végzése — Európai Bizottság kontra Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, az Európai Unió Tanácsa
 

Törvényszék

2012/C 366/52 T-426/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 9-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Zöldség és gyümölcs — Cukor — A citrusfélék feldolgozása — Tej — Szántóföldi növények — Pénzügyi átalánykorrekció — Arányosság — Indokolási kötelezettség — Értékelési hiba hiánya”)
2012/C 366/53 T-591/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 5-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Informatikai szolgáltatások nyújtása — Ajánlattevő második ranghelyre sorolása az eljárásban — Megsemmisítés iránti kérelem — Kizárási okok a közbeszerzési eljárás — Érdek-összeütközés — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — Egyenlő bánásmód — Szerződésen kívüli felelősség)
2012/C 366/54 T-150/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Ningbo Yonghong Fasteners kontra Tanács („Dömping — Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala — A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — Az e jogállásra vonatkozó határozat elfogadásának határideje — Nyilvánvaló értékelési hiba — Bizonyítási teher — Költségkiigazítás — A 384/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése, valamint (7) bekezdésének b) és c) pontja (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése, valamint (7) bekezdésének b) és c) pontja)”)
2012/C 366/55 T-158/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Görögország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — A tagállami kifizető ügynökségek EMOGA által finanszírozott kiadásokat érintő számláinak végső elszámolása — A tagállamnak gondatlansága a jogosulatlanul kifizetett összegek visszatéríttetésének vonatkozásában — A visszatéríttetés hiányának a tagállamra terhelt pénzügyi következményei”)
2012/C 366/56 T-170/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener és Shanghai Prime Machinery kontra Tanács („Dömping — Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala — A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — Az e jogállásra vonatkozó határozat elfogadásának határideje — A gondos ügyintézés elve — Bizonyítási teher — Indokolási kötelezettség — A 384/96/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (10) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (10) bekezdése)”)
2012/C 366/57 T-172/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Gem-Year és Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) kontra Tanács („Dömping — Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala — A panasznak a közösségi gazdasági ágazat általi fenntartása — Az érintett termék fogalma — Kár — A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — A legfőbb nyersanyagnak a piaci értékeket alapvetően tükröző költsége — A 384/96/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja)”)
2012/C 366/58 T-247/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — A Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához c. kiadvány előállítására és terjesztésére, valamint kapcsolódó offline és online médiára vonatkozó szolgáltatásnyújtás — Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés másik ajánlattevő részére való odaítélése — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — Nyilvánvaló értékelési hiba — Szerződésen kívüli felelősség”)
2012/C 366/59 T-183/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Sviluppo Globale kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A szíriai kormány javára biztosítandó műszaki segítségnyújtás — A pályázat elutasítása — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 366/60 T-204/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 5-i ítélete — Lancôme kontra OHIM — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A COLOR FOCUS közösségi szóvédjegy — A korábbi FOCUS közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A védjegyek hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — Joggal való visszaélés”)
2012/C 366/61 T-556/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 11-i ítélete — Novatex kontra Tanács („Szubvenciók — Az Iránból, Pakisztánból és az Egyesült Arab Emírségekből származó egyes polietilén-tereftalátok behozatala — Végleges kiegyenlítő vám és az ideiglenes vám végleges beszedése — Az 597/2009/EK rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdése, 6. cikkének b) pontja és 7. cikkének (2) bekezdése”)
2012/C 366/62 T-569/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Bimbo kontra OHIM — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BIMBO DOUGHNUTS közösségi szóvédjegy bejelentése — A DOGHNUTS korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009 rendelet 75. cikke — A 207/2009 rendelet 76. cikkének (2) bekezdése — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Megváltoztatás iránti kérelem — Elfogadhatóság”)
2012/C 366/63 T-333/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Wessang kontra OHIM — Greinwald (star foods) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A star foods közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi STAR SNACKS közösségi szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 366/64 T-366/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 9-i ítélete — Bial-Portela kontra OHIM — Isdin (ZEBEXIR) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ZEBEXIR közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi ZEBINIX közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2012/C 366/65 T-371/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 16-i ítélete — Monier Roofing Components kontra OHIM (CLIMA COMFORT) („Közösségi védjegy — A CLIMA COMFORT közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A meghallgatáshoz való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 207/2009 rendelet 76. cikkének (1) bekezdése”)
2012/C 366/66 T-360/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 3-i végzése — Tecnimed kontra OHIM — Ecobrands (ZAPPER-CLICK) („Közösségi védjegy — Fellebbezési határidő — Késedelem — Előre nem látható körülmények hiánya — Vis maior hiánya — A Bírósághoz fordulás joga — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2012/C 366/67 T-622/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 11-i végzése — Cervelli kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Külföldi munkavégzési támogatás — Felülvizsgálat iránti kérelem — Új tények — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2012/C 366/68 T-639/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 28-i végzése — Heads! kontra OHIM (HEADS) („Közösségi védjegy — A lajstromozás megtagadása — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 366/69 T-31/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 9-i végzése — Région Poitou-Charentes kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Strukturális alapok — Keresettel meg nem támadható aktus — Részben tájékoztató, részben előkészítő aktus — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 366/70 T-62/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 8-i végzése — ClientEarth kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A Tanács jogi szolgálata által az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetére vonatkozóan készített vélemény — A teljes körű hozzáférés megtagadásának megerősítése — Elfogadhatatlanság — Keresetindítási határidő — Az EUMSZ 263. cikk értelmében vett »megtámadható aktus« fogalma — Megerősítő aktus”)
2012/C 366/71 T-389/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. október 11-i végzése — EDF kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Verseny — Összefonódás — A villamos-energia piaca — Az összefonódást bizonyos kötelezettségvállalások betartása esetén engedélyező határozat — Az e kötelezettségek teljesítésére előírt határidő meghosszabbításának megtagadása — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Sürgősség hiánya”)
2012/C 366/72 T-378/12. sz. ügy: 2012. augusztus 14-én benyújtott kereset — Capitalizaciones Mercantiles kontra OHIM — Leineweber (X)
2012/C 366/73 T-411/12. sz. ügy: 2012. szeptember 14-én benyújtott kereset — Celtipharm kontra OHIM — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)
2012/C 366/74 T-418/12. sz. ügy: 2012. szeptember 21-én benyújtott kereset — Beninca kontra Bizottság
2012/C 366/75 T-428/12. sz. ügy: 2012. szeptember 26-án benyújtott kereset — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria kontra OHIM (VALORES DE FUTURO)
2012/C 366/76 T-431/12. sz. ügy: 2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — Distillerie Bonollo és társai kontra Tanács
2012/C 366/77 T-432/12. sz. ügy: 2012. szeptember 26-án benyújtott kereset — VTZ és társai kontra Tanács
2012/C 366/78 T-433/12. sz. ügy: 2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — Steiff kontra OHIM (Plüssállat fülének középső részén található fémgomb)
2012/C 366/79 T-434/12. sz. ügy: 2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — Steiff kontra OHIM (Plüssállat fülének középső részén található fémgombos szövetcímke)
2012/C 366/80 T-442/12. sz. ügy: 2012. október 5-én benyújtott kereset — Changmao Biochemical Engineering kontra Tanács
2012/C 366/81 T-25/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 3-i végzése — 3M Pumps kontra OHIM — 3M (3M Pumps)
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 366/82 F-102/12. sz. ügy: 2012. szeptember 25-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2012/C 366/83 F-107/12. sz. ügy: 2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra EBB
2012. november 27. 55. évfolyam, C 367
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 367/01 A Bizottság közleménye a Fülöp-szigetek tengerészek képzésére és képesítésére irányuló rendszerének az STCW-egyezmény követelményeinek való megfelelés tekintetében fennálló bizonyos hiányosságaira vonatkozó, a tagállamoknak szóló értesítésről
2012/C 367/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6745 – SNCF/Haselsteiner Familien-Privatstiftung/Augusta Holding/Rail Holding)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 367/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 367/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6755 – Bain Capital Investors/Apex Tool Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 367/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6766 – Migros/Tegut) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 367/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 367/07 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Helyesbítések

2012/C 367/08 Helyesbítés a Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzékéhez – harmadik kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz (  HL C 102. A, 2012.4.5.)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!