7. évfolyam 46. szám 2012.11.13.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Rekordszinten a cégtörlések

2010 augusztusa óta nem szűnt meg annyi cég Magyarországon, mint idén októberben – derül ki legfrissebb adatainkból. A felszámolások és a végelszámolások száma a cégtörvény márciusban életbe lépett módosításai miatt csökken, de ez nem változtat azon, hogy a cégvilág még mindig a gazdasági pangást nyögi.

Idén októberben 3103 cég megszűnését tették közzé a cégbírságok; utoljára ilyen sok cég 2010 nyarán szűnt meg egy hónap alatt.                            „A megszűnések számára a következő 12 hónapban nagyon figyelni kell, mert a cégtörvényben bekövetkezett változások miatt sem a felszámolási, sem a végelszámolási adatok nem tükrözik pontosan a cégvilág állapotát” – hívja fel a figyelmet a cégstatisztikai változásokra Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

A cégtörvény március eleje óta hatályos módosításai megszüntették a kényszer-végelszámolás intézményét: az eljárást a kényszertörlések váltották fel. Ez értelemszerűen csökkenti a végelszámolások számát: a mostanában közzétett végelszámolások között ugyan még találunk hatóság által elrendelt, most jogerőre emelkedő kényszer-végelszámolásokat, de súlyuk fokozatosan csökken. Az utolsó ilyen eljárások kifutása után a végelszámolások alatt kizárólag tulajdonosok által kezdeményezett cégbezárásokat találhatunk majd. „Ennek fényében nem érdemes pozitív következtetéseket levonni abból, hogy októberben mindössze 1300 céggel szemben indult végelszámolás, ami a fél évvel ezelőtti havi 3-4 ezer ilyen eljáráshoz képest elképesztő méretű csökkenést jelent” – mondja az Opten igazgatója.

A kényszer-végelszámolások megszűnése miatt csökken a felszámolások száma is. Az új eljárásforma, a kényszertörlés ugyanis csak akkor fordulhat át felszámolásba, ha a cég vagyona a végelszámoló szerint fedezi a felszámolás tetemes költségét, márpedig ez a feltétel nagyon sok megszűnő cég esetében nem teljesül. A tendencia máris meglátszik az adatokon: októberben „csak” 1734 céggel szemben indult ilyen eljárás, ami a második legalacsonyabb érték az elmúlt 12 hónapban. „Ez az adat nemcsak azért nem ad okot optimizmusra, mert részben a cégtörvény változásának következménye, hanem azért sem, mert még mindig duplája a válság előtti idők havi adatainak” – mondja Tóth Tamás.

Tartósan visszaesni látszik ugyanakkor a cégalapítások száma. Tavaly jellemzően 4000 új céget jegyeztek be havonta Magyarországon, az elmúlt fél évben viszont csak átlagosan 2400-at, ezen belül októberben 2566-ot. „A cégtörvény módosítását megelőző cégalapítási hullám kifutása óta lényegében nem emelkedik az új bejegyzések száma, így a gazdaság stagnálása és a cégalapításoknál bevezetett szigorítások összességében talán hozzájárulhatnak a cégvilág tisztulásához is” – fogalmaz meg egy halvány reményt az Opten igazgatója.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 45. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 278
Végelszámolás 330
Hivatalból való törlés 55

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 26
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 943

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 462 db.

A héten 11107 cégnév, 3113 székhelycím és 933 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517647 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A végelszámoló jogállása, felelőssége

 

A végelszámoló a társasági formától függetlenül a társaság vezető tisztségviselőjének minősül, így a Gt. Vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell rá. Ez alól kivétel, hogy a végelszámolói feladatokat nem csak természetes személy láthatja el, továbbá lehet vezető tisztségviselő az adott társasággal azonos főtevékenységet gyakorló más társaságban (Ctv. 99. § (1) bekezdés). Végelszámolóvá bárki megválasztható, aki a vezető tisztségviselőkkel szemben támasztott követelményeknek megfelel és a megbízatást elfogadja. Végelszámoló lehet a feladat ellátására alkalmas jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is. A megválasztással egyidejűleg rendelkezni kell a végelszámoló díjazásáról vagy a megbízatás ingyenességéről is (Ctv. 99. § (2) bekezdés).

A végelszámoló az ilyen személyektől elvárható fokozott gondossággal, a végelszámolás alatt álló cég és a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni. A kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel (Ctv. 99. § (4) bekezdés). Ha a végelszámolást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényben meghatározott nonprofit szervezet végzi (pl. kölcsönös biztosító egyesület végelszámolása), a végelszámolási feladatok ellátására kijelölt személy nem lehet az, aki a társaságnál felügyeleti biztosi feladatokat lát vagy látott el (Ctv. 99. § (4a) bekezdés).

Ha a végelszámolási eljárás felszámolásba megy át mert az eljárás során a cég fizetésképtelenségére derül fény, és megállapítható, hogy a végelszámoló alapos ok nélkül késlekedett a felszámolási eljárás kezdeményezésével, vagy nem tett meg mindent a hitelezők veszteségeinek csökkentése, illetve a környezeti károk mérséklése a kármentesítés érdekében, vagy egyes hitelezőket mások rovására előnyben részesített, a felszámoló vagy a hitelezők keresetet nyújthatnak be, amely alapján a bíróság a végelszámolót kötelezheti, hogy a cég vagyonához a károkozás mértékével azonos tőke hozzájárulást teljesítsen. Ebben az esetben a bíróság a végelszámoló díjazását részben vagy egészben megvonhatja (Ctv. 99. § (5) bekezdés).

A végelszámolót a cég legfőbb szerve visszahívhatja és új végelszámolót jelölhet ki. Ha a végelszámoló meghalt, jogutód nélkül megszűnt illetve ha feladata ellátására más okból képtelenné vált, és az új végelszámoló kijelölésére hatvan napon belül nem került sor, a cég bármely tagja vagy hitelezője a cégbírósághoz fordulhat annak érdekében, hogy az új végelszámoló megválasztása érdekében a cégbíróság a cég legfőbb szervét hívja össze vagy arra a kérelmezőt jogosítsa fel (Ctv. 100. § (1) bekezdés). A legfőbb szerv összehívásának várható költségeit a kérelmezőnek kell megelőlegezni, illetőleg a kérelmező köteles a tárgyi feltételek meglétét igazolni. Ennek hiányában a cégbíróság a kérelmet elutasítja (Ctv. 100. § (2) bekezdés). A fenti okok miatt, továbbá ha a végelszámoló tevékenységével egyébként felhagy a cégbíróság hivatalból is törvényességi felügyeleti eljárást indíthat a cég ellen (Ctv. 100. § (3) bekezdés). Ha a törvényességi felügyeleti eljárás azért indult mert a végelszámoló tevékenységével felhagy, a cégbíróság a végelszámolót határidő tűzésével pénzbírság terhével felhívja a mulasztás pótlására, vagy ennek eredménytelensége esetén akár ismételten is 100 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja. Ezen túlmenően hivatalból is intézkedhet az új végelszámoló  megválasztásához szükséges feltételek biztosításáról (Ctv. 100. § (4) bekezdés).    

A végelszámoló a végelszámolás megindítását köteles változás bejegyzési kérelemben bejelenteni a cégbíróságnak. A kérelemnek tartalmaznia kell a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét, az eljárás kezdő időpontját, a végelszámoló azonosító adatait,  a korábbi vezető tisztségviselők megbízatásának megszűnését (Ctv. 101. § (1) bekezdés). A cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzésben határoz,a melyet a Cégközlönyben közzétesz. A közleménynek tartalmaznia kell a cég azonosító adatait, valamint ha a végelszámolás megindítása előtti két éven belül jogutódlás következett be, a jogelődök azonosító adatait, a változás bejegyzési kérelemben szereplő adatokat, és a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított negyven napon belül a végelszámolónak jelentsék be (Ctv. 102. § (1) bekezdés). A végelszámoló a közzétételtől számított tizenöt napon belül szükség esetén értesíti a végelszámolásról az ingatlanügyi hatóságot a végelszámolás ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése érdekében, illetve ha a cég valamely vagyontárgya közhiteles vagy közérdekből vezetett nyilvántartásban szerepel a nyilvántartást vezető szervezetet (Ctv. 102. § (2) bekezdés). Ugyancsak szükség esetén értesíteni kell a területi munkaerő-piaci szervezetet, az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget, a cég pénzforgalmi számláit vezető valamennyi pénzügyi szolgáltatót, azon cégek vezető tisztségviselőit, amelyekben a cég vagyoni részesedéssel rendelkezik, illetve a cég által vagy ellene indított bírósági vagy hatósági eljárásokban az eljáró bíróságot vagy hatóságot (Ctv. 102. § (2) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 146-149/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

146/2012. november 6.

 

 

308/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet

Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendelet, valamint egyéb egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.11.07.

309/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet

Az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezet kijelöléséről

 2012.11.06.

310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról

 2012.11.06.

71/2012. (XI. 6.) OGY határozat

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról

 2012.11.07.

72/2012. (XI. 6.) OGY határozat

Az Országgyűlésnek a Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottsága vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról

 2012.11.06.

1478/2012. (XI. 6.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról a FAO ösztöndíjas program 2012/2013. tanév I. félévi megvalósítása érdekében

 2012.11.06.

1479/2012. (XI. 6.) Korm. határozat

A péri nyilvános kereskedelmi repülőtér fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

 2012.11.06.

1480/2012. (XI. 6.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.11.06.

1481/2012. (XI. 6.) Korm. határozat

Egyes, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó kiemelt fontosságú állami nyilvántartások, valamint informatikai rendszerek működőképességének biztosításáról

 2012.11.06.

1482/2012. (XI. 6.) Korm. határozat

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója programhoz kapcsolódó egyes feladatokról

 2012.11.06.

129/2012. (XI. 6.) ME határozat

A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjának felmentéséről és a bizottságok új tagjainak kinevezéséről

 2012.11.07.

130/2012. (XI. 6.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2012.11.06.

131/2012. (XI. 6.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2012.11.06.

132/2012. (XI. 6.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.11.06.

147/2012. november 7.

 

 

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet

Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról

 2012.11.08.

112/2012. (XI. 7.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

 2013.01.01.

73/2012. (XI. 7.) OGY határozat

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

 2012.11.08.

74/2012. (XI. 7.) OGY határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők(ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról

 2012.11.07.

75/2012. (XI. 7.) OGY határozat

Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.11.07.

1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése" című pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról

 2012.11.07.

1484/2012. (XI. 7.) Korm. határozat

A KMOP-4.2.1/A_1-2008-0002 azonosító számú („Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten" című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről

 2012.11.07.

1485/2012. (XI. 7.) Korm. határozat

Egyes közlekedési projektek támogatásának jóváhagyásáról és a Közlekedés Operatív Program Akciótervében kiemelt projektként történő nevesítéséről

 2012.11.07.

1486/2012. (XI. 7.) Korm. határozat

A GSM-R rendszer kialakításával összefüggő egyes feladatokról

 2012.11.07.

148/2012. november 8.

 

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 2013.01.01.

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 2013.01.01.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 2012.11.09.

60/2012. (XI. 8.) NFM rendelet

A villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről

 2012.11.09.

1487/2012. (XI. 8.) Korm. határozat

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyes feladatai ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról

 2012.11.08.

149/2012. november 9.

 

 

 

Magyarország Alaptörvényének második módosítása (2012. november 9.)

 2012.11.10.

2012. évi CLVIII. törvény

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról

 2012.11.10.

2012. évi CLIX. törvény

A postai szolgáltatásokról

 2013.01.01.

2012. évi CLX. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról

 2012.11.10.

2012. évi CLXI. törvény

Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról

 2012.11.17.

2012. évi CLXII. törvény

A MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról

 2012.11.24.

113/2012. (XI. 9.) VM rendelet

Egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.11.10.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. november 7. 55. évfolyam, L 307

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1014/2012/EU (2012. november 6.) rendelete a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról
A Tanács 1015/2012/EU (2012. november 6.) végrehajtási rendelete a terrorizmus elleni küzdelem érdekében az egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló 542/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Tanács 1016/2012/EU (2012. november 6.) végrehajtási rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról
A Tanács 1017/2012/EU (2012. november 6.) végrehajtási rendelete a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 1018/2012/EU (2012. november 5.) végrehajtási rendelete a 232/2009/EK, a 188/2007/EK, a 186/2007/EK, a 209/2008/EK, az 1447/2006/EK, a 316/2003/EK, az 1811/2005/EK, az 1288/2004/EK, a 2148/2004/EK, az 1137/2007/EK, az 1293/2008/EK, a 226/2007/EK, az 1444/2006/EK, az 1876/2006/EK, az 1847/2003/EK, a 2036/2005/EK, a 492/2006/EK, az 1200/2005/EK és az 1520/2007/EK rendelet bizonyos mikroorganizmusok teljes értékű takarmányokban megengedett maximális tartalmának tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1019/2012/EU (2012. november 6.) végrehajtási rendelete az 1096/2009/EK bizottsági rendeletnek az Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz brojlercsirkék és kacsák takarmányához adalékanyagként adott minimális tartalma tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: BASF SE)
A Bizottság 1020/2012/EU (2012. november 6.) végrehajtási rendelete az Európai Unió leginkább rászoruló személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2013-as költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére bocsátandó források felosztására vonatkozó terv elfogadásáról, valamint a 807/2010/EU rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérésről
A Bizottság 1021/2012/EU (2012. november 6.) végrehajtási rendelete a Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz kisebb baromfifajok, kivéve kacsák takarmányozásához takarmányadalékként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition)
A Bizottság 1022/2012/EU (2012. november 6.) végrehajtási rendelete az egyes állományok tekintetében 2012-ben rendelkezésre álló halászati kvótáknak a korábbi években történt túlhalászás miatti csökkentéséről szóló 700/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 1023/2012/EU (2012. november 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/680/EU (2012. október 25.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Franciaország „EGF/2010/015 FR/Peugeot” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/681/EU (2012. október 25.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről (Hollandia 41. ágazatot érintő „EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/682/EU (2012. október 25.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Svédország „EGF/2011/015 SE/AstraZeneca ” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/683/EU (2012. október 25.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2011/019 ES/Galícia Metal” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/684/EU (2012. október 25.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről (Hollandia „EGF/2011/021 NL/Zalco” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/685/EU (2012. október 25.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2012/001 IE/Talk Talk” referenciaszámú kérelme)
A Tanács 2012/686/KKBP (2012. november 6.) határozata a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről szóló 2012/333/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/687/KKBP (2012. november 6.) határozata az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2012/688/EU (2012. november 5.) végrehajtási határozata az 1920–1980 MHz-es és a 2110–2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról (az értesítés a C(2012) 7697. számú dokumentummal történt)
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2012/689/EU (2012. szeptember 26.) iránymutatása a Központi Értékpapír-adatbázis adatminőség-kezelési keretrendszeréről (EKB/2012/21)
2012. november 8. 55. évfolyam, L 308

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1030/2012/EU (2012. október 26.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Isle of Man Queenies [OEM])
A Bizottság 1031/2012/EU (2012. október 26.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel [OFJ])
A Bizottság 1032/2012/EU (2012. október 26.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Ciliegia di Vignola [OFJ])
A Bizottság 1033/2012/EU (2012. október 26.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Cabrito do Alentejo [OFJ])
A Bizottság 1034/2012/EU (2012. október 26.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês [OEM])
A Bizottság 1035/2012/EU (2012. október 26.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Kraška panceta [OFJ])
A Bizottság 1036/2012/EU (2012. november 7.) végrehajtási rendelete a 2007/777/EK határozat II. mellékletének és a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének Horvátország friss hús és bizonyos húskészítmények Unióba történő behozatala vonatkozásában engedélyezett harmadik országok és részeik jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1037/2012/EU (2012. november 7.) végrehajtási rendelete az izopirazam hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1038/2012/EU (2012. november 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/690/EU (2012. november 6.) végrehajtási határozata az Indiából importált, emberi fogyasztásra szánt akvakultúra-termékek szállítmányaira alkalmazandó szükségintézkedésekről szóló 2010/381/EU határozat módosításáról és az Indonéziából importált, emberi fogyasztásra szánt akvakultúra-termékek szállítmányaira alkalmazandó szükségintézkedésekről szóló 2010/220/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2012) 7637. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/691/EU (2012. november 6.) végrehajtási határozata az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettől való eltéréseknek a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztársaság számára való engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 7645. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/692/EU (2012. november 6.) végrehajtási határozata a 2006/766/EK határozat mellékleteinek a kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak és emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és területek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 7696. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 101., 2011.4.15.)
2012. november 8. 55. évfolyam, L 309

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 123/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 124/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 125/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 126/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 127/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 128/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 129/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 130/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 131/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 132/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 133/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 134/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 135/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 136/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 137/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezetvédelem) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 138/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 139/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 140/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 141/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 142/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 143/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 47. jegyzőkönyvének (A borkereskedelem technikai akadályainak felszámolása) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 144/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 145/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 146/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 147/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 148/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 149/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 150/2012 (2012. július 13.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 151/2012 (2012. július 26.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 152/2012 (2012. július 26.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
2012. november 9. 55. évfolyam, L 310

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1039/2012/EU (2012. október 29.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó alumíniumradiátorok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
A Tanács 1040/2012/EU (2012. november 7.) rendelete a 754/2009/EU rendeletnek egyes hajócsoportoknak az 1342/2008/EK rendeletben megállapított halászati erőkifejtési rendszerből való kizárása tekintetében történő módosításáról, valamint a 43/2012/EU és a 44/2012/EU rendeletnek egyes halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1041/2012/EU (2012. október 26.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (平谷大桃 [Pinggu Da Tao] [OEM])
A Bizottság 1042/2012/EU (2012. november 7.) rendelete egy az Egyesült Királyság által aukció céljára kijelölni tervezett platformnak az 1031/2010/EU rendelet jegyzékébe történő felvételéről
A Bizottság 1043/2012/EU (2012. november 8.) végrehajtási rendelete a foszfán hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1044/2012/EU (2012. november 8.) végrehajtási rendelete a Guatemalában egyes halászati termékek Unióba irányuló kivitelével kapcsolatban fennálló különleges helyzet figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendelettől az általános tarifális preferencia-rendszer keretében alkalmazott származási szabályok tekintetében történő eltérésről
A Bizottság 1045/2012/EU (2012. november 8.) végrehajtási rendelete a Salvadorban egyes halászati termékek Unióba irányuló kivitelével kapcsolatban fennálló különleges helyzet figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendelettől az általános tarifális preferenciarendszer keretében alkalmazott származási szabályok tekintetében történő eltérésről
A Bizottság 1046/2012/EU (2012. november 8.) rendelete az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 1047/2012/EU (2012. november 8.) rendelete az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1048/2012/EU (2012. november 8.) rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek kockázatának csökkentésére utaló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről
A Bizottság 1049/2012/EU (2012. november 8.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliglucitszirup felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1050/2012/EU (2012. november 8.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendeletnek a poliglucitszirup tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1051/2012/EU (2012. november 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/693/EU (2012. november 7.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy dán tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/694/EU (2012. november 7.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy luxemburgi tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/695/EU (2012. november 7.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy egyesült királysági tagjának kinevezéséről
2012. november 10. 55. évfolyam, L 311

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1052/2012/EU (2012. november 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/696/EU (2012. november 6.) határozata a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 7325. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/697/EU (2012. november 8.) végrehajtási határozata a Pomacea (Perry) alnem Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 7803. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalára, valamint ötnél több kutya, macska és görény Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgására engedéllyel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékének, továbbá az ezen állatok Unióba történő behozatalára és nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról szóló, 2011. december 15-i 2011/874/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 343., 2011.12.23.)
2012. november 10. 55. évfolyam, L 312

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/32/EU (2012. október 25.) irányelve a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról
2012. november 7. 55. évfolyam, C 339
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2012/C 339/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2012. szeptember 26.) a Központi Értékpapír Adatbázis adatminőség-kezelési keretrendszeréről (EKB/2012/22)
 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 339/02 A Bizottság véleménye (2012. november 6.) Németország kormánya által az Olasz Köztársaságban a Sic Divisione Elettronica S.r.l. által gyártott Asteria típusú mentőmellénylámpa tekintetében tett ideiglenes intézkedésekről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 339/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6677 – MOL/KMG EP/JV)
2012/C 339/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6732 – Triton/European Directories)
2012/C 339/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6716 – Hanwha/Q-CELLS assets)
2012/C 339/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6706 – SK Innovation Co./Continental AG)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 339/07 Értesítés a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozatban, valamint az 1014/2012/EU tanácsi rendelettel módosított és az 1017/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 339/08 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 339/09 Pályázati felhívás az Európai Közösségek kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához kapcsolódó 2013. évi „Ötletek” munkaprogram keretében
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 339/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6741 – Vivendi Group/N/C+ Entity) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 339/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6767 – Bain Capital Investors/Atento) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 339/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6699 – MEP/Walach Bros/Walmark)
2012. november 7. 55. évfolyam, C 339A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2012/C 339 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012/C 339 A/02 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012/C 339 A/03 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012/C 339 A/04 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012/C 339 A/05 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012. november 8. 55. évfolyam, C 340
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 340/01 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 340/02 Az EFTA Felügyeleti Hatóság 264/12/COL határozata (2012. július 5.) a fertőző vérképzőszervi elhalás és a pisztrángok vírusos vérfertőzése tekintetében Norvégia státuszáról, valamint az EFTA Felügyeleti Hatóság 302/08/COL határozatának hatályon kívül helyezéséről
2012/C 340/03 Az EFTA Felügyeleti Hatóság 265/12/COL határozata (2012. július 5.) a Norvégia által benyújtott, a vízi állatokban előforduló, felsorolt egzotikus betegségekre vonatkozó készenléti terv jóváhagyásáról
2012/C 340/04 Az EFTA Felügyeleti Hatóság ajánlása (2011. április 13.) az EFTA-államokban a helyhez kötött és mobil végződtetési díjak szabályozói kezeléséről
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 340/05 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 340/06 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról
2012. november 9. 55. évfolyam, C 341
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 341/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 341/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 341/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 341/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 341/05 Spanyol nemzeti eljárás korlátozott légiforgalmi jogok odaítélésére
2012. november 9. 55. évfolyam, C 341A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 341 A/01 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — 31. teljes kiadás
2012. november 10. 55. évfolyam, C 342
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 342/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 342/02 Értesítés a Kínai Népköztársaságból és Tajvanról származó, készterméknek vagy nem annak minősülő, rozsdamentes acélból készült, tompahegesztéses csőszerelvények behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
2012/C 342/03 Értesítés az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról
2012. november 10. 55. évfolyam, C 343
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 343/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 331., 2012.10.27.
 

Törvényszék

2012/C 343/02 A bírák tanácsokba történő beosztása
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 343/03 C-360/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. július 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Coty Prestige Lancaster Group GmbH kontra First Note Perfumes NV
2012/C 343/04 C-369/12. sz. ügy: A Curtea de Apel Brașov (Románia) által 2012. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central, Constantin Chițea és társai képviseletében kontra Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov
2012/C 343/05 C-384/12. sz. ügy: A Landgericht Rostock (Németország) által 2012. augusztus 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Per Harald Lökkevik elleni büntetőeljárás
2012/C 343/06 C-387/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. augusztus 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hi Hotel HCF SARL kontra Uwe Spoering
2012/C 343/07 C-390/12. sz. ügy: Az Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Ausztria) által 2012. augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Robert Pfleger és társai
2012/C 343/08 C-391/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. augusztus 22-i benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — RLvS Verlagsgesellschaft mbH kontra Stuttgarter Wochenblatt GmbH
2012/C 343/09 C-393/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-534/10. sz., Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias kontra OHIM ügyben 2012. június 13-án hozott ítélete ellen az Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias által 2012. augusztus 24-én benyújtott fellebbezés
2012/C 343/10 C-394/12. sz. ügy: Az Asylgerichtshof (Ausztria) által 2012. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Shamso Abdullahi
2012/C 343/11 C-399/12. sz. ügy: 2012. augusztus 28-án benyújtott kereset — Németországi Szövetségi Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa
2012/C 343/12 C-408/12. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-448/07. sz., YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2012. június 27-én hozott ítélete ellen az YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH által 2012. szeptember 5-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2012/C 343/13 T-169/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i ítélete — DEI kontra Bizottság („Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — A görög lignitértékesítési piac és nagykereskedelmi villamosenergia-piac — Az EK 82. cikkel összefüggésben értelmezett EK 86. cikk (1) bekezdésének megsértését megállapító határozat — A Görög Köztársaság által egy közvállalkozásnak a lignit bányászatával kapcsolatban biztosított jogok odaítélése vagy fenntartása”)
2012/C 343/14 T-565/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 11-i ítélete — Corsica Ferries Franciország kontra Bizottság („Állami támogatások — A tengeri kabotázs ágazata — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — A piacgazdasági feltételek mellett eljáró magánbefektető kritériuma — A tagállamok szociálpolitikája — Szerkezetátalakításához nyújtható támogatás — A megsemmisítést kimondó ítélet joghatásai”)
2012/C 343/15 T-84/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 26-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — a mezőgazdasági termékek megismertetésével és promóciójával kapcsolatos cselekvések — Olívaolaj- és étkezési olajbogyó-termelés — Késedelmes kifizetések”)
2012/C 343/16 T-265/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 26-i ítélete –Serrano Aranda kontra OHIM — Burg Groep (LE LANCIER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LE LANCIER közösségi szóvédjegy bejelentése — Az EL LANCERO korábbi nemzeti szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A felszólalás elutasítása”)
2012/C 343/17 T-301/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 26-i ítélete — IG Communications kontra OHIM — Citigroup és Citibank (CITIGATE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CITIGATE közösségi szóvédjegy bejelentése — A »citi« elemet tartalmazó korábbi nemzeti és közösségi szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — Védjegycsalád — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)
2012/C 343/18 T-333/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i ítélete — Lengyelország kontra Bizottság („EMVA — »Moduláció« — Az elért megtakarítások tagállamok közötti elosztása — A régi tagállamok és az Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagállamok közötti különbségtétel — A 73/2009/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése — Szolidaritás — Egyenlő bánásmód — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 343/19 T-421/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i ítélete — DEI kontra Bizottság („Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — A görög lignitértékesítési piac és nagykereskedelmi villamosenergia-piac — Az EK 82. cikkel összefüggésben értelmezett EK 86. cikk (1) bekezdésének egy korábbi határozatban megállapított megsértése versenyellenes hatásainak orvoslására irányuló egyedi intézkedéseket megállapító határozat — Az EK 86. cikk (3) bekezdése — A korábbi határozat megsemmisítése”)
2012/C 343/20 T-89/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i ítélete — Magyarország kontra Bizottság („Strukturális alapok — Pénzügyi támogatás — Az M43 autópálya Szeged és Makó közötti szakasza — Héa — Nem elszámolható költségek”)
2012/C 343/21 T-154/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i ítélete — Francia Köztársaság kontra Bizottság („Állami támogatások — A Franciaország által a La Poste javára annak közintézményi jogállásából eredő korlátlan hallgatólagos kezességvállalás formájában állítólag végrehajtott állami támogatás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Az eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — Az állami támogatás fennállásával kapcsolatos bizonyítási teher — Előny”)
2012/C 343/22 T-269/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 26-i ítélete — LIS kontra Bizottság („Dömping — Kínából származó, integrált elektronikus kompakt fénycsövek behozatala — A megfizetett vámok visszatéríttetése iránti kérelem — A 384/96/EK rendelet 11. cikkének (8) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (8) cikke) — Feltételek — Bizonyíték”)
2012/C 343/23 T-278/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 21-i végzése — Wesergold Getränkeindustrie kontra OHIM — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A WESTERN GOLD közösségi szóvédjegy bejelentése — A WESERGOLD, Wesergold és WeserGold korábbi nemzeti, nemzetközi és közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Korábbi védjegyek megkülönböztető képessége”)
2012/C 343/24 T-407/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i ítélete — Magyarország kontra Bizottság („Strukturális alapok — Pénzügyi támogatás — Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár–Boba vasútvonal — Héa — Nem elszámolható költségek”)
2012/C 343/25 T-445/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i ítélete — HerkuPlast Kubern kontra OHIM — How (eco-pack) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az eco-pack közösségi védjegy bejelentése — A korábbi ECOPAK nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — Összetéveszthetőség — Az áruk hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 343/26 T-369/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 13-i végzése — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon kontra Bizottság és társai (Kártérítési kereset — Előcsatlakozási támogatási eszközök — Harmadik államok — Nemzeti közbeszerzési eljárás — Decentralizált igazgatás — Elfogadhatatlanság — hatáskör hiánya)
2012/C 343/27 T-374/12. sz. ügy: 2012. augusztus 20-án benyújtott kereset — Brouwerij Van Honsebrouck kontra OHIM — Beverage Trademark (KASTEEL)
2012/C 343/28 T-375/12. sz. ügy: 2012. augusztus 20-án benyújtott kereset — Brouwerij Van Honsebrouck kontra OHIM — Beverage Trademark (KASTEEL)
2012/C 343/29 T-381/12. sz. ügy: 2012. augusztus 28-án benyújtott kereset — Borrajo Canelo és társai kontra OHIM — Technoazúcar (PALMA MULATA)
2012/C 343/30 T-402/12. sz. ügy: 2012. szeptember 6-án benyújtott kereset — Schlyter kontra Bizottság
2012/C 343/31 T-403/12. sz. ügy: 2012. szeptember 11-én benyújtott kereset — Intrasoft International kontra Bizottság
2012/C 343/32 T-404/02. sz. ügy: 2012. szeptember 12-én benyújtott kereset — Toshiba Corporation kontra Bizottság
2012/C 343/33 T-409/12. sz. ügy: 2012. szeptember 12-én benyújtott kereset — Mitsubishi Electric kontra Bizottság
2012/C 343/34 T-412/12. sz. ügy: 2012. szeptember 17-én benyújtott kereset — bpost kontra Bizottság
2012/C 343/35 T-413/12. sz. ügy: 2012. szeptember 20-án benyújtott kereset — Post Invest Europe kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 343/36 F-41/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. szeptember 25-i ítélete — Bermejo Garde kontra EGSZB (Közszolgálat — Tisztviselők — Lelki zaklatás — Segítségnyújtás iránti kérelem — Nyilvánosságra hozatalhoz való jog — Újrabeosztás — Szolgálati érdek)
2012/C 343/37 F-51/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. szeptember 25-i ítélete — Bermejo Garde kontra EGSZB (Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Álláshirdetés — Sérelmet okozó aktus — Nyelvi követelmények — Az álláshirdetésre vonatkozó határozat elfogadására hatáskörrel rendelkező hatóság — Az EGSZB hivatala)
2012/C 343/38 F-58/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. szeptember 18-i ítélete — Allgeier kontra FRA (Közszolgálat — Segítségnyújtási kötelezettség — A személyzeti szabályzat 24. cikke — Lelki zaklatás — Közigazgatási vizsgálat)
2012/C 343/39 F-93/12. sz. ügy: 2012. szeptember 6-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 343/40 F-96/12. sz. ügy: 2012. szeptember 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 343/41 F-98/12. sz. ügy: 2012. szeptember 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács
2012/C 343/42 F-99/12. sz. ügy: 2012. szeptember 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra Régiók Bizottsága
 

Helyesbítések

2012/C 343/43 Helyesbítés a Hivatalos Lapban megjelent közleményhez a T-326/12. sz. ügyben (  HL C 311., 2012.10.13., 8. o.)
2012. november 12. 55. évfolyam, C 344
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2012/C 344/01 A Számvevőszék éves jelentése a 2011-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, az intézmények válaszaival együtt
2012/C 344/02 A Számvevőszék 2011-es pénzügyi évről szóló éves jelentése a nyolcadik, kilencedik és tízedik Európai Fejlesztési Alap (EFA) által támogatott tevékenységekről, a Bizottság válaszaival együtt

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!