7. évfolyam 41. szám 2012.10.09.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Népszerű Cégtár Light szolgáltatásunk már androidos alkalmazásként is elérhető

A felhasználói igények hívták életre Cégtár Light szolgáltatásunk új, okostelefonról is elérhető változatát.

Amennyiben Önnek gyorsan van szüksége alap céginformációkra, ha szeretné tudni, hogy egyáltalán létezik-e egy bizonyos cég vagy annak mi a főtevékenysége, ha egy hozzávetőleges cégméret segítené döntését, vagy ha csak ellenőrizni szeretné a cég néhány hatályos adatát, ingyenes Cégtár Light szolgáltatásunk praktikus megoldást kínál.

Androidos mobilalkalmazásunk az összes Magyarországon bejegyzett társas vállalkozás (közel 900 ezer cég) hatályos alapadatait tartalmazza, amelyben ingyenesen kereshet bármely felhasználó. A felület a székhelyek térképen való megjelenítését és az azonnali kapcsolatfelvételt is lehetővé teszi.

Az alkalmazás ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 40. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 5
Felszámolás 340
Végelszámolás 393
Hivatalból való törlés 62

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 66
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1106

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 590 db.

A héten 13504 cégnév, 3840 székhelycím és 1216 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517935 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A törvényességi felügyeleti eljárás általános szabályai

 

A cégbíróság a cégek működése felett törvényességi felügyeletet gyakorol. Ennek célja, hogy szükség esetén intézkedéseivel a cég törvényes működését kikényszerítse. A cégbíróság a törvényben meghatározott esetekben jogosult a cégjegyzék adatot a cégjegyzékbe hivatalból bejegyezni vagy törölni (Ctv. 72. § (1) bekezdés). A törvényességi felügyeleti eljárás nemperes eljárás, amelyben a Pp. szabályait azzal kell alkalmazni, hogy szünetelésnek nincs helye (Ctv. 72. § (2) bekezdés). Az eljárás során csak okirati bizonyításnak és szükség esetén az érintett személyek meghallgatásának van helye (Ctv. 72. § (3) bekezdés). Az eljárásban – szemben az egyéb cégeljárásokkal -  a jogi képviselet nem kötelező (Ctv. 72. § (4) bekezdés). A törvényességi felügyeleti eljárásban hozott jogerős határozattal, valamint ha a cég a cégbíróság felhívására a törvényes működését helyreállította, az eljárás iratai nyilvánossá válnak (Ctv. 72. § (5) bekezdés). Ha a törvényességi eljárásban az iratok postaim kézbesítése nem lehetséges, úgy azokat a cégbíróság a cégközlönyben történő közzététel útján kézbesíti. Az így közzétett iratot a közzétételtől számított ötödik napon kézbesítettnek kell tekinteni (Ctv. 72. § (6) bekezdés).

 

Törvényességi felügyeleti eljárásnak akkor van helye, ha

·          A létesítő okirat vagy annak módosítása illetőleg a cégjegyzékbe bejegyzett adat, a bejegyzés előtt már fennállt ok folytán törvénysértő,

·          A cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzését követően keletkező okból vált törvénysértővé,

·          A létesítő okirat, annak módosítása vagy a cégjegyzék tartalma hiányos, vagyis nem tartalmazza a törvény által kötelezően előírt kellékeket,

·          A cég működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat, vagy a létesítő okiratában foglaltakat,

·          Törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi (Ctv. 74. § (1) bekezdés).

 

A cégjegyzékben szereplő adatokra vonatkozó törvényességi felügyeleti eljárást csak az indíthat, aki perindításra nem jogosult (ezek körét lásd előző cikkünkben; Ctv. 74. § (2) bekezdés). Nincs helye törvényességi felügyeleti eljárásnak, ha az igény cégjogi perben (ezek körét lásd az előző cikkünkben) vagy más polgári perben érvényesíthető (Ctv. 74. § (3) bekezdés). A törvényességi felügyeleti eljárás nem terjed ki a cég gazdálkodásának, és döntéseinek gazdasági vagy célszerűségi szempontból történő felülvizsgálatára (Ctv. 74. § (4) bekezdés).

 

A cégbíróság a törvényességi eljárást hivatalból vagy kérelemre folytatja le (Ctv. 75. § (1) bekezdés). Az eljárásban nem vehet részt az a cégbíró, aki az eljárás tárgyát képező ügyben a bejegyző vagy változás bejegyző végzést hozta (Ctv. 75. § (2) bekezdés)

 

Hivatalból jár el a cégbíróság, ha az eljárás szükségességéről illetve az arra okot adó körülményről hivatalos eljárásában maga szerzett tudomást, vagy az eljárást más bíróság kezdeményezte (Ctv. 76. § (1) bekezdés). Ha az eljárást másik bíróság kezdeményezte, úgy annak megindításáról és befejezéséről a cégbíróság a kezdeményezőt értesíti (Ctv. 76. § (2) bekezdés).  Hivatalból indul meg az eljárás akkor is, ha az arra okot adó körülményről a cégbíróság olyan személytől értesül, aki az eljárásban kérelmezőként nem kíván részt venni, vagy jogi érdeke hiányában vagy egyéb okból abban nem vehet részt (Ctv. 76. § (3) bekezdés). A hivatalból indult eljárásban hozott határozatok ellen a cég jogorvoslattal élhet. A felmerülő költségeket az állam előlegezi, azonban ha a cégbíróság a cég törvényes működését helyreállítja, a céggel vagy vezető tisztségviselőjével szemben jogkövetkezményt alkalmaz, a költségek megtérítésére a céget kell kötelezni. A költségviselésre vonatkozó döntés ellen külön fellebbezésnek van helye, behajthatatlanság esetén a költségeket az állam viseli (Ctv. 76. § (4) bekezdés).

 

Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kérelmezheti az ügyész, feladatkörében eljárva a cég tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság vagy közigazgatási szerv, illetve a területi gazdasági vagy szakmai kamara, illetőleg az, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik ezen érdek valószínűsítése mellett (Ctv. 77. § (1) bekezdés). A kérelemnek az elbírálásához szükséges valamennyi tényt és adatot tartalmaznia kell. Az eljárás során a kérelem előterjesztésének oka nem változtatható meg. A költségeket a kérelmező köteles megelőlegezni, és amennyiben kérelme alaptalan volt ő is viseli azokat (Ctv. 77. § (2) bekezdés). Ha a kérelem hiányos, azt a cégbíróság hivatalból elutasítja (Ctv. 77. § (3) bekezdés). A kérelem bármikor visszavonható, ez esetben az eljárást meg kell szüntetni. Ebben az esetben az eljárás költségeit a kérelmező viseli (Ctv. 77. § (4) bekezdés).       

 

Magyar Közlöny 131-132/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

131/2012. október 4.

 

 

282/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.10.05.

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

 2012.10.12.

19/2012. (X. 4.) MNB rendelet

A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információkés az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

 2012.10.26.

47/2012. (X. 4.) BM rendelet

Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról

 2012.10.12.

64/2012. (X. 4.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.10.01.

1418/2012. (X. 4.) Korm. határozat

Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2012.10.04.

1419/2012. (X. 4.) Korm. határozat

A központosított illetményszámfejtéshez kötelezően csatlakozók körének bővítéséhez szükséges intézkedésekről

 2012.10.04.

1420/2012. (X. 4.) Korm. határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 2012.10.05.

1421/2012. (X. 4.) Korm. határozat

Az Államreform Operatív Program akcióterveiben szereplő egyes kiemelt projektek nevesítéséről

 2012.10.04.

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. közötti időszakra szóló akciótervének elfogadásáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009-2010. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes konstrukciók törléséről, és egyes kiemelt projektek nevesítéséről

 2012.10.04.

1423/2012. (X. 4.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 2012.10.04.

1424/2012. (X. 4.) Korm. határozat

A „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések - A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése" című projektek megvalósítása érdekében a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervében egyes kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

 2012.10.04.

1425/2012. (X. 4.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú („Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.10.04.

1426/2012. (X. 4.) Korm. határozat

A TÁMOP 2.4.8-12/1 azonosító számú („A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése") kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2012.10.04.

1427/2012. (X. 4.) Korm. határozat

A Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Szakiskola és Szakközépiskola működésének támogatásához szükséges, rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.10.04.

122/2012. (X. 4.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.10.04.

123/2012. (X. 4.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.10.04.

124/2012. (X. 4.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.10.04.

132/2012. október 8.

 

 

13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke által adományozható Elnöki Díjról

 2012.10.09.

14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet

A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2012.12.01.

48/2012. (X. 8.) BM rendelet

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet módosításáról

 2012.10.09.

49/2012. (X. 8.) BM rendelet

A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

 2012.10.09.

31/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

 2012.10.09.

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

 2013.09.01.

Köf. 5002/2012/13. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.10.08.

1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről

 2012.10.08.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. október 3. 55. évfolyam, L 268

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 900/2012/EU (2012. október 2.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Agneau de lait des Pyrénées [OFJ])
A Bizottság 901/2012/EU (2012. október 2.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (©tajersko prekmursko bučno olje [OFJ])
A Bizottság 902/2012/EU (2012. október 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 903/2012/EU (2012. október 2.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
2012. október 4. 55. évfolyam, L 269

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 904/2012/EU, Euratom (2012. szeptember 24.) rendelete a Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 905/2012/EU (2012. október 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 906/2012/EU (2012. október 3.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/536/EU (2012. szeptember 12.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2011/017 ES/Aragón Construction” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/537/EU (2012. szeptember 12.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard” referenciaszámú kérelme)
2012. október 4. 55. évfolyam, L 270

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 103/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 104/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 105/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 106/2012 (2012. június 15.) határozata az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 107/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 108/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 109/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom), XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem) és 37. jegyzőkönyvének módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 110/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 111/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 112/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 113/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 115/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 116/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 117/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 118/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 119/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 120/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 121/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló) 31. jegyzőkönyvének és (a 101. cikkben említett listát tartalmazó) 37. jegyzőkönyvének módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 122/2012 (2012. június 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról
2012. október 5. 55. évfolyam, L 271

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 908/2012/EU (2012. október 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/538/EU (2012. szeptember 24.) határozata a Régiók Bizottsága egy máltai póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/539/EU (2012. szeptember 26.) végrehajtási határozata a hagyományos energiaforrásokból előállított villamos energia Olaszország északi és déli makroövezeteiben történő előállításának és nagykereskedelmi értékesítésének a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről és a 2010/403/EU bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 6665. számú dokumentummal történt)
2012. október 6. 55. évfolyam, L 272

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 909/2012/EU (2012. szeptember 28.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa övezetben, valamint a 22–32 alkörzet uniós vizein folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 910/2012/EU (2012. szeptember 28.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Skagerrakban folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 911/2012/EU (2012. szeptember 28.) rendelete az Észtország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 912/2012/EU (2012. szeptember 28.) rendelete a Lettország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 913/2012/EU (2012. szeptember 28.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIf és VIIg övezetben folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 914/2012/EU (2012. szeptember 28.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 915/2012/EU (2012. szeptember 28.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott szardellahalászat tilalmáról
A Bizottság 916/2012/EU (2012. október 2.) rendelete a Litvánia lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 917/2012/EU (2012. október 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUSEC/1/2012 2012/543/KKBP (2012. október 2.) határozata a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja terén folytatott európai uniós tanács- és segítségnyújtási misszió (EUSEC RD Congo) misszióvezetőjének kinevezéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a többek között Tajvanból származó polietilén-tereftalátok behozatalára végleges dömpingellenes vámot kivető 192/2007/EK tanácsi rendelet „új exportőr” tekintetében történő felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra vonatkozó vám hatályon kívül helyezéséről, valamint e behozatal nyilvántartásba vételének kötelezővé tételéről szóló, 2012. július 17-i 653/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 188., 2012.7.18.)
2012. október 6. 55. évfolyam, L 273

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 899/2012/EU (2012. szeptember 21.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található acefát, alaklór, anilazin, azociklotin, benfurakarb, butilát, kaptafol, karbaril, karbofurán, karboszulfán, klórfenapir, klórtal-dimetil, klórtiamid, cihexatin, diazinon, diklobenil, dikofol, dimetipin, dinikonazol, diszulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiokarb, hexakonazol, laktofen, mepronil, metamidofosz, metoprén, monokrotofosz, monuron, oxikarboxin, oxidemeton-metil, paration-metil, forát, foszalon, procimidon, profenofosz, propaklór, kvinklorak, kvintozen, tolilfluanid, triklórfon, tridemorf és trifluralin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról, valamint az említett rendeletnek az alapértékeket felsoroló V. melléklettel való kiegészítéséről
2012. október 9. 55. évfolyam, L 274

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 918/2012/EU (2012. július 5.) felhatalmazáson alapuló rendelete a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fogalommeghatározások, a nettó rövid pozíciók számítása, az állampapírral kapcsolatos fedezett hitel-nemteljesítési csereügyletek, a bejelentési küszöbértékek, a korlátozások felfüggesztéséhez szükséges likviditási küszöbértékek, a pénzügyi eszközök jelentős árfolyamesése és a káros hatással járó események tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 919/2012/EU (2012. július 5.) felhatalmazáson alapuló rendelete a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a likvid részvények és más pénzügyi eszközök árfolyamesése számításának módszerére vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 920/2012/EU (2012. október 4.) végrehajtási rendelete a Ciprus lobogója alatt közlekedő vagy ott lajstromozott horogsoros hajók által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 921/2012/EU (2012. október 8.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 179. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 922/2012/EU (2012. október 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/24/EU irányelve (2012. október 8.) irányelve a traktorok teljesítményleadó tengelyeire és ezek védőburkolatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 86/297/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki rendelkezései kiigazítása céljából való módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/624/EU (2012. október 4.) végrehajtási határozata a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének Magyarország részére történő engedélyezéséről
A Tanács 2012/625/EU (2012. október 4.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy ciprusi tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/626/EU (2012. október 4.) határozata a Régiók Bizottsága hat román tagjának és öt román póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/627/EU (2012. október 5.) végrehajtási határozata Ausztrália jogi és felügyeleti keretrendszerének a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségének elismeréséről
A Bizottság 2012/628/EU (2012. október 5.) végrehajtási határozata az Amerikai Egyesült Államok jogi és felügyeleti keretrendszerének a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségének elismeréséről
2012. október 3. 55. évfolyam, C 297
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 297/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 297/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6638 – ABN Amro/Rabobank/Landsbanki/Heiploeg)
2012/C 297/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6600 – AAEC/Entero/BMC Investments)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 297/04 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,75 % 2012. október 1. – Euro-átváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 297/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6733 – Ageas/Groupama Insurance Company) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 297/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6732 – Triton/European Directories) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 297/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6727 – Carlyle/DuPont Performance Coatings Business) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 297/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6564 – ARM/Giesecke & Devrient/Gemalto/JV)
2012/C 297/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6725 – Abertis Infraestructuras/Brookfield/Partícipes) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. október 4. 55. évfolyam, C 298
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 298/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 298/02 A Bizottság közleménye az Unió által megnyitott egyes kontingensek keretében bizonyos tej- és tejtermék-ágazati termékekből 2013 első félévére rendelkezésre álló mennyiségről
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 298/03 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése (  HL C 247., 2006.10.13., 19. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 22. o.;  HL C 182., 2007.8.4., 18. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 38. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 19. o.;  HL C 37., 2009.2.14., 8. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 5. o.;  HL C 24., 2011.1.26., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 8. o.;  HL C 203., 2011.7.9., 16. o.;  HL C 11., 2012.1.13., 13. o.;  HL C 72., 2012.3.10., 44. o. és  HL C 199., 2012.7.7., 8. o.)
2012/C 298/04 Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről (  HL C 247., 2006.10.13., 1. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 5. o.;  HL C 192., 2007.8.18., 11. o.;  HL C 271., 2007.11.14., 14. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 31. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 14. o.;  HL C 207., 2008.8.14., 12. o.;  HL C 331., 2008.12.21., 13. o.;  HL C 3., 2009.1.8., 5. o.;  HL C 64., 2009.3.19., 15. o.;  HL C 198., 2009.8.22., 9. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 2. o.;  HL C 298., 2009.12.8., 15. o.;  HL C 308., 2009.12.18., 20. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 5. o.;  HL C 82., 2010.3.30., 26. o.;  HL C 103., 2010.4.22., 8. o.;  HL C 108., 2011.4.7., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 5. o.;  HL C 201., 2011.7.8., 1. o.;  HL C 216., 2011.7.22., 26. o.;  HL C 283., 2011.9.27., 7. o.;  HL C 199., 2012.7.7., 5. o.;  HL C 214., 2012.7.20., 7. o.)
2012/C 298/05 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2012. október 4. 55. évfolyam, C 299
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

482. plenáris ülés, 2012. július 11. és 12.

2012/C 299/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A helyi önkormányzatok, az NGO-k és a szociális partnerek részvételi folyamatainak és bevonásának erősítése az Európa 2020 stratégia megvalósításával kapcsolatban (feltáró vélemény)
2012/C 299/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Milyen változásokat hoz az európai bankszektor számára az új pénzügyi szabályozás? (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 299/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Európai technológiai platformok és ipari szerkezetváltás (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 299/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az európai védelmi ipar szükségessége: ipari, innovációs és társadalmi szempontok (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 299/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Női vállalkozók és rájuk vonatkozó konkrét politikai fellépések az EU növekedésének és foglalkoztatásának ösztönzésére (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 299/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A nők mint a mezőgazdaság és a vidéki területek fejlesztési és innovációs modelljének motorjai (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 299/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az EU és Moldova közötti kapcsolatok: a szervezett civil társadalom szerepe
2012/C 299/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A civil társadalom szerepe az EU és Kolumbia, illetve az EU és Peru közötti többoldalú kereskedelmi megállapodásban
2012/C 299/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Szövetkezetek és agrár-élelmiszeripari fejlődés (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 299/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az EU légi közlekedéssel és repülőterekkel kapcsolatos 1994-es és 2005-ös iránymutatásainak felülvizsgálata (kiegészítő vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

482. plenáris ülés, 2012. július 11. és 12.

2012/C 299/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Szerkezetátalakítás és felkészülés a változásra: a közelmúlt tapasztalataiból levonható tanulságok (Zöld könyv) (COM(2012) 7 final)
2012/C 299/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv a stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatóságáról (COM(2011) 818 final)
2012/C 299/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és operatív tevékenységeiről (2014-től) (COM(2011) 831 final)
2012/C 299/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Unión belüli értékpapír-elszámolás javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról (COM(2012) 73 final – 2012/0029 (COD))
2012/C 299/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó intézkedések átláthatóságáról (COM(2012) 84 final – 2012/0035 (COD))
2012/C 299/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről (COM(2012) 164 final – 2012/0082 (COD))
2012/C 299/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozása – A jobb felelősségmegosztás és a kölcsönös bizalom javításának uniós ütemterve (COM(2011) 835 final)
2012/C 299/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezés (COM(2011) 933 final)
2012/C 299/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 2014–2020-as időszakra a Jogérvényesülés program létrehozásáról (COM(2011) 759 final – 2011/0369 (COD))
2012/C 299/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról (COM(2011) 750 final – 2011/0365 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról (COM(2011) 751 final – 2011/0366 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Menekültügyi és Migrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (COM(2011) 752 final – 2011/0367 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról (COM(2011) 753 final – 2011/0368 (COD))
2012/C 299/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Fehér könyv – A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (COM(2012) 55 final)
2012/C 299/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi rendeletre a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról (COM(2011) 884 final – 2011/0436 (APP))
2012/C 299/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a bűncselekményekből származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (COM(2012) 85 final – 2012/0036 (COD))
2012/C 299/24 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról (valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről) (COM(2011) 804 final – 2011/0380 (COD))
2012/C 299/25 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promócióról és tájékoztatásról: nagy hozzáadott értékű európai stratégia Európa ízeinek támogatására (COM(2012) 148 final)
2012/C 299/26 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2012) 155 final – 2012/0077 (COD))
2012/C 299/27 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Nagy teljesítményű számítástechnika – Európa helye a globális versenyben (COM(2012) 45 final)
2012/C 299/28 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK irányelv módosításáról (COM(2012) 129 final – 2012/0062 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló kötelezettségekről (COM(2012) 134 final – 2012/0065 (COD))
2012/C 299/29 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a hajók újrafeldolgozásáról (COM(2012) 118 final – 2012/0055 (COD))
2012/C 299/30 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A II. egységes piaci intézkedéscsomag felé – Kulcsintézkedések (feltáró vélemény)
2012/C 299/31 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Közlekedésről szóló fehér könyv: a civil társadalom bevonása és részvétele (feltáró vélemény)
2012. október 5. 55. évfolyam, C 300
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 300/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6554 – EADS/STA/Elbe Flugzeugwerke JV)
2012/C 300/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6698 – Cheung Kong Holdings/Cheung Kong Infrastructure Holdings/Power Assets Holdings/MGN Gas Networks)
2012/C 300/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6688 – KKR/Württembergische Metallwaren Fabrik)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 300/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 300/05 Tájékoztatás az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött monetáris megállapodás hatálybalépésének időpontjáról
2012/C 300/06 Tájékoztatás az Európai Unió és San Marino Köztársaság között létrejött monetáris megállapodás hatálybalépésének időpontjáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 300/07 Ajánlattételi felhívás – EACEA/21/12 – MEDIA 2007 – Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása – a „szelektív” program 2013
2012/C 300/08 Ajánlati felhívás – EACEA/31/12 – MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és képzés – Támogatás produkciós projektek gyártás-előkészítéséhez – játékfilm, kreatív dokumentumfilmek és animáció – egyedi projektek, csomagtervek és második szakaszú csomagtervek
2012/C 300/09 Ajánlatkérési felhívás – EACEA/32/12 – MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és oktatás – Támogatás online és nem online interaktív művek fejlesztéséhez
2012/C 300/10 Pályázati felhívás – EACEA/33/12 – MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és képzés – Támogatás európai audiovizuális alkotások televíziós sugárzására
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 300/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6710 – CD&R/Wilsonart) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 300/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6665 – Sun Capital/Rexam Personal and Home Care Packaging Business)
2012/C 300/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6706 – SK Innovation CO/Continental AG) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 300/14 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. október 5. 55. évfolyam, C 300A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 300 A/01 PE/160/S számú álláshirdetés igazgató (AD csoport, 14. besorolási fokozat) – A képviselőcsoportokkal folytatott kapcsolattartás igazgatósága
2012. október 5. 55. évfolyam, C 301
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 301/01 Állami támogatás – Franciaország – SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) számú állami támogatás – Az SNCM és a CMN által Marseille és Korzika között üzemeltetett hajójáratok – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 301/02 Állami támogatás – Ausztria – SA. 15836. (2012/C) (korábbi NN 34/2000 és NN 34A/2000) számú állami támogatás – AMA marketingintézkedések – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 301/03 Állami támogatás – Olasz Köztársaság – SA.33412 (2012/C) (ex 2011/N) számú állami támogatás – A logisztikai lánc fejlesztésére és az intermodalitás korszerűsítésére (Ecobonus) irányuló támogatási program meghosszabbítása – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 301/04 Állami támogatás – Görögország – SA.28876 (2012/C) (ex 2012/NN) számú állami támogatás – A pireuszi kikötő konténer terminálja & Cosco Pacific Limited – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. október 6. 55. évfolyam, C 302
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 302/01 A Tanács határozata (2012. október 4.) a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottság tagjainak és póttagjainak kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2012/C 302/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 302/03 A Bizottság iránymutatása – Iránymutatás a 726/2004/EK rendelet 57. cikkének (2) bekezdése és az 1901/2006/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdése végrehajtásának keretében a klinikai vizsgálatok eredményeihez kapcsolódó információk feltöltéséről és közzétételéről
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 302/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 302/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 302/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 302/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 302/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 302/09 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 302/10 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 302/11 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 302/12 Határozat hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról tagállam általi visszavonás után – Állami támogatás – Olaszország (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke) – Bizottsági értesítés az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése alapján – bejelentés visszavonása – SA.28642 (C 17/10 (ex N 315/09)) számú állami támogatás – Firmin Srl
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 302/13 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 302/14 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 302/15 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. október 6. 55. évfolyam, C 302A
 

Helyesbítések

2012/C 302 A/01 Helyesbítés a szerződéses alkalmazottak számára a felügyelet és megelőzés területén kiírt pályázati felhíváshoz, I. besorolási csoport (GF I) (  HL C 290 A., 2012.9.26.)
2012. október 6. 55. évfolyam, C 303
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 303/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 295., 2012.9.29.
 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2012/C 303/02 A Közszolgálati Törvényszék elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 303/03 C-21/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. június 7-i végzése (Commissione Tributaria Provinciale di Benevento (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino & C. kontra Camera di Commercio di Benevento, Equitalia Polis SpA (Előzetes döntéshozatalra utalás — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2012/C 303/04 C-198/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. május 11-i végzése — LAN Airlines SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM közösségi szóvédjegy — Lajstromozási kérelem — A LAN korábbi közösségi szó- és ábrás védjegyek jogosultja által benyújtott felszólalás — A felszólalás elutasítása — Az összetéveszthetőség hiánya — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)
2012/C 303/05 C-240/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. május 3-i végzése — World Wide Tobacco España, SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának spanyol piaca — Az árak rögzítése és a piac felosztása — Bírságok — Elrettentő hatás — Egyenlő bánásmód — Enyhítő körülmények — A forgalom 10 %-os felső határa — Együttműködés)
2012/C 303/06 C-389/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. július 4-i végzése — Région Nord-Pas-de-Calais kontra Communauté d’Agglomération du Douaisis, Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Vasúti berendezések gyártása — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozatok)
2012/C 303/07 C-453/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. május 14-i végzése — Timehouse GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Karórát ábrázoló térbeli védjegy — Lajstromozás megtagadása — Megkülönböztető képesség hiánya)
2012/C 303/08 C-466/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 12-i végzése (a Tribunale ordinario di Brescia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gennaro Currà és társai kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a — Tömeggyilkosságok áldozatai által egy tagállammal mint a fegyveres erői által háború idején elkövetett cselekmények felelősével szemben indított kereset — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2012/C 303/09 C-467/11. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. július 5-i végzése — Audi AG, Volkswagen AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Okafogyottá vált fellebbezés — Okafogyottság)
2012/C 303/10 C-477/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. május 14-i végzése — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — 726/2004/EK rendelet — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — „Eszopiclone” hatóanyag — Forgalombahozatali engedély — Eljárás — A Bizottság állásfoglalása — „Új hatóanyagnak” minősülés — A „megtámadható aktus” fogalma)
2012/C 303/11 C-582/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. július 10-i végzése — Rügen Fisch AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Schwaaner Fischwaren GmbH (Fellebbezés — 40/94/EK rendelet — A 7. cikk (1) és (2) bekezdése — Közösségi védjegy — SCOMBER MIX szóvédjegy — Feltétlen törlési ok — Leíró jelleg)
2012/C 303/12 C-599/11. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. június 28-i végzése — TofuTown.com GmbH, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — Közösségi védjegy — A „TOFUKING” szómegjelölés lajstromozása iránti kérelem — A Curry KIng védjegy jogosultjának felszólalása — A 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Összetéveszthetőség — Hasonlóság mértéke)
2012/C 303/13 C-16/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. július 06-i végzése (a Gyulai Törvényszék (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — HERMES Hitel és Faktor Zrt kontra Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az uniós jog általános elvei — Erdőtörvény — Az uniós joghoz való kapcsolódás hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2012/C 303/14 C-25/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. július 4-i végzése — Gino Trevisanato kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — A Bizottság arra történő kötelezésére iránti kérelem, hogy a foglaljon állást valamely irányelv értelmezése és átültetése tekintetében — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2012/C 303/15 C-73/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. július 4-i végzése — (a Giudice di Pace di Revere — Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ahmed Ettaghi elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az alapjogvita leírásának hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2012/C 303/16 C-74/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. július 4-i végzése — (a Giudice di Pace di Revere — Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Abd Aziz Tam elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az alapjogvita leírásának hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2012/C 303/17 C-75/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. július 4-i végzése — (a Giudice di Pace di Revere — Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Majali Abdel elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az alapjogvita leírásának hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2012/C 303/18 C-134/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. május 10-i végzése (a Curtea de Apel Constanța (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea kontra Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény — A köztisztviselők több kategóriájának illetményét csökkentő nemzeti szabályozás érvényessége — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2012/C 303/19 C-156/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. június 13-i végzése (a Landesgericht Salzburg (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — GREP GmbH kontra Freistaat Bayern (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Az Európai Unió alapjogi chartája — A 47. cikk, valamint az 51. cikk (1) bekezdése — Az uniós jog végrehajtása — Más tagállamban hozott, foglalást elrendelő határozat végrehajthatóvá nyilvánításáról szóló határozat elleni jogorvoslat — Hatékony bírói jogvédelem — A bírósághoz fordulás joga — Költségmentesség — A költségmentességet a jogi személyektől megtagadó nemzeti szabályozás)
2012/C 303/20 C-238/12. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-65/06. sz., FLSmidth &Co. A/S kontra Európai Bizottság ügyben 2012. március 6-án hozott ítélete ellen az FLSmidth & Co. A/S által 2012. május 16-án benyújtott fellebbezés
2012/C 303/21 C-287/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-123/09. sz., Ryanair Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2012. március 28-án hozott ítélete ellen a Ryanair Ltd által 2012. június 7-én benyújtott fellebbezés
2012/C 303/22 C-294/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-369/10. sz., You-Q BV kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. március 29-én hozott ítélete ellen a You-Q BV által 2012. június 11-én benyújtott fellebbezés
2012/C 303/23 C-314/12. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Németország) által 2012. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — UPC Telekabel Wien GmbH kontra Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH
2012/C 303/24 C-324/12. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2012. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Novontech-Zala Kft. kontra LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
2012/C 303/25 C-326/12. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2012. július 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rita van Caster és Patrick van Caster kontra Finanzamt Essen-Süd
2012/C 303/26 C-328/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. július 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ralf Schmid (Aletta Zimmermann vagyonfelügyelőjeként eljárva) kontra Lilly Hertel
2012/C 303/27 C-335/12. sz. ügy: 2012. július 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság
2012/C 303/28 C-343/12. sz. ügy: A Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgium) által 2012. július 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Euronics Belgium CVBA kontra Kamera Express BV és Kamera Express Belgium BVBA
2012/C 303/29 C-350/12 P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-529/09. sz., Sophie in 't Veld kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2012. május 4-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2012. július 24-én benyújtott fellebbezés
2012/C 303/30 C-364/12. sz. ügy: Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) által 2012. augusztus 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Miguel Fradera Torremeder és társai kontra Corporación Uniland, S.A.
2012/C 303/31 C-370/12. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2012. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Thomas Pringle kontra Government of Ireland, Ireland és az Attorney General
2012/C 303/32 C-372/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. augusztus 3-án/-én/-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel kontra M. és S.
2012/C 303/33 C-379/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-557/10. sz., H.Eich kontra OHIM — Arav (H.EICH) ügyben 2012. június 19-én hozott ítélete ellen az Arav Holding Srl által 2012. augusztus 7-én benyújtott fellebbezés
2012/C 303/34 C-380/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X BV kontra Minister van Financiën
2012/C 303/35 C-381/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-133/09. sz., I Marchi Italiani és Basile kontra OHIM — Osra ügyben 2012. június 28-án hozott ítélete ellen az I Marchi Italiani Srl által 2012. augusztus 9-én benyújtott fellebbezés
2012/C 303/36 C-298/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. július 9-i végzése (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — „Dobrudzhanska petrolna kompanyia” AD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
2012/C 303/37 C-353/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. július 11-i végzése — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság
2012/C 303/38 C-503/11. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. május 8-i végzése — ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, anciennement ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH kontra Európai Bizottság
2012/C 303/39 C-504/11. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. május 8-i végzése — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl kontra Európai Bizottság
2012/C 303/40 C-505/11. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. május 8-i végzése — ThyssenKrupp Elevator AG kontra Európai Bizottság
2012/C 303/41 C-506/11. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. május 8-i végzése — ThyssenKrupp AG kontra Európai Bizottság
2012/C 303/42 C-39/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. június 18-i végzése (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vu Thang Dang elleni büntetőeljárás, a Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof részvételével
 

Törvényszék

2012/C 303/43 T-333/12. sz. ügy: 2012. július 25-én benyújtott kereset — Soltau kontra Bizottság
2012. október 9. 55. évfolyam, C 304
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 304/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 304/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 304/03 A pénzintézeteknek nyújtott szerkezetátalakítási és felszámolási támogatások tekintetében hozott határozatok végrehajtásának nyomon követésével összefüggésben hozott határozatok
2012/C 304/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6693 – Tech Data/BEL)
2012/C 304/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6599 – Comsa Rail Transport/Naviland Cargo/Grupo Logistico SESE/Target)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 304/06 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 304/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6541 – Glencore/Xstrata)
2012/C 304/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6677 – MOL/KMG EP/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 304/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 304/10 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – A határidő meghosszabbítása

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!