7. évfolyam 44. szám 2012.10.30.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Változó jogi környezet – állandósuló építőipari válság

 

Jelentősen visszaesett 2012 harmadik negyedévében a felszámolások száma az építőiparban, utoljára 2011 első negyedévében számoltak fel olyan kevés céget, mint most – derül ki cégünk legfrissebb adataiból. A jelenségből azonban kár lenne messzemenő következetéseket levonni, a cégstatisztika a jogszabály-változások miatt jelentős átalakulás előtt áll, az ágazat rendelésállományának javulása pedig átmenetinek mutatkozott.

 

Idén a harmadik negyedévben 1076 építőipari céggel szemben indult felszámolási eljárás, ami jelentősnek mondható visszaesés a második negyedéves 1255 ilyen eljáráshoz képest. Az elmúlt két évben a tavalyi első negyedévet kivéve ennél mindig több felszámolást tettek közzé a cégbíróságok, az adatokból a cégtörvény változásai miatt mégsem vonhatunk le kedvező következtetéseket.

 

Tovább a teljes cikkre

Kkv Akadémia
Kezdő és haladó vállalkozások részére

A BKIK IX. és XXVIII. Osztálya és a Piac & Profit közös tréningsorozatának következő témája

Gazdasági jog
November 6. (Kedd)

 

Időpont: 10.00─16.00

Helyszín: BKIK Székház. Budapest, 1. ker. Krisztina körút 99.

 

A legtöbb kárt, veszteséget a jogismerettel és megfelelő alkalmazásával lehet elkerülni!

 

Biztosan nem áll ön mellett állandóan egy univerzális tudású jogász, amikor megfogalmazza, vagy aláírja a szerződéseket. Az aktuális jogszabályismeretekből nem elég az alapszintű tudás. A jogszabályok, jogszabály-változások nyomon követésével, a naprakészséggel nagyon sok kár elkerülhető. Gondoljon csak arra, hogy egy igazán népes államigazgatási, büntetőjogi, hatósági apparátus készül minden pillanatban lecsapni, ha csak egy kis hibát vét, és nem figyel oda.

 

Program

Regisztráció a "Gazdasági jog" tréningnapra

 

Az Opten partnereit 20% kedvezmény illeti meg a részvételi díjból!

 

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 43. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 221
Végelszámolás 337
Hivatalból való törlés 53

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 46
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1050

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 601 db.

A héten 12865 cégnév, 3610 székhelycím és 1134 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517921 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

Különleges törvényességi felügyeleti eljárások

 

A cégbíróság a cég működését felfüggesztheti és zárgondnokot rendelhet ki, ha tudomására jut, hogy nemzetközi jogi kötelezettségén alapuló, vagy uniós jogi aktuson alapuló intézkedések által elrendelt pénzügyi vagy vagyoni korlátozás hatálya alá tartozik (Ctv. 85. § (1) bekezdés). Amennyiben a felfüggesztésre okot adó helyzet megszűnik, a cégbíróság a felfüggesztést megszünteti (Ctv. 85. § (2) bekezdés).

A cégbíróság más hatóság eljárását kezdeményezheti, ha a cég jogellenes működése vagy a vezető tisztségviselők jogszabálysértő magatartása a tagok vagy a hitelezők érdekeit sérti és jogaik védelmében azt a cégbíróság szükségesnek találja. Az a hatóság, amelynek eljárását a cégbíróság kezdeményezte harminc napon belül köteles a cégbíróságot tájékoztatni, hogy az eljárást megindította-e, illetve a későbbiekben arról, hogy az milyen eredménnyel illetve intézkedéssel zárult (Ctv. 86. § ).

Ha a cég a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségének az adójogi jogkövetkezmények alkalmazása ellenére nem tett eleget, az állami adóhatóság erről haladéktalanul tájékoztatja a cégbíróságot. A jelzés alapján a cégbíróság hivatalból jár el (Ctv. 87. § (1) bekezdés). Ha a cég nem tett eleget a számviteli törvény szerinti beszámoló megküldési kötelezettségének, a cégbíróság legkésőbb az állami adóhatóság elektronikus értesítése megküldésétől számított húsz napon belül, ha a cég mulasztását megállapítja a céget megszűntnek nyilvánítja, és felügyeleti illeték megfizetésére kötelezi (Ctv. 87. § (2) bekezdés). Ha a cég a megszűntnek nyilvánítását kimondó végzés jogerőre emelkedését megelőzően a beszámoló letétbe helyezési illetve közzétételi kötelezettségének eleget tesz, a megszűntnek nyilvánítási eljárást meg kell szüntetni. A cég számára ez a határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye (Ctv. 87. § (3) bekezdés). A felügyeleti illeték megfizetése alól a beszámoló utólagos letétbe helyezése nem mentesíti a céget (Ctv. 87. § (4) bekezdés).

A cégjegyzékbe bejegyzett személy kérelmére törvényességi felügyeleti eljárást kell lefolytatni, ha a kérelmező igazolja, hogy a cég vezető tisztségviselőjétől írásban kérte, hogy törlését kérje a cégjegyzékből, ennek azonban a vezető tisztségviselő hatvan napon belül nem tett eleget. A kérelemhez a felhívás elküldését igazoló iratot csatolni kell (Ctv. 88. § (1) bekezdés). Ha a kézbesítési megbízott fordul kérelemmel a cégbírósághoz, akkor igazolnia kell, hogy az általa képviselt külföldi személyt írásban értesítette lemondásáról, de a külföldi személy hatvan napon belül nem jelölt ki új kézbesítési megbízottat, vagy a lemondást tartalmazó okirat a külföldi személy részére nem volt kézbesíthető. A kézbesítési megbízott kérelméhez a felhívás elküldését illetve annak sikertelen kézbesítését igazoló iratot köteles csatolni. A kézbesítési megbízott a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására irányuló kérelme benyújtásáig köteles feladatát ellátni, kivéve, ha már a lemondását tartalmazó okirat kézbesítése is sikertelen volt (Ctv. 88. § (2) bekezdés). A fenti eljárások illeték és közzétételi költség megfizetése nélkül megindíthatók (Ctv. 88. § (4) bekezdés). Ha a cégbíróság olyan személy kézbesítési megbízottját törölte a cégjegyzékből, aki a cég képviseletére kizárólagosan jogosult, akkor ezzel egyidejűleg megindítja a cég megszüntetésére irányuló eljárást (Ctv. 88. § (5) bekezdés).

Az ismeretlen cég ellen a cégbíróság megindítja a megszüntetési eljárást, megkeresi tagjait vagy szükség esetén a Cégközlönyben közzétett felhívás útján felhívja őket a cég törvényes működésének helyreállítására. Ismeretlennek kell tekinteni azt a céget, amely sem székhelyén, sem telephelyén, sem fióktelepén nem található, és a cég képviseletére jogosult személy lakóhelye is ismeretlen illetve kézbesítési megbízottja sem fellelhető. A tagok a törvényes működés helyreállítása érdekében a legfőbb szervet is összehívhatják (Ctv. 89. §).  Ha a cégjegyzék nem tartalmazza a cég adatait, vagy a cég valamennyi tagja és vezető tisztségviselője ismeretlen, a cégbíróság a Cégközlönyben felhívást tesz közzé, hogy akinek a cég székhelyéről, működéséről illetve a képviselő lakóhelyéről tudomása van, harminc napon belül a cégbíróságnak jelentse be (Ctv. 90. § (1) bekezdés). Ha érdemi bejelentés érkezik, a cégbíróság felhívja a vezető tisztségviselőt változás bejegyzési kérelem benyújtására, és ennek eredményessége esetén az eljárást megszünteti (Ctv. 90. § (2) bekezdés).  A hirdetmény vagy a felhívás eredménytelensége esetén a cégbíróság a céget megszünteti (Ctv. 90. § (3) bekezdés.

 

Magyar Közlöny 140-143/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

140/2012. október 25.

 

 

2012. évi CL. törvény

A Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

 2012.10.26.

2012. évi CLI. törvény

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 2012.10.28.

2012. évi CLII. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

 2012.11.02.

2012. évi CLIII. törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

 2012.10.26.

2012. évi CLIV. törvény

Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról

 2012.10.26.

2012. évi CLV. törvény

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról

 2012.11.02.

2012. évi CLVI. törvény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

 2012.11.02.

297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2012.10.31.

298/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

A Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.10.26.

46/2012. (X. 25.) KIM rendelet

Az egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.11.02.

1460/2012. (X. 25.) Korm. határozat

A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról

 2012.10.25.

128/2012. (X. 25.) ME határozat

A Meteorológiai Világszervezet Rendkívüli Kongresszusán történő részvételről

 2012.10.25.

141/2012. október 26.

 

 

299/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.10.27.

300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

 2012.10.27.

301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.11.25.

302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2012.10.27.

303/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.11.01.

17/2012. (X. 26.) PSZÁF rendelet

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2013.01.01.

53/2012. (X. 26.) BM rendelet

A polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 2012.11.26.

1461/2012. (X. 26.) Korm. határozat

A GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis" című] projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 2012.10.26.

1462/2012. (X. 26.) Korm. határozat

A TÁMOP-1.3.1 -12-2012-0001 azonosító számú („A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II." című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2012.10.26.

1463/2012. (X. 26.) Korm. határozat

Az ÉAOP-3.1.1 -11 -2011 -0009 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3109. j. és 3121.J. utakon" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.10.26.

1464/2012. (X. 26.) Korm. határozat

Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében gazdaságfejlesztési célú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

 2012.10.26.

1465/2012. (X. 26.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott „62. sz. főút M8 (Duna-híd) és Székesfehérvár között - 11,5 t burkolat-megerősítés és elkerülő utak kiépítése" című kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

 2012.10.26.

1466/2012. (X. 26.) Korm. határozat

Miskolc Hosszú távú Közlekedésfejlesztési Koncepciója megvalósítását célzó, a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott, illetve finanszírozni tervezett, Miskolc Megyei Jogú Várost érintő egyes projektekről

 2012.10.26.

1467/2012. (X. 26.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („26. számú főút, Miskolc északi elkerülő II. ütem" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2012.10.26.

1468/2012. (X. 26.) Korm. határozat

A GSM-R nagyprojekt állami felügyelő mérnöki feladatairól

 2012.10.26.

1469/2012. (X. 26.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterv 2-6. prioritásának a megállapításáról

 2012.10.26.

142/2012. október 27.    

304/2012. (X. 27.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2012.10.28.

1470/2012. (X. 27.) Korm. határozat

A Gazdasági Konzultáció eredményeiről történő tájékoztatásadással összefüggő feladatokról

2012.10.27.

143/2012. október 29.    

305/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

2012.10.30.

306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

Egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2012.11.03.

307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról

2012.11.03.

54/2012. (X. 29.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosításáról

2012.10.30.

55/2012. (X. 29.) BM rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról

2012.11.13.

111/2012. (X. 29.) VM rendelet

Egyes állattenyésztési támogatások 2012. évre vonatkozó keretösszegének módosításáról

2012.10.30.

Köm. 5053/2012/4. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2012.10.29.

Köf. 5055/2012/8. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2012.10.29.

1471/2012. (X. 29.) Korm. határozat

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló Egyezmény Részes Feleinek Értekezletein való részvételről

2012.10.29.

1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról

2013.01.01.

1473/2012. (X. 29.) Korm. határozat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2012.10.29.

1474/2012. (X. 29.) Korm. határozat

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról

2012.10.29.

1475/2012. (X. 29.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2012. évi működési költségeinek támogatása érdekében

2012.10.29.

1476/2012. (X. 29.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2012.10.29.

1477/2012. (X. 29.) Korm. határozat

A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról

2012.10.29.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. október 25. 55. évfolyam, L 295

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 980/2012/EU (2012. október 17.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a Shetlandnél, a Fair-szigetnél és Foulánál az egyesült királyságbeli alapvonalaktól számított hat mérföldön belüli vizek kivételével a IIa, IIIa és IV övezet uniós vizein folytatott, homoki angolnákra irányuló halászat és a kapcsolódó járulékos fogások tilalmáról
A Bizottság 981/2012/EU (2012. október 17.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 0 és 1 terület grönlandi vizein, valamint az V és XIV övezet grönlandi vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 982/2012/EU (2012. október 18.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról
A Bizottság 983/2012/EU (2012. október 22.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IVa övezet uniós vizein, a VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezetben, az Vb övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, fattyúmakrélákra irányuló halászat és a kapcsolódó járulékos fogások tilalmáról
A Bizottság 984/2012/EU (2012. október 24.) végrehajtási rendelete a közös halászati politika megfigyelési és ellenőrzési rendszereinek megvalósítása során felmerült tagállami kiadások tekintetében a 861/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 391/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 985/2012/EU (2012. október 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/658/EU (2012. október 9.) végrehajtási határozata a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Bizottság 2012/659/EU (2012. október 23.) végrehajtási határozata a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján egy, a Dán Királyság által kért eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 7182. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról szóló tájékoztatóhoz (  HL L 219., 2008.8.14.)
2012. október 25. 55. évfolyam, L 296

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 965/2012/EU (2012. október 5.) rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről
2012. október 26. 55. évfolyam, L 297

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 986/2012/EU (2012. október 22.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (PSC-huzalok és -sodratok) behozatalára a 383/2009/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vám alkalmazási körének tisztázásáról
A Tanács 987/2012/EU (2012. október 22.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó, a Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd által gyártott vasalódeszkák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről
A Bizottság 988/2012/EU (2012. október 25.) végrehajtási rendelete az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a mandarinra és a satsumára, a klementinre, az articsókára, a narancsra és a cukkinire kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 989/2012/EU (2012. október 25.) végrehajtási rendelete a Trichoderma reesei (MULC 49755) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz és a Trichoderma reesei (MULC 49754) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz tojótyúkok és kisebb hízó- és tojóbaromfifajok takarmányához adott adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Aveve NV)
A Bizottság 990/2012/EU (2012. október 25.) végrehajtási rendelete a Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 991/2012/EU (2012. október 25.) végrehajtási rendelete a cink-klorid-hidroxid-monohidrát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 992/2012/EU (2012. október 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 993/2012/EU (2012. október 25.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2012. októberi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/31/EU (2012. október 25.) végrehajtási irányelve a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a pisztrángok vírusos vérfertőzésére fogékony fajok felsorolásának kiigazítása és a járványos fekélybetegségre vonatkozó bejegyzés törlése érdekében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/662/KKBP (2012. október 25.) határozata az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) régiójában a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelmével és túlzott felhalmozódásával kapcsolatos kockázat csökkentését célzó tevékenységek támogatásáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU-EFTA egységes árutovábbítási Vegyes Bizottság 4/2012 2012/663/EU (2012. június 26.) határozata az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény módosításáról
2012. október 26. 55. évfolyam, L 298

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom (2012. október 25.) rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2012. október 27. 55. évfolyam, L 299

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/26/EU (2012. október 25.) irányelve a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/28/EU (2012. október 25.) irányelve az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 994/2012/EU (2012. október 25.) határozata a tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 995/2012/EU (2012. október 26.) végrehajtási rendelete a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról
A Bizottság 996/2012/EU (2012. október 26.) végrehajtási rendelete a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 284/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 997/2012/EU (2012. október 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/664/EU (2012. október 25.) határozata a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Svédországgal való automatizált adatcsere megindításáról
A Tanács 2012/665/KKBP (2012. október 26.) határozata a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2012/666/EU (2012. október 25.) végrehajtási határozata a 2008/855/EK határozatnak a klasszikus sertéspestis magyarországi előfordulásával összefüggő járványügyi intézkedésekre vonatkozóan történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 7433. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/667/EU (2012. október 25.) végrehajtási határozata a 2011. évi hollandiai madárinfluenza-járvány leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2012) 7440. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/668/EU (2012. október 25.) végrehajtási határozata a 2011. évi bulgáriai ragadós száj-és körömfájás leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2012) 7454. számú dokumentummal történt)
2012. október 30. 55. évfolyam, L 300

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött, egy vitarendezési mechanizmus létrehozásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről
A Tanács 2012/669/EU (2012. október 9.) határozata az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió általi aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

A Tanács 2012/670/EU (2012. október 9.) határozata az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Tanács 998/2012/EU (2012. október 9.) rendelete az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról
A Tanács 999/2012/EU (2012. október 9.) rendelete az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról
A Bizottság 1000/2012/EU (2012. október 25.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1001/2012/EU (2012. október 25.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az I, II és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1002/2012/EU (2012. október 29.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 181. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 1003/2012/EU (2012. október 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

 

Az Európai Unió Bírósága

A Bíróság 2012/671/EU (2012. október 23.) határozata a Bíróság elnökhelyettesének igazságszolgáltatási feladatairól
2012. október 30. 55. évfolyam, L 301

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/660/EU (2012. március 27.) határozata a Portugália által a Banco Português de Negócios (BPN) szerkezetátalakítása érdekében végrehajtott SA.26909 (2011/C) sz. intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 2043. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/661/EU (2012. június 27.) határozata a Málta által az Air Malta plc részére nyújtani kívánt SA.33015 (2012/C) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2012) 4198. számú dokumentummal történt)
2012. október 25. 55. évfolyam, C 324
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 324/01 A Bizottság véleménye (2012. október 24.) Németország kormánya által az Egyesült Királyságban az AquaSpec Ltd által gyártott AquaSpec AQ02 típusú mentőmellénylámpa tekintetében tett ideiglenes intézkedésekről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 324/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 324/03 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 324/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 324/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 324/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 324/07 Ajánlattételi felhívás – EACEA/34/12 – MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és oktatás – i2i Audiovisual
 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 324/08 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 324/09 A Risdal Touring AS 2012. június 2-án benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-4/12. sz. ügy)
2012/C 324/10 A Borgarting lagmannsrett 2012. május 21-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Staten v/Arbeidsdepartementet kontra Stig Arne Johnsson ügyben (E-3/12. sz. ügy)
2012/C 324/11 A Konkurrenten.no AS 2012. június 2-án benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-5/12. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 324/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6642 – Eaton Corporation/Cooper Industries)
2012. október 26. 55. évfolyam, C 325
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 325/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 325/02 A Tanács következtetései az európai jogszabály-azonosító (ELI) bevezetésére irányuló felkérésről
2012/C 325/03 Az alábbi információt a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében előírt listára felvett, az 542/2012/EU tanácsi végrehajtási rendeletben felsorolt ABDOLLAHI Hamed (a.k.a Mustafa Abdullahi), ARBABSIAR Manssor (a.k.a. Mansour Arbabsiar), SHAKURI Ali Gholam és SOLEIMANI Qasem (a.k.a Ghasem Soleymani, a.k.a Qasmi Sulayman, a.k.a Qasem Soleymani, a.k.a Qasem Solaimani, a.k.a Qasem Salimani, a.k.a Qasem Solemani, a.k.a Qasem Sulaimani, a.k.a Qasem Sulemani) figyelmébe ajánljuk
 

Európai Bizottság

2012/C 325/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Európai Védelmi Ügynökség

2012/C 325/05 A 2011. gazdálkodási évre vonatkozó összesített elszámolások bemutatása
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 325/06 Ajánlattételi felhívás – EACEA/40/12 – MEDIA 2007 – Promóció/Piachoz jutás
2012. október 26. 55. évfolyam, C 325A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 325 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — hetedik kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz
2012. október 26. 55. évfolyam, C 326
2012/C 326/01 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata
  Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata
  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata
  Jegyzőkönyvek
  Mellékletek
  A 2007. december 13-án aláírt Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia zárónyilatkozatához csatolt nyilatkozatok
  Megfelelési táblázatok
2012/C 326/02 Az Európai Unió Alapjogi Chartája
2012. október 26. 55. évfolyam, C 327
012/C 327/01 Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (egységes szerkezetbe foglalt változat)
2012. október 26. 55. évfolyam, C 328
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 328/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. szeptember 1-jétől2012. szeptember 30-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok))
2012/C 328/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. szeptember 1-jétől2012. szeptember 30-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. október 26. 55. évfolyam, C 329
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 329/01 Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelethez kapcsolódó nyilatkozatok
2012. október 27. 55. évfolyam, C 330
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 330/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6684 – Vivescia/Atrixo)
2012/C 330/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6727 – Carlyle/DuPont Performance Coatings Business)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 330/03 Értesítés a 2012/665/KKBP tanácsi határozattal módosított, a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP tanácsi határozatban és a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1284/2009/EU tanácsi rendeletben előírt intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 330/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2012/C 330/05 14/2012. sz. különjelentés: „Az uniós higiéniai előírások végrehajtása az Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott tagállamok vágóhídjain”
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 330/06 Értesítés az Orosz Föderációból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 330/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6743 – Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance Company/HDI Poland)
2012/C 330/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6734 – Koch Industries/Guardian) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 330/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6745 – SNCF/Haselsteiner Familien-Privatstiftung/Augusta Holding/Rail Holding) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 330/10 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Helyesbítések

2012/C 330/11 Helyesbítés „A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó tájékoztatási tevékenységek támogatása – Tájékoztatási tevékenységek végrehajtása a 2013. évi 05 08 06 költségvetési jogcímcsoport keretében” című pályázati felhíváshoz (  HL C 223., 2012.7.27.)
2012. október 27. 55. évfolyam, C 331
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 331/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 319., 2012.10.20.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 331/02 C-355/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. szeptember 5-i ítélete — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa (Schengeni határ-ellenőrzési kódex — 2010/252/EU határozat — A külső tengeri határok őrzése — A határőrizetre vonatkozó kiegészítő részletszabályok bevezetése — A Bizottság végrehajtási jogköre — Terjedelem — Megsemmisítés iránti kérelem)
2012/C 331/03 C-490/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 617/2010/EU, Euratom rendelet — Az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek Bizottság részére történő bejelentése — A jogalap megválasztása — EUMSZ 337. cikk és EAK 187. cikk — EUMSZ 194. cikk)
2012/C 331/04 C-544/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Deutsches Weintor eG kontra Land Rheinland-Pfalz (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jogszabályok közelítése — Közegészség — A fogyasztók tájékoztatása és védelme — Élelmiszerek címkézése és kiszerelése — A „tápanyag-összetételre vonatkozó állítás” és az „egészségre vonatkozó állítás” fogalma — 1924/2006/EK rendelet — Bor „könnyen emészthetőnek” való minősítése — Csökkentett savasságra való hivatkozás — Több mint 1,2 térfogatszázalék alkoholt tartalmazó italok — Az egészségre vonatkozó állítás megtiltása — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 15. cikk, (1) bekezdés — A foglalkozás megválasztásának szabadsága — 16. cikk — A vállalkozás szabadsága — Összeegyeztethetőség)
2012/C 331/05 C-619/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Trade Agency Ltd kontra Seramico Investments Ltd (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — Végrehajtás — Megtámadási okok — Az eljárást megindító irat kézbesítésének hiánya — A megkeresett bíróság általi felülvizsgálat — Terjedelem — A tanúsítványban szereplő információk értéke — A közrend megsértése — Indokolás nélküli bírósági határozat)
2012/C 331/06 C-18/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 6.-i ítélete (az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs kontra Philips Electronics UK Ltd (Letelepedés szabadsága — Adójogszabályok — Társasági adó — Adókedvezmény — A más tagállamban illetőséggel rendelkező társaság külföldi illetőségű állandó telephelye által belföldön elszenvedett veszteségeknek az ugyanazon cégcsoporthoz tartozó, belföldi illetőségű társaságra történő átadását kizáró nemzeti jogszabályok)
2012/C 331/07 C-42/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. szeptember 5-i ítélete (a Cour d’appel d’Amiens (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge ellen kiadott európai elfogatóparancs (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2002/584/IB kerethatározat — Európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások — A 4. cikk 6. pontja — Az európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának mérlegelhető oka — Végrehajtás a nemzeti jogban — A kibocsátó tagállam állampolgárságával rendelkező elfogott személy — Szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs — Az európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának lehetőségét az említett állam állampolgárságával rendelkező keresett személyek esetére fenntartó tagállami jogszabály)
2012/C 331/08 C-71/11. és C-99/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2012. szeptember 5-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bundesrepublik Deutschland kontra Y (C-71/11. sz. ügy), Z (C-99/11. sz. ügy) (2004/83/EK irányelv — A menekült jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás nyújtásának feltételeire vonatkozó minimumszabályok — A 2. cikk c) pontja — „Menekült” jogállás — A 9. cikk (1) bekezdése — Az „üldöztetés” fogalma — A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Vallás, mint az üldöztetés oka — Ezen üldöztetési ok és az üldöztetés közötti viszony — Az ahmadiyya vallási közösség pakisztáni állampolgárságú tagjai — A vallás nyilvános kifejezésre juttatásához való jog pakisztáni hatóságok általi megtiltása — Olyan cselekmények, amelyek elegendően súlyosak ahhoz, hogy az érintett személy alappal tarthasson attól, hogy vallása miatt üldöztetésnek lesz kitéve — A tények és körülmények egyedi értékelése — 4. cikk)
2012/C 331/09 C-83/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. szeptember 5-i ítélete (az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Secretary of State for the Home Department. kontra Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman („2004/38/EK irányelv — Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga — 3. cikk, (2) bekezdés — Az uniós polgár eltartott »más családtagjai« beutazásának és tartózkodásának a nemzeti jogszabályokkal összhangban való megkönnyítésére vonatkozó kötelezettség”)
2012/C 331/10 C-96/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete — August Storck KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — Csokoládéegér formájából álló térbeli megjelölés)
2012/C 331/11 C-147/11. és C-148/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Secretary of State for Work and Pensions kontra Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11) (1612/68/EGK rendelet — 2004/38/EK irányelv — A huzamos tartózkodás joga — Szociális segítségnyújtás — Gyermek felügyelete — A származási állam az Unióhoz történő csatlakozása előtti tartózkodás)
2012/C 331/12 C-170/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012 szeptember 6-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden előzetes döntéshozatal iránti kérelme (Hollandia)) — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron kontra Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, korábban Fortis NV (1206/2001/EK rendelet — A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködés — Tárgyi hatály — Az egyik tagállamban lakóhellyel rendelkező és az alapeljárásban félként részt vevő tanúnak valamely másik tagállam bírósága általi kihallgatása — Az illetékes bíróság azon lehetősége, hogy az eljárásban részt vevő felet e bíróság tagállamának joga szerint tanúként maga elé idézze)
2012/C 331/13 C-308/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH kontra Sunstar Deutschland GmbH, korábban John O. Butler GmbH (2001/83/EK irányelv — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 1. cikk, (2) bekezdés, b) pont — A „funkcionális gyógyszer” fogalma — A „farmakológiai hatás” fogalmának meghatározása)
2012/C 331/14 C-324/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Legfelsőbb Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tóth Gábor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 9. cikk — Az „adóalany” fogalma — Levonási jog — Megtagadás — Az adósemlegesség elve — Az egyéni vállalkozói nyilvántartásból törölt számlakibocsátó — Olyan számlakibocsátó, aki nem teljesítette a munkavállalóinak az adóhatóság felé történő bejelentésére irányuló kötelezettségét — Az adóalany azon kötelezettsége, hogy meggyőződjön a számlakibocsátó adóhatósággal szemben tanúsított jogszerű magatartásáról)
2012/C 331/15 C-327/11. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete –United States Polo Association kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — 8. cikk (1) bekezdés b) pont — Összetéveszthetőség — „U.S. POLO ASSN.” szómegjelölés — A POLO-POLO korábbi szóvédjegy jogosultjának felszólalása)
2012/C 331/16 C-471/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Cido Grupa SIA kontra Valsts ieņēmumu dienests (Új tagállamok csatlakozása — Átmeneti intézkedések — Mezőgazdasági termékek — Cukor — 60/2004/EK rendelet — A többletkészleteket terhelő díj mértéke és alapja)
2012/C 331/17 C-487/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (az Administratīvā rajona tiesa (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Laimonis Treimanis kontra Valsts ieņēmumu dienests (918/83/EGK rendelet — Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja, 2. cikk és a 7. cikk, (1) bekezdése — A személyes vagyontárgyak behozatalivám-mentessége — A „háztartási szükségletek kielégítésére használt vagyontárgyak” fogalma — Az Unió vámterületére behozott gépjármű — A gépjárműnek az azt behozó tulajdonos egyik családtagja általi használata)
2012/C 331/18 C-496/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Tribunal Central Administrativo Sul (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Portugal Telecom SGPS SA kontra Fazenda Pública (Héa — Hatodik irányelv — A 17. cikk (2) bekezdése és a 19. cikk — Levonások — Holdingtársaság által igénybe vett szolgáltatások után fizetendő vagy megfizetett adó — A későbbi adóköteles ügyletekkel közvetlen, azonnali és egyértelmű kapcsolatban álló szolgáltatások)
2012/C 331/19 C-524/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Holland Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lowlands Design Holding BV kontra Minister van Financiën (Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — Tarifális besorolás — Csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt hálózsák — A 62092000 vagy 62114290 vámtarifaalszám)
2012/C 331/20 C-367/12. sz. ügy: Az Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Ausztria) által 2012. augusztus 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Corinna Prinz-Stremitzer, Susanne Sokoll-Seebacher
2012/C 331/21 C-383/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-570/10. sz., Environmental Manufacturing LLP kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. május 22-én hozott ítélete ellen az Environmental Manufacturing LLP által 2012. augusztus 8-án benyújtott fellebbezés
2012/C 331/22 C-397/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-203/11. sz., Schiocchet kontra Tanács és Bizottság ügyben 2012. június 18-án hozott végzése ellen a Transport Schiocchet — Excursions által 2012. augusztus 28-án benyújtott fellebbezés
2012/C 331/23 C-400/12. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) által 2012. augusztus 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Secretary of State for the Home Department kontra MG
2012/C 331/24 C-406/12. sz. ügy: 2012. szeptember 4-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság
2012/C 331/25 C-407/12. sz. ügy: 2012. szeptember 3-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság
2012/C 331/26 C-410/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-470/09. sz., medi GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. július 12-én hozott ítélete ellen a medi GmbH & Co. KG által 2012. szeptember 7-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2012/C 331/27 T-133/08., T-134/08., T-177/08. és T-242/09. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. szeptember 18-i ítélete — Schräder kontra CPVO — Hansson (LEMON SYMPHONY) („Növényfajták — A LEMON SYMPHONY növényfajta végleges fajtaleírásának kiigazítására vonatkozó határozat — A LEMON SYMPHONY növényfajta részére megadott közösségi oltalom törlése iránti kérelem — A LEMON SYMPHONY növényfajta részére megadott közösségi oltalom érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem — A SUMOST 01 növényfajta közösségi növényfajta-bejelentése — A CPVO fellebbezési tanácsa előtti szóbeli eljárásra történő idézés — A tárgyalás kitűzésére vonatkozó, legalább egy hónapos határidő”)
2012/C 331/28 T-265/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Németország kontra Bizottság („ERFA — A pénzügyi támogatás csökkentése — Az 1. célkitűzésbe (1994–1999) tartozó, Türingia tartományra (Németország) vonatkozó operatív program”)
2012/C 331/29 T-168/10. és T-572/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Bizottság kontra SEMEA és Commune de Millau („Választottbírósági kikötés — A millau-i (Franciaország) Centre Européen d’Entreprise Locale előkészületi munkálatainak elvégzését és megnyitását magában foglaló, helyi fejlesztési tevékenységre vonatkozó támogatási szerződés — A folyósított előlegek egy részének a visszatérítése — A cégjegyzékből törölt, francia jog hatálya alá tartozó társasággal szemben benyújtott kereset elfogadhatósága — A francia jog alkalmazása — Közigazgatási szerződés — Jogalap nélkül fizetett összeg visszakövetelése — Elévülés — A választottbírósági kikötés érvényesíthetősége — Tartozásátvállalás — A járulékosság elmélete — Harmadik személy javára szóló szerződés”)
2012/C 331/30 T-326/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Fraas kontra OHIM (világosszürke, sötétszürke, bézs, sötétvörös és barna színű négyzetminta) (Közösségi védjegy — Világosszürke, sötétszürke, bézs, sötétvörös és barna színű négyzetminta ábrázolását magában foglaló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 75. cikke és 76. cikkének (1) bekezdése)
2012/C 331/31 T-327/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Fraas kontra OHIM (fekete, sötétszürke, világosszürke és sötétvörös négyzetminta) (Közösségi védjegy — Fekete, sötétszürke, világosszürke és sötétvörös négyzetminta ábrázolását magában foglaló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 75. cikke és 76. cikkének (1) bekezdése)
2012/C 331/32 T-328/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Fraas kontra OHIM (sötétszürke, világosszürke, bézs és sötétvörös színű négyzetminta) (Közösségi védjegy — Sötétszürke, világosszürke, bézs és sötétvörös színű négyzetminta ábrázolását magában foglaló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 75. cikke és 76. cikkének (1) bekezdése)
2012/C 331/33 T-329/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Fraas kontra OHIM (fekete, szürke, bézs és sötétvörös négyzetminta) (Közösségi védjegy — Fekete, szürke, bézs és sötétvörös négyzetminta ábrázolását magában foglaló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 75. cikke és 76. cikkének (1) bekezdése)
2012/C 331/34 T-26/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Fraas kontra OHIM (fekete, homokszínű, barna, sötétvörös és szürke négyzetminta) (Közösségi védjegy — Fekete, homokszínű, barna, sötétvörös és szürke négyzetminta ábrázolását magában foglaló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 75. cikke és 76. cikkének (1) bekezdése)
2012/C 331/35 T-31/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Fraas kontra OHIM (rózsaszínű, ibolyakék, homokszínű és sötétszürke négyzetminta) (Közösségi védjegy — Rózsaszínű, ibolyakék, homokszínű és sötétszürke négyzetminta ábrázolását magában foglaló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 75. cikke és 76. cikkének (1) bekezdése)
2012/C 331/36 T-50/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Fraas kontra OHIM (sötétszürke, világosszürke, fekete, homokszínű, sötétvörös és világosvörös négyzetminta) (Közösségi védjegy — Sötétszürke, világosszürke, fekete, homokszínű, sötétvörös és világosvörös négyzetminta ábrázolását magában foglaló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 75. cikke és 76. cikkének (1) bekezdése)
2012/C 331/37 T-156/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 18-i ítélete — Since Hardware (Guangzhou) kontra Tanács („Dömping — Kínából származó vasalódeszkák behozatala — Eljárás indítása egyetlen társaság ellen — Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontjának második bekezdésében előírt három hónapos határidő — Bizonyítási teher — A kár meghatározása”)
2012/C 331/38 T-164/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Reddig GmbH kontra OHIM — Morleys (kés nyele) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Térbeli közösségi védjegy — Kés nyele — Feltétlen kizáró ok — Kizárólag olyan formából álló megjelölés, amely a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja — A fellebbezési tanács törlést kimondó határozata)
2012/C 331/39 T-220/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Team Bank kontra OHIM — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A f@ir Credit közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi FERCREDIT közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2012/C 331/40 T-231/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Fraas kontra OHIM (sötétszürke, világosszürke, világoskék, sötétkék, okker és homokszínű négyzetminta) (Közösségi védjegy — Sötétszürke, világosszürke, világoskék, sötétkék, okker és homokszínű négyzetminta ábrázolását magában foglaló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 75. cikke és 76. cikkének (1) bekezdése)
2012/C 331/41 T-267/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Video Research USA kontra OHIM (VR) („Közösségi védjegy — A VR közösségi ábrás védjegy — A védjegyoltalom megújítása iránti kérelem hiánya — A védjegy törlése az oltalom lejártakor — Igazolás iránti kérelem — A 207/2009/EK rendelet 81. cikke”)
2012/C 331/42 T-460/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 18-i ítélete — Scandic Distilleries kontra OHIM — Brügerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BÜRGER közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi Bürgerbräu közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 331/43 T-241/03. REV. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 11-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Eljárás — Perújítási kérelem — A Törvényszék későbbi ítéletének következményei — Új tény — Hiány — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 331/44 T-145/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 6-i végzése — Bredenkamp és társai kontra Bizottság („Közös kül- és biztonságpolitika — A zimbabwei helyzet tekintetében hozott korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság”)
2012/C 331/45 T-180/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 6-i végzése — Nickel Institute kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Bizonyos nikkelkarbonát-vegyületeknek a veszélyes anyagként történő osztályozása, csomagolása és címkézése — 2008/58/EK irányelv és 2009/2/EK irányelv — A 67/548/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő harmincadik és harmincegyedik hozzáigazítása — A hozzáférés részleges elutasítása — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság”)
2012/C 331/46 T-222/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 6-i végzése — Rautenbach kontra Tanács és Bizottság („Közös kül- és biztonságpolitika — A zimbabwei helyzet tekintetében hozott korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság”)
2012/C 331/47 T-564/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 5-i végzése — Farage kontra Parlament és Buzek (Intézményi jog — A Parlament elnökének azon határozata, amelyben valamely európai parlamenti képviselőtől tíz napra megvonta a napidíjra való jogosultságát — A Parlament jogi ügyekért felelős bizottságának azon határozata, amelyben elfogadhatatlannak nyilvánítja a képviselő parlamenti mentességre történő hivatkozását — A Törvényszék hatáskörének nyilvánvaló hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2012/C 331/48 T-642/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 4-i végzése — Mische kontra Parlament (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Besorolási fokozatba való besorolás — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt kiírt versenyvizsga — A tények elferdítése — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2012/C 331/49 T-352/12. sz. ügy: 2012. augusztus 3-án benyújtott kereset — Grupo Flexi de León kontra OHIM — (FLEXI)
2012/C 331/50 T-372/12. sz. ügy: 2012. augusztus 20-án benyújtott kereset — El Corte Inglés kontra OHIM — Apro Tech (APRO)
2012/C 331/51 T-376/12. sz. ügy: 2012. augusztus 21-én benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság
2012/C 331/52 T-377/12. sz. ügy: 2012. augusztus 22-én benyújtott kereset — Spa Monopole kontra OHIM — Olivar Del Desierto (OLEOSPA)
2012/C 331/53 T-380/12. sz. ügy: 2012. augusztus 22-én benyújtott kereset — Demon International kontra OHIM — Big Line Sas di Graziani Lorenzo (DEMON)
2012/C 331/54 T-388/12. sz. ügy: 2012. augusztus 30-án benyújtott kereset — Singer kontra OHIM — Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő (CORDIO)
2012/C 331/55 T-389/12. sz. ügy: 2012. szeptember 5-én benyújtott kereset — EDF kontra Bizottság
2012/C 331/56 T-392/12. sz. ügy: 2012. szeptember 3-án benyújtott kereset — Lavazza kontra OHIM — Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO)
2012/C 331/57 T-394/12. sz. ügy: 2012. augusztus 28-án benyújtott kereset — Alfastar Benelux kontra Tanács
2012/C 331/58 T-398/12. sz. ügy: 2012. szeptember 6-án benyújtott kereset — Cosma Moden kontra OHIM — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)
2012/C 331/59 T-399/12. sz. ügy: 2012. szeptember 6-án benyújtott kereset — Cosma Moden kontra OHIM — s.Oliver Bernd Freier (COSMA)
2012/C 331/60 T-401/12. sz. ügy: 2012. szeptember 10-én benyújtott kereset — Klingel kontra OHIM — Develey (JUNGBORN)
2012/C 331/61 T-405/12. sz. ügy: 2012. szeptember 10-én benyújtott kereset — Gouveia de Cruz kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 331/62 F-89/12. sz. ügy: 2012. augusztus 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 331/63 F-91/12. sz. ügy: 2012. szeptember 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012. október 30. 55. évfolyam, C 332
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 332/01 A Bizottság közleménye – az áruk származásával kapcsolatos megalapozott kétség esetén a gazdasági szereplőknek és a tagállami igazgatási szerveknek a preferenciális tarifális megállapodásokkal összefüggésben történő tájékoztatására vonatkozó feltételek meghatározásáról
2012/C 332/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 332/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6733 – Ageas/Groupama Insurance Company)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 332/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 332/05 A Bizottság közleménye az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének végrehajtásáról (A rendelet hatálya alá tartozó közösségi műszaki előírások címének és hivatkozásának közzététele)
2012/C 332/06 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2012. november 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 332/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 332/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 332/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6748 – Magna/ixetic)
2012/C 332/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6726 – AAEC/Rabo Investments/Vecelia/HVEG)
2012/C 332/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6671 – LBO France/Aviapartner)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 332/12 Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett listára az 1002/2012/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Ayyub Bashir és Aamir Ali Chaudhry számára
2012. október 30. 55. évfolyam, C 333
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 333/01 Állami támogatás – Németország – SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.34890 (2012/C) (ex 2012/N) számú állami támogatás – Nürburgring – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 333/02 Állami támogatás – Belgium, Franciaország, Luxemburg – Állami támogatás SA 34925 (2012/C) (korábbi 2012/N) Dexia – Garancia felső határának emelése – Belgium, SA 34927 (2012/C) (korábbi 2012/N) Dexia – Garancia felső határának emelése – Luxemburg, SA 34928 (2012/C) (korábbi 2012/N) Dexia – Garancia felső határának emelése – Franciaország – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 333/03 Állami támogatás – Németország – SA.34118 (2012/C) (ex 2011/N) számú állami támogatás – LIP – A Porsche Leipzig javára nyújtott támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!