7. évfolyam 43. szám 2012.10.24.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Meghívó a

 „Bírói Gyakorlat Füzetek”

című induló könyvsorozatának bemutatójára.

 

Köszöntőt mond: Ződi Zsolt, az Opten Kft. jogi kiadói igazgatója

A sorozatot bemutatja: Osztovits András, kúriai bíró

Az első kötetet bemutatja: Orosz Árpád, kúriai bíró

 

Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia Angyal Pál terme, Budapest, 1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.

 

Időpont: 2012. október 30. 15.00

 

Részvételi szándékát a büfé szervezésének megkönnyítése miatt kérjük, a bgyf@opten.hu email címen jelezze!

 

***

 

Nehéz vitatkozni azzal, hogy a bírói gyakorlat szerepe felértékelődőben van Magyarországon is. Vannak olyan jogterületek, ahol ennek ismerete nélkül lehetetlen jogszerű magatartást tanúsítani, okiratot szerkeszteni, vagy pert nyerni.

 

Ebben a helyzetben a bírói gyakorlat által dominált területek világos, lényegre törő, magas szakmai színvonalú feldolgozása, összefoglalása nagyon fontos feladat lett. Az Opten új könyvsorozata új műfajt szeretne meghonosítani Magyarországon: az egyszerű döntvénytárak és a sokszor túl hosszú és nehezen olvasható kommentárak között elhelyezkedő kiadványtípust, – egy adott jogterület magyarázott döntvényeinek gyűjteményét. A füzetek – amelyek valójában inkább kisebb méretű kézikönyvek – az említett jogterületek anyagát dolgozzák fel. Az adott terület kisebb részterületekre, annak szűkebb jogi problémacsoportjait megtestesítő témákra van felosztva, majd ezeken belül találjuk a „vezető jogesetek” ismertetéseit

 

A könyvek több tucat jogesetet ismertetnek, és külön érdekességük, hogy nemcsak folyóiratokban közzétett, hanem itt meg nem jelent, de a szerzők szerint mégis fontos kérdéseket taglaló határozatokat is.

 

A Kiadó az első évben a most megjelenő köteten kívül hat jogterületet feldolgozását ígéri. (Társasági jogviták, házassági vagyonjog, közlekedési bűncselekmények, perújítás a polgári perben, szomszédjogok, és általános szerződési feltételek.) 

 

A kiadványok elektronikus formában a kiadó jogi adatbázisában, az OptiJUS „Kommentár modulján” folyamatosan megjelennek.

Ződi Zsolt – az Opten jogi kiadói igazgatója

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 42. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 5
Felszámolás 354
Végelszámolás 331
Hivatalból való törlés 57

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 120
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1033

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 659 db.

A héten 13438 cégnév, 3823 székhelycím és 1172 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517947 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A cégbíróság intézkedései a törvényességi felügyeleti eljárásban

 

A törvényes állapot helyreállítása érdekében a jogszabálysértés súlyához és az eset körülményeihez képest a cégbíróság különböző intézkedéseket hozhat. Eszerint ha a cég felhívás ellenére a törvénysértő állapotot nem szünteti meg, ismételten felhívhatja a céget a törvényes működés helyreállítására, és arra, hogy erről a cégbíróságot tájékoztassa. A céget illetve ha a jogszabálysértésért a vezető tisztségviselőt terheli a felelősség a vezető tisztségviselőt 10 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja. Megsemmisítheti a cég jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütköző határozatát, és szükség esetén új határozat meghozatalát írhatja elő. Összehívhatja a cég legfőbb szervét vagy erre a feladatra a cég költségére megfelelő személyt bízhat meg feltéve, hogy a törvényes működés a legfőbb szerv határozatával helyreállítható. Legfeljebb kilencven napra felügyelő biztost rendelhet ki, ha a cég törvényes működése másként nem állítható helyre Ctv. 81. § (1) bekezdés).

A cégbíróság az intézkedéseket együttesen és a bírság kiszabását ismételten is alkalmazhatja (Ctv. 81. § (2) bekezdés). Ha a cégbíróság ismételt felhívása sem vezet eredményre, akkor a végzés kézbesítésétől számított kilencven napon a fent meghatározott valamelyik intézkedést alkalmazni kell. Az egyes intézkedések között hat hónapnál hosszabb idő nem telhet el (Ctv. 81. § (3) bekezdés). Ha a cég nem tesz eleget a törvénysértő állapot megszüntetése érdekében változás bejegyzési kérelem előterjesztési kötelezettségének, a cégbíróság a törvénysértő cégadatot hivatalból is törölheti a fenti intézkedések alkalmazásával egyidejűleg (Ctv. 81. § (4) bekezdés). A bíróság a jogszabálysértő állapot megszüntetésére történő felhívást és a bírság kiszabását a minősített többséget biztosító befolyás megszerzőjével szemben is alkalmazhatja, ha az elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti bejelentési kötelezettségét (Ctv. 81. § (5) bekezdés). Ha a cégbíróság a fenti intézkedések bármelyikének alkalmazását követően úgy ítéli meg, hogy a törvényes működés nem állítható helyre, a céget megszűntnek nyilvánítja (Ctv. 81. § (6) bekezdés).

Ha a cégbíróság felügyelő biztost rendel ki, a végzésben meghatározza a jogkörét. A vezető tisztségviselők jogkörüket csak a felügyelő biztos részére biztosított jogok sérelme nélkül gyakorolhatják. Felügyelő biztosként a cégtől független olyan személy jelölhető ki, aki szerepel az állami szerv vagy kamara által vezetett névjegyzékben és a megbízatást elvállalja. Ilyen személy lehet például ügyvéd, közvetítő, könyvvizsgáló, igazságügyi szakértő. A felügyelő biztos feladatkörét az adott helyzetben általában elvárható gondossággal köteles ellátni. A kötelezettségei megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel (Ctv. 82. § (1) bekezdés). Nem lehet felügyelő biztos, akinek a közeli hozzátartozója vagy élettársa a cég tagja, vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója, felügyelő bizottsági tagja, valamint aki a céggel azonos főtevékenységet folytató cég vezető tisztségviselője (Ctv. 82. § (2) bekezdés). A felügyelő biztos feladata a cég törvényes működésének helyreállítása. Ennek érdekében a vezető tisztségviselőktől illetve a vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet. A felügyelő biztos a cég üzleti titkait köteles megőrizni, a birtokába jutott információkról csak a cégbíróságot tájékoztathatja. A cégbíróság felhívására a felhívásban meghatározott határidőben és módon köteles tevékenységéről beszámolni (Ctv. 82. § (3) bekezdés). Ha a törvényességi eljárás amiatt indult mert a cégnek nincs vezető tisztségviselője, a felügyelő biztos gyakorolja a vezető tisztségviselő hatáskörét is. Ennek érdekében a cégbíróság a felügyelő biztost a cégjegyzékbe vezető tisztségviselőként bejegyzi. A cég kérelmére kirendelt felügyelő biztost a cégbíróság feljogosíthatja arra is, hogy a cég könyveibe betekintsen, valamint szerződéseit, pénzforgalmi számláit megvizsgálhassa (Ctv. 82. § (4) bekezdés). A cég vezető munkavállalói kötelesek  a felügyelő biztost feladata ellátásában támogatni, így részére minden olyan eszközt, iratot illetve információt biztosítani, amely feladata ellátásához szükséges. A felügyelő biztos kérelmére a cégbíróság a tevékenységét akadályozó személyt akár ismételten is pénzbírsággal sújthatja (Ctv. 82. § (5) bekezdés). Ha a felügyelő biztos kijelölésére a cég kérelmére került sor, vezető tisztségviselői jogkörében csak a halaszthatatlan intézkedések megtételére jogosult. Szerződést csak akkor köthet, követelést csak akkor ismerhet el illetve jogról csak akkor mondhat le, ha ezzel a képviselt céget nyilvánvalóan károsodástól menti meg (Ctv. 82. § (6) bekezdés).

A felügyelő biztos jogszabálysértő, vagy a cég, annak tagjai illetve hitelezői érdekét sértő intézkedése ellen a sérelmet szenvedett személy az intézkedés tudomására jutásától számított nyolc napon belül a cégbíróságnál kifogással élhet. A cégbíróság a kérelem megalapozottsága esetén a felügyelő biztos intézkedését megsemmisíti, kötelezi megfelelő intézkedés megtételére vagy más felügyelő biztost rendel ki, ellenkező esetben a kifogást elutasítja (Ctv. 83. § (1) bekezdés). Felügyelő biztos kérelemre történő kirendelése esetén a várható költségeket a cégbíróság felhívására a kérelmező előlegezi meg. Ha a törvényes működés helyreállt vagy a felügyelő biztos működésére rendelkezésre álló kilencven nap eltelt a cégbíróság a felügyelő biztost felmenti, költségeit megállapítja és annak megfizetésére a céget kötelezi. Ha a cég terhére megállapított költség behajthatatlannak bizonyul, úgy azt a kérelmező, hivatalból kirendelt felügyelő biztos esetén pedig az állam viseli. A díjmegállapító végzés ellen külön fellebbezésnek van helye (Ctv. 83. § (2) bekezdés).

Ha cég törvényes működése a megtett intézkedések ellenére sem állítható helyre, a cégbíróság eltiltja a további tevékenységtől, megszűntnek nyilvánítja, kezdeményezi a felszámolását vagy elrendeli a kényszertörlési eljárást amennyiben az adott cégformára irányadó szabályok azt lehetővé teszik. Ha az adott cégformára irányadó jogszabályok szerint sem felszámolásnak sem kényszertörlési eljárásnak nincs helye a cégbíróság az állami adóhatóság egyidejű értesítése mellett a céget hivatalból törli a cégjegyzékből (Ctv. 84. § (1) bekezdés). Ha a cégbíróság úgy ítéli meg, hogy a törvényes működés helyreállítására nincs esély, a céget akár az első eredménytelen intézkedést követően is megszűntnek nyilváníthatja. A céget akkor is megszűntnek lehet nyilvánítani, ha az állami adóhatóság értesítése alapján a cég az adójogi jogkövetkezmények ellenére sem tett eleget a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségének (Ctv. 84. § (2) bekezdés).   

 

Magyar Közlöny 137-139/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

137/2012. október 16.

 

 

293/2012. (X. 16.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.11.01.

294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról

 2012.10.19.

15/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelet

A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2013.01.01.

16/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelet

A pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2013.01.01.

31/2012. (X. 16.) NGM rendelet

A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

 2012.10.31.

Köf. 5051/2012/6. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.10.16.

68/2012. (X. 16.) OGY határozat

Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről, valamint az Állami Számvevőszék tevékenységét érintő egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről és visszavonásáról

 2012.10.17.

69/2012. (X. 16.) OGY határozat

A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

 2012.10.16.

70/2012. (X. 16.) OGY határozat

Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről (2007–2010.) szóló jelentés elfogadásáról

 2012.10.16.

266/2012. (X. 16.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2012.10.16.

1449/2012. (X. 16.) Korm. határozat

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának és feladatainak megváltoztatásáról, összefüggésben az Európai Unió 2014–20 közötti költségvetési időszakára való felkészülés kormányzati feladatairól

 2012.10.16.

1450/2012. (X. 16.) Korm. határozat

A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról

 2012.10.16.

1451/2012. (X. 16.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.10.16.

138/2012. október 17.

 

 

296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.10.18.

52/2012. (X. 17.) BM rendelet

A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2010-2011. évi munkálatairól című, 2011. október 7-én kelt Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez, E és F határszakaszok 2011. című határokmány jóváhagyásáról

 2012.10.25.

34/2012. (X. 17.) EMMI rendelet

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól

 2012.10.20.

1452/2012. (X. 17.) Korm. határozat

A magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1522/2011. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

 2012.10.18.

1453/2012. (X. 17.) Korm. határozat

A Mátyás templommal kapcsolatos forrásigényről

 2012.10.17.

1454/2012. (X. 17.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.10.17.

1455/2012. (X. 17.) Korm. határozat

Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1259/2012. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról

 2012.10.18.

1456/2012. (X. 17.) Korm. határozat

A Tüskecsarnok projekt befejezéséhez kapcsolódó további feladatokról

 2012.10.17.

127/2012. (X. 17.) ME határozat

A Dunai Szabadalmi Intézetről szóló Megállapodás szövegének létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.10.17.

139/2012. október 19.    

22/2012. (X. 19.) MNB rendelet

A „Szent-Györgyi Albert” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2012.10.26.

267/2012. (X. 19.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

2012.10.19.

268/2012. (X. 19.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

2012.10.19.

269/2012. (X. 19.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

2012.10.19.

270/2012. (X. 19.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

2012.10.19.

1457/2012. (X. 19.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról

2012.10.19.

1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2012.10.19.

1459/2012. (X. 19.) Korm. határozat

A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány megszüntetéséről

2012.10.20.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. október 17. 55. évfolyam, L 284

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 951/2012/EU (2012. október 11.) rendelete a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 952/2012/EU (2012. október 11.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 953/2012/EU (2012. október 11.) rendelete a Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet uniós, norvég és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról
A Bizottság 954/2012/EU (2012. október 11.) rendelete a Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet uniós vizein, valamint az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, grönlandi laposhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 955/2012/EU (2012. október 11.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 956/2012/EU (2012. október 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/640/EU (2012. október 11.) végrehajtási határozata az ICES VIIIc körzetben és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben halászatra fordítható többletnapok Spanyolország számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2012) 7086. számú dokumentummal történt)
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2012/641/EU (2012. október 10.) iránymutatása az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/18 iránymutatás módosításáról (EKB/2012/23)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilén-difenildiizocianát, ciklohexán és ammónium-nitrát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1348/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozathoz (  HL L 348., 2008.12.24.)
2012. október 17. 55. évfolyam, L 285

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/642/KKBP (2012. október 15.) határozata a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről
2012. október 17. 55. évfolyam, L 286

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament 2012/544/EU, Euratom (2012. május 10.) határozata az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, I. szakasz – Európai Parlament

Az Európai Parlament 2012/545/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Tanács
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Tanács

Az Európai Parlament 2012/546/EU, Euratom (2012. május 10.) határozata az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság)
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező megjegyzésekkel, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek

Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

a Számvevőszék különjelentéseiről a Bizottság 2010. évi mentesítése kapcsán

Az Európai Parlament 2012/547/EU, Euratom (2012. május 10.) határozata az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2012/548/EU, Euratom (2012. május 10.) határozata a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2012/549/EU, Euratom (2012. május 10.) határozata az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2012/550/EU, Euratom (2012. május 10.) határozata az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2012/551/EU, Euratom (2012. május 10.) határozata a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2012/552/EU, Euratom (2012. május 10.) határozata a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynöksége 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament 2012/553/EU, Euratom (2012. május 10.) határozata az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó elszámolás lezárásáról, III. szakasz – Bizottság
Az Európai Parlament 2012/554/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IV. szakasz – Bíróság

Az Európai Parlament 2012/555/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, V. szakasz – Számvevőszék

Az Európai Parlament 2012/556/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Az Európai Parlament 2012/557/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

Az Európai Parlament 2012/558/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – európai ombudsman
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VIII. szakasz – európai ombudsman

Az Európai Parlament 2012/559/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos

Az Európai Parlament 2012/560/EU (2012. május 10.) határozata a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2010-es költségvetési évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/561/EU (2012. május 10.) határozata a nyolcadik, kilencedik és tizedik Európai Fejlesztési Alap 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó elszámolások lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/562/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/563/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/564/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/565/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/566/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Rendőrakadémia 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Rendőrakadémia 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/567/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Rendőrakadémia 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/568/EU (2012. május 10.) határozata a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/569/EU (2012. május 10.) határozata a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/570/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/571/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/572/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/573/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/574/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Vegyianyag-ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Vegyianyag-ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/575/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Vegyianyag-ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/576/EU (2012. május 10.) határozata a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/577/EU (2012. május 10.) a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/578/EU (2012. május 10.) határozata a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/579/EU (2012. május 10.) határozata a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/580/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/581/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/582/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/583/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/584/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Vasúti Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Vasúti Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/585/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Vasúti Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/586/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Képzési Alapítvány 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Képzési Alapítvány 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/587/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Képzési Alapítvány 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/588/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/589/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/590/EU (2012. május 10.) határozata az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/591/EU (2012. május 10.) határozata az Euratom Ellátási Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/592/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/593/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/594/EU (2012. május 10.) határozata az Eurojust 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Eurojust 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/595/EU (2012. május 10.) határozata az Eurojust 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/596/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Rendőrségi Hivatal 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Rendőrségi Hivatal 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/597/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Rendőrségi Hivatal 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/598/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/599/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/600/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/601/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/602/EU (2012. május 10.) határozata az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/603/EU (2012. május 10.) határozata az Európai GNSS Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/604/EU (2012. május 10.) határozata az Artemis közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Artemis közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/605/EU (2012. május 10.) határozata az Artemis közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/606/EU (2012. május 10.) határozata a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/607/EU (2012. május 10.) határozata a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/608/EU (2012. május 10.) határozata az ENIAC közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az ENIAC közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/609/EU (2012. május 10.) határozata az ENIAC közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/610/EU (2012. május 10.) határozata az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/611/EU (2012. május 10.) határozata az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/612/EU (2012. május 10.) határozata az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/613/EU (2012. május 10.) határozata az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/614/EU (2012. május 10.) határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/615/EU (2012. május 10.) határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/616/EU (2012. május 10.) határozata a SESAR közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

a SESAR közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/617/EU (2012. május 10.) határozata a SESAR közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/618/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/619/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/620/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/621/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/622/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Gyógyszerügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása

az Európai Gyógyszerügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/623/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Gyógyszerügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament (2012. május 10.) állásfoglalása az Európai Unió ügynökségeinek 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: az európai uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
2012. október 18. 55. évfolyam, L 287

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/643/EU (2012. szeptember 24.) határozata az Európai Unió és Kanada közötti, a szállítási lánc biztonságával kapcsolatos kérdéseket érintő vámügyi együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról
A Tanács 2012/644/EU (2012. szeptember 24.) határozata az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében való aláírásáról
A Tanács 2012/645/EU (2012. október 10.) határozata az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti, a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről
A Tanács 2012/646/EU (2012. október 10.) határozata az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújításáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 957/2012/EU (2012. október 17.) végrehajtási rendelete a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének a nyers tej és tejtermékek szállítmányainak Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében szereplő, Holland Antillákra vonatkozó bejegyzés törlésének tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 958/2012/EU (2012. október 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 959/2012/EU (2012. október 17.) végrehajtási rendelete a 2012. december 1-jétől2013. február 28-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/647/EU (2012. október 16.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/648/EU (2012. október 16.) határozata a Régiók Bizottsága egy belga tagjának és egy belga póttagjának kinevezéséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Jordánia Társulási Tanács (2012. október 3.) ajánlása az EU–Jordánia ENP cselekvési terv végrehajtásáról
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 204/11/COL (2011. június 29.) határozata a Norsk Film csoporthoz tartozó vállalatok javára nyújtott állítólagos állami támogatásról (Norvégia)
Az EFTA Felügyeleti hatóság 189/12/COL (2012. május 22.) határozata a norvégiai villamosenergia-termelésnek és -nagykereskedelemnek a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló 597/2009/EK tanácsi rendelet 24. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában az Amerikai Egyesült Államokból származó bioetanol behozatalára vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről szóló, 2012. augusztus 23-i 771/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 229., 2012.8.24.)
Helyesbítés Helyesbítés (az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EK rendeletnek Oroszország tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. július 16-i 644/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 187., 2012.7.17.)
2012. október 19. 55. évfolyam, L 288

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/649/EU (2012. október 15.) határozata az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 960/2012/EU (2012. október 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 961/2012/EU (2012. október 18.) végrehajtási rendelete a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. október első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről
A Bizottság 962/2012/EU (2012. október 18.) végrehajtási rendelete a baromfihús-ágazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 963/2012/EU (2012. október 18.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
A Bizottság 964/2012/EU (2012. október 18.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/650/EU (2012. október 17.) végrehajtási határozata a 2006/766/EK határozat II. mellékletének Curaçaónak és Sint Maartennek az emberi fogyasztásra szánt egyes halászati termékek behozatalára jogosult harmadik országok és területek jegyzékébe való felvétele és a Holland Antillák e jegyzékből való törlése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 7147. számú dokumentummal történt)
2012. október 19. 55. évfolyam, L 289

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

   
A Bizottság 2012/636/EU (2012. január 25.) határozata a Németország által a Deutsche Post AG javára nyújtott C 36/07. (korábbi NN 25/07.) sz. intézkedésről (az értesítés a C(2012) 184. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/637/EU (2012. március 21.) határozata a Cseh Köztársaság által a České aerolinie, a. s. vállalatnak nyújtott SA.29864 (C 6/10) (korábbi NN 1/10) számú Állami támogatásról (ČSA – Czech Airlines a.s. – az Osinek a.s. által nyújtott kölcsön lehetséges Állami támogatási vetületei) (az értesítés a C(2012) 1664. számú dokumentummal történt)
2012. október 20. 55. évfolyam, L 290

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 967/2012/EU (2012. október 9.) rendelete a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a nem adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokat nyújtó, nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 968/2012/EU (2012. október 19.) végrehajtási rendelete a 2011/2012-es halászati idény tekintetében Franciaország által a 847/96/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint visszatartott mennyiségeknek a Vizcayai-öböl vonatkozásában a 2012/2013-as szardellahalászati kvótához való hozzáadásáról
A Bizottság 969/2012/EU (2012. október 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 970/2012/EU (2012. október 19.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2012. október 15. és 16. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2012. év október havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
A Bizottság 971/2012/EU (2012. október 19.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/651/EU (2012. október 18.) végrehajtási határozata a géntechnológiával módosított MIR162 (SYN-IR162-4) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 7198. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU-Libanon Társulási Tanács 2/2012 2012/652/EU (2012. szeptember 17.) határozata a Társulási Bizottság albizottságainak felállításáról
2012. október 20. 55. évfolyam, L 291

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/638/EU (2012. szeptember 24.) végrehajtási határozata a Noordzeekustzone, a Vlakte van de Raan és a Voordelta védett tengeri területeinek megőrzése érdekében Hollandia által javasolt intézkedések megerősítéséről (az értesítés a C(2012) 6510. számú dokumentummal történt)
2012. október 20. 55. évfolyam, L 292

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanácsnak és a tagállamok kormányai Tanács keretében ülésező képviselőinek 2012/639/EU (2012. június 7.) határozata az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között

 

Helyesbítések

Helyesbítés a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 201., 2012.7.27.)
2012. október 23. 55. évfolyam, L 293

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 927/2012/EU (2012. július 16.) rendelete az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek kihasználatlansága esetén alkalmazandó határidők megállapításáról
A Tanács 2012/653/EU (2012. július 16.) határozata az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 973/2012/EU (2012. október 22.) rendelete a 925/2009/EK tanácsi rendelet által a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Kínai Népköztársaságból származó egyes, nem lágyított, 650 mm-nél szélesebb tekercsekben kiszerelt alumíniumfóliák behozatalai által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről
A Bizottság 974/2012/EU (2012. október 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/654/EU (2012. október 4.) végrehajtási határozata hat tagállamnak (Németország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Svédország és az Egyesült Királyság) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjához a 2012. évben nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 6838. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Libanon Társulási Tanács 1/2012 2012/655/EU (2012. szeptember 17.) határozata a Társulási Tanács eljárási szabályzatának megállapításáról
2012. október 24. 55. évfolyam, L 294

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 975/2012/EU (2012. október 19.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Filderkraut / Filderspitzkraut (OFJ)]
A Bizottság 976/2012/EU (2012. október 23.) rendelete a Spanyolországnak 2011-re és a későbbi évekre odaítélt egyes makrélakvótáknak a 2010. évi túlhalászás miatti csökkentéséről szóló 165/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 977/2012/EU (2012. október 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/656/EU (2012. október 22.) határozata a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságnak a Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozása tekintetében a Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsán belül képviselendő európai uniós álláspont meghatározásáról
A Tanács 2012/657/EU (2012. október 22.) határozata a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának és egy osztrák póttagjának kinevezéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek kihasználatlansága esetén alkalmazandó határidők megállapításáról szóló, 2012. július 16-i 927/2012/EU tanácsi rendelethez (  HL L 293., 2012.10.23.)
2012. október 17. 55. évfolyam, C 313
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 313/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 313/02 A Tanács általi kinevezések listája – 2012. május, június, július, augusztus és szeptember (szociális terület)
 

Európai Bizottság

2012/C 313/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 313/04 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 313/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 313/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 313/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 313/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 313/09 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (  HL C 316., 2007.12.28., 1. o.,  HL C 134., 2008.5.31., 16. o.,  HL C 177., 2008.7.12., 9. o.,  HL C 200., 2008.8.6., 10. o.,  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 10. o.,  HL C 37., 2009.2.14., 10. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 20. o.,  HL C 99., 2009.4.30., 7. o.,  HL C 229., 2009.9.23., 28. o.,  HL C 263., 2009.11.5., 22. o.,  HL C 298., 2009.12.8., 17. o.,  HL C 74., 2010.3.24., 13. o.,  HL C 326., 2010.12.3., 17. o.,  HL C 355., 2010.12.29., 34. o.,  HL C 22, 2011.1.22., 22. o.,  HL C 37., 2011.2.5., 12. o.,  HL C 149., 2011.5.20., 8. o.,  HL C 190., 2011.6.30., 17. o.,  HL C 203., 2011.7.9., 14. o.,  HL C 210., 2011.7.16., 30. o.,  HL C 271., 2011.9.14., 18. o.,  HL C 356., 2011.12.6., 12. o.,  HL C 111., 2012.4.18., 3. o.,  HL C 183., 2012.6.23., 7. o.)
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 313/10 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem
2012. október 18. 55. évfolyam, C 314
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 314/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6641 – Verbund/Siemens/E-Mobility Provider Austria)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 314/02 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 314/03 Az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében vett állami támogatásnak nem minősülő intézkedés
2012/C 314/04 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye az állami támogatások visszafizettetése esetén 2012. június 1-jétől három EFTA-államban alkalmazandó kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (A Hatóság 2004. július 14-i 195/04/COL határozata 10. cikkének megfelelően közzétéve)
2012/C 314/05 Az 1251/2011/EU bizottsági rendelet által módosított 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett értékhatárok az EFTA-államok nemzeti fizetőeszközeiben
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 314/06 Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának, „Emberek” egyedi programjához kapcsolódó, 2013. évi munkaprogram alapján
 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 314/07 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 314/08 A DB Schenker 2012. július 9-én benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-7/12. ügy)
2012/C 314/09 A DB Schenker 2012. július 15-én benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-8/12. ügy)
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 314/10 Értesítés az Amerikai Egyesült Államokból származó etanol-aminok behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedésekről és az Amerikai Egyesült Államokból származó etanol-aminok behozatalára vonatkozó dömpingellenes vizsgálat részleges újraindításáró
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 314/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6686 – Terex/GAZ/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 314/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6705 – Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II)
2012. október 18. 55. évfolyam, C 314A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 314 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AD/247/12 – Egységvezető (AD 12) – Közös Kutatóközpont (Karlsruhe, Németország)
2012. október 18. 55. évfolyam, C 315
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2012/C 315/01 Az Európai Számvevőszék pénzügyi beszámolója a 2011-es pénzügyi évről
2012. október 19. 55. évfolyam, C 316
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 316/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 316/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 316/03 A versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. március 12-én tartott ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.793 – EPH és egyéb ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Svédország
2012/C 316/04 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – COMP/39.793 – EPH és társai
2012/C 316/05 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. március 28.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK tanácsi rendelet 23. cikke szerinti eljárással kapcsolatban (Ügyszám COMP/39.793 – EPH és mások) (az értesítés a C(2012) 1999. final számú dokumentummal történt)
2012. október 19. 55. évfolyam, C 316A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2012/C 316 A/01 Eljárás megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat
2012. október 19. 55. évfolyam, C 316E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. július 2–5-i ülések

2012/C 316 E/01 2012. július 2-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 316 E/02 2012. július 3-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 316 E/03 2012. július 4-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 316 E/04 2012. július 5-i ülés jegyzőkönyve
2012. október 20. 55. évfolyam, C 317
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 317/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6702 – Carlyle/BC Partners/Hamilton Sundstrand Industrial)
2012/C 317/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6577 – Avnet/Magirus)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 317/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 317/04 A Bizottság határozata (2012. március 23.) az Európai Unió és a San Marino Köztársaság közötti monetáris megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 317/05 A nyilvántartásba vett és hitelesített hitelminősítő intézetek jegyzéke
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 317/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6717 – Whirlpool/ALNO)
2012. október 20. 55. évfolyam, C 318
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2012/C 318/01 6/2012. sz. vélemény (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerint) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
2012. október 20. 55. évfolyam, C 319
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 319/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 311., 2012.10.13.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 319/02 C-243/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-64/06. sz., FLS Plast A/S kontra Európai Bizottság ügyben 2012. március 6-án hozott ítélete ellen az FLS Plast A/S által 2012. május 16-án benyújtott fellebbezés
2012/C 319/03 C-375/12. sz. ügy: A Tribunal administratif de Grenoble (Franciaország) által 2012. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Margaretha Bouanich kontra Direction départementale des finances publiques de la Drôme
2012/C 319/04 C-377/12. sz. ügy: 2012. augusztus 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa
2012/C 319/05 C-382/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-111/08. sz., Mastercard, Inc. és társai kontra Bizottság ügyben 2012. május 24-én hozott ítélete ellen a MasterCard, Inc., Mastercard International, Inc., Mastercard Europe által 2012. augusztus 6-án benyújtott fellebbezés
2012/C 319/06 C-388/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Olaszország) által 2012. augusztus 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Comune di Ancona kontra Regione Marche
 

Törvényszék

2012/C 319/07 T-394/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 12-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — Végső elszámolás — A finanszírozásból kizárt kiadások — A tagállamok közigazgatási vagy más szerveinek tulajdonítható szabálytalanság, illetve gondatlanság — A 729/70/EGK rendelet 8. cikkének (1) és (2) bekezdése és az 1258/1999/EK rendelet 8. cikkének (1) és (2) bekezdése — Az 595/91/EGK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint továbbított értesítések Bizottság általi értékelésének túlzott késedelme — Ésszerű határidő”)
2012/C 319/08 T-356/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 12-i ítélete — Görögország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Szántóföldi növények — Arányosság — Az átalánykorrekció mértékének növelése ismételt kötelezettségszegés esetén”)
2012/C 319/09 T-119/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 13-i ítélete — Protégé International kontra Bizottság (Verseny — Erőfölénnyel visszaélés — Ír whiskey piaca — Panaszt elutasító határozat — Közösségi érdek hiánya)
2012/C 319/10 T-379/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 13-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („Állami támogatások — Üvegházak fűtéséhez használt gázolaj jövedékiadó-mentessége — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Indokolási kötelezettség — Szelektív jelleg — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége — Versenytorzítás — 92/81/EGK irányelv — 2003/96/EK irányelv — Közösségi iránymutatás a környezetvédelem állami támogatásáról”)
2012/C 319/11 T-404/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 13-i ítélete — National Lottery Commission kontra OHIM — Mediatek Italia és De Gregorio (Egy kéz ábrázolása) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Egy kezet ábrázoló közösségi ábrás védjegy — A 207/2009/EK rendelet 53. cikke (2) bekezdésének c) pontja — A nemzeti jog által védett korábbi szerzői jog fennállása — Bizonyítási teher — A nemzeti jog OHIM általi alkalmazása — Felülvizsgálat”)
2012/C 319/12 T-566/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 12-i ítélete — Ertmer kontra OHIM — Caterpillar (erkat) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Az erkat közösségi szóvédjegy — A korábbi CAT közösségi és nemzeti ábrás és szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — Jóhírnév megsértése — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 319/13 T-72/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 13-i ítélete — Sogepi Consulting y Publicidad kontra OHIM (ESPETEC) („Közösségi védjegy — Az ESPETEC közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — Használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és 7. cikkének (3) bekezdése”)
2012/C 319/14 T-295/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012 szeptember 12-i ítélete — Duscholux Ibérica kontra OHIM — Duschprodukter i Skandinavien (duschy) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő bejelentés alapján történő nemzetközi lajstromozás — A duschy közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi DUSCHO Harmony közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. és 76. cikke”)
2012/C 319/15 T-497/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 5-i ítélete — Euro-Information kontra OHIM (EURO AUTOMATIC PAIEMENT) („Közösségi védjegy — Az EURO AUTOMATIC PAIEMENT közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2012/C 319/16 T-381/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 4-i végzése — DAI kontra Bizottság („Mezőgazdaság — Cukor — A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer — 320/2006/EK és 928/2006/EK rendelet — 2008/445/EK határozat — Visszamenőleges szerkezetátalakítási támogatás”)
2012/C 319/17 T-519/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 6-i végzése — Gozi kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Segítségnyújtás iránti kérelem — Nemzeti büntetőbíróság előtti peres eljárásban felmerült ügyvédi költségek megtérítését a fellebbezőtől megtagadó bizottsági határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)
2012/C 319/18 T-657/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 6-i végzése — Technion és Technion Research & Development Foundation kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hatodik keretprogram — A Bizottság azon szándékáról tájékoztató levél, hogy be kívánja szedni a kutatásfinanszírozási szerződés teljesítése érdekében kifizetett összegeket — A szerződéstől elválaszthatatlan aktusok — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 319/19 T-213/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. szeptember 4-i végzése — Elitaliana kontra Eulex Koszovó („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közbeszerzések — Közbeszerzési eljárás — Valamely ajánlat elutasítása — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 319/20 T-360/12. sz. ügy: 2012. augusztus 8-án benyújtott kereset — Vuitton Malletier kontra OHIM — Nanu-Nana (pepita minta)
2012/C 319/21 T-361/12. sz. ügy: 2012. augusztus 6-án benyújtott kereset — Premiere Polish kontra OHIM — Donau Kanol (ECOFORCE)
2012/C 319/22 T-366/12. sz. ügy: 2012. augusztus 10-én benyújtott kereset –Katjes Fassin kontra OHIM (Yoghurt-Gums)
2012/C 319/23 T-367/12. sz. ügy: 2012. augusztus 10-én benyújtott kereset — MOL kontra OHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card)
2012/C 319/24 T-369/12. sz. ügy: 2012. augusztus 20-án benyújtott kereset — American Express Marketing & Development kontra OHIM (EUROPE IP ZONE)
2012/C 319/25 T-370/12. sz. ügy: 2012. augusztus 20-án benyújtott kereset — American Express Marketing & Development kontra OHIM (IP ZONE EUROPE)
2012/C 319/26 T-371/12. sz. ügy: 2012. augusztus 20-án benyújtott kereset — American Express Marketing & Development kontra OHIM (EUROPEAN IP ZONE)
2012/C 319/27 T-373/12. sz. ügy: 2012. augusztus 20-án benyújtott kereset — REWE-Zentral kontra OHIM — Planet GDZ (PRO PLANET)
2012/C 319/28 T-387/12. sz. ügy: 2012. szeptember 4-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság
2012/C 319/29 T-397/12. sz. ügy: 2012. szeptember 6-án benyújtott kereset — Diputación Foral de Bizkaia kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 319/30 F-69/12. sz. ügy: 2012. július 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra Europol
2012/C 319/31 F-71/12. sz. ügy: 2012. július 5-én benyújtott kereset — BZ kontra EKB
2012/C 319/32 F-77/12. sz. ügy: 2012. július 23-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 319/33 F-79/12. sz. ügy: 2012. július 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 319/34 F-80/12. sz. ügy: 2012. július 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra EIT
2012/C 319/35 F-82/12. sz. ügy: 2012. július 30-án benyújtott kereset — ZZ kontra EBB
2012/C 319/36 F-87/12. sz. ügy: 2012. augusztus 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 319/37 F-88/12. sz. ügy: 2012. augusztus 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012. október 23. 55. évfolyam, C 320
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 320/01 Euroátváltási árfolyamok
2012. október 23. 55. évfolyam, C 321
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 321/01 A Bizottság közleménye az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. december 15-i 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 321/02 A Bizottság közleménye a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012. október 24. 55. évfolyam, C 322
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 322/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 322/02 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6700 – Talisman/Sinopec/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 322/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6711 – Advent/Douglas Holding) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 322/04 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 322/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 322/06 Bejegyzés törlése iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 12. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. október 24. 55. évfolyam, C 323
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 323/01 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 323/02 Állami támogatás – Olaszország – SA.33063 (2012/C) (ex 2012/NN) számú állami támogatás – Trentino NGA – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!