7. évfolyam 40. szám 2012.10.02.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Nem javultak az építőipari cégek kilátásai

Augusztusban az ágazati adatokban nem volt tetten érhető az építőipar válsága, de ez nem jelenti a kilátások javulását. „Sokkal inkább a szezonális hatások és a megváltozott jogszabályok vezettek kedvezőbbnek tűnő eredményre, ám nem kétséges, hogy a közeljövőben egyre több cég szűnik meg az ágazatban” – értékelte a helyzetet az Opten céginformatikai szolgáltató ügyvezetője.

Augusztusban 272 építőipari céggel szemben indult felszámolási eljárás. Ez lényegesen kevesebb az elmúlt negyedév 430-as havi átlagánál, de hogy csupán a cégbírósági szabadságolások miatti szezonális visszaesésről beszélhetünk, jól látszik abból, hogy a szám lényegében megegyezik a tavaly augusztusi adattal.

„Az ágazat állapota továbbra sem ad okot az optimizmusra, bár kétségtelen, hogy a júliusi kibocsátás 7,6 százalékkal meghaladta a tavalyi év azonos időszakának értéket” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

Csakhogy az igazgató szerint a növekedés rendkívül alacsony bázison következett be, és túlságosan koncentrált ahhoz, hogy az ágazat egészében éreztesse hatását. „Az épületek építése továbbra is visszaesést mutat, így a növekedés néhány nagy állami beruházásnak, elsősorban útépítésnek köszönhető. Ez viszont kevés cég kiváltsága, és még ezeken belül is rendkívül rossz a fizetési morál. Nem gondoljuk tehát, hogy a jövőben kevesebb bajba jutott céget látnánk az ágazatban” – mondja az igazgató, aki szerint borúlátásra ad okot az is, hogy az új szerződések volumene még mindig csökkenést mutat.

Augusztusban tovább folytatódott a végelszámolások számának visszaesése. Itt már nehezebb elkülöníteni egymástól a szezonalitást és a trendszerű változást. A múlt hónapban ugyanis 185 építőipari vállalkozással szemben indult végelszámolási eljárás, s ez tökéletesen illeszkedik abba csökkenő tendenciába, ami a tavaszi csúcsidőszak óta tart – akkoriban havi 600 cég jutott erre a sorsra.

„A kedvezőnek tűnő adatok mögött nem az ágazat megtisztulása, hanem a jogszabályok és a cégbírósági gyakorlat megváltozása áll. Ma már nem kell kényszer-végelszámolást elrendelni minden magára hagyott vállalkozás esetében, mint korábban, hiszen a föllelhetetlen, adminisztratív kötelezettségeivel nem foglalkozó cégeket egyszerűen törölni lehet a működő cégek közül” – mondja az Opten ügyvezető igazgatója. A változást jól mutatja, hogy idén augusztusban a megszűnő cégek száma csaknem 70 százalékkal haladta meg a tavaly augusztusi értéket, vagyis ezen a téren egyáltalán nem volt érzékelhető a szezonális visszaesés.

Augusztusban némiképp emelkedett a cégalapítások száma, de a 283 új bejegyzés messze elmarad a korábbi évek átlagától. „Tekintettel az ágazat helyzetére a kérdés nem az, hogy miért esik vissza a cégalapítások száma, sokkal inkább az, hogy mi a háttere annak, hogy még mindig ennyi társaság alakul” – mondja Tóth Tamás. Az Opten igazgatója szerint a szétaprózott cégstruktúra egyre nagyobb elővigyázatosságot követel meg az új cégekkel szerződőktől.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 39. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 550
Végelszámolás 380
Hivatalból való törlés 80

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 52
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 915

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 553 db.

A héten 12002 cégnév, 3305 székhelycím és 1017 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518069 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

Jogorvoslatok a cégeljárásban

A cégbejegyzési illetve változás bejegyzési kérelmet elutasító végzés ellen fellebbezésnek van helye. Fellebbezéssel élhet a fél illetve az, akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz (pl. az üzletrészre alapított jelzálogjog bejegyzését elutasító végzés ellen a zálogjogosult). Amennyiben a végzés a kérelmet csak részben utasítja el, úgy a fellebbezés az elutasító rendelkezés ellen nyújtható be. Az egyéb érdekelt a végzésnek csak a rá vonatkozó részét fellebbezheti meg (Ctv. 64. § (1) bekezdés). A hivatalból hozott bejegyző végzés ellen nincs helye fellebbezésnek, ha az más bíróság vagy hatóság határozatán alapul (Ctv. 64. § (2) bekezdés). Ha valamilyen cégadatot hivatalból kell nyilvántartásba venni, és a bejegyzés téves adaton alapul, a cég illetve az ügyész kérheti a téves bejegyzés kijavítását (Ctv. 64/A. § (1) bekezdés). A cégbíróság a kijavítás iránti kérelemről nemperes eljárás keretében nyolc napon belül határoz. Az eljárásban csak okirati, illetve elektronikus okirati bizonyításnak van helye (Ctv. 64/A § (2) bekezdés). Ha a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a határozat alapjául szolgáló okirat és a változás bejegyző végzés tartalma eltér, és a hiba a határozat kijavításával nem orvosolható, a végzést hatályon kívül helyezi, új eljárást indít melynek során a hibás adatot oly módon kell törölni a cégjegyzékből, hogy azt törölt adatként sem lehet nyilvántartani (Ctv. 64/A § (3) bekezdés). Ha a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a hivatalból történő bejegyzés alapjául szolgáló adat megegyezik a cégjegyzékben nyilvántartott adattal, a kérelmet végzéssel elutasítja (Ctv. 64/A § (4) bekezdés).

A cég illetve az ügyész kérheti a cégbíróságtól annak megállapítását, hogy más bíróság vagy hatóság nem tett eleget a cégjegyzékbe hivatalból bejegyzendő adat megküldésére vonatkozó kötelezettségének, vagy a cégjegyzékből hivatalból törlendő adat törléséhez szükséges adattovábbítási kötelezettségének (Ctv. 64/B § (1) bekezdés). A cégbíróság a kérelemről nemperes eljárás keretében határoz, melynek során csak okirati bizonyításnak van helye. A cégbíróság megkeresi az illetékes bíróságot vagy hatóságot (Ctv. 64/B § (2) bekezdés). Ha a cégbíróság megállapítja, hogy az illetékes bíróság vagy hatóság nem tett eleget adattovábbítási kötelezettségének, a rendelkezésre álló, okirattal igazolt adatok alapján a változást hivatalból bejegyzi (Ctv. 64/B § (3) bekezdés).

Néhány speciális esetben a cégeljárásban előterjeszthető jogorvoslatokon túlmenően pert is lehet indítani a cégügyekben. Ilyen perek a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelő végzés hatályon kívül helyezése iránti per, a cégalapítás érvénytelenségének megállapítása iránti per, és a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti per.

Ha a cégbíróság a cégbejegyzési vagy változás bejegyzési kérelemnek helyt ad, úgy végzése ellen fellebbezésnek nincs helye. Ugyanakkor az ügyész vagy az akire a bejegyző végzés rendelkezést tartalmaz pert indíthat a cég ellen a cég székhelye szerint illetékes törvényszéken. A kereset kizárólag azon alapulhat, hogy a végzés vagy az alapjául szolgáló okiratok jogszabályba ütköznek. Az egyéb érdekelt csak a végzés őt érintő része (pl. a zálogjogosult csak a zálogjog törlése miatt) ellen élhet keresettel. A cég megszűnését kimondó végzés ellen a pert a bíróság által kirendelt ügygondnokkal szemben kell megindítani. A keresetben csak a végzés hatályon kívül helyezését lehet kérni, megváltoztatását nem (Ctv. 65. § (1) bekezdés). A pert a megtámadott végzés Cégközlönyben történő megjelenését követő harminc napos jogvesztő határidőn belül kell megindítani (Ctv. 65. § (2) bekezdés). Az eljárás során csak olyan jogszabálysértésre lehet hivatkozni, amelyet a Cégbíróságnak észlelnie kellett volna (Ctv. 65. § (3) bekezdés). Ha a megtámadott végzés vagy az alapjául szolgáló okiratok jogszabálysértők, a bíróság megfelelő határidő tűzésével felhívja a céget a jogsértő állapot megszüntetésére (Ctv. 66. § (1) bekezdés). Ha a felhívás eredményre vezet, a bíróság a végzést hatályában fenntartja, és felhívja a cégbíróságot, hogy törvényességi felügyeleti jogkörében hivatalból jegyezze be vagy törölje az érintett adatot, illetve szükség esetén hívja fel a céget a bejegyzéshez szükséges további adatok bejelentésére vagy a szükséges intézkedések megtételére (Ctv. 66. § (2) bekezdés). Ha a jogszabálysértés a perben nem küszöbölhető ki, vagy a cég a bíróság felhívásának nem tesz eleget, a bíróság a végzést hatályon kívül helyezi, a cégbíróság felé a fentebb részletezett felhívásokat teszi, illetve szükség esetén törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez (Ctv. 66. § (3) bekezdés). Ha a jogszabálysértés csekély jelentőségű, cégjegyzékadatot nem érint a bíróság a végzést a jogszabálysértés megállapítása mellett további intézkedés nélkül hatályában fenntartja (Ctv. 67. § ).

Ha a keresetben meghatározott jogszabálysértés a létesítő okirat vagy módosítása érvénytelenségén alapul, a bíróság megkísérli az érvénytelenséget kiküszöbölni (Ctv. 68. § (1) bekezdés). Ha az érvénytelenség oka már nem áll fenn a bíróság a végzést hatályában fenntartja és felhívja a Cégbíróságot a szükséges intézkedések megtételére (Ctv. 68. § (2) bekezdés). Változásbejegyzés esetén ha az érvénytelenség oka nem küszöbölhető ki, a bíróság a változás bejegyző végzést hatályon kívül helyezi, a létesítő okirat módosítását az ítéletében meghatározott időpontig hatályossá nyilvánítja. Ez az időpont nem lehet későbbi, mint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 90. nap (Ctv. 68. § (3) bekezdés).

A cégbejegyző végzés teljes hatályon kívül helyezésének és a létesítő okirat érvénytelensége megállapításának csak akkor van helye, ha

·          a társasági szerződés ügyvédi, illetve az alapító jogtanácsosa általi ellenjegyzésére vagy közjegyzői okiratba foglalására nem került sor;

·          a társasági szerződés nem tartalmazza a társaság cégnevét, tevékenységi körét, jegyzett tőkéjét, továbbá a tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása mértékét;

·          a társaság tevékenységi köre jogszabályba ütközik;

·          a társaság alapításában részt vevő valamennyi tag (részvényes) cselekvőképtelen volt, vagy a társaság alapításában résztvevők a tagok legkisebb számára vonatkozó törvényi előírásokat megsértették;

·          a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság esetében a jegyzett tőke legkisebb összegére vonatkozó törvényi előírásokat megszegték.

 Ebben az esetben a bíróság a bejegyző végzést hatályon kívül helyezi, a létesítő okiratot az ítéletben meghatározott időpontig – de legfeljebb az ítélet jogerőre emelkedésétől számított kilencven napig – hatályossá nyilvánítja, és felhívja a cégbíróságot, hogy intézkedjen a cég megszűntnek nyilvánításáról és a végelszámolási vagy felszámolási eljárás megindításáról. A megszűntnek nyilvánítás időpontja azonos azzal az időponttal, ameddig a bíróság a létesítő okiratot hatályossá nyilvánította. Egyéb érvénytelenségi okok esetén a bíróság a végzést hatályában fenntartja, és felhívja a cégbíróságot a szükséges intézkedések megtételére (Ctv. 68. § (4) bekezdés).

A cég bejegyzését követően a bejegyző végzés Cégközlönyben történt közzétételét követő hat hónapos jogvesztő határidőn belül az ügyész illetve akire a végzés rendelkezést tartalmaz a cég székhelye szerinti törvényszéken pert indíthat az alapítás érvénytelenségének megállapítása iránt (Ctv. 69. § (1) bekezdés). Perindításnak kizárólag a fent részletezett érvénytelenségi okok esetén van helye (Ctv. 69. § (2) bekezdés). A bíróság a perben megfelelő határidő tűzésével felhívja a céget az érvénytelenségi ok megszüntetésére. Ha a felhívás eredményre vezet, a bíróság a végzést hatályában fenntartja és felhívja a cégbíróságot a szükséges intézkedések megtételére (Ctv. 69. § (3) bekezdés).  Ha az érvénytelenség oka nem küszöbölhető ki, vagy a cég a felhívásnak nem tesz eleget a bíróság a bejegyző végzést hatályon kívül helyezi, a létesítő okiratot az ítéletben meghatározott időpontig – de legfeljebb az ítélet jogerőre emelkedésétől számított kilencven napig – hatályossá nyilvánítja, és felhívja a cégbíróságot, hogy intézkedjen a cég megszűntnek nyilvánításáról és a végelszámolási vagy felszámolási eljárás megindításáról. A megszűntnek nyilvánítás időpontja azonos azzal az időponttal, ameddig a bíróság a létesítő okiratot hatályossá nyilvánította (Ctv. 69. § (4) bekezdés).

A cég bejegyzését követően a létesítő okirat cégjegyzékadattal össze nem függő módosítása érvénytelenségének megállapítása a Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi szabályai alapján kérhető. A perindításra jogosultak körére illetve a perindítás határidejére és a bíróság illetékességére az érvénytelenségi per fentebb ismertetett szabályait kell alkalmazni. Az eljárás során a bíróság a céget felhívja az érvénytelenségi ok kiküszöbölésére (Ctv. 70. § (1) bekezdés). Ha az érvénytelenség oka nem küszöbölhető ki a bíróság a létesítő okirat módosításának érvénytelenségét megállapítva azt az ítéletben meghatározott időpontig – de legfeljebb az ítélet jogerőre emelkedésétől számított kilencven napig – hatályossá nyilvánítja, és felhívja a cégbíróságot a megfelelő intézkedések megtételére (Ctv. 70. § (2) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 126-130/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

126/2012. szeptember 25.

 

 

269/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet

Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.10.03.

270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet

A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól

 2012.09.26.

18/2012. (IX. 25.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2012.09.26.

29/2012. (IX. 25.) EMMI rendelet

A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosításáról

 2012.10.25.

99/2012. (IX. 25.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 2012.09.28.

1398/2012. (IX. 25.) Korm. határozat

A Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek címrendi módosításáról és igazgatási szervezetei közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.25.

1399/2012. (IX. 25.) Korm. határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 2012.09.26.

127/2012. szeptember 26.

 

 

271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelet

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.09.27.

1400/2012. (IX. 26.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.09.26.

1401/2012. (IX. 26.) Korm. határozat

A fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szervei kialakításával összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.26.

1402/2012. (IX. 26.) Korm. határozat

A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójához kapcsolódó forrás átadásáról

 2012.09.26.

1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozat

A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról

 2012.09.26.

119/2012. (IX. 26.) ME határozat

Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferenciára a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.09.26.

120/2012. (IX. 26.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.09.26.

128/2012. szeptember 28.

 

 

2012. évi CXXXVIII. törvény

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról

 2012.09.29.

2012. évi CXXXIX. törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

 2012.09.29.

2012. évi CXL. törvény

Egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal összefüggő törvényi rendelkezések módosításáról

 2012.10.01.

272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.10.01.

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

 2012.09.29.

274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap-és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről

 2012.10.01.

275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

Az Országgyűlési Őrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.09.29.

276/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

A Kristályház Korlátolt Felelősségű Társaságnak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2012.09.29.

277/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

Az állami olimpiai jutalomról szóló 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.09.29.

278/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendeletmódosításáról

 2012.10.01.

279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.10.01.

280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.10.29.

13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet

A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról

 2012.09.29.

14/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet

A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I 26.) NMHH rendelet módosításáról

 2012.10.13.

30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet

Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról

 2012.09.29.

44/2012. (IX. 28.) KIM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet módosításáról

 2012.09.29.

30/2012. (IX. 28.) NGM rendelet

A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról

 2012.09.29.

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

 2012.10.01.

101/2012. (IX. 28.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosításáról

 2012.09.29.

63/2012. (IX. 28.) OGY határozat

A Hungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról

 2012.09.28.

237/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2012.09.28.

238/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2012.09.28.

239/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2012.09.28.

240/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2012.09.28.

241/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2012.09.28.

242/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.09.28.

243/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.09.28.

244/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.09.28.

245/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.09.28.

246/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.09.28.

247/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.09.28.

248/2012. (IX. 28.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.09.28.

249/2012. (IX. 28.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.09.28.

250/2012. (IX. 28.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.09.28.

251/2012. (IX. 28.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.09.28.

252/2012. (IX. 28.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.09.28.

253/2012. (IX. 28.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.09.28.

254/2012. (IX. 28.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.09.28.

255/2012. (IX. 28.) KE határozat

Szolgálati viszony megszűnésének megállapításáról

 2012.09.28.

256/2012. (IX. 28.) KE határozat

Szolgálati viszony megszüntetéséről

 2012.09.28.

1404/2012. (IX. 28.) Korm. határozat

Az ENSZ Közgyűlésének 67. ülésszakán való magyar részvételről

 2012.09.28.

1405/2012. (IX. 28.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.09.28.

1406/2012. (IX. 28.) Korm. határozat

Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról

 2012.09.29.

1407/2012. (IX. 28.) Korm. határozat

A 2012. évi paralimpiai állami jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításáról

 2012.09.28.

1408/2012. (IX. 28.) Korm. határozat

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználásáról

 2012.09.28.

1409/2012. (IX. 28.) Korm. határozat

A Magyarság Háza épületének kialakításához kapcsolódó állami támogatásról

 2012.09.28.

1410/2012. (IX. 28.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.09.28.

1411/2012. (IX. 28.) Korm. határozat

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal peres ügye kapcsán felmerült fizetési kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.09.28.

1412/2012. (IX. 28.) Korm. határozat

A 2012. július 16. és 26. közötti konzultációs sorozat vonatkozásában vállalt feladatokról

 2012.09.29.

121/2012. (IX. 28.) ME határozat

Az Államreform Operatív Program - Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről

 2012.09.28.

129/2012. október 1.    

102/2012. (X. 1.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

2012.10.02.

103/2012. (X. 1.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

2012.10.02.

104/2012. (X. 1.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet módosításáról

2012.10.01.

130/2012. október 1.    

281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

2012.10.02.

1413/2012. (X. 1.) Korm. határozat

A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.10.01.

1414/2012. (X. 1.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd Duna folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.10.01.

1415/2012. (X. 1.) Korm. határozat

A Magyar Suzuki Zrt., az Alcoa-Köfém Kft., a HANKOOK TIRE Magyarország Kft., a Richter Gedeon Nyrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

2012.10.01.

1416/2012. (X. 1.) Korm. határozat

A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról

2012.10.01.

1417/2012. (X. 1.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2012.10.01.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. szeptember 26. 55. évfolyam, L 258

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 874/2012/EU (2012. július 12.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lámpák és a lámpatestek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 875/2012/EU (2012. szeptember 25.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó 990/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet által elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek az Indonéziában, Malajziában, Srí Lankán és Tunéziában feladott, akár Indonéziából, Malajziából, Srí Lankáról és Tunéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről
A Bizottság 876/2012/EU (2012. szeptember 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 877/2012/EU (2012. szeptember 25.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/517/EU (2012. szeptember 24.) határozata a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/518/EU (2012. szeptember 24.) határozata a Régiók Bizottsága két ciprusi tagjának és három ciprusi póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/519/EU (2012. szeptember 24.) határozata a Régiók Bizottsága két lengyel póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/520/EU (2012. szeptember 24.) határozata a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezéséről
2012. szeptember 27. 55. évfolyam, L 259

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 878/2012/EU (2012. szeptember 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 879/2012/EU (2012. szeptember 26.) végrehajtási rendelete a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2012. szeptember 8. és 14. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
 

HATÁROZATOK

A tagállamok kormányai képviselőinek 2012/521/EU (2012. szeptember 20.) határozata a Bíróság egy bírájának kinevezéséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 3/2012 2012/522/EU (2012. szeptember 13.) határozata a 10. Európai Fejlesztési Alap (EFA) nem allokált forrásai egy részének az AKCS-n belüli együttműködés céljára történő átcsoportosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelethez (  HL L 16., 2012.1.19.)
2012. szeptember 27. 55. évfolyam, L 260

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

  Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke hivatalvezetőjének szóló szolgálati utasítások 2012. július 11.
  Gyakorlati útmutató a felek részére az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke előtti bírósági eljárásról 2012. július 11.
2012. szeptember 27. 55. évfolyam, L 261

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 97/10/COL (2010. március 24.) határozata a céges biztosítótársaságok liechtensteini adótörvény szerinti adózásáról (Liechtenstein)
Az EFTA Felügyeleti Hatóság 16/10/COL (2010. november 3.) határozata a liechtensteini befektetési vállalkozásoknak a liechtensteini adótörvény szerinti adózásával kapcsolatban (Liechtenstein)
2012. szeptember 27. 55. évfolyam, L 262

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/506/EU (2012. augusztus 8.) végrehajtási határozata az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata értelmében a közösségi hálózatnak jelentendő fertőző betegségek esetdefinícióinak megállapításáról szóló 2002/253/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 5538. számú dokumentummal történt)
2012. szeptember 28. 55. évfolyam, L 263

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a közönséges útlevéllel rendelkező személyeknek a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodás hatálybalépéséről
A Tanács 2012/523/EU (2012. szeptember 24.) határozata a Fidzsi-szigeteki Köztársasággal az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke és a Fejlesztési Együttműködési Eszköz 37. cikke szerint folytatott konzultációk lezárásáról szóló 2007/641/EK tanácsi határozat módosításáról és alkalmazási időszakának meghosszabbításáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 880/2012/EU (2012. június 28.) felhatalmazáson alapuló rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek több tagállamra kiterjedő együttműködése és szerződésre irányuló tárgyalásai tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 881/2012/EU (2012. szeptember 21.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 882/2012/EU (2012. szeptember 21.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezetben, a IIa övezet uniós vizein, valamint a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívül eső részén folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 883/2012/EU (2012. szeptember 21.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet norvég vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 884/2012/EU (2012. szeptember 21.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet norvég vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 885/2012/EU (2012. szeptember 21.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet norvég vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 886/2012/EU (2012. szeptember 21.) rendelete a Dánia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet uniós vizein folytatott, rombuszhalakra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 887/2012/EU (2012. szeptember 24.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 888/2012/EU (2012. szeptember 25.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 889/2012/EU (2012. szeptember 27.) végrehajtási rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 890/2012/EU (2012. szeptember 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 891/2012/EU (2012. szeptember 27.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2012. szeptemberi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 892/2012/EU (2012. szeptember 27.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/2013. gazdasági évben alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok megállapításáról
A Bizottság 893/2012/EU (2012. szeptember 27.) végrehajtási rendelete a cukorágazatban a melaszra 2012. október 1-jétől alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/524/EU (2012. szeptember 24.) határozata a Régiók Bizottsága egy cseh tagjának és egy cseh póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/525/EU (2012. szeptember 24.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának és egy német póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/526/EU (2012. szeptember 24.) határozata a Régiók Bizottsága egy észt tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/527/KKBP (2012. szeptember 27.) határozata a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról
2012. szeptember 29. 55. évfolyam, L 264

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Tanács 528/2012/EU (2012. szeptember 24.) határozata az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló 2001/822/EK határozat (Tengerentúli Társulás Határozat) módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 894/2012/EU (2012. augusztus 6.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 895/2012/EU (2012. szeptember 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 896/2012/EU (2012. szeptember 28.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. október 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/529/EU (2012. szeptember 24.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának és egy német póttagjának kinevezéséről
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL RD Congo/1/2012 2012/530/KKBP (2012. szeptember 25.) határozata az EUPOL RD Congo misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról
A Politikai és Biztonsági Bizottság EU BAM Rafah/3/2012 2012/531/KKBP (2012. szeptember 25.) határozata a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió (EU BAM Rafah) vezetőjének kinevezéséről
A Bizottság 2012/532/EU (2012. szeptember 27.) végrehajtási határozata a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék és ezek spermájának, petesejtjének és embriójának az Európai Unióba történő behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében a Bahreinra és Brazíliára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 6732. számú dokumentummal történt)
2012. szeptember 29. 55. évfolyam, L 265

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

  A Bíróság eljárási szabályzata
2012. október 2. 55. évfolyam, L 266

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 897/2012/EU (2012. október 1.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található acibenzolar-S-metil, amiszulbróm, ciazofamid, diflufenikán, dimoxistrobin, metoxifenozid és nikotin megengedett növényvédőszer-maradék határértékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 898/2012/EU (2012. október 1.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/533/EU (2012. szeptember 24.) határozata az Európai Unió és Grúzia közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás 11. cikke értelmében létrehozott vegyes bizottságon belül az Európai Unió által a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadása tekintetében képviselendő álláspontról
A Tanács 2012/534/EU (2012. szeptember 24.) határozata az EU–ICAO vegyes bizottságban az Európai Unió és az Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti megerősített együttműködési keret biztosításáról szóló együttműködési megállapodás légiközlekedés-védelmi mellékletének elfogadásáról szóló határozattal kapcsolatban képviselendő uniós álláspontról
A Bizottság 2012/535/EU (2012. szeptember 26.) végrehajtási határozata a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 6543. számú dokumentummal történt)
2012. október 2. 55. évfolyam, L 267

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 872/2012/EU (2012. október 1.) végrehajtási rendelete az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 873/2012/EU (2012. október 1.) rendelete az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről
2012. szeptember 26. 55. évfolyam, C 290
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 290/01 A Bizottság véleménye (2012. szeptember 25.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban az Olaszországban, Piacenzában található Caorso atomerőmű leszerelése során keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 290/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 290/03 MEDIA 2007 – Audiovizuális fesztiválok – Pályázati felhívás – EACEA/29/12
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 290/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6684 – Vivescia/Atrixo) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 290/05 Átvételi elismervény a CHAP/2012/2289 sz. panasz ügyében
2012/C 290/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Helyesbítések

2012/C 290/07 Helyesbítés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 4. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról szóló, 2012. szeptember 24-i tanácsi határozathoz (  HL C 288., 2012.9.25.)
2012. szeptember 26. 55. évfolyam, C 290A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 290 A/01 Pályázati felhívás szerződéses alkalmazottak felügyelet és megelőzés területén I. besorolási csoport (GF I)
2012. szeptember 27. 55. évfolyam, C 291
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 291/01 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 291/02 Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése szerint az észak-norvégiai charter alap létrehozásához nyújtott regionális támogatási programmal kapcsolatban
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 291/03 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 291/04 A Héraðsdómur Reykjavíkur 2012. február 6-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a HOB-vín ehf. kontra Izlandi Állami Alkohol és Dohánytársaság (ÁVTR) ügyében (E-2/12. sz. ügy)
2012/C 291/05 A Bíróság ítélete (2011. szeptember 12.) az E-16/10. számú – Philip Morris Norway AS kontra az Egészségügyi Minisztérium által képviselt norvég állam ügyben (Áruk szabad mozgása – A dohányáruk látható kihelyezésére vonatkozó tilalom – Az EGT-megállapodás 11. és 13. cikke – Mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések – Értékesítési módok – A közegészségügy védelme – Arányosság)
2012/C 291/06 A Bíróság ítélete (2011. december 14.) az E-3/11. számú – Pálmi Sigmarsson kontra Izlandi Központi Bank ügyben (A tőke szabad mozgása – az EGT-megállapodás 43. cikke – A tőkemozgások nemzeti korlátozásai – Joghatóság – Arányosság – Jogbiztonság)
2012/C 291/07 A Bíróság ítélete (2011. december 14.) az E-8/11. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (Szerződő fél kötelezettségszegése – A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv)
2012. szeptember 27. 55. évfolyam, C 291A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 291 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AST/121/12
2012. szeptember 27. 55. évfolyam, C 291E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2012/C 291 E/01 A Tanács 9/2012/EU álláspontja első olvasatban a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából
A Tanács által 2012. május 10-én elfogadott szöveg
2012. szeptember 28. 55. évfolyam, C 292
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 292/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 292/02 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. március 7-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.452 (1) – ablak- és franciaablak-vasalatok ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Franciaország
2012/C 292/03 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. március 26-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.452 (2) – Ablak- és franciaablak-vasalatok ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Franciaország
2012/C 292/04 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/39.452 – Ablak- és franciaablak-vasalatok
2012/C 292/05 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. március 28.) az EUMSZ 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/39.452 – Ablak- és franciaablak-vasalatok) (az értesítés a C(2012) 2069. final számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 292/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 292/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 292/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 292/09 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 292/10 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 292/11 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 292/12 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 292/13 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 292/14 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6713 – Tech Data/Specialist Distribution Group/ETC Metrologie/Best'Ware France/SDG B.V.)
2012. szeptember 28. 55. évfolyam, C 292A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 292 A/01 Tartaléklista – Nyílt versenyvizsga – EPSO/AD/217/11 – Magyar nyelvű (HU) fordító (AD 5)
2012. szeptember 28. 55. évfolyam, C 293
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 293/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. augusztus 1-jetől2012. augusztus 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok))
2012/C 293/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. augusztus 1-jetől2012. augusztus 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. szeptember 29. 55. évfolyam, C 294
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 294/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 294/02 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2012. október 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

Számvevőszék

2012/C 294/03 13/2012. sz. különjelentés: „A szubszaharai Afrika országaiban a biztonságos ivóvízhez és az alapvető higiéniához való hozzáférést finanszírozó európai uniós fejlesztési támogatások”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 294/04 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
2012/C 294/05 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2012/C 294/06 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
2012/C 294/07 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 294/08 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 294/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 294/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 294/11 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. szeptember 29. 55. évfolyam, C 295
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 295/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 287., 2012.9.22.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 295/02 C-337/09. P. sz. ügy: A Bíróság (nagy tanács) 2012. július 19-i ítélete — Az Európai Unió Tanácsa kontra Zhejian Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, Európai Bizottság, Association des utilisateurs és distributeurs de l’agroChimie européenne (Audace) (Fellebbezés — Kereskedelempolitika — Dömping — Kínából származó glifozát behozatala — 384/96/EK rendelet — A 2. cikk (7) bekezdésének b) és c) pontja — Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozások jogállása — A „jelentős állami beavatkozás” fogalma a 2. cikk (7) bekezdése c) pontjának első francia bekezdése értelmében — A gyártó részvényesi közgyűlését de facto irányító állami részvényes — Az ilyen irányításnak a „jelentős beavatkozással” való azonosítása — Exportszerződések lebélyegzésére vonatkozó eljárás értékelése — A bírósági felülvizsgálat korlátai — A benyújtott bizonyítékok értékelése)
2012/C 295/03 C-130/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012 július 19-i ítélete — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa (Közös kül- és biztonságpolitika — 881/2002/EK rendelet — 1286/2009/EU rendelet — Korlátozó intézkedések az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló személyekkel és szervezetekkel szemben — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — A jogalap megválasztása — EUMSZ 75. cikk és EUMSZ 215. cikk — A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése — Átmeneti rendelkezések — KKBP közös álláspontok és határozatok — Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottságnak a közös javaslata)
2012/C 295/04 C-334/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — X kontra Staatssecretaris van Financiën (Hatodik héairányelv — A 6. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontja, a 11. cikk A. része (1) bekezdésének c) pontja, valamint a 17. cikk (2) bekezdése — A vállalkozás körébe vont tárgyi eszköz egy része — Átmeneti felhasználás saját célra — Az említett eszköz tartós átalakítása — A tartós átalakítások utáni héa megfizetése — Levonási jog)
2012/C 295/05 C-522/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Sozialgericht Würzburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Doris Reichel-Albert kontra Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 987/2009/EK rendelet — 44. cikk (2) bekezdés — Az öregségi nyugdíjra való jogosultság vizsgálata — Másik tagállamban szerzett gyermeknevelési időszakok figyelembevétele — Alkalmazhatóság — EUMSZ 21. cikk — Polgárok szabad mozgása)
2012/C 295/06 C-565/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. július 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — A települési szennyvíz kezelése — 3., 4. és 10. cikk — Gyűjtőrendszerek — Másodlagos vagy egyenértékű kezelés — Tisztító telepek — Reprezentatív minták)
2012/C 295/07 C-591/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012 július 19-i ítélete [a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Littlewoods Retail Ltd és társai kontra Her Majesty’s Commissioners for Revenue and Customs (Második és hatodik héairányelv — Előzetesen felszámított adó — Többlet-visszatérítés — Kamatok megfizetése — Módozatok)
2012/C 295/08 C-628/10 P. és C-14/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2012. július 19-i ítélete — Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd kontra Európai Bizottság és az Európai Bizottság Alliance One International, Inv. valamint Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd által benyújtott fellebbezés. (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának spanyol piaca — Árrögzítés és piacfelosztás — Az EK 81. cikk megsértése — A leányvállalatok jogsértő magatartásának anyavállalatoknak való betudhatósága — Az ártatlanság vélelme — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód)
2012/C 295/09 C-31/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Marianne Scheunemann kontra Finanzamt Bremerhaven (Letelepedés szabadsága — A tőke szabad mozgása — Közvetlen adózás — Öröklési illeték — Az illetékösszeg kiszámításának módja — Harmadik államban székhellyel rendelkező tőketársaságban meglévő részesedés egyedüli tagként öröklés útján való megszerzése — Az ilyen társaságokban fennálló részesedés esetében az illetékkedvezményeket kizáró nemzeti szabályozás)
2012/C 295/10 C-33/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Korkein hallinto–oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — az A Oy által indított eljárás (Hatodik irányelv — Adómentességek — A 15. cikk 6. pontja — Az elsősorban a fizető nemzetközi forgalomban működő légiforgalmi társaságok által használt légi járművek értékesítésének adómentessége — A légi járművek olyan gazdasági szereplőnek való értékesítése, amely azt ilyen társaság rendelkezésére bocsátja — A „fizető nemzetközi forgalom” fogalma — Charterjáratok)
2012/C 295/11 C-44/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst kontra Deutsche Bank AG (2006/112/EK irányelv — Az 56. cikk (1) bekezdésének e) pontja — A 135. cikk (1) bekezdésének f) és g) pontja — Értékpapírvagyon-kezelési ügyletek (portfóliókezelés) adómentessége)
2012/C 295/12 C-48/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö kontra A Oy (Közvetlen adózás — A letelepedés szabadsága — A tőke szabad mozgása — EGT-Megállapodás — 31. és 40. cikk — 2009/133/EK irányelv — Hatály — Valamely tagállamban letelepedett társaság és az EGT-Megállapodásban részes harmadik államban letelepedett társaság közötti részesedéscsere — Adómentesség megtagadása — Adózási kérdésekben folytatott kölcsönös igazgatási jogsegélyről szóló egyezmény)
2012/C 295/13 C-62/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. július 19-i ítélete [a Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Land Hessen kontra Florence Feyerbacher (A Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB alapokmányáról szóló jegyzőkönyv — 36. cikk — Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv — 13., 15. és 23. cikk — Az EKB székhelyéről szóló megállapodás — 15. cikk — A szülői támogatást előíró német szociális jogi rendelkezéseknek az EKB alkalmazottaira történő alkalmazhatósága)
2012/C 295/14 C-112/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012 július 19-i ítélete [az Oberlandesgericht Köln (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — ebookers.com Deutschland GmbH kontra Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV. (Közlekedés — Légi közlekedés — Az Unióban a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok — 1008/2008/EK rendelet — A repülőút értékesítőjének annak biztosítására irányuló kötelezettsége, hogy a választható felár ügyfél általi elfogadása kifejezett nyilatkozattal történjen — A „választható felárak” fogalma — Független biztosító által nyújtott, az útlemondási biztosítás ára, mely az utazás teljes árának részét képezi)
2012/C 295/15 C-130/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd kontra Comptroller-General of Patents (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — Megszerzési feltételek — Gyógyszer, amelyre érvényes forgalomba hozatali engedélyt adtak — Első engedély — Egymást követően állatgyógyászati készítményként és emberi felhasználásra szánt gyógyszerként engedélyezett termék)
2012/C 295/16 C-145/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2001/82/EK irányelv — Állatgyógyászati készítmények — Állatgyógyászati készítmény több tagállamban való forgalomba hozatala iránti engedély megadására irányuló decentralizált eljárás — Már engedélyezett referencia-gyógyászerekhez hasonló generikus gyógyszerek — A kérelem érvényesítésének tagállam általi megtagadása — A gyógyászati készítmény összetétele és formája)
2012/C 295/17 C-154/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012 július 19-i ítélete [a Landesarbeitsgericht Berlin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Ahmed Mahamdia kontra Algériai Demokratikus Népi Köztársaság (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — Joghatóság egyedi munkaszerződések esetén — Harmadik állam nagykövetségével kötött szerződés — A munkáltató állam mentessége — A 18. cikk (2) bekezdése szerinti „fióktelep, képviselet és más telephely” fogalma — Harmadik állam bíróságainak joghatóságát kikötő megállapodásnak a 21. cikkel való összeegyeztethetősége)
2012/C 295/18 C-160/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Bawaria Motors sp. z o.o. kontra Minister Finansów (2006/112/EK irányelv — Héa — 136. cikk — Adómentességek — 313–315. cikk — Az árrés adóztatására vonatkozó különös szabályozás — Gépjárművek adóköteles használtcikk-kereskedő általi értékesítése — Használtcikk-kereskedő számára előzetesen, az előzetesen megfizetett adó részleges levonására jogosult valamely más adóalany által héamentesen értékesített gépjárművek)
2012/C 295/19 C-213/11., C-214/11. és C-217/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Wojewódzki S±d Administracyjny w Gdańsku (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Fortuna sp. z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11) kontra Dyrektor Izby Celnej w Gdyni (Belső piac — 98/34/EK irányelv — Műszaki szabványok és szabályok — Információszolgáltatási eljárás a műszaki szabványok és szabályok terén — Alacsony nyeremény elérésére alkalmas játékautomaták — Az üzemeltetési engedélyek módosításának, meghosszabbításának és megadásának tilalma — A „műszaki szabály” fogalma)
2012/C 295/20 C-250/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Litvánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Lietuvos geleľinkeliai AB kontra Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Termékbehozatal vám- és héamentessége — Szárazföldi gépjárművek szabványos tartályaiban lévő üzemanyag — A „motorral ellátott közúti jármű” fogalma — Mozdonyok — Közúti és vasúti szállítás — Az egyenlő bánásmód elve — A semlegesség elve)
2012/C 295/21 C-263/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. július 19-i ítélete [az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Ainārs Rēdlihs kontra Valsts ieņēmumu dienests (Hatodik héairányelv — 2006/112/EK irányelv — A „gazdasági tevékenység” fogalma — Viharkárok enyhítése érdekében teljesített faértékesítések — Fordított adózási eljárás — Az adóalanyok nyilvántartásába való felvétel kezdeményezésének elmulasztása — Bírság — Az arányosság elve)
2012/C 295/22 C-264/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 19-i ítélete — Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartell — Szankció — A rézből és rézötvözetből készült szerelvények ágazata — Az engedékenységi politika keretében tett nyilatkozatok bizonyító ereje)
2012/C 295/23 C-336/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. július 19-i ítélete [a cour d’appel de Lyon (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects kontra Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe SARL, Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — Kizárólag félvezető anyagok lemezeinek polírozására szolgáló gépekhez való polírozószivacsok — 3919 és 8466 (vagy 8486) vámtarifaszámok — Az „alkatrészek” vagy „tartozékok” fogalma)
2012/C 295/24 C-376/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Pie Optiek kontra Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains (Internet — .eu felső szintű domain — 874/2004/EK rendelet — Domain nevek — Szakaszos bejegyzés — A 12. cikk (2) bekezdése — A „korábbi jogok használói” fogalma — Olyan személy, akit a védjegyjogosult arra jogosított fel, hogy a saját nevében, de a jogosult javára egy, az említett védjeggyel megegyező vagy ahhoz hasonló domain nevet jegyeztessen be — A megjelölés védjegyszerű egyéb használatára vonatkozó felhatalmazás hiánya)
2012/C 295/25 C-377/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Tribunal Superior de Justicia de Catauña (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — International Bingo Technology, S.A. kontra Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) (Hatodik héairányelv — A 11. cikk A. része (1) bekezdésének a) pontja, a 17. cikk (5) bekezdése és a 19. cikk (1) bekezdése — Bingójáték szervezése — Jogszabályon alapuló, arra vonatkozó kötelezettség, hogy a szelvények vételárának egy hányadát nyeremény formájában a játékosoknak visszafizessék — Az adóalap számítása)
2012/C 295/26 C-451/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. július 19-i ítélete [a Verwaltungsgericht Gieβen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — Natthaya Dülger kontra Wetteraukreis (EGK-Törökország társulási megállapodás — A társulási tanács 1/80 határozata — A 7. cikk első bekezdése — Valamely tagállam rendes munkaerőpiacához tartozó török munkavállaló családtagjainak tartózkodási joga — A török munkavállalóval házasságot kötött és vele több mint három évig együtt élő thaiföldi állampolgár)
2012/C 295/27 C-470/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 19-i ítélete [az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme] — SIA Garkalns kontra Rīgas dome (EK 49. cikk — A szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozásai — Egyenlő bánásmód — Átláthatósági kötelezettség — Szerencsejátékok — Kaszinók, játéktermek és bingótermek — A létesítmény helye szerinti önkormányzat előzetes hozzájárulásának megszerzésére irányuló kötelezettség — Mérlegelési jogkör — Az állam és az érintett közigazgatási terület lakosai érdekeinek lényeges sérelme — Igazolások — Arányosság)
2012/C 295/28 C-307/12. sz. ügy: 2012. június 25-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság
2012/C 295/29 C-313/12. sz. ügy: A Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Olaszország) által 2012. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Giuseppa Romeo kontra Regione Siciliana
2012/C 295/30 C-316/12. sz. ügy: A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2012. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — J. Sebastian Guevara Kamm kontra TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A
2012/C 295/31 C-323/12. sz. ügy: Curtea de Apel Bucuresti (Románia) által 2012. július 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — E.On Energy Trading SE kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți
2012/C 295/32 C-327/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. július 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministero dello Sviluppo Economico és Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture kontra Soa Nazionale Costruttori
2012/C 295/33 C-337/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-331/10. sz., Yoshida Metal Industry Co. Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. május 8-án hozott ítélete ellen a Pi-Design AG, Bodum France és Bodum Logistics A/S által 2012. július 16-án benyújtott fellebbezés
2012/C 295/34 C-338/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-331/10. sz., Yoshida Metal Industry Co. Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. május 8-án hozott ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) által 2012. július 16-án benyújtott fellebbezés
2012/C 295/35 C-339/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-416/10. sz., Yoshida Metal Industry Co. Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. május 8-án hozott ítélete ellen a Pi-Design AG, a Bodum France és a Bodum Logistics A/S által 2012. július 16-án benyújtott fellebbezés
2012/C 295/36 C-340/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-416/10. sz., Yoshida Metal Industry Co. Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. május 8-án hozott ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) által 2012. július 16-án benyújtott fellebbezés
2012/C 295/37 C-342/12. sz. ügy: A Tribunal do Trabalho de Viseu (Portugália) által 2012. július 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Worten — Equipamentos para o Lar, SA kontra ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho
2012/C 295/38 C-351/12. sz. ügy: A Krajský soud v Plzni (Cseh Köztársaság) által 2012. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA) kontra Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.
2012/C 295/39 C-352/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Olaszország) által 2012. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Consiglio Nazionale degli Ingegneri kontra Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano
2012/C 295/40 C-354/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-110/11. sz., Asa kontra OHIM (FEMIFERAL) ügyben 2012. május 22-én hozott ítélete ellen az Asa Sp. z o.o. által 2012. július 25-én benyújtott fellebbezés
2012/C 295/41 C-355/12. sz. ügy: A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2012. július 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nintendo Co., Ltd és társai kontra PC Box Srl és 9Net Srl
2012/C 295/42 C-361/12. sz. ügy: A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2012. július 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Carratù kontra Poste Italiane SpA
2012/C 295/43 C-368/12. sz. ügy: A Cour administrative d’appel de Nantes (Franciaország) által 2012. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adiamix kontra Ministre de l’Économie et des Finances
2012/C 295/44 C-371/12. sz. ügy: A Tribunale di Tivoli (Olaszország) által 2012. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Enrico Petillo és Carlo Petillo kontra Unipol
2012/C 295/45 C-378/12. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) által 2012. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nnamdi Onuekwere kontra Secretary of State for the Home Department
 

Törvényszék

2012/C 295/46 T-323/12. sz. ügy: 2012. július 19-én benyújtott kereset — Knauf Insulation Technology kontra OHIM — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE)
2012/C 295/47 T-324/12. sz. ügy: 2012. július 19-én benyújtott kereset — Knauf Insulation Technology kontra OHIM — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE TECHNOLOGY)
2012/C 295/48 T-330/12. sz. ügy: 2012. július 19-én benyújtott kereset — Hut.com kontra OHIM — Intersport France (THE HUT)
2012/C 295/49 T-338/12. sz. ügy: 2012. július 23-án benyújtott kereset — Rocket Dog Brands kontra OHIM — Julius-K9 (K9 PRODUCTS)
2012/C 295/50 T-339/12. sz. ügy: 2012. július 30-án benyújtott kereset — Gandia Basco kontra OHIM — Sachi Premium — Outdoor Furniture (Karosszékek)
2012/C 295/51 T-342/12. sz. ügy: 2012. augusztus 1-jén benyújtott kereset — Fuchs kontra OHIM — Les Complices (Star)
2012/C 295/52 T-344/12. sz. ügy: 2012. augusztus 1-jén benyújtott kereset — Virgin Atlantic Airways kontra Bizottság
2012/C 295/53 T-345/12. sz. ügy: 2012. augusztus 3-án benyújtott kereset — Akzo Nobel és társai kontra Bizottság
2012/C 295/54 T-354/12. sz. ügy: 2012. augusztus 3-án benyújtott kereset — Afepadi és társai kontra Bizottság
2012/C 295/55 T-358/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-22/11. sz., Conticchio kontra Bizottság ügyben 2012. július 12-én hozott végzése ellen Rosella Conticchio által 2012. augusztus 8-án benyújtott fellebbezés
2012/C 295/56 T-82/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. augusztus 6-i végzése — Makhlouf kontra Tanács
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 295/57 F-58/12. sz. ügy: 2012. május 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 295/58 F-73/12. sz. ügy: 2012. július 17-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra EBB
2012/C 295/59 F-78/12. sz. ügy: 2012. július 25-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács
2012/C 295/60 F-81/12. sz. ügy: 2012. július 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács
2012/C 295/61 F-83/12. sz. ügy: 2012. augusztus 1-jén benyújtott kereset — ZZ és társai kontra EBB
2012/C 295/62 F-84/12. sz. ügy: 2012. augusztus 1-jén benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács
2012/C 295/63 F-85/12. sz. ügy: 2012. augusztus 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012. október 2. 55. évfolyam, C 296
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 296/01 Közlemény a termelt nyers tej mennyiségeinek az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 126c. cikkének (5) bekezdésében említett közzétételéről
2012/C 296/02 A Bizottság közleménye a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló, 2004. október 1-jei közösségi iránymutatás alkalmazásának meghosszabbításáról
2012/C 296/03 A Bizottság közleménye az Európai Unió által a rizságazat termékeire vonatkozóan 2012-ben megnyitott egyes kontingensek összmennyiségének elosztásáról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 296/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 296/05 Pályázati felhívás az Európai Közösségek kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához kapcsolódó 2013. évi „Ötletek” munkaprogram keretében
2012/C 296/06 Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának, „Emberek” egyedi programjához kapcsolódó, 2013. évi munkaprogram alapján
2012/C 296/07 Pályázati felhívás az EK hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramjának munkaprogramja keretében
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 296/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. október 2. 55. évfolyam, C 296E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. április 5–7-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 176 E, 2011.6.16.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. április 5., kedd

2012/C 296 E/01 Az instabilitásból adódó migrációs hullámok: az EU külpolitikájának hatálya és szerepe
Az Európai Parlament 2011. április 5-i állásfoglalása az instabilitásból adódó migrációs hullámokról: az EU külpolitikájának hatálya és szerepe (2010/2269(INI)
2012/C 296 E/02 A nők mezőgazdaságban és a vidéki területeken
Az Európai Parlament 2011. április 5-i állásfoglalása a nők mezőgazdaságban és a vidéki területeken betöltött szerepéről (2010/2054(INI))
2012/C 296 E/03 Az új tagállamokban található atomerőművek leállítására elkülönített uniós finanszírozás hatékonysága és eredményessége
Az Európai Parlament 2011. április 5-i állásfoglalása az új tagállamokban található atomerőművek leállítására elkülönített uniós finanszírozás hatékonyságáról és eredményességéről (2010/2104(INI))
2012/C 296 E/04 A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozó új uniós politikai keret
Az Európai Parlament 2011. április 5-i állásfoglalása a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést célzó, új uniós politikai keret prioritásairól és körvonalairól (2010/2209(INI))
 

2011. április 6., szerda

2012/C 296 E/05 A európai nemzetközi beruházási politika
Az Európai Parlament 2011. április 6-i állásfoglalása a jövőbeni európai nemzetközi beruházási politikáról (2010/2203(INI))
2012/C 296 E/06 A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem
Az Európai Parlament 2011. április 6-i állásfoglalása a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – Éves jelentés 2009 (2010/2247(INI))
2012/C 296 E/07 Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírások és finanszírozásuk szabályai
Az Európai Parlament 2011. április 6-i állásfoglalása az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet alkalmazásáról (2010/2201(INI))
2012/C 296 E/08 Irányítás és partnerség az egységes piacon
Az Európai Parlament 2011. április 6-i állásfoglalása az egységes piacon belüli irányításról és partnerségről (2010/2289(INI))
2012/C 296 E/09 Az európaiakat szolgáló egységes piac
Az Európai Parlament 2011. április 6-i állásfoglalása az európaiakat szolgáló egységes piacról (2010/2278(INI))
2012/C 296 E/10 A vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piac
Az Európai Parlament 2011. április 6-i állásfoglalása a vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piacról (2010/2277(INI))
 

2011. április 7., csütörtök

2012/C 296 E/11 A Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzet
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről
2012/C 296 E/12 Az Egyesült Nemzetek negyedik konferenciája a legkevésbé fejlett országokról
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása a legkevésbé fejlett országokról szóló negyedik ENSZ-konferenciáról
2012/C 296 E/13 Az Izland által elért haladásról szóló 2010. évi jelentés
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása az Izlandról szóló 2010-es országjelentésről
2012/C 296 E/14 A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért haladásról szóló 2010. évi jelentés
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2010. évi jelentésről
2012/C 296 E/15 Az elefántcsontparti helyzet
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása az elefántcsontparti helyzetről
2012/C 296 E/16 Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata – keleti dimenzió
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása az európai szomszédságpolitika keleti dimenziójának felülvizsgálatáról
2012/C 296 E/17 Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata – déli dimenzió
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának felülvizsgálatáról
2012/C 296 E/18 A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása a nemi erőszaknak az észak-afrikai és közel-keleti konfliktusokban történő alkalmazásáról
2012/C 296 E/19 Az EBB éves jelentése – 2009
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása az Európai Beruházási Bank 2009. évi éves jelentéséről (2010/2248(INI))
2012/C 296 E/20 Aj Vej-vej ügye Kínában
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása Aj Vejvej (Ai Weiwei) ügyéről
2012/C 296 E/21 A nepáli száműzetésben levő tibeti kormány kizárása a választásokból
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása a nepáli száműzetésben levő tibeti kormánynak a választásokból történő kizárásáról
2012/C 296 E/22 Zimbabwe
Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása Zimbabwéról
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. április 5., kedd

2012/C 296 E/23 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Lengyelország - Podkarpackie - Gépgyártás
Az Európai Parlament 2011. április 5-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelországnak a gépgyártást érintő „EGF/2010/013 PL/Podkarpackie” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0062 – C7-0056/2011 – 2011/2045(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 296 E/24 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Cseh Köztársaság - UNILEVER
Az Európai Parlament 2011. április 5-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (a Cseh Köztársaság „EGF/2010/010 CZ/Unilever” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0061 – C7-0055/2011 – 2011/2044(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 296 E/25 A kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer
Az Európai Parlament 2011. április 5-én elfogadott módosításai kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))
2012/C 296 E/26 A hivatalosan támogatott exporthitelek
Az Európai Parlament 2011. április 5-én elfogadott módosításai a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))
 

2011. április 6., szerda

2012/C 296 E/27 1/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet - III. szakasz - Bizottság
Az Európai Parlament 2011. április 6-i állásfoglalása az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 1/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))
2012/C 296 E/28 Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele - Áradások Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Horvátországban és Romániában 2010-ben
Az Európai Parlament 2011. április 6-i állásfoglalása az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 296 E/29 Az Európai Közösség és a Comore-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás
Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (15572/2010 – C7-0020/2011 – 2010/0287(NLE))
2012/C 296 E/30 Az EK és Jordánia közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusa
Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság között jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodás megkötésére irányuló tanácsi határozattervezetről (13758/2010 – C7-0057/2011 – 2010/0173(NLE))
2012/C 296 E/31 Az EU és a Marokkói Királyság között kötendő, vitarendezési mechanizmus létrehozásáról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Marokkói Királyság között kötendő, vitarendezési mechanizmus létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (13754/2010 – C7-0431/2010 – 2010/0181(NLE))
2012/C 296 E/32 Az EK és Egyiptom közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusa
Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodás aláírására való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (13762/2010 – C7-0372/2010 – 2010/0229(NLE))
2012/C 296 E/33 Ukrajna uniós programokban való részvétele
Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Ukrajna uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Ukrajna közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (13604/2010 – C7-0401/2010 – 2010/0218(NLE))
2012/C 296 E/34 Halászati termékek, élő kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak Grönlandról történő behozatala
Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása a halászati termékeknek, élő kéthéjú kagylóknak, tüskésbőrűeknek, zsákállatoknak, tengeri haslábúaknak és ezek melléktermékeinek Grönlandról az Európai Unióba irányuló behozatalára vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))
P7_TC1-COD(2010)0097
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. április 6-án került elfogadásra a halászati termékeknek, élő kéthéjú kagylóknak, tüskésbőrűeknek, zsákállatoknak, tengeri haslábúaknak és ezek melléktermékeinek Grönlandról az Európai Unióba irányuló behozatalára vonatkozó szabályok megállapításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Módosítás 1]
2012/C 296 E/35 A nemzetközi védelem megadása és visszavonása
Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))
P7_TC1-COD(2009)0165
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. április 6-án került elfogadásra a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
2012/C 296 E/36 Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák
Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))
P7_TC1-COD(2010)0063
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. április 6-án került elfogadásra az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 296 E/37 A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések
Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló 861/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))
P7_TC1-COD(2010)0080
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. április 6-án került elfogadásra a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 861/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 296 E/38 Halászat - Átmeneti technikai intézkedések
Az Európai Parlament 2011. április 6-i jogalkotási állásfoglalása az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló 1288/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD))
P7_TC1-COD(2010)0255
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. április 6-án került elfogadásra a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet és az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló 1288/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 296 E/39 A 2012. évi bevételi és kiadási becslések – I. szakasz – Parlament
Az Európai Parlament 2011. április 6-i állásfoglalása a Parlament 2012-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási becsléseiről (2011/2018(BUD))
 

2011. április 7., csütörtök

2012/C 296 E/40 A kéknyelv-betegség elleni vakcinálás
Az Európai Parlament 2011. április 7-i jogalkotási állásfoglalása a 2000/75/EK irányelvnek a kéknyelv-betegség elleni vakcinázás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))
P7_TC1-COD(2010)0326
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. április 7-én került elfogadásra a 2000/75/EK irányelvnek a kéknyelv betegség elleni vakcinálás tekintetében történő módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!