7. évfolyam 42. szám 2012.10.16.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

JeMa (Jogesetek Magyarázata) pályázati felhívás

Az Opten Kft. pályázatot hirdet negyed- és ötödéves jogászhallgatók számára jogeset-magyarázat írására a következő témakörökben:

1. alkotmányjog,

2. büntetőjog,
3. közigazgatási jog,
4. magánjog és munkajog,
5. luxembourgi joggyakorlat,
6. strasbourgi joggyakorlat.

Díjak és a részletek

 

Meghívó a

 „Bírói Gyakorlat Füzetek”

című induló könyvsorozatának bemutatójára.

 

Köszöntőt mond: Ződi Zsolt, az Opten Kft. jogi kiadói igazgatója

A sorozatot bemutatja: Osztovits András, kúriai bíró

Az első kötetet bemutatja: Orosz Árpád, kúriai bíró

 

Helyszín: Magyar Igazságügyi Akadémia Angyal Pál terme, Budapest, 1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.

 

Időpont: 2012. október 30. 15.00

 

Részvételi szándékát a büfé szervezésének megkönnyítése miatt kérjük, a bgyf@opten.hu email címen jelezze!

 

***

 

Nehéz vitatkozni azzal, hogy a bírói gyakorlat szerepe felértékelődőben van Magyarországon is. Vannak olyan jogterületek, ahol ennek ismerete nélkül lehetetlen jogszerű magatartást tanúsítani, okiratot szerkeszteni, vagy pert nyerni.

 

Ebben a helyzetben a bírói gyakorlat által dominált területek világos, lényegre törő, magas szakmai színvonalú feldolgozása, összefoglalása nagyon fontos feladat lett. Az Opten új könyvsorozata új műfajt szeretne meghonosítani Magyarországon: az egyszerű döntvénytárak és a sokszor túl hosszú és nehezen olvasható kommentárak között elhelyezkedő kiadványtípust, – egy adott jogterület magyarázott döntvényeinek gyűjteményét. A füzetek – amelyek valójában inkább kisebb méretű kézikönyvek – az említett jogterületek anyagát dolgozzák fel. Az adott terület kisebb részterületekre, annak szűkebb jogi problémacsoportjait megtestesítő témákra van felosztva, majd ezeken belül találjuk a „vezető jogesetek” ismertetéseit

 

A könyvek több tucat jogesetet ismertetnek, és külön érdekességük, hogy nemcsak folyóiratokban közzétett, hanem itt meg nem jelent, de a szerzők szerint mégis fontos kérdéseket taglaló határozatokat is.

 

A Kiadó az első évben a most megjelenő köteten kívül hat jogterületet feldolgozását ígéri. (Társasági jogviták, házassági vagyonjog, közlekedési bűncselekmények, perújítás a polgári perben, szomszédjogok, és általános szerződési feltételek.) 

 

A kiadványok elektronikus formában a kiadó jogi adatbázisában, az OptiJUS „Kommentár modulján” folyamatosan megjelennek.

Ződi Zsolt – az Opten jogi kiadói igazgatója

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 41. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 1
Felszámolás 499
Végelszámolás 348
Hivatalból való törlés 45

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 44
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 984

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 685 db.

A héten 13168 cégnév, 3817 székhelycím és 1111 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518023 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A törvényességi eljárás megindítása, lefolytatása

 

Törvényességi eljárást a bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem elbírálása során, annak tárgyához kapcsolódóan hivatalból nem lehet indítani. Kérelemre azonban a bejegyzési eljárás alatt is indítható törvényességi felügyeleti eljárás, ha a bejegyzési vagy változás bejegyzési kérelem, vagy annak egyes részei vagy mellékletei jogszabály ellenesek. Ebben az esetben a törvényességi eljárásban részt vehet az a cégbíró is, aki a bejegyzési vagy változás bejegyzési eljárásban részt vesz (Ctv. 78. § (1) bekezdés). A bejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás alatt indult törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság a bejegyzésről illetve változásbejegyzésről a törvényességi eljárás iránti kérelemmel egyidejűleg dönt azzal, hogy a bejegyzést vagy változás bejegyzést részben elutasító döntésnek nincs helye. A cég bejegyzést illetve változás bejegyzést elrendelő és a törvényességi felügyeleti kérelmet elutasító döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban az ellen perindításra van lehetőség (Ctv. 78. § (2) bekezdés). A törvényességi felügyeleti kérelemre figyelemmel a cégbejegyzési eljárás legfeljebb hatvan napra felfüggeszthető (Ctv. 78. § (3) bekezdés).

A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását az arra okot adó körülményről történő tudomás szerzést követő harminc napon belül, illetve az ok bekövetkezésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet kérni. Ha a jogsértés valamilyen jogellenes helyzet vagy állapot fenntartásában nyilvánul meg, a kérelem mindaddig előterjeszthető. Amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll (Ctv. 79. § (1) bekezdés). A fenti határidők irányadók a törvényességi felügyeleti eljárás hivatalból történő megindítására is azzal, hogy kivételes esetben az eljárás a törvénysértő cégadat kiküszöbölése érdekében egy éven túl is megindítható (Ctv. 79. § (3) bekezdés). A törvényességi felügyeleti eljárást mindaddig folytatni kell, amíg a cég törvényes működése illetve a törvényes állapot helyre nem áll (Ctv. 79. § (4) bekezdés). Amennyiben a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást megindítja a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel, a jogszabálysértés pontos megjelölésével felhívja a céget, hogy a végzésben meghatározott, de legfeljebb harmincnapos határidő alatt nyilatkozzon arról, hogy a végzésben illetve a kérelemben foglaltakat vitatja-e, illetve ha nem vitatja akkor a törvénysértő állapotot szüntesse meg. A határidő az eljárás okára tekintettel a cég kérelmére egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható (Ctv. 80. § (1) bekezdés).  A törvényességi felügyeleti eljárásban korlátozottan folytatható le bizonyítás. Ezen belül a cégbíróság a kérelmezőt illetve a cég törvényes képviselőjét, tagját meghallgathatja, vagy tőlük írásbeli nyilatkozatot kérhet. Ha szükséges a nevezettek elérhetőségének megállapítása céljából megkeresheti a polgárok személyi adatainak nyilvántartását végző szervezetet. A cégbíróság az írásbeli bizonyítékokat hivatalból beszerezheti, és tisztázhatja azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a törvénysértő állapot megszüntetéséhez szükségesek (Ctv. 80. § (2) bekezdés). A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást megszünteti, ha a cég a törvénysértő állapotot megszüntette, illetve a jogszabályoknak megfelelő működését helyreállította (Ctv. 80. § (3) bekezdés). A cégbíróság a kérelmet elutasítja, ha azt állapítja meg, hogy a kérelemben jelzett jogszabálysértés nem áll fenn. A hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárást is meg kell szüntetni, ha annak során a cégbíróság megállapítja, hogy a törvénysértő állapot nem áll fenn (Ctv. 80. § (4) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 133-136/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

133/2012. október 9.

 

 

2012. évi CXLI. törvény

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról

 2012.10.10.

2012. évi CXLII. törvény

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról

 2012.10.12.

2012. évi CXLIII. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

 2012.10.10.

2012. évi CXLIV. törvény

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról

 2012.10.10.

284/2012. (X. 9.) Korm. rendelet

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28. napján aláírt, a 45/2008. (II. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

 2012.10.10.

285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet

Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól

 2012.10.10.

65/2012. (X. 9.) OGY határozat

Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról

 2012.10.08.

66/2012. (X. 9.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.10.08.

67/2012. (X. 9.) OGY határozat

Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-2010 szóló beszámoló elfogadásáról

 2012.10.09.

1430/2012. (X. 9.) Korm. határozat

Az Egyesült Arab Emírségek Kormánya és Magyarország Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.10.10.

1431/2012. (X. 9.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.10.10.

1432/2012. (X. 9.) Korm. határozat

A Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendeléséről

 2012.10.10.

1433/2012. (X. 9.) Korm. határozat

Az EU Önerő Alap költségvetési támogatási előirányzatának átcsoportosításáról

 2012.10.10.

1434/2012. (X. 9.) Korm. határozat

Az Egyetemes Postaegyesület XXV. Kongresszusán való magyar részvételről

 2012.10.10.

134/2012. október 11.

 

 

286/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvénnyel és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat létrehozásával összefüggő módosításáról

 2012.10.12.

287/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről

 2012.10.12.

288/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.10.12.

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

 2013.07.01.

50/2012. (X. 11.) BM rendelet

Egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

 2012.10.12.

51/2012. (X. 11.) BM rendelet

A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosításáról

2012.11.01. 

33/2012. (X. 11.) EMMI rendelet

Egyes orvostechnikai rendeleteknek a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény tekintetében történő módosításáról, valamint egyes gyógyszerészeti tárgyú rendeletek módosításáról

 2012.10.12.

21/2012. (X. 11.) HM rendelet

A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról

 2012.10.19.

105/2012. (X. 11.) VM rendelet

A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

 2012.10.14.

106/2012. (X. 11.) VM rendelet

Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.10.12.

107/2012. (X. 11.) VM rendelet

Az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

 2012.10.12.

108/2012. (X. 11.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosításáról

 2012.10.12.

Köf. 5049/2012/6. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.10.11.

Köf. 5015/2012/6. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.10.11.

257/2012. (X. 11.) KE határozat

Államtitkári megbízatás megszűnéséről

 2012.10.11.

258/2012. (X. 11.) KE határozat

Államtitkári felmentésről és kinevezésről

 2012.10.11.

259/2012. (X. 11.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.10.11.

260/2012. (X. 11.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.10.11.

261/2012. (X. 11.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.10.11.

262/2012. (X. 11.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.10.11.

263/2012. (X. 11.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.10.11.

264/2012. (X. 11.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.10.11.

265/2012. (X. 11.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.10.11.

1435/2012. (X. 11.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.10.11.

1436/2012. (X. 11.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.10.11.

1437/2012. (X. 11.) Korm. határozat

A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat módosításáról

 2012.10.12.

1438/2012. (X. 11.) Korm. határozat

A Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.10.11.

1439/2012. (X. 11.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.10.11.

1440/2012. (X. 11.) Korm. határozat

A MÁV vasúti dolgozóinak 2011–2013. években történő pénzügyi ösztönzéséről szóló 1447/2011.(XII. 21.) Korm. határozat előírásainak 2012.évi teljesítéséről

 2012.10.11.

1441/2012. (X. 11.) Korm. határozat

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. alapításához, illetve működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2012.10.11.

1442/2012. (X. 11.) Korm. határozat

Az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0010 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3401. jelű úton” című) és az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3831. jelű és4145. jelű utakon”) című projektek támogatásának jóváhagyásáról

 2012.10.11.

1443/2012. (X. 11.) Korm. határozat

A NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0006 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7343. j. és 6835. j. utakon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.10.11.

1444/2012. (X. 11.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú („A szécsényi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.10.11.

1445/2012. (X. 11.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.10.11.

1446/2012. (X. 11.) Korm. határozat

AKEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú („Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.10.11.

1447/2012. (X. 11.) Korm. határozat

Az EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító számú [Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR) című] projekt műszaki tartalmának módosításáról

 2012.10.11.

1448/2012. (X. 11.) Korm. határozat

A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról

 2012.10.11.

125/2012. (X. 11.) ME határozat

A Magyarország és Törökország közötti szociális biztonsági egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.10.11.

135/2012. október 15.    

290/2012. (X. 15.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2012.10.23.

291/2012. (X. 15.) Korm. rendelet

Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

2012.10.16.

20/2012. (X. 15.) MNB rendelet

A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

2013.01.01.

21/2012. (X. 15.) MNB rendelet

A „Popovics Sándor” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2012.10.16.

45/2012. (X. 15.) KIM rendelet

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

2012.10.16.

109/2012. (X. 15.) VM rendelet

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosításáról

2012.10.23.

110/2012. (X. 15.) VM rendelet

A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosításáról

2012.10.16.

126/2012. (X. 15.) ME határozat

Helyettes államtitkár felmentéséről

2012.10.15.

85/2012. (X. 15.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.10.15.

86/2012. (X. 15.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.10.15.

136/2012. október 15.    
2012. évi CXLV. törvény Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról

2012.11.15.

2012. évi CXLVI. törvény

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

2012.10.16.

2012. évi CXLVII. törvény A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012.11.01.

2012. évi CXLVIII. törvény

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról

2012.10.16.

2012. évi CXLIX. törvény

A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

2012.10.18.

292/2012. (X. 15.) Korm. rendelet

A 306. számú, Miskolc megyei jogú várost északról (az M30 és a 26. számú főút között) elkerülő főút II. ütemével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2012.10.16.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. október 10. 55. évfolyam, L 275

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 924/2012/EU (2012. október 4.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 91/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 925/2012/EU (2012. október 8.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Pimiento de Fresno-Benavente [OFJ])
A Bizottság 926/2012/EU (2012. október 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/25/EU (2012. október 9.) végrehajtási irányelve az átültetésre szánt emberi szervek tagállamok közötti cseréjére vonatkozó tájékoztatási eljárások meghatározásáról
2012. október 10. 55. évfolyam, L 276

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 907/2012/EU (2012. augusztus 20.) rendelete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2012-es évre történő megállapításáról
2012. október 11. 55. évfolyam, L 277

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 928/2012/EU (2012. október 8.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Phú Quc [OEM])
A Bizottság 929/2012/EU (2012. október 8.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Jagnięcina podhalańska [OFJ])
A Bizottság 930/2012/EU (2012. október 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 931/2012/EU (2012. október 10.) végrehajtási rendelete a kvótán kívüli cukorra vonatkozó kiviteli engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó százalékos elfogadási arány megállapításáról, kiviteliengedély-kérelmek elutasításáról és a kiviteliengedély-kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/629/EU (2012. október 10.) határozata az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2008/577/EK határozat módosításáról
2012. október 12. 55. évfolyam, L 278

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 932/2012/EU (2012. október 3.) rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 933/2012/EU (2012. október 11.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 180. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 934/2012/EU (2012. október 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 935/2012/EU (2012. október 11.) végrehajtási rendelete az egyes GATT-kontingensek alapján 2013-ban az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/630/EU (2012. október 5.) végrehajtási határozata Kanada jogi és felügyeleti keretrendszerének a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségének elismeréséről
2012. október 12. 55. évfolyam, L 279

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/540/EU (2011. december 20.) határozata C 25/08. (korábbi NN 23/08.) számú állami támogatás a France Télécom által foglalkoztatott állami alkalmazottak nyugdíjának finanszírozási módjára vonatkozóan, a Francia Köztársaság által a France Télécom javára végrehajtott reformról (az értesítés a C(2012) 9403. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/541/EU (2012. február 22.) határozata a Görögország által az Enómeni Klostoÿfantourgía [United Textiles] AE részére nyújtott állami támogatásról (SA.26534. (C 27/10., korábbi NN 6/09.) számú állami támogatási intézkedés) (az értesítés a C(2011) 9385. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/542/EU (2012. március 21.) határozata az Egyesült Királyság által a Royal Mail Group javára végrehajtani tervezett SA.31479. (2011/C) (ex 2011/N) számú intézkedésről (az értesítés a C(2012) 1834. számú dokumentummal történt)
2012. október 13. 55. évfolyam, L 280

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 937/2012/EU (2012. október 12.) végrehajtási rendelete az 1122/2009/EK rendeletnek és a 65/2011/EU rendeletnek a 73/2009/EK tanácsi rendelet alapján a mezőgazdasági termelők számára nyújtott közvetlen támogatások kedvezményezettjei által, az 1698/2005/EK tanácsi rendelet alapján nyújtott vidékfejlesztési támogatások kedvezményezettjei által, és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alapján a borágazatban meghatározott támogatások kedvezményezettjei által visszatérítendő jogosulatlan kifizetésekkel kapcsolatban felszámítandó kamatok megállapítására irányuló eljárás tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 938/2012/EU (2012. október 12.) végrehajtási rendelete a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire az EMGA által a 2013. pénzügyi évben alkalmazandó kamatlábak meghatározásáról
A Bizottság 939/2012/EU (2012. október 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 940/2012/EU (2012. október 12.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
2012. október 13. 55. évfolyam, L 281

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 923/2012/EU (2012. szeptember 26.) végrehajtási rendelete a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról
2012. október 16. 55. évfolyam, L 282

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 941/2012/EU (2012. október 15.) rendelete az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról
A Tanács 942/2012/EU (2012. október 15.) rendelete az Eritreával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló 667/2010/EU rendelet módosításáról
A Tanács 943/2012/EU (2012. október 15.) végrehajtási rendelete a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének és 13. cikkének végrehajtásáról
A Tanács 944/2012/EU (2012. október 15.) végrehajtási rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Tanács 945/2012/EU (2012. október 15.) végrehajtási rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 946/2012/EU (2012. július 12.) felhatalmazáson alapuló rendelete az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a hitelminősítő intézetekre kiszabott pénzbírságok eljárási szabályai, köztük a védelemhez való jogra vonatkozó szabályok és a határidők tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 947/2012/EU (2012. október 12.) végrehajtási rendelete a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 948/2012/EU (2012. október 15.) végrehajtási rendelete az Orosz Föderáció területére szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshússzállítmányokra vonatkozó információközlési rendszer létrehozásáról szóló 1180/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 949/2012/EU (2012. október 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 950/2012/EU (2012. október 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EULEX KOSOVO/2/2012 2012/631/KKBP (2012. október 12.) határozata az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról
A Tanács 2012/632/KKBP (2012. október 15.) határozata az Eritreával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/127/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/633/KKBP (2012. október 15.) határozata a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/634/KKBP (2012. október 15.) határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/635/KKBP (2012. október 15.) határozata az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
2012. október 16. 55. évfolyam, L 283

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 936/2012/EU (2012. október 4.) rendelete az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról
2012. október 10. 55. évfolyam, C 305
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 305/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 305/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 305/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6668 – Mondi/Nordenia)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 305/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 305/05 Pályázati felhívás az Európai Közösségek kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához kapcsolódó 2013. évi „Ötletek” munkaprogram keretében
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 305/06 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó peroxoszulfátok (perszulfátok) behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról
2012. október 10. 55. évfolyam, C 305A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2012/C 305 A/01 Felhívás ideiglenes megbízásokra vonatkozó szándéknyilatkozat benyújtására, szerződéses tisztviselők számára (London)
2012. október 10. 55. évfolyam, C 306
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 306/01 Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 306/02 Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 306/03 Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 306/04 A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 306/05 Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 306/06 A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 306/07 Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan
2012. október 11. 55. évfolyam, C 307
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 307/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6712 – Carlyle/Getty Images)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 307/02 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 307/03 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye – A gépjárművek értékesítésére és javítására, valamint a gépjármű-pótalkatrészek forgalmazására vonatkozó megállapodásokban szereplő vertikális korlátozásokról szóló kiegészítő iránymutatás
2012/C 307/04 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2012/C 307/05 Az EFTA Felügyeleti Hatóság tájékoztatója a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás a finnmarki és észak-tromsi menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2012/C 307/06 Az EFTA Felügyeleti Hatóság tájékoztatója a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Közszolgáltatási kötelezettségek bevezetése a finnmarki és észak-tromsi menetrendszerű légi járatokra vonatkozóan
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 307/07 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 307/08 A Bíróság ítélete (2011. december 15.) az E-1/11. számú – Dr. A. ügyben (A személyek szabad mozgása – 2005/36/EK irányelv – Szakmai képesítések elismerése – A közegészség védelme – Megkülönböztetés-mentesség – Arányosság)
2012/C 307/09 A Bíróság ítélete (2012. március 30.) az E-17/10. és E-6/11. sz., – a Liechtensteini Hercegség és a VTM Fundmanagement AG kontra EFTA Felügyeleti Hatóság egyesített ügyekben (Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatának megsemmisítése iránti kereset – Állami támogatás – A befektetési vállalatokra alkalmazandó különleges adószabályok – Szelektivitás – Meglévő és új támogatás – Visszafizettetés – Jogos elvárások – Jogbiztonság – Indokolási kötelezettség)
2012/C 307/10 A Bíróság ítélete (2012. március 30.) az E-7/11. sz., – Grund, elli- og hjúkrunarheimili kontra Icelandic Medicines Agency (Lyfjastofnun) ügyben (A 2001/83/EK irányelv – Az áruk szabad mozgása – Gyógyszerek – Párhuzamos importálás – Ellenőrzési jelentések – A közegészségügy védelme – Indokolás – A címkézési és csomagolási tájékoztatókra vonatkozó nyelvi követelmények)
2012/C 307/11 A Bíróság ítélete (2012. április 18.) az E-15/10. számú, – Posten Norge AS kontra EFTA Felügyeleti Hatóság ügyben (Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatának megsemmisítése iránti kereset – Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – Kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások postahivatali átvétellel – Elosztási hálózat – Kizárólagossági megállapodások – A piaci verseny megszüntetéséért felelős magatartás – Indoklás – A kötelezettségszegés időtartama – Pénzbírság)
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 307/12 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről
2012. október 12. 55. évfolyam, C 308
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 308/01 A Bizottság véleménye (2012. október 11.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a franciaországi Bugey-1 atomerőmű bontásával összefüggő radioaktívhulladék-ártalmatlanítási tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 308/02 A Bizottság közleménye – A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós keretszabály (2011) – Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke (1) bekezdése értelmében a megfelelő intézkedésekre vonatkozó bizottsági javaslat tagállamok általi elfogadása (az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK rendelet26. cikkének (1) bekezdése alapján)
2012/C 308/03 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6663 – Ryanair/Aer Lingus III)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 308/04 A Tanács határozata (2012. szeptember 24.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának újraalakításáról
2012/C 308/05 A Tanács határozata (2012. szeptember 24.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának újraalakításáról
 

Európai Bizottság

2012/C 308/06 Euroátváltási árfolyamok
 

Európai Külügyi Szolgálat

2012/C 308/07 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének határozata (2011. december 8.) az adatvédelemre vonatkozó szabályokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 308/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6675 – GE/Accenture/Taleris) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 308/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6718 – Toyota Tsusho Corporation/CFAO) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 308/10 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. október 12. 55. évfolyam, C 309
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az egyik részről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másik részről az Európai Unió és tagállamai által megkötött partnerségi megállapodás közös parlamenti közgyűlése

A 23. ülésre a dániai Horsensben került sor 2012. május 28. és 30. között.

2012/C 309/01 A 2012. május 28-i, hétfői ülés jegyzőkönyve
2012/C 309/02 A 2012. május 29-i, keddi ülés jegyzőkönyve
2012/C 309/03 A 2012. május 30-i, szerdai ülés jegyzőkönyve
2012. október 13. 55. évfolyam, C 310
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 310/01 Monetáris megállapodás az Európai Unió és a Monacói Hercegség között
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2012/C 310/02 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. augusztus 1.) az Európai Unión belüli értékpapír-elszámolás javításáról és a központi értéktárakról szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2012/62)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 310/03 A labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pontok listája
 

Európai Bizottság

2012/C 310/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 310/05 Pályázati felhívás az egészségügyi beruházások hatékony módjairól tanácsot szolgáltató, több ágazatot képviselő, független szakértői testületben való tagságra
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 310/06 Közlemény gazdálkodók részére – Egyes ipari és mezőgazdasági termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésére vonatkozóan benyújtott kérelmek új fordulója
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 310/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6721 – First Reserve Management/SK Capital Partners/TPC) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. október 13. 55. évfolyam, C 311
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 311/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 303., 2012.10.6.
 

Törvényszék

2012/C 311/02 A bírák tanácsokba történő beosztása
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 311/03 C-349/12. sz. ügy: Fővárosi Törvényszék (korábbi Fővárosi Bíróság) (Magyarország) által 2012. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Peró Gáz Kft. kontra Balla János
2012/C 311/04 C-358/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2012. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici kontra Comune di Milano
2012/C 311/05 C-362/12. sz. ügy: A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2012. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation kontra Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
2012/C 311/06 C-363/12. sz. ügy: Az Equality Tribunal (Írország) által 2012. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Z kontra A Government Department és the Board of Management of a Community School
2012/C 311/07 C-374/12. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2012. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Valimar OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Varna
2012/C 311/08 C-376/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sky Italia Srl kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
2012/C 311/09 C-386/12. sz. ügy: A Sofiyski gradsi sad (Bulgária) által 2012. augusztus 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Siegfried János Schneider
 

Törvényszék

2012/C 311/10 T-326/12. sz. ügy: 2012. július 25-én benyújtott kereset — Salim Georges Al Toun és Al Toun Group kontra Tanács
2012/C 311/11 T-334/12. sz. ügy: 2012. július 25-én benyújtott kereset — Plantavis és NEM kontra Bizottság és EFSA
2012/C 311/12 T-341/12. sz. ügy: 2012. augusztus 2-án benyújtott kereset — Evonik Degussa kontra Bizottság
2012/C 311/13 T-346/12. sz. ügy: 2012. augusztus 1-jén benyújtott kereset — Magyarország kontra Bizottság
2012/C 311/14 T-348/12. sz. ügy: 2012. július 31-én benyújtott kereset — Globosat Programadora kontra OHIM — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)
2012/C 311/15 T-353/12. sz. ügy: 2012. augusztus 6-án benyújtott kereset — Aleris kontra OHIM — Carefusion 303 (ALARIS)
2012/C 311/16 T-356/12. sz. ügy: 2012. augusztus 6-án benyújtott kereset — Debonair Trading Internacional kontra OHIM — Ibercosmetica (SÔ:UNIC)
2012/C 311/17 T-357/12. sz. ügy: 2012. augusztus 7-én benyújtott kereset — Sachi Premium-Outdoor Furniture kontra OHIM — Gandia Basco (Karosszékek)
2012/C 311/18 T-359/12. sz. ügy: 2012. augusztus 8-án benyújtott kereset — Vuitton Malletier kontra OHIM — Nanu-Nana (négyzetminta)
2012/C 311/19 T-368/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-63/11. sz., Macchia kontra Bizottság ügyben 2012. június 13-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2012. augusztus 17-én benyújtott fellebbezés
2012/C 311/20 T-385/12. sz. ügy: 2012. augusztus 22-én benyújtott kereset — France Télécom kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 311/21 F-63/12. sz. ügy: 2012. június 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra EBB
2012/C 311/22 F-67/12. sz. ügy: 2012. július 2-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012. október 16. 55. évfolyam, C 312
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 312/01 A Bizottság véleménye (2012. október 15.) az Európai Központi Banknak az értékpapír-állományokra vonatkozó statisztikákról szóló rendelettervezetéről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 312/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6680 – CVCIGP II Employee Rosehill/CVCIGP II Client Rosehill/CNK/Holidaybreak)
2012/C 312/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 312/04 A közéleti személyiségek védelmével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó egységek listája
2012/C 312/05 A határokon átnyúló vonatkozású, járművekkel kapcsolatos bűncselekmények üldözésével kapcsolatban kijelölt nemzeti kapcsolattartók listája
2012/C 312/06 A közrenddel kapcsolatos állandó kapcsolattartó pontok listája
2012/C 312/07 Értesítés a 2012/633/KKBP tanácsi határozattal módosított, a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP tanácsi határozatban és a 943/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
2012/C 312/08 Értesítés a 2012/634/KKBP tanácsi határozattal módosított 2011/782/KKBP tanácsi határozatban és a 944/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
2012/C 312/09 Értesítés a 2012/635/KKBP tanácsi határozattal módosított, az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP tanácsi határozatban és a 945/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személy részére
 

Európai Bizottság

2012/C 312/10 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 312/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6682 – Kinnevik/Billerud/Korsnäs)
2012/C 312/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6694 – Helvetia/Certain parts of Gan Eurocourtage's Transport and Marine Insurance Portfolio)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!