7. évfolyam 5. szám 2012.01.31.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Új NAV-szégyenlista

 

Ezernyolcszáz cég és kétszer ennyi magánszemély szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) friss listáján, mely a száz-, illetve tízmillió forint feletti tartozással rendelkezőket gyűjti.

A NAV pénteken tette közzé a 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók, illetve a 100 milliós limitet felülmúló cégek listáját, a 2011 december 31-ei állapot szerint.

A legutóbbi, tavaly őszi közléshez képest a magánszemélyek és vállalkozók esetében alig gyarapodott a létszám, közel 3600 név található a felsorolásban. Legtöbbjük magánszemély – ők nagyjából 2700-an vannak –, közülük nagyjából harmincnak ismeretlen a lakcíme. A tízmilliós alsó határral számolva legalább 35,8 milliárd forint kintlévőségre vár a NAV.

A céges listája

Közel 1800 cég szerepel a százmillió forint feletti, folyamatosan, legalább 180 napon át fennálló tartozással rendelkező vállalkozások listáján. Közülük 351 vállalkozás esetében van bármiféle esély arra, hogy a pénz még befolyhat – ezek a cégek nem állnak sem felszámolási sem végelszámolási eljárás alatt. Az ebből a listából hagyományosan nem derül ki, hogy pontosan mennyi a tartozása ezeknek a cégeknek, a felsorolásban ugyanis csak a nevük szerepel – és a tény, hogy a tartozás nem csekély.

Az OPTEN EOKR (Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer) rendszerében a legtöbb cég esetében már a fent említett listára való felkerülés előtt egy, másfél évvel korábban látható, ha valamely vállalkozás fizetési nehézségekkel küzd (NAV eljárás alá kerülés vagy szállítók felé tartozás).

Az OPTEN - Kapcsolati Háló segítségével a fizetési nehézségekkel küzdő cégek tulajdonosainak egyéb üzleti érdekeltségei is feltérképezhetőek, és így óvatosabban kezelve őket, az üzleti kockázat csökkenthető.

 /Napi Gazdaság, Index/

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2011. év 4. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 479
Végelszámolás 722
Hivatalból való törlés 62

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 25
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 505

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 825 db.

A héten 17798 cégnév, 3944 székhelycím és 805 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 523751 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A részvény

 

A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír (Gt. 177. §). Ebből következően a részvény tulajdonosa a részvénytársaság tagja, a részvény értékének és az alaptőkéhez viszonyított arányának megfelelő mértékű szavazati joggal rendelkezik a részvénytársaság legfőbb szervében. A részvény tulajdonosa jogosult a társaság üzleti eredményéből osztalék formájában részvénye arányában részesedni. A részvény névre szóló, tehát tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek neve a részvényen szerepel, szemben a bemutatóra szóló értékpapírral, amelynek tulajdonosa megegyezik mindenkori birtokosával. Végezetül a részvényt szabadon lehet adni és venni, vagyis forgalomképes. A részvény átruházásának korlátozása harmadik személlyel szemben csak akkor hatályos, ha törvény erre lehetőséget ad (Gt. 178. §). A nyomdai úton előállított részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt toldatra vezetett forgatmánnyal történik, oly módon, hogy arra az új tulajdonos nevét rávezetik (Gt. 179. §). A részvényt dematerializált formában is elő lehet állítani. Ebben az esetben a részvénynek az értékpapírokra vonatkozó törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon elektronikusan rögzítik. A dematerializált részvénynek nincs sorszáma, annak létrehozása, rögzítése, továbbítása és nyilvántartása is elektronikusan történik. A részvényes nevét valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza (Gt. 180. § (1) bekezdés). A dematerializált részvény az értékpapírszámlán történő terhelés és jóváírás formájában kerülhet átruházásra (Gt. 180. § (2) bekezdés), vagyis az átruházott részvényt az átruházó értékpapírszámlájáról törlik, a vevő értékpapírszámláján pedig jóváírják. Ellenkező bizonyításig azt a személyt kell a dematerializált részvény tulajdonosának tekinteni, akinek az értékpapírszámláján azt nyilvántartják (Gt. 180. § (3) bekezdés).

Ha a nyomdai úton előállított részvény tulajdonjoga öröklés, a részvényes jogutóddal történő megszűnése (Pl. a társaság szétválása, összeolvadása) vagy házastársi közös vagyon megszüntetése miatt száll át, az igazgatóság a tulajdonos változást a megfelelő okirati bizonyítékok bemutatása esetén a részvény hátoldalán átvezeti, és az új részvényest a részvénykönyvben részvényesként feltünteti. Dematerializált részvény esetén ugyanezen jogcímeken bekövetkező tulajdonosváltozást az értékpapírszámla-vezető vezeti át, és egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatóságát (Gt. 181. § (1) bekezdés). Amennyiben a nyomdai úton előállított részvény tulajdonjogát bírósági határozattal vagy hatósági árverés útján szerzik meg, az igazgatóság az új tulajdonos kérésére a tulajdonos változást a részvény hátoldalán a bírósági illetve árverési ügyszám feltüntetésével átvezeti, és az új részvényest a részvénykönyvben feltünteti. Dematerializált részvény esetén ugyanezt az értékpapírszámla-vezető hajtja végre az igazgatóság értesítése mellett (Gt. 181. § (2) bekezdés).

A részvény a névértékének megfelelő mértékű szavazati jogot biztosít. A törvény illetve annak felhatalmazása alapján az alapszabály a részvények bizonyos csoportjára a szavazati jogot kizárhatja. Azonos névértékű részvény azonos mértékű szavazati jogot biztosít (Gt. 182. § (1) bekezdés). Többletszavazati jogot biztosító részvényt csak a törvényben meghatározott esetekben szabad kibocsátani (Gt. 182. § (2) bekezdés).  

 

Magyar Közlöny 8-10/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés
8/2012. január 24.    

2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

A számhordozás részletes szabályairól

2012.01.25.

3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

Az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményekről

2013.01.01.

4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról

2012.02.01.

5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról

2012.02.01.

1012/2012. (I. 24.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.01.24.

9/2012. január 26.    

6/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

A digitális televízió-médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége érdekében szükséges intézkedésekről

2012.02.25.

7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

2012.02.01.

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről

2012.04.01.

1/2012. (I. 26.) NGM rendelet

A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról

2012.01.27.

1013/2012. (I. 26.) Korm. határozat

A munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzését elősegítő kiegészítő munkáltatói kompenzáció előkészítéséről

2012.01.27.

1014/2012. (I. 26.) Korm. határozat

A Magyar Történelmi Film Közalapítvány megszüntetéséről

2012.01.27.

1015/2012. (I. 26.) Korm. határozat

A Közlekedési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

2012.01.26.

13/2012. (I. 26.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

2012.01.26.

10/2012. január 30.    

4/2012. (I. 30.) Korm. rendelet

Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet meghatározásáról

2012.01.30.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. január 25. 55. évfolyam, L 22

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 60/2012/EU (2012. január 16.) végrehajtási rendelete a többek között Oroszországból származó ferroszilícium behozatalára kivetett dömpingellenes vámra vonatkozó, az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálat lezárásáról
A Bizottság 61/2012/EU (2012. január 24.) végrehajtási rendelete a 891/2009/EK rendeletnek a CXL engedményes cukor vámkontingenseinek kezelése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 62/2012/EU (2012. január 24.) rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jólétre vonatkozó másodlagos célváltozók 2013. évi listája tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 63/2012/EU (2012. január 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2012. január 26. 55. évfolyam, L 23

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 66/2012/EU (2012. január 25.) végrehajtási rendelete az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 67/2012/EU (2012. január 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/39/KKBP (2012. január 25.) határozata az Európai Unió koszovói különleges képviselőjének kinevezéséről
A Bizottság 2012/40/EU (2012. január 24.) végrehajtási határozata a 2008/855/EK határozat egyes húsoknak és húsipari termékeknek a határozat melléklete III. részében említett területeken található gazdaságokból más tagállamokba való szállítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 181. számú dokumentummal történt)
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 176/11/COL (2011. június 1.) határozata a kippermoeni szabadidőközpont részét képező fitneszközpont finanszírozásával kapcsolatos hivatalos vizsgálat lezárásáról (Norvégia)
2012. január 27. 55. évfolyam, L 24

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/41/EU (2012. január 23.) határozata az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak az áruforgalommal kapcsolatos ellenőrzések és alaki követelmények egyszerűsítéséről szóló és az eljárásokat meghatározó 10. jegyzőkönyve IIa. fejezetének végrehajtását nyomon követő közös munkacsoport létrehozására vonatkozó álláspontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 68/2012/EU (2012. január 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 69/2012/EU (2012. január 26.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2012. januári alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/42/EU (2012. január 24.) határozata az európai statisztikairányítási tanácsadó testület elnökének kinevezéséről
A Bizottság 2012/43/EU (2012. január 25.) végrehajtási határozata az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Dán Királyságnak a Grönlanddal, illetve a Feröer szigetekkel kötendő, a Dán Királyság és e területek közötti pénzátutalásoknak Dánián belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodások megkötésére történő felhatalmazásáról (az értesítés a C(2012) 141. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/44/EU (2012. január 25.) végrehajtási határozata a harmadik országokból egyes francia tengerentúli megyékbe behozott élő állatok és állati eredetű termékek állat-egészségügyi ellenőrzéseire vonatkozó szabályokról (az értesítés a C(2012) 222. számú dokumentummal történt)
2012. január 27. 55. évfolyam, L 25

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 43/2012/EU (2012. január 17.) rendelete a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról
A Tanács 44/2012/EU (2012. január 17.) rendelete az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról
2012. január 28. 55. évfolyam, L 26

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU (2011. december 13.) irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 71/2012/EU (2012. január 27.) rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 72/2012/EU (2012. január 27.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról és az attól való eltérésről
A Bizottság 73/2012/EU (2012. január 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2012/45/EU, Euratom (2012. január 23.) határozata az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) felügyelőbizottsága tagjainak kinevezéséről
A Tanács 2012/46/EU (2012. január 23.) határozata a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, a Hollandiával való automatizált adatcsere megindításáról
A Tanács 2012/47/EU (2012. január 24.) végrehajtási határozata Svédország részére kedvezményes adómérték alkalmazásának az Észak-Svédország egyes területein található háztartások és szolgáltató társaságok által felhasznált villamos energia tekintetében, a 2003/96/EK irányelv 19. cikkének megfelelően történő engedélyezéséről
A Bizottság 2012/48/EU (2012. január 26.) végrehajtási határozata a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetővé tétele megtiltásának a tagállamok számára való előírásáról szóló 2009/251/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2012) 321. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/49/EU (2012. január 26.) határozata a 2011/263/EU és a 2011/264/EU határozatnak az enzimbesorolással kapcsolatos új fejlemények figyelembevétele érdekében történő, a 67/548/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének megfelelő módosításáról (az értesítés a C(2012) 323. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. május 25-i 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 153., 2011.6.11.)
2012. január 31. 55. évfolyam, L 27

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 74/2012/EU (2012. január 27.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 75/2012/EU (2012. január 30.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [„Miód z Sejneńszczyny / ŁoĽdziejszczyzny” / „Seinų / Lazdijų kraąto medus” (OEM)]
A Bizottság 76/2012/EU (2012. január 30.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken (OFJ)]
A Bizottság 77/2012/EU (2012. január 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 78/2012/EU (2012. január 30.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/50/KKBP (2012. január 27.) határozata a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2012/51/EU (2011. március 23.) határozata az Olaszország által a Legler S.p.A. részére nyújtott C 39/07 számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 1758. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/52/EU (2012. január 27.) végrehajtási határozata egyes németországi és hollandiai kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kiadásokat érintő számláinak a 2010. pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról (az értesítés a C(2012) 369. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/53/EU (2012. január 27.) végrehajtási határozata a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2012) 370. számú dokumentummal történt)
2012. január 31. 55. évfolyam, L 28

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 64/2012/EU (2012. január 23.) rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról szóló 582/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 65/2012/EU (2012. január 24.) rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet sebességváltás-jelzők tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról
2012. január 25. 55. évfolyam, C 20
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 20/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 20/02 Értesítés a 2010/413/KKBP tanácsi határozat 19. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 20. cikke (1) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó (a határozat II. mellékletében szereplő), illetve a 961/2010/EU tanácsi rendelet 16. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó (a rendelet VIII. mellékletében szereplő) személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 20/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 20/04 Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők ionizáló sugárzással történő kezelésére engedélyezett létesítmények listája a tagállamokban (Az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv7. cikkének (4) bekezdése értelmében)(Ez a szöveg törli a  HL C 77., 2011.3.11., 14. o. megjelent szöveget, és annak helyébe lép)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 20/05 Állami támogatás – Németország – SA.33152 (11/C) számú állami támogatás – DE – LIP – támogatás a Linamar Powertrain GmbH számára – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. január 26. 55. évfolyam, C 21
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 21/01 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 21/02 Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése szerint három izlandi beruházási banknak előnyös feltételek melletti, átütemezett kölcsönök formájában nyújtott állami támogatással kapcsolatban
2012. január 27. 55. évfolyam, C 22
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 22/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 22/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 22/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 22/04 A Bizottság határozata (2012. január 26.) az elektronikus kormányzati szakértői csoport létrehozásáról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 22/05 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 22/06 Pályázati felhívás – 28/G/ENT/CIP/12/E/N01C01 – Vállalkozói készségek oktatása
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 22/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6426 – GSO/Miller Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. január 27. 55. évfolyam, C 22E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. szeptember 26–29-i ülések

2012/C 22 E/01 2011. szeptember 26-án ülés jegyzőkönyve
2012/C 22 E/02 2011. szeptember 27-én ülés jegyzőkönyve
2012/C 22 E/03 2011. szeptember 28-án ülés jegyzőkönyve
2012/C 22 E/04 2011. szeptember 29-én ülés jegyzőkönyve
2012. január 28. 55. évfolyam, C 23
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 23/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 23/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 23/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6350 – Siemens/Nem Holding)
2012/C 23/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6403 – Volkswagen/KPI Polska/Skoda Auto Polska/VW Bank Polska/VW Leasing Polska)
2012/C 23/05 A Bizottság közleménye az Európai Unió által a rizságazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2012. májusi alidőszakban rendelkezésre álló mennyiségről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 23/06 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 23/07 A Bizottság határozata (2011. november 28.) az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti monetáris megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről
2012/C 23/08 Vélemény az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2010. november 5-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/M.5658 – Unilever/Sara Lee Body Care ügyhöz kapcsolódó előzetes határozattervezetről – Előadó: Szlovákia
2012/C 23/09 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/M.5658 – Unilever/Sara Lee Body Care
2012/C 23/10 A Bizottság határozatának összefoglalója (2010. november 17.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám COMP/M.5658 – Unilever/Sara Lee Body Care) (az értesítés a C(2010) 7934. számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 23/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6445 – Eurochem/BASF Antwerp Assets) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 23/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6451 – Schneider Electric France/Bouygues Immobilier/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 23/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6216 – IHC/DEME/OceanflORE JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. január 28. 55. évfolyam, C 24
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

475. plenáris ülés, 2011. október 26. és 27.

2012/C 24/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Szociális vállalkozó szellem és szociális vállalkozás (feltáró vélemény)
2012/C 24/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A válság hatása az európai vállalatok éghajlatvédelmi beruházási képességére (feltáró vélemény)
2012/C 24/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Unióból származó ipari és bányászati hulladékok gazdasági és környezetvédelmi célú feldolgozása és hasznosítása (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 24/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az európai fa- és bútoripari ágazat versenyképesebbé tételének lehetőségei és nehézségei (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 24/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fenntartható foglalkoztatás kilátásai a vasúti ágazatban, a gördülőállomány és az infrastruktúrák területén. Hogyan befolyásolja az ipari szerkezetváltás az európai foglalkoztatást és készségbázist? (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 24/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az EU kohéziójának és az EU szociálpolitikai koordinációjának erősítése az EUMSZ 9. cikkében foglalt új horizontális szociális záradék révén (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 24/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A hajléktalanság problémája (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 24/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A felhőalapú számítástechnika (cloud computing) Európában (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 24/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Halállományokkal gazdálkodó és a halászat felügyeletét végző regionális övezetek kialakítása (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 24/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A civil társadalom szerepe az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodásban (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 24/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az EU új kül- és biztonságpolitikája és a civil társadalom szerepe (saját kezdeményezésű vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

475. plenáris ülés, 2011. október 26. és 27.

2012/C 24/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) (COM(2011) 121 végleges – 2011/0058 (CNS))
2012/C 24/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK irányelv módosításáról (COM(2011) 169 végleges – 2011/0092 (CNS)), valamint a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Okosabb energiaadózás az EU-ban: javaslat az energiaadó-irányelv felülvizsgálatára (COM(2011) 168 végleges)
2012/C 24/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 483 végleges – 2011/0210 (COD))
2012/C 24/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nemzetközi védelmi jogállás megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (átdolgozás) (COM(2011) 319 végleges – 2009/0165 (COD))
2012/C 24/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a menedékkérők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (átdolgozás) (COM(2011) 320 végleges – 2008/0244 (COD))
2012/C 24/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 482 végleges – 2011/0211 (COD))
2012/C 24/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 481 végleges – 2011/0209 (COD))
2012/C 24/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 484 végleges – 2011/0212 (COD))
2012/C 24/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – „Zöld könyv az online szerencsejátékokról a belső piacon”(COM(2011) 128 végleges)
2012/C 24/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv – A felelős vállalatirányítás uniós keretei (COM(2011) 164 végleges)
2012/C 24/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – „Együtt egy újfajta növekedésért”(COM(2011) 206 végleges)
2012/C 24/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: a sport európai dimenziójának fejlesztése (COM(2011) 12 végleges)
2012/C 24/24 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia (COM(2011) 244 végleges)
2012/C 24/25 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről szóló 302/2009/EK rendelet módosításáról (COM(2011) 330 végleges – 2011/0144 (COD))
2012/C 24/26 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerekről (COM(2011) 353 végleges – 2011/0156 (COD))
2012/C 24/27 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról (COM(2011) 385 végleges – 2011/0170 (NLE))
2012/C 24/28 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A légi utasok jogszabályban rögzített jogainak működése és alkalmazása
2012/C 24/29 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás) (COM(2011) 402 végleges – 2011/0187 (COD))
2012/C 24/30 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az energiahatékonyságról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2011) 370 végleges – 2011/0172 (COD))
2012/C 24/31 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában (COM(2011) 222 végleges)
2012/C 24/32 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Fehér könyv – Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé (COM(2011) 144 végleges)
2012/C 24/33 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A gyermekek szexuális visszaélésekkel szembeni védelmét szolgáló megelőző intézkedések (kiegészítő vélemény)
2012. január 28. 55. évfolyam, C 25
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 25/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 13., 2012.1.14.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 25/02 C-106/09. P. és C-107/09. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Government of Gibraltar, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Spanyol Királyság (C-106/09), Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság, Government of Gibraltar, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Állami támogatások — Tárgyi szelektivitás — Adórendszer — Gibraltár — Offshore társaságok)
2012/C 25/03 C-212/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. november 10-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 43. cikk és EK 56. cikk — A tőke szabad mozgása — A portugál államnak a GALP Energia, SGPS SA-ban fennálló elsőbbségi részvényei („aranyrészvények”) — Privatizált társaság irányításába történő beavatkozás)
2012/C 25/04 C-281/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. november 24-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 89/552/EGK irányelv — Televíziós műsorszolgáltatás — Hirdetési műsorok — Adásidő)
2012/C 25/05 C-404/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 24-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 85/337/EGK irányelv — Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek védelme — Vadon élő állatok és növények — Külszíni szénbányászat — Az „Alto Sil” terület — Különleges védelmi terület — Közösségi jelentőségű természeti terület — Barnamedve (Ursus arctos) — Siketfajd (Tetrao urogallus))
2012/C 25/06 C-458/09. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. november 24-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A tőzsdére újonnan bevezetett vállalkozások részére az olasz hatóságok által nyújtott támogatás — Adókedvezményeket nyújtó szabályozás)
2012/C 25/07 C-496/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 17-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — Az ítéletben foglaltak teljesítésének elmaradása — EK 228. cikk — Pénzügyi szankciók)
2012/C 25/08 C-539/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A Számvevőszék azon szándéka, hogy vizsgálatokat folytasson valamely tagállamban — Az említett tagállam általi elutasítás — A Számvevőszék hatásköre — EK 248. cikk — A nemzeti közigazgatási hatóságok hozzáadottérték-adó területén történő együttműködésének vizsgálata — 1798/2003/EK rendelet — A Közösség bevételei — Hozzáadottérték-adóból származó saját források)
2012/C 25/09 C-548/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 16-i ítélete — Bank Melli Iran kontra az Európai Unió Tanácsa, Francia Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül — és biztonságpolitika — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Valamely bank pénzeszközeinek befagyasztása — A határozatról való értesítés elmaradása — Jogalap — Védelemhez való jog)
2012/C 25/10 C-70/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Scarlet Extended SA kontra Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Információs társadalom — Szerzői jog — Internet — „Peer-to-peer” szoftverek — Internet-hozzáférést nyújtó szolgáltató — Az elektronikus adatátvitel szűrőrendszerének a szerzői jogokat sértő fájlcserék megakadályozása érdekében való létrehozása — A továbbított adatok nyomon követésére vonatkozó általános kötelezettség hiánya)
2012/C 25/11 C-112/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. november 17-i ítélete (a Hof van Cassatie (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen kontra Zaza Retail BV (1346/2000/EK rendelet — Fizetésképtelenségi eljárás — A területi fizetésképtelenségi eljárás megindítása — A nemzeti jog által meghatározott, a fizetésképtelenségi főeljárás megindítását kizáró feltételek — A területi fizetésképtelenségi eljárás megindításának kérelmezésére jogosult hitelező)
2012/C 25/12 C-126/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. november 10-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Foggia — Sociedade Gestora de Participações Sociais SA kontra Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (Jogszabályok közelítése — 90/434/EGK irányelv — A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszere — A 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Valós üzleti okok — A műveletben részt vevő társaságok tevékenységének átszervezése vagy ésszerűsítése — Fogalmak)
2012/C 25/13 C-214/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 22-i ítélete (a Landesarbeitsgericht Hamm (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — KHS AG kontra Winfried Schulte (Munkaidő-szervezés — 2003/88/EK irányelv — A fizetett éves rendes szabadsághoz való jog — A nemzeti szabályozásban előírt határidő lejártakor betegség miatt ki nem vett fizetett éves rendes szabadsághoz való jog megszűnése)
2012/C 25/14 C-259/10. és C-260/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 10-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra The Rank Group PLC (Adózás — Hatodik HÉA-irányelv — Adómentességek — A 13. cikk B. részének f) pontja — Fogadások, sorsolásos játékok és egyéb szerencsejátékok — Az adósemlegesség elve — Mechanikus készpénzes bingó („mechanised cash bingo”) — Pénznyerő automaták — A jogszabályi rendelkezésektől eltérő közigazgatási gyakorlat — A kellő gondosságra („due diligence”) alapított védekezés)
2012/C 25/15 C-283/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) kontra Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR — ADA) (Jogszabályok közelítése — Szerzői és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — 3. cikk — „Valamely műnek a nyilvánossághoz közlés kiindulópontjául szolgáló helyszínen jelen lévő közönség számára való érzékelhetővé tételének” fogalma — Zeneművek közönség számára hallhatóvá és láthatóvá (érzékelhetővé) tétele, az e jogokért járó díjazásnak a szerzői jogi közös jogkezelő szervezet részére történő megfizetése nélkül — A vagyoni jogok átengedésére vonatkozó szerződések megkötése a művek szerzőivel — A 2001/29 irányelv hatálya)
2012/C 25/16 C-319/10. és C-320/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 10-i ítélete (Rechtbank Haarlem (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — X kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10.), X BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst P (C-320/10.) (Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — Tarifális besorolás — Sótartalmú fagyasztott, csont nélküli csirkedarabok — Az 535/94/EK, az 1832/2002/EK, az 1871/2003/EK, a 2344/2003/EK és az 1810/2004 EK rendelet érvényessége és értelmezése — A Kombinált Nómenklatúra 2. árucsoportjához fűzött 7. kiegészítő megjegyzés — A WTO Vitarendezési Testülete — Joghatások)
2012/C 25/17 C-322/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Medeva BV kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — A tanúsítvány megszerzésének feltételei — A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma — Szempontok — Az egynél több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer vagy több betegség ellen kifejlesztett védőoltás („Multi-disease vaccine” vagy „vaccin multivalent”) megítélése további vagy más szempontjainak fennállása)
2012/C 25/18 C-323/10–C-326/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10., C-324/10. és C-326/10.), Doux Geflügel GmbH (C-325/10.) kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas (3846/87/EGK rendelet — Mezőgazdaság — Export-visszatérítések — Baromfihús — A Gallus domesticus fajba tartozó bontott és tisztított szárnyasok)
2012/C 25/19 C-327/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. november 17-i ítélete (Okresní soud v Chebu (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hypoteční banka a.s. kontra Udo Mike Lindner (Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben — Valamely tagállam állampolgárságával rendelkező fogyasztó és más tagállamban letelepedett bank között létrejött ingatlankölcsön-szerződés — Olyan tagállami jogszabály, amely lehetővé teszi ezen állam bíróságai előtt az ismeretlen helyen tartózkodó fogyasztóval szembeni keresetindítást)
2012/C 25/20 C-348/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. november 10-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Norma-A SIA és Dekom SIA kontra Latgales plānoąanas reģions, a Ludzas novada dome jogutódja (Közbeszerzések — 2004/17/EK irányelv — Az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontja — 92/13/EGK irányelv — A 2d. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A „szolgáltatási koncesszió” fogalma — Autóbuszos tömegközlekedési szolgáltatások nyújtása — A szolgáltatás hasznosításának joga és a veszteségek megtérítését szolgáló összeg szolgáltató részére történő fizetése — A nemzeti jogszabályok és a szerződés értelmében korlátozott működtetési kockázat — A közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások — A 92/13/EGK irányelv 2d. cikke (1) bekezdése b) pontjának a 2007/66/EK irányelv átültetési határidejének lejártát megelőzően kötött szerződésekre történő közvetlen alkalmazhatósága)
2012/C 25/21 C-379/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 24-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Az uniós jog végső fokon eljáró nemzeti bíróság általi megsértéséért fennálló tagállami felelősség általános elve — A bírói jogkör gyakorlása során végzett jogszabály-értelmezéshez, valamint a tényállási elemek és a bizonyítékok értékeléséhez kapcsolódó bármilyen felelősség kizárása — Az állam felelősségének a nemzeti jogalkotó által az ilyen bíróság szándékos vagy súlyos kötelességszegésre történő korlátozása)
2012/C 25/22 C-405/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 10-i ítélete (az Amtsgericht Bruchsal (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Özlem Garenfeld elleni büntetőeljárás (Környezetvédelem — 1013/2006/EK és 1418/2007/EK rendelet — A hulladékszállítás ellenőrzése — Használt katalizátorok Libanonba történő kivitelére vonatkozó tilalom)
2012/C 25/23 C-412/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i ítélete (a High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Deo Antoine Homawoo kontra GMF Assurances SA (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog — 864/2007/EK rendelet — Időbeli hatály)
2012/C 25/24 C-422/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — A tanúsítvány megszerzésének feltételei — A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma — Szempontok — Az egynél több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer vagy több betegség ellen kifejlesztett védőoltás („Multi-disease vaccine” vagy „vaccin multivalent”) megítélése további vagy más szempontjainak fennállása)
2012/C 25/25 C-430/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hristo Gaydarov kontra Direktor na Glavna direktsia „Ohranitelna politsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (Uniós polgár szabad mozgása — 2004/38/EK irányelv — Egy másik országban hozott büntetőítélet miatt elrendelt, az államterület elhagyására vonatkozó tilalom — Kábítószer-kereskedelem — Közrendi okokkal igazolható intézkedés)
2012/C 25/26 C-434/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Petar Aladzhov kontra Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Uniós polgár szabad mozgása — 2004/38/EK irányelv — Meg nem fizetett adótartozás miatt elrendelt, az államterület elhagyására vonatkozó tilalom — Közrendi okokkal igazolható intézkedés)
2012/C 25/27 C-435/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — J. C. van Ardennen kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (80/987/EGK irányelv — A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén — Fizetésképtelenség esetén járó támogatás — A munkakeresőként történő nyilvántartásba vétel feltételétől függő kifizetés)
2012/C 25/28 C-444/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. november 10-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Lüdenscheid kontra Christel Schriever (HÉA — Hatodik irányelv — Az 5. cikk (8) bekezdése — Az „egész vagyon vagy annak egy része átruházásának” fogalma — Az árukészlet és a kereskedelmi felszerelés tulajdonjogának az üzlethelyiség bérbeadásával egyidejűleg történő átruházása)
2012/C 25/29 C-454/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. november 17-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Oliver Jestel kontra Hauptzollamt Aachen (Közösségi Vámkódex — A 202. cikk (3) bekezdésének második francia bekezdése — Vámtartozás keletkezése az áruk jogellenes bejuttatása nyomán — Az „adós” fogalma — A jogellenes bejuttatásban való részvétel — A jogellenesen bejuttatott árukra vonatkozó adásvételi szerződések megkötésében közvetítőként eljáró személy)
2012/C 25/30 C-468/10. és C-469/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Tribunnal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10. sz. ügy), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10. sz. ügy) kontra Administración del Estado (Személyes adatok kezelése — 95/46/EK irányelv — A 7. cikk f) pontja — Közvetlen hatály)
2012/C 25/31 C-505/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 10-i ítélete (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Partrederiet Sea Fighter kontra Skatteministeriet (92/81/EGK irányelv — Ásványi olajok jövedéki adója — Mentesség — A „hajózás” fogalma — Valamely hajóra állandó jelleggel rögzített, de e hajó motorjától függetlenül működő kotrógép által használt üzemanyag)
2012/C 25/32 C-88/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. november 10-i ítélete — LG Electronics, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — „KOMPRESSOR PLUS” szómegjelölés — A lajstromozás megtagadása — 40/94/EK rendelet — 7. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Leíró jelleg — Új bizonyítási eszköz Törvényszék általi értékelése — Tények és bizonyítékok elferdítése)
2012/C 25/33 C-256/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 15-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izuna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic kontra Bundesministerium für Inneres (Uniós polgárság — Uniós polgárok harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjainak tartózkodási joga — A polgár szabad mozgáshoz való joga gyakorlásának hiányán alapuló megtagadás — A szabad mozgáshoz való jogot gyakorolt uniós polgárok vonatkozásában esetlegesen alkalmazott eltérő bánásmód — Az EGK — Törökország társulási megállapodás — Az 1/80 társulási tanácsi határozat 13. cikke — A kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikke — „Standstill” szabályok)
2012/C 25/34 C-315/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. szeptember 29-i végzése (Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Angelo Grisoli kontra Regione Lombardia (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3.§-ának első bekezdése — EUMSZ 49. cikk — A letelepedés szabadsága — Közegészség — Gyógyszertárak — Közelség — A lakosság gyógyszerellátása — Működési engedély — A gyógyszertárak területi megoszlása — A gyógyszertárak közötti minimális távolság)
2012/C 25/35 C-198/10. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. szeptember 9-i végzése (a Corte d'appello di Milánó — (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Cassina S.p.A kontra Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl („Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Ipari és kereskedelmi tulajdon — A 98/71/EK irányelv — A formatervezési minták jogi oltalma — 17. cikk — A formatervezési minták védelme és a szerzői jogi védelem halmozódásának kötelezettsége — Nemzeti szabályozás, amely kizárja a szerzői jogi védelmet a hatálybalépését megelőzően a közkincs részévé vált formatervezési minták tekintetében”)
2012/C 25/36 C-289/10. P. sz. ügy: A Bíróság 2011. szeptember 12-i végzése — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A jövedéki termékek mozgásának felügyeletére szolgáló telematikai rendszerek leírása, kiépítése, karbantartása és műszaki támogatása — Az ajánlat elutasítása — Ezen elutasítás indokolásának elmulasztása)
2012/C 25/37 C-314/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. szeptember 22-i végzése (Tribunal de première instance de Liège (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hubert Pagnoul kontra État belge (Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a, 103. cikkének 1. §-a és 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Annak vizsgálata, hogy valamely nemzeti jogi norma megfelel-e mind az uniós jognak, mind a nemzeti alkotmánynak — Az alkotmányossági vizsgálatra irányuló valamely közbenső eljárás elsőbbségi jellegét előíró nemzeti szabályozás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós joghoz való kapcsolódás szükségessége — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2012/C 25/38 C-538/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. szeptember 22-i végzése (Tribunal de première instance de Liège (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Richard Lebrun, Marcelle Howet kontra État belge (Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a, 103. cikkének 1. §-a és 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Annak vizsgálata, hogy valamely nemzeti jogi norma megfelel-e mind az uniós jognak, mind a nemzeti alkotmánynak — Az alkotmányossági vizsgálatra irányuló valamely közbenső eljárás elsőbbségi jellegét előíró nemzeti szabályozás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós joghoz való kapcsolódás szükségessége — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2012/C 25/39 C-541/10. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. szeptember 30-i végzése — Sociedade Quinta do Portal, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Vallegre, Vinhos do Porto, SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A PORTO ALEGRE közösségi szóvédjegy — A korábbi VISTA ALEGRE nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A védjegy érvénytelenségének megállapítása)
2012/C 25/40 C-546/10. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. szeptember 13-i végzése — Hans-Peter Wilfer kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Gitárfejet ábrázoló ábrás megjelölés — A lajstromozás megtagadása — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 74. cikkének (1) bekezdése — Első alkalommal a Törvényszék előtt felhozott bizonyítékok elfogadhatósága — Egyenlő bánásmód)
2012/C 25/41 C-561/10. P. sz. ügy: A Bíróság 2011. szeptember 20-i végzése — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A SEI-BUD/AMD/CR rendszerek karbantartására irányuló informatikai szolgáltatások — Az ajánlat elutasítása — Az indokolás elégtelensége — A tények és bizonyítékok téves értékelése)
2012/C 25/42 C-316/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. szeptember 21-i végzése — Longevity Health Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Biofarma SA („Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárás — A fellebbezési díj határidőn belül történő megfizetése kötelezettségének elmulasztása — A fellebbezési tanácsnak a fellebbezést be nem nyújtottnak nyilvánító határozata”)
2012/C 25/43 C-378/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. szeptember 21-i végzése — Longevity Health Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Biofarma SA („Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárás — A fellebbezési díj határidőn belül történő megfizetése kötelezettségének elmulasztása — A fellebbezési tanácsnak a fellebbezést be nem nyújtottnak nyilvánító határozata”)
2012/C 25/44 C-430/11. sz. ügy: A Tribunale di Rovigo (Olaszország) által 2011. augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Md Sagor elleni büntetőeljárás
2012/C 25/45 C-518/11. sz. ügy: A Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) által 2011. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — UPC Nederland BV kontra Gemeente Hilversum
2012/C 25/46 C-521/11. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Amazon.com International Sales Inc. és társai kontra Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH
2012/C 25/47 C-524/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lowlands Design Holding BV kontra Minister van Financiën
2012/C 25/48 C-526/11. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — IVD GmbH & Co. KG kontra Ärztekammer Westfalen-Lippe
2012/C 25/49 C-531/11. sz. ügy: A Hessisches Landessozialgericht (Németország) által 2011. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Angela Strehl kontra Bundesagentur für Arbeit Nürnberg
2012/C 25/50 C-532/11. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Köln (Németország) által 2011. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Susanne Leichenich kontra Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis
2012/C 25/51 C-533/11. sz. ügy: 2011. október 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság
2012/C 25/52 C-538/11. sz. ügy: A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2011. október 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hermine Sax kontra Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg
2012/C 25/53 C-540/11. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) által 2011. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Daniel Levy, Carine Sebbag kontra État belge — SPF Finances
2012/C 25/54 C-541/11. sz. ügy: A Vrhovno Sodiąče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2011. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Joľef Grilc kontra Slovensko zavarovalno zdruľenje GIZ
2012/C 25/55 C-542/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra Codirex Expeditie BV
2012/C 25/56 C-543/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Woningstichting Maasdriel kontra Staatssecretaris van Financiën
2012/C 25/57 C-544/11. sz. ügy: A Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Németország) által 2011. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Helga Petersen és Peter Petersen kontra Finanzamt Ludwigshafen
2012/C 25/58 C-545/11. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Németország) által 2011. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agrargenossenscheft Neuzelle e.G. kontra Landrat des Landkreises Oder-Spree
2012/C 25/59 C-548/11. sz. ügy: Az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) által 2011. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Edgar Mulders kontra Rijksdienst voor Pensioenen
2012/C 25/60 C-554/11. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-141/05 RENV. sz., Internationaler Hilfsfonds eV kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 21-én hozott végzése ellen az Internationaler Hilfsfonds eV által 2011. november 2-án benyújtott fellebbezés
2012/C 25/61 C-555/11. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Államtanács, Görögország) által 2011. november 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis (SPATE), Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon (PSAS) kontra Ypourgos Anaptixis és Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados
2012/C 25/62 C-556/11. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid (Spanyolország) által 2011. november 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — María Jesús Lorenzo Martínez kontra Dirección Provincial de Educación de Valladolid
2012/C 25/63 C-557/11. sz. ügy: A Naczelny S±d Administracyjny (Lengyel Köztársaság) által 2011. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maria Kozak kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie
2012/C 25/64 C-560/11. sz. ügy: A Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Olaszország) által 2011. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Danilo Debiasi kontra Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma
2012/C 25/65 C-561/11. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Spanyolország) által 2011. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fédération Cynologique Internationale kontra Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza
2012/C 25/66 C-565/11. sz. ügy: A Tribunalul Sibiu (Románia) által 2011. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mariana Irimie kontra Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu
2012/C 25/67 C-568/11. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2011. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agroferm A/S kontra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2012/C 25/68 C-571/11. sz. ügy: A Tribunalul Comercial Cluj (Románia) által 2011. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC Volksbank România SA kontra Andreia Câmpan és Ioan Dan Câmpan
2012/C 25/69 C-572/11. sz. ügy: Az Administrativen Sad Veliko Tarnovo (Bulgária) által 2011. november 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „Menidzharski biznes reshenia” OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Veliko Tarnovo
2012/C 25/70 C-575/11. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2011. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos kontra Ypourgos Ygeia kai Pronoias
2012/C 25/71 C-578/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-12/06. sz., Deltafina kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen a Deltafina SpA által 2011. november 18-án benyújtott fellebbezés
2012/C 25/72 C-581/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-292/09. sz., Muhamad Mugraby kontra Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 6-án hozott végzése ellen Muhamad Mugraby által 2011. november 22-én benyújtott fellebbezés
2012/C 25/73 C-582/11. P. sz. ügy: A Törvényszék T-201/09. sz., Rügen Fisch AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. szeptember 21-én hozott ítélete ellen a Rügen Fisch AG által 2011. november 24-én benyújtott fellebbezés; a másik fél az eljárásban: Schwaaner Fischwaren GmbH
2012/C 25/74 C-584/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-475/07. sz., Dow AgroSciences Ltd és társai kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen a Dow AgroSciences Ltd, a Dow AgroSciences LLC, a Dow AgroSciences, a Dow AgroSciences Export, a Dow Agrosciences BV, a Dow AgroSciences Hungary kft, a Dow AgroSciences Italia Srl, a Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., a Dow AgroSciences Iberica, SA, a Dow AgroSciences s.r.o., a Dow AgroSciences Danmark A/S és a Dow AgroSciences GmbH által 2011. november 23-án benyújtott fellebbezés
2012/C 25/75 C-586/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-84/10. sz., Regione Puglia kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 14-én hozott végzése ellen a Regione Puglia által 2011. november 24-én benyújtott fellebbezés
2012/C 25/76 C-587/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-289/09. sz., Omnicare, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Astellas Pharma GmbH ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Omnicare, Inc. által 2011. november 24-én benyújtott fellebbezés
2012/C 25/77 C-588/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-290/09. sz., Omnicare, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Astellas Pharma GmbH ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Omnicare, Inc. által 2011. november 24-én benyújtott fellebbezés
2012/C 25/78 C-593/11. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-25/06. sz., Alliance One, Inc. kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Alliance One International, Inc. által 2011. november 25-én benyújtott fellebbezés
2012/C 25/79 C-597/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-232/06. sz., Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE által 2011. november 25-én benyújtott fellebbezés
2012/C 25/80 C-608/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-267/10. sz., Land Wien kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 20-án hozott végzése ellen a Land Wien által 2011. november 25-én benyújtott fellebbezés
2012/C 25/81 C-617/11. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-236/02. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 14-én hozott ítélete ellen Luigi Marcuccio által 2011. december 1-jén benyújtott fellebbezés
2012/C 25/82 C-621/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-415/09. sz., New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, korábban New Yorker SHK Jeans GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) — Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E. ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítélete ellen a New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, korábban New Yorker SHK Jeans GmbH által 2011. december 2-án benyújtott fellebbezés
2012/C 25/83 C-625/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített hetedik tanács) T-268/10. sz., Polyelectrolyte Producers Group és SNF SAS kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ügyben 2011. szeptember 21-én hozott végzése ellen a Polyelectrolyte Producers Group és az SNF SAS által 2011. december 6-án benyújtott fellebbezés
2012/C 25/84 C-551/09. sz. ügy: A Bíróság második tanácsa elnökének 2011. október 17-i végzése — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság
2012/C 25/85 C-179/10. sz. ügy: A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2011. szeptember 28-i végzése — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság
 

Törvényszék

2012/C 25/86 T-208/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Quinn Barlo és társai kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A metakrilátok piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az egységes jogsértés fogalma — A jogsértés súlya — Bírságok — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények)
2012/C 25/87 T-421/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 8-i ítélete — Deutsche Post kontra Bizottság („Állami támogatások — A német hatóságok által a Deutsche Post AG javára hozott intézkedések — Az EK 88. cikk (2) bekezdése szerinti eljárást megindító határozat — Korábbi végleges határozat hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 25/88 T-39/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 8-i ítélete — Evropaїki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Internetes portál elhelyezésére, kezelésére, javítására, fejlesztésére és karbantartására irányuló informatikai szolgáltatások nyújtása — Az ajánlat elutasítása és a szerződés egy másik ajánlattevő részére történő odaítélése — Kiválasztási szempontok — Odaítélési szempontok — Szerződésen kívüli felelősség”)
2012/C 25/89 T-51/08. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Bizottság kontra Dittert (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2005. évi előléptetési időszak — Elsőbbségi pontok — Műszaki hiba miatti elmaradás — Az A* előléptetési bizottság — A felettes által javasoltnál alacsonyabb számú elsőbbségi többletpont adása — Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel mellőzése)
2012/C 25/90 T-52/08. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Bizottság kontra Carpi Badía (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2005. évi előléptetési időszak — Elsőbbségi pontok — Műszaki hiba miatti elmaradás — Az A* előléptetési bizottság — A felettes által javasoltnál alacsonyabb számú elsőbbségi többletpont adása — Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel mellőzése)
2012/C 25/91 T-107/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Transnational Company „Kazchrome” és ENRC Marketing AG kontra Tanács és Bizottság („Dömping — Kínából és Kazahsztánból származó szilíciumos mangán behozatala — Megsemmisítés iránti kereset — Exportár — A rendes érték és az exportár közötti összehasonlítás — Az árleszorítás-különbözet kiszámítása — Szerződésen kívüli felelősség”)
2012/C 25/92 T-238/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Sniace kontra Bizottság („Állami támogatások — Adósság-átütemezési megállapodások — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 25/93 T-123/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Hartmann kontra OHIM (Complete) („Közösségi védjegy — A Complete közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — A megkülönböztető képesség hiánya — Leíró jelleg — Indokolás — Homogén csoportot alkotó áruk — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)
2012/C 25/94 T-152/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 7-i ítélete — El Corte Inglés kontra OHIM — Azzedine Alaïa (ALIA) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ALIA közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi ALAÏA PARIS közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 25/95 T-447/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — SE-Blusen Stenau OHIM — Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SE© SPORTS EQUIPMENT közösségi ábrás védjegy bejelentése — SE So Easy korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 25/96 T-562/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 7-i ítélete — HTTS kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség — Mulasztási eljárás — Beavatkozási kérelem — Okafogyottság)
2012/C 25/97 T-586/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 8-i ítélete — Aktieselskabet af 21. november 2001 kontra OHIM — Parfums Givenchy (only givenchy) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az only givenchy közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ONLY korábbi közösségi és nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Jóhírnév — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)
2012/C 25/98 T-10/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 29-i ítélete — Birkhoff kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Családi támogatások — Eltartott gyermek után járó támogatás — Olyan fogyatékkal élő gyermek, amely miatt magát eltartani nem képes — A támogatás folyósítása meghosszabbításának megtagadása”)
2012/C 25/99 T-263/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 15-i végzése — Becker Flugfunkwerk kontra OHIM — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 25/100 T-188/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 15-i végzése — Galileo International Technology kontra OHIM — Residencias Universitarias (GALILEO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 25/101 T-176/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. december 2-i végzése — Carbunión kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatásra vonatkozó határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — A keresettel való összhang hiánya — Elválaszthatatlanság — Elfogadhatatlanság — Az érdekek mérlegelése”)
2012/C 25/102 T-269/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. november 15-i végzése — Xeda International kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Növényvédő szerek — Etoxikin hatóanyag — Az etoxikin 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételének megtagadása — Etoxikint tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonása — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)
2012/C 25/103 T-471/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. november 24-i végzése — Éditions Jacob kontra Bizottság (Ideiglenes int iránti kérelem — Verseny — Vállalkozások összefonódása — Az összefonódást az eszközök továbbruházásának kikötésével a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A továbbruházott eszközök átvevőjének jóváhagyásáról szóló eredeti bizottsági határozat Törvényszék általi megsemmisítése — Az eszközök ugyanazon átvevőjének újbóli jóváhagyásáról szóló határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelem — Sürgősség hiánya — Az érdekek mérlegelése)
2012/C 25/104 T-563/11. sz. ügy: 2011. október 28-án benyújtott kereset — Anbouba kontra Tanács
2012/C 25/105 T-564/11. sz. ügy: 2011. október 28-án benyújtott kereset — Farage kontra Parlament és Buzek
2012/C 25/106 T-572/11. sz. ügy: 2011. november 4-én benyújtott kereset — Hassan kontra Tanács
2012/C 25/107 T-573/11. sz. ügy: 2011. november 4-én benyújtott kereset — JAS kontra Európai Bizottság
2012/C 25/108 T-575/11. sz. ügy: 2011. november 7-én benyújtott kereset — Inaporc kontra Bizottság
2012/C 25/109 T-576/11. sz. ügy: 2011. november 10-én benyújtott kereset — Schenker Customs Agency kontra Bizottság
2012/C 25/110 T-577/11. sz. ügy: 2011. november 4-én benyújtott kereset — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon kontra Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
2012/C 25/111 T-580/11. sz. ügy: 2011. november 8-án benyújtott kereset — McNeil kontra OHIM — Alkalon (NICORONO)
2012/C 25/112 T-581/11. sz. ügy: 2011. november 9-én benyújtott kereset — Dimian kontra OHIM — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)
2012/C 25/113 T-582/11. sz. ügy: 2011. november 14-én benyújtott kereset — Solar-Fabrik kontra OHIM (Premium XL)
2012/C 25/114 T-583/11. sz. ügy: 2011. november 14-én benyújtott kereset — Solar-Fabrik kontra OHIM (Premium L)
2012/C 25/115 T-585/11. sz. ügy: 2011. november 10-én benyújtott kereset — Cheverny Investments kontra Bizottság
2012/C 25/116 T-586/11. sz. ügy: 2011. november 17-én benyújtott kereset — Oppenheim kontra Bizottság
2012/C 25/117 T-590/11. sz. ügy: 2011. november 14-én benyújtott kereset — S & S Szlegiel Szlegiel i Wi¶niewski kontra OHIM — Scotch & Soda (SODA)
2012/C 25/118 T-592/11. sz. ügy: 2011. november 22-én benyújtott kereset — Anbouba kontra Tanács
2012/C 25/119 T-593/11. sz. ügy: 2011. november 28-án benyújtott kereset — Al-Chihabi kontra Tanács
2012/C 25/120 T-596/11. sz. ügy: 2011. november 24-én benyújtott kereset — Bricmate kontra Tanács
2012/C 25/121 T-601/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Dansk Automat Brancheforening kontra Bizottság
2012/C 25/122 T-603/11. sz. ügy: 2011. november 24-én benyújtott kereset — Ecologistas en Acción–CODA kontra Bizottság
2012/C 25/123 T-607/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Henkel és Henkel France kontra Bizottság
2012/C 25/124 T-616/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-69/10. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 8-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2011. november 28-án benyújtott fellebbezés
2012/C 25/125 T-618/11 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-13/10. sz., De Nicola kontra EBB ügyben 2011. szeptember 28-án hozott ítélete ellen Carlo de Nicola által 2011. december 6-án benyújtott fellebbezés
2012/C 25/126 T-303/11. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i végzése — Leopardi Dittajuti kontra OHIM — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 25/127 F-90/11. sz. ügy: 2011. szeptember 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/128 F-99/11. sz. ügy: 2011. október 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/129 F-100/11. sz. ügy: 2011. október 5-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/130 F-104/11. sz. ügy: 2011. október 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/131 F-106/11. sz. ügy: 2011. október 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra EKB
2012/C 25/132 F-107/11. sz. ügy: 2011. október 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra ECDC
2012/C 25/133 F-108/11. sz. ügy: 2011. október 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/134 F-113/11. sz. ügy: 2011. október 25-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/135 F-116/11. sz. ügy: 2011. november 7-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/136 F-117/11. sz. ügy: 2011. november 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/137 F-118/11. sz. ügy: 2011. november 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/138 F-119/11. sz. ügy: 2011. november 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/139 F-120/11. sz. ügy: 2011. november 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/140 F-121/11. sz. ügy: 2011. november 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 25/141 F-124/11. sz. ügy: 2011. november 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra FRONTEX
2012/C 25/142 F-129/11. sz. ügy: 2011. december 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012. január 31. 55. évfolyam, C 26
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 26/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6448 – OPTrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Global Via Inversiones)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 26/02 Értesítés a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/50/KKBP tanácsi határozat által módosított 2011/72/KKBP tanácsi határozat előírt intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 26/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 26/04 791. sz. határozat (2011. október 31.) a földfelszín alatti természeti erőforrásokról szóló törvény 2. cikke (1) bekezdésének 3. pontjával összhangban földfelszín alatti természeti erőforrásnak minősülő kőolajnak és földgáznak a Bolgár Köztársaság fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében található „1–21. sz. blokk – Han Aszparuh” elnevezésű területen folytatandó kutatására és feltárására vonatkozó engedélyezési eljárás megindításáról, valamint annak bejelentéséről, hogy az engedély kiadása versenypályázati eljárás útján fog történni
2012/C 26/05 804. sz. határozat (2011. november 4.) a földfelszín alatti természeti erőforrásokról szóló törvény 2. cikke (1) bekezdésének 3. pontjával összhangban földfelszín alatti természeti erőforrásnak minősülő kőolajnak és földgáznak a Bolgár Köztársaság fekete-tengeri kontinentális talapzatán és kizárólagos gazdasági övezetében található „1–19. sz. blokk – Szveti Atanasz” elnevezésű területen folytatandó kutatására és feltárására vonatkozó engedélyezési eljárás megindításáról, valamint annak bejelentéséről, hogy az engedély kiadása versenypályázati eljárás útján fog történni
2012/C 26/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6492 – SCOR/MAF/Essor JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 26/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6461 – TPV/Philips TV Business)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 61 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!