7. évfolyam 1. szám 2012.01.03.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

Törvénytár

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

A húszezredik felszámolást már a Jézuska meghozta

Karácsonykor mindenki a csodát várta, és a magyar gazdaság talán nem is tudja, mekkora szüksége lenne a csodára. A cégvilág szenvedéseinek szimbólumaként is felfogható, hogy karácsonykor – egészen pontosan december 23-án – átlépte a húszezres határt az idén indított felszámolások száma – derül ki az Opten legfrissebb adataiból. „Rekordot döntöttek, nem is akármilyen mértékben, a végelszámolások is, mégis azt gondoljuk, hogy számuk 2012-ben továbbra is növekedni fog” – mondja Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója.

Katasztrofális helyzetben van a KKV-szektor. Idén karácsonyig 20 078 céggel szemben indult felszámolási eljárás, ez pedig csaknem 16 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. „Jól jellemzi a helyzetet, hogy 2008-ban egész évben regisztráltunk 11 000 fizetésképtelenségi eljárást; a jelenlegi adat pedig annak csaknem a duplája, holott már akkor is válsághangulat uralkodott a cégvilágban” – véli az Opten szakértője.

Részben súlyosbítja a helyzetet, hogy idén már csaknem 23 000 vállalkozás végelszámolása indult meg, ez pedig mintegy 70 százalékos növekedés a megelőző év egészéhez képest. A problémát alapvetően nem a végelszámolások magas száma okozza, hiszen ez akár a cégvilág tisztulását is jelenthetné. A gond sokkal inkább az, hogy jelentősen növekszik azon cégek aránya, amelyek végelszámolásból felszámolásba fordulnak, illetve hogy a cégbíróságok által elrendelt kényszer-végelszámolások száma is nagymértékben emelkedett. „Ma már nem mondható el, hogy a végelszámolás alá kerülő cégek döntő többsége a tulajdonosok józan ítélőképessége és gazdasági szempontok alapján egyszerűen befejezi működését. Sokkal inkább az adósságukat csendben hátrahagyó vagy az évek óta nem működtetett cégek jutnak erre a sorsa” – értékel Csorbai Hajnalka.

Mindent egybevetve a romló tendencia nem lassult 2011-ben: egyre több a leépítést bejelentő nagy cég, csökken a beszállítók megrendelésállománya, a belső kereslet visszaesett, így lényegében csak az exportra termelő vállalkozások várhatják stabil lábakon állva 2012-t, nekik ugyanis a forint gyengülése kedvező versenyhelyzetet teremtett a külpiacokon. Marad hát a csoda, amiben a KKV-szektor bízhat, és persze az öngondoskodás, mert anélkül a csoda sem segít.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2011. év 52. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 17
Felszámolás 63
Végelszámolás 521
Hivatalból való törlés 170

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 19
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 479

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 1696 db.

A héten 13990 cégnév, 5106 székhelycím és 1113 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 519063 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A taggyűlés működése 

A korlátolt felelősségű társaság taggyűlésén a tagok személyesen, vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. Nem képviselheti a tagot meghatalmazottként az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelőbizottság tagja, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni (Gt. 142. § (1) bekezdés). A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége jelen van. A társasági szerződés ennél nagyobb részvételi arányt is előírhat (Gt. 142. § (2) bekezdés). A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés és az eredeti közgyűlés időpontja között a társasági szerződés eltérő rendelkezésének hiányában legalább három és legfeljebb tizenöt nap telhet el. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdések tekintetében a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, de a társasági szerződés ebben a kérdésben is tartalmazhat eltérő szabályokat, például a megismételt taggyűlés határozatképességét is bizonyos minimális részvételi arányhoz kötheti (Gt. 142. § (3) bekezdés). A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívható az eredeti taggyűlés meghívójában közölt feltételekkel is például oly módon, hogy a „fenti időpontra összehívott taggyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt taggyűlést a jelen meghívóban közölt napirenddel  …-ra összehívom” (gt. 142. § (4) bekezdés). A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy a határozatképességre vonatkozó szabályokat csak azokban a kérdésekben kell alkalmazni, ahol a társasági szerződés vagy a törvény a döntés meghozatalához 3/4-es többséget ír elő. Ebben az esetben minden más kérdésben az eredeti taggyűlés a jelenlévők arányára tekintet nélkül határozatképes, és nincs szükség megismételt taggyűlésre (Gt. 142. § (5) bekezdés).

A taggyűlést ha a törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik az ügyvezető hívja össze (Gt. 143. § (1) bekezdés). A törvényben illetve a társasági szerződésben meghatározott eseteken kívül a taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Kötelező a taggyűlés haladéktalan összehívása, ha a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökken, vagy a társaságot fizetésképtelenség veszélye fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve a vagyona tartozásait nem fedezi (Gt. 143. § (2) bekezdés). Ezekben az esetekben a taggyűlésnek határoznia kell pótbefizetés elrendeléséről vagy a törzstőke más módon történő biztosításáról, a törzstőke leszállításáról illetve mindezek hiányában a társaságnak más társasági formába történő átalakulásáról vagy jogutód nélküli megszüntetéséről. Ha például a törzstőkét sem pótbefizetés sem más módon nem lehet biztosítani, és ennek folytán az a minimális 500 000 Ft alá csökkenne, és emiatt a törzstőke leszállítására sincs törvényi lehetőség, úgy a korlátolt felelősségű társaságnak vagy át kell alakulnia olyan társasági formába (közkereseti vagy betéti társaság), amelyeknél a törvény nem ír elő minimális alaptőkét, vagy jogutód nélkül meg kell szűnnie. A taggyűlés fenti határozatait három hónapon belül végre kell hajtani (Gt. 142. § (3) bekezdés).

A taggyűlést általában a társaság székhelyére vagy telephelyére kell összehívni, ettől eltérni csak a társasági szerződés rendelkezése alapján, vagy a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes hozzájárulásával lehet (Gt. 144. § (1) bekezdés). A meghívóban a tagokkal közölni kell a taggyűlés napirendjét. A meghívők elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie (Gt. 144. § (2) bekezdés). Bármelyik tag jogosult a meghívóban nem szereplő kérdés megtárgyalását indítványozni, javaslatát azonban legalább három nappal a taggyűlés előtt ismertetnie kell a tagokkal (Gt. 144. § (3) bekezdés).

A társasági szerződés lehetővé teheti, hogy a taggyűlésen a tagok nem személyesen, hanem elektronikus hírközlési eszköz útján vegyenek részt. Ez esetben olyan eszközt kell igénybe venni a taggyűlés lebonyolítására, amely a tagok közötti párbeszédet illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé teszi, továbbá biztosítja a taggyűlésen részt vevő személyek személyazonosságának megállapítását (Gt. 145. § (1) bekezdés). A társasági szerződés kizárhatja a taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján történő lebonyolítását, illetve meghatározhatja azon kérdések körét, amelyekben ily módon nem hozható döntés (Gt. 145. § (2) bekezdés). A fentiek szerint lebonyolított taggyűlésen elhangzottakat és az ott meghozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Amennyiben a határozatot a Cégbírósághoz be kell nyújtani, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető hitelesít (Gt. 145. § (3) bekezdés).

A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott taggyűlés esetében a jegyzőkönyvet – kivéve, ha a határozatot a cégbíróságnak be kell nyújtani – az arról készült felvétel helyettesíti. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati arányt, a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatokat részletezve a rájuk leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodókat és az abban részt nem vevőket (Gt. 146. § (1) bekezdés). A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy a taggyűlésen jelen lévő és előzetesen megválasztott hitelesítő tag írja alá (Gt. 146. § (2) bekezdés). A taggyűlésen hozott határozatokról az ügyvezető folyamatos nyilvántartást vezet, amelyet határozatok könyvének nevezünk. A határozatok könyvét a társaság székhelyén kell tartani. Az ügyvezető a taggyűlés határozatait azok meghozatalát követően haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe. Ha a társasági szerződés így rendelkezik, akkor a határozatok könyvébe a felügyelő bizottság határozatait is be kell vezetni (Gt. 146. § (3) bekezdés). A jegyzőkönyvbe, az elektronikus hírközlő eszköz útján lebonyolított taggyűlésről készült felvételbe valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet (Gt. 146. § (4) bekezdés).

A társasági szerződés lehetővé teheti, hogy a tagok bizonyos kérdésekben ülés tartása nélkül is határozhassanak (Gt. 147. § (1) bekezdés). Ha a társasági szerződés így rendelkezik, a tagok meghatározott hányadának vagy bármely tagnak a kérésére a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására (Gt. 147. § (2) bekezdés). Írásbeli szavazás esetén a határozat tervezetet írásban kell a tagokkal közölni oly módon, hogy a döntésre legalább nyolc napot kell biztosítani. A tagok szavazatukat írásban, vagy más bizonyításra alkalmas módon adják le (Gt. 148. § (1) bekezdés). A tagok szavazati jogának számítására, gyakorlására és a határozat elfogadásához szükséges szavazati arányra vonatkozó szabályokat az írásbeli szavazás esetében is alkalmazni kell (Gt. 147. § (2) bekezdés) A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követően kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az ügyvezető nyolc napon belül tájékoztatja a tagokat (Gt. 147. § (3) bekezdés)

Magyar Közlöny 160-166/2011. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

160/2011. december 27.

 

 

2011. évi CLXXXIV. törvény

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról

 2011.12.31.

2011. évi CLXXXV. törvény

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

 2011.12.28.

2011. évi CLXXXVI. törvény

Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről

 2011.12.28.

2011. évi CLXXXVII. törvény

A szakképzésről

 2012.01.01.

315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről

 2012.01.01.

316/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 2011.12.28.

317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.01.01.

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2011.12.28.

319/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2011.12.30.

320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.01.01.

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról

 2012.03.01.

322/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően Hazánk elnevezésének „Magyar Köztársaság”-ról „Magyarország”-ra történő változásából eredő, a vidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.01.01.

13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről

 2012.01.01.

14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet

Az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről

 2012.02.10.

72/2011. (XII. 27.) NEFMI rendelet

Az állam tulajdonába és fenntartásába került egészségügyi intézmények tekintetében vagyonkezelői joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről

 2012.01.01.

1492/2011. (XII. 27.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) között Magyarországnak az ECMWF Egyezményhez való csatlakozásáról és az azzal kapcsolatos feltételekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.01.01.

1493/2011. (XII. 27.) Korm. határozat

A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselő személyek kijelöléséről szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat és más kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

 2011.12.28.

1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról

 2011.12.28.

1495/2011. (XII. 27.) Korm. határozat

A KEOP keretében megvalósuló „Komárom-Almásfüzitői árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

 2011.12.27.

1496/2011. (XII. 27.) Korm. határozat

A Roma Kulturális Központ létesítésével kapcsolatos feladatokról

 2011.12.27.

1497/2011. (XII. 27.) Korm. határozat

A 2011. március 1. és október 31. közötti vízkárelhárítási költségekről

 2011.12.27.

1498/2011. (XII. 27.) Korm. határozat

A közösségi agrár- és bormarketinggel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról

 2011.12.27.

1499/2011. (XII. 27.) Korm. határozat

Az Ásotthalom és Bački Vinogradi (Királyhalom) között tervezett határátkelőhely megvalósításáról

 2011.12.27.

1500/2011. (XII. 27.) Korm. határozat

A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságra és a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó egyes feladatokról

 2011.12.28.

1501/2011. (XII. 27.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 2011.12.27.

161/2011. december 28.

 

 

2011. évi CLXXXVIII. törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

 2012.01.01.

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

 2012.01.01.

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

 2011.12.29.

324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 2011.12.31.

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2011.12.29.

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 2012.01.01.

162/2011. december 29.

 

 

2011. évi CXC. törvény

A nemzeti köznevelésről

 2012.09.01.

2011. évi CXCI. törvény

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 2011.12.31.

2011. évi CXCII. törvény

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról

 2012.01.01.

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

 2012.01.01.

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

 2012.01.13.

329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.01.01.

330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

 2011.12.31.

331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról

 2011.12.30.

332/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.01.01.

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

 2012.01.01.

334/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek a családi pótlék intézményi felhasználásával kapcsolatos módosításáról

 2012.01.01.

335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről

 2012.01.01.

336/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazottak eseti kereset-kiegészítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2011.12.29.

61/2011. (XII. 29.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról

 2012.01.01.

18/2011. (XII. 29.) HM rendelet

A honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről

 2012.01.01.

19/2011. (XII. 29.) HM rendelet

Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.01.01.

52/2011. (XII. 29.) NGM rendelet

Egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról

 2012.01.01.

73/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet

Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyógyszerhiány megelőzése és kezelése érdekében történő módosításáról

 2012.01.01.

74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

 2012.01.01.

75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet

A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

 2012.01.03.

76/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet

Egyes sport tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2011.12.30.

83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatás, valamint a távhő árának meghatározásával, a vízügyi igazgatás átalakításával és az energiastatisztikai feladatok ellátásával összefüggő egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.01.01.

84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról

 2012.01.01.

85/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet módosításáról

 2011.12.30.

86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról

 2012.01.01.

94/2011. (XII. 29.) OGY határozat

Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2011.12.29.

95/2011. (XII. 29.) OGY határozat

Juhász Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2011.12.29.

96/2011. (XII. 29.) OGY határozat

Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2011.12.29.

1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

A rehabilitációs hatóság létrehozásáról

 2011.12.29.

1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

Az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról

 2011.12.30.

1504/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

Az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak egyszeri juttatásához szükséges, többletforrást biztosító intézkedésről

 2011.12.29.

163/2011. december 29.

 

 

2011. évi CXCIII. törvény

A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról

 2011.12.29.

337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2011.12.29.

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Nemzeti Jogszabálytárról

 2012.01.01.

339/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.01.06.

340/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2011.12.30.

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az otthonteremtési kamattámogatásról

 határozatlan

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

 2012.01.01.

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

 2012.01.01.

344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről

 2012.01.01.

345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól

 2012.01.01.

346/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet módosításáról

 2011.12.30.

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

 2012.01.01.

63/2011. (XII. 29.) BM rendelet

A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.01.01.

38/2011. (XII. 29.) KIM rendelet

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról

 2012.01.01.

39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet

Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról

 2012.01.01.

53/2011. (XII. 29.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos munkakörei és egyes illetmény-pótlékok megállapításáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet módosításáról

 2012.01.01.

54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet

Az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról

 2012.01.01.

87/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok és a Svájci–Magyar Együttműködési Program keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről

 2011.12.30.

88/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról

 2012.01.13.

148/2011. (XII. 29.) VM rendelet

Az egyes miniszteri rendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos módosításáról

 2012.02.01.

174/2011. (XII. 29.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság határozata

 2011.12.29.

175/2011. (XII. 29.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság határozata

 2011.12.29.

176/2011. (XII. 29.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság határozata

 2011.12.29.

177/2011. (XII. 29.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság határozata

 2011.12.29.

178/2011. (XII. 29.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság határozata

 2011.12.29.

179/2011. (XII. 29.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság határozata

 2011.12.29.

180/2011. (XII. 29.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság határozata

 2011.12.29.

181/2011. (XII. 29.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság határozata

 2011.12.29.

1505/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

A központi költségvetési szervek és az egészségügyi intézmények tartozásállományának csökkentéséről, valamint a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásaival kapcsolatos lépésekről

 2011.12.29.

1506/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

A MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. helyzetének rendezéséről

 2011.12.30.

1507/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

A közfoglalkoztatás középtávú (2012–2014) koncepciójának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

 2011.12.30.

1508/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

A nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat módosításáról

 2011.12.30.

1509/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

A Magyar Államkincstár új számlavezető rendszeréről

 2011.12.29.

1510/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

„A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója 2011–2020” program építtetőjének személyéről, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetek közötti, a Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosításáról

 2011.12.29.

1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

A különféle kifizetések előirányzat terhére történő átcsoportosításról

 2011.12.29.

1512/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program egyes kiemelt projektjei támogatásának növeléséről a Dél-dunántúli Operatív Program keretét érintően

 2011.12.29.

1513/2011. (XII. 29.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2011.12.29.

112/2011. (XII. 29.) ME határozat

Az Európai Erdőegyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2011.12.29.

164/2011. december 30.

 

 

2011. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

 2011.12.31.

2011. évi CXCV. törvény

Az államháztartásról

 2011.12.31.

2011. évi CXCVI. törvény

A nemzeti vagyonról

 2011.12.31.

2011. évi CXCVII. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról

 2012.01.01.

2011. évi CXCVIII. törvény

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

 2011.12.31.

2011. évi CXCIX. törvény

A közszolgálati tisztviselőkről

 2012.03.01.

2011. évi CXCX. törvény

A nemzeti mobil fizetési rendszerről

 2012.05.01.

347/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A minősített adatok, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.01.01.

348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.01.01.

349/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

 2012.01.01.

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

 2012.01.01.

351/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.01.01.

352/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletnek az államadósság-kezeléssel összefüggő módosításáról

 2012.01.01.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

 2012.01.01.

354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 2011.12.31.

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

 2012.01.01.

356/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.01.01.

357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról

 2011.12.30.

358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről

 2012.01.01.

359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól

 2012.01.01.

64/2011. (XII. 30.) BM rendelet

A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről

 2012.01.01.

65/2011. (XII. 30.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

 2012.01.01.

66/2011. (XII. 30.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

 2012.01.01.

67/2011. (XII. 30.) BM rendelet

Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosításáról

 2012.01.01.

68/2011. (XII. 30.) BM rendelet

Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő, a belügyminisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.01.01.

69/2011. (XII. 30.) BM rendelet

A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről

 2012.01.01.

20/2011. (XII. 30.) HM rendelet

A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet módosításáról

 2012.01.02.

1514/2011. (XII. 30.) Korm. határozat

A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

 2011.12.31.

113/2011. (XII. 30.) ME határozat

A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának felmentéséről

 2011.12.30. 

114/2011. (XII. 30.) ME határozat

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről

 2011.12.30.

165/2011. december 30.    
2011. évi CCI. évi törvény Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011.12.31.

2011. évi CCII. évi törvény

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

2011.12.31.

2011. évi CCIII. évi törvény Az országgyűlési képviselők választásáról

2012.01.01.

2011. évi CCIV. évi törvény A nemzeti felsőoktatásról

2012.01.01.

2011. évi CCV. évi törvény Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról

2011.12.31.

360/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendeletmódosításáról

2012.01.01.

361/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendeletmódosításáról

2012.01.01.

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az oktatási igazolványokról

2012.01.01.

363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2012.01.01.

364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2011.12.31.

365/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendeletmódosításáról

2012.04.01.

366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról

2012.01.16.

367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról

2012.01.01.

3/2011. (XII. 30.) ME rendelet

A Külhoni Magyarságért Díj alapításáról

2012.01.01.

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

2012.01.02.

40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet

A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2012.01.01.

41/2011. (XII. 30.) KIM rendelet

Az egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

2012.01.01.

55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet

A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól

2012.01.01.

77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet

Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

2012.01.01.

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet

Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2012.01.01.

89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

2012.01.01.

90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról

2011.12.31.

91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

Egyes miniszteri rendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról és egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2012.01.01.

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

2012.01.01.

93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről

2012.01.01.

94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról

2012.01.04.

95/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

2012.01.01.

96/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 28/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet módosításáról

2011.12.31.

97/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet módosításáról

2011.12.31.

1515/2011. (XII. 30.) Korm. határozat

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

2012.01.01.

1516/2011. (XII. 30.) Korm. határozat

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról (2011–2020) és a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1384/2011. (XI. 15.) Korm. határozat módosításáról

2011.12.31.

1517/2011. (XII. 30.) Korm. határozat

A 2011. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról

2011.12.30.

1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat

A civil szervezetek költségvetési támogatásainak áttekintéséről

2011.12.30.

1519/2011. (XII. 30.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

2011.12.30.

1520/2011. (XII. 30.) Korm. határozat

A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakításhoz kapcsolódó, a Semmelweis Egyetem részére a Korányi projektmegvalósítása érdekében a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által átadandó forrásról

2011.12.30.

1521/2011. (XII. 30.) Korm. határozat

A Magyar Állam kulturális javainak gyarapítását szolgáló források felhasználásáról

2011.12.30.

1522/2011. (XII. 30.) Korm. határozat

A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

2011.12.31.

1/2011. (XII. 30.) NGM határozat

Az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N) számú állami támogatási ügyben „A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén” címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról

2011.12.30.

166/2011. december 31.    
 

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI (2011. december 31.) A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRŐL

2012.01.01.

2011. évi CCVI. törvény

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

2012.01.01.

2011. évi CCVII. törvény

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról

2012.01.05.

2011. évi CCVIII. törvény A Magyar Nemzeti Bankról

2012.01.01.

2011. évi CCIX. törvény A víziközmű-szolgáltatásról

2011.12.31.

2011. évi CCX. törvény

Az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről

2012.01.01.

2011. évi CCXI. törvény A családok védelméről

2012.01.01.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2012.01.01.

369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

2012.01.01.

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

2012.01.01.

371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról

2012.01.01.

372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól

2011.12.31.

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

2012.01.05.

374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet, a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

2012.01.05.

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

2012.01.05.

376/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet, a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

2012.01.01.

377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A katasztrófa-egészségügyi ellátásról

2011.12.31.

378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

2012.01.01.

379/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A z Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

2011.12.31.

71/2011. (XII. 31.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről

2012.01.01.

42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet

Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belső egyházi jogi személyek nyilvántartásáról

2012.01.01.

43/2011. (XII. 31.) KIM rendelet

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról

2012.01.01.

44/2011. (XII. 31.) KIM rendelet

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról

2012.01.01.

56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről

2012.01.01.

149/2011. (XII. 31.) VM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

2012.01.01.

97/2011. (XII. 31.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

2011.12.30.

98/2011. (XII. 31.) OGY határozat

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

2012.01.01.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2011. december 28. 54. évfolyam, L 344

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2011/885/EU (2011. november 14.) határozata az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság közötti, a két fél között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság közötti, a két fél között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

A Tanács 2011/886/EU (2011. december 12.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontjáról
 

RENDELETEK

A Tanács 1385/2011/EU (2011. november 14.) rendelete az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság közötti, a két fél között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2011/887/EU (2011. december 13.) határozata a DNS-adatok tekintetében az automatizált adatcsere Litvániával való megindításáról
A Tanács 2011/888/EU (2011. december 13.) határozata a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, a Litvániával való automatizált adatcsere megindításáról
A Bizottság 2011/889/EU (2011. december 21.) végrehajtási határozata az európai uniós referencialaboratóriumok 2012. évi uniós pénzügyi támogatásáról (az értesítés a C(2011) 9521. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2011/890/EU (2011. december 22.) végrehajtási határozata a felelős nemzeti hatóságok e-egészségügyi hálózatának létrehozására, igazgatására és működésére vonatkozó szabályok meghatározásáról
A Bizottság 2011/891/EU (2011. december 22.) határozata a géntechnológiával módosított 281-24-236x3006-210-23 fajtájú gyapotot (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 9532. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2011/892/EU (2011. december 22.) határozata a géntechnológiával módosított MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 9533. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2011/893/EU (2011. december 22.) határozata a géntechnológiával módosított Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 9535. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2011/894/EU (2011. december 22.) határozata a géntechnológiával módosított Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 9536. számú dokumentummal történt)
2011. december 29. 54. évfolyam, L 345

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1386/2011/EU (2011. december 19.) rendelete egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről
 

IRÁNYELVEK

A Tanács 2011/96/EU (2011. november 30.) irányelve a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről
 

HATÁROZATOK

A Tanács 895/2011/EU (2011. december 19.) határozata a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról
A Tanács 896/2011/EU (2011. december 19.) határozata a 2007/659/EK határozatnak az időbeli hatálya és a jövedékiadó-kedvezményben részesíthető éves kontingens tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1387/2011/EU (2011. december 14.) végrehajtási rendelete a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 951/2006/EK rendelet finn, francia, lengyel, magyar, olasz, portugál, spanyol és szlovák nyelvű változatának helyesbítéséről
 

HATÁROZATOK

Az Európai Tanács 2011/897/EU (2011. december 19.) határozata az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről
A Bizottság 2011/898/EU (2011. december 21.) végrehajtási határozata az egyes román tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej, valamint az ilyen létesítmények szerkezeti követelményeinek vonatkozásában a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/852/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 9562. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2011/899/EU (2011. december 21.) végrehajtási határozata az egyes bolgár tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej vonatkozásában a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/861/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2011) 9568. számú dokumentummal történt)
2011. december 30. 54. évfolyam, L 346

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1388/2011/EU (2011. december 16.) rendelete egyes halászati termékek irányadó árának és uniós termelői árának a 2012. halászati évre vonatkozó, a 104/2000/EK rendelet szerinti meghatározásáról
A Tanács 1389/2011/EU (2011. december 19.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó triklór-izocianursav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kivetéséről
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2011/900/EU (2011. december 19.) határozata a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról
2011. december 30. 54. évfolyam, L 347

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1336/2011/EU (2011. december 13.) rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1337/2011/EU (2011. december 13.) rendelete az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikákról, valamint a 357/79/EGK tanácsi rendelet és a 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2011/EU (2011. december 13.) rendelete az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1339/2011/EU (2011. december 13.) rendelete a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1340/2011/EU (2011. december 13.) rendelete a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1341/2011/EU (2011. december 13.) rendelete a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1342/2011/EU (2011. december 13.) rendelete Kalinyingrádoblasztynak, valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határ menti területté minősítése tekintetében az 1931/2006/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1343/2011/EU (2011. december 13.) rendelete a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítő jegyzőkönyv a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 2003. április 16-án Athénban aláírt szerződéshez (  HL L 236., 2003.9.23.) (Magyar nyelvű különkiadás, 2003. szeptember 23.)
2011. december 31. 54. évfolyam, L 348

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2011/901/EU (2011. december 12.) határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti, a GALILEO, valamint a GPS műholdas navigációs rendszerek és kapcsolódó alkalmazásaik előmozdításáról, biztosításáról és használatáról szóló megállapodás megkötéséről
 

Megállapodás a GALILEO, valamint a GPS műholdas navigációs rendszer és kapcsolódó alkalmazásaik előmozdításáról, biztosításáról és használatáról szóló megállapodás

2011. december 31. 54. évfolyam, L 349

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1344/2011 (2011. december 19.) rendelete egyes mezőgazdasági, halászati és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1255/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
2011. december 28. 54. évfolyam, C 379
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 379/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6432 – DSM/Roquette/JV)
2011/C 379/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6357 – Koninklijke Philips/Indal Group)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 379/03 Euroátváltási árfolyamok
2011/C 379/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 379/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6464 – Sony/Sony Ericsson) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2011. december 29. 54. évfolyam, C 380
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 380/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6376 – Arcelormittal/Atic Services)
2011/C 380/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6307 – Cassa Depositi e Prestiti/OMV Gas/Trans Austria Gasleitung JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 380/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 380/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6448 – OPTrust/PGGM/Global Vía Infraestructuras/Globalvía) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2011. december 29. 54. évfolyam, C 380A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 380 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — 30. teljes kiadás
2011. december 30. 54. évfolyam, C 381
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 381/01 Euroátváltási árfolyamok
2011/C 381/02 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2012. január 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 381/03 Pályázati felhívás – EACEA/42/11 – Erasmus Mundus 2009–2013 cselekvési program – Megvalósítás 2012-ben
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 381/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6449 – DCC Energy/Swea Energi) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2011. december 30. 54. évfolyam, C 382
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2011/C 382/01 A katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont 8. cikkének (2) bekezdése szerinti tizenharmadik éves jelentés
2011. december 30. 54. évfolyam, C 383
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 383/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2011. szeptember 1-tól2011. október 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2011/C 383/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2011. szeptember 1-tól2011. október 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2011. december 31. 54. évfolyam, C 384
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 384/01 Euroátváltási árfolyamok

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 61 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!