Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel, továbbá a 7. § tekintetében a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló külön jogszabályban meghatározott hatósági eljárások díjait az e rendelet 1-3. számú melléklete tartalmazza.
2. § (1) A díjakat az alábbi keretszámlára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan befizetni:
a) 1. számú melléklet 2. pont a) és e) alpontjában, a 3. pontjában, továbbá a 2. és 3. mellékletben megállapított díjakat a közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) Belügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú bevételek beszedése célelszámolási számlájára;
b) 1. számú melléklet 1. pontjában és 2. pont b) és c) és f)-k) alpontjában megállapított díjakat - kivéve, ha a Nyilvántartó, illetve a 2. pont j) alpontja esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jár el - a fővárosi és megyei kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára; illetve
c) 1. számú melléklet 2. pont j) alpontjában meghatározott díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárása esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára.
(2) A 3. számú mellékletben meghatározott díj 53%-a a Nyilvántartót, 47%-a a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyező hatóságot illeti meg.
(2a) Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés n) pontja szerinti, a közreműködőt megillető díjat az engedélyező hatóságot megillető díjból kell rendezni.
(3) A nem elektronikus úton kezdeményezett közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni. A díj fizetésére vonatkozó kötelezettség az eljárás megindításával egy idejűleg bankkártyával is teljesíthető, ha az ehhez szükséges műszaki feltételek a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál rendelkezésre állnak.
3. § (1) Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a másodfokon eljáró hatóság számlájára befizetni.
(2)
4. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében
a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,
c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,
d) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat,
e) a rendelet 1. számú melléklete 2. pontjának c)-h) alpontjában meghatározott szolgáltatási díjra vonatkozó személyes illetékmentességre az Itv. 5. és 6. §-át,
f) a rendelet 2. számú mellékletének 3., 7. és 10. pontjában meghatározott szolgáltatási díjra vonatkozó személyes illetékmentességre az Itv. 6. §-át
kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.
5. § E rendelet mellékletében meghatározott díjakat az eljáró hatóságok bevételként kötelesek elszámolni a számviteli törvény alapján kiadott és a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben előírtak szerint. A kormányrendelet előírásait kell alkalmazni a hatósági díjak elszámolása, kezelése, nyilvántartása, esetleges visszatérítése, illetve a díjak egy részének továbbutalása esetén. A nyilvántartásokból ki kell tűnnie, hogy a hatósági eljárásra mikor került sor, és annak az eljáró hatóságnál az elszámolt díja milyen összegű volt.
6. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. számú melléklet 2. pontjának k) alpontja, valamint a 3. számú melléklet 2004. július 1-jén lép hatályba.
7. §
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez

A közúti közlekedés igazgatási tevékenységének hatósági díjai

 Díj Ft/db
1. A közúti járművek vezetésére jogosító okmányokkal kapcsolatos eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak: 
a) tanfolyammentes elméleti vagy gyakorlati vizsga engedélyezése, vizsgánként4 500
b) a külföldi vezetői engedély honosítása6 200
c) 
d) nemzetközi vezetői engedély kiadása2 300
e) 
2. A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos 
igazgatási szolgáltatási díjak: 
a) külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának 
ellenőrzése10 900
b) a forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése10 900
c) a négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, 
pótlása4 800
d) 
e) járműkísérő lap kiadása1 600
f) a forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás, az ideiglenes 
forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése2 300
g) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani2 300
h) egyéb, okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban 
tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem2 300
i) indítási napló pótlása, hitelesítése3 500
j) ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása3 500
k) a jármű előzetes eredetiségmegállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása2 400
3. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak: 
a) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése 19 500 Ft, 
mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját, 
b) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása 6500 Ft, 
mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve 
az abba történő bejegyzés díját, 
c) az a) és b) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély 
érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási 
naplóba történő bejegyzését, illetve törlését." 

2. melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez

Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez kapcsolódó hatósági díjak
 Díj
 Ft
1. Általános rendszámtáblákért és a környezetkímélő gépkocsihoz, valamint a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj 
1.1. 1 pár rendszámtábla8 500
1.2. 1 db rendszámtábla5 500
2. Ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési 
szolgáltatást végző járművekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járművekhez 
kiadott szabványtűi eltérő színű rendszámtáblákért fizetendő díj (V; Z; CD; E) 
2.1. 1 pár rendszámtábla13 000
2.2. 1 db rendszámtábla8 500
3. Különleges rendszámtáblákért, kivéve az 1. és 2. pontban felsorolt különleges rendszámtáblákért 
fizetendő díj: 
3.1. 1 pár rendszámtábla15 000
3.2. 1 db rendszámtábla8 500
4. Az "E" típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért 
fizetendő díj: 
4.1. 1 db rendszámtábla3 500
5. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő 
változásának engedélyezése112 450
6. Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás 
engedélyezése435 000
7. Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges prőbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó 
ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása38 000
8. Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának, valamint 2 db rendszámtáblának az eredeti karakterekkel azonos, eltérő színben történő legyártásának engedélyezése12 300
9. Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyénileg kiválasztott és egyedi előállított 
rendszám európai uniós rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti 
közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegű 
egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállított rendszámtábla fehér 
színben történő utángyártása iránti kérelem engedélyezése23 500
10. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállított rendszám európai uniós 
rendszámként való legyártása iránti kérelem56 000
11. Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg 
kiválasztott és az egyedileg előállított európai uniós rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica 
egyedi gyártásának, továbbá a H, az R és RR betűjelű európai uniós, különleges rendszámtáblához 
a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése1 550
Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámok, valamint a kísérlethez vagy kipróbáláshoz igényelt próbarendszámok, továbbá a rendszámtábla utángyártás, legyártás és típusváltás engedélyezésének hatósági díja tartalmazza a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is. A közlekedési hatóság igazolásával engedélyezett rendszámtábla felszerelésekor a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díj tartalmazza a regisztrációs matrica egyedi kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is.

3. melléklet a 29/2004. (VI. 16.) BM rendelethez

Az előzetes eredetiségellenőrzés hatósági díjai Díj Ft/db
1. A személygépkocsik előzetes eredetiségellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak: 
a) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig és tisztán elektromos hajtású személygépkocsik) 17 000
b) középkategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig) 18 500
c) felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett) 20 000
2. Motorkerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak: 
a) 500 ccm hengerűrtartalomig 15 500
b) 500 ccm hengerűrtartalom felett 17 000
3. A négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díj: 14 000
4. Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3, 5 t-ig) előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak: 20 000
5. Tehergépkocsik 
5. 1. Megengedett legnagyobb össztömeg 3, 5-7, 5 t-ig 21000
5. 2. Megengedett legnagyobb össztömeg 7, 5 t-tól 22 000
6. Autóbusz 
a) szállítható személyek száma 20 főig 21 000
b) szállítható személyek száma 20 fő felett 22 000
7. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű 20 000
8. Pótkocsi 
8. 1. Könnyű pótkocsi (lakókocsi) 16 000
8. 2. Nehéz pótkocsi 17 500
8. 3. Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) 19 000

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en