Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

1. § E rendelet hatálya
a) munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra - ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, az Országgyűlési Őrséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat -, és
b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és
c) a szakképzést folytató intézményekre - ide nem értve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti intézményeket - (a továbbiakban: szakképző intézmény), és
d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra
terjed ki.
2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik.
(2)
(3)
(4)
(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat - egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a foglalkozás egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni.
(6)
(7)
(8) Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. számú melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik.
3. § (1) A munkáltatók, a kormányhivatalok, a járási hivatalok, továbbá a szakképző intézmények az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében - külön jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában - az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.
(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg.
4. § (1)
(2)
(3) A szolgálat alapfeladatainak ellátásához - a 3. számú mellékletben meghatározott létszámok esetén - legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani.
5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani.
(2) Amennyiben egy munkahelyen az "A" és "B" foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes, munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását - beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is - írhatja elő.
6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével készíti el.
(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2)

1. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

1.1. A 3. § (1) bekezdése szerinti térítési díjak
1.1.1. A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak:
"D" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében
5 000 Ft/fő/év,
"C" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében
6 800 Ft/fő/év,
"B" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében
8 400 Ft/fő/év,
"A" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében
10 000 Ft/fő/év.
1.1.2. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a szakképző intézmény által -eltérő megállapodás hiányában - fizetendő díjak:
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy
1.
2. szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében 2500 Ft/fő/eset;
3. szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében 2800 Ft/fő/eset;
4.
1.1.3.

1.2. Munkahigiénés vizsgálatok

1.2.1. Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok:
a) munkahelyi kémiai kóroki tényezők (gázok, gőzök, aerosolok, porok okozta légszennyeződés)
- mennyiségi,
- minőségi
vizsgálata;
b) munkahelyi fizikai kóroki tényezők közül
- zajszint,
- infra- és ultrahang szintek
- (egész test) rezgésterhelés,
- kéz-kar rezgésterhelés,
- a megvilágítás világítástechnikai jellemzőinek,
- elektromágneses tér jellemzői,
- magas légköri nyomáson végzett munka,
- ionizáló és nem ionizáló sugárzásszintek
meghatározása;
c) zárt, telepített munkahelyeken a klímatényezők meghatározása;
d) fizikai megterhelés-igénybevétel vizsgálata.
1.2.2. Biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a külön jogszabályban meghatározott expozíciós mutatók alapján:

Vegyi anyag

Biológiai expozíciós mutató

vizeletben

vérben

Anilin p-aminofenol met Hb.
Arzén arzén 
Benzol fenol 
Dimetilformamid N-metil-formamid 
Etil-benzol mandulasav 
Fenol fenol 
Fluorid vegyületek fluorid 
Halotán halotán trifluorecetsav
Higany (szervetlen) higan 
Kadmium kadmium kadmium
Króm króm 
Kobalt kobalt 
n-Hexán 2,5-hexán-dion 
Nikkel nikkel 
Nitrobenzol p-nitrofenol 
Ólom (szervetlen) D-ALA ólom ZPP
Pentaklórfenol entaklórfenol 
Szelén szelén 
Szén-monoxid  CO Hb
Szerves foszforsav- észter tart. peszticidek vörösvérsejt vagy teljes vér acetil-koli- neszteráz
Sztirol mandulasav 
Toluol hippursav o-krezol
Triklóretilén triklórecetsav 
Xilol metilhippursavak 

2. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

Jelentés a munkavállalói létszámról

 
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
neve:
címe:
orvosok száma: főállású:
  részállású:
ápolók száma:
alkalmazott egyéb személyek száma:

Osztály

Jelenleg ellátott létszám 199.... év ....................... hó ....... naptól ......................... hó ....... napig

Várható növekedés (+), illetve csökkenés (-) 199.... év ....................... hó ...... naptól .......................... hó ....... napig

A

  

B

  

C

  

D

  
 

szabad kapacitás (fő)

várható kapacitás (fő)

   
Kelt: .....................................................
 

...................................................... a szolgálat vezetője

3. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat által ellátandó munkavállalói létszámok
A főműszak-időben biztosítani kell a szolgálatban egy orvos és egy ápoló jelenlétét:
a) "A" foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1000 munkavállalónként,
b) "B" foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1200 munkavállalónként,
c) "C" foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1500 munkavállalónként,
d) "D" foglalkozás-egészségi osztály esetén a 2000 munkavállalónként.
Ha az ellátandó munkavállalók egynél több foglalkozás-egészségi osztályból kerülnek ki, az egy szolgálat által ellátható létszámot a következő képlet segítségével kell kiszámítani:

(

Ae ---- A

+

Be ---- B

+

Ce ---- C

+

De ---- D

)

x

100

=

F,

ahol: Ae, Be, Ce, De az ellátandó munkavállalók száma az A-D foglalkozás-egészségi osztályokból, A, B, C, D az A-D foglalkozás-egészségi osztály létszámhatárainak számértékei.
Ha F = 100 ± 20, akkor egy főműszakidőben rendelkezésre álló orvost és egy ápolót kell biztosítani.

4. számú melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása
       "A" foglalkozás-egészségi osztály
 
gazdasági tevékenységek ágazati számjelek
1. Bányászat C 10-14
2. Kohászat D 27
fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az "A" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
3. Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:
3.1. rákkeltőkkel exponáltak,
3.2. sugárzó anyagokkal,
3.3. ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,
3.4. állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,
3.5. korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,
3.6. munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,
3.7. a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók,
függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.
     "B " foglalkozás-egészségi osztály
 
gazdasági tevékenységek ágazati számjelek
1. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás A 0l-02
2. Építőipar F 45
3. Élelmiszerek és italok gyártása D 15
4. Dohánytermékek gyártása D 16
5. Textíliák gyártása D 17
6. Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés D 18
7. Bőrkikészítés, bőrtermékek és Lábbeli gyártása D 19
8. Fafeldolgozás D 20
9. Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás D 23
10. Vegyi alapanyagok és termékek gyártása D 24
11. Gumi és műanyag termékek gyártása D 25
12. Nemfém ásványi termékek gyártása D 26
13. Nyersanyag visszanyerése hulladékból D 37
14. Szárazföldi és csővezetékes szállítás I 60
15. Vízi szállítás I 61
16. Légi szállítás I 62
17. Bútorgyártás D 361
18. Egészségügyi és szociális ellátás N 85
19. Állategészségügyi tevékenység N 852
20. Nyomdaipari termékek gyártása D 2221
fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a "B" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
"C" foglalkozás-egészségi osztály
Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az "A" foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat
1. ipari,
2. szolgáltató,
3. kutató,
4. számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos
fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a "C" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
"D" foglalkozás-egészségi osztály
Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a
1. kutatás-szervezési,
2. kulturális,
3. oktatási,
4. egyéb adminisztratív
tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az "A", a "B" és a "C" foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en