Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

A Kormány az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. §-a (4) bekezdésének a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
2. § (1) A 2. számú mellékletben meghatározott szakkérdésekben szakértőként kizárólag az ott felsorolt, az igazságügyért felelős miniszter által alapított igazságügyi szakértői intézmény (a továbbiakban: intézmény), az orvostudományi képzést folytató egyetem igazságügyi orvostani intézete (a továbbiakban: egyetemi intézet) vagy más állami szerv járhat el.
(2) A 2. számú melléklet 1. pont b) - c) alpontja szerinti szakkérdésben kizárólag az eljárásra jogosult egyetemi intézet vagy intézmény igazságügyi orvostan vagy patológia szakterületen bejegyzett szakértője adhat szakvéleményt.
(3) A 2. számú melléklet 1. pont a) alpontja szerinti szakkérdésben kizárólag az eljárásra jogosult egyetemi intézet vagy intézmény két olyan szakértője járhat el, akik közül az egyik igazságügyi orvostan szakterületen, a másik igazságügyi orvostan vagy patológia szakterületen szerepel a névjegyzékben.
(4)
3. § (1) Az egyetemi intézet a mellékletekben meghatározott szakkérdésekben jár el.
(2) Ha e rendelet illetékességi területet állapít meg, az intézmény és az egyetemi intézet a mellékletben meghatározott illetékességi területen jár el. Az intézmény és az egyetemi intézet kivételesen illetékességi területén kívül is eljárhat, ha az eljárásra illetékes intézmény és az egyetemi intézet adott ügyben kizárási vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van.
(3) Ha e rendelet illetékességi területet nem határoz meg, az intézmény és az egyetemi intézet illetékessége az ország egész területére kiterjed.
4. § (1) A 3. számú mellékletben meghatározott szakterületek szerinti szakkérdésekben elsősorban az ott megjelölt intézmény, intézet vagy más állami szerv ad szakvéleményt.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján eljárásra jogosult intézmény, intézet vagy más állami szerv kizárási vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van, más szerv, illetve szakértő is kirendelhető.
5. § A 4. számú mellékletben meghatározott szakkérdésekben az ott megjelölt intézmény, intézet vagy szervezet szakvéleményt adhat.
6. § (1) A rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 2. számú melléklet 1. pontja 2008. január 1-jénlép hatályba.
(3)
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez

Szakvélemény adására kizárólagosan feljogosított szervek

 A szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseIlletékes állami szerv
1.Halottakkal kapcsolatos vizsgálatok: Magyarország egész területén, országos illetékességgel: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK)
Budapest, valamint Pest és Nógrád megye területén: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Orvostani Intézete
Baranya, Somogy és Tolna megye területén:
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete
Csongrád megye területén:
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézete
 a) igazságügyi boncolás
 b) hatósági boncolás
 c) ismeretlen személyazonosságú halottak boncolása
2.Biológiai vizsgálatok: 
 a) DNS vizsgálategyetemi intézetek
   NSZKK
 b) véralkohol, vérfolt, testváladék, haj-szőr, diatóma, 
 szén-monoxid, szövettani vizsgálat csontvázlelet NSZKK
 alapján történő személyazonosításegyetemi intézetek
 c) ételmérgezéssel és ételfertőzéssel kapcsolatos bakteriológiai szakkérdés Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)
 d) vírustani vizsgálatOrszágos Epidemológiai Központ (OEK)
3.Toxikológiai vizsgálatok: 
 a) igazságügyi boncolásból származó minták megerősítő NSZKK
 vizsgálata 
 b) biológiai minták toxikológiai vizsgálata, ha nemegyetemi intézetek
 esik az a) pontban foglaltak alá NSZKK
 A szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseIlletékes állami szerv
 c) anyagmaradványok, minták toxikológiai vizsgálata NSZKK
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központ
 d) gombamérgezés esetén ételmaradék és gombamaradvány vizsgálata Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)
 e) 
 f) gyermekjáték, csomagoló- és tárolóanyag, kozmetikai készítmény toxikológiai vizsgálata Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)
 g) mérgező hatású anyaggal történt emberi mérgezési eset NSZKK
 toxikológiai szakkérdései Országos Közegészségügyi Központ (OKK)
Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ
4.  
5.  
6.Lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény esetén az ismeretlen lőfegyverek, töltényhüvelyek és lövedékek azonosítási vizsgálata NSZKK
7.Sugárzó anyaggal és sugárártalommal (ionizáló és nem Országos Közegészségügyi Központ (OKK)
 ionizáló) kapcsolatos szakkérdés Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ
8.  
9.Bankjegyre, pénzérmére, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó, valamint a pénzforgalommal kapcsolatos szakkérdésMagyar Nemzeti Bank
10.A biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996.Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői
 (VI. 14. ) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I. részében felsorolt biztonsági okmányok vizsgálataIntézete
11.Ujjnyom-tenyérnyom vizsgálata (daktiloszkópia) NSZKK
12.Kábítószer szubsztancia alapú vizsgálata NSZKK

3. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez

Szakvélemény adására elsősorban feljogosított szervek

 AB
 A szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseIlletékes állami szerv
1.Okmányszakértői vizsgálatok: 
 a) külföldi hatóság által kibocsátott, határátlépést lehetővé tevő okmányok vizsgálataNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
 b) nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rendőrségi szempontból kiemelt fontosságú szervek által biztonsági okmányként kiadott igazolványok, engedélyek vizsgálataNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
 c) a biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének II. részében felsorolt okmányok vizsgálataNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
2.Robbantószerekkel kapcsolatos vizsgálatok: 
 a) robbantóanyagok, és azok robbantási maradékának kémiai-analitikai vizsgálataNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
 b) robbanószerek vizsgálataKészenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Tűzszerész Szolgálat
3.Polgári és állami légiközlekedéssel kapcsolatos szakkérdésa) légiközlekedési hatóság
b) katonai légügyi hatóság

4.

Nemesfémmel kapcsolatos vizsgálatok:

 

 

a) nemesfémek, illetve nemesfém tárgyak vegyészeti, laboratóriumi, optikai (fémjel azonosítási) vizsgálatával, hitelesítésével összefüggő szakkérdés

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

b) nemesfémjelzések, hamis fémjelek, valamint a jogszabálynak nem megfelelő nemesfém tárgyak kriminalisztikai és egyéb természettudományos módszerekkel történő vizsgálata esetén

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

Leplezett információgyűjtésre alkalmas technikai eszközök és módszerek vizsgálata

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

6.

Büntetőeljárás során írásszakértői vizsgálat

NSZKK

7.

A védett és fokozottan védett területek (Natura 2000) állapotára, továbbá a tájvédelemre vonatkozó szakkérdés

Nemzeti Park Igazgatóság

8.

Növényvédő szer, rovar és rágcsálók irtására alkalmas anyag maradékának meghatározása élelmiszerben és egyéb anyagban élelmezés-egészségügyi szempontból

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

9.

Állategészségügyi vizsgálatok:

 

 

a) állat- és takarmánymérgezésnél állati hullarész, takarmány-, és méregmaradvány vizsgálata

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

 

b) állatok oltási balesetei, állatgyógyászati oltó- és kórjelző anyagok vizsgálata

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

 c) állat és takarmányféleség bakteriológiai vizsgálataNemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
10.Munkabiztonsági vizsgálatok: 
 a) súlyos munkabalesetek vizsgálataNemzetgazdasági Minisztérium
 b) az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése alapján a 2. és 3. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök megfelelőségének vizsgálataNemzetgazdasági Minisztérium
11.Gyógyszerek vizsgálataOrszágos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

4. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez

Szakvélemény adására feljogosított szervek

A szakterület és az ahhoz kapcsolódó szakkérdés (vizsgálat) megjelöléseA szakvélemény adására feljogosított szervezet
1.Büntetőügyekben szükséges kriminalisztikai és egyéb szakkérdések esetén felmerülő vizsgálatok: 
 a) az alkotmányos rendet sértő nyomdai és sajtótermékek vizsgálataNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
 b) értékpapír, értékcikk, egyéb okmány vagy nyomtatvány eredetiségével, illetve hamisításával kapcsolatos vizsgálatNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
 c) nyelvészeti vizsgálatNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
 d) hangtechnikai vizsgálat, beszéd- és hangazonosításNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete NSZKK
 e) írásszakértői vizsgálatNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
 f) fotó- és videotechnikai vizsgálatNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
 g) kémiai anyagok analitikai vizsgálataNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete NSZKK
 h) informatikai szakkérdések vizsgálataNemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértőiintézete NSZKK
 i) forenzikus fizikai vizsgálatNSZKK
 j) forenzikus vegyészeti vizsgálat, ideértve (a toxikológiai és az áruminőségi vizsgálatok kivételével) az öngyulladással és egyéb tűzesettel kapcsolatos vegyelemzéstNSZKK
 k) fegyver- és lőszerszakértői vizsgálatNSZKK
 l) nyomszakértői vizsgálatNSZKK
 m) tárgy fénykép alapján történő azonosításaNSZKK
 n) mikromaradványok vizsgálataNSZKK
 o) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete kizárólagos hatáskörébe nem tartozó iratok okmányszakértői vizsgálataNSZKK Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete
 p) személy fénykép alapján történő azonosításaNSZKK
 q) vegyészeti vizsgálat, termékhamisítási ügyekben fizikai-kémiai vizsgálatok, ideértve az eredetiség vizsgálatát isNemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete
 r) gépjármű balesetek vizsgálata és a közlekedési bűncselekmények szakértéseNSZKK
 s) pszichológiai vizsgálatNSZKK
2Tűzvédelemmel kapcsolatos szakkérdésBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Katasztrófavédelmi Igazgatóságok
3.A levegőkörnyezettel, illetve annak múltbeli és jövőbeni állapotával összefüggő szakkérdésOrszágos Meteorológiai Szolgálat
4.A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezetében meghatározott kérdések vonatkozásában (ipari baleset-megelőzés)Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.Kulturális szakterületek: 
 1. Kulturális javakkal összefüggő szakkérdések 
 a) régészeti leletek, történeti emlékek és fotótörténeti emlékek vizsgálata, numizmatikaMagyar Nemzeti Múzeum
 b) természettudományi emlékek vizsgálataMagyar Természettudományi Múzeum
 c) műszaki és technikatörténeti tárgyak vizsgálataOrszágos Műszaki Múzeum
 d) képző- és iparművészeti emlékek vizsgálataMagyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum Iparművészeti Múzeum
 e) néprajzi emlékek vizsgálataNéprajzi Múzeum
 f) irodalom- és színháztörténeti emlékek vizsgálataPetőfi Irodalmi Múzeum Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
 g) zene- és hangszertörténeti emlékek vizsgálataMagyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete Zenetörténeti Múzeuma Iparművészeti Múzeum
 h) könyvtári dokumentumok vizsgálataOrszágos Széchényi Könyvtár
 i) levéltári dokumentumok vizsgálataMagyar Országos Levéltár
 2. Az 1. pontban megjelölt kulturális javak állagvédelme, restaurálása, preparálásaMagyar Nemzeti Múzeum Magyar Természettudományi Múzeum Országos Műszaki Múzeum Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet Országos Széchényi Könyvtár Magyar Országos Levéltár
 3. Mozgóképekkel összefüggő szakkérdések 
 a) mozgóképgyártásSzínház és Filmművészeti Egyetem
 b) mozgókép-terjesztés, állagvédelemMagyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6.Foglalkozási megbetegedés vizsgálata, foglalkozási eredet véleményezéseOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
7.Jövedéki termékek adójogi minősítése, termékek áruosztályozásaNemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete
8.Zenei és irodalmi művek műfaji elhatárolási és átdolgozási kérdéseiARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
9.A felszíni és a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotával összefüggő, illetve vízügyi igazgatási szakkérdésOrszágos Vízügyi Főigazgatóság

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en