Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény 4. § (3) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 23. § (4) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest főváros közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület
a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott földrészlet,
b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy építmény közhasználatra átadott részére.
(3) Gépjármű közterületen való parkolása, valamint az üzemképtelen gépjárművek közterületen való tárolása a közterület olyan használatának minősül, amelyet a Fővárosi Közgyűlés külön rendelete szabályoz.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:
a) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.
b) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.
c) Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
d) Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki.
e) Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.
f) Szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok.
g) Tömegközlekedési (autóbusz, trolibusz, villamos, fogaskerekű vasút, HÉV, sikló, libegő) megálló: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, vagy a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből
ga) autóbusz, trolibusz járműveknél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,
gb) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú terület,
gc) HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú terület,
valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró.
h) Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.
i) Filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, valamint a reklámfilmet; de ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talkshow), a játék- és vetélkedőműsort.

3. A közterületek besorolása

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt), III. (minősített) és IV. (általános elbírálású) közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni. Az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) besorolás alá tartozó közterületeket az 1. melléklet tartalmazza. A IV. övezeti kategóriába tartoznak mindazok a közterületek, amelyek az I., II. és III. övezeti kategóriában nem szerepelnek.
(2) Az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) közterületi kategóriába tartozó közterületekre közterület-használati hozzájárulás csak különösen indokolt esetben adható.
(3) Az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) közterületi kategóriába tartozó közterületek vonatkozásában a közterület-használatért progresszív díjszabást kell alkalmazni.
(4) A IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriába tartozó közterületekre a használat e rendelet és más vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb általános követelményei és feltételei érvényesek.

4. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra -a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.
(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület (vagy annak meghatározott része) mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.
5. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) - kivéve a (4) bekezdésben írt eseteket - a tulajdonos hozzájárulása és a tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt; közterület-használati hozzájárulás) szükséges.
(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni;
1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszer-kezet és azon hirdetőberendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezést, óriásplakátot is) elhelyezéséhez, fennmaradásához;
2. hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárasítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen, képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;
3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához;
4. a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmaradásához;
5. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;
6. a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához;
7. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;
8. totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb (pl.: pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM stb.) automaták felállításához, fennmaradásához;
9. építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;
10. alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz;
11. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást;
12. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;
13. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;
14. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl: vendéglátóipari terasz, élőkert);
15. fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;
16. települési szilárdhulladék-gyűjtő konténernek a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra való kihelyezéséhez;
17. lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;
18. külön jogszabályban meghatározott esetekben üzemképes járművek közútnak nem minősülő egyéb közterületen történő tárolásához;
19. utcazenéléshez;
20. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához;
21. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;
22. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához.
(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:
a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;
c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;
d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez;
e) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;
f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;
g) politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését;
h) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához;
i) közparkban tartott rendezvények kapcsán a résztvevők által használt zöldterületek igénybevételéhez, kivéve az elkerített területek igénybevételét.
6. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:
1. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja;
2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;
3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;
4. közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységhez;
5. a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történő használatához;
6. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken óriásplakát elhelyezéséhez;
7. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;
8. büfétermék és sütőipari termék, zöldség és gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton, berendezésen vagy járművön történő értékesítéséhez a Margit körút-Gennanus Gyula park-Árpád fejedelem útja-Lajos utca-Pacsirtamező utca-Árpád híd-Róbert Károly körút-Hungária körút-Könyves Kálmán körút-Rákóczi híd-Neumann János utca-Budafoki út-Október 23-a utca-Bocskai út-Karolina út-Villányi út-Budaörsi út-Alkotás utca-Krisztina körút-Széll Kálmán tér útvonalak által határolt közterületeken, beleértve a felsorolt határoló közterületeket is, valamint a Kerepesi út-Fehér út-Örs vezér terei csomópontjában;
9. főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást;
10. árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló és 12 négyzetméter alapterületet meghaladó zárt szerkezetű épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos Kerületi Szabályozási Terv ezt lehetővé teszi;
11. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken árusító pavilon, épület létesítéséhez, kivéve, ha a Kerületi Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) azt lehetővé teszi;
12. aluljárókban 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű pavilonok létesítéséhez;
13. a III. (minősített) és a IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken 6 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű árusító pavilonok, épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos KSZT azt lehetővé teszi;
14. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;
15. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;
16. jármű iparszerű javítására;
17. építési reklámháló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzatfelújítása kapcsán 10 éven belül építési reklámháló már kihelyezésre került, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokolják;
18. aluljárókban rendezvényhez kapcsolódó árusító vagy árusítással kapcsolatos berendezés, építmény, különösen fülke, pavilon elhelyezéséhez;
19. aluljárókban hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) szórólap osztásához;
20. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (leemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken a közterület használatával járó szolgáltató tevékenységre, kivéve, ha az kulturális vagy sportrendezvényhez kapcsolódik;
21. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken üzem-képtelen járművek, vagy más gépek közterületen való tárolásához;
22. a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt területeken göngyöleg és ám szállításához 8 és 18 óra közötti időszakban;
23. az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken göngyöleg, áru vagy törmelék szállításához 7 és 18 óra közötti időszakban, kivéve a téli időszakban a síkosságmentesítésre szolgáló anyagok és zárt konténerek elhelyezését;
24. azoknak a személyeknek, akiknek a Fővárosi Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn (pl: közterület-használati díjhátralék, közterület eredeti állapotába történő helyreállítás költségei stb.);
25. a közterület-hasznosítási Bizottság által elfogadott hatályos éves közterületi futó sportesemény naptártervben nem szereplő közterületi futó sport-esemény megtartásához;
26. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;
27. a Városliget (29732/1 helyrajzi számú ingatlan) teljes területén:
a) árusító célokat szolgáló berendezések (pl. pult, asztal, állvány, guruló kocsi) létesítéséhez, fennmaradásához;
b) kézből történő árusításhoz;
c) mozgóárusításhoz, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához, valamint mozgóbolt üzemeltetéséhez;
kivéve a rendezvényekhez tartozó, azok időtartamán, területén belüli, valamint az épületekhez, pavilonokhoz kapcsolódó, közvetlenül az azok előtti kitelepüléseket (pl. terasz).
(2) Eseti jelleggel az (1) bekezdés 4. pontjában felsorolt tilalmak feloldhatók a Duna-hidakra vonatkozóan kiemelt fővárosi fesztiválok és azok szponzorai zászlói esetében, vagy ha a közterület használatára jogszabályban meghatározott ünnepek alkalmával kerül sor.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.
(4) A rendelet hatálya alá tartozó aluljárókban tilos szeszes italt fogyasztani, kivéve a közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari teraszokon.
(5) Amennyiben a rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, akkor a rendezvényen az egyidejűleg résztvevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1 akadálymentesített illemhely kihelyezése is kötelező.
(6) Építési reklámháló kihelyezéséhez, fennmaradásához csak olyan épület vonatkozásában adható közterület-használati hozzájárulás, amely épület homlokzati felújításához szükséges építési állványzat közterület-használata a 9 hónapot nem haladja meg.
(7) Zárt szerkezetű árusító pavilonok, épületek fennmaradásának kérelmezése esetén a pavilon vagy az épület tulajdonosa, használója köteles beszerezni a területileg illetékes kerületi önkormányzat írásbeli véleményét.
(8) közterület-használati hozzájárulás kizárólag az oldalanként legfeljebb 1 m 2 -es felületű megállítótáblák elhelyezéséhez, fennmaradásához adható.
(9) A Margitszigeten évente legfeljebb három közterületi sportrendezvényhez adható közterület-használati hozzájárulás.

5. A közterület-használat időtartama és a közterület használati hozzájárulás kérelmezése

7. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.
(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.
(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő idő-szakra adható közterület-használati hozzájárulás.
(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (pl. építésügyi, egészség-ügyi, rendészeti stb.) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.
(5) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.
(6) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:
a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét;
b) a közterület-használat célját és időtartamát;
c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek - külön megjelölve az akadálymentesítettek helyét és darabszámát;
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;
e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők (közreműködők) nevét és lakcímét;
f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtöl kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt.
(7) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - címek teljesítésére jogosult szolgáltató útján - igénybe veszi.
8. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt, vagy a 3. mellékletben felsorolt valamennyi adatot és mellékletet tartalmazó egyéb írásbeli kérelemmel lehet benyújtani. A kérelem beadásához szükséges és azt segítő dokumentumok elérhetőek a www.budapest.hu weboldalon is.
(2) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást egyébként (az 5. § (3) bekezdésben foglaltak szerint) nem igénylő igénybevételét a Fővárosi Önkormányzatnak - lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg - be kell jelenteni, a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel.
(3) Az 5. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben haladéktalanul meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt. A bejelentést és a közterület igénybevételét a Fővárosi Önkormányzat részéről a Főpolgármesteri Hivatal a helyszínen is jogosult ellenőrizni.

6. A közterület-használati hozzájárulás megadása

9. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet [FSZKT, 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet], a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot [BVKSZ 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy rendelet], az adott területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT), valamint a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot (KVSZ), a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.
(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.
(3) A reklám vagy a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését.
10. § (1) A Fővárosi Közgyűlés dönt a 10 évet meghaladó időtartamú közterület-használati hozzájárulás tárgyában.
(2) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az (1) és (3) bekezdésben foglaltakon kívüli egyéb közterület-használat tárgyában.
(3) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben főpolgármester dönt
a) film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez;
b) az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához;
c) betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz;
d) az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához szükséges közterület-használat tárgyában.
11. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:
a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;
b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;
d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;
e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;
f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét;
g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét;
h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;
i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;
j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható.
(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:
a) a kérelmezőnek,
b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szelének.
(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:
a) Budapest Főváros Közterület-felügyeletét,
b) a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (a rendezvényekkel kapcsolatban),
c) a területileg illetékes kerületi önkormányzatokat.
(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) Budapest Főváros Közterület-felügyeletével.
12. § (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek (28. §) felhívására felmutatni.
(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a köz-területet kizárólag a jogosult, valamint a 7. § (6) bekezdés e) pontjában felsoroltak (közreműködők) használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.
13. § (1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában hozott döntésről a kérelmezőt a Fővárosi Önkormányzat értesíti. Amennyiben az értesítés a kérelmező által a kérelmen feltüntetett címen bármely okból nem lehetséges, úgy a visszaküldött értesítést a kézbesítés második megkísérlésének, vagy a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
(2) Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül - jogellenes módon - használnak, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítési címnek azt a címet kell tekinteni, amely a jogellenes közterület-használatot megvalósító építményen vagy tárgyon fellelhető, vagy egyéb módon (pl. telefonszám alapján) megállapítható.
(3) A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni, ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon belül.

7. A pályázati eljárás

14. § (1) A közterület-hasznosítási Bizottság és a Fővárosi Közgyűlés - pályáztatást elrendelő külön határozatával -a közterület-használati hozzájárulás tárgyában pályázati eljárás alkalmazásával dönthet.
(2) A pályázati eljárásra e cím (14. §-19. §) szabályait kell alkalmazni.
(3) Nem lehet pályázati eljárást alkalmazni, ha a közterület használata
a) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység,
b) a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vagy a Fővárosi Önkormányzat más intézménye által szervezett kulturális, sportrendezvények keretében történik.
15. § (1) A pályázati felhívást legalább egy országos napilapban egy alkalommal, továbbá a Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi feltételt, így különösen:
a) a használatba vehető közterületen folytatható tevékenységre vonatkozó legfontosabb adatokat és előírásokat, az igénybe veendő közterület legfontosabb adatait, továbbá a lebonyolítással kapcsolatos követelményeket és előírásokat;
b) a közterület használatáért fizetendő minimális díj összegét és a fizetési feltételeket;
c) a pályázóval szemben támasztott esetleges pénzügyi, gazdasági és műszaki követelményeket, az alkalmasság igazolásának módját;
d) a pályázat benyújtására nyitva álló időt;
e) a pályázat felbontásának időpontját;
f) a pályázat elbírálásának határidejét, módját és szempontjait;
g) az elbírálásnál értékelendő szempontok fontossági sorrendjét, ha az elbírálás szempontjai alapján a pályázat nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó.
16. § (1) A pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak megfelelően kell pályázatát elkészítenie. Apályázatnak tartalmaznia kell a pályázó kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a közterületet milyen célra kívánja használatba vermi, ezért milyen összegű díjat fizet, s nyilatkoznia kell a felhívásban foglalt követelmények és előírások teljesítésének módjáról.
(2) A pályázó a felhívásban szereplő módon köteles igazolni a követelmények és előírások teljesítésére való pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságát. Az erre vonatkozó igazolásokat a pályázathoz csatolni kell.
(3) A pályázaton való részvétel biztosíték adásához köthető, amit a pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg, a pályázati felhívásban szereplő módon és mértékben kell a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére bocsátania.
(4) A pályázó a pályázatban szereplő nyilatkozataihoz (ajánlatához) a pályázat benyújtására nyitva álló idő lejártától a közterület használatára vonatkozó szerződés megkötéséig, de legalább 45 napig kötve van.
(5) Ha a pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az ő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti és az a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. Egyéb esetekben a biztosítékot a pályázónak vissza kell fizetni, vagy nyertes pályázó esetén a biztosíték összege a fizetendő közterület-használati díjba beszámítható.
(6) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott idő lejártáig lehet érvényesen benyújtani. A pályázat benyújtására nyitva álló idő nem lehet rövidebb 30 napnál. E határidő - indokolt esetben - egy alkalommal, az eredeti határidő lejárta előtt meghosszabbítható. A meghosszabbítást az indokok megjelölésével közzé kell tenni.
17. § (1) A pályázatok felbontásánál a Fővárosi Közgyűlés tagjai, a Hivatal munkatársai és a pályázók lehetnek jelen.
(2) A pályázatok felbontásakor ismertetni kell a pályázók nevét, székhelyét (lakhelyét), legfontosabb nyilatkozataikat, különösen az általuk fizetendő közterület-használati díjat.
(3) A pályázatok ismertetésekor meg kell állapítani, hogy mely pályázatok érvénytelenek.
(4) Érvénytelen a pályázat, ha;
a) a pályázati felhívásban meghatározott idő lejártát követően nyújtották be;
b) nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak;
c) a pályázó a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.
(5) A pályázati eljárásból ki kell zárni azt a pályázót, aki a pályázatában hamis adatokat szolgáltatott vagy egyébként rosszhiszeműen járt el.
(6) A pályázatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az (1)-(5) bekezdésben foglalt legfontosabb adatokat.
18. § (1) A pályázatokról a döntésre e rendelet szerint hatáskörrel rendelkező Fővárosi Közgyűlés, vagy a Közterület-hasznosítási Bizottság számára előterjesztést kell készíteni, amely tartalmazza a döntéshez szükséges legfontosabb információkat, különösen az alábbiakat:
a) a pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak;
b) a pályázó rendelkezik-e a felhívásban szereplő követelmények és előírások teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági és műszaki feltételekkel;
c) a pályázó milyen összegű díjat kíván fizetni a köz-terület használatáért és milyen ütemezésben;
d) a pályázati felhívásban meghatározott elbírálási szempontoknak megfelelően a benyújtott pályázatok közül szakmai szempontból (különösen városképi, közlekedési, környezetvédelmi, városrendezési, kereskedelmi, vállalkozási) összességében melyik a legelőnyösebb pályázat, továbbá hogy melyik pályázatban szerepel a legmagasabb közterület-használati díj.
(2) Az érvényes pályázatok elbírálásának szakmai előkészítése a Hivatal feladata.
19. § (1) A Fővárosi Közgyűlés vagy a közterület-hasznosítási Bizottság a pályázatokat soron következő ülésén, de legkésőbb a felbontástól számított 30 napon belül bírálja el. E határidő - indokolt esetben - egy alkalommal, az eredeti határidő lejárta előtt meghosszabbítható. A meghosszabbítást az indokok megjelölésével közzé kell tenni. A határidők elmulasztása esetén a pályázati eljárás eredménytelen.
(2) A Fővárosi Közgyűlés vagy a Közterület-hasznosítási Bizottság a pályázatokat a pályázati felhívásban meghatározott követelmények és előírások szerint, az abban szereplő módon bírálja el és állapítja meg a pályázati eljárás nyertesét.
(3) A pályázati eljárás eredményét nyilvánosan kell kihirdetni. A kihirdetésre valamennyi pályázót meg kell hívni. A kihirdetésen jelen nem lévő pályázókat a döntésről haladéktalanul, írásban értesíteni kell.
(4) A pályázati eljárás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a pályázat győztesének és a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázónak az adatait, az esetleges eredménytelenség tényét és okait, továbbá az eljárás során felmerült valamennyi lényeges körülményt.
(5) A pályázat nyertesével, vagy ha ezt a pályázati kiírás lehetővé teszi, az általa létesített szervezettel a Fővárosi Közgyűlés vagy a Közterület-hasznosítási Bizottság köti meg a szerződést a pályázati eljárás eredményének kihirdetését követően azonnal. A nyertes visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval csak akkor köthető meg a szerződés, ha ő is maradéktalanul megfelel a pályázati felhívásban meghatározott előírásoknak és követelményeknek.

8. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése

20. § (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:
a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;
b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;
c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből szükség van;
d) a hozzájárulásban foglaltak, vagy a közterület használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatti felmondással;
e) a használatba adott közterület tulajdonosának, vagy a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel;
f) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti;
g) a jogosult halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;
h) a jogosult írásban bejelenti a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült méltányolható okból - felhagy.
(2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét - a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint - vissza kell fizetni a jogosult részére.
21. § (1) A Fővárosi Önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.
(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.
(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni - a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint - a jogosult részére.
22. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani.
(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek -így különösen a közterület-használati díj megfizetése -szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
(3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét is meg lehet állapítani.

9. A közterület-használati díj

23. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni, vagy szerződésben rögzített egyéb ellenszolgáltatást kell teljesíteni (a továbbiakban együtt: díj). A díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(2) A szerződésben rögzített egyéb ellenszolgáltatást a közterület használatával értékarányosan kell megállapítani, az értékarányosság kérdésében a 10. § (1)-(3) bekezdés szerint döntésre jogosult dönt.
(3) A közterület-használati díjat a 10. § (1)-(3) bekezdés szerint döntésre jogosult egyedi döntéssel állapítja meg a 2. mellékletében meghatározott díjak és a 24. §-ban foglaltak alapján (egyéb ellenszolgáltatás esetén a 2. mellékletében meghatározott díjakra és a 24. §-ban foglaltakra figyelemmel). A 2. mellékletben szereplő díjakat általános forgalmi adó nélkül kell érteni. Pályázatok esetén a 2. mellékletben meghatározott összegtől eltérő díj is megállapítható.
(4) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata illetékességi területén fekvő közterületekre a Fővárosi Önkormányzat és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata között létrejött Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulásban a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata által a rendeletében megállapított közterület-használati díjtételeket kell alkalmazni.
(5) A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra előre kell megfizetni.
24. § (1) A közterület-használati díj korlátlanul csak akkor csökkenthető, vagy akár el is engedhető, ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség.
(2) E rendelet 2. melléklete alapján megállapított közterület-használati díjak legfeljebb 90%-kal csökkenthetőek:
a) a főváros érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetében;
b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
c) a Fővárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) által szervezett rendezvények esetében;
d) különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján.
(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti egyedi elbírálás megítélésénél figyelembe veendő szempont a kérelmező által kért közterület-használat jelentősége, közérdekű volta, környezetterhelési mértéke, kultúrához és sporthoz való kapcsolódása, turisztikai, kereskedelmi és reklámértéke, közlekedést befolyásoló szerepe, a kérelmező szociális és anyagi helyzete, valamint amennyiben van, az adott közterület-használattal kapcsolatos korábbi tapasztalat, lakossági jelzés, továbbá rendezvények esetén a rendezvényen való részvétel ingyenes vagy ellenszolgáltatáshoz kötött volta.
25. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.
(2) Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett, négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videofal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg az óriásplakát, a hirdetőoszlop és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni, míg a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók esetén folyóméterben kell a használatba adott területet meghatározni.
(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.
(4) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.
(5) A közterület-használati díjak évi, havi, napi vagy idény díjak.

10. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

26. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért;
b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért.

11.

A jogellenes közterület-használat következményei

27. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a Fővárosi Önkormányzat vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.
(2) A Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben a Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
(4) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben - a ténylegesen használt időtartamra és területre - a 2. mellékletben meghatározott közterület-használati díj tízszerese is megállapítható.
(5) A jogosulatlan közterület-használat következményeiről a 10. § (1)-(3) bekezdés szerint döntésre jogosult dönt.
28. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, továbbá a Fővárosi Önkormányzat által megbízott egyéb személyek a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.

12. A Hősök terére vonatkozó különös szabályok

29. § (1) A Hősök tere (a továbbiakban: tér) díszburkolattal fedett részének használata vonatkozásában a rendelet szabályait az e címben (29-31. §) foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A tér díszburkolattal fedett részének határait a 4. mellékletében található vázlatrajz tartalmazza.
(2) A tér díszburkolattal fedett részének használata ünnepi, protokolláris, idegenforgalmi, vagy köznapi lehet.
(3) A használat
a) ünnepi: a Magyar Köztársaság nemzeti és állami ünnepein szervezett megemlékezések idején;
b) protokolláris: az államhatalmi, a központi közigazgatási szervek, valamint a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott rendezvények idején;
c) idegenforgalmi: a teret felkereső turisták látogatásakor;
d) köznapi: az a)-c) pont alá nem tartozó minden más esetben.
30. § (1) A teret idegenforgalmi és köznapi célra rendeltetésének megfelelően - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja, ezzel azonban nem csorbíthatja mások hasonló jogait.
(2) A tér idegenforgalmi és köznapi célú rendeltetésszerű használata során is tilos minden olyan magatartás, amely sérti vagy veszélyezteti a tér műemlék védettségét, vagy sérti a nemzetnek hősei iránt a téren található Millenniumi Emlékműben és Hősök Emlékkövében kifejezésre juttatott kegyeletét.
(3) A tér idegenforgalmi és köznapi célú rendeltetésszerű használata során tilos a tér területén - a közutak kivételével - bármilyen közúti szállító- vagy vontatóeszköz (ide nem értve a kerékpárt) használata.
(4) A tér idegenforgalmi és köznapi célú, de nem rendeltetésszem közterület-használata vonatkozásában nem adható hozzájárulás
a) bármilyen kereskedelmi, hirdetési, vagy szolgáltatási tevékenység folytatásához;
b) kiállítások, vásárok tartásához; kulturális vagy sportrendezvények szervezéséhez, továbbá mindezeket a rendezvényeket szolgáló építmény, létesítmény, berendezés, tárgy elhelyezéséhez;
c) a Millenniumi Emlékmű és a Hősök Emlékköve igénybevételéhez.
31. § (1) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használata esetén a szervező kérelmére a rendezvény lebonyolításához feltétlenül szükséges, legfeljebb 20 m 2 alapterületű építmény (pl. szónoki emelvény) elhelyezése engedélyezhető. Az engedélyezett építményt a Millenniumi Emlékműtől és a Hősök Emlékkövétől legkevesebb hét méter távolságra lehet elhelyezni. A tér díszburkolatán kívül - ugyancsak a szervező kérelmére - rendkívül indokolt esetben, az ünnepi és protokolláris rendezvények lebonyolítását szolgáló építmény (pl. színpad) elhelyezése is engedélyezhető.
(2) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használata során bármilyen építmény elhelyezésekor a tér eredeti állapotának megóvásáról, továbbá az esetleges károk helyreállításáról - műemlékek károsodása esetén az eredeti állapot szakintézmény általi helyreállítattásának költségei megtérítéséről - a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. Amennyiben a szervező a kárt a rendezvény lebonyolítását követő 8 napon belül nem állítja helyre, a Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a szervező költségére elvégeztetheti.
(3) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használatára egyebeken a 30. § rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.
32. § A térre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás tárgyában a 10. §-ban foglaltak szerint a Fővárosi Közgyűlés, a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a Közterület-hasznosítási Bizottság, vagy a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester dönt.

13. A mozgóképről szóló törvény szerinti közterületi filmforgatások jóváhagyásának különös szabályai

33. § (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek (ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, valamint a jogellenes közterület-használat következményeiről - jelen rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően - a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester dönt.
(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szeröv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(4) A jóváhagyás (2) bekezdésen kívüli egyéb egyedi feltételeit az e rendelet szerint a közterület-használati hozzájárulásokban előírható feltételekkel megegyező módon kell meghatározni.
(5) A közterület-használati díjat a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke alapján kell meghatározni.
(6) E rendelet alkalmazásában Budapest turisztikailag kiemelt területének számítanak az 5. mellékletében meghatározott közterületek.
(7) A közterület-használati díj megfizetése alól mentesség - a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásaira figyelemmel - kizárólag akkor adható, ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség.
(8) A közterület-használati díjjal összefüggésben legfeljebb 90%-os kedvezmény akkor adható, ha a filmalkotás közérdekű célokat szolgál. Közérdekű célokat szolgál különösen a Fővárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) javára, továbbá egyébként humanitárius, karitatív, oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.
(9) Jogellenes a filmforgatási célú közterület-használat, ha a közterület-használatra a hatósági szerződésben foglaltakat megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül kerül sor, kivéve a mozgóképről szóló töltényben foglalt esetet. Jogellenes közterület-használat miatti többszörös közterület-használati díj kiszabása esetén a számítás alapja a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke.

14. Hatálybalépés

34. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
35. § Hatályát veszti a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet.

15. Átmeneti rendelkezés

36. § E rendeletet a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő közterület-használati eljárásokban is alkalmazni kell.

16. Jogharmonizációs záradék

37. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.,
főjegyző
Tarlós István s. k.,
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a tulajdonában álló közterületei rendjének megőrzését, a közrend megtartását elősegítse, a közterület-használók és a közterület-használatot ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat állapítson meg.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. január elsején hatályba lépett rendelkezései miatt a Fővárosi Önkormányzat közterület-használatot szabályozó jelenleg hatályos rendeleteinek egyszerű módosítása már nem lehetséges, hanem új rendelet megalkotása szükséges. Az Mötv. új fejezetet nyit a közterület-használat szabályozásának történetében. A Fővárosi Önkormányzat ezentúl - hasonlóan a kerületi önkormányzatokhoz - kizárólag a saját tulajdonában lévő közterületek használatát szabályozhatja, illetve e területek vonatkozásában állapíthat meg díjat. Változást jelent az Mötv. hatálybalépésével, hogy ezentúl a nem önkormányzati tulajdonú, de közhasználatra átadott területekre vonatkozóan már nem állapíthatók meg közterület-használati szabályok.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A közterület-használati szabályok alkalmazását elősegítendő a rendelet értelmező rendelkezéseket állapít meg.

A 3. §-hoz

A közterületek övezeti besorolásának módjait tartalmazza.

A 4-6. §-okhoz

A rendelet tételesen meghatározza, hogy mely tevékenységek, építmények elhelyezéséhez szükséges közterület-használati hozzájárulás, melyekhez nem kell, valamint hogy mely esetben nem adható közterület-használati hozzájárulás. Rögzíti továbbá néhány közterület-használat részletszabályait. A közterület-használat tárgyában nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben születnek a döntések.

A 7-8. §-okhoz

A rendelet közterület-használat időtartamával kapcsolatban rögzít szabályokat, továbbá meghatározza a kérelembeadás feltételei és követelményeit.

A 9-13. §-okhoz

A rendelet meghatározza a közterület-használati hozzájárulás megadásának szabályait, a döntéshozatal hatásköri címzettjeit.

A 14-19. §-okhoz

A rendelet biztosítja annak lehetőségét, hogy a közterület-használati hozzájárulás megadásáról a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat pályázati eljárás alkalmazásával is dönthessen.

A 20-22. §-okhoz

A rendelet rögzíti a közterület-használati hozzájárulások megszűnésének és szünetelésének eseteit.

A 23-26. §-okhoz

A rendelet lefekteti a közterület-használati díjak megállapításának, számításának szabályait.

A 27-28. §-okhoz

A rendelet részletezi a jogellenes közterület-használat eseteit és jogkövetkezményeit.

A 29-32. §-okhoz

A rendelet a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján rögzíti a Hősök tere különös közterület-használati szabályait.

A 33. §-hoz

A rendelet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben kapott felhatalmazás alapján rögzíti a közterületi filmforgatások különös szabályait.

A 34-37. §-okhoz

A rendelet záró rendelkezéseit (hatálybaléptető, hatályon kívül helyező, átmeneti rendelkezést és jogharmonizációs záradékot) rögzíti.

1. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK ÖVEZETI BESOROLÁSA

I. Fokozottan kiemelt fővárosi közterületek
1. Margitsziget
2. Városliget
II. Kiemelt fővárosi közterületek
1. Alagút
2. Clark Ádám tér
3. Döbrentei tér
4. Duna-hidak
5. Duna-parti területek az Árpád híd és Rákóczi híd között
6. Felvonulási tér
7. Feneketlen-tavi park
8. Gellérthegy
9. Hajógyári-sziget
10. Hősök tere
11. Széchenyi István tér
12. Szent Gellért tér
13. Szent István park
14. Tabán
15. Vérmező
16. Vörösmarty tér
III. Minősített fővárosi közterületek
I. kerület
1. Alagút utca
2. Alkotás utca
3. Attila út
4. Fő utca
5. Hegyalja út
6. Krisztina korát
7. Lánchíd utca
8. Szarvas tér
9. Széna tér
II. kerület
1. Árpád fejedelem útja
2. Bem József tér
3. Budakeszi út
4. Fő utca
5. Germanus Gyula park
6. Gyóni Géza tér
7. Hidegkúti út
8. Hűvösvölgyi út
9. Lajos utca
10. Margit körút
11. Széll Kálmán tér
12. Széna tér
13. Szilágyi Erzsébet fasor
14. Tölgyfa utca
15. Zsigmond tér
III. kerület
1. Árpád fejedelem útja
2. Bécsi út
3. Flórián tér
4. Lajos utca
5. Pacsirtamező utca
6. Szentendrei út
7. Vörösvári út
IV. kerület
1. Árpád út
2. Váci út
V. kerület
1. Alkotmány utca
2. Bajcsy-Zsilinszky út
3. Deák Ferenc tér
4. Erzsébet tér
5. Ferenciek tere
6. Fővám tér
7. Jászai Mari tér
8. József Attila utca
9. Károly körút
10. Kossuth Lajos utca
11. Március 15. tér
12. Múzeum körút
13. Nyugati tér
14. Podmaniczky tér
15. Szabad sajtó út
16. Szent István körút
17. Vámház kölnit
18. Városháza park
VI. kerület
1. Andrássy út
2. Bajcsy-Zsilinszky út
3. Dózsa György út
4. Kodály körönd
5. Nyugati tér
6. Oktogon
7. Teréz körút
VII. kerület
1. Baross tér
2. Dózsa György út
3. Erzsébet körút
4. Károly körút
5. Rákóczi út
6. Thököly út
VIII. kerület
1. Baross utca
2. Baross tér
3. Blaha Lujza tér
4. Fiumei út
5. József körút
6. Hungária körút
7. Kerepesi út
8. Kőbányai út
9. Könyves Kálmán körút
10. II. János Pál pápa tér
11. Múzeum körút
12. Nagyvárad tér
13. Orczy tér
14. Orczy út
15. Rákóczi út
16. Üllői út
IX. kerület
1. 5. számú főközlekedési út
2. Boráros tér
3. Ferenc körút
4. Kálvin tér
5. Könyves Kálmán körút
6. Lechner Ödön fasor
7. Soroksári út
8. Üllői út
9. Vámház kölnit
X. kerület
1. Fehér út
2. Hungária körút
3. Kerepesi út
4. Kőbányai út
5. Könyves Kálmán körút
6. Népliget
7. Üllői út
XI. kerület
1. Balatoni út
2. Bartók Béla út
3. Bocskai út
4. Budaörsi út
5. Fehérvári út
6. Gárdonyi tér
7. Hegyalja út
8. Irinyi József utca
9. Kosztolányi Dezső tér
10. Móricz Zsigmond körtér
11. Október 23. utca
12. Szerémi út
13. Villányi út
XII. kerület
1. Alkotás utca
2. Budakeszi út
3. Istenhegyi út
4. Krisztina körút
5. Magyar jakobinusok tere
6. Szilágyi Erzsébet fasor
7. Városmajor
XIII. kerület
1. Dózsa György út
2. Lehel tér
3. Nyugati tér
4. Róbert Károly körút
5. Szent István körút
6. Váci út
XIV kerület
1. 3. számú főközlekedési út
2. Dózsa György út
3. Hungária körút
4. Kerepesi út
5. Kacsóh Pongrác út
6. Nagy Lajos király útja
7. Thököly út
XV. kerület
1. 3. számú főközlekedési út
2. Rákos út
3. Szentmihályi út
XVI. kerület
1. Szabadföld út
2. Veres Péter út
XVII. kerület
1. Ferihegyi út
2. Pesti út
XVIII. kerület
1. Üllői út
XIX. kerület
1. Üllői út
XX. kerület
1. Helsinki út
XXI. kerület
1. Kossuth Lajos utca
XXII. kerület
1. 6. számú főközlekedési út
2. Kossuth Lajos utca
3. Mária Terézia utca
XXIII. kerület
1. Grassalkovich utca
2. Helsinki út
IV. Általános elbírálású közterületek mindazok, amelyek az I., II. és III. övezeti kategóriákban nem szerepelnek

2. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

Közterületfoglalás céljaI. kat. fokozottan kiemeltII. kat. kiemeltIII. kat. minősítettIV. kat. általános elbírálású
1. 

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

 a.Pavilon    
  6 - ig9 000 Ft/m2/hó7 600 Ft/m2/hó5 600 Ft/m2/hó3 600 Ft/m2/hó
  6m-12 m254 000 Ft/hó45 600 Ft/hó33 600 Ft/hó21 600 Ft/hó
  + a 6 m2 feletti részre1 300 Ft/ m2/hó1 100 Ft/ m2/hó600 Ft/ m2/hó300 Ft/ m2/hó
 b.Épület    
  12 m2-8 m261 800 Ft/hó52 200 Ft/hó37 200 Ft/hó23 400 Ft/hó
  + a 12 m2 feletti részre700 Ft/ m2/hó600 Ft/m2/hó300 Ft/ m2/hó200 Ft/ m2/hó
  18 m2 felett66 000 Ft/hó55 800 Ft/hó39 000 Ft/hó24 600 Ft/hó
  + a 18 m2 feletti részre400 Ft/m2/hó300 Ft/m2/hó200 Ft/ m2/hó100 Ft/ m2/hó
 c.Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány    
  Levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv, virág15 000 Ft/m2/hó13 000 Ft/ m2/hó10 200 Ft/ m2/hó7 700 Ft/m2/hó
  Pattogatott- és főtt kukorica, sült gesztenye, vattacukor, iparilag csomagolt pirított magok, csomagolt édesség, fagylalt, jégkrém, léggömb, ásványvíz, üdítőital, kávé13 600 Ft/ m2/hó11 300 Ft/ m2/hó9 000 Ft/ m2/hó6 500 Ft/ m2/hó
  Mozgóbolt500 Ft/ m2/nap200 Ft/ m2/nap150 Ft/ m2nap130 Ft/m2/nap
  Árusító és egyéb automata20 300 Ft/db/hó17 000 Ft/db/hó16 000 Ft/db/hó15 000 Ft/db/hó
 d.Idényjellegű árusítás    
  Zöldség, gyümölcstiltotttiltott190 Ft/m2/nap150 Ft/m2/nap
  Fenyőfa1 200 Ft/m2/nap1 000 Ft/m2/nap500 Ft/m2/nap300 Ft/m2/nap
 e.Alkalmi árusítás    
  Heti vásár és piac450 Ft/m2/nap350 Ft/m2/nap250 Ft/m2/nap150 Ft/m2/nap
  Ünnepekhez kapcsolódó árusítás4 400 Ft/m2/nap3 600 Ft/m2/nap3 300 Ft/m2/nap2 300 Ft/m2/nap
 f.Mozgóárus 1m2 -es területtel    
  Hírlap, szórólap10 000 Ft/ m2/hó9 000 Ft/m2/hó7 000 Ft/ m2/hó4 000 Ft/ m2/hó
 g.Vendéglátás    
  Előkert, terasz8 800 Ft/ m2/hó1 200 Ft/m2/hó4 900 Ft/ m2/hó2 500 Ft/ m2/hó
 h.Film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel2 500 Ft/m2/nap1 900 Ft/m2/nap1 000 Ft/m2/nap500 Ft/m2/nap
 i.Kivetítő- és videofal berendezés15 000 Ft/m2/nap13 000 Ft/m2/nap10 000 Ft/m2/nap8 000 Ft/m2/nap
 j.Üzemanyagtöltő állomás4 000 Ft/ m2/hó3 500 Ft/ m2/hó3 500 Ft/ m2/hó3 500 Ft/m2/hó
2.

Építési-szerelési-rakodási munkálatok

 Állvány, építőanyag és törmelék tárolása, elkerített munkaterület, daruzás, betonpumpa280 Ft/m2/nap230 Ft/m2/nap190 Ft/m2/nap140 Ft/m2/nap
 Építési konténer elhelyezése2 800 Ft/db/nap2 400 Ft/db/nap2 000 Ft/db/nap1 500 Ft/db/nap
 Rakodás, költözés280 Ft/m2/nap230 Ft/m2/nap190 Ft/m2/nap140 Ft/m2/nap
 Védőtető reklám nélkül280 Ft/m2/nap230 Ft/ m2/nap190 Ft/m2/nap140 Ft/m2/nap
3.Reklámhordozó felületek és árubemutatások  
 Óriásplakát 8-20 m2-ig normáltiltotttiltott18 700 Ft/db/hó14 500 Ft/db/hó
 Óriásplakát 8-20 m2-ig megvilágítotttiltotttiltott24 500 Ft/db/hó18 700 Ft/db/hó
 Óriásplakát 8-20 m2-ig prizmástiltotttiltott37 400 Ft/db/hó24 500 Ft/db/hó
 Óriásplakát 20 m2 felett normáltiltotttiltott37 400 Ft/db/hó29 500 Ft/db/hó
 Óriásplakát 20 m2 felett megvilágítotttiltotttiltott49 000 Ft/db/hó37 300 Ft/db/hó
 Óriásplakát 20 m2 felett prizmástiltotttiltott74 400 Ft/db/hó49 000 Ft/db/hó
 Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m2 méretű kis plakátozással normál14 200 Ft/db/hó11 800 Ft/db/hó1 500 Ft/db/hó5 000 Ft/db/hó
 Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m2 méretű kis plakátozással megvilágított17 600 Ft/db/hó14 600 Ft/db/hó9 500 Ft/db/hó6 000 Ft/db/hó
 Hirdetőoszlop, 2 m2 méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű plakátozással normál22 000 Ft/db/hó18 700 Ft/db/hó13 000 Ft/db/hó8 900 Ft/db/hó
 Hirdetőoszlop, 2 m2 méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű plakátozással megvilágított28 200 Ft/db/hó23 600 Ft/db/hó18 600 Ft/db/hó12 600 Ft/db/hó
 Reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, oszlopon, építményen24 500 Ft/m2/hó20 500 Ft/ m2/hó17 000 Ft/ m2/hó12 500 Ft/ m2/hó
 Prizmás, mozgó hirdetési felületű reklámberendezés (hirdetés) talajon, oszlopon, építményen36 800 Ft/ m2/hó30 600 Ft/ m2/hó25 500 Ft/ m2/hó18 700 Ft/ m2/hó
 Megállítótábla10 000 Ft/db/hó9 000 Ft/db/hó8 000 Ft/db/hó1 000 Ft/db/hó
 Üzemanyag-egységárat jelző berendezés44 700 Ft/db/hó37 400 Ft/db/hó31 800 Ft/db/hó26 000 Ft/db/hó
 Építési reklámháló600 Ft/ m2/hó500 Ft/ m2/hó400 Ft/ m2/hó300 Ft/ m2/hó
 Vetített reklám250 Ft/m2/nap200 Ft/ m2/nap160 Ft/m2/nap120 Ft/m2/nap
 Vetítőberendezés3 800 Ft/m2/nap3 300 Ft/ m2/nap2 700 Ft/m2/nap2 300 Ft/ m2/nap
 Zászló14 000 Ft/db/hó12 000 Ft/db/hó6 000 Ft/db/hó3 500 Ft/db/hó
 Vitrin20 500 Ft/ m2/hó17 500 Ft/ m2/hó12 500 Ft/ m2/hó8 500 Ft/ m2/hó
 Választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés20 500 Ft/ m2/hó17 500 Ft/ m2/hó12 500 Ft/ m2/hó8 500 Ft/ m2/hó
 Árubemutató14 200 Ft/m2/hó11 500Ft/ m2/hó6 000 Ft/m2/hó3 500 Ft/ m2/hó
 Védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal2 500 Ft/ m2/hó2 000 Ft/m2/hó1 000 Ft/ m2/hó800 Ft/m2/hó
 Védőtető, előtető, napvédő ponyva reklám nélkül1 000 Ft/ m2/hó800 Ft/ m2/hó400 Ft/ m2/hó300 Ft/ m2/hó
 Köztéri óra reklámmal14 200 Ft/db/hó11 800 Ft/db/hó8 000 Ft/db/hó3 400 Ft/db/hó
4. 

Szórakoztató tevékenységek

 Mutatványos1 000 Ft/m2/nap850 Ft/ m2/nap350 Ft/m2/nap250 Ft/m2/nap
 Lovasfogat22 300 Ft/db/hó18 500 Ft/db/hó9 500 Ft/db/hó5 000 Ft/db/hó
 Pónilovaglás1 500 Ft/ m2/hó1 300 Ft/ m2/hó600 Ft/m2/hó400 Ft/ m2/hó
 Bringó-hintó22 300 Ft/db/hó18 700 Ft/db/hó9 400 Ft/db/hó5 000 Ft/db/hó
 Sétatricikli11 200 Ft/db/hó9 500 Ft/db/hó3 600 Ft/db/hó3 200 Ft/db/hó
 Roller4 800 Ft/db/hó4 000 Ft/db/hó3 000 Ft/db/hó2 000 Ft/db/hó
 Elektromos miniautó22 300 Ft/db/hó18 700 Ft/db/hó9 300 Ft/db/hó5 000 Ft/db/hó
 Hőlégballon fel- és leszállóhellyel220 Ft/m2/nap170 Ft/m2/nap150 Ft/m2/nap120 Ft/m2/nap
 Tűzijáték17 000 Ft/ m2/nap14 000 Ft/m2/nap12 600 Ft/m2/nap11 000 Ft/m2/nap
 Légvár500 Ft/m2/nap450 Ft/m2/nap300 Ft/ m2/nap150 Ft/ m2/nap
 Portrérajzolás3 800 Ft/nap3 300 Ft/nap2 100 Ft/nap1 200 Ft/nap
5. 

Rendezvények

 a.     
  Ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint rendezvényhelyszínéűl szolgáló terület17 Ft/m2/nap15 Ft/m2/nap12 Ft/m2/nap10 Ft/m2/nap
  Karitatív tevékenység, vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás17 Ft/m2/nap15 Ft/m2/nap12 Ft/m2/nap10 Ft/m2/nap
  Kapcsolódó kereskedelmi és vendéglátó tevékenység4 400 Ft/m2/nap3 600 Ft/m2/nap3 300 Ft/m2/nap2 300 Ft/m2/nap
  Kapcsolódó szórakoztató tevékenység1 100 Ft/m2/nap1 000 Ft/ m2/nap800 Ft/m2/nap600 Ft/m2/nap
  Kapcsolódó reklám3 800 Ft/m2/nap3 300 Ft/m2/nap2 100 Ft/m2/nap1 100 Ft/m2/nap
 b.     
  utcazenélés150 Ft/m2/nap150 Ft/m2/nap150 Ft/m2/nap150 Ft/m2/nap
6. 

Dunai rakparthasználat

 a.Közforgalmú    
  Városhatár-Árpád híd-9 300 Ft/fm/hó--
  Árpád híd-Margit híd-15 600 Ft/fm/hó--
  Margit híd-Szabadság híd-37 400 Ft/fm/hó--
  Szabadság híd-Rákóczi híd-15 600 Ft/fm/hó--
  Rákóczi híd-Városhatár-9 400 Ft/fm/hó--
  Margitsziget46 800 Ft/fm/hó---
  Hajógyári-sziget-15 600 Ft/fm/hó--
 b.Nem közforgalmú (üzemi) állóhajó vagy úszó létesítmény    
  Városhatár-Árpád híd-18 700 Ft/fm/hó--
  Árpád híd-Margit híd-43 600 Ft/fm/hó--
  Margit híd-Szabadság híd-102 800 Ft/fm/hó--
  Szabadság híd-Rákóczi híd-43 600 Ft/fin/hó--
  Rákóczi híd-Városhatár-18 700 Ft/fm/hó--
  Margitsziget130 800 Ft/fm/hó---
  Hajógyári-sziget-43 600 Ft/fm/hó--
7. Autóparkolók
 Ideiglenes parkoló220 Ft/m2/nap200 Ft/ m2/nap140 Ft/m2/nap120 Ft/m2/nap
 Sportlétesítményeket kiszolgáló parkoló220 Ft/ m2/hó200 Ft/ m2/hó140 Ft/ m2/hó120 Ft/ m2/hó
 Lakossági jellegű őrzött parkoló720 Ft/m2/hó620 Ft/m2/hó470 Ft/m2/hó360 Ft/m2/hó
8. Egyéb
 Ételosztás100 Ft/ m2/nap
 Civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés100 Ft/m2/nap
 Üzemképtelen gépjárművek tárolása1 000 Ft/db/nap1 800 Ft/db/nap1 500 Ft/db/nap1 400 Ft/db/nap
 Egyébegyedi elbírálás alapján

3. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

4. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Föv. Kgy. rendelethez

5. melléklet a 3/2013 (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ TURISZTIKAILAG KIEMELT KÖZTERÜLETEK

1. Alagút
2. Alagút utca
3. Alkotmány utca
4. Attila út
5. Bajcsy-Zsilinszky út
6. Baross tér, Baross utca
7. Bartók Béla út Szent Gellért tér és Kosztolányi Dezső tér közötti szakasza
8. Blaha Lujza tér
9. Deák Ferenc tér
10. Dózsa György út Podmaniczky utca és Ajtósi Dürer sor közötti szakasza
11. Duna-hidak
12. Erzsébet körút
13. Erzsébet tér
14. Feneketlen-tavi park
15. Ferenciek tere
16. Hajógyári-sziget
17. József körút
18. József Attila utca
19. Károly körút
20. Kossuth Lajos utca
21. Kosztolányi Dezső tér
22. Krisztina körút
23. Margit körút
24. Margit sziget
25. Móricz Zsigmond körtér
26. Múzeum körút
27. Népliget
28. Nyugati tér
29. Podmaniczky tér
30. Rákóczi út
31. Szabad sajtó út
32. Szent István körút
33. Szent István park
34. Széll Kálmán tér
35. Széna tér
36. Teréz körút
37. Üllői út Kálvin tér és Nagyvárad tér közötti szakasza
38. Vámház körút
39. Városliget
40. Vörösmarty tér

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en