Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 90. §-a (5) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: felhasználó) és a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer üzemeltetője (a továbbiakban: szolgáltató) által kötött szolgáltatási szerződésekre terjed ki.
2. § (1) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(2) A szerződésnek tartalmaznia kell a vidékfejlesztési miniszter által az Inytv. 75. § (1) bekezdése alapján hozott, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételét engedélyező határozat számát.
(3) A szolgáltató köteles megkötni a szerződést azokkal a felhasználókkal, akik részére a vidékfejlesztési miniszter hozzáférési jogosultságot engedélyezett, és elfogadják az általános szerződési feltételeket.
3. § A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szolgáltató megnevezését, székhelyét,
b) a szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálati iroda címét, elektronikus elérhetőségét,
c) a felhasználó természetes személyazonosító adatait, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetében annak megnevezését és székhelyét,
d) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerhez hozzáférést biztosító hozzáférési jogosultságok számát,
e) a szerződés tárgyát, a szolgáltatás vállalt tartalmát, terjedelmét és a szolgáltatási színvonalat,
f) a felhasználó és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit,
g) a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket,
h) a szolgáltatás kezdő napját, a szerződés időtartamát, i) a jogviták rendezésére vonatkozó szabályokat.
4. § A szolgáltatási szerződésben rögzíteni kell, hogy a felhasználó az egyes szolgáltatásokra igazgatási szolgáltatási díj ellenében vagy díjmentesen jogosult. Díjfizetésre kötelezett felhasználó esetében a szolgáltatási szerződésnek a díjfizetés módjára vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia kell.
5. § (1) A szolgáltatási szerződés részét képezik az általános szerződési feltételek, amelyben rendelkezni kell:
a) a szolgáltatási szerződés megkötésének feltételeiről,
b) a szerződéskötés rendjéről,
c) a hozzáférési jogosultság biztosításának módjáról, költségeiről,
d) a szolgáltatási szerződés felmondásáról és megszűnéséről,
e) a szerződésszegés következményeiről,
f) a szerződő felek felelősségéről,
g) a díjfizetésről és a számlázásról,
h) a szolgáltatás minőségéről, igénybevételéhez szükséges műszaki, informatikai feltételekről, biztonsági előírásokról, valamint
i) a kapcsolódó szoftverek átadásáról, megismertetéséről, a hibabejelentés módjáról.
(2) Az általános szerződési feltételeket a szolgáltató köteles a honlapján közzétenni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A szolgáltató az e rendelet hatálybalépésekor alkalmazott általános szerződési feltételeknél a jövőre nézve a felhasználók számára hátrányosabb feltételeket csak jogszabály rendelkezése alapján állapíthat meg azon szolgáltatások tekintetében, amelyet jogszabály előírása alapján nyújt.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en