Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

A Kormány a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: külföldi) által történő megszerzésének engedélyezésére e rendeletet kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fiókteleptv.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott esetek szerinti tulajdonszerzésre.
(3) A Fiókteleptv. 17. § (5) bekezdése szerinti elidegenítési kötelezettség alóli felmentés engedélyezésére a külföldiek általi ingatlanszerzés engedélyezésének e rendeletben foglalt szabályait - a Fiókteleptv. 17. § (5) bekezdésében foglalt eltérésekkel - kell megfelelően alkalmazni.
2. § (1) Az ingatlan tulajdonjogának külföldi által történő megszerzésére irányuló, az 1. melléklet szerinti kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) külföldi
aa) természetes személy esetén a kérelmező érvényes úti okmányának vagy más, személyazonosításra alkalmas igazolványának hiteles másolatát,
ab) jogi személy esetén a Fiókteleptv. szerinti fióktelep vagy kereskedelmi képviselet 21 napnál nem régebbi hiteles, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatát, továbbá
b) az ingatlanszerzésre irányuló előszerződést vagy szerződést, ennek hiányában a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot az ingatlan tulajdonosától az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándékáról, valamint
c) a megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó, 21 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottak mellett a kérelemhez
a) a 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmény fennállása esetén az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását tanúsító közokiratot, egyéni cég esetén 21 napnál nem régebbi hiteles vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot,
b) a 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmények fennállása esetén az állami adóhatóság által kiadott foglalkoztatási jogviszony igazolást
is mellékelni kell.
(4) A (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában és c) pontjában, valamint a (3) bekezdés a) és b) pontjában előírt dokumentumokat az adatszolgáltatás díjának a kérelmező általi megfizetését követően a fővárosi és megyei kormányhivatal szerzi be, kivéve, ha a kérelmező e dokumentumokat a kérelméhez csatolja, vagy a kérelmében arról nyilatkozik, hogy a fenti dokumentumok valamelyikét maga kívánja beszerezni.
(5) Amennyiben a (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában vagy a (3) bekezdés a) pontjában előírt cégkivonatot a (4) bekezdés szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal szerzi be, azt a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel teljesíti.
(6) A (4) bekezdés szerint eljárva a fővárosi és megyei kormányhivatal a (3) bekezdés a) pontjában előírt vállalkozói tevékenység folytatását tanúsító közokirat helyett az egyéni vállalkozóra vonatkozó adatokat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók nyilvántartásából közvetlen lekérdezéssel szerzi be.
(7) A (4) bekezdés szerint eljárva a fővárosi és megyei kormányhivatal a megszerezni kívánt ingatlan hiteles tulajdonilap-másolatát elektronikus dokumentumként szerzi be.
3. § (1) A határozatot vagy az eljárást megszüntető végzést a kérelemnek a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz történő érkezésétől számított 15 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.
(2)
4. § (1) Az ingatlanszerzést - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - engedélyezni kell, amennyiben
a) az közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért,
b) a kérelmező az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó vagy egyéni cég tagja, és - a kérelemben foglalt nyilatkozata szerint - Magyarországon gazdasági tevékenységet kíván folytatni, a megszerezni kívánt ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységének folytatásához, Magyarországon életvitelszerűen kíván lakni, valamint az ingatlanszerzése közérdeket nem sért.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az engedély megadását az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesülése esetén is megtagadhatja, amennyiben a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, valamint a magyarországi székhelyű jogi személyeknek a belföldiekkel legalább azonos elbírálást, kivéve, ha
a) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése vagy
b) a külföldi természetes személy Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy szálláshellyel rendelkezik, és ez idő alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban állt.
(3) Amennyiben az ingatlanszerzés közérdeket vagy önkormányzati érdeket sért, és e rendelet nem írja elő, hogy az ingatlanszerzést engedélyezni kell, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott kérelmet el kell utasítani.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában nem minősül a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges ingatlannak az ingatlanközvetítés céljából megszerezni kívánt ingatlan.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott viszonosság fennállását mindaddig vélelmezni kell, ameddig eltérő állásfoglalást a külpolitikáért felelős miniszter nem ad ki.
5. § (1) Közérdek sérelmének minősül, ha a kérelmező természetes személy
a) kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll,
b) elfogatóparancs hatálya alatt áll,
c) büntetett előéletű,
vagy ha a közérdek sérelme egyéb közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból megállapítható.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal
a) az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra vonatkozóan a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt,
b) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra vonatkozóan az Országos Rendőr-főkapitányságot,
keresi meg.
(3) Megvalósul a közérdek sérelme, amennyiben a megkeresett szerv az (1) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben azt a tájékoztatást nyújtja, hogy a kérelmező szerepel az információ alapjául szolgáló nyilvántartásban, vagy a meghatározott törvényi feltételeknek nem felel meg.
(4) Jogi személy kérelmező esetén a közérdek sérelme különösen akkor valósul meg, ha a fióktelep vagy kereskedelmi képviselet
a) adószámát az állami adóhatóság felfüggesztette vagy törölte,
b) a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerint alkalmazott tevékenység korlátozására vonatkozó intézkedés hatálya alatt áll,
c) felszámolás, kényszertörlés, vagy a Fiókteleptv. szerinti megszüntetési eljárás alatt áll.
6. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül felhívja az ingatlan fekvése szerint illetékes települési, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármestert (a továbbiakban együtt: polgármester) annak a tényállás tisztázásához szükséges adatként történő közlésére, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket.
(2) Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat, vagy a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti.
(3) A polgármester a megkeresés kézhezvételétől számított harminc napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt az önkormányzati érdek sérelmének fennállásáról. A határidő elmulasztása esetén a felhívást teljesítettnek kell tekinteni azzal, hogy az önkormányzati érdek sérelme megállapításának nincs helye.
7. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján történő ingatlanszerzés esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal az engedélyt megadó határozatban előírja, hogy a kérelmező legkésőbb a tulajdonszerzést követő 90. naptól kezdődően köteles életvitelszerűen Magyarországon lakni és tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenységet folytatni.
(2) Az életvitelszerű Magyarországon lakás megkezdésének elmaradása, annak megszűnése, vagy a gazdasági tevékenység megszűnése esetén az ingatlanszerzőnek az ingatlant az életvitelszerű lakhatás megkezdésének elmulasztott határidejét, az életvitelszerű Magyarországon lakás megszűnését, vagy a gazdasági tevékenység megszűnését követő 1 éven belül el kell idegenítenie. Ha ez az időpont nem állapítható meg, az elidegenítésnek a fővárosi és megyei kormányhivatal tudomására jutástól számított 1 éven belül kell megtörténnie.
8. § (1) Diplomáciai, konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet ingatlanszerzése esetén a 4-7. § rendelkezései nem alkalmazandók.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem és mellékletei megküldésével megkeresi a külpolitikáért felelős minisztert.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal a diplomáciai, konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet számára az ingatlanszerzést engedélyezi, amennyiben a megkeresés eredményeként megállapítható a nemzetközi szerződés vagy viszonosság fennállása; ellenkező esetben az ingatlanszerzés iránt benyújtott kérelmet el kell utasítani.
9. § (1) Külföldi által árverés útján megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzéshez a fővárosi és megyei kormányhivatal a külföldi részére az engedélyt előzetesen adja ki. Az előzetesen kiadott engedély (a továbbiakban: előzetes engedély) meghatározott ingatlanra vonatkozó adatokat nem tartalmaz, az egy, a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén fekvő bármely - árverésen megvásárlásra felkínált - ingatlan megszerzésére jogosít.
(2) Az előzetes engedély a jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos.
(3) Az előzetes engedély kiadása iránti eljárás során a 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja, a 4. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja, a 6. §, valamint a 8. § nem alkalmazható.
(4) Az előzetes engedélyt a fővárosi és megyei kormányhivatal megadja, amennyiben a tulajdonszerzés közérdeket nem sért.
(5) Árverés útján történő ingatlanszerzés esetén a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének feltétele, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal az előzetes engedélyt az árverési jegyzőkönyv másolata alapján az árverésen vett ingatlan címét és a település nevével megjelölt helyrajzi számát tartalmazó záradékkal lássa el. A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelmező záradékolás iránti kérelmének benyújtásától számított 8 napon belül jár el. Végrehajtási árverés esetén a záradékolás iránti kérelmet a végrehajtó vagy az árverési vevő terjeszti elő.
(6) Nem látható el záradékkal az előzetes engedély, ha az árverés időpontjában az előzetes engedély nem volt hatályos.
10. § A fővárosi és megyei kormányhivatal nyilvántartást vezet:
a) a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésére vonatkozó eljárásokkal összefüggésben az engedélyt megadó határozatok, a kérelmet elutasító határozatok és az eljárást megszüntető végzések számáról,
b) a magyarországi ingatlant szerző külföldiek állampolgárságáról,
c) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanok jogi jellegéről,
d) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanokon elhelyezkedő épületek fő rendeltetés szerinti jellegéről,
e) a külföldiek által megszerzett magyarországi ingatlanok megszerzésének jogcíméről.
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
12. §
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez

Kérelem

ingatlanszerzés engedélyezése iránt

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján

1. A kérelmező:
[] külföldi természetes személy
[] külföldi jogi személy magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete
[] diplomáciai, konzuli képviselet, illetve ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet
 

A kérelmező neve:
(A kérelmező képviselőjének neve:)
 
Születési családi és utónév:
(Előző családi és utónév:)
 
Születési hely és idő:
 
Anyja születési családi és utóneve:
(Anyja előző születési és családi utóneve:)
 
A kérelmező lakcíme/székhelye:
 
(A kérelmező képviselőjének lakcíme/székhelye:)
 
Állampolgárság/honosság:
E-mail:*
Tel. /fax:*
* Nem kötelező megadni.
 

2/A. Az ingatlan:
A megszerezni kívánt ingatlan címe:
 
A megszerezni kívánt ingatlan helyrajzi száma:
A megszerezni kívánt ingatlan jogi jellege:
Az ingatlanon elhelyezkedő épületek fő rendeltetés szerinti jellege:
 

Az ingatlan megszerzésének jogcíme:
 

2/B. Árverés útján kívánok ingatlant vásárolni a fővárosi/megyei kormányhivatalilletékességi területén:** []
** A 2/B. pont szerinti esetben a 2/A. pontot nem kell kitölteni.
 

3. Az ingatlanszerzés speciális körülményei:
[] a tulajdonszerzés célja a közös tulajdon megszüntetése
[] külföldi természetes személyként Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezem, és ez idő alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban álltam
[] a fenti speciális körülmények egyike sem áll fenn
A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján kérem az ingatlanszerzésre vonatkozó engedély kiadását.
Kelt:
Aláírás:
........................

Mellékletek:

Mellékletek száma: [___]
 
Mellékletek felsorolása:
 
Mellékletként csatolt nyilatkozatok:***
 
*** Csak az adott ügy vonatkozásában releváns nyilatkozatokat kell csatolni.
 

1. függelék
A kérelmet az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozóként vagy egyéni cég tagjaként nyújtom be, Magyarországon kívánok életvitelszerűen lakni és gazdasági tevékenységet folytatni, valamint a megszerezni kívánt ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységem folytatásához. Tudomásul veszem, hogy az ingatlanszerzés engedélyezése esetén a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 7. §–ának megfelelően legkésőbb a tulajdonszerzést követő 90. naptól kezdődően köteles vagyok életvitelszerűen Magyarországon lakni és a vállalkozás vagy az egyéni cég tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenységet folytatni. Az életvitelszerű Magyarországon lakás vagy a gazdasági tevékenység megszűnése esetén az ingatlant 1 éven belül köteles vagyok elidegeníteni.
Kelt:
Aláírás:
...............................
2. függelék
A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában és c) pontjában, valamint a 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában előírt mellékletek közül az alábbi dokumentumokat kívánom benyújtani, azok beszerzése iránt az engedélyező hatóság intézkedését nem kérem:
............................
............................
............................
............................
............................
Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam be nem nyújtott mellékleteket és az azokban szereplő, rám vonatkozó adatokat az azokkal rendelkező hatóság az eljáró hatóság részére továbbítsa.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az e dokumentumokban szereplő, rám vonatkozó adatokat az eljáró hatóság kezelje.
Kelt:
Aláírás:
.......................................
3. függelék
Kérem, hogy az ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzést engedélyező hatóság a kérelem elbírálása érdekében keresse meg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/A. § (2a) bekezdésében, továbbá a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezések alapján a kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom, valamint elfogatóparancs hatálya alatt állásra vonatkozó adatok továbbítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságokat.
Kelt:
Aláírás:
.........................................

2. melléklet a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat
Alulírott
Név:
Születési név:
Születési idő:
Születési hely:
Anyja neve:
Állampolgárság/honosság:
Lakcím/székhely:
kijelentem, hogy az
Ingatlan címe:
Ingatlan helyrajzi száma:
ingatlan tulajdonjogát ................................................................ jogcímen
A tulajdonszerző neve:
A tulajdonszerző lakcíme/székhelye:
Állampolgársága/honossága:
- ra átruházni szándékozom.
Jelen nyilatkozatot a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján történő ingatlanszerzés engedélyezése iránti eljárás megindításához szükséges kérelem benyújtása céljából adtam, más eljárásban a nyilatkozat nem használható fel.
Kelt:Aláírás:
Tanú:Tanú:
Aláírás:Aláírás:
Név:Név:
Lakcím:Lakcím:

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en