Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

a hulladékjegyzékről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában,
az 6. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,
a 7., 8. § és 10. § (2) bekezdése tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,
a 9. és 10. § (3) bekezdése tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. § (1) A hulladékjegyzék főcsoportjainak megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A hulladékjegyzék főcsoportjait, alcsoportjait és az egyes hulladéktípusok jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A hulladékjegyzék használatához szükséges útmutatót a 3. melléklet tartalmazza.
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. átmeneti fém: a szkandium, a vanádium, a mangán, a kobalt, a réz, az ittrium, a nióbium, a hafnium, a volfrám, a titán, a króm, a vas, a nikkel, a cink, a cirkónium, a molibdén és a tantál minden vegyülete, valamint ezek az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva;
2. megszilárdulás: olyan folyamat, amelyek adalékanyagok hozzáadása révén a hulladéknak csak a fizikai állapotát változtatja meg, kémiai tulajdonságait nem;
3. nehézfém: az antimon, az arzén, a kadmium, a króm (VI), a réz, az ólom, a higany, a nikkel, a szelén, a tellúr, a tallium és az ón minden vegyülete, illetve ezek az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva;
4. poliklórozott bifenil és poliklórozott terfenil: a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti PCB;
5. részben stabilizált hulladék: olyan hulladék, amely a stabilizáció folyamata után még mindig tartalmaz olyan veszélyes összetevőket, amelyek nem alakultak át teljes mértékben nem veszélyes összetevőkké, és rövid, közép- vagy hosszú távon a környezetbe juthatnak;
6. stabilizáció: olyan folyamat, amely módosítja a hulladék összetevőinek veszélyességét, és így a veszélyes hulladékot nem veszélyes hulladékká teszi;
7. veszélyes anyag: olyan anyag, amely megfelel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletének 2-5. részében szereplő kritériumoknak.
2/A. § (1) Az egyes hulladéktípusok veszélyességi jellemzőinek értékelésekor a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. mellékletében meghatározott kritériumokat kell alkalmazni.
(2) A HP 4, HP 6 és HP 8 jelű veszélyességi jellemzők tekintetében a Ht. 1. melléklete szerint az egyedi anyagokra vonatkozó határértékeket kell alkalmazni. Ha a hulladékban egy adott anyag a határértéknél kisebb mennyiségben van jelen, akkor azt semmilyen küszöbérték kiszámításakor nem kell figyelembe venni. Ha egy hulladék valamely veszélyességi jellemzőjét vizsgálattal és a Ht. 1. melléklete szerint a veszélyes anyagok koncentrációjának határértékei alapján is értékelik, akkor a vizsgálat eredményeit kell mérvadónak tekinteni.
2/B. § (1) A hulladékjegyzékben a csillaggal (*) megjelölt hulladéktípusok a Ht. szerint veszélyes hulladéknak minősülnek, kivéve a Ht. 59. § (1) bekezdése alapján a háztartásban képződő vegyes hulladék.
(2) Az olyan hulladéktípusokra, amelyekhez veszélyes és nem veszélyes hulladékot jelölő azonosító kód is rendelhető, a következő szabályok vonatkoznak:
1. A hulladékjegyzékben veszélyes anyagra történő konkrét vagy általános hivatkozással csak olyan hulladék kerülhet veszélyesként azonosításra, amely olyan veszélyes anyagokat tartalmaz, amelyek jelenléte miatt a hulladék rendelkezik a Ht. 1. mellékletében felsorolt HP1 - HP8 és/vagy HP10 - HP15 jelű veszélyességi jellemzők közül eggyel vagy többel. A HP 9 jelű veszélyességi jellemző meglétét jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hiányában referenciadokumentum alapján kell értékelni.
2. A hulladéktípusok veszélyességi jellemzőit a Ht. 1. melléklete szerint a hulladékban található anyagok koncentrációjának határértékei alapján, vagy - ha az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet másképp nem rendelkezik -, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendelettel vagy más, nemzetközileg elismert vizsgálati módszerekkel és útmutatásokkal összhangban lévő vizsgálatokkal lehet értékelni, az állatokon és embereken végzett vizsgálatok vonatkozásában figyelembe véve az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkét.
3. A poliklórozott dibenzo-dioxinokat és dibenzo-furánokat (PCDD/PCDF), a DDT-t (1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klór-fenil) etán), a klórdánt, a hexaklór-ciklohexánokat (például lindánt), a dieldrint, az endrint, a heptaklórt, a hexaklór-benzolt, a klórdekont, az aldrint, a pentaklór-benzolt, a mirexet vagy a toxafént, hexabróm-bifenilt, illetve a PCB–t a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében a koncentrációra vonatkozóan meghatározott határértékeknél nagyobb arányban tartalmazó hulladékokat veszélyes hulladékként kell besorolni.
4. A koncentrációra vonatkozóan a Ht. 1. mellékletében meghatározott határértékeket a tömbformában lévő, tiszta (veszélyes anyagokkal nem szennyezett) fémötvözetekre nem kell alkalmazni. Azok a fémötvözetek, amelyek veszélyesnek minősülnek, a 2. melléklet szerinti táblázatban tételesen szerepelnek és csillaggal (*) vannak jelölve.
5. Annak megállapításakor, hogy egy hulladék rendelkezik-e bizonyos veszélyességi jellemzőkkel, figyelembe kell venni az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alábbi megjegyzéseit:
5.1. az anyagok azonosításával, osztályozásával és címkézésével kapcsolatos megjegyzések: B, D, F, J, L, M, P, Q, R és U megjegyzés;
5.2. a keverékek osztályozásával és címkézésével kapcsolatos megjegyzések: 1., 2., 3. és 5. megjegyzés.
6. Azt követően, hogy megállapításra került, hogy egy hulladék rendelkezik-e bizonyos veszélyességi jellemzőkkel, a hulladékhoz hozzá kell rendelni a 2. mellékletben szereplő, a veszélyes vagy a nem veszélyes hulladékot jelölő azonosító kódok valamelyikét
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
4. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor hatályos hulladékgazdálkodási engedélyekben a hulladéktípusra vonatkozó megnevezések a hulladékgazdálkodási engedélyek időbeli hatályának lejártáig - az engedély módosítása nélkül - alkalmazhatók.
(2)
5. § (1) Ez a rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK bizottsági határozat;
b) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, 2001. január 16-i 2001/118/EK bizottsági határozat;
c) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, 2001. január 22-i 2001/119/EK bizottsági határozat;
d) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, 2001. július 23-i 2001/573/EK tanácsi határozat
e) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról szóló, 2014. december 18-i 2014/955/EU bizottsági határozat.
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
6. § (1) A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet] 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Nem kezelhető válogatóműben bomló szervesanyag-tartalmú hulladék, kivéve, ha az üzemeltető a válogatóműben a bomló szervesanyag-tartalmú frakció mechanikus - így különösen röntgensugaras vagy optikai berendezés segítségével történő - leválasztását követően az anyagában hasznosítható frakció további válogatását elvégzi."
(2) Az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 24. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A kész bálák tárolására fedett bálatárolót kell építeni, amelynek alapterülete 1000 tonna kapacitásonként legalább 50 m2, vegyes hulladék esetén legalább 7 m2."
7. § A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § A 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 8. § (3) bekezdésében a ",05%" szövegrész helyébe a "< 0,05%" szöveg lép.
9. § A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet] 4. § (1) bekezdés b) pontjában az "olyan" szövegrész helyébe az "olyan speciális gyűjtőhelyre," szöveg lép.
10. §
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez

A hulladékjegyzék főcsoportjai
AB
Azonosító kód főcsoport száma:A hulladékjegyzék főcsoportjainak megnevezése:
01ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
02MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
03FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
04BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
05KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
06SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
07SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
08BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
09FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
10TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
11FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA
12FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
13OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolaj, valamint a 05, és a 12 főcsoportban meghatározott hulladék)
14SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZHULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportban meghatározott hulladék)
15CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
16A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
17ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
18EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladék, amely nem közvetlenül egészségügyi ellátásból származik)
19HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
20TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

2. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez

A hulladékjegyzék főcsoportjai, alcsoportjai és az egyes hulladéktípusok
ABC
Azonosító kód:A hulladéktípus megnevezése:
főcsoport számalcsoport szám
01 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
 01 01ásványok bányászatából származó hulladék
 01 01 01fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék
 01 01 02nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék
 01 03fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
 01 03 04*szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő
 01 03 05*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő
 01 03 06meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től
 01 03 07*fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
 01 03 08hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től
 01 03 09timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 10-től
  01 03 10*

timföld termeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től

 01 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 01 04nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
 01 04 07*nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
 01 04 08kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től
 01 04 09hulladékhomok és hulladékagyag
 01 04 10hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től
 01 04 11kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től
 01 04 12ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a 01 04 07-tól és a 01 04 11-től
 01 04 13kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től
 01 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 01 05fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék
 01 05 04édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék
 01 05 05*olajtartalmú fúróiszap és hulladék
 01 05 06*veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék
 01 05 07baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
 01 05 08klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
 01 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
 02 01mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka
 02 01 01mosásból és tisztításból származó iszap
 02 01 02hulladékká vált állati szövetek
 02 01 03hulladékká vált növényi szövetek
 02 01 04műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)
 02 01 06állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)
 02 01 07erdőgazdálkodás hulladéka
 02 01 08*veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék
 02 01 09agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól
 02 01 10fémhulladék
 02 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 02 02hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék
 02 02 01mosásból és tisztításból származó iszap
 02 02 02hulladékká vált állati szövetek
 02 02 03fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
 02 02 04a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
 02 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 02 03gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék
 02 03 01mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap
 02 03 02tartósítószer-hulladék
 02 03 03oldószeres kivonatolásból származó hulladék
 02 03 04fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
 02 03 05a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
 02 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 02 04cukorgyártási hulladék
 02 04 01cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld
 02 04 02nem szabványos kalcium-karbonát
 02 04 03a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
 02 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 02 05tejipari hulladék
 02 05 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
 02 05 02a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
 02 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 02 06sütő- és cukrászipari hulladék
 02 06 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
 02 06 02tartósítószer hulladék
 02 06 03a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
 02 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 02 07alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)
 02 07 01a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék
 02 07 02szeszfőzés hulladéka
 02 07 03kémiai kezelésből származó hulladék
 02 07 04fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
 02 07 05a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap
 02 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
 03 01fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék
 03 01 01fakéreg és parafahulladék
 03 01 04*veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér
 03 01 05fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től
 03 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 03 02faanyagvédőszer-hulladék
 03 02 01*halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer
 03 02 02*halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
 03 02 03*fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
 03 02 04*szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer
 03 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer
 03 02 99közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer
 03 03cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék
 03 03 01fakéreg és fahulladék
 03 03 02zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki
 03 03 05papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap
 03 03 07hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék
 03 03 08hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék
 03 03 09hulladék mésziszap
 03 03 10mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap
 03 03 11a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től
 03 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
 04 01bőr- és szőrmeipari hulladék
 04 01 01húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka
 04 01 02meszezési hulladék
 04 01 03*oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék
 04 01 04krómtartalmú cserzőlé
 04 01 05krómot nem tartalmazó cserzőlé
 04 01 06a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap
 04 01 07a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap
 04 01 08krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)
 04 01 09kidolgozási és kikészítési hulladék
 04 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 04 02textilipari hulladék
 04 02 09társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)
 04 02 10természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)
 04 02 14*kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék
 04 02 15kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től
 04 02 16*veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment
 04 02 17színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól
 04 02 19*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 04 02 20a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től
 04 02 21feldolgozatlan textilszál hulladék
 04 02 22feldolgozott textilszál hulladék
 04 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
05 KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
 05 01kőolajfinomításból származó hulladék
 05 01 02*sótalanító berendezésből származó iszap
 05 01 03*tartályfenék iszap
 05 01 04*alkil-savas iszap
 05 01 05*kiömlött olaj
 05 01 06*üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap
 05 01 07*savas kátrány
 05 01 08*egyéb kátrány
 05 01 09*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap
 05 01 10a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től
 05 01 11*tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék
 05 01 12*savas olaj
 05 01 13kazántápvíz iszapja
 05 01 14hűtőtornyok hulladéka
 05 01 15*elhasznált derítőföld
 05 01 16kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék
 05 01 17bitumen
 05 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 05 06kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék
 05 06 01*savas kátrány
 05 06 03*egyéb kátrányféle
 05 06 04hűtőtornyok hulladéka
 05 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 05 07földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék
 05 07 01*higanyt tartalmazó hulladék
 05 07 02ként tartalmazó hulladék
 05 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
 06 01savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
 06 01 01*kénsav és kénessav
 06 01 02*sósav
 06 01 03*folysav (hidrogén-fluorid)
 06 01 04*foszforsav és foszforossav
 06 01 05*salétromsav és salétromossav
 06 01 06*egyéb sav
 06 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 06 02lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
 06 02 01*kalcium-hidroxid
 06 02 03*ammónium-hidroxid
 06 02 04*nátrium- és kálium-hidroxid
 06 02 05*egyéb lúg
 06 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 06 03sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
 06 03 11*cianid tartalmú szilárd sók és oldatok
 06 03 13*nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik
 06 03 14szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól
 06 03 15*nehézfémeket tartalmazó fémoxid
 06 03 16fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től
 06 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 06 04fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól
 06 04 03*arzéntartalmú hulladék
 06 04 04*higanytartalmú hulladék
 06 04 05*más nehézfémeket tartalmazó hulladék
 06 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 06 05a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap
 06 05 02*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 06 05 03a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től
 06 06kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék
 06 06 02*veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék
 06 06 03szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től
 06 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 06 07halogén termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék
 06 07 01*elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék
 06 07 02*klórgyártásból származó aktív szén
 06 07 03*higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap
 06 07 04*oldat és sav, pl. kontakt-sav
 06 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 06 08szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
 06 08 02*veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék
 06 08 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 06 09foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék
 06 09 02foszforvegyületet tartalmazó salak
 06 09 03*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka
 06 09 04kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól
 06 09 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 06 10nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék
 06 10 02*veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
 06 10 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 06 11szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék
 06 11 01titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka
 06 11 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 06 13közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék
 06 13 01*szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok
 06 13 02*kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)
 06 13 03műkorom (carbon black)
 06 13 04*azbeszt feldolgozásának hulladéka
 06 13 05*korom
 06 13 99közelebbről meg nem határozott hulladék
07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
 07 01szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
 07 01 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
 07 01 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 01 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 01 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
 07 01 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
 07 01 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
 07 01 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
 07 01 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 07 01 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től
 07 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 07 02műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
 07 02 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
 07 02 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 02 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 02 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
 07 02 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
 07 02 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
 07 02 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
 07 02 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 07 02 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től
 07 02 13hulladék műanyag
 07 02 14*veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék
 07 02 15adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től
 07 02 16*veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék
 07 02 17szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-tól
 07 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 07 03szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)
 07 03 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
 07 03 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 03 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 03 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
 07 03 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
 07 03 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
 07 03 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
 07 03 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 07 03 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től
 07 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 07 04szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
 07 04 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
 07 04 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 04 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 04 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
 07 04 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
 07 04 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
 07 04 10*egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
 07 04 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 07 04 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től
 07 04 13*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
 07 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 07 05gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
 07 05 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
 07 05 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 05 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 05 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
 07 05 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
 07 05 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
 07 05 10*egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
 07 05 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 07 05 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től
 07 05 13*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
 07 05 14szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól
 07 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 07 06zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
 07 06 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
 07 06 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 06 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 06 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
 07 06 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
 07 06 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
 07 06 10*egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
 07 06 11*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 07 06 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től
 07 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 07 07finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
 07 07 01*vizes mosófolyadék és anyalúg
 07 07 03*halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 07 04*egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
 07 07 07*halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
 07 07 08*egyéb üstmaradék és reakciómaradék
 07 07 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
 07 07 10*egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
 07 07 11*a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 07 07 12a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től
 07 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
 08 01festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék
 08 01 11*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék
 08 01 12festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től
 08 01 13*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap
 08 01 14festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól
 08 01 15*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap
 08 01 16festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től
 08 01 17*festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
 08 01 18festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től
 08 01 19*szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók
 08 01 20festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től
 08 01 21*festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok
 08 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 08 02egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
 08 02 01por alapú bevonatok hulladéka
 08 02 02kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap
 08 02 03kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió
 08 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 08 03nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
 08 03 07nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap
 08 03 08nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék
 08 03 12*veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék
 08 03 13nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től
 08 03 14*veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap
 08 03 15nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től
 08 03 16*hulladékká vált gravírozó oldat
 08 03 17*veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
 08 03 18hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től
 08 03 19*diszpergált olaj
 08 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 08 04ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
 08 04 09*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka
 08 04 10ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től
 08 04 11*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja
 08 04 12ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től
 08 04 13*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja
 08 04 14ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól
 08 04 15*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
 08 04 16ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től
 08 04 17*gyantaolaj
 08 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 08 05A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék
 08 05 01*hulladék izocianátok
09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
 09 01fényképészeti ipar hulladéka
 09 01 01*vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat
 09 01 02*vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat
 09 01 03*oldószer alapú előhívó oldat
 09 01 04*rögzítő (fixír) oldat
 09 01 05*halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat
 09 01 06*fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék
 09 01 07ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír
 09 01 08ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír
 09 01 10egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül
 09 01 11*egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz
 09 01 12áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től
 09 01 13*képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a 09 01 06-tól
 09 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
 10 01erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)
 10 01 01hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)
 10 01 02széntüzelés pernyéje
 10 01 03tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye
 10 01 04*olajtüzelés pernyéje és kazánpora
 10 01 05füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék
 10 01 07füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka
 10 01 09*kénsav
 10 01 13*tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje
 10 01 14*együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por
 10 01 15együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től
 10 01 16*együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
 10 01 17együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól
 10 01 18*gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
 10 01 19gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-tól
 10 01 20*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 10 01 21a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól
 10 01 22*kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap
 10 01 23kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től
 10 01 24fluid-ágyból származó homok
 10 01 25széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék
 10 01 26hűtővíz kezeléséből származó hulladék
 10 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 02vas- és acéliparból származó hulladék
 10 02 01salak kezeléséből származó hulladék
 10 02 02kezeletlen salak
 10 02 07*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
 10 02 08gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től
 10 02 10hengerlési reve
 10 02 11*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
 10 02 12hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től
 10 02 13*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
 10 02 14gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-tól
 10 02 15egyéb iszap és szűrőpogácsa
 10 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 03alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék
 10 03 02hulladékká vált anód törmelékek
 10 03 04*elsődleges termelésből származó salak
 10 03 05hulladék timföld
 10 03 08*másodlagos termelésből származó sósalak
 10 03 09*másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)
 10 03 15*vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak
 10 03 16fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től
 10 03 17*anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék
 10 03 18anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 03 17-től
 10 03 19*füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por
 10 03 20füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től
 10 03 21*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)
 10 03 22egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től
 10 03 23*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
 10 03 24gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-tól
 10 03 25*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
 10 03 26gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től
 10 03 27*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
 10 03 28hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től
 10 03 29*sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
 10 03 30sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29-től
 10 03 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 04ólom termikus kohászatából származó hulladék
 10 04 01*elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
 10 04 02*elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
 10 04 03*kalcium-arzenát
 10 04 04*füstgáz por
 10 04 05*egyéb részecskék és por
 10 04 06*gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
 10 04 07*gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
 10 04 09*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
 10 04 10hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 04 09-től
 10 04 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 05cink termikus kohászatából származó hulladék
 10 05 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
 10 05 03*füstgáz por
 10 05 04egyéb részecskék és por
 10 05 05*gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
 10 05 06*gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
 10 05 08*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
 10 05 09hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-tól
 10 05 10*vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak
 10 05 11fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től
 10 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 06a réz termikus kohászatából származó hulladék
 10 06 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
 10 06 02elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
 10 06 03*füstgáz por
 10 06 04egyéb részecskék és por
 10 06 06*gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
 10 06 07*gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
 10 06 09*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
 10 06 10hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től
 10 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 07ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék
 10 07 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
 10 07 02elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
 10 07 03gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
 10 07 04egyéb részecskék és por
 10 07 05gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
 10 07 07*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
 10 07 08hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 07 07-től
 10 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 08egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék
 10 08 04szilárd részecskék és por
 10 08 08*elsődleges és másodlagos termelés sósalakja
 10 08 09egyéb salakok
 10 08 10*kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt
 10 08 11kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től
 10 08 12*anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék
 10 08 13anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 08 12-től
 10 08 14anód törmelékek
 10 08 15*veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por
 10 08 16füstgáz por, amely különbözik a 10 08 15-től
 10 08 17*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
 10 08 18füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 08 17-től
 10 08 19*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
 10 08 20hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től
 10 08 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 09vasöntvények készítéséből származó hulladék
 10 09 03kemence salak
 10 09 05*fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
 10 09 06fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től
 10 09 07*fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
 10 09 08fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től
 10 09 09*veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por
 10 09 10füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től
 10 09 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
 10 09 12egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től
 10 09 13*veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék
 10 09 14kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól
 10 09 15*veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag
 10 09 16hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től
 10 09 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 10nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék
 10 10 03kemence salak
 10 10 05*fémöntésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmazó öntőmag és forma
 10 10 06fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től
 10 10 07*fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
 10 10 08fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től
 10 10 09*veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por
 10 10 10füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től
 10 10 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
 10 10 12egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től
 10 10 13*veszélyes anyagot tartalmazó kötőanyag hulladék
 10 10 14kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól
 10 10 15*veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag
 10 10 16hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től
 10 10 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 11üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
 10 11 03üveg alapú, szálas anyagok hulladéka
 10 11 05egyéb részecskék és por
 10 11 09*feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka
 10 11 10feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től
 10 11 11*nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka
 10 11 12üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
 10 11 13*veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap
 10 11 14üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól
 10 11 15*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
 10 11 16füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 15-től
 10 11 17*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
 10 11 18füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től
 10 11 19*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
 10 11 20a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től
 10 11 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 12kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék
 10 12 01hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék
 10 12 03szilárd részecskék és por
 10 12 05gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
 10 12 06kiselejtezett öntőforma
 10 12 08kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka
 10 12 09*gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
 10 12 10gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től
 10 12 11*nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék
 10 12 12zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től
 10 12 13a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja
 10 12 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 13cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék
 10 13 01hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek
 10 13 04a mész égetéséből és oltásából származó hulladék
 10 13 06szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)
 10 13 07gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa
 10 13 09*azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék
 10 13 10azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a 10 13 09-től
 10 13 11cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től
 10 13 12*gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
 10 13 13gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től
 10 13 14hulladék beton és betonkészítési iszap
 10 13 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 10 14krematóriumokból származó hulladék
 10 14 01*füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék
11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA
 11 01fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)
 11 01 05*reve eltávolítására használt sav
 11 01 06*közelebbről meg nem határozott sav
 11 01 07*pácolásra használt lúg
 11 01 08*foszfátozásból származó iszap
 11 01 09*veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
 11 01 10iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től
 11 01 11*veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz
 11 01 12öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től
 11 01 13*veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék
 11 01 14zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól
 11 01 15*membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja
 11 01 16*kimerült vagy telített ioncserélő gyanta
 11 01 98*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
 11 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 11 02nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék
 11 02 02*cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve)
 11 02 03vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék
 11 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék
 11 02 06réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től
 11 02 07*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
 11 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 11 03fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék
 11 03 01*cianid tartalmú hulladék
 11 03 02*egyéb hulladék
 11 05tűzihorganyzási eljárások hulladéka
 11 05 01kemény cink
 11 05 02cinkhamu
 11 05 03*gázkezeléséből származó szilárd hulladék
 11 05 04*elhasznált folyósítószer
 11 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
 12 01fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
 12 01 01vasfém részek és esztergaforgács
 12 01 02vasfém részek és por
 12 01 03nemvas fém reszelék és esztergaforgács
 12 01 04nemvas fém részek és por
 12 01 05gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
 12 01 06*ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
 12 01 07*halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
 12 01 08*halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat
 12 01 09*halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat
 12 01 10*szintetikus gépolaj
 12 01 12*elhasznált viasz és zsír
 12 01 13hegesztési hulladék
 12 01 14*veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap
 12 01 15gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től
 12 01 16*veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék
 12 01 17homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól
 12 01 18*olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
 12 01 19*biológiailag lebomló gépolaj
 12 01 20*veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz
 12 01 21elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól
 12 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 12 03vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)
 12 03 01*vizes mosófolyadék
 12 03 02*gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka
13 OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)
 13 01hidraulika olaj hulladéka
 13 01 01*PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj
 13 01 04*klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió
 13 01 05*klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió
 13 01 09*klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj
 13 01 10*klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj
 13 01 11*szintetikus hidraulikaolaj
 13 01 12*biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj
 13 01 13*egyéb hidraulikaolaj
 13 02motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék
 13 02 04*ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
 13 02 05*ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
 13 02 06*szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj
 13 02 07*biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj
 13 02 08*egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj
 13 03szigetelő és hőtranszmissziós olaj
 13 03 01*PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok
 13 03 06*ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től
 13 03 07*ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj
 13 03 08*szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj
 13 03 09*biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj
 13 03 10*egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj
 13 04hajófenéki olajhulladék
 13 04 01*belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz
 13 04 02*kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék
 13 04 03*egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz
 13 05olaj-víz szeparátorokból származó hulladék
 13 05 01*homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag
 13 05 02*olaj-víz szeparátorokból származó iszap
 13 05 03*bűzelzáróból származó iszap
 13 05 06*olaj-víz szeparátorokból származó olaj
 13 05 07*olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz
 13 05 08*homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke
 13 07folyékony üzemanyagok hulladéka
 13 07 01*tüzelőolaj és dízelolaj
 13 07 02*benzin
 13 07 03*egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
 13 08közelebbről meg nem határozott olajhulladék
 13 08 01*sótalanítási iszapok, emulziók
 13 08 02*egyéb emulziók
 13 08 99*közelebbről meg nem határozott hulladék
14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)
 14 06szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék
 14 06 01*klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC
 14 06 02*egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék
 14 06 03*egyéb oldószer és oldószer keverék
 14 06 04*halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék
 14 06 05*egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék
15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
 15 01csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
 15 01 01papír és karton csomagolási hulladék
 15 01 02műanyag csomagolási hulladék
 15 01 03fa csomagolási hulladék
 15 01 04fém csomagolási hulladék
 15 01 05vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
 15 01 06egyéb, kevert csomagolási hulladék
 15 01 07üveg csomagolási hulladék
 15 01 09textil csomagolási hulladék
 15 01 10*veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
 15 01 11*veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
 15 02abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
 15 02 02*veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
 15 02 03abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től
16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
 16 01a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
 16 01 03hulladékká vált gumiabroncsok
 16 01 04*hulladékká vált gépjármű
 16 01 06hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt
 16 01 07*olajszűrő
 16 01 08*higanyt tartalmazó alkatrész
 16 01 09*PCB-t tartalmazó alkatrész
 16 01 10*robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)
 16 01 11*azbesztet tartalmazó súrlódó-betét
 16 01 12súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től
 16 01 13*fékfolyadék
 16 01 14*veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
 16 01 15fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től
 16 01 16cseppfolyósított gázok tartályai
 16 01 17vasfémek
 16 01 18nemvas fémek
 16 01 19műanyagok
 16 01 20üveg
 16 01 21*veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól
 16 01 22közelebbről meg nem határozott alkatrészek
 16 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 16 02elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
 16 02 09*PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
 16 02 10*PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-tól
 16 02 11*klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés
 16 02 12*kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés
 16 02 13*veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
 16 02 14kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
 16 02 15*kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag
 16 02 16kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
 16 03az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek
 16 03 03*veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék
 16 03 04szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól
 16 03 05*veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék
 16 03 06szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től
 16 03 07* fémhigany
 16 04robbanóanyag-hulladék
 16 04 01*hulladék lőszer
 16 04 02*tűzijáték hulladék
 16 04 03*egyéb robbanóanyag hulladék
 16 05nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
 16 05 04*nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
 16 05 05nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től
 16 05 06*veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
 16 05 07*használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek
 16 05 08*használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek
 16 05 09használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-tól vagy a 16 05 08-tól
 16 06elemek és akkumulátorok
 16 06 01*ólomakkumulátorok
 16 06 02*nikkel-kadmium elemek
 16 06 03*higanyt tartalmazó elemek
 16 06 04lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)
 16 06 05egyéb elemek és akkumulátorok
 16 06 06*elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit
 16 07szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)
 16 07 08*olajat tartalmazó hulladék
 16 07 09*egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
 16 07 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 16 08kimerült katalizátorok
 16 08 01arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)
 16 08 02*veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
 16 08 03egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től
 16 08 04fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)
 16 08 05*foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor
 16 08 06*elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
 16 08 07*veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
 16 09oxidáló anyag
 16 09 01*permanganátok pl. kálium-permanganát
 16 09 02*kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát
 16 09 03*peroxidok pl. hidrogén-peroxid
 16 09 04*közelebbről meg nem határozott oxidáló anyag
 16 10a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék
 16 10 01*veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
 16 10 02vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től
 16 10 03*veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok
 16 10 04vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól
 16 11bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka
 16 11 01*kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok
 16 11 02kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től
 16 11 03*kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok
 16 11 04kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól
 16 11 05*kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok
 16 11 06kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től
17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
 17 01beton, tégla, cserép és kerámia
 17 01 01beton
 17 01 02tégla
 17 01 03cserép és kerámia
 17 01 06*veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
 17 01 07beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
 17 02fa, üveg és műanyag
 17 02 01fa
 17 02 02üveg
 17 02 03műanyag
 17 02 04*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa
 17 03bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék
 17 03 01*szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék
 17 03 02bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
 17 03 03*szénkátrány és kátránytermék
 17 04fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
 17 04 01vörösréz, bronz, sárgaréz
 17 04 02alumínium
 17 04 03ólom
 17 04 04cink
 17 04 05vas és acél
 17 04 06ón
 17 04 07fémkeverék
 17 04 09*veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék
 17 04 10*olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel
 17 04 11kábel, amely különbözik a 17 04 10-től
 17 05föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
 17 05 03*veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
 17 05 04föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
 17 05 05*veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő
 17 05 06kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
 17 05 07*veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya
 17 05 08vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től
 17 06szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag
 17 06 01*azbeszttartalmú szigetelőanyag
 17 06 03*egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz
 17 06 04szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól
 17 06 05*azbesztet tartalmazó építőanyag
 17 08gipsz alapú építőanyag
 17 08 01*veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag
 17 08 02gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
 17 09egyéb építési-bontási hulladék
 17 09 01*higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék
 17 09 02*PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)
 17 09 03*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)
 17 09 04kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
18 EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)
 18 01szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék
 18 01 01éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 01 03)
 18 01 02testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve a 18 01 03)
 18 01 03*egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében
 18 01 04hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)
 18 01 06*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer
 18 01 07vegyszer, amely különbözik a 18 01 06-tól
 18 01 08*citotoxikus és citosztatikus gyógyszer
 18 01 09gyógyszer, amely különbözik a 18 01 08-tól
 18 01 10*fogászati célokra használt amalgám hulladék
 18 02állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék
 18 02 01éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 02 02)
 18 02 02*egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében
 18 02 03hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében
 18 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer
 18 02 06vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től
 18 02 07*citotoxikus és citosztatikus gyógyszer
 18 02 08gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től
19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
 19 01hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék
 19 01 02kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)
 19 01 05*gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa
 19 01 06*gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék
 19 01 07*gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
 19 01 10*füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén
 19 01 11*veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak
 19 01 12kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től
 19 01 13*veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
 19 01 14pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól
 19 01 15*veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por
 19 01 16kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től
 19 01 17*veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék
 19 01 18pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től
 19 01 19fluid-ágy homokja
 19 01 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 19 02hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék
 19 02 03előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz
 19 02 04*előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz
 19 02 05*fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 19 02 06fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től
 19 02 07*elválasztásból származó olaj és koncentrátum
 19 02 08*veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék
 19 02 09*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék
 19 02 10éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től
 19 02 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
 19 02 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 19 03stabilizált/megszilárdított hulladék
 19 03 04*csak részben stabilizált, veszélyesnek megjelölt hulladék, amely különbözik a 19 03 08-tól
 19 03 05stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től
 19 03 06*megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék
 19 03 07megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól
 19 03 08* részben stabilizált higany
 19 04üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék
 19 04 01üvegesített (vitrifikált) hulladék
 19 04 02*pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék
 19 04 03*nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis
 19 04 04üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék
 19 05szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék
 19 05 01települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója
 19 05 02állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója
 19 05 03előírástól eltérő minőségű komposzt
 19 05 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 19 06hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék
 19 06 03települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
 19 06 04települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
 19 06 05állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
 19 06 06állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
 19 06 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 19 07hulladéklerakóból származó csurgalékvíz
 19 07 02*hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz
 19 07 03hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től
 19 08szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
 19 08 01rácsszemét
 19 08 02homokfogóból származó hulladék
 19 08 05települési szennyvíz tisztításából származó iszap
 19 08 06*telített vagy kimerült ioncserélő gyanták
 19 08 07*ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap
 19 08 08*nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka
 19 08 09olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék
 19 08 10*olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től
 19 08 11*ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 19 08 12ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től
 19 08 13*ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 19 08 14ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól
 19 08 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 19 09ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék
 19 09 01durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék
 19 09 02víz derítéséből származó iszap
 19 09 03karbonát sók eltávolításából származó iszap
 19 09 04kimerült aktív szén
 19 09 05telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták
 19 09 06ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap
 19 09 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 19 10fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
 19 10 01vas- és acélhulladék
 19 10 02nemvas fém hulladék
 19 10 03*veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por
 19 10 04könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól
 19 10 05*veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók
 19 10 06más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től
 19 11olaj regenerálásából származó hulladék
 19 11 01*elhasznált agyagszűrők
 19 11 02*savas kátrány
 19 11 03*vizes folyékony hulladék
 19 11 04*fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék
 19 11 05*a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 19 11 06a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től
 19 11 07*füstgáztisztításból származó hulladék
 19 11 99közelebbről meg nem határozott hulladék
 19 12közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
 19 12 01papír és karton
 19 12 02fém vas
 19 12 03nemvas fémek
 19 12 04műanyag és gumi
 19 12 05üveg
 19 12 06*veszélyes anyagokat tartalmazó fa
 19 12 07fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
 19 12 08textíliák
 19 12 09ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
 19 12 10éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)
 19 12 11*egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
 19 12 12egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
 19 13szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék
 19 13 01*szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
 19 13 02szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től
 19 13 03*szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 19 13 04szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól
 19 13 05*szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
 19 13 06szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től
 19 13 07*szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok
 19 13 08szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től
20 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
 20 01elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
 20 01 01papír és karton
 20 01 02üveg
 20 01 08biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék
 20 01 10ruhanemű
 20 01 11textíliák
 20 01 13*oldószerek
 20 01 14*savak
 20 01 15*lúgok
 20 01 17*fényképészeti vegyszer
 20 01 19*növényvédő szer
 20 01 21*fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
 20 01 23*klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés
 20 01 25étolaj és zsír
 20 01 26*olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
 20 01 27*veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
 20 01 28festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
 20 01 29*veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer
 20 01 30mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
 20 01 31*citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
 20 01 32gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
 20 01 33*elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
 20 01 34elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
 20 01 35*veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól
 20 01 36kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
 20 01 37*veszélyes anyagokat tartalmazó fa
 20 01 38fa, amely különbözik a 20 01 37-től
 20 01 39műanyagok
 20 01 40fémek
 20 01 41kéményseprésből származó hulladék
 20 01 99közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók
 20 02kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)
 20 02 01biológiailag lebomló hulladék
 20 02 02talaj és kövek
 20 02 03egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék
 20 03egyéb települési hulladék
 20 03 01egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
 20 03 02piacokon képződő hulladék
 20 03 03úttisztításból származó maradék hulladék
 20 03 04oldómedencéből származó iszap
 20 03 06szennyvíztisztításból származó hulladék
 20 03 07lomhulladék
 20 03 99közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék

3. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez

Útmutató a hulladékjegyzék használatához
1. A hulladékjegyzék főcsoportokból, alcsoportokból és hulladéktípusokból áll.
2. A főcsoportok 2 számjegyű azonosító kóddal rendelkeznek.
3. Az alcsoportok 4 számjegyű, az egyes hulladéktípusok 6 számjegyű azonosító kóddal rendelkeznek.
4. A (*)-gal jelölt azonosító kódok veszélyes hulladékot jelölnek.
5. A hulladéktípus megnevezésének használata esetén a hulladék csak a hulladékképződést eredményező tevékenységnek megfelelő főcsoport és alcsoport megjelölésével együtt adható meg.
6. Valamely anyagnak a hulladékjegyzékben történő meghatározása nem jelenti azt, hogy az anyag minden körülmények között hulladék. Az adott anyag csak abban az esetben minősül hulladéknak, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom-meghatározás érvényesül.
7. Az adott hulladéktípust a képződést eredményező forrás alapján a 01-12-ig és a 17-20-ig terjedő főcsoportokban meghatározott 6 számjegyű azonosító kóddal jelölt hulladéktípusok alapján kell azonosítani, az alcsoportok 99-re végződő azonosító kódjainak kivételével. A képződést eredményező forrás hulladékai több, különböző főcsoportba is besorolhatók az adott hulladék tulajdonságaira való tekintettel.
A hulladékjegyzékben meghatározott hulladék azonosítása érdekében a következők szerint kell eljárni:
7.1. Ha a 01-12. vagy 17-20. főcsoportokban nem található megfelelő azonosító kód, akkor a hulladék azonosításához a 13., 14. és 15. főcsoportot kell megvizsgálni.
7.2. Ha a hulladékjegyzék 1-12. vagy a 13-20. főcsoportjában szereplő azonosító kódok közül egyik sem alkalmazható, akkor a hulladékot a 16. főcsoport szerint kell besorolni.
7.3. Ha a hulladék a 16. főcsoportba sem sorolható be, akkor a 99-es azonosító kódot (közelebbről nem meghatározott hulladékok) kell használni a hulladékjegyzéknek az első lépésben azonosított tevékenységnek megfelelő főcsoportjában.
7.4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4. melléklet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelethez

"2. melléklet a 144/2012. (XII. 27.) VM rendelethez
A hulladékká vált PCB, PCB-vel szennyezett berendezés, valamint tárgy ártalmatlanítására szolgáló műveletek
1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. melléklete szerinti D8 művelet.
2. A Ht. 2. melléklete szerinti D9 művelet a következők szerint:
a) desztillálás,
b) fázisszeparáció (pl. emulzióbontás),
c) egyéb (a hulladék kémiai tulajdonságaival összhangban lévő fizikai-kémiai kezelések).
3. A Ht. 2. melléklete szerinti D10 művelet a következők szerint:
a) égetés veszélyes-hulladékégető műben,
b) egyéb termikus ártalmatlanítás (pl. plazmaégetés).
4. A Ht. 2. mellékletében meghatározott D15 művelet."

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en