Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. Behajthatatlan követelés
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, hogy nem tekinthető behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, azzal az eltéréssel, hogy nem tekinthető behajthatatlannak a követelés,
b) - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében - az olyan követelés, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, és
c) az olyan követelés, amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel.
2. informatikai eszköz: asztali és hordozható számítógépek, kézi számítógépek, mágneslemezes meghajtók, flashmeghajtók, optikai meghajtók és egyéb tárolóeszközök, nyomtatók, monitorok, billentyűzetek, egerek, belső és külső számítógép-modemek, számítógép-terminálok, számítógépszerverek, hálózati eszközök, lapolvasók, vonalkód-leolvasók, programozható kártyaolvasók (smart card), számítógép-kivetítők, infokommunikációs, információtechnológiai eszközök, a pénzkiadó automaták (ATM) és a nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok, valamint a mindezekbe beépült szoftverek,
3. jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően megállapított hibák, hibahatások együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy - ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a százmillió forintot - a százmillió forintot,
4. kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök,
5. kis összegű követelés: a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott értékhatár alatti követelés,
6. követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből - ideértve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is - jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert és - ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén - a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell, továbbá az állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételek esetén az állami adó- és vámhatóságnak bevallás nélkül megfizetett összeg elszámolása során előírt követelés,
7. vételár, eladási ár: a termékek, szolgáltatások beszerzése, értékesítése után fizetett, kapott, felárral növelt, engedményekkel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenérték, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír esetén ide nem értve az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti vételárban lévő felhalmozott kamatot,
8. végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések: ha a kedvezményezett a pénzeszközt jogszabály vagy szerződés alapján nem visszafizetési kötelezettség mellett kapta; a végleges jelleget nem befolyásolja, ha az átvevőt a felhasználásáról történő beszámolási, a jogosulatlan igénybevétel, felhasználás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli,
9. végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az a pénzértékben kifejezett, jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből - ideértve az átvállalt kötelezettségeket is - jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél már teljesítette, ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi juttatás, a teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, valamint a felvett hitelek, kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő összege és annak kamatai.
(2) E rendeletben használt fogalmakat az Szt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) által használt fogalmak szerint kell érteni.

2. A rendelet alkalmazása

2. § (1) A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény vagy miniszteri rendelet által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet), valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács ezen rendelet előírásai szerint tesz eleget beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének.
(2) A központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, a tulajdonosi joggyakorló szervezet, és a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács beszámolási feladatait az Áht. 6/C. §-a alapján ellátó szerv az ezekkel összefüggő beszámolási és könyvvezetési feladatai teljesítésére a saját vagyonától, költségvetésétől elkülönített könyvvezetést vezet.
(3) Az Áht. 49. §-a szerinti lebonyolító szerv a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összegről a fejezetet irányító szerv által meghatározott részletező nyilvántartásokat vezet, amelyeket a fejezetet irányító szerv által meghatározott rendszerességgel, de legalább az 53. § (4) bekezdése szerinti könyvviteli zárlatot megelőzően megküld a fejezetet irányító szervnek. Ilyen esetben a könyvvezetés alapjául a lebonyolító szerv által megküldött adatszolgáltatások minősülnek.
(4) Az 1. mellékletben meghatározott központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos beszámolási és könyvvezetési feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el. A Kincstár beszámolási és könyvvezetési feladatainak teljesítéséhez a 2. mellékletben nevesített szervezetek e rendelet szerinti részletező nyilvántartásokat vezetnek, és azok adatai alapján a Kincstár által meghatározott gyakorisággal adatot szolgáltatnak a Kincstárnak. Ilyen esetben a könyvvezetés alapjául az e szervezetek által megküldött adatszolgáltatások minősülnek.

3. Az államháztartás számviteli rendszere

3. § (1) Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll.
(2) A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.
(3) A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

4. A számviteli alapelvek alkalmazása

4. § (1) A költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben az Szt.-ben meghatározott alapelveket a (2)-(8) bekezdésben meghatározott sajátosságokkal kell érvényesíteni. A számviteli alapelveken túl a könyvvezetés és az éves költségvetési beszámoló elkészítése során az Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e rendelet kifejezetten elrendeli.
(2) A vállalkozás folytatásának elve alkalmazása során figyelembe kell venni a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat is.
(3) A költségvetési számvitelben a teljesség elve oly módon érvényesül, hogy figyelembe kell venni azt, hogy a költségvetés naptári évre készül.
(4) Az óvatosság elve érvényesítésekor a céltartalék képzésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.
(5) A költségvetési számvitelben az összemérés elve oly módon érvényesül, hogy a költségvetési és a vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni.
(6) Az egyedi értékelés elve sajátosan alkalmazható az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.
(7) A költségvetési számvitelben az időbeli elhatárolás elve nem alkalmazható.
(8) A költség-haszon összevetésének elve nem alkalmazható azon információk előállításának tekintetében, amelyek előállítását, szolgáltatását jogszabály előírja.
(9) Az Országgyűlés vagy a Kormány által az Áht. 33. § (1) bekezdése alapján elrendelt címrend módosítás esetén a folytonosság elve az államháztartás központi alrendszerének egészében érvényesül.

II. FEJEZET

A BESZÁMOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. Beszámolási kötelezettség

5. § (1) A 7. § szerinti időszakról a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni.
(2) Az éves költségvetési beszámolót e rendelet szerinti formában, magyar nyelven, forintban kell elkészíteni.
6. § (1) Éves költségvetési beszámoló készül
a) a költségvetési szervek elemi költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint a mérlegében kimutatható vagyonról költségvetési szervenként,
b) az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elemi költségvetéséről és a 10. § (3) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról elkülönített állami pénzalaponként, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiként,
c) a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi költségvetéséről és a 10. § (3) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról fejezetenként,
d) az 1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetéséről, az 1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos finanszírozási bevételekről és kiadásokról, és a 10. § (3) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról azok egészére,
e) a tulajdonosi joggyakorló szervezetek mérlegében kimutatható vagyonról és az általuk kezelt központi kezelésű előirányzatokról azok egészére, és
f) a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács elemi költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács egészére.
(2) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) költségvetési jelentés,
ab) maradvány kimutatás,
ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,
ad) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,
ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,
b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító
ba) mérleg,
bb) eredménykimutatás, és
bc)
bd) kiegészítő melléklet.
7. § (1) Az éves költségvetési beszámolót - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni. Ha e rendelet az Szt. alkalmazását rendeli el, és a törvény üzleti évről szól, azon ezt az időszakot kell érteni.
(2) A mérleg fordulónapja - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a költségvetési év utolsó napja.
(3) A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél, társulásnál, nemzetiségi önkormányzatnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerinti szerv készíti el, költségvetési szerv esetén a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.
(4) A mérleg fordulónapja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ott megjelölt időpont.
(5) A költségvetési évben alapított költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolóját az alapítás időpontjától a mérleg fordulónapjáig terjedő időszakra kell elkészíteni.

6. Az éves költségvetési beszámoló költségvetési számvitellel kapcsolatos részei

8. § (1) A költségvetési jelentés
a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és
b) a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait
tartalmazza.
(2) A 6. § (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolókban a központi költségvetésről szóló törvényben megjelenő előirányzatonként kell elkészíteni a költségvetési jelentést. Az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az ÁKK Zrt. tevékenységével kapcsolatos finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 6. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti éves költségvetési beszámolók összevontan mutatják be.
(3) A maradvány kimutatás a 3. melléklet szerinti formában az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget. A 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti éves költségvetési beszámolókban fejezeti kezelésű előirányzatonként kell elkészíteni a maradvány kimutatást.
(4) A személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről szóló adatszolgáltatás a Kincstár által az Áht. 107. § (2) bekezdése alapján kiadott űrlapon besorolási osztály és fizetési fokozat szerinti tagolásban ismerteti a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők létszámát, valamint a számukra kifizetett személyi juttatások munkajogi jogcím szerinti megoszlását.
(5) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatás a 4. melléklet szerinti adatokat tartalmazza.
(6) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből kapott támogatások folyósítása évében hatályos központi költségvetésről szóló törvényben szereplő jogcímek és mutatószámok szerinti bontásban, a Kincstár által az Áht. 107. § (2) bekezdése alapján kiadott űrlapokon kell bemutatni.

7. A mérleg

9. § (1) A mérleget az 5. melléklet szerint kell elkészíteni. A mérleg tételeinek további tagolása, a tételek összevonása, új tételek felvitele nem megengedett.
(2) A mérlegben minden tételnél fel kell tüntetni az előző mérleg megfelelő adatát. Ha az ellenőrzés az előző éves költségvetési beszámoló(k)ban elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, a - mérlegkészítés időpontjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti - módosításokat a mérleg minden tételénél az előző adatok mellett be kell mutatni. Ilyen esetben a mérlegben külön-külön oszlopban szerepelnek az előző mérleg adatai, a módosítások, valamint a 7. § szerinti időszak adatai. A megállapított jelentős összegű hibá(k) összegével az előző mérleg adatai nem módosíthatók.
10. § (1) A mérlegben a nemzeti vagyont nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök bontásban kell kimutatni. Nem lehet a mérlegben kimutatni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakat és régészeti leleteket, ha azok bekerülési értéke nem állapítható meg. Nem tekinthető a bekerülési érték megállapíthatatlannak, ha 2014. január 1-jét követően a kulturális javak vásárlás vagy olyan térítés nélküli átvétel, csere útján váltak a nemzeti vagyon részévé, amely során az átadó annak nyilvántartási értékét közölte.
(2) A 6. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti éves költségvetési beszámoló mérlegében a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács a saját tulajdonában álló, a pénzügyi lízing keretében átvett és a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket - ideértve a jogszabályi vagy szerződéses feltételek teljesítése esetén a jövőben tulajdonába kerülő, de a tevékenység folytatásához már átvett eszközöket is -, a más tulajdonában álló tárgyi eszközökön végzett és át nem adott beruházások és felújítások aktivált értékét, valamint a beruházások és felújítások értékét kell kimutatni. Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonában álló eszközre államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesített, az eszközt a mérlegében nem mutathatja ki.
(3) A 6. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti éves költségvetési beszámoló mérlegében a közvetlenül a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, a társadalombiztosítás pénzügyi alapja és az elkülönített állami pénzalap előirányzatai terhére megvalósított beruházásokat és felújításokat, azok aktivált értékét, valamint a beszerzett - jogszabály vagy megállapodás alapján a kezelő szerv vagyonkezelésébe kerülő - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket kell kimutatni.
(4) A 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti éves költségvetési beszámoló mérlegében a tulajdonosi joggyakorló szervezet az olyan állami vagyont mutatja ki, amelyre nézve nem létesített államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot.
(5) A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven - a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a mérleg fordulónapját követő költségvetési éven - túl szolgálja.
(6) A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a tevékenységet az (5) bekezdés szerinti időtartamon belül szolgáló eszközöket lehet kimutatni.
(7) Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vagy forgóeszközök közé sorolni. Ha az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, azok besorolását módosítani kell.
11. § (1) A mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között kell kimutatni az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket.
(2) A mérlegben az immateriális javakon belül kell kimutatni az Szt. 25. § (6), (7) és (10) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékeket, továbbá az immateriális javak értékhelyesbítését.
(3) A mérlegben a tárgyi eszközökön belül kell kimutatni
a) az Szt. 26. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat,
b) az Szt. 26. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a (4) bekezdés szerinti gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket,
c) az Szt. 26. § (6) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a tenyészállatokat,
d) az (5) és (6) bekezdés szerinti beruházásokat, felújításokat, és
e) a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.
(4) A mérlegben a gépek, berendezések, felszerelések, járművek között kell kimutatni
a) a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a tevékenységet szolgáló - így különösen egészségügyi, oktatási, híradás-technikai, környezetvédelmi, kutatási célú számítás- és ügyvitel-technikai - eszközöket,
b) a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett forgalmi rendszámmal ellátott közúti járműveket, a vízi és légi személy- és áruszállító eszközöket, és
c) az a) és b) pont szerinti eszközökön végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat, és
d)
(5) A mérlegben a beruházások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett, valamint a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggő munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét.
(6) A mérlegben a felújítások között kell kimutatni a mérlegben szereplő és a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön végzett, az Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti felújítások bekerülési értékét.
(7)
(8) A mérlegben a befektetett pénzügyi eszközökön belül kell kimutatni a tartós részesedéseket, a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését.
(9) A mérlegben a tartós részesedések között az olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyeket abból a célból szereztek, hogy tartós jövedelemre (osztalékra, kamatra) tegyenek szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjenek el. A tartós részesedéseken belül el kell különíteni az állam jegybanki részesedéseit (tartós részesedések jegybankban), a tartós részesedéseket nem pénzügyi vállalkozásban, a tartós részesedéseket pénzügyi vállalkozásban, a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok társulásokban való részesedéseit (tartós részesedések társulásokban), valamint az egyéb tartós részesedéseket.
(9a) A mérlegben a tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban között kell kimutatni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban, valamint az Nvt. 2. mellékletében meghatározott nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket (törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban) és az egyéb nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket (tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban).
(9b) A mérlegben a tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban között kell kimutatni az Nvt. 2. mellékletében meghatározott nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket (törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban) és az egyéb nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket (tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban).
(9c) Az egyéb tartós részesedések között kell kimutatni
a) a nonprofit gazdasági társaságban fennálló tartós részesedéseket,
b) az olyan nemzetközi szervezetekben fennálló tartós részesedéseket, amely szervezetekhez Magyarország tőke-hozzájárulást teljesített, és
c) - a befektetési jegyek kivételével - a nem gazdasági társaságban, társulásban, nemzetközi szervezetben fennálló tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetéseket.
(10) A mérlegben a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kell kimutatni az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, amelyek lejárata, beváltása a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben még nem esedékes, és azokat a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben nem szándékoznak értékesíteni. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni az államkötvényeket és a helyi önkormányzatok kötvényeit.
(11) A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között a tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek azokat a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és azok értékhelyesbítését kell kimutatnia, amelyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek koncessziós szerződéssel átadta, vagy amelyekre államháztartáson kívüli szervezettel, személlyel vagyonkezelői szerződést kötött. Az átadáskor az eszköz bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését, értékhelyesbítését a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök közé kell átvezetni. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között el kell különíteni a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javakat, tárgyi eszközöket és tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat.
12. § (1) A mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között kell kimutatni a készleteket és az értékpapírokat.
(2) A mérlegben a készleteken belül kell kimutatni a vásárolt készleteket, az átsorolt, követelés fejében átvett készleteket, az egyéb készleteket, a befejezetlen termelést, félkész termékek, késztermékek értékét, és a növendék-, hízó és egyéb állatokat.
(3) A mérlegben a vásárolt készletek között kell kimutatni az anyagokat és az árukat.
(4) A mérlegben az anyagok között kell kimutatni a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgáló, de még használatba nem vett vásárolt, csere útján kapott, térítés nélkül átvett és a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a jegyzett tőke leszállításakor átvett anyagi eszközöket.
(5) A mérlegben az áruk között kell kimutatni
a) az olyan értékesítési céllal beszerzett anyagi eszközöket - ideértve a betétdíjas göngyölegeket is -, amelyek a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak, bár értékük változhat, és
b) a pénzügyi lízing keretében átadott, a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont között a vevő által használt eszközöket.
(6) A mérlegben az átsorolt, követelés fejében átvett készletek között kell szerepeltetni az értékesítésre szánt eszközöket, így különösen a végelszámolási, felszámolási vagy vagyonrendezési eljárásból állami, helyi önkormányzati tulajdonba került eszközöket, az Áht. 100. §-a szerint követelés fejében átvett, értékesítendő eszközöket, valamint mindazon eszközöket, amelyeket az immateriális javak és tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsoroltak. Kötelező az immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása, ha azokat a használatból kivonták, de az értékesítés három hónapnál hosszabb időszakot vesz igénybe.
(7) A mérlegben az egyéb készletek között kell szerepeltetni az állami tartalékolási, intervenciós, védelmi és biztonsági célú készleteket.
(8) A mérlegben a befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek között az olyan saját előállítású anyagi eszközök költségeit kell kimutatni, amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak, vagy amelyek feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak.
(9) A mérlegben a növendék-, hízó és egyéb állatok között az Szt. 28. § (3) bekezdés b) pontja szerinti állatokat kell kimutatni.
(10) A mérlegben az értékpapírokon belül kell kimutatni a nem tartós részesedéseket és a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat.
(11) A mérlegben a nem tartós részesedések között az olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyeket egy éven belül értékesíteni szándékoznak.
(12) A mérlegben a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között a befektetési jegyeket, valamint az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben esedékes, vagy azokat a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben értékesíteni szándékoznak. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni a kárpótlási jegyeket, a kincstárjegyeket, az államkötvényeket, a helyi önkormányzatok kötvényeit és a befektetési jegyeket.
13. § (1) A mérlegben a 10-12. §-ban foglaltakon kívül az eszközök között kell kimutatni a pénzeszközöket, a követeléseket, az egyéb sajátos elszámolásokat és az aktív időbeli elhatárolásokat.
(2) A mérlegben a pénzeszközök között kell kimutatni a lekötött bankbetéteket, a pénztárakat, csekkeket, betétkönyveket, valamint a forintszámlákat és a devizaszámlákat.
(2a) A mérlegben a lekötött bankbetéteken belül kell kimutatni a betét elhelyezésének évén túli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket és az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket.
(3) A mérlegben a pénztárak, csekkek, betétkönyvek között kell kimutatni a forint- és valutapénztárakban kezelt készpénzt, valamint a pénzforgalmi betétkönyvekben kezelt pénzeszközöket, a csekkeket és az elektronikus pénzt.
(4) A mérlegben a forintszámlák és a devizaszámlák között kell a számlatulajdonosnak kimutatnia a Kincstárban és a Kincstáron kívül forintban és devizában vezetett fizetési és más bankszámlái - ideértve az Ávr. 145. § (3) bekezdése szerinti alszámlákat és a Kincstár által a társadalombiztosítási támogatásokhoz, európai uniós vagy más nemzetközi forrásból finanszírozott támogatási programokhoz vagy más lebonyolítási, fejezeti elszámolási, technikai feladatokhoz, illetve a finanszírozási bevételek és kiadások teljesítéséhez vezetett számlákat is - egyenlegét.
(5) A mérlegben a követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97. §-a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták.
(6) A mérlegben a követeléseket költségvetési évben esedékes követelések és költségvetési évet követően esedékes követelések, ezen belül a költségvetési bevételek kiemelt előirányzatai és finanszírozási bevételek szerinti tagolásban kell kimutatni. A mérleg a követelések között tartalmazza a 48. § (8) bekezdése szerinti követelés jellegű sajátos elszámolásokat is.
(6a) A mérlegben az egyéb sajátos elszámolások között a 48. § (6) és (9) bekezdése szerinti elszámolásokat kell kimutatni.
(7) A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolását és a halasztott ráfordításokat.
(8) A mérlegben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.
(9) A mérlegben a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket kell kimutatni, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.
(10) A mérlegben a halasztott ráfordítások között az Szt. 33. § (1) bekezdése szerintieket kell kimutatni.
14. § (1) A mérlegben a források között kell kimutatni a saját tőkét, a kötelezettségeket, a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolásokat és a passzív időbeli elhatárolásokat.
(2) A mérlegben a saját tőkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt.
(3) A mérlegben a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni. Ez a mérlegsor csak a 49/A-49/B. § szerinti esetben, vagy törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet előírása alapján változhat.
(4) A mérlegben a nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök 15. § (2)-(3a) bekezdése, 16/A. § és a 49/A-49/B. § szerinti jogcímeken elszámolt változásait kell kimutatni.
(4a) A mérlegben az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként
a) a 2014. január 1-jén meglévő - e rendelet 2014. január 1-jén hatályos rendelkezései szerint nem idegen - pénzeszközök forrását - ide nem értve a tulajdonosi joggyakorló szervezeteket -,
b) a nemzeti vagyonba nem tartozó egyéb eszközök 49/A-49/B. § szerinti változásait, és
c) a központi kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó fizetési számlák egyenlegének év végi nullára csökkentését a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos beszámolási és könyvvezetési feladatokat ellátó szervezeteknél, valamint a Kincstárban a központi kezelésű előirányzatokhoz és a finanszírozási kiadások, bevételek kezeléséhez kapcsolódóan vezetett technikai, lebonyolítási, beszedési és finanszírozási számlák - a Kincstár belső szabályzatában foglalt rend szerinti - év végi egyenlegének összevezetését
kell kimutatni.
(5) A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni. A mérlegsor a mérlegben negatív előjellel is szerepelhet.
(6) A mérlegben az eszközök értékhelyesbítésének forrásaként az elszámolt értékhelyesbítés összegét kell kimutatni. Az eszközök értékhelyesbítése és az eszközök értékhelyesbítésének forrása kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat.
(7) A mérlegben a mérleg szerinti eredményt az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni.
(8) A mérlegben a kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették, el nem engedték vagy egyéb módon nem rendezték.
(9) A mérlegben a kötelezettségeket költségvetési évben esedékes kötelezettségek és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, ezen belül a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és finanszírozási kiadások szerinti tagolásban kell kimutatni. A mérleg a kötelezettségek között tartalmazza a 48. § (10) bekezdése szerinti kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat is.
(10) A mérlegben a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások között kizárólag a Kincstár, a számlavezetési tevékenységével kapcsolatos sajátos ügyfélelszámolásokat mutathatja ki.
(11) A mérlegben a passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket.
(12) A mérlegben az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezik. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni az Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatásokat is azzal, hogy azon az egységes rovatrend B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott bevételeket kell érteni.
(13) A mérlegben a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra.
(14) A mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerintieket kell kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni.

8. Az eszközök bekerülési értéke

15. § (1) A bekerülési érték részét képező tételek elszámolásának időpontjára az Szt. 47. § (9) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az eszköz értékének utólagos módosítása során akkor kell a különbözet összegét jelentősnek tekinteni, ha az meghaladja az eredetileg elszámolt bekerülési érték 1%-át, de legalább a százezer forintot.
(2) A 16. §-ban foglaltaktól eltérően a vagyonkezelésbe vett eszközök - ideértve, ha a vagyonkezelői jog más vagyonkezelőtől való átvétellel, költségvetési szerv átalakításával, jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatban keletkezik, de ide nem értve, ha a vagyonkezelői jog vásárlással, saját előállítással keletkezik - és a tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a más tulajdonosi joggyakorló szervezettől átvett eszköz bekerülési értéke az átadónál kimutatott bruttó érték. Az átvételt követően a vagyonkezelésbe adónál, korábbi tulajdonosi joggyakorló szervezetnél az átadásig elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést a vagyonkezelésbe vevőnek, új tulajdonosi joggyakorló szervezetnek nyilvántartásba kell vennie.
(3) A 16. §-ban foglaltaktól eltérően társulás alapítása, a társulási szerződés módosításával vagyonának növelése esetén az átvett eszközök bekerülési értéke a társulási szerződésben, illetve annak módosításában szereplő bruttó érték. Az átvételt követően az átadónál az átadásig elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést az átvevő társulásnak nyilvántartásba kell vennie.
(3a) A 16. §-ban foglaltaktól eltérően a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél az államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott, illetve az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, társulás tulajdonába adott eszköz visszavételkori bekerülési értéke, valamint a megszűnő nemzetiségi önkormányzat vagyonát átvevő szervnél az átvételkori, az újraalakult nemzetiségi önkormányzatnál e vagyon visszavételkori bekerülési értéke a korábbi vagyonkezelőnél, tulajdonosnál kimutatott bruttó érték. A visszavételt követően az átadásig esetleg elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést nyilvántartásba kell venni.
(4) A 16. §-ban foglaltaktól eltérően az Szt. 49. § (5) bekezdése és 50. § (1), (2), (4) és (6) bekezdése szerint átvett eszközök bekerülési értékét az ott leírtak szerint kell meghatározni.
(5) Importbeszerzés esetén a bekerülési értéket - figyelemmel a 20. § (3) és (4) bekezdésére - az Szt. 48. § (7) bekezdése szerint kell meghatározni.
(6) A külföldi pénzértékre szóló részesedés, értékpapír bekerülési értékét a bekerülés napjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték alapján kell meghatározni. A külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek bekerülési értéke megegyezik a költségvetési számvitelben nyilvántartott követelés, végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegével.
16. § (1) A vásárolt immateriális javak bekerülési értéke az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.
(2) A saját előállítású immateriális javak bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított közvetlen önköltség.
(3) A vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az egységes rovatrend K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára, kisajátítás útján szerzett ingatlan esetén a kártalanítás összege.
(3a) A saját előállítású rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, továbbá a már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével, felújításával összefüggő saját tevékenységben végzett munkák esetén a beruházás, felújítás bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított közvetlen önköltség.
(3b) Az idegen vállalkozó által előállított, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend (3) bekezdés szerinti rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott együttes vételára.
(3c) A használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggésben idegen vállalkozó által végzett beruházás bekerülési értéke a bővített, megváltozott rendeltetésű, átalakított, megnövelt élettartalmú, teljesítőképességű eszköz üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend (3) bekezdés szerinti rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.
(3d) A már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön idegen vállalkozó által végzett felújítási munkák esetén a felújítás bekerülési értéke az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítása érdekében a felújítás befejezéséig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend K71. Ingatlanok felújítása, K72. Informatikai eszközök felújítása, K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.
(4) Az ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok értékét növeli az azokhoz kapcsolódóan a pénzügyi számvitelben elszámolt befejezett felújítás értéke.
(5) A gazdasági társaságban való részesedés bekerülési értékét alapításkor, tőkeemeléskor, vásárláskor, a társaság átalakulásakor, beolvadásakor az Szt. 49. § (3), (4), (6) és (7) bekezdése szerint kell meghatározni, alapításkor, tőkeemeléskor, vásárláskor egyezően az egységes rovatrend K65. Részesedések beszerzése vagy K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összeggel. A társulási részesedés bekerülési értéke a társulásban résztvevők által bevitt vagyontárgyak társulási szerződésében, illetve annak módosításában meghatározott bruttó értéke.
(6) A vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke az egységes rovatrend K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása, K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár.
(7) A vásárolt anyagok bekerülési értéke az egységes rovatrend K311. Szakmai anyagok beszerzése, K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése és - a reprezentációs készletek, üzleti ajándékok beszerzésével kapcsolatosan - a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatokhoz, a vásárolt áruk bekerülési értéke a K313. Árubeszerzés rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár. A befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok bekerülési értéke az Szt. 62. § (2) bekezdése szerint számított előállítási érték.
(8) A forint pénzeszközök bekerülési értéke a befizetett, jóváírt forintösszeg. A valutapénztárba bekerülő valutakészlet és a devizaszámlára kerülő deviza bekerülési értéke a bekerülés napjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.
(9) A forintban kifizetett követelés jellegű sajátos elszámolások és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások bekerülési értéke az átutalt vagy megfizetett - előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeg, a valutapénztárból, devizaszámláról kifizetett követelés jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke a valuta, deviza nyilvántartási árfolyamon átszámított forintértéke. A követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével a követelések bekerülési értéke az egységes rovatrend bevételeihez kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon kimutatott követelésekkel megegyező elismert, esedékes összeg.
(10) A forintban kapott kötelezettség jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke az átutalt, megfizetett - előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeg. A valutában, devizában kapott kötelezettség jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték, kivéve a forintban kapott devizát, amelynél a ténylegesen kapott forintérték alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások kivételével a kötelezettségek bekerülési értéke az egységes rovatrend kiadásaihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összege.
(11) Ha e rendelet a bekerülési értéket az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegében határozza meg, a bekerülési értéket nem módosítja a teljesítéskor realizált árfolyamnyereség miatt a végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkentése.

8/A. A bekerülési érték újbóli megállapítása

16/A. § (1) Törvény vagy kormányrendelet előírhatja az immateriális javak, tárgyi eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök meghatározott köre bekerülési értékének újbóli megállapítását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az eszköz korábbi bruttó értékét és a megállapított új bekerülési értékét a nemzeti vagyon változásaival szemben kell elszámolni és az eszköz korábban elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenését a felhalmozott eredménnyel szemben ki kell vezetni. Ha az (1) bekezdés szerinti törvény vagy kormányrendelet előírja vagy lehetővé teszi az új bekerülési értékre terv szerinti értékcsökkenés kimutatását, azt a felhalmozott eredménnyel szemben kell a könyvekbe felvenni.

9. Az eszközök értékcsökkenése, értékvesztése, az értékhelyesbítés lehetősége

17. § (1) Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. Az értékcsökkenésre a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A kisértékű immateriális javak bekerülési értéke a beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatba vételt követően, legkésőbb az 53. § (6) bekezdés d) pontja szerinti elszámolások során terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó.
(2a) Az immateriális javak esetén a terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa
a) vagyoni értékű jogoknál 16% vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris kulcs,
b) szellemi termékeknél 33%.
(3) A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni. Az állam tulajdonában álló közutak esetén alkalmazandó terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa 3%. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az ingatlannak a leírási kulcsával, amelyhez az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik.
(4) A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket meghatározni.
(5) Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terven felüli értékcsökkenést az Szt. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben kell elszámolni. A terven felüli értékcsökkenésére az Szt. 53. §-át kell alkalmazni azzal, hogy azok kiegészítő mellékletben történő indoklására vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók.
18. § (1) Az Szt.-ben meghatározott eszközök után értékvesztést kell elszámolni. Az értékvesztés elszámolására a (2)-(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 54-56. §-át kell alkalmazni.
(2) A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök között kimutatott részesedések, értékpapírok, a készletek és a követelések értékvesztésének elszámolása során akkor kell a különbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 10%-át, de legalább a százezer - tulajdonosi joggyakorló szervezeteknél a részesedések, értékpapírok esetén a tízmillió - forintot.
(3) A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítése alapján egyszerűsített értékelési eljárással, azok csoportos értékelésével is meghatározható. Az egyszerűsített értékelési eljárás során az értékvesztést negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napján fennálló, pénzügyileg nem rendezett közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis összegű követelések után kell megállapítani, és annak az előző negyedévi állományához mért különbözetét - előjelének megfelelően - a korábban elszámolt értékvesztés növeléseként vagy visszaírásaként kell elszámolni.
(4) Az egyszerűsített értékelési eljárás során az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt, a várható megtérülésre vonatkozó százalékos mutatók meghatározását a követelés-beszedés eredményének előző költségvetési év(ek)re vonatkozó adatai alapján kell kialakítani. Az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt százalékos mutatókat évente felül kell vizsgálni.
(5) Az egységes rovatrend B31. Jövedelemadók, B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok, B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, B34. Vagyoni típusú adók és B35. Termékek és szolgáltatások adói rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott és annak alapján a pénzügyi számvitelben elszámolt követelések (a továbbiakban együtt: az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont adókövetelések) értékelési elveinek meghatározása során a kötelezetteket legalább - státuszuknak megfelelően - folyamatosan működő adósok, illetve folyamatos működésükben korlátozott adósok szerinti - így különösen felszámolás alatt lévő, csődeljárás alá vont, végelszámolás alatt lévő, jogutód nélkül véglegesen megszűnt - csoportosításban kell részletezni.
(6) A folyamatosan működő adósokkal szembeni követeléseket lejáratuk szerint tovább kell bontani legalább
a) 90 napon belüli,
b) 91-180 napos,
c) 181-360 napos, és
d) 360 napon túli
minősítési kategóriákra.
(7) A követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, a követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, és Kincstárnál vezetett fizetési számlák után értékvesztés nem számolható el.
19. § (1) Az eszközök terven felüli értékcsökkenésének és értékvesztésének visszaírására az Szt. 57. § (2) bekezdését és 58. § (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy egyéb bevételek alatt az egyéb eredményszemléletű bevételeket kell érteni, és jelentősnek akkor kell tekinteni az eltérést, ha a piaci érték 10%-kal, de legalább százezer forinttal meghaladja a könyv szerinti értéket.
(2) Az eszközök értékhelyesbítésére az Szt. 57. § (3) bekezdését és 58. § (1) és (5)-(9) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) értékelési tartalék alatt az eszközök értékhelyesbítésének forrását kell érteni,
b) a tulajdonosi joggyakorló szervezeteknél a tartós és az értékesítési célú állami tulajdonú részesedések piaci értéke - a tőzsdén jegyzett társasági részesedések kivételével - a saját tőke érték részesedésre jutó arányos értékével egyezik meg,
c) a tartós részesedések után értékhelyesbítés csak a gazdasági társaságokban - ide nem értve az állam jegybankban fennálló részesedését - fennálló tartós részesedések után mutatható ki.

10. Az eszközök és források értékelése

20. § (1) A mérlegtételek értékelésének általános szabályaira az Szt. 46. §-át kell alkalmazni.
(2) Az egyidejűleg beszerzett, azonos beszerzési árhoz tartozó, azonos paraméterekkel rendelkező, egyidejűleg használatba vett tárgyi eszközöket, értékpapírokat, készleteket csoportosan is nyilván lehet tartani. A csoportosan nyilvántartott eszközök esetén az értékelést külön-külön, csoportonként kell elvégezni. A csoportos értékelést addig lehet alkalmazni, amíg az egyedi eszköz nyilvántartási értékében elkülönült változás nem következik be.
(3) A külföldi pénzértékre szóló eszköz, kötelezettség (kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség) forintértékének meghatározásakor a valutát, devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
(4) Ha Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket (kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket) kell forintra átszámítani, az átszámítást az Szt. 60. § (5) bekezdése szerinti módon kell elvégezni.
21. § (1) A mérlegben az immateriális javakat, tárgyi eszközöket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével. Az értékhelyesbítést külön kell kimutatni az eszközök értékhelyesbítésének forrásával azonos összegben.
(2) A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével. Az értékhelyesbítést külön kell kimutatni az eszközök értékhelyesbítésének forrásával azonos összegben. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök után a terven felüli értékcsökkenést és az értékhelyesbítést a koncesszió jogosultja, a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján kell megállapítani.
(3) A mérlegben a részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével. Az értékhelyesbítést külön kell kimutatni az eszközök értékhelyesbítésének forrásával azonos összegben.
(4) A mérlegben az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt a bekerülési értéken lehet kimutatni mindaddig, amíg a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor várhatóan a névértéket és a felhalmozott kamatot megfizeti.
(5) A mérlegben a vásárolt készleteket a mérleg fordulónapján használatba nem vett vásárolt készletek bekerülési értékén kell kimutatni, csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
(6) A mérlegben a befejezetlen termelést, félkész termékeket, késztermékeket, növendék-, hízó és egyéb állatokat a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
(7) A mérlegben a pénzeszközöket a mérleg fordulónapján a pénztárban lévő, a fizetési számlához kapcsolódó számlakivonatban szereplő értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
(8) A mérlegben a követeléseket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
(9) A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokat és a forrásokat a könyv szerinti értéken kell kimutatni.
(10) A külföldi pénzértékre szóló részesedések, értékpapírok, a valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a követelések és kötelezettségek - a követelés jellegű sajátos elszámolások és a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások kivételével egyezően a költségvetési számvitelben meghatározott értékkel -, az egyéb sajátos elszámolások, valamint az időbeli elhatárolások mérlegben szereplő értékét a mérleg fordulónapjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell meghatározni. Az értékelés során a könyv szerinti érték és az értékeléskori forintérték közötti különbözetet az Szt. 60. § (3) bekezdése szerint összevontan kell elszámolni azzal az eltéréssel, hogy a lekötött bankbetétek, az egyéb pénzeszközök, valamint az egyéb eszközök, a kötelezettségek, és a passzív időbeli elhatárolások esetén külön-külön ki kell számolni az összevont árfolyamkülönbözetet, és az egyes különbözetek előjelétől függően kell azt elszámolni.

11. A mérleg alátámasztása leltárral

22. § (1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.
(2) A leltározás végrehajtását az Szt. 69. § (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdése szerint kell végrehajtani azzal, hogy
a) a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani, és
b) a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni.
(3) A vagyonkezelői, koncessziós szerződés eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés a) pontja szerinti leltározást a működtető, vagyonkezelő külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni.

12. Az eredménykimutatás

23. § (1) Az eredménykimutatást a 6. melléklet szerint kell elkészíteni. Az eredménykimutatás tételeinek további tagolása, a tételek összevonása, új tétel felvitele nem megengedett.
(2) Az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző eredménykimutatás megfelelő adatát. Ha az ellenőrzés az előző éves költségvetési beszámoló(k)ban elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, a - mérlegkészítés időpontjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti - módosításokat az eredménykimutatás minden tételénél az előző adatok mellett be kell mutatni. Ilyen esetben az eredménykimutatásban külön-külön oszlopban szerepelnek az előző eredménykimutatás adatai, a módosítások, valamint a 7. § szerinti időszak adatai. A megállapított jelentős összegű hibá(k) összegével az előző eredménykimutatás adatai nem módosíthatók.
24. § (1)
(2) A mérleg szerinti eredmény a tevékenység eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll.
(3) A tevékenység eredménye a tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele, az aktivált saját teljesítmények értéke és az egyéb eredményszemléletű bevételek összege, csökkentve az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások összegével.
(4) A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei és a pénzügyi műveletek ráfordításai különbsége.
(5)
25. § (1) A tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele a közhatalmi eredményszemléletű bevételekből, az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételeiből és a tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételeiből áll
(2) A közhatalmi eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.
(3) Az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B405. Ellátási díjak rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.
(4) A tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni
a) a kapott osztalék kivételével az egységes rovatrend B404. Tulajdonosi bevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és
b) a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott vásárolt és saját termelésű készletek, nyújtott szolgáltatások számlázott, megállapodás, csereszerződés szerinti - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét a készlet átadás-átvétel, a szolgáltatásnyújtás időpontjában.
(5) Az aktivált saját teljesítmények értéke a saját termelésű készletek állományváltozásából és a saját előállítású eszközök aktivált értékéből áll az Szt. 76. §-a szerinti tartalommal.
(6) Az egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni a központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit, az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit, a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit és a különféle egyéb eredményszemléletű bevételeket.
(7) A központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai és B816. Központi, irányító szervi támogatás rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.
(8) Az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.
(8a) A felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.
(9) A különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, a térítés nélkül átvett - részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő - eszközök bekerülési értékét, az ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök bekerülési értékét, valamint a (9a) bekezdés szerinti más különféle egyéb eredményszemléletű bevételeket.
(9a) A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B12. Elvonások és befizetések bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
b) az egységes rovatrend B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B410. Biztosító által fizetett kártérítés, B411. Egyéb működési bevételek, B51. Immateriális javak értékesítése, B52. Ingatlanok értékesítése, B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről és B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
c) a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott immateriális jószág, tárgyi eszköz - általános forgalmi adót nem tartalmazó - számlázott, megállapodás, csereszerződés szerinti értékét az átadás-átvétel időpontjában,
d) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek értékvesztésének visszaírt összegét,
e) a szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott engedmény szerződés szerinti összegét, és
f) az Szt. 77. § (3) bekezdés k) és l) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.
(10) Az Szt. 77. § (4) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni azzal, hogy az Szt. 77. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetet a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeire kell alkalmazni.
26. § (1) Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltségből, az igénybe vett szolgáltatások értékéből, az eladott áruk beszerzési értékéből és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékéből állnak.
(2) Anyagköltségként a működés során felhasznált szakmai és üzemeltetési anyagok értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési értékét kell kimutatni. Az anyagköltséget csökkenti a tevékenység során keletkezett hulladékok, haszonanyagok, valamint a visszavételezett anyagok értéke.
(3) Az igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend K32. Kommunikációs szolgáltatások, a K335. Közvetített szolgáltatások kivételével a K33. Szolgáltatási kiadások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.
(4) Az eladott áruk beszerzési értéke között az Szt. 78. § (5) bekezdése szerinti gazdasági eseményeket kell kimutatni.
(5) Az eladott (közvetített) szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend K335. Közvetített szolgáltatások rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.
(6) A személyi jellegű ráfordítások a bérköltségből, a személyi jellegű egyéb kifizetésekből és a bérjárulékokból állnak.
(7) A bérköltségek között kell kimutatni az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak, K1103. Céljuttatás, projektprémium, K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.
(8) A személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni az egységes rovatrend K1105. Végkielégítés, K1106. Jubileumi jutalom, K1107. Béren kívüli juttatások, K1108. Ruházati költségtérítés, K1109. Közlekedési költségtérítés, K1110. Egyéb költségtérítések, K1111. Lakhatási támogatások, K1112. Szociális támogatások, K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és K12. Külső személyi juttatások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.
(9) A bérjárulékok között kell kimutatni az egységes rovatrend K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.
(10) Értékcsökkenési leírásként az eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenését kell kimutatni, ideértve a kisértékű immateriális javak beszerzésekor, kisértékű tárgyi eszközök használatbavételekor egy összegben elszámolt értékcsökkenést is.
(10a) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítésekor azok könyv szerinti értékét, a hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett - részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő - eszközök könyv szerinti értékét, és a (11) bekezdés szerinti különféle egyéb ráfordításokat.
(11) A különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni az anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, a kötelezett megszűnése és a más okból behajthatatlan - vásárolt követelésnek nem minősülő - követelés leírt összegét, a térítés nélkül átadott részesedésnek, értékpapírnak vagy vásárolt követelésnek nem minősülő - eszközök nyilvántartás szerinti értékét, valamint a (11a) bekezdés szerinti más különféle egyéb ráfordításokat.
(11a) A más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend K502. Elvonások és befizetések, K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre, K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre, K87. Lakástámogatás, K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak, K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,
b) az egységes rovatrend K355. Egyéb dologi kiadások, K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, K501. Nemzetközi kötelezettségek, K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre, K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre, K509. Árkiegészítések, ártámogatások, K510. Kamattámogatások, K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak és K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket, ideértve a veszteség jellegű kerekítési különbözetet is,
c) az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót,
d) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek értékvesztésének összegét,
e) az eredeti követelést engedményezőnél az átruházott követelésnek a könyv szerinti értékét a követelés átruházásakor,
f) a szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag adott engedmény szerződés szerinti összegét, és
g) az Szt. 81. § (2) bekezdés k)-m) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.
27. § (1) A pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei a kapott (járó) osztalékból és részesedésből, a részesedésekből származó eredményszemléletű bevételekből, árfolyamnyereségekből, a befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételekből, árfolyamnyereségekből, az egyéb kapott (járó) kamatokból és kamatjellegű eredményszemléletű bevételekből és a pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételeiből állnak.
(2) A kapott (járó) osztalék és részesedés között kell elszámolni a tartós és nem tartós részesedések után kapott, az adózott eredmény felosztásáról szóló határozat alapján járó osztalékot, ideértve a kamatozó részvények után kapott kamatot is, ha az a mérleg fordulónapjáig ismertté vált.
(2a) A részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és
b) az Szt. 84. § (2) bekezdés b)-f) pontjában és (2a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket.
(2b) Az Szt. 84. § (2a) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. Az elhatárolást az Szt. szerinti esetben kell megszüntetni.
(2c) A befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és
b) az Szt. 84. § (3) bekezdés f) pontjában és (3a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményt azzal, hogy azt csak a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírokra lehet alkalmazni.
(2d) A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok esetén az Szt. 84. § (3a) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. Az elhatárolást az Szt. szerinti esetben kell megszüntetni.
(3) Az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és
b) a mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult kamat swap ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) és e) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését, valamint az Szt. 84. § (5) bekezdés f) pont fb) és fd) alpontjában meghatározott gazdasági eseményeket.
(4) A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei és B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
b) a mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem minősülő származékos ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését,
c)
d) a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódóan a költségvetési évben realizált árfolyamnyereséget,
e) az Szt. 84. § (2) bekezdés b)-f) pontjában, (3) bekezdés f) pontjában és (8) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket, ha azok nem tartós részesedésekhez vagy az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódnak, és
f) az Szt. 84. § (7) bekezdés g) és o) pontja szerinti összevontan elszámolt árfolyamnyereséget - a 21. § (10) bekezdése figyelembevételével - és engedményt, valamint az Szt. 84. § (7) bekezdés k) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.
(4a) Az Szt. 84. § (8) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. Az elhatárolást az Szt. szerinti esetben kell megszüntetni.
(5) A pénzügyi műveletek ráfordításai a részesedésekből származó ráfordításokból, árfolyamveszteségekből, a befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordításokból, árfolyamveszteségekből, a fizetendő kamatokból és kamatjellegű ráfordításokból, a részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztéséből és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból állnak.
(5a) A részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell elszámolni
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet, és
b) az Szt. 85. § (1) bekezdés b)-g) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.
(5b) A befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell elszámolni
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor - kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett - az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet, és
b) az Szt. 85. § (1a) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket azzal, hogy azokat csak a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírokra lehet alkalmazni.
(6) A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend K353. Kamatkiadások rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,
b) a mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult kamat swap ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) és e) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését, valamint az Szt. 85. § (2) bekezdés e) pont eb) és ed) alpontjában meghatározott gazdasági eseményeket, és
c) a befektetési jegyeknél eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteséget.
(7) A részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése között kell elszámolni a részesedések, értékpapírok, pénzeszközök elszámolt értékvesztését, csökkentve azt a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével.
(8) A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai és K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,
b) az értékpapírok között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet,
c) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor - kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett - az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet,
d) a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és a kapott eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet,
e) a mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem minősülő származékos ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését,
f) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó, a költségvetési évben realizált árfolyamveszteséget,
g)
h) az Szt. 85. § (3) bekezdés g), k), m), n) és o) pontjaiban nevesített gazdasági eseményeket a 21. § (10) bekezdése figyelembevételével, és
i) az Szt. 85. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket, ha azok nem tartós részesedéshez, az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz vagy vásárolt követeléshez kapcsolódnak.
28. §

13. A kiegészítő melléklet

29. § (1)
(2) A kiegészítő melléklet tartalmazza
a) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
b) az eszközök értékvesztésének alakulását, és
c) a kiegészítő tájékoztató adatokat.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat a 8-10. mellékletek szerint kell bemutatni.

14. Önkormányzat vagyonkimutatása

30. § (1) A helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.
(2) A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
(3) A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a "0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
(4) A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

14/A. A mérlegkészítés időpontja

30/A. § A mérlegkészítés időpontja
a) a c) és d) pontban foglalt kivétellel a költségvetési szerv, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács esetén a költségvetési évet követő év február 25-e,
b)
c) a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat esetén a megszűnés napját követő hatvanadik nap,
d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által elkészített éves beszámoló esetén és az elkülönített állami pénzalapok Ávr. 134. § c) pontja és 138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatai tekintetében a költségvetési évet követő év május 15-e,
e) a Kincstár által a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint elkészített éves beszámoló esetén a költségvetési évet követő év május 31-e,
f) a tulajdonosi joggyakorló szervezet által a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerint elkészített éves beszámoló esetén a költségvetési évet követő év június 15-e.

15. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése, jóváhagyása, megküldése

31. § (1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért az éves költségvetési beszámolót készítő - központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, társadalombiztosítás pénzügyi alapja, elkülönített állami pénzalap esetén a kezelő szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács esetén a beszámolási feladatokat az Áht. 6/C. §-a alapján ellátó - szerv vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolót e személy és a gazdasági vezető a hely és a kelet feltüntetésével írja alá.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beszámolót készítő szerv vezetője alatt nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerv vagy tulajdonosi joggyakorló szervezet esetén a gazdálkodó képviseletére jogosult személyt kell érteni.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában gazdasági vezető alatt az Ávr. 11. § (2)-(8) bekezdésében megjelölt személyt kell érteni. Ha a beszámolási feladatok ellátására az Ávr. 12. § (2) bekezdésének alkalmazásával került sor, a beszámolót a gazdasági vezető helyett a gazdasági vezető irányítása alá tartozó személy írja alá.
32. § (1) A költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28-áig - a 7. § (3) bekezdése szerinti esetben a megszűnés napját követő hatvan napon belül - a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.
(1a) Az irányító szerv a költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidőt követő húsz napon belül felülvizsgálja és - annak javítása, kiegészítése szükség szerinti elrendelését követően - a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben jóváhagyja. A költségvetési szerv az elektronikus adatszolgáltató rendszerben jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési beszámolóját a Kincstár általi elfogadását követő húsz napon belül megküldi az irányító szervnek, amely azt - a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy aláírásával ellátva - a költségvetési szervnek tíz napon belül visszaküldi.
(2) Ha a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve nem azonos a fejezetet irányító szervvel, a kezelő szerv a fejezetet irányító szerv által meghatározott gyakorisággal és módon adatszolgáltatást teljesít a könyvelésében szereplő adatokról. A fejezetet irányító szerv által a fejezeti kezelésű előirányzatokról készített beszámoló alapjául ilyen esetben a kezelő szerv által megküldött adatszolgáltatások minősülnek.
(3) A fejezetet irányító szerv a fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok éves költségvetési beszámolóit március 20-áig elkészíti és a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.
(4) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács a saját éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő húsz napon belül tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.
33. § (1) Az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve az elkülönített állami pénzalapról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjáról készített éves költségvetési beszámolót május 31-éig készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.
(2) A 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti éves költségvetési beszámolót a Kincstár a költségvetési évet követő év május 31-éig készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.
(3) A tulajdonosi joggyakorló szervezet a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követő év június 30-áig készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt. Az elkészült éves költségvetési beszámolót harminc napon belül meg kell küldeni az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek is.
34. § (1) Az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a 7. § (3) bekezdése szerinti szerv a megszűnés napját követő hatvan napon belül készíti el, és - költségvetési szerv esetén - azt megküldi az irányító szerv vezetőjének jóváhagyásra, és ezzel egyidejűleg az éves költségvetési beszámoló adatait a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti. Az éves költségvetési beszámoló jóváhagyása a 32. § (1) bekezdése rendelkezései szerint történik.
(2) A megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat vagyona az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján kerül átadásra, illetve felosztásra.
(3) Az éves költségvetési beszámoló és a vagyon átadásáról-átvételéről készített jegyzőkönyv egy-egy aláírt példányát a 7. § (3) bekezdése szerinti szervnek kell megőriznie.
(4) Az irányító szerv a jóváhagyott éves költségvetési beszámolót a megszűnés napját követő kilencven napon belül továbbítja a Kincstárnak.
35. § (1) A feltöltött, szükség esetén az irányító szerv által jóváhagyott éves költségvetési beszámolókat a Kincstár húsz napon belül felülvizsgálja.
(2) A felülvizsgálat során a Kincstár az éves költségvetési beszámolót csak akkor fogadja el, ha az teljesíti az ezen rendeletben előírt alaki és tartalmi követelményeket.
(3) Ha az éves költségvetési beszámoló adataiban a Kincstár a felülvizsgálat során hibát, hiányosságot tár fel, elrendeli - legfeljebb hét munkanapos határidővel - annak javítását, kiegészítését. A határidőben nem teljesített javítás, kiegészítés esetén az adatszolgáltatás határidőben be nem nyújtott adatszolgáltatásnak minősül. A megfelelően javított, kiegészített adatszolgáltatást a Kincstár a javítás, kiegészítés feltöltését követő három munkanapon belül elfogadja.
(4) A Kincstár az elfogadott éves költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.
35/A. § Ha a 32-35. §-ban megjelölt határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő az azt követő első munkanapon jár le.
36. § (1) A helyi önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti beszámolót az adósságrendezés megindításának időpontját megelőző fordulónaptól számított harminc napon belül készíti el és megküldi a pénzügyi gondnoknak és az Állami Számvevőszéknek.
(2)

III. FEJEZET

KONSZOLIDÁLÁS

16. Az összevont (konszolidált) beszámoló

37. § (1) A helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, valamint az államháztartás önkormányzati alrendszeréről, az államháztartás központi alrendszeréről és az államháztartás egészéről - az éves költségvetési beszámolók adataiból - a Kincstár összevont (konszolidált) beszámolót készít. Az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló
a) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás esetén a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, a társulás és az általa irányított költségvetési szervek,
b) az államháztartás önkormányzati alrendszere esetén az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és a 6. § (1) bekezdés f) pontja szerinti éves költségvetési beszámolók,
c) az államháztartás központi alrendszere esetén az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és a 6. § (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolók,
d) az államháztartás egésze esetén valamennyi éves költségvetési beszámoló
konszolidálásával készül.
(2) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában előírt beszámoló esetén a helyi önkormányzat készíti el a helyi önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját az (1) bekezdés a) pontja szerint.
(3) Az összevont (konszolidált) beszámoló a konszolidált mérlegből, konszolidált költségvetési jelentésből és konszolidált eredménykimutatásból áll.
(4) A konszolidált eredménykimutatás és a konszolidált mérleg a 6. és a 11. mellékletben foglalt tagolásban minden tételnél külön oszlopban tartalmazza a konszolidálás előtti összevont adatokat, az elvégzett korrekciókat, a 9. § (2) és 23. § (2) bekezdése szerinti hibák bemutatását és a konszolidált adatokat.
(5) A konszolidált költségvetési jelentés minden rovat esetén külön oszlopban tartalmazza a bevételek és kiadások konszolidálás előtti összevont teljesítési adatait, az elvégzett korrekciókat és a konszolidált adatokat.
(6) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolóját a Kincstár a költségvetési évet követő év április 15-éig megküldi a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás részére.
(7) A Kincstár az összevont (konszolidált) beszámolókat és a 13. mellékletben foglaltak alapján a Gst. szerinti államadósságról szóló kimutatást a zárszámadásról szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztésének időpontjáig készíti el.

17. A konszolidálás módszertana

38. § (1) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni a központi, irányító szervi támogatások konszolidálását.
(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni
a) az (1) bekezdésben foglaltakat az államháztartás önkormányzati alrendszere egészében,
b) az államháztartás önkormányzati alrendszerén belül elszámolt visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósításának és törlesztésének, az ezek visszafizetésére vonatkozó követelések és kötelezettségek konszolidálását,
c) az államháztartás önkormányzati alrendszerén belül elszámolt támogatások folyósításának, az ezekre vonatkozó kötelezettségek konszolidálását, és
d) a társulási részesedések konszolidálását.
(3) Az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni
a) az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat az államháztartás központi alrendszere egészében,
b) az államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításának és törlesztésének, az ezek visszafizetésére vonatkozó követelések és kötelezettségek konszolidálását, és
c) a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások konszolidálását.
(4) Az államháztartás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni
a) az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat az államháztartás egészében,
b) a közvetített szolgáltatások és a kamatok kiadásainak és bevételeinek konszolidálását,
c) az elvonások és befizetések bevételei és kiadásai konszolidálását, és
d) a garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések és megtérülések, az ezekre vonatkozó követelések és kötelezettségek konszolidálását.
(5) A konszolidálás során elvégzendő műveletek részletes leírását a 12. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI

18. A költségvetési könyvvezetés

39. § (1) A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.
(1a) A költségvetési számvitelben a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását
a) az előirányzatok és a teljesítések tekintetében legkésőbb január 31-éig - az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti esetben az ott megjelölt időpontig -,
b) a követelések, a végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint az Ávr. 134. § c) pontja és 138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatok tekintetében a mérlegkészítés időpontjáig
kell elszámolni.
(2) A költségvetési könyvvezetés a számviteli alapelvek e rendeletben meghatározott sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 0-ás számlaosztályán belül a 00. és 03-09. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik.
(3) A költségvetési jelentés és a maradvány kimutatás (2) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákon nem szereplő adatainak, továbbá a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról részletező nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát a 14. melléklet állapítja meg.
40. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését a 15. mellékletben meghatározott egységes rovatrend szerint kell nyilvántartani.
(2) A költségvetési könyvvezetés során a visszatérítendő támogatások, kölcsönök és a közhatalmi bevételek kivételével a költségvetési évben nyilvántartásba vett
a) költségvetési kiadásoknak a teljesítéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérülését - ideértve a tévesen elszámolt költségvetési kiadások nyilvántartásba vételének megszüntetését is - a kiadások és a kiadáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,
b) költségvetési bevételeknek a teljesítéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérülését - ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételek nyilvántartásba vételének megszüntetését is - a bevételek és a bevételhez kapcsolódó követelések
csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. E bekezdés alkalmazásában megegyező évnek kell tekinteni, ha a visszatérülésre vonatkozó követelés, kötelezettség a kiadás vagy bevétel teljesítésével azonos évre vonatkozik, és annak nyilvántartásba vétele a 39. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti időpontig vagy az 54/A. § (5) bekezdése szerinti hibajavítási időszakban megtörténik.
(3) A közhatalmi bevételek esetén a befolyt bevételek bármely időpontban történő visszatérülését a kifizetéssel megegyező év közhatalmi bevételeivel szemben, azok csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. Ha a közhatalmi bevétel összege ennek eredményeként év végén negatív előjelű lenne, annak összegét nullára kell módosítani, és a különbséget kiadásként a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti esetekben a visszatérülésre vonatkozó követelés, kötelezettség keletkezését követően azonnal - legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontig - el kell végezni a korábbi költségvetési kiadás vagy költségvetési bevétel és a hozzá kapcsolódó kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vagy követelés csökkentését, és a visszatérítésre vonatkozó követelést, kötelezettséget a 48. § (8) bekezdés a) pontja vagy 48. § (10) bekezdés a) pontja - a (3) bekezdés második mondatában foglalt esetben az ott megjelölt rovatot terhelő végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként - szerint kell elszámolni.
(5) A költségvetési könyvvezetés során a költségvetési évben nyilvántartásba vett visszatérítendő támogatások, kölcsönök és a finanszírozási bevételek és kiadások, valamint az előző években nyilvántartásba vett (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételek és kiadások visszatérülését - ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételeket és kiadásokat is - a 15. mellékletben az adott bevétel vagy kiadás visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton kell nyilvántartásba venni.
41. § (1) A költségvetési könyvvezetés során a 05. és a 09. számlacsoportot az egységes rovatrend szerinti bontásban kell vezetni, az (1a) és (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel valamennyi nyilvántartási számlát tovább bontva
a) bevételi vagy kiadási előirányzatok nyilvántartási számlára,
b) követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számlára, és
c) teljesítés nyilvántartási számlára.
(1a) Az egységes rovatrend K513. Tartalékok rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számla kizárólag a kiadási előirányzatok nyilvántartására szolgáló számlára bontható tovább. A nyilvántartási számlán csak a 42. § (1) bekezdése szerinti gazdasági események nyilvántartásba vétele történhet.
(1b) A K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák kizárólag a kiadási és bevételi előirányzatok, valamint a teljesítés nyilvántartására szolgáló számlákra bonthatók tovább.
(2) Az Szt. 3. § (8) bekezdés 17. és 18. pontja szerinti függő és biztos (jövőbeni) követeléseket, valamint az Szt. 3. § (8) bekezdés 14. pontja szerinti függő kötelezettségeket - ideértve az egységes rovatrend K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokon nyilvántartott kiadásokból előlegként kifizetett támogatásokkal, illetve B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovatokon nyilvántartott bevételek közül az előlegként kapott támogatásokkal kapcsolatos elszámolási követeléseket és kötelezettségeket is - a 03. és 04. számlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámlával szemben kell nyilvántartani.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákat a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács könyvvezetési és beszámolási feladatait ellátó szerv az elemi költségvetés egészére, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve a központi költségvetésről szóló törvényben megjelenő előirányzatonként vezeti.
42. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláin a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben történik az eredeti előirányzat, majd azt követően annak módosítása, átcsoportosítása, zárolása, törlése nyilvántartásba vétele.
(2)
43. § (1) A követelések nyilvántartási számláin a 004. Követelés nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a követelés növekedésének - így különösen annak előírása, vásárlása, átvétele, elszámolt értékvesztés visszaírása, árfolyam-változás miatti növekedése - és a teljesítés kivételével csökkenésének - így különösen annak behajthatatlanná válása, értékesítése, átadása, elengedése, elszámolt értékvesztése, árfolyam-változás miatti csökkenése - nyilvántartásba vétele attól függően, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedékes követelésnek minősül. Nem lehet a követelések nyilvántartási számláin nyilvántartani az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) követeléseket.
(2) Behajthatatlan követelés leírása esetén a behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A behajthatatlan követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének.
(3) A behajthatatlannak minősített követelésekre kapott összeget az eredeti követeléssel azonos nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni. Ha a követelésre korábban értékvesztést számoltak el, a követelés nyilvántartott értékét meghaladóan realizált összeget az eredeti követeléssel azonos nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni.
(4) Költségvetési évben esedékes követelésként kell nyilvántartani az olyan követeléseket, amelyek teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdő napja a követelés nyilvántartásba vételének vagy az 54. § (2) bekezdés c) pontja szerinti átsorolás évére esik. Más követelést költségvetési évet követően esedékes követelésként kell nyilvántartani.
(4a) Nem lehet költségvetési évet követően esedékes követelést nyilvántartani az egységes rovatrendnek
a) a (13) bekezdés b) pontja szerinti, és
b) a B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, B8192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei és B821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.
(5) A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláin a 002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben történik azok növekedésének - így különösen annak keletkezése, árfolyam-változás miatti növekedése - és a teljesítés kivételével csökkenésének - így különösen annak más általi átvállalása, elengedése, árfolyam-változás miatti csökkenése - nyilvántartásba vétele attól függően, hogy az végleges vagy nem végleges, költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségeknek minősül.
(6) Ha a korábban nyilvántartásba vett kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a jogosult számlája vagy más okból végleges kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül, azt át kell vezetni a 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlára. Az átvezetésre az egységes rovatrend K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre, K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre és K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai, K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai, K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén a teljesítéssel egyidejűleg kerülhet sor.
(7) A (8) bekezdésben foglalt kivétellel költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani az olyan kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, amelyek teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdő napja a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vételének vagy az 54. § (2) bekezdés c) pontja szerinti átsorolásának évére esik. Más kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani. Az Ávr. 46. § (2)-(4) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén annak összegét - a teljesítés határnapjára, határidejére tekintettel - meg kell osztani költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között.
(7a) Nem lehet költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrendnek
a) a (6) bekezdés és a (13) bekezdés a) pontja szerinti, és
b) a K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.
(8) Az Ávr. 46. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket teljes összegükben költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani.
(9) Az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) kötelezettségeket a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláin kell nyilvántartani.
(10) Ha a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács váltó kibocsátásával egyenlít ki valamely végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget, az eredeti kötelezettségvállaláshoz, más fizetési kötelezettséghez kapcsolódó rovathoz tartozó teljesítés nyilvántartási számlán a váltó kamatot nem tartalmazó összegének megfelelő kiadási teljesítést, a B84. Váltóbevételek rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákon követelést és bevételi teljesítést, valamint a K94. Váltókiadások rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlán végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget kell nyilvántartásba venni. A váltó kiegyenlítését a K94. Váltókiadások rovathoz kapcsolódó teljesítés nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni.
(11) A költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek évek szerinti tagolását és a (10) bekezdés szerinti követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket a részletező nyilvántartásokban kell nyilvántartani.
(12) Ha a bevételek, kiadások teljesítésének nyilvántartási számláin olyan teljesítést vesznek nyilvántartásba, amelyhez nem kapcsolódik korábban nyilvántartásba vett követelés vagy végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, a 41. § (1b) bekezdése szerinti rovatok kivételével a teljesítéssel egyező összegű követelést vagy végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget a teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartásba kell venni. Ha a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között nyilvántartott követeléshez vagy kötelezettségvállaláshoz, más fizetési kötelezettséghez tartozó teljesítés rögzítése szükséges, azt előbb át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések vagy végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé.
(13) Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg, a (12) bekezdés szerint lehet
a) kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrend K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása,
b) követelést nyilvántartani az egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai, B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól, B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása, B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása, B813. Maradvány igénybevétele, B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések, B816. Központi, irányító szervi támogatás, B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei, B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása, B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől, B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől, B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei és B84. Váltóbevételek,
c) kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget vagy követelést nyilvántartani a 44. § (3) bekezdése szerinti elszámolással érintett
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.
(14) Külföldi pénzértékre szóló követelést, kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyam forintértékén kell nyilvántartásba venni és az éves költségvetési beszámoló elkészítése során értékelni.
(15) A 48. § (8) bekezdés c) pontja szerinti szervezet által előírt követeléseket, vállalt kötelezettségeket, továbbá azok változásait, a változás jogcímeit a bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet által küldött elszámolás alapján kell nyilvántartásba venni. A bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet az elszámolást legkésőbb a tárgyhót követő hónap 17-éig küldi meg. A könyvelés alapjául a megküldött elszámolás szolgál.
44. § (1) A teljesítések nyilvántartási számláin 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlával vagy a 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a kiadás vagy bevétel nyilvántartásba vétele attól függően, hogy a kiadás vagy bevétel mely tevékenység, kormányzati funkció végzése során merült fel. E nyilvántartási számlákat az Áht. 109. § (3) bekezdés 1. pontja szerinti kormányzati funkciók szerint tovább kell tagolni. A 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán belül a tevékenységre, kormányzati funkcióra közvetlenül nem hozzárendelhető kiadások évközi elszámolására döntés alapján külön nyilvántartási számla nyitható.
(2) A teljesítések nyilvántartási számláin - a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül - teljesítésként kell nyilvántartásba venni
a) helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat nettó finanszírozása során a Kincstár által levont és megfizetett közterheket, valamint az Ávr. szerinti forgótőke elszámolását,
b) a 43. § (10) bekezdése szerinti váltó kibocsátásakor, a 48. § (5) bekezdése szerinti azonosítás alatt álló tételek azonosításakor, a 48. § (8) bekezdés a) pontja és (10) bekezdés a) pontja szerinti előlegek elszámolásakor, a 48. § (9) bekezdése és (10) bekezdés g) pontja szerinti elszámolások megszüntetésekor keletkező bevételt vagy kiadást,
c) a 48. § (8) bekezdés b) pontja szerint más szervezetnek folyósított összeget annak felhasználásakor,
d) a 48. § (8) bekezdés c) pontja szerint beszedett bevételt, bevételt beszedő szervezet által - jogszabály felhatalmazása alapján - történő felhasználásakor az annak terhére teljesített kiadásokat a bevételt megillető szervezetnél,
e) a 48. § (8) bekezdés f) pontja szerint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által teljesített kifizetéseket a finanszírozó szervezetnél,
f) a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása során a kifizetőt terhelő ellátásokat, a kifizetőhelyi költségtérítés összegét,
g) a kiadások harmadik fél általi olyan finanszírozását, amely során e harmadik fél támogatásként a kedvezményezettet terhelő fizetési kötelezettségeket közvetlenül a jogosult számára téríti meg (így különösen a banki, európai uniós szállítói finanszírozás),
h) az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány, vállalkozói maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően,
i) az Szt. szerinti esetekben a követelések és kötelezettségek egymással szembeni, beszámítással történő rendezését,
j) az államháztartás önkormányzati alrendszerében év közben irányító szervet váltó költségvetési szervek esetén
ja) az átadó irányító szervnél az átadásig a K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton elszámolt kiadások átvezetését a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovatra,
jb) az átvevő irányító szervnél az átadónál az átadásig a K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton elszámolt kiadások nyilvántartásba vételét e rovaton a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton történő bevétel elszámolásával együtt,
k) a 43. § (10) bekezdése szerinti esetben a B84. Váltóbevételek és a K94. Váltókiadások rovatokon történő elszámolást,
l) a 49/B. § szerinti esetben a megszűnő szervezetnél a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközöknek a 17. melléklet 4. pont a) alpontja szerinti 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a kötelezettség kivezetését a 3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben,
m) a 49/B. § szerinti esetben a jogutódnál, valamint az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél a megszűnt költségvetési szerv záró pénzeszközeinek a 17. melléklet 4. pont a) alpontja szerinti 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a követelés nyilvántartásba vételét a 3653. Más által beszedett bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben.
(2a) A (2) bekezdés a)-e) és g) pontja szerinti bevételeket és kiadásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó más - a 36. Sajátos elszámolások számlacsoport könyvviteli számláin elszámolandó - pénzforgalmat a bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet által küldött elszámolás alapján kell nyilvántartásba venni, illetve a pénzügyi számvitelben könyvelni. A bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet az elszámolást legkésőbb a tárgyhót követő hónap 17-éig küldi meg. A könyvelés alapjául a megküldött elszámolás szolgál.
(3) Külföldi pénzértékre szóló követelésre vonatkozó teljesítést a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyam forintértékén kell nyilvántartásba venni. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalásra, más fizetési kötelezettségre vonatkozó teljesítést, ha az devizaszámláról devizában vagy valutapénztárból valutában történik, a valuta, deviza nyilvántartási árfolyamán kell nyilvántartásba venni. A forintért vásárolt valutában, devizában külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését a devizáért, valutáért ténylegesen fizetett forintértéken kell nyilvántartásba venni. Ha a kapott, fizetett összeg több mint a követelés, kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség könyv szerinti forintértéke, a különbséget a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai vagy B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei rovatokhoz vezetett nyilvántartási számlákon kell nyilvántartásba venni. Ha a kapott, fizetett összeg kevesebb mint a könyv szerinti forintérték, a különbséggel a követelés, kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegét kell csökkenteni.
(4) A központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek a K1-2. rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését az Ávr. 62/E. § (1) bekezdése szerint megküldött könyvelési értesítők alapján kötelesek nyilvántartásba venni. Az Áht. 83. § (1) bekezdése szerinti nettó finanszírozás esetén ezzel egy idejűleg a nettósításba bevont központi támogatások bruttó összegét a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz - az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovathoz - kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon is nyilvántartásba kell venni.
(5) A Kincstár és a központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek legalább negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kötelesek egymással egyeztetni a (4) bekezdés szerinti kincstári könyvelési értesítő és a szervezet részletező nyilvántartásaiban szereplő adatok közötti esetleges eltéréseket. Az egyeztetés során az Ávr. 62/E. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. A feltárt és mindkét fél által elfogadott eltérésekről a Kincstár helyesbítő könyvelési értesítőt küld.

19. A pénzügyi könyvvezetés

45. § (1) A pénzügyi könyvvezetés keretében a tevékenység során előforduló, az eszközökre és forrásokra, azok változására és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.
(2) A pénzügyi könyvvezetés a számviteli alapelvek figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 1-9. számlaosztályán belül vezetett számlák (a továbbiakban: könyvviteli számlák) használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik.
(3) A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról a könyvviteli számlák 51. § (1a) bekezdése szerinti alábontásával vagy a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát a 14. melléklet állapítja meg.
(4) A pénzügyi könyvvezetés során a 40. § (2) és (3) bekezdése szerinti eseteket nettó módon, a korábban elszámolt eszközzel, eredményszemléletű bevétellel, ráfordítással szemben kell elszámolni.
46. § (1) Az 1-3. számlaosztály az eszközök, a 4. számlaosztály a források könyvviteli számláit tartalmazza.
(2) Az eredménykimutatás elkészítéséhez, a mérleg szerinti eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és a 8. és a 9. számlaosztály könyvviteli számlái tartalmazzák.
(3) A 6-7. számlaosztály vezetői információs igények kielégítésére, ezen belül elsősorban a szervezeti egységek elszámoltatására, a költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítására használható.
(4)
(5)
(6)
(7)
47. § (1) A 0. számlaosztály 01. és 02. számlacsoportja azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek a mérleg szerinti eredményt és a saját tőke összegét közvetlenül nem befolyásolják. A 01. és 02. számlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla számláival szemben történik könyvelés.
(2) A 01. Befektetett eszközök számlacsoporton belül kell nyilvántartani az olyan értékkel rendelkező befektetett eszköznek minősülő eszközöket, amelyek nem szerepeltethetők a mérlegben. Ide tartoznak a bérbe vett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, valamint az idegen tulajdonban lévő, a magánszféra együttműködésén alapuló (PPP) konstrukció alapján használt befektetett eszközök.
(3) Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezetet államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesít, a vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök, részesedések bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését a vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.
(4) A 02. Készletek számlacsoportban kell nyilvántartani az olyan értékkel rendelkező készleteket, amelyek nem szerepeltethetők a mérlegben. Ide tartoznak a bérbe vett, letétbe és a bizományba átvett, valamint az EMGA által elrendelt intervenciós vásárlás során felhalmozott készletek.
48. § (1) A pénzügyi számvitelben kell elszámolni az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti gazdasági események hatását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámolásokra, az általános forgalmi adó sajátos könyvviteli elszámolására, valamint az államháztartás sajátosságai miatt felmerülő más - tartalmilag követelés vagy kötelezettség jellegű - elszámolásokra az egységes számlakeret 36. Sajátos elszámolások számlacsoportjának könyvviteli számlái, ezen belül a pénzeszközök átvezetései, az azonosítás alatt álló tételek, az általános forgalmi adó elszámolásai, a követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások, valamint az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások szolgálnak. A könyvviteli számlákon az elszámolásokat nettó módon kell vezetni.
(3) A pénzeszközök átvezetései között a fizetési és a kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák egymás közötti, a számlák és a pénztárak, csekkek, betétkönyvek közötti pénzforgalmat, valamint a kincstári számlavezetéssel kapcsolatban felmerült pénzeszköz átvezetéseket kell elszámolni.
(4)
(5) Az azonosítás alatt álló tételek között az olyan befizetéseket és a fizetési számlák számlavezető általi terheléseit kell elszámolni, amelyek az alap-, illetve vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, de a keletkezés pillanatában végleges bevételi vagy kiadási rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt. Az azonosítás alatt álló tételek között a pénztárból történő kifizetések és a fizetési számla tulajdonosa által kezdeményezett átutalások nem mutathatók ki.
(6) Az általános forgalmi adó elszámolásai között az előzetesen felszámított és az áthárított - az alapjául szolgáló ügyletnek megfelelő követeléssel vagy kötelezettséggel szemben -, valamint a fordított adózás alá tartozó általános forgalmi adót kell elszámolni.
(7) A mérlegkészítés időpontjáig - a 39. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartási számlákat érintő esetben az ott megjelölt határidőig - a (3) bekezdés szerinti elszámolásokat rendezni kell a pénzeszközök könyvviteli számláival szemben, az (5) bekezdés szerinti elszámolásokat át kell vezetni a költségvetési számvitelben a megfelelő nyilvántartási számlákra és a pénzügyi számvitelben a megfelelő könyvviteli számlákra. Ezeken a jogcímeken a mérlegben nem mutatható ki tétel.
(8) A követelés jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni
a) az adott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a vásárolt immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek és az igénybe vett szolgáltatások szállítójának előlegként megfizetett - általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegből, a foglalkoztatottaknak adott illetmény-, munkabérelőlegekből, az utólagos elszámolásra adott más előlegekből, a teljesített túlfizetésekből, téves és visszajáró kifizetésekből - ideértve a 40. § (2) bekezdés a) pontja szerint visszatérítendő költségvetési kiadásoknak a 40. § (4) bekezdése szerint elszámolt összegét is -, valamint az adott előlegek értékvesztéséből és annak visszaírásából származnak,
b) a támogatás, ellátás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára folyósított összegeket a folyósítónál a folyósított összeg felhasználásáig vagy visszatérítéséig,
c) a más által beszedett, de más szervezetet megillető - bevételként e szervezetnél elszámolandó - összegeket a bevételt megillető szervezetnél a részére történő továbbutalásig, vagy - jogszabály felhatalmazása alapján - azok felhasználását követően az e szervezetnél kiadásként történő elszámolásáig,
d) a helyi önkormányzatnál a nettó finanszírozás során a forgótőke elszámolását, visszapótlását annak felhasználásáig,
e) a vagyonkezelésbe adó tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a vagyonkezelésbe adott eszközzel kapcsolatos visszapótlási követelést a követelés megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig,
f) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások kifizetését és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásait a finanszírozó által történő megtérítésig
g) a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat a folyósítónál azok utólagos megtérítéséig,
h) a gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése vagy más részesedés megszerzése során a ténylegesen átadott pénzeszközök és más eszközök értékét gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzés, más szervezet esetén a részesedésszerzés visszaigazolása időpontjáig
i) a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközöket, valamint a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen adott pénzbiztosítékokat - így különösen foglaló, kötbér - az adott pénzeszköz visszaadásáig vagy kiadásként történő elszámolásáig.
(9) Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni
a) a decemberben kifizetett december havi illetményeket, munkabéreket - ideértve az egyébként a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton elszámolandó más kifizetéseket is - a költségvetési évet követő év január hónapjáig, és
b) az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzését a foglalkoztatottak, ellátottak részére történő kiadásáig, támogatásként történő átadásáig, továbbértékesítéséig, a hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek, és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök állományból történő kivezetéséig.
(10) A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni
a) a kapott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a kapott túlfizetésekből, a téves és visszajáró befizetésekből - ideértve a 40. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerint visszatérítendő költségvetési bevételeknek a 40. § (4) bekezdése szerint elszámolt összegét is -, valamint az egyéb kapott előlegekből - így különösen a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a vevőktől kapott, általános forgalmi adót nem tartalmazó előlegekből, valamint az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközökből - állnak,
b) a támogatás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára folyósított összegeket a fogadó szervezetnél a folyósított összeg felhasználásáig vagy visszatérítéséig,
c) a más által beszedett, de más szervezetet megillető - bevételként e szervezetnél elszámolandó - összegeket a bevételt beszedő szervezetnél a jogosult részére történő továbbutalásig, vagy - jogszabály felhatalmazása alapján - azok felhasználásáig,
d) a helyi önkormányzat nettó finanszírozása során a forgótőke elszámolását, visszapótlását annak felhasználásáig a Kincstárnál,
e) a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat, ezen belül a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettséget a vagyonkezelőnél a visszapótlási kötelezettség megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig, valamint a gazdasági társaságok alapítása, jegyzett tőkéjének emelése során a létesítő okiratban vagy annak módosításában szerepeltetett, de a társaság rendelkezésére még nem bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokat az átadás időpontjáig,
f) a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai kifizetésének megtérítésére vonatkozó kötelezettséget a finanszírozó szervezetnél annak megtérítéséig,
g) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a munkáltató által a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megfizetett hozzájárulást a nyugdíjfolyósítás évéig,
h) a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközöket, valamint a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen kapott pénzbiztosítékokat - így különösen foglaló, kötbér - a kapott pénzeszköz visszaadásáig vagy bevételként történő elszámolásáig,
i) az egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat, ezen belül
ia) nemzetközi támogatási programok pénzeszközeiként az Áht. 20. § (1) bekezdése szerinti, még fel nem használt pénzeszközöket, és az Európai Uniótól vagy más nemzetközi szervezetektől érkező olyan támogatásokat, amelyek végső kedvezményezettje valamely államháztartáson kívüli szervezet, személy, és a költségvetésben bevételként és kiadásként nincsenek megtervezve,
ib) az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betétek között a Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, külföldi pénzintézetek által, származékos műveletek különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek összegét.
(11) Az állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételek esetén túlfizetés nem mutatható ki, a kötelezett által megfizetett összegeket követelésként és annak teljesítéseként bevételként kell elszámolni.
(12)
(13)
49. § (1)
(2)
(3)
(4) A Kincstár által vezetett lebonyolítási, fejezeti elszámolási, technikai számlák végleges felhasználását, azok visszatérítéseit, továbbá a költségvetési számvitel szerint bevételként elszámolandó növekedéseit az elszámolási, lebonyolítási, technikai feladathoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési vagy finanszírozási bevételeként vagy kiadásaként, más pénzforgalmát a 48. § (3) bekezdése szerint kell elszámolni. A számlák felett rendelkezni jogosult költségvetési szerv a számlák pénzforgalmát a saját nyilvántartási számláin bevételként vagy kiadásként nem számolhatja el.

19/A. Az alapítás, megszűnés sajátos feladatai

49/A. § (1) Költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat alapítása - ideértve a kiválás útján történő alapítást is - esetén a létrejövő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat tulajdonába, vagyonkezelésébe - ideértve a vagyonkezelői jog átruházását is - kerülő eszközöket és az átadott kötelezettségeket az alapító szerv, irányító szerv, államháztartáson belüli más szervezet a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, az alapítás napjával adja át.
(2) Az alapítással létrejövő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat a tulajdonába, vagyonkezelésébe kapott eszközöket és az átadott kötelezettségeket a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai megnyitását követően, a folyamatos könyvelés keretében az alapítás napjával veszi fel a könyveibe.
(3) Ha az alapító szerv, irányító szerv, államháztartáson belüli más szervezet az állami vagyonról szóló törvény vagy a vagyonkezelői szerződés alapján nem jogosult az általa vagyonkezelt eszközök vagyonkezelői jogának átadására, az eszközt a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet részére történő visszaadásként kell a könyveiből kivezetnie. Az alapítással létrejövő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat az eszközt a könyveibe azt követően veheti fel, hogy a vagyonkezelői jogot megszerezte.
(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti esetben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket a nemzeti vagyon változásaival, az egyéb eszközöket és a kötelezettségeket az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaival szemben kell a könyvekből kivezetni, illetve azokba felvenni.
49/B. § (1) A megszűnő költségvetési szervnek, társulásnak, nemzetiségi önkormányzatnak a könyvviteli számlák záró beszámoló elkészítése előtti lezárását megelőzően az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat ki kell vezetnie a felhalmozott eredménnyel szemben.
(2) Beolvadás és jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat záró beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutód, az Áht. 11. § (5) bekezdése vagy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 138. §-a és 139. §-a szerinti szerv a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, a megszűnés napját követő nappal veszi át.
(3) Összeolvadás, különválás esetén a megszűnő költségvetési szervek(ek) záró beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutód(ok) - különválás esetén a megszüntető okiratban vagy az az alapján készült más dokumentumban foglaltak szerint - a könyvviteli számlák alapításkori megnyitásakor veszi(k) fel a könyvekbe.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti esetben a jogutódnak, az Áht. 11. § (5) bekezdése vagy az Njtv. 138. §-a és 139. §-a szerinti szervnek a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat eszközeit és a forrásoknál a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változását, az egyéb eszközök induláskori értéke és változását, valamint a kötelezettségeket a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat záró beszámolójában kimutatottakkal azonos besorolással, mérleg szerinti eredményét és a felhalmozott eredményét az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként kell a könyveibe felvennie.
(5) Ha a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat az állami vagyonról szóló törvény vagy a vagyonkezelői szerződés alapján nem jogosult az általa vagyonkezelt eszközök vagyonkezelői jogának átadására, az eszközt a tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek kell a könyveibe felvennie a (2) és (3) bekezdés szerinti módon. A jogutód, az Áht. 11. § (5) bekezdése vagy az Njtv. 138. §-a és 139. §-a szerinti szerv az eszközt a könyveibe azt követően veheti fel, hogy a vagyonkezelői jogot megszerezte.

20. Számviteli politika

50. § (1) A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában kell rögzíteni. A számviteli politika az Szt. 14. § (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és a (7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítő dokumentumból áll. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a 31. § (1) bekezdése szerinti személyek felelősek. A számviteli politika elkészítésére az Szt. 14. § (3)-(5), (8) és (11) bekezdésében foglaltakat a (2)-(7) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(2) Az eszközök és források értékelésének szabályzatában rögzíteni kell
a) a követelések értékelésének elveit, szempontjait,
b) követeléstípusonként a kis összegű követelések év végi meghatározásának elveit, dokumentálásának szabályait,
c) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának elveit, dokumentálásának szabályait, és
d) a tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek a vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonértékelése során alkalmazott értékelési eljárás elveit, módszerét, dokumentálásának szabályait, felelőseit.
(3) Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot rendszeresen végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás - ideértve az adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, továbbá eszközök saját előállítását is - esetén kell elkészíteni.
(4) Nem kell elkészítenie az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot a saját konyhát üzemeltető költségvetési szervnek, ha az étkeztetésre normákat állapít meg és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít, és ennek önköltségét a normák és a tevékenységet terhelő általános költségek figyelembevételével állapítja meg.
(5) Az állami felsőoktatási intézmény önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának rendelkeznie kell az oktatási tevékenység, a kutatási tevékenység, a gyógyító-megelőző ellátás, és az egyéb tevékenységek költségeinek elkülönítéséről. Az oktatási tevékenység önköltségének meghatározása során szakonként, képzési szintenként, munkarend szerint meg kell határozni félévente az egy hallgatóra jutó önköltség összegét.
(6) Az Szt. 14. § (8) bekezdése szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét úgy kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga ne haladja meg a módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2%-át. Ha a módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2%–a nem éri el az ötszázezer forintot, a napi készpénz záró állomány maximális mértéke ötszázezer forint. A napi készpénz záró állomány maximális mértékének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a készpénz letétek, valamint a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium esetén a külképviseleteknél tárolt készpénz összegét.
(7) A (2)-(6) bekezdésben foglaltakon túl a számviteli politikában rögzíteni kell az általános költségek, valamint az általános kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat.

21. Az egységes számlakeret és a számlarend

51. § (1) Az egységes számlakeretet a 16. melléklet állapítja meg. Az egységes számlakerettől nem lehet eltérni, az abban meghatározott könyvviteli és nyilvántartási számlákon kívüli új könyvviteli és nyilvántartási számlát nem lehet megnyitni.
(1a) A könyvviteli számlák és az egységes számlakeret 00. és 01-04. számlacsoportjában meghatározott nyilvántartási számlák saját hatáskörben további részletező könyvviteli és nyilvántartási számlákra alábonthatók, az egységes számlakeretben meghatározott esetekben alábontandók.
(1b) Az egységes számlatükörben meghatározott
a) előirányzatok és követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására szolgáló számlák további részletező nyilvántartási számlákra saját hatáskörben sem bonthatók alá,
b) teljesítések nyilvántartására szolgáló számlák - saját hatáskörben, döntés alapján - kizárólag a 15. mellékletben az egyes rovatok leírásánál a bevételek és kiadások éves költségvetési beszámolóban szerepeltetendő - "ebből:" jelzéssel feltüntetett - részletező jogcímeihez igazodó nyilvántartási számlákra bonthatók tovább,
kivéve ha a költségvetési könyvvezetési kötelezettség teljesítése olyan egyedi fejlesztésű, az adott szervezet által leadott megrendelésre tervezett, kifejlesztett és működtetett (nem dobozos) számítógépes rendszer használatával történik, amely biztosítja a számítógépes rendszer felhasználója számára egyedileg szükséges és jellemző alábontások alkalmazását.
(2) Az egységes számlakeret alapján számlarendet kell készíteni. A számlarend az Szt. 161. §-a szerinti tartalommal készül azzal az eltéréssel, hogy annak (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat csak akkor lehet szabályozni, ha azokról e rendelet nem rendelkezik.
(3) A részletező nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal való egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendben kell szabályozni.

22. A számviteli bizonylatok

52. § A költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és a bizonylati fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megőrzésére egyaránt az Szt. 165. § (1), (2) és (4) bekezdését, valamint a 166-169. §-át kell alkalmazni.

23. A könyvviteli zárlat

53. § (1) A könyvviteli zárlat során a (3) bekezdés szerinti elszámolási időszakokat követően el kell végezni a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és - a (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti könyvviteli zárlat alátámasztására - a főkönyvi kivonat elkészítését.
(2) A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlákon, a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a pénzügyi könyvvitel során vezetett könyvviteli számlákon a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, el kell számolni. Az egyéb gazdasági események bizonylatainak adatait - ha a (4)-(6) bekezdés másként nem rendelkezik - a negyedéves könyvviteli zárlat során kell a könyvviteli számlákon elszámolni.
(3) A könyvviteli zárlatot a (4)-(7) bekezdés szerinti tartalommal kell elvégezni
a) havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig,
b) negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, és
c) évente, a mérlegkészítés időpontjáig.
(4) A havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében 17. mellékletben meghatározott egyezőségek vizsgálatával el kell végezni a költségvetési és a pénzügyi könyvvezetés helyességének ellenőrzését.
(5) A havi könyvviteli zárlat keretében el kell végezni
a) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek egyeztetését a részletező nyilvántartásokkal,
b) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített gazdasági események összesített bizonylaton történő feladását a könyvviteli számlákra,
c) a 12. § (6) bekezdése szerinti esetben a használatból kivont immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolását az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé,
d) az általános forgalmi adó havi bevallásra kötelezett alanyánál az általános forgalmi adó megállapításával kapcsolatos elszámolásokat, egyeztetéseket, ennek során az általános forgalmi adó elszámolásai között nyilvántartott előzetesen felszámított, nem levonható általános forgalmi adó átvezetését a más különféle egyéb ráfordítások közé, és
e) a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését a bevallásokban szereplő adatokkal.
(6) A negyedéves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni
a) az (5) bekezdésben foglalt feladatokat,
b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományváltozásainak - így különösen saját előállítás, anyagfelhasználás, selejtezés, hasznosítható hulladék készletre vétele, aktiválás, térítés nélküli átadás, átvétel - elszámolását, ide nem értve az (5) bekezdés c) pontja szerinti átsorolást, a követelések, kötelezettségek fejében történő átadást, átvételt,
c) a befektetett eszközök és a forgóeszközök téves besorolásának helyesbítését,
d) a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását,
e) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés és annak visszaírása elszámolását az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon,
f) az előző évek éves költségvetési beszámolói esetleges helyesbítésének elszámolását,
g) az (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti feladatokat a negyedéves bevallások tekintetében, a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését az adófolyószámlával,
h) a 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán nyilvántartott kiadások, valamint a 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámlán nyilvántartott bevételek felosztását,
i)
j) a főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzését.
(7) Ha a költségvetési és a pénzügyi könyvvitel során olyan integrált számítógépes rendszert alkalmaznak, amely használatával egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a könyvviteli számlákon, mind a költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon, nem kötelező a havi és a negyedéves könyvviteli zárlat azon feladatainak elvégzése, amelyek elvégzését az integrált számítógépes rendszer a gazdasági események rögzítésével biztosítja.
(8) Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni
a) az (5) és (6) bekezdésben, valamint a 48. § (7) bekezdésében foglalt feladatokat,
b) a leltári különbözetek elszámolását, az eltérések okainak kivizsgálását,
c) az eszközök értékelését, a (6) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását, az esetleges terven felüli értékcsökkenés visszaírását, értékhelyesbítés elszámolását,
d) a külföldi pénzeszközre szóló eszközök és források, valamint a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek mérleg fordulónapján történő átértékelését, a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon egyaránt,
e) a behajthatatlan követelések elszámolását,
f) az időbeli elhatárolások elszámolását,
g) a záró befejezetlen termelés készletre vételét,
h) az 5. számlaosztály 51-56. számlacsoport könyvviteli számláinak átvezetését a 8. számlaosztály könyvviteli számláira,
i) a 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztását a 7. számlaosztály könyvviteli számláira a 691. Általános költségek átvezetési számla közbeiktatásával,
j) az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása és 572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke könyvviteli számláinak átvezetését a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlára,
k) a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlával szemben,
l) a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 691. Általános költségek átvezetési számla könyvviteli számlával, a 7. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását az 591. Költségnem átvezetési számla könyvviteli számlával szemben,
m) a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számlára,
n) az 1-4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg számla könyvviteli számlával szemben, és
o) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási számláinak lezárását a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási számlával szemben, valamint a teljesítés nyilvántartási számláinak lezárását és - ezzel egyező összegben - a követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben.

24. A nyitó tételek, a nyitás utáni feladatok

54. § (1) A költségvetési év kezdetére - a 7. § (5) bekezdése szerinti esetben az alapítás időpontjára - el kell végezni az 1-4. számlaosztály könyvviteli számláinak megnyitását a 491. Nyitómérleg számla könyvviteli számlával szemben.
(2) A könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul - a folyó könyvelésben - el kell végezni:
a) a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számla átvezetését a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára,
b) a befejezetlen termelés költségeinek visszavezetését,
c) a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közötti átvezetéseket a nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon egyaránt, és
d) az éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek közötti átvezetéseket a könyvviteli számlákon
(3) A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláit az elemi költségvetés jóváhagyását követően kell megnyitni.
(4) Az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően kell nyilvántartásba venni.

24/A. A hibák javítása

54/A. § (1) A beszámolóval le nem zárt 7. § szerinti időszakkal kapcsolatos hibákat a könyvelés keretében, a hibát okozó tétel visszakönyvelésével és a helyes tétel e rendeletnek megfelelő könyvelésével kell javítani. Ha a javítás csak az 51. § (1a) bekezdése alapján alábontott könyvviteli számlákat érinti, a hiba a hibát okozó tétel visszakönyvelése helyett az érintett könyvviteli számlák közötti átkönyveléssel is javítható.
(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között feltárt hibákat a hibát okozó tétel visszakönyvelésével, mérlegfordulónapi időponttal kell javítani. E rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a mérlegkészítés időpontja és a beszámoló jóváhagyása között a beszámoló jóváhagyására jogosult a részére megküldött beszámoló javítását rendeli el.
(3) A mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között feltárt, a költségvetési számvitel előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számláit érintő hibák a 39. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti időpontig vagy az (5) bekezdés alapján elrendelt hibajavítás keretében javíthatók a (2) bekezdés szerint.
(4) Ha a Kincstár az éves költségvetési beszámolók 35. § szerinti felülvizsgálata során elrendeli a benyújtott éves költségvetési beszámoló javítását, a könyvelést - ha szükséges - a (2) bekezdés szerint kell javítani. A felülvizsgálat során a Kincstár nem rendelhet el a (3) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákat érintő javításokat, azokra erre hivatkozással nem könyvelhető módosítás.
(5) Az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium
a) az irányító szerv kérelmére,
b) a Kincstárnak az éves költségvetési beszámolók 35. § szerinti felülvizsgálata alapján megtett javaslatára,
c) az Állami Számvevőszéknek az éves költségvetési beszámolók áttekintése során megfogalmazott észrevételeire, vagy
d) saját hatáskörben a benyújtott éves költségvetési beszámolók vizsgálata során
a mérlegfordulónapot követő évben elrendelheti az éves költségvetési beszámoló és ezzel összefüggésben a (3) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákat érintő hibák javítását.
54/B. § (1) A mérlegkészítés időpontját követően - az 54/A. § szerint az irányító szerv, a Kincstár vagy az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével - a feltárt hibákat a feltárás időszakának könyvelése keretében kell a hibát okozó tétel e rendeletnek megfelelő könyvelésével javítani. A feltárt hiba miatt az előző időszakok éves költségvetési beszámolója nem javítható és nem küldhető meg újra a Kincstárnak.
(2) A költségvetési számvitelben a bevételek és kiadások téves rovaton történő nyilvántartásba vétele a mérlegkészítés időpontját követően - az 54/A. § szerint az irányító szerv, a Kincstár vagy az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével - nem javítható. Egyéb esetben a javítást a 40. § (5) bekezdése szerint kell elvégezni.
(3) A mérlegkészítés időpontját követően - az 54/A. § szerint az irányító szerv, a Kincstár vagy az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével - a pénzügyi számvitelben a kizárólag mérlegszámlákat érintő hibákat az eszközök, illetve források besorolásának javítása esetén az érintett számlák között, egyéb esetben a felhalmozott eredménnyel szemben történő könyveléssel kell javítani.
(4) A mérlegkészítés időpontját követően - az 54/A. § szerint az irányító szerv, a Kincstár vagy az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével - a pénzügyi számvitelben az eredményszámlákat is érintő hibákat az eredményszámlákon történő könyveléssel kell javítani. A jelentős összegű hibákat az 53. § (8) bekezdése szerinti zárlatot megelőzően át kell vezetni a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára.
(5) A (2)-(4) bekezdés szerint feltárt jelentős összegű hibákat a 9. § (2) bekezdése és a 23. § (2) bekezdése szerint a hiba javításának évében az éves költségvetési beszámolóban is be kell mutatni. E rendelkezést nem kell alkalmazni a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között a költségvetési számvitel előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számláit érintően feltárt azon hibákra, amelyeket az 54/A. § (3) és (5) bekezdése alkalmazhatóságának hiányában csak a feltárás időszakának könyvelése keretében lehetett javítani.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Hatályba léptető rendelkezések

55. § Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

26. Átmeneti rendelkezések

56. §
56/A. §
56/B. §

27. Hatályon kívül helyező rendelkezések

57. §
58. § Az 56. § 2015. január 1-jén hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 4/2013. (1.11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8-10. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 1-3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, és
10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok.

2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor-
szám

Címrendi
besorolás

Adatszolgáltatásra
kötelezett

Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás
gyakorisága

1.

IX. fejezet

Belügyminisztérium

A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

2.

XIV. fejezet 21. cím 1. alcím

Belügyminisztérium

A cím terhére vállalt kötelezettségek adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos követelések.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

3.

XVII. fejezet 21. cím 2. alcím

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A cím terhére vállalt kötelezettségek adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos követelések

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

4.

XX. fejezet 21. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 1-4., 8. jogcím,
3. jogcímcsoport 3., 7-8. jogcím

központi
családtámogatási
szerv

A jogtalanul igénybevett ellátásokkal kapcsolatos követelések és a kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

5.XX. fejezet 21. cím 2. alcímkezelő szerva települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított működési és feladatalapú támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások és követelések adataiHavonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
6.XLI. fejezetÁllamadósság Kezelő Központ Zrt.Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés elkészítéséhez szükséges adatokAz előzetes elemi
költségvetés,
elemi
költségvetés elkészítésének határidejét megelőző 8. napig

7.

A hitelekkel, kölcsönökkel, értékpapírokkal, más finanszírozási célú műveletekkel
(pl. betételhelyezéssel, visszavonással, fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos követelések és kötelezettségek, egyéb eszközök (pl. értékpapírok, betétek, devizaszámlák) adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

8.

XVII. fejezet
21. cím 1. alcím
1. jogcímcsoport,
XVIII. fejezet
8. cím, XLII. fejezet
1. cím 1-6. és 8-18. alcím,
2-3. cím,
4. cím 1. alcím
9. jogcímcsoport
2. alcím
2. jogcímcsoport,
7. cím 2. alcím,
31. cím,
32. cím 1. alcím
22. jogcímcsoport,
33. cím 14-20. alcím

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés elkészítéséhez szükséges adatok

Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi
költségvetés elkészítésének határidejét megelőző 8. napig

9.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi bevételekkel (pótlékok, bírságok) kapcsolatos követelések és kötelezettségek, a tartozások fejében átvett eszközökkel kapcsolatos adatok

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

10.

XLII. fejezet 1. cím 7. alcím

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányajáradék beszedésével kapcsolatos követelések és kötelezettségek.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

11.

XLII. fejezet 4. cím
2. alcím 1. és
3. jogcímcsoport

A bírságot, egyéb központosított bevételt beszedő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

12.

XLII. fejezet 4. cím 2. alcím 4. és 6. jogcímcsoport

kezelő szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

13.XLII. fejezet 29. címlakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szervLakás célú állami támogatásokkal kapcsolatos és jogtalanul igénybe vett lakás célú állami támogatásokkal kapcsolatos követések és a kötelezettségek adataiHavonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv, Erste Lakástakarék- pénztár Zrt., Fundamenta - Lakáskassza Zrt., OTP Lakástakarék-
pénztár Zrt., Aegon Magyarország Lakástakarék-
pénztár Zrt.

Lakás-előtakarékosság jogtalanul igénybe vett állami támogatásával kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai

14.

XLII. fejezet 33. cím 3. és 4. alcím

EXIM Export Bank Biztosító
Magyar
Export-Import Bank Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai.
Állami kezességbeváltásból eredő követelések, a kamatkiegyenlítési rendszer keretében fennálló követelések és kötelezettségek, a kárkintlévőség, egyéb állammal szembeni követelések és kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

15.

XLII. fejezet 33. cím 5. alcím

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai.
Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítéséből származó követelések és kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

16.

XLII. fejezet 33. cím 7. alcím

Agrár-vállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai
Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítéséből származó követelések és kötelezettségek adatai

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

17.

XLII. 37. cím

Nemzetgazdasági
Minisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek.

Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

18.nincs címrendhez kötveMagyar Nemzeti BankAuditált éves beszámoló az állami részesedés értékeléséhezÉvente egyszer, a beszámoló elfogadását követően
19.nincs címrendhez kötvefővárosi és megyei kormányhivatalokKibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott állománya adataiNegyedévente egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
20.nincs címrendhez kötveEurópai Uniós
támogatások
pénzügyi
lebonyolításában,
illetve ehhez
kapcsolódó
beszámolási és
könyvvezetési
kötelezettség
teljesítésében részt
vevő szervezetek

Az Európai Uniós támogatásokhoz kapcsolódó követelések és kötelezettségek adatai A központi költségvetés által korábban megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra kerülő Európai Unióval szembeni követelések adatai

Negyedévente egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

3. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Maradványkimutatás
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)
A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)
C) Összes maradvány (A+B)
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIBÓL FOLYÓSÍTOTT EGYES ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGEIRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:
- öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,
- ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj
- rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,
- nők korhatár alatti nyugellátása
2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 3. Hozzátartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül:
- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként,
- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,
- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,
- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék,
- özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések,
- özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések,
- özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések.
3. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
- praxisfinanszírozás,
- eseti ellátás díjazása,
- ügyeleti szolgálat.
4. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
- iskolaegészségügyi ellátás,
- védőnői ellátás,
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem,
- MSZSZ: gyermekgyógyászat,
- MSZSZ: nőgyógyászat.
5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
- méltányossági alapon történő térítések,
- alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
- tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
- egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete,
- az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése,
- tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,
- egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatása,
- fiatal szakorvosok támogatása,
- egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete
6. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
- járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül),
- aktív fekvőbeteg szakellátás,
- krónikus fekvőbeteg szakellátás,
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP),
- extrafinanszírozás,
- speciális finanszírozású szakellátás,
- várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete.

5. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Mérleg
Eszközök
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedések
- ebből: tartós részesedések jegybankban
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
- ebből: tartós részesedések társulásban
- egyéb tartós részesedések
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
- ebből: államkötvények
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
- ebből: immateriális javak
- ebből: tárgyi eszközök
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
I. Készletek
1. Vásárolt készletek
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3. Egyéb készletek
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok
II. Értékpapírok
1. Nem tartós részesedések
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
- ebből: kárpótlási jegyek
- ebből: kincstárjegyek
- ebből: államkötvények
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
- ebből: befektetési jegyek
C) Pénzeszközök
I. Lekötött bankbetétek
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
1. Forintpénztár
2. Valutapénztár
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök
III. Forintszámlák
1. Kincstáron kívüli forintszámlák
2. Kincstárban vezetett forintszámlák
IV. Devizaszámlák
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák
D) Követelések
I. Költségvetési évben esedékes követelések
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
1. Adott előlegek
- ebből: immateriális javakra adott előlegek
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek
- ebből: készletekre adott előlegek
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3. Más által beszedett bevételek elszámolása
4. Forgótőke elszámolása
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
8. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
E) Egyéb sajátos elszámolások
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
2. Más fizetendő általános forgalmi adó
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
F) Aktív időbeli elhatárolások
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen
Források
G) Saját tőke
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
1. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása
2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása
3. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény
H) Kötelezettségek
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
1. Kapott előlegek
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)
5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
J) Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

6. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS/KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)
04. Saját termelésű készletek állományváltozása
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)
10. Anyagköltség
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke
12. Eladott áruk beszerzési értéke
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11 + 12+13)
14. Bérköltség
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések
16. Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése
- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)
C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)"

7. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

8. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
A kimutatásban az immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, a tenyészállatok, a beruházások és felújítások és - a 02-05. és 09-11. pont kivételével - a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök alakulásáról a következő bontásban kell elszámolni:
01. Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)
02. Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások
03. Nem aktivált felújítások
04. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték
05. Térítésmentes átvétel
06. Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele
07. Egyéb növekedés
08. Összes növekedés (02+...+07)
09. Értékesítés
10. Hiány, selejtezés, megsemmisülés
11. Térítésmentes átadás
12. Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása
13. Egyéb csökkenés
14. Összes csökkenés (09+...+13)
15. Bruttó érték összesen (01+08-14)
16. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
17. Terv szerinti értékcsökkenés növekedése
18. Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése
19. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18)
20. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
21. Terven felüli értékcsökkenés növekedés
22. Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés
23. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)
24. Értékcsökkenés összesen (19+23)
25. Eszközök nettó értéke (15-24)
26. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

9. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA
1. A kimutatásban külön oszlopban kell szerepeltetni a 2. pont szerinti eszközök
a) nyitó bekerülési értékét,
b) értékvesztésének nyitó értékét,
c) a tárgyidőszakban elszámolt értékvesztését,
d) a tárgyidőszakban visszaírt értékvesztését,
e) záró bekerülési értékét, és
f) értékvesztésének záró értékét.
2. A kimutatásban a következő eszközöket kell szerepeltetni:
a) adott előlegek,
b) tartós részesedések,
c) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
d) készletek,
e) lekötött bankbetétek,
f) Kincstáron kívüli forintszámlák,
g) Kincstáron kívül devizaszámlák,
h) követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével,
i) nem tartós részesedések, és
j) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

10. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Kiegészítő tájékoztató adatok
1. Betegszabadsággal összefüggő
- munkáltatói kifizetés
- kifizetésben részesülők száma
2.
3.
4.
5. Személyi juttatások
- a költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
- egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
- a költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
- egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
6. a költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
7. a költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
8. A kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára
- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
- 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
- 7%-os kulcsú kompenzációs felár
- 12%-os kulcsú kompenzációs felár
9. Fordított általános forgalmi adó
- beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó
- vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
10. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege
- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
- ebből: elengedett követelés összege
11. A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
12. A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
13. A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
14. A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
15. A 11. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
16. A 12. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
17. A 13. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
18. A 14. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
19. Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz
- bruttó értéke
- halmozott értékcsökkenése
20. Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz
- bruttó értéke
- halmozott értékcsökkenése
21. A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya
- ebből: egyéb garanciavállalások állománya
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya
- ebből: egyéb kezességvállalások állománya
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
22.
23. A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya
- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
24. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
1. évben
2. évben
3. évben
4. évben
5. és azt követő években
25. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
1. évben
2. évben
3. évben
4. évben
5. és azt követő években
26. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
1. évben
2. évben
3. évben
4. évben
5. és azt követő években
27. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
1. évben
2. évben
3. évben
4. évben
5. és azt követő években
28. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
1. évben
2. évben
3. évben
4. évben
5. és azt követő években
29. A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
30. A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
31. A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
32. A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
33. A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. A 3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása könyvviteli számla forgalmának és egyenlegének levezetése ellátási jogcímenként a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál
42. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
43. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
44. A költségvetési szervek Áht. 10. § (4) bekezdés alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel.
45. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetén az Áht. 10. § (4) bekezdés alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma.

11. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Konszolidált mérleg
Eszközök
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) Pénzeszközök
I. Lekötött bankbetétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák
D) Követelések
I. Költségvetési évben esedékes követelések
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
E) Egyéb sajátos elszámolások
F) Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
Források
G) Saját tőke
I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény
H) Kötelezettségek
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
J) Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

12. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A konszolidálás során elvégzendő feladatok
1. A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni az azonos irányító szerv által jóváhagyott éves költségvetési beszámolókban szereplő költségvetési jelentések K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton kimutatott kiadások és B816. Központi, irányító szervi támogatás rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését és csökkentését a konszolidált mérlegben, a Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei és az Egyéb ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban.
2. Az államháztartás önkormányzati alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni
2.1. az 1. pontban foglaltakat az államháztartás önkormányzati alrendszere egészében,
2.2. a költségvetési jelentések K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre és K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre rovatain az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülre kimutatott kiadások és B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről és B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről rovatain azonos alrendszeren belülről kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,
2.3. a költségvetési jelentések K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre és K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre rovatain az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülre kimutatott kiadások és B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről és B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről rovatain azonos alrendszeren belülről kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,
2.4. a költségvetési jelentések K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovatain az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülre kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
2.5. a költségvetési jelentések B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről belülre rovatain az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülről kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei vagy a Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
2.6. a mérlegek tartós részesedések társulásban sor összegével a Befektetett pénzügyi eszközök és a Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai sorok csökkentését a konszolidált mérlegben.
3. Az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni a központi alrendszeren belül az 1. és 2. pontban foglaltakat az államháztartás központi alrendszere egészében.
4. Az államháztartás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni az államháztartás egészében
4.1. az 1-3. pontban foglaltakat azzal, hogy a 2.5. pontban foglaltakat a B11. Önkormányzatok működési támogatásai és B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovatokra is alkalmazni kell,
4.2. a költségvetési jelentések 2.3. pont szerinti rovatain kimutatott - teljesítéssel csökkentett - végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és követelések összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek és a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,
4.3. a költségvetési jelentések 2.4. pont szerinti rovatain kimutatott - teljesítéssel csökkentett - végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.4. a költségvetési jelentések 2.5. pont szerinti rovatain kimutatott - teljesítéssel csökkentett - követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei vagy a Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.5. a költségvetési jelentések B12. Elvonások és befizetések bevételei rovatán kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, a Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.6. a költségvetési jelentések 4.5. pont szerinti rovatain kimutatott - teljesítéssel csökkentett - követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, a Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.7. a költségvetési jelentések K502. Elvonások és befizetések rovaton kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.8. a költségvetési jelentések 4.7. pont szerinti rovatain kimutatott - teljesítéssel csökkentett - kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.9. a költségvetési jelentések B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek rovatain államháztartáson belülről kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei vagy a Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.10. a költségvetési jelentések K335. Közvetített szolgáltatások és K353. Kamatkiadások rovatain államháztartáson belülre kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Igénybe vett szolgáltatások vagy a Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.11. a költségvetési jelentések K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre és K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre rovatain kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.12. a költségvetési jelentések 4.11. pont szerinti rovatain kimutatott - teljesítéssel csökkentett - kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.13. a költségvetési jelentések B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről és B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, a Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.14. a költségvetési jelentések 4.13. pont szerinti rovatain kimutatott - teljesítéssel csökkentett - követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.15. a költségvetési jelentések K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása és K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatain kimutatott kiadások és B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések és B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,
4.16. a költségvetési jelentések K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatán kimutatott - teljesítéssel csökkentett - végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,
4.17. a költségvetési jelentések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatán kimutatott - teljesítéssel csökkentett - követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,
4.18. a mérlegekben államkötvények helyi önkormányzatok kötvényei sorok összegével a Befektetett pénzügyi eszközök sor csökkentését a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorral szemben a konszolidált mérlegben,
4.19. a mérlegekben a kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények, helyi önkormányzatok kötvényei sorok összegével az Értékpapírok sor csökkentését a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorral szemben a konszolidált mérlegben,
4.20. a mérlegekben a Kincstárban vezetett forintszámlák és a Kincstárban vezetett devizaszámlák sorok összegével - a Kincstári Egységes Számla kivételével - a Forintszámlák, devizaszámlák sor csökkentését a Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások sorral szemben a konszolidált mérlegben.

13. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Kimutatás az államadósságról
1. Államháztartáson és kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettől, személytől felvett hitelek, kölcsönök záróállománya
2. Államháztartáson és kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezet, személy számára kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéke záróállománya
3. Államháztartáson és kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettel, személlyel szemben váltóval kiváltott kötelezettségek záróállománya
4. Államháztartáson és kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettel, személlyel szemben vállalt, pénzügyi lízingből származó kötelezettségek záróállománya
5. Államháztartáson és kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettel, személlyel szemben vállalt, halasztott fizetésből, részletfizetésből származó kötelezettségek záróállománya
6. Származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek záróállománya
7. Államadósság állománya (1+2+3+4+5+6)
8.

14. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A részletező nyilvántartások tartalma
I. Előirányzatok nyilvántartása
1. Az előirányzatok nyilvántartását folyamatosan, az egységes rovatrend szerinti bontásban kell vezetni, és abba az előirányzatok bármely változását a változást követően azonnal feljegyezni.
2. Az előirányzatok nyilvántartása tartalmazza legalább
a) a megállapított, jóváhagyott eredeti előirányzatot,
b) az eredeti előirányzatok módosításainak, átcsoportosításainak jogcímét, összegét, dátumát, hatáskörét (Országgyűlés, Kormány, irányító szerv, saját), az azt elrendelő dokumentum azonosításához szükséges adatokat,
c) kincstári kör esetén az előirányzat módosítása, átcsoportosítása Kincstárhoz történő bejelentésének azonosításához szükséges adatokat,
d) az államháztartás önkormányzati alrendszerében az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás költségvetési rendeleten, határozaton való átvezetésére vonatkozó adatokat,
e) az előirányzatok zárolása esetén a zárolás megszüntetésére vagy törlésére vonatkozó adatokat, és
f) az előirányzatok - más költségvetési szervhez, fejezeti kezelésű előirányzathoz stb. - átcsoportosítása esetén a kötelezettségek nyilvántartásával való esetleges kapcsolatok leírását.
II. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása
1. A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásának egyedi jellegűnek kell lennie.
2. A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása történhet fizikailag elkülönült nyilvántartásokban is (pl. személyi juttatások nyilvántartása, ellátások nyilvántartása, szerződések, megrendelések nyilvántartása, általános forgalmi adó nyilvántartása, támogatások nyilvántartása stb.), ha biztosított azok adatainak a 05. számlacsoportban történő folyamatos nyilvántartásba vétele.
3. A 2. mellékletben felsorolt szervezetek az ott megjelölt kötelezettségvállalásokról, más fizetési kötelezettségekről vezetett nyilvántartásaikban e fejezet szerinti adatokat tartják nyilván azzal az eltéréssel, hogy azokat a 05. számlacsoportban nem vehetik nyilvántartásba és a könyvviteli számlákon nem számolhatják el az azokkal kapcsolatos gazdasági eseményeket.
4. A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása tartalmazza legalább
a) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség sorszámát, az azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, kivéve, ha a pénzügyi ellenjegyzés nem szükséges,
b) a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, keltét,
c) a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat, amennyiben azok ismertek,
d) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség tárgyát, összegét (értékét) az egységes rovatrend rovatai szerint,
e) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évek szerinti megoszlását, a költségvetési évben a pénzügyi teljesítési határidőket dátum szerint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti finanszírozási, likviditási terv összeállítható legyen,
f) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség módosulásait (pl. fizetési határidő változása, utólag kapott engedmények stb.), az azokat tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, ha pénzügyi ellenjegyzés szükséges,
g) a pénzügyi teljesítések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az utalványozás Ávr. 59. § (2) bekezdése szerinti dokumentumának azonosításához szükséges adatokat,
h) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végleges vagy nem végleges jellegét, végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak módosulásai, a pénzügyi teljesítési adatok könyvviteli számlákon történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,
i) devizában fennálló kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség és annak módosulásai (ide értve az átértékelést is) összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot, a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügylet esetén az államadósság számítása során alkalmazandó árfolyamot,
j) váltóval kiváltott kötelezettség esetén a váltó kibocsátásának és a lejáratának idejét, a váltóval kiváltott kötelezettség összegét, a váltóban foglalt kamatot, a váltó bemutatásával, lejáratával, kifizetésével kapcsolatos adatokat, és
k) az esetleges egyéb megjegyzéseket.
5. Egyes sajátos kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén külön adatok nyilvántartása is szükséges a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez, így
a) a költségvetési támogatások és más hasonló, ellenérték nélküli kifizetéseknél az elszámolás (beszámolás) határidejét, annak teljesítésére, elfogadására vonatkozó adatokat, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírása esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot, az elvégzett ellenőrzéseket,
b) a visszatérítendő támogatások és más adott kölcsönök esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot,
c) közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzési dokumentációk megnevezését, iktatószámát, keltét,
d) termék vagy szolgáltatás beszerzése esetén a kapott számlák adatait oly módon, hogy abból az általános forgalmi adó bevallási kötelezettségnek eleget lehessen tenni, és
e) felhalmozási kiadások esetén a beszerzett eszközök tekintetében az immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásával való kapcsolatok leírását.
6. A függő kötelezettségekről külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg az végleges kötelezettségvállalássá, más fizetési kötelezettséggé nem változik vagy meg nem szűnik. A nyilvántartás legalább a 4. a)-f) pontban foglaltakat tartalmazza.
III. Követelések nyilvántartása
1. A követelések nyilvántartásának egyedi jellegűnek kell lennie. Az egyedi jelleget nem befolyásolja, ha a követelések értékelése egyszerűsített értékelési eljárással, csoportonként történik.
2. A követelések nyilvántartása történhet fizikailag elkülönült nyilvántartásokban is (pl. közhatalmi bevételek nyilvántartása, munkavállalókkal kapcsolatos követelések nyilvántartása, szerződések, megrendelések nyilvántartása, pályázatok, kapott támogatások nyilvántartása stb.), ha biztosított azok adatainak a 09. számlacsoportban történő folyamatos nyilvántartásba vétele.
3. A 2. mellékletben felsorolt szervezetek az ott megjelölt követelésekről vezetett nyilvántartásaikban e fejezet szerinti adatokat tartják nyilván azzal az eltéréssel, hogy azokat a 09. számlacsoportban nem vehetik nyilvántartásba és a könyvviteli számlákon nem számolhatják el az azokkal kapcsolatos gazdasági eseményeket.
4. A követelések nyilvántartása tartalmazza legalább
a) a követelés sorszámát, nyilvántartásba vételének dátumát,
b) a követelést tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, keltét,
c) a kötelezett azonosításához szükséges adatokat,
d) a követelés tárgyát, összegét az egységes rovatrend rovatai szerint,
e) a követelés teljesítésének határidejét, több részletben vagy folyamatosan (időszakonként) fennálló követelés esetén annak évek szerinti megoszlását, a költségvetési évben a teljesítési határidőket dátum szerint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti finanszírozási, likviditási terv összeállítható legyen,
f) a követelés módosulásainak (pl. fizetési könnyítések, kedvezmények) jogcímeit, a változások leírását, az azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét,
g) a teljesített befizetések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az utalványozás, bevételezés dokumentumának azonosításához szükséges adatokat, a pénzeszközök nyilvántartásával való esetleges kapcsolatok leírását,
h) a követelés és annak módosulásai, a teljesítési adatok könyvviteli számlákon történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,
i) devizában fennálló követelés esetén a követelés és annak módosulásai (ide értve az átértékelést, értékvesztést, annak visszaírását is) összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot,
j) a követelésekkel kapcsolatos fizetési felhívások, behajtására tett intézkedések adatait,
k) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén a kötelezett besorolásának adatait,
l) a követelések értékvesztésével és a behajthatatlanná vált követelésekkel kapcsolatos adatokat,
m) váltóval kiváltott követelés esetén a váltó kibocsátójának megnevezését, a kibocsátás és a lejárat idejét, a váltóval kiváltott követelés összegét, a váltóban foglalt kamatot, a váltó forgatásával, leszámítolásával, beváltásával kapcsolatos adatokat, és
n) az esetleges egyéb megjegyzéseket.
5. Az egyes sajátos követelésekhez külön adatok nyilvántartása is szükséges a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez, így
a) a költségvetési támogatások és más hasonló, ellenérték nélkül kapott pénzeszközöknél annak forrását, az azzal történő elszámolás (beszámolás) határidejét, annak teljesítésére, elfogadására vonatkozó adatokat, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírása esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot, az elvégzett ellenőrzéseket,
b) a visszatérítendő támogatások és más kapott kölcsönök esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot, és
c) termék vagy szolgáltatás értékesítése esetén a kibocsátott számlák adatait oly módon, hogy abból az általános forgalmi adó bevallási kötelezettségnek eleget lehessen tenni.
6. A függő és a biztos (jövőbeni) követelésekről külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg az végleges követeléssé nem változik vagy meg nem szűnik. A nyilvántartás legalább a 4. a)-f) pontban foglaltakat tartalmazza.
IV. Az adott és kapott előlegek nyilvántartása
Az adott és kapott előlegek nyilvántartása tartalmazza legalább
a) a kapcsolódó követelés vagy kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség azonosításához szükséges adatokat,
b) az előleg címzettjének vagy befizetőjének azonosításához szükséges adatokat,
c) az előleg tárgyát, az utalványozás, bevételezés dokumentumának azonosításához szükséges adatokat, a pénzeszközök nyilvántartásával a kapcsolatok leírását,
d) az előleggel való elszámolás határidejét, az elszámolás adatait,
e) az előleg módosulásainak (pl. értékvesztés) jogcímeit, a változások leírását, az azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét,
f) az előleg és annak módosulásai, az elszámolás adatai könyvviteli számlákon történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,
g) devizában kapott vagy fizetett előleg esetén az előleg és annak módosulásai, az elszámolás összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot, és
h) az esetleges egyéb megjegyzéseket.
V. A pénzeszközök és a sajátos elszámolások nyilvántartása
1. A készpénzállományról és a készpénzforgalomról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyben időrendben valamennyi bevétel és kiadás szerepel. A napi készpénzforgalomról pénztárjelentést kell készíteni. A fizetési számlákra befolyt bevételeket és a teljesített kiadásokat a kapott számlakivonat alapján kell nyilvántartani.
2. A követelésekhez, kötelezettségekhez, előlegekhez és a központosított bevételek beszedésének elszámolásaihoz kapcsolódó pénzeszköz változások nyilvántartásában biztosítani kell a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, előlegek nyilvántartásaival való kapcsolatot oly módon, hogy megállapítható legyen, hogy a pénzeszközök változását eredményező adott ügylet mely egyedi követeléshez, kötelezettséghez, előleghez kapcsolódik.
3. A 2. pontban nem említett sajátos elszámolásokhoz kapcsolódó pénzeszköz változásokhoz kapcsolódóan olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható azok keletkezésének ideje, oka, összege, a könyvviteli számlákon való elszámolás ideje, az alkalmazott könyvviteli számlák, a rendezés módja és a rendezés érdekében tett intézkedések.
4. Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközökről külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható azok beszerzésének ideje, összege, mennyisége, értéke, a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak vagy másnak történő átadás időpontja, valamint az ezeket tanúsító dokumentumok azonosításához szükséges adatok.
5. Azon pénzeszközök nyilvántartására szolgáló könyvviteli számlákhoz, amelyeken letét kerül kimutatásra olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza legalább
a) a letét keletkezésének időpontját, jogcímét, célját,
b) a letét összegét,
c) a letéteményes azonosításához szükséges adatokat,
d) a letét kezelésével kapcsolatos információkat, és
e) a letét megszűnésének adatait.
VI. Az immateriális javak nyilvántartása
1. Az immateriális javak nyilvántartása tartalmazza legalább
a) az eszköz megnevezését, jellemzőit,
b) a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha az eszközt nyilvántartása csoportosan történik,
c) vagyoni értékű jogok esetén azon eszköz pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsolódik,
d) a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, a használatbavétel dátumát,
e) a bekerülési értéket (bruttó értéket),
f) a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot,
g) az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét,
h) az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét, okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
i) az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
j) az eszköz nettó értékét és annak változásait,
k) az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását,
l) az Nvt. szerinti besorolását, és
m) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket.
2. Ha a tulajdonos, vagyonkezelő él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, a nyilvántartásnak tartalmazni kell továbbá
a) a piaci értéket, a piaci érték változásait,
b) a nyitó értékhelyesbítés összegét, annak tárgyévi változásait, az értékhelyesbítés záró állományát,
c) piaci értéken történő értékelés bizonylatait.
3. A kisértékű immateriális javakról vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), d) és e) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia
VII. A tárgyi eszközök nyilvántartása
1. A tárgyi eszközök nyilvántartása tartalmazza legalább
a) a tárgyi eszköz megnevezését, sajátos adatait,
b) a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha az eszközt nyilvántartása csoportosan történik,
c) vagyoni értékű jog esetén azon ingatlan pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsolódik,
d) a tulajdonosnál a tulajdonba kerülés módját, a tulajdoni hányadot, az esetleges védettségre, korlátozásra, terhelésre vonatkozó adatokat,
e) a vagyonkezelőnél, koncesszió jogosultjánál a tulajdonos megnevezését, a vagyonkezelés, koncesszió időtartamát, a vagyonkezeléssel, koncesszióval kapcsolatos követelések, kötelezettségek azonosításához szükséges adatokat,
f) a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, a használatbavétel dátumát,
g) a bekerülési értéket (bruttó értéket),
h) a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot,
i) az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét,
j) az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét, okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
k) az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
l) az eszköz nettó értékét és annak változásait,
m) az eszköz tartozékainak megnevezését, értékét, az azonosításhoz szükséges adatokat,
n) az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását,
o) személyre kiadott eszközök esetén a használó személy azonosításához szükséges adatokat,
p) az Nvt. szerinti besorolását,
q) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket.
2. Ha a tulajdonos, vagyonkezelő él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, a nyilvántartásnak tartalmazni kell továbbá
a) a piaci értéket, a piaci érték változásait,
b) a nyitó értékhelyesbítés összegét, annak tárgyévi változásait, az értékhelyesbítés záró állományát,
c) piaci értéken történő értékelés bizonylatait.
3. A földterületek, telkek 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai
a) annak címe, helyrajzi száma,
b) fekvése, rendeltetése, övezeti besorolása, és
c) arany-korona értéke.
4. Az épületek, építmények 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai
a) annak címe, helyrajzi száma, fekvése, és
b) műszaki jellemezői (falazat, tetőzet, szintek száma, területe, komfort fokozat stb.)
5. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai
a) annak típusa, gyártójának megnevezése, a gyártás éve,
b) VTSZ száma, és
c) egyedi nyilvántartás esetén annak gyártási száma, jármű esetén alvázszám, rendszáma, forgalmi engedély száma, érvényessége.
6. A kisértékű tárgyi eszközökről vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), f) és g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.
7. A nyilvántartásra vonatkozó szabályokat a még használatba nem vett (beruházások között elszámolt) eszközökre is alkalmazni kell. A tárgyi eszközökön végzett felújítások adatait az 1. k) pont szerinti adatok között kell nyilvántartani.
VIII. Értékpapírok, részesedések nyilvántartása
1. Az értékpapírok nyilvántartása tartalmazza legalább
a) az értékpapír azonosításhoz szükséges adatokat,
b) az értékpapír beszerzésének módját, idejét, a forgalmazó adatait, dematerizált értékpapír esetén az értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető nevét,
c) az értékpapír beszerzésének célját, számviteli besorolását,
d) az értékpapír kibocsátásának idejét, módját, névértékét, futamidejét, a bekerülési érték megállapításának módját,
e) az értékpapír beváltásának feltételeit, lejárati idejét, módját, a kamat fajtáját, mértékét, a kamatfizetések összegeit és időpontjait,
f) az értékpapír bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
g) értékpapír értékeléséhez szükséges adatokat,
h) a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával való kapcsolatok leírását,
i) az értékpapír Nvt. szerinti besorolását, és
j) a biztonságos őrzési hely, a letéti hely megnevezését, a letéti szerződés számát.
2. A részesedések nyilvántartása tartalmazza legalább
a) a gazdasági társaság, társulás azonosításához szükséges adatokat,
b) a részesedés keletkezésének módját, idejét,
c) a részesedés megszerzésének célját, számviteli besorolását,
d) a részesedés bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
e) a részesedés %-os arányát, gazdasági társaság esetén annak minősítését (többségi stb.),
f) a kapott (járó) osztalékok összegét,
g) a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával való kapcsolatok leírását,
h) gazdasági társaság esetén a társaság piaci megítélésének főbb mutatóit, és
i) a részesedés Nvt. szerinti besorolását.
3. Részvénytársaság esetén a részesedés nyilvántartásának tartalmaznia kell a részvények mint értékpapírok azonosításához szükséges adatokat is, így különösen a részvény típusát, a forgalmazó megnevezését, a jegyzési adatokat, a részvény esetleges tőzsdei kategóriáját, a letéti helyet és a letéti igazolás sorszámát, az értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető nevét, valamint a részvénykönyvet vezető megnevezését.
IX. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartása
1. A nyilvántartás tartalmával szembeni követelmények megegyeznek a tárgyi eszközökével, azzal, hogy a nyilvántartásnak tartalmaznia kell még a vagyonkezelésbe, koncesszióba adás adatait, így különösen a vagyonkezelő, koncesszió jogosultjának megnevezését, a vagyonkezelés, koncesszió időtartamát, a vagyonkezeléssel, koncesszióval kapcsolatos követelések, kötelezettségek azonosításához szükséges adatokat.
2. Az állományváltozásokkal kapcsolatos információkat a vagyonkezelőtől, koncesszió jogosultjától kapott adatszolgáltatás alapján kell elszámolni.
X. A készletek nyilvántartása
1. A nyilvántartásokban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. Nem kell értékben nyilvántartani a használt, illetve a használatban levő munkahelyi készleteket, de mennyiségi nyilvántartást ezekről is vezetni kell, kivéve az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készleteket.
2. A készletek nyilvántartása tartalmazza legalább
a) a készletek azonosításához szükséges adatokat,
b) a készletek mennyiségi egységét, egységárát, minőségi jellemzőit,
c) a bizonylattal alátámasztott készletmozgások (vásárlás, saját előállítás, raktárról kiadás, visszavételezés, felhasználás, selejtezés, hiány, többlet) megnevezését, dátumát, mennyiségét, értékét, az azokat alátámasztó bizonylat azonosításához szükséges adatokat,
d) a befejezetlen termelés, félkész termékek esetén azok fellelési helyét, készültségi fokát, a mérlegkészítéskor megállapított értékét, és
e) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket.
3. A foglalkoztatottaknak kiadott olyan készletetekről, amelyekkel a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor el kell számolni (pl. munkaruha, egyenruha) a nyilvántartásban a foglalkoztatott azonosításához szükséges adatokat és a kiadott készlet mennyiségét is nyilván kell tartani.
4. Az átsorolt, követelés fejében átvett készletekről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyet e rendelet az eszköz jellemzője szerint megkövetelne abban az esetben, ha azt nem értékesítenék.

15. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

I. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz
K1-8. Költségvetési kiadások
K1. Személyi juttatások
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők, közalkalmazottak, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjai, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a bírák, az ügyészek, az igazságügyi és az ügyészségi alkalmazottak - besorolási osztály, fizetési fokozat szerint megállapított, kötelező illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset–kiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékokkal (például felzárkóztatási, kollégiumi, összevont osztályban oktatók pótlékai, közművelődési, közgyűjteményi dolgozók pótléka) növelt - illetményét,
b) az állami vezető, a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, valamint a költségvetési szerv választott tisztségviselőnek nem minősülő, az a) pontba nem tartozó vezetőjének illetményét,
c) egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók kivételével a munka törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak bérét,
d) a közfoglalkoztatásban résztvevők bérét,
e) a munkavégzésre kötelezett tartalékállományban lévők illetményét,
f) az ösztöndíjas foglalkoztatottakat megillető díjat,
g) a különleges foglalkoztatási állományban résztvevők díjazását,
h) a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermeket ellátók és azokkal foglalkozók díját,
(az a)-h) pontban nevesítettek a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak).
K1102. Normatív jutalmak
Ezen a rovaton kell elszámolni az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a foglalkoztatottaknak megállapított normatív jutalmakat.
K1103. Céljuttatás, projektprémium
Ezen a rovaton kell elszámolni a teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából a foglalkoztatottaknak megállapított jutalmat, prémiumot, céljuttatást, továbbá minden más hasonló személyi ösztönzési jellegű kifizetést, függetlenül annak elnevezésétől.
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatásokat,
b) a készenléti és ügyeleti díj összegét,
c) a túlóradíjakat, és
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagját a túlszolgálatért megillető díjazást.
K1105. Végkielégítés
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított végkielégítést.
K1106. Jubileumi jutalom
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított jubileumi jutalmakat és a munkaviszony elismerésére szolgáló - például hűségjutalom - jutalmakat.
K1107. Béren kívüli juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatásokat és egyes meghatározott juttatásokat, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják.
K1108. Ruházati költségtérítés
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő ruházati költségtérítéseket.
K1109. Közlekedési költségtérítés
Ezen a rovaton kell elszámolni a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetendő költségtérítést, továbbá a foglalkoztatottaknak megállapított más utazási költségtérítéseket.
K1110. Egyéb költségtérítések
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő, más rovaton nem elszámolható költségtérítéseket.
K1111. Lakhatási támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított lakhatási, rezsiköltség, albérleti díj hozzájárulásokat.
K1112. Szociális támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatásokat, segélyeket.
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan juttatásokat, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalapba tartozó bevétele keletkezik függetlenül attól, hogy a foglalkoztatott a jövedelme kiszámításakor a bevétellel szemben jogosult-e levonásra,
b) a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan kifizetéseket, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétele keletkezik, és
c) a munkáltató által a foglalkoztatottakkal kapcsolatban kötött biztosítások díját.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: biztosítási díjak.
K12. Külső személyi juttatások
K121. Választott tisztségviselők juttatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és tagja, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa és helyettesei, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, az országgyűlési képviselő, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, főpolgármester, a helyi önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés tagja, az alpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, továbbá a Független Rendészeti Panasztestület tagjai számára fizetett, a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat, tiszteletdíjakat.
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottnak fizetett díjazásokat.
K123. Egyéb külső személyi juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a prémiumévek programban résztvevők juttatásait,
b) az egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók részére megállapított juttatásokat, ide értve a juttatásaik után a foglalkoztatót terhelő közterheket is,
c) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, az MTA doktori címmel rendelkezők tiszteletdíját, az akadémikusok és a Magyar Művészeti Akadémia tagjai tiszteletdíját,
d) a nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetésekkel, díjakkal, elismerésekkel járó pénzjutalmat,
e) az önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítők, a katonai és rendvédelmi tanintézeteknél tisztképzésben és tiszthelyettes képzésben részesülők, a honvéd kollégiumok, gimnáziumok és szakközépiskolák növendékeinek, valamint a rendészeti szakközépiskolák hallgatói állományának juttatásait,
f) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait, ide értve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják, és
g) mindazon a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat, amelyeket nem foglalkoztatottnak és nem választott tisztségviselőnek fizetnek, így különösen az ítélkezésben közreműködők - kirendelt védő, szakértő, ülnök - díjazását, a fogvatartottak díjazását és egyéb költségtérítését, a munkaterápiában résztvevő betegek díjazását, a házi szociális gondozók díját, a jogsegélyszolgálat, a lelki-segély szolgálat díját, és a diákok, hallgatók demonstrátori díját.
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a szociális hozzájárulási adót,
b) a rehabilitációs hozzájárulást,
c) a korkedvezmény-biztosítási járulékot,
d) az egészségügyi hozzájárulást,
e) a táppénz hozzájárulást,
f) a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségeket, és
g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
K3. Dologi kiadások
K31. Készletbeszerzés
K311. Szakmai anyagok beszerzése
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételárat,
b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételárat,
c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok -beszerzése, előfizetése után fizetett vételárat,
d) a 12. § (7) bekezdése szerinti egyéb készletek vételárát, és
e) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárat,
b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárat, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó - beszerzése után fizetett vételárat,
c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpatron - beszerzése után fizetett vételárat,
d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételárat,
e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételárat, és
f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
K313. Árubeszerzés
Ezen a rovaton kell elszámolni a vásárolt áruk és betétdíjas göngyölegek vételárát.
K32. Kommunikációs szolgáltatások
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
b) a számítógépes programozásra, így különösen adatbázisok készítésére, szoftverek írására, meglévő alkalmazások módosítására és konfigurálására, ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
c) az informatikai eszközök, pénzkiadó automaták (ATM), nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok kölcsönzése, bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása vételárát, díját,
d) a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének vételárát, a felsőoktatási és a köznevelési intézmények jogtiszta szoftver licenc biztosításával összefüggésben kifizetett összegeket,
e) az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hosztingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
f) a világhálón megjelenő oldalak, internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
g) a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjait, és
h) a számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat.
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési - így különösen telefon, telefax, telex, mobil - díjakat, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák vételárát, továbbá a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak kiadásait.
K33. Szolgáltatási kiadások
K331. Közüzemi díjak
Ezen a rovaton kell elszámolni a villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatások díjait, a víz- és csatornadíjakat.
K332. Vásárolt élelmezés
Ezen a rovaton kell elszámolni az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett vételárat.
K333. Bérleti és lízing díjak
Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjait, valamint a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció keretében megvalósuló létesítmény igénybevétele miatt fizetett szolgáltatási díjat - ide értve a szolgáltatási díjrészét képező egyéb költségeket (fűtés, világítás, takarítás stb.) is.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció.
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni - az informatikai eszközök kivételével - a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételárat.
K335. Közvetített szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételárat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül.
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások - vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és
b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat.
K337. Egyéb szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ideértve a Kincstár által felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: biztosítási díjak.
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
K341. Kiküldetések kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható élelmezési és egyéb (például poggyászmegőrzés, telefon) kiadásokat, a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítést,
b) a tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiadásokat (például külszolgálatra rendelt ingóságainak szállítási költségei), és
c) a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek - így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása - átvállalását vagy megtérítését, ha arra nem a harmadik személy részére biztosított támogatás kifizetésével kerül sor.
K342. Reklám- és propagandakiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások beszerzése után fizetett vételárat.
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.
K352. Fizetendő általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint - a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve - megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget.
K353. Kamatkiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vásárlásakor a vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét,
b) a felvett hitelek, kapott kölcsönök, visszatérítendő támogatások, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásból fennálló tartozások és az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek, a váltótartozások után fizetett kamatot, ide értve a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek eladási és visszavásárlási ára különbözetét és a kölcsönbe vett értékpapír után fizetendő kölcsönzési díj összegében elszámolt kamatkiadást,
c) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált veszteségét,
d) a pénzügyi lízing a keretében beszerzett eszközök után a lízingszerződésben kikötött tőkerészen felül teljesített törlesztéseket, és
e) a Kincstár által vezetett fizetési számlákon tartott pénzeszközök után fizetett kamatokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai.
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltása során realizált árfolyamveszteséget,
b) a névérték felett vásárolt hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír névértéke és vételára közötti különbözetet,
c) a névérték felett visszavásárolt hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír névértéke és vételára közötti különbözetet, és
d) a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó realizált árfolyamveszteséget.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége,
b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete,
c) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége.
K355. Egyéb dologi kiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a behajthatatlan adott előlegeket,
b) a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését,
c) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett,
d) a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni,
e) a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjat, pótdíjat, elektronikus útdíjat, a járművek műszaki vizsgáztatásának díját, a zöldkártya hatósági díját, a közbeszerzési díjat, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosítékot, és
f) a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadásokat (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegeket a K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések rovaton elszámolandó kiadások kivételével, az adóhatóság által kiszabott szankciókat, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget, a követelések vásárlására fordított kiadásokat, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé megtérített kiadásokat, a pénztárhiányt.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K41. Társadalombiztosítási ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a Nyugdíjbiztosítási Alapból folyósított nyugellátásokat, és
b) az Egészségbiztosítási Alapból folyósított egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait.
K42. Családi támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a családi pótlékot,
b) az anyasági támogatást,
c) a gyermekgondozást segítő ellátást,
d) a gyermeknevelési támogatást,
e) a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítését,
f) az életkezdési támogatást,
g) az otthonteremtési támogatást,
h) a gyermektartásdíj megelőlegezését,
i) a GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatását a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével,
j)
k) az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Ezen a rovaton kell elszámolni az állam által szerződésen kívül okozott károkért nemzetközi szerződés, jogszabály, vagy bírósági ítélet alapján egyszeri vagy tartós jelleggel pénzben folyósított kárpótlásokat, kártalanításokat, kártérítéseket a K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton elszámolandó kiadások kivételével.
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az ápolási díjat,
b) a fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát,
c)
d) a mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatását,
e) a megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítését,
f) a közgyógyellátást [Szoctv. 50. § (1) és (2) bekezdése],
g) a cukorbetegek támogatását,
h)
i) egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a].
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatásokat, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíjelőtti álláskeresési segélyt, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítést,
b) a korhatár előtti ellátást és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandóságát,
c) a munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíjat,
d) az átmeneti bányászjáradékot,
e) a szénjárandóság pénzbeli megváltását,
f) a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítését,
g) a mezőgazdasági járadékot,
h) a foglalkoztatást helyettesítő támogatást [Szoctv. 35. § (1) bek.], és
i) a polgármesterek korhatár előtti ellátását.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a hozzájárulást a lakossági energiaköltségekhez,
b) a lakbértámogatást,
c) a lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok],
d) az adósságcsökkentési támogatást [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont].
e)
f)
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a jelenlegi és volt állami gondozottaknak folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli juttatásokat - így különösen a zsebpénzt, a volt állami gondozottak önálló életkezdési támogatását -, valamint a számukra szervezett programok (tanulmányi kirándulások, kulturális programok stb.) kiadásait,
b) a középfokú köznevelési, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem különböző intézményeiben, továbbá a felsőoktatási intézményekben a tanulók, hallgatók részére szociális rászorultsági alapon folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli juttatásokat,
c) a felnőttoktatásban résztvevők részére folyósítható valamennyi pénzbeli juttatást, és
d) az ellátottaknak és a volt foglalkoztatottaknak, azok hozzátartozóinak nyújtott, máshova nem sorolható pénzbeli juttatásokat, valamint a részükre adott ajándékok - például könyv, vásárlási utalvány - kiadásait.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai,
b) ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai.
K48. Egyéb nem intézményi ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az időskorúak járadékát,
b) a volt közjogi méltóságok részére folyósított ellátásokat,
c) a szociális alapon nyújtott jövedelempótló és jövedelemkiegészítő támogatásokat,
d) a művészeti, sportolói ellátásokat,
e) a központi költségvetésből folyósított más jövedelem- vagy nyugdíj-kiegészítés jellegű ellátásokat, támogatásokat,
f) a Szoctv., a Gyvt., vagy más jogszabály alapján a helyi önkormányzat által folyósított ellátásokat, és
g) a központi költségvetésből folyósított útdíj kompenzációt.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: házastársi pótlék,
b) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások,
c) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése,
d) ebből: nemzeti gondozotti ellátások,
e) ebből: nemzeti helytállásért pótlék,
f) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés,
g) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás,
h) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, táncművészeti életjáradék,
i) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás,
j) ebből: Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása,
k) ebből: életjáradék termőföldért,
l) ebből: Menekültügyi és Bevándorlási Hivatal által folyósított ellátások,
m) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása,
n) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése],
o) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás,
p) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §],
q) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],
r) ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja
s) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás.
K5. Egyéb működési célú kiadások

K501. Nemzetközi kötelezettségek

Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a nemzetközi szervezetekben történő részvétel után fizetendő tagsági díjakat, a tagállami kötelező és önkéntes hozzájárulásokat,
b) az Európai Uniós költségvetésébe fizetett tagállami hozzájárulásokat, az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő összegeket, és
c) az uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatti befizetési kötelezettségeket, amelyek nem kapcsolódnak korábban elszámolt költségvetési bevételekhez, különösen a bírságokat, büntetéseket, és a pénzügyi korrekciók közül a korábban költségvetési bevételként el nem számolt tételekhez kapcsolódó kiadásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: Európai Unió

K502. Elvonások és befizetések

K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzat, a társulás részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt a bevétel elszámolását követő években visszafizetett összeget.
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen teljesített befizetéseit.
A rovaton eredeti előirányzat tervezhető.
K5023. Egyéb elvonások, befizetések
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget,
b) a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetést, és
c) az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget.
A rovaton eredeti előirányzat nem tervezhető az Áht. 47. § (2) bekezdése szerinti befizetés kivételével.
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból kapott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó összegének államháztartáson belüli visszafizetésével kapcsolatos kiadásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és
b) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételként végleges jelleggel kapott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését a K502. Elvonások és befizetések rovaton elszámolandó kiadások kivételével.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések.
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K509. Árkiegészítések, ártámogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni azokat az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára teljesített támogatásokat, amelyek célja, hogy egyes meghatározott termékek vagy szolgáltatások fogyasztói árában kedvezményt biztosítsanak, így különösen a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásokat a gyógyfürdő és egyéb gyógyászati támogatásokat és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokat.
K510. Kamattámogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni azokat az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára teljesített támogatásokat, amelyek meghatározott rendeltetéssel felvett hitelek kamatfizetési terheinek enyhítését szolgálják, így különösen a lakástámogatásokat, a mezőgazdasági hitelek kamattámogatását, a Széchenyi Hitelprogramok konstrukciói és a hallgatói hitelrendszer keretében nyújtott kamattámogatásokat, a kötött segélyhitelekhez kapcsolódó kamattámogatást.
K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az Európai Unió számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, és
b) az Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését, ideértve a költségvetési bevételként elszámolt tételekre vonatkozó pénzügyi korrekciókat is.
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára a K509. Árkiegészítések, ártámogatások és a K510. Kamattámogatások rovatokba nem besorolható, működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, ideértve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a segélyeket, az agrár és a bűncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítéseket, a bevett egyházaknak átadásra nem került ingatlanok utáni járadékot, az életjáradékot, valamint a tanulmányi szerződés díját is, és
b) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.
a) ebből: egyházi jogi személyek,
b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,
c) ebből: egyéb civil szervezetek,
d) ebből: háztartások,
e) ebből: pénzügyi vállalkozások,
f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
h) ebből: egyéb vállalkozások,
i) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek,
j) ebből: egyéb külföldiek.
K513. Tartalékok
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 15. § (3) bekezdése, 21. §-a és 23. § (3) bekezdése szerinti tartalékokat, valamint az Egészségbiztosítási Alap esetén a természetbeni ellátások céltartalékát.
K6. Beruházások
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak vételárát.
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai.
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszköznek minősülő informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minősülő tárgyi eszközök bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.
K65. Részesedések beszerzése
Ezen a rovaton kell elszámolni a részesedés - függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök között mutatják ki - bekerülési értékébe beszámító kiadásokat vásárlás, alapítás esetén.
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni a korábban megszerzett részesedéshez - függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök között mutatják ki - kapcsolódó tőkeemelést, ha a tőkeemelés pénzeszköz átadásával jár.
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a beruházások teljesítése során a termék beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.
K7. Felújítások
K71. Ingatlanok felújítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok értékét növelő felújítások kiadásait.
K72. Informatikai eszközök felújítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök értékét növelő felújítások kiadásait.
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minősülő tárgyi eszközök értékét növelő felújítások kiadásait.
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a felújítások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból kapott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó összegének államháztartáson belüli visszafizetésével kapcsolatos kiadásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és
b) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételként végleges jelleggel kapott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések, valamint a felhalmozási bevételek - államháztartáson belüli - bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések.
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K87. Lakástámogatás
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására végleges jelleggel juttatott támogatásokat, valamint a helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és vásárlási támogatását a kamattámogatások kivételével.
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az Európai Unió számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, és
b) az Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a lakástámogatások kivételével az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, és
b) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célú átvett pénzeszközként, továbbá bármely szervezettől, személytől felhalmozási bevételként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.
a) ebből: egyházi jogi személyek,
b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,
c) ebből: egyéb civil szervezetek,
d) ebből: háztartások,
e) ebből: pénzügyi vállalkozások,
f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
h) ebből: egyéb vállalkozások,
i) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek,
j) ebből: egyéb külföldiek.
K9. Finanszírozási kiadások
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldről felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Ezen a rovaton kell elszámolni a folyószámla-, rulírozó- és a munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését.
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését a likviditási célú hitelek, kölcsönök kivételével az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket), és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök visszavásárlásáért fizetett visszavásárlási árat a korábban kapott eladási ár mértékéig.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - ideértve a befektetési jegyeket és a kárpótlási jegyeket is - vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: befektetési jegyek,
b) ebből: kárpótlási jegyek.
K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.
K9123. Kincstárjegyek beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a kibocsátott kincstárjegyek beváltásának kiadásait azok névértékéig.
K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a kincstárjegyeken kívül a belföldön - a kibocsátással megegyező költségvetési évben történő lejárattal - kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai,
b) ebből: befektetési jegyek,
c) ebből: kárpótlási jegyek.
K9125. Belföldi kötvények beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön kibocsátott kötvények beváltásának kiadásait azok névértékéig. K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a kötvények kivételével a belföldön - a kibocsátást követő költségvetési években történő lejárattal - kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerinti megelőlegezések folyósítását.
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerinti megelőlegezések visszafizetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat.
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti központi, irányító szervi támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás folyósítását.
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Ezen a rovaton kell elszámolni a szabad pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezését.
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni a pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök lízingszerződésben kikötött tőkerésze törlesztését.
K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont ba)-bb) pontjában foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait.
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
K9191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait.
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtásával megegyező költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait.
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.
K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.
K923. Külföldi értékpapírok beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését.
K925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi pénzintézetektől felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és a kamatok között el nem számolt kiadásait, így
a) a mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem minősülő származékos ügyleteknek a zárás időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti - veszteségjellegű - különbözet teljes összegét, és
b)
c) a kiírt opcióért fizetett opciós díjat.
K94. Váltókiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni az adott váltók teljesítésének kiadásait.
Bevételek (B)
B1-7. Költségvetési bevételek
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11. Önkormányzatok működési támogatásai
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok részére a működés általános támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, társulások részére működési célra biztosított költségvetési támogatásokat, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetében szereplő fejezeti tartalékból
a) a települési önkormányzatok részére adható rendkívüli támogatások,
b) a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, a pénzügyi gondnok díjára kapott támogatások, és
c) a helyi önkormányzatok részére adható egyéb, működési célú támogatások bevételeit.
B116. Elszámolásból származó bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni a kiadás elszámolását követő évben kapott, valamint a kincstári felülvizsgálat alapján járó pótlólagos támogatások bevételeit.
B12. Elvonások és befizetések bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a társulás részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt a kiadás elszámolását követő években visszafizetett összegből származó bevételt,
b) a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevételt,
c) a tervezettet meghaladó többletbevétel utáni befizetésből származó bevételt, és
d) az Áht. 47. §-a szerinti, valamint a központi költségvetésről szóló törvényben előírt más befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevételt.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetektől visszafizetési kötelezettség mellett működési célból kapott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azokat terheli-e kamat vagy más költség, díj.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és
b) az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből a helyi önkormányzatok, társulások részére felhalmozási célra biztosított költségvetési támogatásokból és felhalmozási célú kiegészítő támogatásokból származó bevételeket,
b) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított vis maior támogatást, és
c) a helyi önkormányzatok részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből adott egyéb, felhalmozási célú támogatásokat.
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetektől visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból kapott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azokat terheli-e kamat vagy más költség, díj.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson belüli szervezetektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és
b) az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B3. Közhatalmi bevételek
B31. Jövedelemadók
B311. Magánszemélyek jövedelemadói
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a személyi jövedelemadót,
b) a magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadóját, és
c) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadót.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B312. Társaságok jövedelemadói
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a társasági adót,
b) a társas vállalkozások különadóját,
c) a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadóját,
d) a hitelintézeti járadékot,
e) a pénzügyi szervezetek különadóját,
f) az energiaellátók jövedelemadóját,
g) a kisvállalati adót, és
h) a kisadózó vállalkozások tételes adóját.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a szociális hozzájárulási adót,
b) a nyugdíjjárulékot,
c) a korkedvezmény-biztosítási járulékot,
d) az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot,
e) az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
f) az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást,
g) a biztosítotti nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási járulékot,
h) a megállapodás alapján fizetők járulékait, és
i) a munkáltatói táppénz hozzájárulást.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a szakképzési hozzájárulást,
b) a rehabilitációs hozzájárulást,
c) az egészségügyi hozzájárulást, és
d) az egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterheket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B34. Vagyoni típusú adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az építményadót,
b) az épület után fizetett idegenforgalmi adót,
c) a magánszemélyek kommunális adóját,
d) a telekadót,
e) cégautóadót
f) a közművezetékek adóját, és
g) az öröklési és ajándékozási illetéket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B35. Termékek és szolgáltatások adói
B351. Értékesítési és forgalmi adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az általános forgalmi adót,
b) a távközlési ágazatot terhelő különadót,
c) a kiskereskedői ágazatot terhelő különadót,
d) az energia ágazatot terhelő különadót,
e) a bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadót,
f) a visszterhes vagyonátruházási illetéket,
g) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót,
h) az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót,
i) az innovációs járulékot,
j) az egyszerűsített vállalkozói adót,
k) a gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bekezdése],
l) a gyógyszer nagykereskedést végzők befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bekezdése],
m) a gyógyszergyártók 10%-os befizetési kötelezettségét [2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése],
n) Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetéseket [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bekezdése],
o) a Gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételeket [2006. évi XCVIII. tv. 42. §-a],
p) a népegészségügyi termékadót,
q) a dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulását,
r) a távközlési adót,
s) a pénzügyi tranzakciós illetéket,
t) a biztosítási adót,
u) a reklámadót,
v) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadóját.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B352. Fogyasztási adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a jövedéki adót,
b) a regisztrációs adót, és
c) az energiaadót.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Ezen a rovaton a játékadó bevételeit kell elszámolni.
B354. Gépjárműadók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető részét,
b) a belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,
c) a külföldi gépjárművek adóját, és
d) a gépjármű túlsúlydíjat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a kulturális adót,
b) a baleseti adót,
c) a nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetéseit,
d) a környezetterhelési díjat,
e) a környezetvédelmi termékdíjakat,
f) a bérfőzési szeszadót,
g) a szerencsejáték szervezési díjat,
h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,
i) a talajterhelési díjat,
j) a vízkészletjárulékot,
k) az állami vadászjegyek díjait,
l) az erdővédelmi járulékot,
m) a földvédelmi járulékot,
n) a halászati haszonbérleti díjat, valamint az állami halász- és horgászjegy díjat,
o) a hulladéklerakási járulékot,
p) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díjat,
q) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B36. Egyéb közhatalmi bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a cégnyilvántartás bevételeit,
b) az eljárási illetékeket,
c) az igazgatási szolgáltatási díjakat,
d) a felügyeleti díjakat,
e) az ebrendészeti hozzájárulást,
f) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulást,
g) a környezetvédelmi bírságot,
h) a természetvédelmi bírságot,
i) a műemlékvédelmi bírságot,
j) az építésügyi bírságot,
k) a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részét,
l) az egyéb bírságokat,
m) a vagyoni típusú települési adókat,
n) a jövedelmi típusú települési adókat,
o) az egyéb települési adókat,
p) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban az a)-o) pont szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B4. Működési bevételek
B401. Készletértékesítés ellenértéke
Ezen a rovaton kell elszámolni a készletek értékesítésekor kapott eladási árat.
B402. Szolgáltatások ellenértéke
Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat, ha azt nem közvetített szolgáltatásként vagy intézményi ellátási díjként kell elszámolni, ide értve a tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételeket és a díjköteles utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj bevételeket is.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel,
b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj.
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Ezen a rovaton kell elszámolni az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közvetített szolgáltatások továbbértékesítése során kapott eladási árat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül.
B404. Tulajdonosi bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételeket,
b) a részesedések után kapott osztalékot, ide értve a kamatozó részvények után kapott kamatot is,
c) a bányajáradékot, és
d) a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételeket, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási árat és a koncessziós díjakat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel,
b) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel,
c) ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel,
d) ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék,
e) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék,
f) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék.
B405. Ellátási díjak
Ezen a rovaton kell elszámolni azokat a bevételeket, amelyek az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából, így különösen a nevelőintézeti, bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díjaiból, a tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítésekből, díjakból származnak.
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót.
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adót.
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek után kapott, illetve az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,
b) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, értékesítésekor - kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett - az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,
c) a tartós részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét, és
d) pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott kamat összegét.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége.
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott, illetve az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,
b) az adott kölcsön, a visszatérítendő támogatás, a váltón alapuló követelések, valamint az éven túli lejáratú lekötött bankbetétetek kivételével a pénzeszközök után kapott kamatot a késedelmi kamat kivételével,
c) a valódi penziós ügyletek és az óvadéki repóügyletek esetén az eszköz vételára és viszonteladási ára közötti különbözetet a viszonteladás megtörténtekor, valamint a kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj összegében elszámolt kamatbevételt,
d) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált nyereségét,
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei.
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett pénzügyi eszközök kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet.
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a nem tartós részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
b) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, értékesítésekor - kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett - az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,
c) a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott bevétel összegét, függetlenül attól, hogy az kamatból, osztalékból vagy árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált bevételt, valamint a nem tartós részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét,
d) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és a kapott eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
e) a vásárolt követelések könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt bevételt, valamint a követelés értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,
f) év közben a valuta készletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált árfolyamnyereséget,
g) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó realizált árfolyamnyereséget.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség,
b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége,
c) ebből: befektetési jegyek bevételei,
d) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége,
e) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége.
B410. Biztosító által fizetett kártérítés
Ezen a rovaton kell elszámolni a káresemények után a biztosítótársaságok által fizetett kártérítéseket.
B411. Egyéb működési bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, így különösen
a) a Kincstárnál az általa vezetett fizetési számlák után felszámított díjakat, ideértve a rendelkezésre tartási díjat is,
b) a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök, és a vállalt kezességek, garanciák díjait,
c) az Európai Unió költségvetéséből teljesített költség-visszatérítéseket, így különösen a Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek visszatérítését, a vámbeszedési költségek megtérítését, a cukorágazati hozzájárulás beszedési költségének megtérítését, valamint az uniós támogatások utólagos megtérítését,
d) a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,
e) a nyelvvizsga kötelezettségi biztosítékot,
f) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét, önrevízió végzését,
g) a foglalkoztatottak, ellátottak által fizetett kártérítéseket,
h) a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételeket (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegeket,
i) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott ellenértéket,
j) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, és
k) a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, valamint a beruházások és a felújítások esetén a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítéseit, a pénztártöbblet.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,
b) ebből: kiadások visszatérítései.
B5. Felhalmozási bevételek
B51. Immateriális javak értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak értékesítéskor kapott eladási árat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár.
B52. Ingatlanok értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítésekor kapott eladási árat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
b) ebből: termőföld-eladás bevételei.
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a gépek, berendezések és felszerelések, a járművek és a tenyészállatok értékesítésekor kapott eladási árat.
B54. Részesedések értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a részesedés - függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök között mutatják ki - értékesítésekor kapott eladási árat, legfeljebb a részesedés a könyv szerinti értékéig.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: privatizációból származó bevétel.
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni a meglévő részesedéshez - függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök között mutatják ki - kapcsolódó tőkekivonásból, tőkeleszállításból származó bevételt.
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányok és más nemzetközi szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Ezen a rovaton kell elszámolni a B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az Európai Unión és külföldi kormányokon, más nemzetközi szervezeteken kívüli más államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.
a) ebből: egyházi jogi személyek,
b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,
c) ebből: egyéb civil szervezetek,
d) ebből: háztartások,
e) ebből: pénzügyi vállalkozások,
f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
h) ebből: egyéb vállalkozások,
i) ebből: külföldi szervezetek, személyek.
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, és
b) az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányok és más nemzetközi szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Ezen a rovaton kell elszámolni a B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az Európai Unión és külföldi kormányokon, más nemzetközi szervezeteken kívüli más államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.
a) ebből: egyházi jogi személyek,
b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,
c) ebből: egyéb civil szervezetek,
d) ebből: háztartások,
e) ebből: pénzügyi vállalkozások,
f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
h) ebből: egyéb vállalkozások,
i) ebből: külföldi szervezetek, személyek.
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, és
b) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B8. Finanszírozási bevételek
B81. Belföldi finanszírozás bevételei
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldről felvett hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó bevételeket.
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Ezen a rovaton kell elszámolni a folyószámla-, rulírozó- és a munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó bevételeket.
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a költségvetési éven belülre belföldről felvett hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó bevételeket a likviditási célú hitelek, kölcsönök kivételével, és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök átadásakor kapott eladási árat.
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kimutatott értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: befektetési jegyek,
b) ebből: kárpótlási jegyek.
B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön - a kibocsátással megegyező költségvetési évben történő lejárattal - kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és - a lejárat évétől függetlenül - a kincstárjegyek kibocsátásakor kapott eladási árat, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok esetén azok névértékéig.
B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.
B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön - a kibocsátást követő költségvetési években történő lejárattal - kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásakor kapott eladási árat azok névértékéig.
B813. Maradvány igénybevétele
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év költségvetési maradványának a kiadások teljesítésére történő felhasználását.
B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év vállalkozási maradványának a kiadások teljesítésére történő felhasználását.
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerint biztosított megelőlegezéseket.
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerinti megelőlegezések befolyó törlesztését.
B816. Központi, irányító szervi támogatás
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) pontja szerinti központi, irányító szervi támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás beérkezését.
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése
Ezen a rovaton kell elszámolni a lekötött bankbetétek megszüntetését.
B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont ba)-bb) pontjában foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit.
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei
B8191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit.
B8192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtásával megegyező költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit.
B82. Külföldi finanszírozás bevételei
B821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.
B822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.
B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásakor kapott eladási árat azok névértékéig.
B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felvett hitelekből, kölcsönökből befolyó bevételeket.
B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi pénzintézetektől felvett hitelekből, kölcsönökből befolyó bevételeket.
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és a kamatok között el nem számolt bevételeit, így
a) a mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem minősülő származékos ügyleteknek a zárás időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti - nyereségjellegű - különbözet teljes összegét, és
b)
c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat.
B84. Váltóbevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni a 43. § (10) bekezdése szerinti, a váltó kibocsátásával együtt nyilvántartásba vett bevételt.
II. KÖTELEZŐ MEGBONTÁS
1. Ha e melléklet így rendeli, az államháztartáson belüli bevételeket, kiadásokat a következő bontásban kell bemutatni:
a) ebből: központi költségvetési szervek,
b) ebből: központi kezelésű előirányzatok,
c) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása,
d) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok,
e) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,
f) ebből: elkülönített állami pénzalapok,
g) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik,
h) ebből: társulások és költségvetési szerveik,
i) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik,
j) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik.
2. Ha e melléklet így rendeli, az államháztartáson kívüli bevételeket, kiadásokat a következő bontásban kell bemutatni:
a) ebből: egyházi jogi személyek,
b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,
c) ebből: egyéb civil szervezetek,
d) ebből: háztartások,
e) ebből: pénzügyi vállalkozások,
f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
h) ebből: egyéb vállalkozások,
i) ebből: Európai Unió,
j) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek,
k) ebből: egyéb külföldiek.

16. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Egységes számlatükör
1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
11. Immateriális javak
111. Vagyoni értékű jogok
112. Szellemi termékek
116. Immateriális javak értékhelyesbítése
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1181. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1182. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
1191. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
1192. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
12-15. Tárgyi eszközök
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
121. Ingatlanok
122. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
126. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése
128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
129. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
13. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
131. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
132
136. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
138. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
139. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
14. Tenyészállatok
141. Tenyészállatok
146. Tenyészállatok értékhelyesbítése
148. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
149. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
15. Beruházások, felújítások
151. Befejezetlen beruházások
152. Befejezetlen felújítások
158. Beruházások terven felüli értékcsökkenése
16-17. Befektetett pénzügyi eszközök
16. Tartós részesedések
161. Tartós részesedések jegybankban
162. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
1621. Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
1622. Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban
163. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
1631. Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban
1632. Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban
164. Tartós részesedések társulásban
165. Egyéb tartós részesedések
1651. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban
1652. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben
1653. Más egyéb tartós részesedések
166. Tartós részesedések értékhelyesbítése
1661. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
16611. Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
16612. Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
1662. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
16621. Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
16622. Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése
168. Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása
1681. Tartós részesedések jegybankban értékvesztése és visszaírása
1682. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
16821. Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
16822. Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
1683. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
16831. Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
16832. Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása
1684. Tartós részesedések társulásban értékvesztése és visszaírása
1685. Egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása
16851. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztése és visszaírása
16852. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztése és visszaírása
16853. Más egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása
17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
171. Államkötvények
172. Helyi önkormányzatok kötvényei
173. Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
178. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
1781. Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása
1782. Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása
1783. Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
18. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
181. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak
182. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok
183. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek
184. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok
185. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
186. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
1861. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak értékhelyesbítése
1862. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékhelyesbítése
1863. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
1864. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok értékhelyesbítése
1865. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések értékhelyesbítése
187. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése és annak visszaírása
188. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1881. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1882. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1883. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1884. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
189. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti értékcsökkenése
1891. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
1892. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
1893. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
1894. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
21-23. készletek
21. Vásárolt készletek
211. Anyagok
212. Áruk
218. Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása
22. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek
221. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
222. Egyéb készletek
228. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása
2281. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek értékvesztése és annak visszaírása
2282. Egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása
23. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok
231. Befejezetlen termelés, félkész termékek
232. Késztermékek
233. Növendék-, hízó és egyéb állatok
238. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszaírása
2381. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek értékvesztése és annak visszaírása
2382. Növendék-, hízó és egyéb állatok értékvesztése és annak visszaírása
24. Értékpapírok
241. Nem tartós részesedések
242. Kárpótlási jegyek
243. Kincstárjegyek
244. Államkötvények
245. Helyi önkormányzatok kötvényei
246. Befektetési jegyek
247. Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
248. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
2481. Nem tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása
2482. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
24821. Kárpótlási jegyek értékvesztése és annak visszaírása
24822. Kincstárjegyek értékvesztése és annak visszaírása
24823. Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása
24824. Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása
24825. Befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása
24826. Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások
31-33. Pénzeszközök
31. Lekötött bankbetétek
311. Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek
3111. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
3112. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
312. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek
3121. Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek
3122. Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
318. Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
3181. Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
31811. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
31812. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
3182. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
31821. Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
31822. Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása
32. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
321. Forintpénztár
322. Valutapénztár
323. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök
33. Forintszámlák és devizaszámlák
331. Forintszámlák
3311. Kincstáron kívüli forintszámlák
3312. Kincstárban vezetett forintszámlák
3318. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása
332. Devizaszámlák
3321. Kincstáron kívüli devizaszámlák
3322. Kincstárban vezetett devizaszámlák
3328. Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása
35. Követelések
351. Költségvetési évben esedékes követelések
3511. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
3512. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
3513. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
3514. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
3515. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
3516. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
3517. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
3518. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
352. Költségvetési évet követően esedékes követelések
3521. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
3522. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
3523. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
3524. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
3525. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
3526. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
3527. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
3528. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
358. Követelések értékvesztése és annak visszaírása
3581. Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35811. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35812. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3582. Követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35821. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35822. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3583. Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35831. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása
35832. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3584. Követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
35841. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
35842. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
3585. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
35851. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
35852. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
3586. Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása
35861. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása
35862. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása
36. Sajátos elszámolások
361. Pénzeszközök átvezetési számla
363. Azonosítás alatt álló tételek
364. Általános forgalmi adó elszámolása
3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
36412. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
36414. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
3642. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
36422. Más fizetendő általános forgalmi adó
365. Követelés jellegű sajátos elszámolások
3651. Adott előlegek
36511. Immateriális javakra adott előlegek
36512. Beruházásokra, felújításokra adott előlegek
36513. Készletekre adott előlegek
36514. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
36515. Foglalkoztatottaknak adott előlegek
36516. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
36518. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365181. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365182. Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365183. Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365184. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365185. Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
365186. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása
3652. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3653. Más által beszedett bevételek elszámolása
3654. Forgótőke elszámolása
3655. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása
3657. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
3658. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök
36581. Alapítás során átadott pénzeszközök
36582. Alapítás során átadott más eszközök
36583. Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök
36584. Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök
3659. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
3661. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
3662. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3671. Kapott előlegek
36711. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések
367111.
367112.
367113.
36712. Egyéb kapott előlegek
3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
3674. Forgótőke elszámolása (Kincstár)
3675. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
36751. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
36752. Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások
36753. Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások
3676. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása
3677. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
3678. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
3679. Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
36791. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
36792. Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek
37. Aktív időbeli elhatárolások
371. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
372. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
373. Halasztott ráfordítások
4. Források
41. Saját tőke
411. Nemzeti vagyon induláskori értéke
412. Nemzeti vagyon változása
413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
4131. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása
4132. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása
4133. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
414. Felhalmozott eredmény
415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
416. Mérleg szerinti eredmény
42. Kötelezettségek
421. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
4211. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
4212. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
4213. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4214. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
4215. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
4216. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
4217. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
4218. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
4219. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
422. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
4221. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
4222. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
4223. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4224. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
4225. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
4226. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
4227. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
4228. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
4229. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
43. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
44. Passzív időbeli elhatárolások
441. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
442. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
443. Halasztott eredményszemléletű bevételek
49. Évi mérlegszámlák
491. Nyitómérleg számla
492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása
493. Zárómérleg számla
494. Árfolyam-különbözet elszámolási számla
495. Mérlegrendezési számla
5. Költségnemek
51. Anyagköltség
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
53. Bérköltség
54. Személyi jellegű egyéb kifizetések
55. Bérjárulékok
56. Értékcsökkenési leírás
57. Aktivált saját teljesítmények értéke
571. Saját termelésű készletek állományváltozása
572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
59. Költségnem átvezetési számla
591. Költségnem átvezetési számla
6. Általános költségek
61-66.
69. Általános költségek átvezetési számla
691. Általános költségek átvezetési számla
7. Szakfeladatok költségei
8. Elszámolt költségek és ráfordítások
81. Anyagjellegű ráfordítások
811. Anyagköltség
812. Igénybe vett szolgáltatások értéke
813. Eladott áruk beszerzési értéke
814. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
82. Személyi jellegű ráfordítások
821. Bérköltség
822. Személyi jellegű egyéb kifizetések
823. Bérjárulékok
83. Értékcsökkenési leírás
84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
841 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
842. Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök könyv szerinti értéke
843. Különféle egyéb ráfordítások
8431. Anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete
8432. Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések
8433. Más okból behajthatatlanként leírt követelések
8434. Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8435. Más különféle egyéb ráfordítások
85. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
851. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
8511. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke ráfordításjellegű különbözete
8512. Megszűnt tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke ráfordításjellegű különbözete
8513. Térítés nélkül átadott tartós részesedések
8514. Egyéb részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
852. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
8521. Térítés nélkül átadott befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok
8522. Egyéb befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
853. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
854. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása
855. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
8551. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
8552. Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
8553. Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai
86.
9. Eredményszemléletű bevételek
91. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei
911. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
912. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
913. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK
921. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
922. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
923. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
924. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
9241. Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
9242. Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök
9243. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök
9244. Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
93. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI
931. Kapott (járó) osztalék és részesedés
932. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
9321. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke nyereségjellegű különbözete
9322. Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke nyereségjellegű különbözete
9323. Térítés nélkül átvett tartós részesedések
9324. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt tartós részesedések
9325. Más részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
933. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
9331. Térítés nélkül átvett befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok
9332. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok
9333. Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
934. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
935. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
9351. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
9352. Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
9353. Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei
94.
0. Nyilvántartási számlák
01. Befektetett eszközök
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
012. Bérbe vett befektetett eszközök
013. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
02. Készletek
021. Bérbe vett készletek
022. Letétbe, bizományba átvett készletek
023. Intervenciós készletek
03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések
031. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések
032. Egyéb függő követelések
033. Biztos (jövőbeni) követelések
04. Függő kötelezettségek
041. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
042. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
043. El nem ismert tartozások
044. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
045. Egyéb függő kötelezettségek
05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés
051. Személyi juttatások
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
051101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata
0511012. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre
0511013. Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése
051102. Normatív jutalmak
0511021. Normatív jutalmak előirányzata
0511022. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatívjutalmakra
0511023. Normatív jutalmak teljesítése
051103. Céljuttatás, projektprémium
0511031. Céljuttatás, projektprémium előirányzata
0511032. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra
0511033. Céljuttatás, projektprémium teljesítése
051104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
0511041. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata
0511042. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra
0511043. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése
051105. Végkielégítés
0511051. Végkielégítés előirányzata
0511052. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre
0511053. Végkielégítés teljesítése
051106. Jubileumi jutalom
0511061. Jubileumi jutalom előirányzata
0511062. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra
0511063. Jubileumi jutalom teljesítése
051107. Béren kívüli juttatások
0511071. Béren kívüli juttatások előirányzata
0511072. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra
0511073. Béren kívüli juttatások teljesítése
051108. Ruházati költségtérítés
0511081. Ruházati költségtérítés előirányzata
0511082. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati költségtérítésre
0511083. Ruházati költségtérítés teljesítése
051109. Közlekedési költségtérítés
0511091. Közlekedési költségtérítés előirányzata
0511092. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre
0511093. Közlekedési költségtérítés teljesítése
051110. Egyéb költségtérítések
0511101. Egyéb költségtérítések előirányzata
0511102. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre
0511103. Egyéb költségtérítések teljesítése
051111. Lakhatási támogatások
0511111. Lakhatási támogatások előirányzata
0511112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási támogatásokra
0511113. Lakhatási támogatások teljesítése
051112. Szociális támogatások
0511121. Szociális támogatások előirányzata
0511122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra
0511123. Szociális támogatások teljesítése
051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata
0511132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira
0511133. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése
0512. Külső személyi juttatások
05121. Választott tisztségviselők juttatásai
051211. Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata
051212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott tisztségviselők juttatásaira
051213. Választott tisztségviselők juttatásai teljesítése
05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata
051222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra
051223. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése
05123. Egyéb külső személyi juttatások
051231. Egyéb külső személyi juttatások előirányzata
051232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra
051233. Egyéb külső személyi juttatások teljesítése
052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
0522. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra
0523. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése
053. Dologi kiadások
0531. Készletbeszerzés
05311. Szakmai anyagok beszerzése
053111. Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
053112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére
053113. Szakmai anyagok beszerzése teljesítése
05312. Üzemeltetési anyagok beszerzése
053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata
053122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére
053123. Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése
05313. Árubeszerzés
053131. Árubeszerzés előirányzata
053132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre
053133. Árubeszerzés teljesítése
0532. Kommunikációs szolgáltatások
05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele
053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata
053212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai szolgáltatások igénybevételére
053213. Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése
05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata
053222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs szolgáltatásokra
053223. Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése
0533. Szolgáltatási kiadások
05331. Közüzemi díjak
053311. Közüzemi díjak előirányzata
053312. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra
053313. Közüzemi díjak teljesítése
05332. Vásárolt élelmezés
053321. Vásárolt élelmezés előirányzata
053322. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre
053323. Vásárolt élelmezés teljesítése
05333. Bérleti és lízing díjak
053331. Bérleti és lízing díjak előirányzata
053332. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing díjakra
053333. Bérleti és lízing díjak teljesítése
05334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata
053342. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra
053343. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése
05335. Közvetített szolgáltatások
053351. Közvetített szolgáltatások előirányzata
053352. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra
053353. Közvetített szolgáltatások teljesítése
05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata
053362. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra
053363. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése
05337. Egyéb szolgáltatások
053371. Egyéb szolgáltatások előirányzata
053372. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra
053373. Egyéb szolgáltatások teljesítése
0534. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
05341. Kiküldetések kiadásai
053411. Kiküldetések kiadásai előirányzata
053412. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira
053413. Kiküldetések kiadásai teljesítése
05342. Reklám- és propagandakiadások
053421. Reklám- és propagandakiadások előirányzata
053422. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra
053423. Reklám- és propagandakiadások teljesítése
0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
05351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
053511. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
053512. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra
053513. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
05352. Fizetendő általános forgalmi adó
053521. Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata
053522. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra
053523. Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése
05353. Kamatkiadások
053531. Kamatkiadások előirányzata
053532. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra
053533. Kamatkiadások teljesítése
05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata
053542. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira
053543. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése
05355. Egyéb dologi kiadások
053551. Egyéb dologi kiadások előirányzata
053552. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra
053553. Egyéb dologi kiadások teljesítése
054. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0541. Társadalombiztosítási ellátások
05411. Társadalombiztosítási ellátások előirányzata
05412. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség társadalombiztosítási ellátásokra
05413. Társadalombiztosítási ellátások teljesítése
0542. Családi támogatások
05421. Családi támogatások előirányzata
05422. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség családi támogatásokra
05423. Családi támogatások teljesítése
0543. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések előirányzata
05432. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzbeli kárpótlásokra, kártérítésekre
05433. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések teljesítése
0544. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
05441. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások előirányzata
05442. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátásokra
05443. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások teljesítése
0545. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások előirányzata
05452. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokra
05453. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások teljesítése
0546. Lakhatással kapcsolatos ellátások
05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata
05462. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatással kapcsolatos ellátásokra
05463. Lakhatással kapcsolatos ellátások teljesítése
0547. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata
05472. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaira
05473. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése
0548. Egyéb nem intézményi ellátások
05481. Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata
05482. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem intézményi ellátásokra
05483. Egyéb nem intézményi ellátások teljesítése
055. Egyéb működési célú kiadások
05501. Nemzetközi kötelezettségek
055011. Nemzetközi kötelezettségek előirányzata
055012. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nemzetközi kötelezettségekre
055013. Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
05502. Elvonások és befizetések
055021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
0550211. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata
0550212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra
0550213. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése
055022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
0550221. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata
0550222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetéseire
0550223. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése
055023. Egyéb elvonások, befizetések
0550231. Egyéb elvonások, befizetések előirányzata
0550232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonásokra, befizetésekre
0550233. Egyéb elvonások, befizetések teljesítése
05503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
055031. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre előirányzata
055032. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson belülre
055033. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre teljesítése
05504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
055041. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata
055042. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülre
055043. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre teljesítése
05505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata
055052. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
055053. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre teljesítése
05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata
055062. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson belülre
055063. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése
05507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
055071. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata
055072. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson kívülre
055073. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése
05508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata
055082. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre
055083. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre teljesítése
05509. Árkiegészítések, ártámogatások
055091. Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata
055092. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árkiegészítésekre, ártámogatásokra
055093. Árkiegészítések, ártámogatások teljesítése
05510. Kamattámogatások
055101. Kamattámogatások előirányzata
055102. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamattámogatásokra
055103. Kamattámogatások teljesítése
05511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak
055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata
055112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
055113. Működési célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése
05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata
055122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre
055123. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése
05513. Tartalékok
055131. Tartalékok előirányzata
056. Beruházások
0561. Immateriális javak beszerzése, létesítése
05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata
05612. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére
05613. Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése
0562. Ingatlanok beszerzése, létesítése
05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata
05622. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére
05623. Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése
0563. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata
05632. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére
05633. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése
0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata
05642. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére
05643. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése
0565. Részesedések beszerzése
05651. Részesedések beszerzése előirányzata
05652. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére
05653. Részesedések beszerzése teljesítése
0566. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata
05662. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra
05663. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése
0567. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
05672. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra
05673. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
057. Felújítások
0571. Ingatlanok felújítása
05711. Ingatlanok felújítása előirányzata
05712. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására
05713. Ingatlanok felújítása teljesítése
0572. Informatikai eszközök felújítása
05721. Informatikai eszközök felújítása előirányzata
05722. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök felújítására
05723. Informatikai eszközök felújítása teljesítése
0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata
05732. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására
05733. Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése
0574. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
05742. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra
05743. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
058. Egyéb felhalmozási célú kiadások
0581. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
05811. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre előirányzata
05812. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson belülre
05813. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre teljesítése
0582. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
05821. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata
05822. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülre
05823. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre teljesítése
0583. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
05831. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata
05832. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
05833. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre teljesítése
0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata
05842. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson belülre
05843. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése
0585. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
05851. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata
05852. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson kívülre
05853. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése
0586. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
05861. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata
05862. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre
05863. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre teljesítése
0587. Lakástámogatás
05871. Lakástámogatás előirányzata
05872. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakástámogatásra
05873. Lakástámogatás teljesítése
0588. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak
05881. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata
05882. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
05883. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése
0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata
05892. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson kívülre
05893. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése
059. Finanszírozási kiadások
0591. Belföldi finanszírozás kiadásai
05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata
0591112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0591113. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése
059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata
0591122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0591123. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése
059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata
0591132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0591133. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése
05912. Belföldi értékpapírok kiadásai
059121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
0591212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására
0591213. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
059122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
0591222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlására
0591223. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
059123. Kincstárjegyek beváltása
0591231. Kincstárjegyek beváltása előirányzata
0591232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kincstárjegyek beváltására
0591233. Kincstárjegyek beváltása teljesítése
059124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
0591241. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata
0591242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
0591243. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése
059125. Belföldi kötvények beváltása
0591251. Belföldi kötvények beváltása előirányzata
0591252. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség belföldi kötvények beváltására
0591253. Belföldi kötvények beváltása teljesítése
059126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
0591261. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata
0591262. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
0591263. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése
05913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
059131. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata
059132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítására
059133. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása teljesítése
05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
059141. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata
059142. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
059143. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése
05915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata
059152. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányító szervi támogatás folyósítására
059153. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése
05916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
059161. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata
059163. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése
05917. Pénzügyi lízing kiadásai
059171. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata
059172. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing kiadásaira
059173. Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése
05918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai előirányzata
059182. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásaira
059183. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai teljesítése
05919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
059191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
0591911. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata
0591912. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira
0591913. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése
059192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai
0591921. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata
0591922. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira
0591923. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése
0592. Külföldi finanszírozás kiadásai
05921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
059212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlására
059213. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
05922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata
059222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlására
059223. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
05923. Külföldi értékpapírok beváltása
059231. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata
059232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi értékpapírok beváltására
059233. Külföldi értékpapírok beváltása teljesítése
05924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
059241. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek előirányzata
059242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
059243. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek teljesítése
05925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
059251. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek előirányzata
059252. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
059253. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek teljesítése
0593. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
05931. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata
05932. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásaira
05933. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai teljesítése
0594. Váltókiadások
05941. Váltókiadások előirányzata
05942. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség váltókiadásokra
05943. Váltókiadások teljesítése
09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés
091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0911. Önkormányzatok működési támogatásai
09111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata
091112. Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogatására
091113. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése
09112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata
091122. Követelés települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására
091123. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése
09113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata
091132. Követelés települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására
091133. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése
09114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata
091142. Követelés települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására
091143. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése
09115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata
091152. Követelés működési célú költségvetési támogatásokra és kiegészítő támogatásokra
091153. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése
09116. Elszámolásból származó bevételek
091161. Elszámolásból származó bevételek előirányzata
091162. Követelés elszámolásból származó bevételekre
091163. Elszámolásból származó bevételek teljesítése
0912. Elvonások és befizetések bevételei
09121. Elvonások és befizetések bevételei előirányzata
09122. Követelés elvonások és befizetések bevételeire
09123. Elvonások és befizetések bevételei teljesítése
0913. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata
09132. Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson belülről
09133. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről teljesítése
0914. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata
09142. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
09143. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről teljesítése
0915. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata
09152. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére államháztartáson belülről
09153. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről teljesítése
0916. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata
09162. Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
09163. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése
092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0921. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata
09212. Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásokra
09213. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése
0922. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata
09222. Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson belülről
09223. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről teljesítése
0923. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata
09232. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
09233. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről teljesítése
0924. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata
09242. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére államháztartáson belülről
09243. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről teljesítése
0925. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata
09252. Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
09253. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése
093. Közhatalmi bevételek
0931. Jövedelemadók
09311. Magánszemélyek jövedelemadói
093111. Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata
093112. Követelés magánszemélyek jövedelemadóira
093113. Magánszemélyek jövedelemadói teljesítése
09312. Társaságok jövedelemadói
093121. Társaságok jövedelemadói előirányzata
093122. Követelés társaságok jövedelemadóira
093123. Társaságok jövedelemadói teljesítése
0932. Szociális hozzájárulási adó és járulékok
09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata
09322. Követelés szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
09323. Szociális hozzájárulási adó és járulékok teljesítése
0933. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata
09332. Követelés bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
09333. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók teljesítése
0934. Vagyoni típusú adók
09341. Vagyoni típusú adók előirányzata
09342. Követelés vagyoni típusú adókra
09343. Vagyoni típusú adók teljesítése
0935. Termékek és szolgáltatások adói
09351. Értékesítési és forgalmi adók
093511. Értékesítési és forgalmi adók előirányzata
093512. Követelés értékesítési és forgalmi adókra
093513. Értékesítési és forgalmi adók teljesítése
09352. Fogyasztási adók
093521. Fogyasztási adók előirányzata
093522. Követelés fogyasztási adókra
093523. Fogyasztási adók teljesítése
09353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata
093532. Követelés pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adókra
093533. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók teljesítése
09354. Gépjárműadók
093541. Gépjárműadók előirányzata
093542. Követelés gépjárműadókra
093543. Gépjárműadók teljesítése
09355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
093552. Követelés egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókra
093553. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók teljesítése
0936. Egyéb közhatalmi bevételek
09361. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata
09362. Követelés egyéb közhatalmi bevételekre
09363. Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése
094. Működési bevételek
09401. Készletértékesítés ellenértéke
094011. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata
094012. Követelés készletértékesítés ellenértékére
094013. Készletértékesítés ellenértéke teljesítése
09402. Szolgáltatások ellenértéke
094021. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata
094022. Követelés szolgáltatások ellenértékére
094023. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése
09403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata
094032. Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére
094033. Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése
09404. Tulajdonosi bevételek
094041. Tulajdonosi bevételek előirányzata
094042. Követelés tulajdonosi bevételekre
094043. Tulajdonosi bevételek teljesítése
09405. Ellátási díjak
094051. Ellátási díjak előirányzata
094052. Követelés ellátási díjakra
094053. Ellátási díjak teljesítése
09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata
094062. Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra
094063. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése
09407. Általános forgalmi adó visszatérítése
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata
094072. Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére
094073. Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése
09408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
094081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
0940811. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata
0940812. Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre
0940813. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése
094082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
0940821. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata
0940822. Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre
0940823. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése
09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
094091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei
0940911. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata
0940912. Követelés részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeire
0940913. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei teljesítése
094092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei
0940921. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata
0940922. Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
0940923. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése
09410. Biztosító által fizetett kártérítés
094101. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata
094102. Követelés biztosító által fizetett kártérítésre
094103. Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése
09411. Egyéb működési bevételek
094111. Egyéb működési bevételek előirányzata
094112. Követelés egyéb működési bevételekre
094113. Egyéb működési bevételek teljesítése
095. Felhalmozási bevételek
0951. Immateriális javak értékesítése
09511. Immateriális javak értékesítése előirányzata
09512. Követelés immateriális javak értékesítéséből
09513. Immateriális javak értékesítése teljesítése
0952. Ingatlanok értékesítése
09521. Ingatlanok értékesítése előirányzata
09522. Követelés ingatlanok értékesítéséből
09523. Ingatlanok értékesítése teljesítése
0953. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata
09532. Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből
09533. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése
0954. Részesedések értékesítése
09541. Részesedések értékesítése előirányzata
09542. Követelés részesedések értékesítéséből
09543. Részesedések értékesítése teljesítése
0955. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata
09552. Követelés részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
09553. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése
096. Működési célú átvett pénzeszközök
0961. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata
09612. Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson kívülről
09613. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
0962. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata
09622. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól
09623. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése
0963. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
09631. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata
09632. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
09633. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől teljesítése
0964. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata
09642. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
09643. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése
0965. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata
09652. Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre
09653. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése
097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0971. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata
09712. Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson kívülről
09713. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
0972. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata
09722. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól
09723. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése
0973. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
09731. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata
09732. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
09733. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől teljesítése
0974. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata
09742. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
09743. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése
0975. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata
09752. Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre
09753. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése
098. Finanszírozási bevételek
0981. Belföldi finanszírozás bevételei
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata
0981112. Követelés hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
0981113. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése pénzügyi vállalkozástól
098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata
0981122. Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
0981123. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése
098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata
0981132. Követelés rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól
0981133. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése
09812. Belföldi értékpapírok bevételei
098121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
0981212. Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0981213. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése
098122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
0981221. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
0981222. Követelés éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásából
0981223. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
098123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
0981232. Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0981233. Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése teljesítése
098124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
0981241. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
0981242. Követelés éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásból
0981243. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
09813. Maradvány igénybevétele
098131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata
0981312. Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére
0981313. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése
098132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata
0981322. Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételére
0981323. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése
09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
098141. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata
098142. Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre
098143. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése
09815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
098151. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata
098152. Követelés államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
098153. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése teljesítése
09816. Központi, irányító szervi támogatás
098161. Központi, irányító szervi támogatás előirányzata
098162. Követelés központi, irányító szervi támogatásra
098163. Központi, irányító szervi támogatás teljesítése
09817. Lekötött bankbetétek megszüntetése
098171. Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata
098173. Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése
09818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata
098182. Követelés központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeire
098183. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei teljesítése
09819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei
098191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
0981911. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata
0981912. Követelés hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
0981913. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése
098192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
0981921. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata
0981922. Követelés rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
0981923. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése
0982. Külföldi finanszírozás bevételei
09821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
098212. Követelés forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
098213. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése
09822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata
098222. Követelés befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
098223. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése
09823. Külföldi értékpapírok kibocsátása
098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata
098232. Követelés külföldi értékpapírok kibocsátásából
098233. Külföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
09824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
098241. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől előirányzata
098242. Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
098243. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől teljesítése
09825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
098251. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata
098252. Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzintézetektől
098253. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől teljesítése
0983. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
09831. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata
09832. Követelés Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeire
09833. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei teljesítése
0984. Váltóbevételek
09841. Váltóbevételek előirányzata
09842. Követelés váltóbevételekre
09843. Váltóbevételek teljesítése
00. Nyilvántartási ellenszámlák
001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla
002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
0021. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
0023. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
0024. Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 003+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
0031. Alaptevékenység kiadásai ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 0031+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
0032. Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla
(0032+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
0033. Általános kiadások ellenszámla
004. Követelés nyilvántartási ellenszámla
0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla
0042. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla
005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 005+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
0051. Alaptevékenység bevételei ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 0051+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
0052. Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla
(0052+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla

17. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

KÖTELEZŐ EGYEZŐSÉGEK

1. A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból adódóan
a) a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető előirányzataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák és az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti esetek kivételével a 05. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül az előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes kötelezettségek (a 0021 és 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) és a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege,
b) a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege,
c) a K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák esetén az a) és b) pont szerinti szabályokat az előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló számlákra nem kell alkalmazni.
2. A költségvetési számvitelben nyilvántartott és a pénzügyi számvitelben elszámolt követelések azonosságából adódóan, figyelemmel arra, hogy értékvesztést jellegéből adódóan csak az esedékes (és lejárt) követelések után lehet elszámolni
a) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések - 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű - nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes követelések könyvviteli számláinak egyenlegével:
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 091112, 091122, 091132, 091142, 091152, 091162, 09122, 09132, 09142, 09152, 09162. számlák egyenlege
-
a 091113, 091123, 091133, 091143, 091153 091163, 09123, 09133, 09143, 09153, 09163. számlák egyenlege

=

3511. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09212, 09222, 09232, 09242, 09252. számlák egyenlege
-
a 09213, 09223, 09233, 09243, 09253. számlák egyenlege

=

3512. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112, 093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege
-
a 093113, 093123, 09323, 09333, 09343, 093513, 093523, 093533, 093543, 093553, 09363. számlák egyenlege

=

3513. könyvviteli számla egyenlege
-
35811. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 0940812, 0940822, 0940912, 0940922, 094102, 094112. számlák egyenlege
-
a 094013, 094023, 094033, 094043, 094053, 094063, 094073, 0940813, 0940823, 0940913, 0940923, 094103, 094113. számlák egyenlege

=

3514. könyvviteli számla egyenlege
-
35821. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512, 09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege
-
a 09513, 09523, 09533, 09543, 09553. számlák egyenlege

=

3515. könyvviteli számla egyenlege
-
35831. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09612, 09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege
-
a 09613, 09623, 09633, 09643, 09653. számlák egyenlege

=

3516. könyvviteli számla egyenlege
-
35841. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09712, 09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege
-
a 09713, 09723, 09733, 09743, 09753. számlák egyenlege

=

3517. könyvviteli számla egyenlege
-
35851. könyvviteli számla egyenlege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981112, 0981122, 0981132, 0981212, 0981222, 0981232, 0981242, 0981312, 0981322, 098142, 098152, 098162, 098182, 0981912, 0981922, 098212, 098222, 098232, 098242, 098252, 09832, 09842. számlák
egyenlege
-
a 0981113, 0981123, 0981133, 0981213, 0981223, 0981233, 0981243, 0981313, 0981323, 098143, 098153, 098163, 098183, 0981913, 0981923, 098213, 098223, 098233, 098243, 098253, 09833, 09843. számlák egyenlege

=

3518. könyvviteli számla egyenlege
-
35861. könyvviteli számla egyenlege

b) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes követelések - 0042. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű - nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes követelések könyvviteli számláinak (352.) egyenlegével:
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09122, 09132, 09142, 09162. számlák egyenlege=3521. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09222, 09232, 09252. számlák egyenlege=3522. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112, 093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege=3523. könyvviteli számla egyenlege 35812. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 0940812, 0940822, 0940912, 0940922, 094102, 094112. számlák egyenlege=3524. könyvviteli számla egyenlege 35822. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512, 09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege=3525. könyvviteli számla egyenlege 35832. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09612, 09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege=3526. könyvviteli számla egyenlege
-
35842. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09712, 09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege

=

3527. könyvviteli számla egyenlege
-
35852. könyvviteli számla egyenlege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981232, 098152, 098182, 0981922, 098222. számlák egyenlege

=

3528. könyvviteli számla egyenlege
-
35862. könyvviteli számla egyenlege

c) a mérlegben az "- ebből:" alábontásként szereplő követelés sorok összegének meg kell egyeznie a 09. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott követelések összegével:
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09142. számla egyenlege
-
a 09143. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09232. számla egyenlege
-
a 09233. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112. és 093122. számla egyenlege
-
a 093113. és 093123. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09322. számla egyenlege
-
a 09323. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09332. számla egyenlege
-
a 09333. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09342. számla egyenlege
-
a 09343. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093512, 093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege
-
a 093513, 093523, 093533, 093543, 093553. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09362. számla egyenlege
-
a 09363. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032. számla egyenlege
-
a 094013, 094023, 094033. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094042. számla egyenlege
-
a 094043. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094052. számla egyenlege
-
a 094053. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094062. számla egyenlege
-
a 094063. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094072. számla egyenlege
-
a 094073. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0940812. és 0940822. számlák egyenlege
-
a 0940813. és 0940823. számlák egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0940912. és 0940922. számlák egyenlege
-
a 0940913. és 0940923. számlák egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094102. számla egyenlege
-
a 094103. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094112. számla egyenlege
-
a 094113. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512. számla egyenlege
-
a 09513. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09522. számla egyenlege
-
a 09523. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09532. számla egyenlege
-
a 09533. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09542. számla egyenlege
-
a 09543. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09552. számla egyenlege
-
a 09553. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09622. számla egyenlege
-
a 09623. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09632. számla egyenlege
-
a 09633. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09642. számla egyenlege
-
a 09643. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09722. számla egyenlege
-
a 09723. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09732. számla egyenlege
-
a 09733. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09742. számla egyenlege
-
a 09743. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981212. számla egyenlege
-
a 0981213. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981232. számla egyenlege
-
a 0981233. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098152. számla egyenlege
-
a 098153. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981912. számla egyenlege
-
a 0981913. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981922. számla egyenlege
-
a 0981923. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098212. számla egyenlege
-
a 098213. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből" sor összege

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098222. számla egyenlege
-
a 098223. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09142. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09232. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112. és 093122. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09322. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09332. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09342. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093512, 093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09362. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094042. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094052. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094062. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra" sor összege

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094072. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0940812. és 0940822. számlák egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0940912. és 0940922. számlák egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094102. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094112. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09522. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09532. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09542. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09552. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09622. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09632. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09642. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09722. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09732. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09742. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981232. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 098152. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981912. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire" sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 098222. számla egyenlege=a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből" sor összege"
3. A költségvetési számvitelben nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a pénzügyi számvitelben elszámolt kötelezettségek azonosságából adódóan
a) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes, más fizetési kötelezettségek - 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű - nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3- as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes kötelezettségek könyvviteli számláinak egyenlegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0511012,
0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062,
0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112,
0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. számlák egyenlege
-
a 0511013, 0511023, 0511033, 0511043, 0511053,
0511063, 0511073, 0511083, 0511093, 0511103,
0511113, 0511123, 0511133, 051213, 051223,
051233. számlák egyenlege

=

4211. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0522. számla egyenlege
-
a 0523. számla egyenlege

=

4212. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 053112,
053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322,
053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412,
053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. számlák egyenlege
-
a 053113, 053123, 053133, 053213, 053223,
053313, 053323, 053333, 053343, 053353, 053363,
053373, 053413, 053423, 053513, 053523, 053533,
053543, 053553. számlák egyenlege

=

4213. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05412,
05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. számlák egyenlege
-
a 05413, 05423, 05433, 05443, 05453, 05463, 05473,
05483. számlák egyenlege

=

4214. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055012,
0550212,0550222, 0550232, 055032, 055042,
055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 055102,
055112, 055122. számlák egyenlege
-
a 055013, 0550213, 0550223, 0550233, 055033,
055043, 055053, 055063, 055073, 055083, 055093,
055103, 055113, 055123. számlák egyenlege

=

4215. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05612,
05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák egyenlege
-
a 05613, 05623, 05633, 05643, 05653, 05663, 05673. számlák egyenlege

=

4216. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05712,
05722, 05732, 05742. számlák egyenlege
-
a 05713, 05723, 05733, 05743. számlák egyenlege

 

4217. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05812,
05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882,
05892. számlák egyenlege
-
a 05813, 05823, 05833, 05843, 05853, 05863, 05873,
05883, 05893. számlák egyenlege

=

4218. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112,
0591122, 0591132, 0591212, 0591222, 0591232,
0591242, 0591252, 0591262, 059132, 059142,
059152, 059172, 059182, 0591912, 0591922,
059212, 059222, 059232, 059242, 059252, 05932,
05942. számlák egyenlege
-
a 0591113, 0591123, 0591133, 0591213, 0591223,
0591233, 0591243, 0591253, 0591263, 059133,
059143, 059153, 059173, 059183, 0591913,
0591923, 059213, 059223, 059233, 059243, 059253,
05933, 05943. számlák egyenlege

=

4219. könyvviteli számla egyenlege

b) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek - 0024. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű - nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek könyvviteli számláinak (422.) egyenlegével:

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0511012,
0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062,
0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112,
0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. számlák egyenlege

=

4221. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0522. számla egyenlege

=

4222. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 053112,
053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322,
053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412,
053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. számlák egyenlege

=

4223. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05412,
05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. számlák egyenlege

=

4224. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055012,
0550212, 0550222, 0550232, 055032, 055042,
055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 055102,
055112, 055122. számlák egyenlege

=

4225. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05612,
05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák egyenlege

=

4226. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05712,
05722, 05732, 05742. számlák egyenlege

 

4227. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05812,
05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882,
05892. számlák egyenlege

=

4228. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112,
0591252, 0591262, 059142, 059172, 0591912,
059232, 059242, 059252, 05942. számlák egyenlege

=

4229. könyvviteli számla egyenlege

c) a mérlegben az "- ebből:" alábontásként szereplő kötelezettség sorok összegének meg kell egyeznie a 05. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként összegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055052. számla egyenlege
-
a 055053. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055112. számla egyenlege
-
a 055113. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05832. számla egyenlege
-
a 05833. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05882. számla egyenlege
-
a 05883. számla egyenlege

 

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112. számla egyenlege
-
a 0591113. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591132. számla egyenlege
-
a 0591133. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591232. számla egyenlege
-
a 0591233. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591242. számla egyenlege
-
a 0591243. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591262. számla egyenlege
-
a 0591263. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591252. számla egyenlege
-
a 0591253. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059142. számla egyenlege
-
a 059143. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059172. számla egyenlege
-
a 059173. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059232. számla egyenlege
-
a 059233. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059242. számla egyenlege
-
a 059243. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059252. számla egyenlege
-
a 059253. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek" sor összege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05942. számla egyenlege
-
a 05943. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra" sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055052. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre" sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055112. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak" sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05832. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre" sor összege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05882. számla egyenlege a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak" sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak" sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591252. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására" sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591262. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására" sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059142. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére" sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059172. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira" sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059232. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására" sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059242. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek" sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059252. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek" sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05942. számla egyenlege

=

a mérlegben az "- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra" sor összege
4. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható tételek kezeléséből adódóan
a) a 32-33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva az alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 32–33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege
- a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege
+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/- a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki egyenlege

=

32-33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

b) a lekötött bankbetétek nyitó állományát korrigálva az alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 31. számlacsoportban található lekötött bankbetétek záró készletével
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+ a 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege
- a 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/- a 318. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/- a 8551. és 9351. számlák tárgyidőszaki
egyenlege

=

31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

c) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása miatt a 31-33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva az alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 31-33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével
31-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege)
- a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege
+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678., 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma és a 495. számlával szemben könyvelt kivezetéseik

=

31-33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege"

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en