Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal közleménye

az 1996. január 29-től február 6-ig terjedő időszak I., II/1. és II/2. földalapra vonatkozó termőföld árveréseiről

Azzal, hogy az Országgyűlés megalkotta az 1994. évi XXXII. törvényt az 1991. évi XXV. törvény módosításáról, a termőföldárverések hirdetményeinek közzététele módosul, így az új helyzetnek megfelelően a hirdetményeket a jövőben
a) az 1991. évi XXV. törvény 20. §-a szerint (a továbbiakban: az I. földalapra vonatkozóan);
b) az 1991. évi XXV. törvényt módosító 1995. évi LXIII. törvény 1. §-a által az 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdését módosító új (2) bekezdésben foglaltak szerint (a továbbiakban: II/1. földalapra vonatkozóan);
c) az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-a által az 1991. évi XXV. törvény 27. §-át kiegészítő (3) bekezdésben foglaltak szerint (a továbbiakban: II/2. földalapra vonatkozóan) az alábbiak szerint tesszük közzé:
A) Az 1996. január 29-től február 6-ig terjedő időszak
- az I. földalapra vonatkozó - termőföld árveréseiről
A megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok 1996. január 29-től február 6-ig terjedő időszakra eső termőföld árverési hirdetményeit az 1991. évi XXV. törvény 20. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összegű megtérítésének kötelezettségét.
2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat hirdetőtábláján és a szövetkezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthetők.
3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre. Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre, úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra, az egyezség lényét az árverésen be kell jelenteni, ha egyezség nem jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény 22. § (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási áron indul.
4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet és/vagy mezőgazdasági vállalkozást támogató utalványt (banki letéti igazolási) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az árverési előleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.
5. Az árverésen az 1991. évi XXV. törvény 21. §-a alapján az őt megillető kárpótlási jegyekkel (utalvánnyal) és banki letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt,
a) akinek az elvett termőföldje a gazdálkodó szervezet tulajdonában vagy használatában van;
b) aki a termőföldet árverező szövetkezetnek 1991. január 1-jén és az árverés időpontjában is tagja, illetőleg az árverés időpontjában azért nem tagja, mert tagsági viszonya az Ámt. (1992. évi II. törvény) hatálybalépését követően kiválással, a szövetkezet gazdasági társasággá történő átalakulása vagy a szövetkezet megszűnése folytán szűnt meg (ez a módosítás 1993. január 23-án lépett hatályba);
c) akinek 1991. június 1-jén abban a községben, városban volt állandó lakóhelye, ahol az árverező gazdasági szervezet termőföldterülete van.
Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell; a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen való részvételből ki kell zárni.

Figyelmeztetés

Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29. és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján vagy több kárpótlásra jogosult esetén együttesen lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-a (5) bekezdése alapján az árverés vezetője kizárja a további árverésből azt az árverezőt, aki az ajánlat lezárását követően nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési előlegét elveszti. Az elvesztett árverési előleg az államot illeti meg.
A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a termőföld mezőgazdasági hasznosítására (fertőzésmentes és gyommentes állapotban tartásra), és arra, hogy a termőföldet a mezőgazdasági termelésből öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzéstől számított öt éven belül megszegi, a termőföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül, és árverés útján lesz értékesítve.
A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli termőföldre az árverés során elővásárlási jog illeti meg.
A vételi jog alapján szerzett termőföldnek a tulajdonszerzéstől számított három éven belül történő elidegenítéséből származó bevételnek termőföldre fordított értéknövelő beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó adóalapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.
Az árverésen bármely okból meg nem jelenő kárpótlásra jogosult később, a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet; ebből az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.
Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vevő árverező, továbbá az árverésből kizárt személy az árverés lezárását követő három napon belül az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalhoz.
A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt termőföld AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összegű megtérítésére köteles a földel az árverésen eladó részére.
A termőföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy a termőföld értékét növelő meliorációs, öntözési és útépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A gazdálkodó szervezel állal elvégzett számítás helyességét a kárrendezési hivatal ellenőrzi.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülő termőföld új tulajdonosa a földel átadó gazdálkodó szervezet részére köteles megtéríteni az új gazdasági ével előkészítő, szükséges fő gazdasági munkáknak (szántás, talajerő-visszapótlás), a zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem idősebb takarmányvetés) a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.
A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülő földeket, az annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja birtokba.
A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal birtokba adja a termőföldet akkor is, ha a birtokba adás egyéb feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott meg.
Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét, hogy a tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint, hogy e figyelmeztetés az összes termőföld árverési hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veendő.
Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal

A Hajdú-Bihar Megyei Kárrendezési Hivatal termőföld árverési hirdetményeinek közzététele

(4032 Debrecen, Nagyerdei körút 1.)

A Hajdú-Bihar Megyei Kárrendezési Hivatal DEBRECEN városban, a Debreceni Hunyadi Mgtsz által kijelölt termőföldterületre az

árverést kitűzi.

1. Az árverés helye: Debrecen, Kárrendezési Hivatal
2. Az árverés ideje: 1996. február 1., 9 óra.
3. Az árverésre kerülő nagyüzemi tábla:
TelepülésHelyrajzi számTerületMűvelési ágAranykorona értékKorlátozó intézkedés
Debrecen0351/1497508 m2szántó33,94 
Dr. Marádi Mihály s. k.,
mb. hivatalvezető

A Pest Megyei Kárrendezési Hivatal közleménye

(1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.)

A Magyar Közlöny 1995. évi 104/II. számában, a 3. oldalon megjelent, Nagytarcsa községben, a Szilasmenti Mgtsz, Kerespestarcsa által kijelölt termőföldterületre, 1996. január 8-án, 10 órára kitűzött árverés hirdetménye az alábbiak szerint módosul:
A hirdetmény 032/3-ból sora helyesen a következő:
TelepülésHelyrajzi számTerületMűvelési ágAranykorona értékKorlátozó intézkedés
Nagytarcsa032/3-ból1 ha 1786 m2szántó 2,07 
A hirdetmény a 0100/46, 0100/48/2-ből, 0100/50 hrsz.-ú sorok települése: Isaszeg.
A hirdetmény többi része változatlan.
Dr. Sztáray Mihály s. k.,
hivatalvezető

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en