Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában - az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában - kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével - műszaki-biztonsági felülvizsgálatát - a 2/A. §-ban meghatározott kivétellel - 2016. január 1-jétől a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt 3 munkanappal köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az e bekezdésben meghatározott időszakban elvégeztette. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonost az e bekezdésben foglalt igazolás lehetőségéről és az elvégzett felülvizsgálat-bejelentési kötelezettségről.
(3) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles elvégeztetni. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni a felhasználót a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelésének kötelezettségéről.
1/A. § Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az ingatlantulajdonos köteles
a) a felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével - műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,
b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente
elvégeztetni.
2. § (1) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.
(2) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.
(3) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az 1. mellékletben meghatározott tartalommal a felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, és annak egy példányát csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonosnak, felhasználói berendezés esetében az ingatlantulajdonosnak a felhasználó útján, igazolható módon át kell adnia, egy példányát pedig a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató részére 8 napon belül meg kell küldenie. A jegyzőkönyvet az ingatlantulajdonos köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni. A földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a jegyzőkönyvet köteles megőrizni és a beérkezett jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezetni.
(4) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a helyszíni vizsgálat időpontjában fennálló helyzet szakszerű megállapításáért felelős.
(5) Ha a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni, arról az ingatlan tulajdonosát és a felhasználót a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni.
2/A. § (1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével - vagy csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél 2014. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot az ingatlantulajdonos általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes 2015. december 31-ig köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.
(3) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2016. december 31-ig köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.
(4) A társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A társasházban található helyiségekben üzembe helyezett felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a csatlakozóvezetékek esedékes felülvizsgálatával egyidejűleg kell elvégeztetni. A társasházi csatlakozóvezeték felülvizsgálatának megrendelésével egyidejűleg a társasházban található, átalánydíjas felhasználási helyek ingatlantulajdonosai is kötelesek megrendelni a műszaki- biztonsági felülvizsgálatot.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot a társasház általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes a bejelentéstől számított 1 éven belül köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.
(6) Az (1) bekezdésben nem szabályozott esetekben a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv kiállításának napjától számított 1 éven belül köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.
(7) Az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét az 1. melléklet szerinti nyilatkozatával veszi tudomásul vagy vitatja.
(8) Ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét vitatja, a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák kijavítására kötelezés és a javításokkal kapcsolatos mulasztások bejelentésének kezelésére és a mulasztás szankcionálására hatáskörrel rendelkező hatóságot és eljárási rendjét meghatározó jogszabály szerint teszi meg.
(9) E rendelet társasházakra vonatkozó rendelkezéseit a lakásszövetkezetekre vonatkozóan is alkalmazni kell.
3. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
4. § Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a 2012. szeptember 1-je előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével -, vagy csatlakozóvezeték 1/A. § szerinti, első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:
a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,
b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig,
c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2017. december 31-ig,
d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2018. december 31-ig.
4/A. § A 2005. november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház 2015. október 31-ig köteles megrendelni a csatlakozóvezeték 2/A. § (4) bekezdése szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. Amennyiben a társasház a felülvizsgálatról készült, a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a jelen bekezdésben meghatározott határidőig megrendelni az újbóli felülvizsgálatot.
5. §
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez

Felhasználási hely időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat dokumentálásának tartalmi követelményei
JEGYZŐKÖNYV
Ingatlan tulajdonos neve:
Ingatlan tulajdonos elérhetősége:
Telefon: Fax: e-mail:
Felhasználó neve és elérhetősége, ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával:
Név: Telefon: Fax: e-mail:
Felhasználási hely: POD azonosító
Ir. szám: Település: Utca: házszám / hrsz: em. ajtó
Felülvizsgálati osztály:
1. A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték a telekhatár és az épületbe belépés helye között

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

Nincs

Van

Eltérés leírása*
Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

1.Nyomvonal szabályossága      
2.Védőtávolság, biztonsági övezet      
3.Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága      
4.Nyomásszabályozó (állomás)
- kialakítás
- alátámasztás
- korrózióvédelem
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség
- villámvédelem
- oltókészülékek

 

 

 

 

 

 

5.

Gázmérő (állomás - mérőkör - kerülő vezeték)
- kialakítás
- tartozékok
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség

 

 

 

 

 

 

6.

Tartozékok alkalmassága
- záró szerelvények
- védőcsövezés / szaglócsövek
- jelzőtáblázás

 

 

 

 

 

 

7.

Elpárologtató berendezések

 

 

 

 

 

 

8.

Folyadékfázisú szivattyúegység

 

 

 

 

 

 

9.

Folyadékfázisú vezeték bezárható szakaszaiba beépített biztonsági lefúvatók és azok zónái

 

 

 

 

 

 

10.

Korrózióvédelem. Térszint feletti elhelyezésnél a tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége

 

 

 

 

 

 

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

Nincs

Van

Eltérés leírása*
Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

11.Térszint feletti elhelyezés esetén alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége      
12.Fali felállások kialakítása      
13.Épületbe beállás, fali átvezetés kialakítása      
14.Tömörség      
2. A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték épületen belül

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

Nincs

Van

Eltérés leírása*
 Megjegyzések

Meg-
felel

Fel-
tétellel meg-
felel*

Nem felel meg*

1.Nyomvonal szabályossága      
2.Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága      
3.Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek)      
4.Nyomásszabályozó (állomás)
- kialakítás
- alátámasztás
- korrózióvédelem
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség
- villámvédelem
- oltókészülékek

 

 

 

 

 

 

5.

Gázmérő (állomás - mérőkör - kerülő vezeték)
- kialakítás
- védőtávolság
- védőzóna
- tömörség

 

 

 

 

 

 

6.

Tartozékok alkalmassága
- záró szerelvények
- fali átvezetések

 

 

 

 

 

 

7.

Korrózióvédelem. A tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége

 

 

 

 

 

 

8.

Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége

 

 

 

 

 

 

9.

Tömörség

 

 

 

 

 

 

10.

EPH bekötés megfelelősége

 

 

 

 

 

 

3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)
A gázfogyasztó készülék típusa:
A gázfelhasználás módja:

Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése

  

Nincs

Van

Eltérés leírása*
megjegyzések

Megfelel

Feltétellel megfelel*

Nem felel meg*

1.

A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos):
- Gyártási engedély
- Biztonságtechnikai behozatali engedély
- Átalakítási engedély
- Gázfelhasználási technológia bejelentése, hatósági engedélye
- CE-jel

 

 

 

 

 

 

2.

Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség

 

 

 

 

 

 

3.

Biztonsági tartozékok működőképessége

 

 

 

 

 

 

4.

Égéstermék elvezetés szabályossága
Égéstermék elvezető berendezés
- Készülék tartozékként készülékkel együtt tanúsítva
- Készülék tartozékként nem készülékkel együtt tanúsítva
- Szigetelt elvezetés esetén a szigetelés megfelelősége, épsége
- Állékonyságának biztosítottsága tető fölé történt kivezetés esetén
- Rögzítések alkalmassága

 

 

 

 

 

 

5.

Kéményseprő
- ipari közszolgáltató által elvégzett vizsgálatokról készült bizonylat(ok) meglétének ellenőrzése.
Bizonylat(ok)
- keltjének időpontja,
- érvényessége,
- készülék teljesítmény és kémény terhelhetőségének egybevetése

 

 

 

 

 

 

6.

Légellátás biztosítottsága
Összeszellőztetés

 

 

 

 

 

 

7.

Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén
- reteszfeltételek szükségessége,
- megléte,
- működőképessége

 

 

 

 

 

 

8.

A gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontja"

 

 

 

 

 

 

4. Minősítés a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján
  

Az eltérés minősítése

MegnevezésAz időszakos felülvizsgálat megállapításai - Megjegyzések -MegfelelFeltétellel megfelel*Nem felel meg**
Csatlakozóvezeték további üzemeltetésre való alkalmassága    
Fogyasztói vezeték további üzemeltetésre való alkalmassága    
Gázfogyasztó készülékek további üzemeltetésre való alkalmassága    
A felhasználói hely további üzemeltetésre való alkalmassága    
* A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beírni.
** Nem megfelelőség esetén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető indokokat a Megjegyzések rovatba kell beírni.
Az üresen hagyott rovatokat átlósan át kell húzni.
Dátum: ........................ év ..................... hó ....... nap
........................................................................ Időszakos felülvizsgálatot végezte (olvasható név/aláírás)
Gázszerelői Igazolvány száma:
Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata - az alábbi pontok értelemszerű jelölésével
1. "Feltétellel megfelel" megállapítás esetén feltárt hiányosságokat megismertem,
a) azok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodom;
b) azok jogosságát vitatom;
c) azok megszüntetésére vagy jogosságának vitatására 30 nap haladékot kérek.
2. "Nem felel meg" megállapítás esetén a csatlakozóvezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént.
a) A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően - kizárólag a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet.
b) A megállapítás jogosságát vitatom, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően - kizárólag a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet.
Az időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.
Dátum: ........................ év ....... hó .......nap
........................................................................
ingatlan tulajdonosa/felhasználója, olvasható név/aláírás

2. melléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en