Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet

a világörökségi gondnokságról

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) és d) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § r), s) és u) pontja szerinti feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és l) pontja szerinti feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § t) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 13. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A világörökségi gondnokság kiválasztása

1. § (1) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a világörökségi gondnokságot - a (2) és (3) bekezdés alkalmazásával - világörökségi és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 5. § e) pontja szerint a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszínenként a Vötv. 10. §-ában meghatározottak figyelembevételével
a) felkérés útján,
b) pályázat útján vagy
c) új szervezet létrehozásával
jelöli ki.
(1a) A kijelölés módjáról a miniszter dönt.
(2) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti érték, vagy a világörökségi terület teljes egésze országos jelentőségű védett természeti terület, a világörökségi gondnokság kijelöléséhez a természetvédelemért felelős miniszter egyetértése szükséges.
(3) Amennyiben a világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti kijelölés esetén a miniszter kikéri a természetvédelemért felelős miniszter véleményét.
2. § Az 1. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján az a szervezet jelölhető ki világörökségi gondnokságként, amely
a) megfelel a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek és
b) képes ellátni a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat.
3. § (1) Amennyiben a miniszter a világörökségi gondnokságot pályázat útján jelöli ki, a világörökségi gondnokság kijelölésére irányuló pályázaton a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
(2) A pályázati kiírás tartalmazza:
a) a pályázat formai követelményeit,
b) a világörökségi gondnokság által ellátandó tevékenységi kört,
c) a világörökségi terület megnevezését,
d) a világörökségi gondnokság megbízásának a Vötv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével meghatározott időtartamát,
e) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét és módját,
f) a döntési határidőt,
g) az egyes világörökségi területekre vonatkozó egyedi szakmai értékelési szempontokat.
(3) A pályázati kiírást közzé kell tenni a kormányzati portálon. A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati kiírásban úgy kell meghatározni, hogy a pályázat beadására a pályázat közzétételét követően legalább 30 nap álljon rendelkezésre.
(4) A pályázathoz csatolni kell:
a) az 1. mellékletben meghatározott tartalmú adatlapot,
b) ha a pályázó szervezet költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát,
c) ha a pályázó szervezet a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiségű önkormányzati társulás, a társulási megállapodás másolatát,
d) ha a pályázó szervezet egyház, az egyház hatósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot,
e) ha a pályázó szervezet nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vett egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső egyházi szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője által kiadott igazolást a pályázó működési területéről, valamint arról, hogy a pályázó szervezet jogi személyiséggel rendelkezik,
f) ha a pályázó szervezet egyesület, az alapszabály másolatát,
g) ha a pályázó szervezet alapítvány, az alapító okirat másolatát,
h) ha a pályázó szervezet nonprofit gazdasági társaság, a létesítő okirat másolatát, valamint a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
i) ha a pályázó a b)-h) pontban meghatározottaktól eltérő egyéb szervezet - önkormányzat kivételével -, a létesítő okirat másolatát,
j) az adott világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének jellegéhez kötődő, valamint a kiemelkedő egyetemes érték védelmére és a világörökségi érdekek képviseletére irányuló tevékenységekről szóló, a pályázat benyújtását megelőző két évre vonatkozó beszámolót, amennyiben a pályázó szervezet korábban végzett ilyen tevékenységet,
k) a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelésre vonatkozó szakmai koncepciót az adott világörökségi területre vonatkozóan,
l) az f)-h) pontban megjelölt pályázó szervezet esetén hatósági igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása,
m) az f) és g) pontban megjelölt pályázó szervezet esetén a pályázó szervezet nyilatkozatát arról, hogy nem áll felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt,
n) az érintett nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban meghatározott személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
(5) Hiányosan beadott pályázat esetén a pályázó szervezetet nyolc napos határidővel hiánypótlásra kell felhívni.
(6) Ha a pályázó szervezet a pályázat benyújtására meghatározott határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem, vagy nem a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint tesz eleget, a pályázatot a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell elbírálni; amennyiben az nem lehetséges, a pályázatot haladéktalanul el kell utasítani.
(7) A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó szervezet beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.
(8) Sikertelen pályázat esetén a pályázó szervezet részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó szervezet az általa benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül nem veszi át, azt meg kell semmisíteni.
4. § (1)
(2) Amennyiben a pályázattal érintett világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a pályázatokat a természetvédelemért felelős miniszter is véleményezi, és javaslatot tesz a miniszternek a világörökségi gondnokság kijelölésére.
(3) A miniszter a pályázatok tekintetében kikéri a világörökségi testület véleményét, amelyet a világörökségi testület 30 napon belül alakít ki.
5. § (1) A pályázatról - az 1. § (2) bekezdés alkalmazásával - a miniszter dönt, a döntésről írásban értesíti a pályázó szervezeteket, és amennyiben a pályázattal érintett világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a természetvédelemért felelős minisztert, valamint ezzel egyidejűleg gondoskodik a döntés kormányzati portálon történő közzétételéről.
(2) Pályázat útján a miniszter azt a pályázó szervezetet jelöli ki világörökségi gondnokságként, amely
a) a pályázatát az e rendeletben és a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően nyújtotta be, és
b) a pályázati kiírásban közzétett értékelési szempontok alapján a legalkalmasabb a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatok ellátására.
6. § (1) Ha a kijelöléshez szükséges feltételeknek megfelelő pályázatot nem nyújtottak be vagy csak a kijelöléshez szükséges feltételeknek nem megfelelő pályázatot nyújtottak be, a miniszter a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
(2) A pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén a miniszter - a (3) és (4) bekezdés alkalmazásával - az irányítása alá tartozó szerv felkérése útján vagy a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezet létrehozásával jelöli ki a világörökségi gondnokságot.
(3) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti érték vagy a világörökségi terület teljes egésze országos jelentőségű védett természeti terület, a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat ellátó szervezet (2) bekezdés szerinti kijelöléséhez a természetvédelemért felelős miniszter egyetértése szükséges azzal, hogy ebben az esetben a természetvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó szerv is kijelölhető.
(4) Amennyiben a világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat ellátó szervezet (2) bekezdés szerinti kijelölése esetén a miniszter kikéri a természetvédelemért felelős miniszter véleményét.
7. § (1) A miniszter a kijelölt világörökségi gondnoksággal támogatási szerződést köt a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatok ellátására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege a világörökségi terület területnagyságához és lakosságszámához, valamint a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatok számához és jellegéhez igazodik.
8. § Amennyiben a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott, a kijelölés alapjául szolgáló jelentős tények, körülmények megváltoznak, a világörökségi gondnokság köteles azokat a változást követő 15 napon belül a miniszternek bejelenteni.
9. § (1) A világörökségi gondnokság kijelölése megszűnik, ha
a) a megbízás időtartama lejárt,
b) a kijelölt szervezet jogutód nélkül megszűnik,
c) a miniszter a kijelölést visszavonja,
d) a kijelölt szervezet a kijelölésről lemond.
(2) A miniszter a kijelölést azonnali hatállyal írásban visszavonja, ha
a) a világörökségi gondnokság a pályázati eljárás során szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a kijelölésre nem került volna sor,
b) a kijelölt szervezet jogszabályból vagy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi.
(3) A miniszter a kijelölést 60 napos határidővel írásban visszavonja, ha
a) a kijelölt szervezet jogszabályból vagy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit nem a kiemelkedő egyetemes érték és az azt hordozó valamennyi anyagi és nem anyagi tényező megőrzését biztosító módon látja el,
b) a megváltozott tények, körülmények miatt a kijelölt szervezet nem felel meg a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
c) a (2) bekezdés a) pontja kivételével a világörökségi gondnokság szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott a jogszabályból vagy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése során,
d) a kijelölés alapjául szolgáló jelentős tények, körülmények megváltozásának 8. § szerinti bejelentését a világörökségi gondnokság elmulasztja.
(4) A kijelölt szervezet a kijelölésről írásban lemondhat, amennyiben a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat személyi, tárgyi vagy anyagi feltételek hiányában nem tudja ellátni. A lemondási idő három hónap.
(5) A miniszter a világörökségi gondnokság kijelölésének (1) bekezdés b)-d) pontjai szerint történő megszűnése esetén haladéktalanul, az (1) bekezdés a) pontja szerint történő megszűnése esetén a megbízás időtartamának lejártát megelőző két hónapon belül gondoskodik új világörökségi gondnokság kijelölésének előkészítéséről.
(6) A világörökségi gondnokság kijelölésének (1) bekezdés a) pontja szerint történő megszűnése esetén a miniszter a világörökségi gondnokság kijelölését - a világörökségi testület véleményének figyelembevételével - legfeljebb hat hónappal meghosszabbíthatja.
(7) Az (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés szerinti esetekben a miniszter a világörökségi gondnokság kijelöléséig az irányítása alá tartozó szerv útján gondoskodik a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezeléssel összefüggő feladatok ellátásáról.
(8) A miniszter - a világörökségi testület véleményének figyelembevételével - dönthet a világörökségi gondnokság megbízási időtartamának a Vötv. 10. § (3) bekezdés szerinti meghosszabbításáról, amennyiben a világörökségi gondnokság a korábbi tevékenységét megfelelő szakmai színvonalon látta el.

2. A világörökségi gondnokság feladatai és működése

10. § A világörökségi gondnokság a Vötv. 7. §-ában meghatározott feladatai keretében:
a) együttműködik a világörökségi kezelési terv készítőjével a megalapozó dokumentáció és a világörökségi kezelési terv elkészítése során, valamint indokolt esetben kezdeményezi a világörökségi kezelési terv rendkívüli felülvizsgálatát;
b) résztvesz a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtásából eredő nemzetközi együttműködésben, különös tekintettel az időszaki és egyéb jelentéstételi kötelezettségekre;
c) elkészíti a kezelési kézikönyvet, és elősegíti a kezelési kézikönyvben foglalt programok, akciótervek, valamint a kezelési terv végrehajtását, különös tekintettel a pályázati források bevonására;
d) figyelemmel kíséri a Vötv. 13. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtását;
e) együttműködik a világörökségi területen működő, a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékeinek megőrzésével, bemutatásával, turizmusának fejlesztésével foglalkozó szervezetekkel.
11. § A világörökségi gondnokság minden év február 1-jéig írásban beszámol a miniszternek a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
13. §
Dr. Réthelyi Mikós s. k.,
nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelethez

Adatlap

Sor- szám

   
1.A pályázó szervezetre vonatkozó adatok  
1.1. név 
1.2. jogi forma 
1.3. székhely 
1.4. adószám 
1.5. postacím 
1.6. honlap címe 
1.7. telefonszám 
1.8. faxszám 
1.9. e-mail 
2.A pályázó szervezet képviseletében eljárni jogosult személyre vonatkozó adatok  
2.1. név 
2.2. munkakör 
3.A pályázó szervezet működésére és tevékenységére vonatkozó tények, adatok  
3.1. a működési terület megnevezése 
3.2. a tevékenységi kör rövid leírása 
3.3. a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat ellátó személyek létszámára és képzettségére vonatkozó adatok 

2. melléklet a 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelethez

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en