Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről

A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A nemzeti emlékhely a (2) bekezdésben foglalt célokra és az ott meghatározottak szerint használható.
(2) A nemzeti emlékhely
a) ünnepi célra Magyarország nemzeti és állami ünnepein és a nemzeti emlékhely szempontjából kiemelkedő alkalmakkor szervezett országos jelentőségű állami megemlékezés idején;
b) protokolláris célra az állami vezetők vagy a nemzeti emlékhely tulajdonosa által meghatározott rendezvény idején;
c) idegenforgalmi célra a nemzeti emlékhelyet felkereső turisták látogatásakor;
d) köznapi célra az a)-c) pont alá nem tartozó esetekben
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 28. pontja szerinti eszmei tartalmat tiszteletben tartva használható.

2. Használati rendre vonatkozó rendelkezések

2. § (1) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzeti emlékhely használati rendjéről - nemzeti emlékhelyenként - az adott nemzeti emlékhely sajátosságainak megfelelő, az 1. §-ban meghatározott használati célok szerint rendszerezett használati tervet (a továbbiakban: használati terv) készít.
(2) A használati tervet - a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosával egyetértésben - a Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: Intézet) készíti elő. Amennyiben a nemzeti emlékhely kulturális örökségi, természeti, vagy más védelem alatt is áll, a használati tervet a fennálló védelem előírásaival összhangban, a hatáskörrel rendelkező hatósággal egyeztetve kell előkészíteni.
(3) Az Intézet a használati tervre vonatkozó javaslatát - valamennyi tulajdonos egyetértésének bemutatásával együtt - a nemzeti emlékhellyé nyilvánítástól számított egy éven belül megküldi a miniszternek.
(4) Amennyiben a használati tervre vonatkozó javaslattal a miniszter és a turizmusért felelős miniszter egyetért, annak megérkezésétől számított hatvan napon belül a miniszter a használati tervet kiadja és azt a kormányzati portálon közzéteszi.
(5) Amennyiben a miniszter vagy a turizmusért felelős miniszter a használati tervre vonatkozó javaslattal nem ért egyet, a miniszter - a döntés indokolásával - felhívja az Intézetet az átdolgozott javaslat kilencven napon belüli megküldésére.
(6) A tulajdonos a (4) bekezdés szerint elfogadott használati tervet a nemzeti emlékhelyen elhelyezett hirdetőtáblán és - amennyiben honlappal rendelkezik - honlapján is közzéteszi.
(7) Amennyiben a nemzeti emlékhelynek több tulajdonosa van, a (6) bekezdés szerinti közzétételről a maguk közül kijelölt tulajdonos gondoskodik.
3. § A használati terv a következő elemeket tartalmazza:
a) a nemzeti emlékhely és a hozzá fűződő nemzeti érték ismertetése és annak bemutatása, hogy mely tényezők indokolták a nemzeti emlékhellyé nyilvánítást;
b) a nemzeti emlékhely helyrajzi számokkal történő lehatárolása, területi jellemzői (kiterjedés, méret) és a beazonosíthatóság, megközelíthetőség ábrázolásához megfelelő méretarányú térképmelléklet;
c) a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának megjelölése, elérhetőségének megadása;
d) a nemzeti emlékhely fennálló állapotának - leíró és képi - bemutatása;
e) a nemzeti emlékhelyen fennálló valamennyi országos védettség ismertetése;
f) a nemzeti emlékhely egyes használati céljaihoz kapcsolódó, a használatra vonatkozó ajánlások, jogszabályi rendelkezések, így különösen
fa) a fennálló egyéb védettségből következő előírások ismertetése,
fb) a nemzeti emlékhelyet érintő építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendeletek megjelölése, valamint
fc) a nemzeti emlékhely használatával kapcsolatosan kialakult szokások, hagyományok ismertetése;
g) a nemzeti emlékhelyhez fűződő nemzeti érték megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához rövid, közép és hosszú távon tervezett intézkedések - azok időbeli ütemezését is bemutató - ismertetése;
h) a nemzeti emlékhely fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása érdekében meghatározott elsődleges célkitűzések és a rövid, közép és hosszú távra előkészített tervek, programok, projektek - azok időbeli ütemezését is bemutató - ismertetése; továbbá
i) a rendkívüli eseményekkel kapcsolatban követendő, jogszabályban rögzített intézkedések és védelmi előírások ismertetése.
4. § (1) A használati tervet szükség szerint, de legalább hétévenként felül kell vizsgálni.
(2) A használati terv felülvizsgálata során a 2. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. § (1) A miniszter az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján minden év január 15-éig közzéteszi a Kötv. 61/D. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő tárgyévi támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeget.
(2) A Kötv. 61/D. § (1) bekezdés d) pontja alapján nyújtott támogatás (a továbbiakban: támogatás) a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító, nem visszatérítendő támogatás.
(3) A rendelet alapján kizárólag az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú, a minisztérium költségvetési fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható támogatás.
5/A. § (1) A Kötv. 61/D. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) alapján nyújtandó támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) a nemzeti emlékhely tulajdonosa, vagyonkezelője vagy használatra jogosultja (a továbbiakban együtt: kérelmező) minden év február 15-éig írásban nyújtja be a miniszternek.
(2) A támogatási kérelem tartalmazza
a) a nemzeti emlékhelyen tervezett állagmegóvás, felújítás, fejlesztés, a nemzeti emlékhely bemutatását, megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvény megszervezése vagy egyéb, a nemzeti emlékhely bemutatását célzó tevékenység (a továbbiakban: tervezett tevékenység) ismertetését, céljait, várható eredményeit, annak közösségi és kulturális hatását, és
b) közzétett használati terv esetén a használati terv azon pontjának, alpontjának megjelölését, amelynek teljesítését a tervezett tevékenység célozza.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést, valamint a pénzügyi ütemezést, és
b) a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát, vagy ha a tervezett tevékenység kizárólag egy meghatározott, a nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy felépítményre irányul, akkor az érintett ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát.
(4) A hiányos kérelmet benyújtó kérelmezőt a miniszter felhívja a kérelem 8 napos határidővel történő hiánypótlására.
(5) A miniszter minden év március 31-éig dönt a támogatási szerződés megkötéséről, és döntéséről a kérelmezőt a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban értesíti.
(6) A miniszter a kedvezményezettel - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak kezeléséről és felhasználásáról szóló rendeletben meghatározott, a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok kedvezményezett általi benyújtását követően - legkésőbb május 31-éig megköti a támogatási szerződést.
6. § (1) A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság - a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosával egyeztetve - javaslatot tesz az ismertető tábla elhelyezésének módjára és közreműködik az ismertető tábla elkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában.
(2) Az ismertető tábla elkészítéséről és elhelyezéséről az Intézet gondoskodik.
(3) A nemzeti emlékhely tulajdonosa vagy kijelölt tulajdonosa a használati tervben meghatározottak szerint - a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben foglaltak alkalmazásával - gondoskodik Magyarország zászlajának vagy lobogójának kitűzéséről, illetve felvonásáról.

3. Felelősségi szabályok

7. § Az Intézet szükség szerint, de legalább minden év december 10. napjáig beszámol a miniszternek a nemzeti emlékhely állapotáról, beleértve a használati tervben foglaltak megvalósításának állását is.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
9. § E rendeletnek a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. §-át a 2014. július 31-ét követően a 2. § (3) bekezdése alapján benyújtott használati terv javaslatok esetében kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
Miniszterelnök

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en