Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól

A Kormány
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 9. § és a 12. § a) pontja tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének b) pontjában,
a 10. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdésének b) pontjában,
a 11. § és a 12. § b) pontja tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében
a következőket rendeli el:
1. § (1) A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 1. §-ában meghatározott földrészletekről, és az Nfatv. 3. § (3) bekezdésében meghatározott ingatlanokról vagyonnyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) vezet, amelynek alapjául az ingatlan–nyilvántartás, a földhasználati nyilvántartás, az Országos Erdőállomány Adattár adatállománya, a Természetvédelmi Információs Rendszer, valamint a régészeti lelőhelyek és a műemléki területek tekintetében a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett nyilvántartás szolgál.
(2) A nyilvántartás az e rendeletben meghatározott adatokat, jogokat, tényeket tartalmazza informatikai adatbázisban rögzített módon. A nyilvántartás részét képezi továbbá az okirattár, amely az e rendeletben meghatározott adatokhoz, jogokhoz, tényekhez kapcsolódó, az NFA-nál vagy jogelődjénél keletkezett, illetve hatóságoknál, vagy más szervnél keletkezett, és az NFA-nál rendelkezésre álló okiratokat tartalmazza, ideértve a kapcsolódó térképállományt is.
(3) Ha a nyilvántartásban szereplő adatok, jogok, tények és az (1) bekezdésben meghatározott hatósági nyilvántartásokba bejegyzett adat, tény, jog között eltérés van, az NFA a hatósági nyilvántartásban foglaltakat tekinti irányadónak és a nyilvántartást haladéktalanul hozzáigazítja a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokhoz, jogokhoz, tényekhez.
2. § A nyilvántartást települések szerint, azon belül a földrészletek helyrajzi száma szerint kell vezetni.
3. § (1) A nyilvántartás tartalmazza a földrészlet tulajdoni lapjának I. részén szereplő adatokat, ideértve az ingatlan-nyilvántartásba jogi jellegként feljegyzett tényeket is.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a nyilvántartás a földrészlet következő adatait, jellemzőit tartalmazza:
a) művelés alól kivett terület esetében arra vonatkozó leírást, hogy az milyen mező-, erdőgazdálkodási tevékenységet szolgál, vagy milyen mező-, erdőgazdálkodási tevékenységhez szükséges;
b) a földrészlet arra vonatkozó - helyszíni ellenőrzés alapján megállapított - jellemzőjét, hogy jövedelmező mezőgazdasági művelésre nem, vagy kevésbé alkalmas;
c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) alapján erdőnek, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló földterületnek minősülő földrészlet (alrészlet) esetében az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdészeti területazonosító adatokat;
d) a földrészlet könyv szerinti értékét.
4. § A nyilvántartás a földrészlethez kapcsolódó alábbi jogokat (terheket) és az ezekkel kapcsolatos adatokat tartalmazza:
a) az állam tulajdonszerzésének jogcímét és időpontját;
b) az államot megillető tulajdoni hányadot;
c) az ingatlan-nyilvántartásba az állam tulajdoni illetőségére bejegyzett (feljegyzett):
ca) földhasználati jogot,
cb) életjáradéki jogot,
cc) elő- és visszavásárlási, valamint vételi jogot,
cd) jelzálogjogot (önálló zálogjogot),
ce) végrehajtási jogot;
d) az ingatlant terhelő telki szolgalmi jogot;
e) az ingatlan-nyilvántartásba az állam tulajdoni illetőségére feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat;
f) ha a földrészleten vagyonkezelői jog áll fenn:
fa) a vagyonkezelő megnevezését, székhelyét (telephelyét),
fb) a vagyonkezelő kezelésében lévő hányadot vagy területet, és annak piaci értékét;
fc) a vagyonkezelői jog kezdő és lejárati időpontját, vagy a határozatlan idejű vagyonkezelői jogra történő utalást,
fd) a vagyonkezelői jog ellenértékének összegét, vagy az ingyenesség tényét,
fe) az ellenérték megfizetésének esedékességét,
ff) az esetleges tartozás tényét, a tartozás összegét, és a tartozás fennállásának kezdő időpontját;
g) ha a földrészleten haszonbérlet áll fenn:
ga) a haszonbérlő nevét, (megnevezését), lakcímét (székhelyét,telephelyét),
gb) a haszonbérelt terület nagyságát, ha nem az egész földrészleten áll fenn a haszonbérlet,
gc) a haszonbérlet kezdő és lejárati időpontját,
gd) a haszonbérleti díj összegét,
ge) a haszonbérleti díj megfizetésének esedékességét,
gf) az esetleges díjtartozás tényét, a tartozás összegét, és a tartozás fennállásának kezdő időpontját;
h) ha a földrészlet az Evt. alapján erdőnek, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló földterületnek minősül:
ha) az erdőgazdálkodó megnevezését, székhelyét (telephelyét),
hb) az erdőgazdálkodói kódot;
i) ha a földrészletet érintően - az Nfatv. 18. § (5) bekezdésében meghatározott módon - megbízási szerződés áll fenn:
ia) a megbízott nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét, telephelyét),
ib) a megbízás kezdő és lejárati időpontját,
ic) a megbízási szerződés szerinti ellenértéket.
j) a földrészletekhez kapcsolódó egyéb vagyoni értékű jog megnevezését, annak jogosultját, a jog tartalmára vonatkozó lényeges információkat.
5. § A nyilvántartás a földrészlethez kapcsolódó alábbi tényeket tartalmazza:
a) az Nfatv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott, valamelyik hasznosítási módra vonatkozó javaslatot;
b) haszonbérleti, értékesítési pályázati felhívásban, árverési hirdetményben való közzététel tényét, és időpontját,
c) a hasznosításhoz kapcsolódó gazdasági információkat, így különösen: melioráció, értéknövelő beruházás tényét, annak értékét;
d) a földrészletet érintő peres eljárás esetében:
da) a peres eljárás tárgyát és a bírósági ügyiratszámot,
db) az NFA perbeli jogállását;
e) a földrészlet tulajdonjogát vagy használatát, hasznosítását érintő hatósági döntések miatti korlátozásokat, szankciókat, a hatósági döntés ügyiratszámának megjelölésével;
f) a földrészletnek - az Nfatv. 21. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint - a részarány-tulajdonos részére történő felajánlhatóságára vonatkozó javaslatot;
g) a földrészletnek a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében, az érintett magántulajdonosok számára csereterületként történő felajánlhatóságára vonatkozó javaslatot;
h) annak a kormányhatározatnak a számát, amely alapján a földrészlet szociális földprogram megvalósítása céljából került a települési (fővárosban: kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat vagyonkezelésébe;
i) az Nfatv. 16. § (6) bekezdése vagy az Nfatv. 34. § (5) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai javára fennálló megtérítési vagy fizetési kötelezettség fennállásának tényét, a kötelezettség mértékét, és a jogosult megnevezését.
6. § Ha a nyilvántartásban szereplő földrészlet a Nemzeti Földalapból kikerül, a földrészletet az NFA haladéktalanul törli a nyilvántartás számítógépes adatbázisából. Az NFA a törölt földrészletekről jegyzéket vezet. A jegyzék tartalmazza a törlés időpontjában fennálló, e rendelet szerint nyilvántartott adatokat, tényeket, jogokat (ide nem értve a haszonbérlőnek, vagyonkezelőnek, erdőgazdálkodónak, és a megbízottnak a személyes adatait), és a törlés alapjául szolgáló tény, körülmény leírását, oly módon, hogy a kapcsolódó okiratok az okirattárból visszakereshetők legyenek.
7. § A vagyonnyilvántartás vezetésének részletes szabályait az NFA - az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott - szabályzatban határozza meg. A szabályzatot az NFA a honlapján közzéteszi.
8. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
9. §
10. §
11. §
12. §
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en