Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

A munkavédelemről szóló 64. §-ának (4) bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 37. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Köztársaság területén
a) a munkavédelemről szóló 9. §-ának (1) bekezdése és 87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzésre (a továbbiakban: szervezett munkavégzés),
b)
(2) E rendelet szerint kell bejelenteni a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező munkáltató magyar állampolgárságú munkavállalója külföldi munkavégzése során elszenvedett foglalkozási megbetegedését is.
(3) A rendkívüli munkavégzési körülmények esetén (pl. mentés, katasztrófa-elhárítás), illetve a fegyveres erőknél, rendvédelmi szerveknél és nemzetbiztonsági szolgálatoknál munkavégzésre irányuló, valamint a büntetés-végrehajtási jogviszonyban álló személyek foglalkozási betegségeinek bejelentésére, nyilvántartására és kivizsgálására az illetékes miniszter által - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben - kiadott külön jogszabály az irányadó.
(4)

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában
a) foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás,
aa) amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza,
ab) illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye;
b) fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben az 1. számú mellékletben meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön;
c) biológiai expozíciós (hatás) mutató: azok a paraméterek, amelyekkel a vegyi anyagok és a szervezet közötti kölcsönhatások mennyiségileg jellemezhetők;
d) bejelentő orvos: bármely orvosi gyakorlatot folytató orvos, aki a foglalkozási megbetegedést (fokozott expozíciót) vagy annak gyanúját megállapította;
e) különösen bonyolult eset:
ea) ha mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok vagy mérések elvégzése szükséges,
eb) a munkavállaló részvételi jogainak érvényesítése érdekében a vizsgálatokba történő bevonása.
f) halálos foglalkozási megbetegedés: olyan halálhoz vezető megbetegedés, ahol a halál oka a foglalkozási megbetegedés vagy annak szövődménye.

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciók bejelentése

3. § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést (a továbbiakban együtt: foglalkozási betegség), valamint a külön jogszabályban meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalához mint munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. A munkavédelmi hatóság a hozzá érkezett, a foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére.
(2) Az(1) bekezdés szerinti bejelentést a 3. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével
a) a foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül,
b) halálos kimenetelű, illetőleg ugyanazon munkahelyen 5, vagy több munkavállalót érintő azonos, egy időben kialakult heveny (a továbbiakban: tömeges) foglalkozási betegség esetén az elsőként észlelő orvosnak szóban azonnal és írásban legkésőbb 24 órán belül,
c) fokozott expozíció esetén az érintett személyt vizsgálatra beküldő foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának a lelet kézhezvételétől számított 24 órán belül
a 4. számú melléklet szerinti bejelentőlapon kell megtennie.
(3) A bejelentést meg kell ismételni, ha a korábban keresőképesként bejelentett személy keresőképtelenné vált. Tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban lévő személy esetén, a gyakorlati képzés helyén működő foglalkozás-egészségügyi orvos végzi a bejelentést, aki ezzel egy időben értesíti az oktatási intézményt.
(4) Az első észlelő orvosnak lehetősége van a munkavállalót további vizsgálatok végzésére a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre vagy az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (a továbbiakban: OTH) beutalnia. A beutalóra rá kell vezetni a Bejelentve nincs! megjegyzést.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely a kórisme felállításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik, vagy ha egyéb okból indokoltnak tartja, kezdeményezi a hozzá beutalt munkavállaló beutalását az OTH-hoz. Ebben az esetben a beutalóra rá kell vezetni a Bejelentve nincs! megjegyzést.
(6) A tüdőfibrózist okozó porok esetében a diagnózist felállító egészségügyi szolgáltató, illetve az OTH végzi a bejelentést.
4. § (1) Ha a munkahelyen halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés fordult elő, a munkáltató - az észlelő orvos bejelentési kötelezettségétől függetlenül - azonnal értesíti a a munkavédelmi hatóságot, amely azonnal értesíti az OTH-t és a minisztériumot.
(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a munkáltató foglalkozási megbetegedés észlelésekor értesíti a munkáltató telephelye szerint illetékes a munkavédelmi hatóságot.
(3) Amennyiben a betegellátó az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a foglalkozási eredetű megbetegedéssel vagy fokozott expozícióval kapcsolatos bejelentését az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes a munkavédelmi hatósághoz továbbította, a munkavédelmi hatóság a tudomására jutott bejelentést haladéktalanul továbbítja az érintett munkahelye szerint illetékes a munkavédelmi hatósághoz, a bejelentőlap egyidejű megküldésével. A bejelentés átadásáról a betegellátót írásban értesíti.
5. § (1) A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset keletkezésének körülményeit a munkavédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti személyekés szervek bevonásával vizsgálja ki. Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, és a külön jogszabályban előírtak alapján a munkakörülmények rekonstruálásához szükséges dokumentumok nem kerültek elhelyezésre a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal), illetve a a munkavédelmi hatóságnál, a foglalkozási eredetet az OTH bírálja el.
(2) A foglalkozási megbetegedés, illetve fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkáltatót vagy annak képviselőjét és a munkavállalók érdekképviseletét (munkavédelmi képviselőt) is be kell vonni, valamint a vizsgálat során a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető. Ezen túlmenően a foglalkozási megbetegedés körülményeinek kivizsgálásába a minisztérium orvos végzettségű kormánytisztviselőjét is minden esetben be kell vonni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül meg kell kezdeni, valamint a bejelentés napjától számított legkésőbb 30 napon - különösen bonyolult esetekben 60 napon - belül intézkedni kell a további foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében.
(4) A kivizsgálás során figyelembe kell venni az Eüak. 4. § (4) bekezdésében, illetve 33. § (1) bekezdésében foglaltakat.
(5) Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl bevonja
a) növényvédő szer vagy termésnövelő anyag okozta megbetegedés esetén a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát;
b) a biológiai kóroki tényező okozta megbetegedés esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát;
c) állatról emberre terjedő fertőzés okozta megbetegedés esetén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát;
d) a bányászatban észlelt megbetegedés esetén a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt.
(6) A foglalkozási megbetegedés, illetve a fokozott expozíció körülményeinek vizsgálatáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy másolati példányát a vizsgálatban részt vevőknek át kell adni.
(7) A kivizsgálás vezetője az 5. számú melléklet szerinti vizsgálati lapot hat példányban állítja ki. A vizsgálati lap egy példányát a munkavédelmi hatóság megőrzi, egyet a bejelentőlappal együtt az OTH részére továbbít.
(8) A bejelentés teljeskörűségét, szakmai megalapozottságát az OTH bírálja el, és ennek során jogosult:
a) saját hatáskörben - betegség esetén - további vizsgálatokat végezni, egyes vizsgálatokat megismételni;
b) szükség esetén a munkavállalót más intézménybe vizsgálatra beutalni, illetve vizsgálatát kezdeményezni;
c) kiegészítő adatokat, információkat kérni, további munkahigiénés vizsgálatokat kezdeményeztetni a munkavédelmi hatóság útján;
d) külső szakértőt igénybe venni.
(9) Betegség esetén, annak foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról az OTH 30 napon belül tájékoztatja a a munkavédelmi hatóságot. A munkavédelmi hatóság a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon értesíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt. A kifogásolt eseteket az OTH ismételt vizsgálatra, adatkiegészítésre, illetve törlésre visszaküldi a munkavédelmi hatóságnak.
(10) A munkavédelmi hatóság az OTH (9) bekezdés szerinti tájékoztatásának kézhezvétele után a vizsgálati lap egy-egy példányát a munkáltatónak, a munkavállalónak (halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a hozzátartozónak), a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, továbbá taj-számmal ellátva és a bejelentőlappal, valamint az OTH tájékoztatásával együtt a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal részére küldi meg.
(11) Amennyiben a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a vizsgálat vezetője köteles értesíteni a bejelentő orvost a kivizsgálás eredményéről.
6. § A munkaegészségügyi szabálytalanságok megszüntetésére, a hasonló esetek előfordulásának megelőzésére a munkavédelmi hatóság szükség esetén intézkedik. Közegészségügyi-járványügyi szabálytalanság észlelése esetén a munkavédelmi hatóság értesíti a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt.

A helyi feladatok meghatározása

7. § A munkáltató köteles
a) a munkavállaló megbetegedésével, fokozott expozíciós esetével összefüggő munkahelyre, munkakörülményekre vonatkozó információkat, adatokat a vizsgálat vezetőjének a rendelkezésére bocsátani;
b) a kivizsgálást elősegíteni, a kórisme felállításához szükséges orvosi és higiénés vizsgálatok elvégeztetéséről, a 6. §-ban említett intézkedések végrehajtásáról gondoskodni.
c) halálos, tömeges foglalkozási betegség, tömeges fokozott expozíció, illetve ugyanazon kóroki tényezőre visszavezethető, ugyanazon tevékenységgel kapcsolatosan ismételten előforduló fokozott expozíciók esetén az Mvt. 23. §-ának (2) bekezdése szerinti soron kívüli ellenőrzést lefolytatni, és az 54. §-ának (3) bekezdése szerinti soron kívüli kockázatértékelést elvégezni.

Hatálybalépés

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2)
(3) Ez a rendelet nem érinti a munkabalesetek és a fertőző betegségek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettséget.
(4) E rendelet a foglalkozási megbetegedések európai jegyzékéről szóló 2003/670/EK ajánlásnak való megfelelést szolgálja.

 

Dr. Kökény Mihály s. k., népjóléti minisztériumi politikai államtitkár

 

1. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

2. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke
EU Kód Kód 
1 A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
100 A1Akrilnitril által okozott betegségek
101 A2Arzén és vegyületei által okozott betegségek
102 A3Berillium és vegyületei által okozott betegségek
103. 01 A4Szén-monoxid által okozott betegségek
103. 02 A5Foszgén által okozott betegségek
104. 01 A6Hidrogén-cianid által okozott betegségek
104. 02 A7Cianidok és vegyületei által okozott betegségek
104. 03 A8Izocianátok által okozott betegségek
105 A9Kadmium és vegyületei által okozott betegségek
106 A10Króm és vegyületei által okozott betegségek
107 A11Higany és vegyületei által okozott betegségek
108 A12Mangán és vegyületei által okozott betegségek
109. 01 A13Salétromsav által okozott betegségek
109. 02 A14Nitrogén oxidok által okozott betegségek
109. 03 A15Ammónia által okozott betegségek
110 AlóNikkel és vegyületei által okozott betegségek
111 A17Foszfor és vegyületei által okozott betegségek
112 A18Ólom és vegyületei által okozott betegségek
113. 01 A19Kén-oxidok által okozott betegségek
113. 02 A20Kénsav által okozott betegségek
113. 03 A21Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek
114 A22Vanádium és vegyületei által okozott betegségek
115. 01 A23Klór által okozott betegségek
115. 02 A24Bróm által okozott betegségek
115. 04 A25Jód által okozott betegségek
115. 05 A26Fluor és vegyületei által okozott betegségek
116 A27Benzinekből (kőolaj-eredetű, alacsony forráspontú szénhidrogén elegyekből) származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott betegségek
  A28Vinilklorid által okozott betegségek
  A29Triklór-etilén által okozott betegségek
117 A30Tetraklór-etilén által okozott betegségek
  A31Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott betegségek
118 A32Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek
119 A33Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1, 4-butándiol, valamint glikolok és glicerin nitro származékai által okozott betegségek
120 A34Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, gvajakol, az etilén-glikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek
EU Kód Kód 
121 A35Aceton, klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, metil-n-butil-keton, metil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid, 2-metilciklohexanon által okozott betegségek
  A36Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott betegségek
122 A37Szerves foszforsav-észterek, karbamát inszekticidek által okozott betegségek
123 A38Szerves savak által okozott betegségek
124 A39Formaldehid által okozott betegségek
125 A40Nitro-glicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek
  A41Benzol által okozott betegségek
126. 01 A42Toluol által okozott betegségek
  A43Xilol által okozott betegségek
  A44Egyéb benzol homológ által okozott betegségek
126. 02 A45Naftalin vagy a naftalin megfelelői (a naftalin megfelelőit a CnH2n-12 összegképlet jellemzi) által okozott betegségek
126. 03 A46Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek
127 A47Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 01 A48Fenolok és megfelelőik vagy halogénezett származékaik által okozott betegségek
128. 02 A49Naftol és megfelelői vagy halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 03 A50Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 04 A51Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 05 A52Benzokinonok által okozott betegségek
129. 01 A53Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, nitrifikált, nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek
129. 02 A54Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek
130. 01 A55Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek
130. 02 A56Fenolok és megfelelőik nitrált származékai által okozott betegségek
131 A57Antimon és vegyületei által okozott betegségek
132 A58Salétromsav-észterek által okozott betegségek
  A59Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek
133 A60Kén-hidrogén által okozott betegségek
135 A61Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
136 A62Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
  A63Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek
  A64Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az egyéb növényvédő szereket) által okozott betegségek
201. 01 A65Korom által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 02 A66Bitumen által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 03 A67Kátrány által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 04 A68Szurok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 05 A69Antracén és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 06 A70Ásványi és egyéb olajok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
EU Kód Kód 
201. 07 A71Nyers paraffin által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 08 A72Karbazol és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 09 A73Szén desztilláció melléktermékei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
202 A74Vegyianyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz
  A75Vegyianyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz
  A76Vegyianyagok által okozott egyéb bőrbetegségek (pl. olajakne) és nyálkahártya betegségek
  A77Egyéb bőrbetegségek és bőrrákok
301. 11 A78Szilikózis
301. 12 A79Tüdő tuberkulózissal kombinált szilikózis
301. 21 A80Azbesztózis
301. 22 A81Azbesztpor belégzését követő mesothelioma
301. 31 A82Egyéb pneumokoniózisok
302 A83Azbeszt szövődménye hörgőrák formájában
303 A84Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgő-tüdő-betegségek
304. 04 A85Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légzőrendszeri betegségek
  A86Kemény fém által okozott tüdőfibrózisok
304. 05 A87Sziderózis
304. 06 A88Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304. 07 A89Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
305. 01 A90Fapor által okozott felsőlégúti daganatos betegségek
306 A91A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa
307 A92Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja és emfizémája
308 A93Azbesztpor belégzése által okozott tüdőrák
309 A94Alumínium és vegyületei által okozott betegségek
310 A95Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek
  B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK
502. 01 B1Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve elektroophthalmia)
502. 02 B2Elektroophthalmia
503 B3Zaj által okozott halláskárosodások
504 B4Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek
505. 01 B5Helyileg ható vibráció által okozott betegség
505. 02 B6Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc porckorong betegségeit)
  B7Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényező által okozott betegségek
508 B8Ionizáló sugárzás által okozott betegségek
  C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
401 C1Egyéb zoonózisok
402 C2Tetanusz
EU Kód Kód 
403 C3Brucellózis
  C4Ornitózis
  C5Kullancs-enkefalitisz
  C6Antrax
  C7Leptospirózis
  C8Q-láz
  C9Tularémia
  C10Borelliózis (Lyme-kór)
  C11Trichofitiázis
404 C12Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek
405 C13Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis
406 C14Amőbiázis
407 C15Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett
  C16Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek
  C17Gennykeltők által okozott bőrbetegségek
  C18Gombák által okozott bőrbetegségek
304. 01 C19Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz
304. 02 C20Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése által okozott tüdőbetegségek
  C21Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek
304. 06 C22Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304. 07 C23Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
  D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
506. 10 DlA periartikuláris tömlők nyomás miatti betegsége
506. 11 D2Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis
506. 12 D3Olecranon bursitis
506. 13 D4Váll bursitis
506. 21 D5Az ínhüvely túlerőltetés által okozott betegségek
506. 22 D6A peritendineum-túlerőltetés által okozott betegség
506. 23 D7Az izom és ín tapadási helyek túlerőltetés által okozott betegségek
506. 30 D8Térdízületi meniszkusz sérülése
506. 40 D9Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás
506. 45 D10Carpal tunnel (kéztő alagút) szindróma
507 D11Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése)
  D12Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
  D13A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
  D14Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele által okozott betegségei
  D15Pszichoszociális kóroki tényezők
  D16Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek
  D17A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek

3. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek jelentési és nyilvántartási rendje

I. A bejelentés

1. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a kitöltési utasítás szerint kell megtenni.
2. A bejelentés megtörténtét és keltét - a kórisme feltüntetésével - a munkavállalóról vezetett egészségügyi nyilvántartásban rögzíteni kell.
3. A munkavédelmi hatóság a bejelentést nyilvántartásba veszi, és erről a bejelentőt 3 napon belül értesíti.
4. Ha a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a munkavédelmi hatóság a bejelentőlap másolatát is megküldi az érintett foglalkozásegészségügyi szolgálatnak.

II. Az esetek nyilvántartása

1. A munkavédelmi hatóság a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos vizsgálati lapokat, jegyzőkönyveket munkáltatók szerint, továbbá e rendelet mellékleteiben foglalt jegyzékek szerint külön-külön az alábbi csoportosításban tartja nyilván:
- a bejelentés dátuma,
- diagnózis,
- halálos vagy tömeges foglalkozási betegség,
- keresőképtelenséggel járó foglalkozási betegség,
- keresőképtelenséggel nem járó foglalkozási betegség,
- fokozott expozíció (anyagonként),
- kiváltó ok, munkakörülmény, rendelkezésre álló higiénés adat.
2. A munkavédelmi hatóság a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos, az 1. pont szerinti csoportosításban nyilvántartott adatokat folyamatosan megküldi az OTH-nak. Az OTH az 5. § (8) bekezdésében leírtak szerint vizsgálja a bejelentés szakmai megalapozottságát, a vizsgálat teljeskörűségét.
3. Az OTH az Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program (OSAP) által előírt jelentési rendnek megfelelően évenként országos összesítő jelentést készít.

4. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról
Régió: Megye:  
  Bejelentés azonosító:--
  Bejelentő: 
 1 - Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat orvosa 
2 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa
3 - Országos Tisztifőorvosi Hivatal
4 - egyéb orvos
Bejelentő orvos neve: .......................................................................................................  
Bejelentés dátuma: 2 0 
    
A bejelentett eset:1 - foglalkozási megbetegedés 
 2 - fokozott expozíció
  
Keresőképesség:1 - keresőképes 
 2 - keresőképtelen
3 - halálos
   
Diagnózis (Csak foglalkozási megbetegedés esetén kell kitölteni!):
   
Előfordulás jellege:1 - egyedi 
 2 - tömeges
Munkáltató neve (központi telephely): 
Adószám: --
Adóazonosító jel:
  
Szakágazati kód:
  
Telephely címe (a bejelentés helye szerint):
A megbetegedéssel/ fokozott expozícióval kapcsolatos munkakör:
Munkavállaló neve: .....................................................................................................................................................................
  
taj-szám:
   
Neme:1 - férfi 
2-nő
   
Születési dátuma:  
Születési helye: .................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................... 
Lakcíme: ............................................................................................................. 
Jelenlegi munkaköri tevékenysége:
 FEOR kód: 
Korábbi munkakörei jelenlegi és előző munkáltatóknál (a felsorolásnál jelölendő a munkáltató neve, címe; a munkakör, amelyet betöltött; és a mettől-meddig időtartam. Ha nem tudja, vagy nem emlékszik: n. e. -vel jelölendő):
A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos 
jelenlegi munkakörben töltött expozíciós idő (hónap):
  
A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos 
munkakörben összesen eltöltött expozíciós idő (hónap) 
  
A fokozott zaj expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló audiometriás vizsgálat eredményei:
A fokozott vegyi expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló biológiai paraméter(ek) laboratóriumi vizsgálati eredményei (Csak a kivizsgálást követően töltendő ki!):
Vérben Vizeletben
paraméter érték mértékegység paraméter érték mértékegység
      
      
      
      
A munkavédelmi hatóság véleménye:      
   
A bejelentés: 1 - elfogadva 
2 - módosítva
3 - elutasítva
4 - kiegészítésre visszaküldve
 
Elfogadott foglalkozási megbetegedés:     
Elfogadott fokozott expozíció:     
   
Diagnózis:
 
Bejelentést indokoló, csatolt orvosi dokumentumok száma:
 
Dátuma:  
P. H. 
  .............................................................. aláírás

Kódlista és kitöltési utasítás a bejelentéshez

EU Kód Kód 
1 A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
100 A1Akrilnitril által okozott betegségek
101 A2Arzén és vegyületei által okozott betegségek
102 A3Berillium és vegyületei által okozott betegségek
103. 01 A4Szén-monoxid által okozott betegségek
103. 02 A5Foszgén által okozott betegségek
104. 01 A6Hidrogén-cianid által okozott betegségek
104. 02 A7Cianidok és vegyületei által okozott betegségek
104. 03 A8Izocianátok által okozott betegségek
105 A9Kadmium és vegyületei által okozott betegségek
106 A10Króm és vegyületei által okozott betegségek
107 A11Higany és vegyületei által okozott betegségek
108 A12Mangán és vegyületei által okozott betegségek
109. 01 A13Salétromsav által okozott betegségek
109. 02 A14Nitrogén oxidok által okozott betegségek
109. 03 A15Ammónia által okozott betegségek
110 AlóNikkel és vegyületei által okozott betegségek
111 A17Foszfor és vegyületei által okozott betegségek
112 A18Ólom és vegyületei által okozott betegségek
113. 01 A19Kén-oxidok által okozott betegségek
113. 02 A20Kénsav által okozott betegségek
113. 03 A21Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek
114 A22Vanádium és vegyületei által okozott betegségek
115. 01 A23Klór által okozott betegségek
115. 02 A24Bróm által okozott betegségek
115. 04 A25Jód által okozott betegségek
115. 05 A26Fluor és vegyületei által okozott betegségek
116 A27Benzinekből (kőolaj-eredetű, alacsony forráspontú szénhidrogén elegyekből) származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott betegségek
A28Vinilklorid által okozott betegségek
A29Triklór-etilén által okozott betegségek
117 A30Tetraklór-etilén által okozott betegségek
A31Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott betegségek
118 A32Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek
119 A33Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1, 4-butándiol, valamint glikolok és glicerin nitro származékai által okozott betegségek
120 A34Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, gvajakol, az etilén-glikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek
EU Kód Kód 
121 A35Aceton, klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, metil-n-butil-keton, metil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid, 2-metilciklohexanon által okozott betegségek
  A36Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott betegségek
122 A37Szerves foszforsav-észterek, karbamát inszekticidek által okozott betegségek
123 A38Szerves savak által okozott betegségek
124 A39Formaldehid által okozott betegségek
125 A40Nitro-glicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek
  A41Benzol által okozott betegségek
126. 01 A42Toluol által okozott betegségek
  A43Xilol által okozott betegségek
  A44Egyéb benzol homológ által okozott betegségek
126. 02 A45Naftalin vagy a naftalin megfelelői (a naftalin megfelelőit a CnH2n-12 összegképlet jellemzi) által okozott betegségek
126. 03 A46Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek
127 A47Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 01 A48Fenolok és megfelelőik vagy halogénezett származékaik által okozott betegségek
128. 02 A49Naftol és megfelelői vagy halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 03 A50Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 04 A51Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek
128. 05 A52Benzokinonok által okozott betegségek
129. 01 A53Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, nitrifikált, nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek
129. 02 A54Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek
130. 01 A55Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek
130. 02 A56Fenolok és megfelelőik nitrált származékai által okozott betegségek
131 A57Antimon és vegyületei által okozott betegségek
132 A58Salétromsav-észterek által okozott betegségek
  A59Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek
133 A60Kén-hidrogén által okozott betegségek
135 A61Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
136 A62Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
  A63Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek
  A64Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az egyéb növényvédő szereket) által okozott betegségek
201. 01 A65Korom által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 02 A66Bitumen által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 03 A67Kátrány által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 04 A68Szurok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 05 A69Antracén és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
EU Kód Kód 
201. 06 A70Ásványi és egyéb olajok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 07 A71Nyers paraffin által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 08 A72Karbazol és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201. 09 A73Szén desztilláció melléktermékei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
202 A74Vegyianyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz
A75Vegyianyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz
A76Vegyianyagok által okozott egyéb bőrbetegségek (pl. olajakne) és nyálkahártya betegségek
A77Egyéb bőrbetegségek és bőrrákok
301. 11 A78Szilikózis
301. 12 A79Tüdő tuberkulózissal kombinált szilikózis
301. 21 A80Azbesztózis
301. 22 A81Azbesztpor belégzését követő mesothelioma
301. 31 A82Egyéb pneumokoniózisok
302 A83Azbeszt szövődménye hörgőrák formájában
303 A84Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgő-tüdő-betegségek
304. 04 A85Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légzőrendszeri betegségek
A86Kemény fém által okozott tüdőfibrózisok
304. 05 A87Sziderózis
304. 06 A88Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304. 07 A89Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
305. 01 A90Fapor által okozott felsőlégúti daganatos betegségek
306 A91A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa
307 A92Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja és emfizémája
308 A93Azbesztpor belégzése által okozott tüdőrák
309 A94Alumínium és vegyületei által okozott betegségek
310 A95Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek
  B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK
502. 01 B1Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve elektroophthalmia)
502. 02 B2Elektroophthalmia
503 B3Zaj által okozott halláskárosodások
504 B4Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek
505. 01 B5Helyileg ható vibráció által okozott betegség
505. 02 B6Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc porckorong betegségeit)
B7Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényező által okozott betegségek
508 B8Ionizáló sugárzás által okozott betegségek
EU Kód Kód 
  C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
401 C1Egyéb zoonózisok
402 C2Tetanusz
403 C3Brucellózis
C4Ornitózis
C5Kullancs-enkefalitisz
C6Antrax
C7Leptospirózis
C8Q-láz
C9Tularémia
C10Borelliózis (Lyme-kór)
C11Trichofitiázis
404 C12Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek
405 C13Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis
406 C14Amőbiázis
407 C15Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett
C16Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek
C17Gennykeltők által okozott bőrbetegségek
C18Gombák által okozott bőrbetegségek
304. 01 C19Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz
304. 02 C20Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése által okozott tüdőbetegségek
C21Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek
304. 06 C22Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304. 07 C23Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
  D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
506. 10 DlA periartikuláris tömlők nyomás miatti betegsége
506. 11 D2Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis
506. 12 D3Olecranon bursitis
506. 13 D4Váll bursitis
506. 21 D5Az ínhüvely túlerőltetés által okozott betegségek
506. 22 D6A peritendineum-túlerőltetés által okozott betegség
506. 23 D7Az izom és ín tapadási helyek túlerőltetés által okozott betegségek
506. 30 506. 40 506. 45 D8Térdízületi meniszkusz sérülése
D9Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás
D10Carpal tunnel (kéztő alagút) szindróma
EU Kód Kód 
507 D11Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése)
D12Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D13A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D14Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele által okozott betegségei
D15Pszichoszociális kóroki tényezők
D16Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek
D17A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek
Régió:01 - Közép-magyarországi régió 
 02 - Dél-dunántúli régió 
 03 - Közép-dunántúli régió 
 04 - Nyugat-dunántúli régió 
 05 - Dél-alföldi régió 
 06 - Észak-alföldi régió 
 07 - Észak-magyarországi régió 
Megye01 -Budapest11 - Komárom-Esztergom 
 02 - Baranya12 - Nógrád 
 03 - Bács-Kiskun13 - Pest 
 04 - Békés14 - Somogy 
 05 - Borsod-Abaúj-Zemplén15 - Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 06 - Csongrád16 - Jász-Nagykun-Szolnok 
 07 - Fejér17 - Tolna 
 08 - Győr-Moson-Sopron18 - Vas 
 09 - Hajdú-Bihar19 - Veszprém 
 10 - Heves20 - Zala 
Bejelentésazonosító:az első öt számjegy a bejelentő orvos pecsétszáma, a 6. és 7. számjegy a bejelentés éve (évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelentő orvos által adott sorszám
Diagnózis:a megbetegedések jegyzékében a megbetegedést okozó tényező betűjele és a megbetegedés előtti arab számok
Adószám:a munkáltatónál fellelhető
Szakágazati kód: (KSH)TEÁOR alapján
FEOR kód: (KSH)Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (Korszerűsített jegyzék) FEOR-93

5. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

Vizsgálati lap
      
Bejelentés azonosító: -- 
    
taj-szám:  
   
1. Jelen bejelentést indokoló kóroki tényezővel kapcsolatban korábbi munkahelyein előfordult-e:
 Fokozott expozícióNem Ha igen, mikor (év)  
    
MegbetegedésNem Ha igen, mikor (év)  
    
2. Jelen bejelentés tárgyát képező megbetegedést vagy fokozott expozíciót okozó kóroki tényezők műszeres vizsgálata:
 Vizsgálatok nem történtek 
Vizsgálatok történtek (több mérés esetén valamennyi eredményt ismertetni, vagy a mérési jegyzőkönyveket mellékelni kell) 
  Mérések iránya: 
 Mérések időpontja (év, hónap):       
      
      
      
Mérések eredményei:     
    
    
Hozott intézkedések:     
    
    
    
3. A megbetegedés, fokozott expozíció oka (több válasz is adható):
 Műszaki megelőzésTeljes hiánya 
Részleges jellege 
Elégtelen hatékonyság 
Egyéb: 
 Egyéni védelemTeljes hiánya 
Nem megfelelő mennyisége 
Nem megfelelő minősége 
Használatának elmulasztása 
Egyéb (szövegesen ismertetendő): 
4. Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatok történtek:
 Igen    
 Gyakorisága (hónapokban):  
  Nem        
5. Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok: 
 Igen   
Gyakorisága (hónapokban):  
Nem  
6. A munkavállaló magatartásával hozzájárult-e a megbetegedés (fokozott expozíció)kialakulásához?
 Igen   
Nem 
7. A kivizsgálást követő intézkedés formája: 
 Intézkedési terv   
Határozati intézkedés   
Bírságolás (és összege)   
    
 Nem történt intézkedés (ebben az esetben indokolás is szükséges)Indokolás:  
8. A kivizsgálás során hozott intézkedés tartalmi ismertetése: 
9.Az esemény körülményeinek és a kivizsgálás tapasztalatainak részletes ismertetése        

Kitöltési utasítás a vizsgálati laphoz

Bejelentésazonosító: Az első 5 számjegy a bejelentő orvos pecsétszáma, a 6. és a 7. a bejelentés éve (évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelentő orvos által adott sorszám.
A megbetegedést (mérgezést) vagy fokozott expozíciót előidéző kóroki tényezők műszeres vizsgálata
Mérések: 1 vegyi anyag
 2 por
 3 rost
 4 zaj
 5 lokális rezgés
 6 egyéb
Mérések eredményei: 1 igazolták a bejelentést
 2 nem igazolták a bejelentést
 3 nem ítélhető meg a korábbi munkahelyi szituáció
 4 ismételt mérés szükséges

6. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez

...................................................................................................................................................Járási hivatal mint munkavédelmi hatóság
Értesítés
Cím: .............................................................................................................................................................................................................
Értesítem, hogy................................................................................................................................................................................(név)
(taj-szám) 
...................................................................................................................................................................................(születési hely, idő)
...............................................................................................................................................................................................(anyja neve)
........................................................................................................................................................................................................(lakcím)
Munkáltató neve (központi telephely): .................................................................................................................................................
Adószám: ---
Adóazonosító jel: 
Telephely címe (a bejelentés helye szerint): .........................................................................................................................................
Bejelentett és kivizsgált foglalkozási betegsége elfogadást nyert.
A megbetegedés baleseti ellátásra jogot adó betegség
Igen
Sorszáma: 
Nem
Dátum: ........................................
  .............................................................. aláírás, pecsét

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en