Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról

A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság szervezete, tagjai, feladatai és működése

1. § A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Kormány döntési joggal rendelkező, szakmai véleményező és javaslattevő testülete.
2. § (1) A Bizottság 11 tagból áll. A tagokat elsősorban a tudomány, a művészeti élet, a kulturális örökségvédelmi, illetőleg a temetkezési szakmai szervezetek, valamint az érintett társadalmi szervezetek képviselőiből - a Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: Intézet) elnökének javaslatára - a miniszterelnök általános helyettese (a továbbiakban: miniszterelnök-helyettes) bízza meg.
(2) A Bizottság tagjainak megbízatása visszavonásig érvényes. A tisztség megszűnik a miniszterelnök-helyetteshez intézett írásbeli lemondással, illetve a bizottsági tag halálával.
(3) A Bizottság a tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ, működési szabályzatát maga állapítja meg, amelyet - a miniszterelnök-helyettes előterjesztésében - a Kormány hagy jóvá.
(4) A Bizottság működési feltételeit a Miniszterelnökség biztosítja, külön soron elkülönített költségvetéssel.
(5) A Bizottság tagjait díjazás illeti meg.
(6) A Bizottság működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat az Intézet látja el. Az Intézet elnöke a Bizottság üléseinek állandó meghívottja.
3. § (1) A Bizottság dönt:
a) temető, hősi temető, hősi temetési hely, temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési hely nemzeti sírkert (a továbbiakban: nemzeti sírkert) részeként történő meghatározásáról és nyilvántartásba vételéről,
b)
c) egyes helyszínek nemzeti és történelmi emlékhellyé nyilvánítására irányuló kezdeményezésekről.
(2)
(3) A Bizottság a társadalmat mélyen megrázó esemény esetén - a miniszterelnök-helyettes útján - javaslatot tesz a Kormánynak a nemzeti gyász kifejezésének módjára, formájára.
(3a) A Bizottság felett az e rendelet szerinti felügyeleti jogokat a miniszterelnök-helyettes gyakorolja.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) Azonnali döntést igénylő ügyekben a Bizottság elnöke - az Intézet elnöke véleményének kikérése után - egyszemélyben dönt, amelyről a Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatja.
(10) A Bizottságot a nemzeti emlékezet és kegyelet témakörét érintő kérdésekben az Intézet felé véleményezési és javaslattételi jogkör illeti meg.
4. § A Bizottság döntését határozati formában hozza meg.
4/A. §

A titkárság

5. §
6. §
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet.
A miniszterelnök helyett:
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en