Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet

a rendbírságról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 56/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § (1) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) rendbírság fizetésére kötelezi
a) az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott azt a munkaadót, aki a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71. §-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. §-ában előírtaknak megfelelően, a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatban, a kormányhivatal részére történő tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem a meghatározott időpontban, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget;
b) az Flt. 58. § (5) bekezdése c) pontjában meghatározott munkaadót, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a kormányhivatalnak az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről és a munkabér megtérítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget;
c) azt a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató jogi személyt, egyéni vállalkozót, aki
ca) az Flt. 6. §-ának (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztotta,
cb) a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az előírt módon, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget,
d) azt, aki az Flt.-ben, valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló államigazgatási határozatban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget;
e) azt a munkaadót, aki az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendeletben meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem, illetve nem az előírt időpontban teljesítette.
(2)
2. § (1) A rendbírság összegét az eljárás során elbírált kötelezettségszegés súlyának, az elkövetés körülményeinek figyelembevételével, a fokozatosságot szem előtt tartva kell megállapítani.
(2) Egy eljárásban elbírált több kötelezettségszegés esetén a rendbírságot előfordulása gyakoriságának figyelembevételével kötelezettségszegésenként kell kiszabni. Ebben az esetben a rendbírságnak az Flt. 56/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott mértékét kötelezettségszegésként kell alkalmazni.
(3) A rendbírság alapjául szolgáló kötelezettségek ismételt elmulasztása esetén a rendbírság újból kiszabható.
3. § (1)
(2) Az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetekben a rendbírság kiszabására a magán-munkaközvetítő székhelye szerinti kormányhivatal jogosult.
4. §
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A rendeletben meghatározott rendbírság a hatálybalépést követően elkövetett kötelezettségszegésért szabható ki.

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en