Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Törvény. 48. § (3) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. § (1) A közúti jelzőtáblák méreteire és egyes műszaki követelményeire vonatkozó műszaki szabályzatot [A Közúti Jelzőtáblák Műszaki Szabályzata (a továbbiakban: JTSZ)] e rendelet mellékleteként kiadom.
(2) A rendelet hatálya kiterjed
a) Magyarország területén levő közutakra és a közforgalom elől el nem zárt magánutakra (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: út), valamint ezeken az utakon levő vasúti átjárókra és vasúti gyalogos átkelőhelyekre,
b) az a) pontban felsorolt utak és vasutak kezelőire és tulajdonosaira.
(3) A JTSZ tartalmazza a közúti jelzőtáblák anyagának, méretének, alakjának, szín-, fény- és biztonságtechnikai, erőtani és szilárdságtani műszaki követelményeit, ezek vizsgálatát, továbbá a megjelölésükre, tárolásukra, csomagolásukra és szállításukra vonatkozó előírásokat.
(4) A JTSZ nem vonatkozik a közúti jelzőtáblák alkalmazására és elhelyezésének feltételeire.
(5) Az egyes közúti jelzőtáblákat úgy kell elkészíteni, hogy a jelzőtáblák anyaga, alakja, mérete, színezése, jelképeinek alakja, belső méreteinek aránya, feliratainak betűi, számjegyei és írásjelei, belső átvilágítása feleljen meg a JTSZ-ben meghatározott útügyi műszaki előírások követelményrendszerének.
2. § (1) Ez a rendelet 2001. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után kihelyezett közúti jelzőtáblák esetében kell alkalmazni.
(2)
(3) Dr. Fónagy János s. k.,
közlekedési és vízügyi miniszter
Melléklet a 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelethez
A Közúti jelzőtáblák Műszaki Szabályzata (JTSZ)
1. Általános előírások
1.1. A jelzőtáblák jellemző tulajdonságait az MSZ EN 12899-1 szabvány szerinti osztályok egyikébe kell sorolni és jelzőtábla létesítése (cseréje, felújítása) esetén csak olyan jelzőtáblát szabad alkalmazni, amely a JTSZ megfelelő szakaszában jelzett osztályozási követelménynek megfelel.
1.2. A változtatható jelzéstartalmú jelzőtáblák jelzőfelülete világító fénypontokból is kialakítható (változtatható jelzéstartalmú világító mátrix jelzőtábla).
1.3. Anyag
1.3.1. A közúti jelzőtáblák, kapcsoló- és tartószerkezeteik anyagát úgy kell kiválasztani, hogy azok teljesítsék az ebben a szabályzatban foglalt követelményeket.
1.3.2. A közúti jelzőtáblák jelzőfelületét - a belső át-világítású jelzőtáblákat kivéve - fényvisszavető anyagból kell előállítani, vagy fényvisszavető bevonattal kell ellátni.
1.3.3. A belső átvilágítású jelzőtáblákat az ÚT 2-1.134 útügyi műszaki előírás szerint kell kialakítani.
1.3.4. A fényvisszavető felületnek felhólyagosodástól, ráncosodástól és repedéstől mentesnek kell lennie.
2. Alak és méret
2. 1. A közúti jelzőtáblák alakja
a) kör,
b) egyenlő oldalú háromszög,
c) négyzet,
d) négyszög,
e) szabálytalan ötszög (nyíl alak),
f) szabályos nyolcszög,
g) egyedi alakú sokszög (andráskereszt).
Megjegyzés: Ez a szabályzat nem tárgyalja a 2.1. pont d) alpontjában említett jelzőtáblák közül az útbaigazító táblák csoportjába tartozó jelzőtáblákat, továbbá a 2.1. pont e) alpontjában említett jelzőtáblákat, mert azok alakja és mérete a rajtuk szereplő feliratok mennyiségétől és méretétől függően változik. Ezeket az adatokat az ÚT 2-1.131 útügyi műszaki előírás alapján kell meghatározni.

2.2. A közúti jelzőtáblák névleges alapmérete (D) - táblatípustól függően - a jelzőtábla

- szélessége,
- magassága,
- oldalhossza vagy
- átmérője.
Megjegyzés: Háromszög alakú jelzőtáblánál az oldalhosszat a csúcsok lekerekítése nélkül kell értelmezni.
2. 3. A jelzőtábla jelzési képének összes mérete a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban az alapméret függvényében van meghatározva.
2.4. A különböző útkategóriákon az 1. táblázat szerint különböző alapméretű jelzőtáblákat kell alkalmazni. Az útkategóriára előírt méretnél
- nagyobb méretű tábla alkalmazása mindig megengedett,
- kisebb méretű tábla azonban csak külön engedéllyel alkalmazható.
2. 5. A más jelzőtáblában betétként alkalmazott jelzőtábla mérete nem lehet D=300 mm-nél kisebb, a besorolás rendjét jelző táblákon azonban - két egymás alatt elhelyezett betétnél - kivételesen a D=200 mm érték megengedett.
2.6. Az egyes jelzőtábla típusok alakját és a méretjeleket az 1-14. ábra, méreteit az 1. táblázat tartalmazza. A jelzőtáblák D, illetőleg D x E méretei mm-ben vannak feltüntetve.
A jelzőtáblák méretei

1. táblázat

A jelzőtáblák alakja és típusa

A kerékpár- forgalmi létesítmé- nyeken

Lakott területen belül

Lakott területen kívül

helyi úton országos közúton főútvonallá ki nem jelölt alsóbbrendű úton főúthálózaton, illetve főútvonallá kijelölt alsóbbrendű úton autópályán, autóúton
Kör

450

600a) b)

600a)

600

750

900

Háromszög

450

600

750

 

900

1000

Négyszög (négyzet és téglalap) alakú táblák

Főútvonal, főútvonal vége

-

450

-

600

-

Autóút, autópálya és ezek vége

-

-

-

-

-

900 800x100e)

Autópálya csomópont sávos előjelző

-

-

-

-

-

600x1500

Autópálya csomópont száma

-

-

-

-

-

600

Kijelölt gyalogos-átkelőhely

450

600

750

750

-

Lakó-pihenő övezet és annak vége

750x600 800x640e)

-

-

-

Vasúti átjárót előjelző

-

350x1000

-

Besorolás rendje

D = 800 E >= 640

D = 800, E >= 640 D =1000, E >= 800

D = 800, E >= 640 D =1000, E >= 800d)

D=1000 E 800

Iránytábla (téglalap)

500x1500 500x2000 500x2500

Iránytábla (négyzet)

500

Terelőtábla

250x1000

Kettős terelőtábla

500x1000

Minden egyéb négyzet alakú

450

600 (560)e)

600 (640)e)

800 (800)e)

Minden egyéb téglalap alakú

450x600

600x750 (560x700)e)

600x750 (640x800)e) 800x1000c)

800x1000 (800x1000)e)

Nyolcszög

450

600

   

750

900

Vasúti átjáró kezdete

1200

-
a) A forgalomirányító fényjelző készülék alatt elhelyezett "Kötetező haladási irány" (vagy bekanyarodási tilalom) jelzőtábla mérete 450 mm, és mindig átvilágított kivitelben készül, ha a fényjelző készülék piros és sárga fényjelzőjében nincs fekete nyíl.
b) A "Megállni tilos" és "Várakozni tilos" jelzőtábla 450 mm méretben is készülhet.
c) Szükség esetén kivételes esetben.
d) Az 1000 × 800 mm-es táblaméret csak a kétsoros "Besorolási rend" jelzőtáblához használható.
e) Felújítási méret.
2. 7. Az útbaigazító jelzőtáblák méreteit általában a táblára kerülő felirat betűnagysága, a felirat hossza, a feliratok és jelképek száma alapján egyedileg kell megállapítani. Egyes útbaigazító táblák mérete kötött, ezeket a méreteket az ÚT 2-1.131 útügyi műszaki előírás tartalmazza.
2. 8. A kiegészítő táblák alakja
h) fekvő téglalap,
i) négyzet,
j) álló téglalap.
2. 9. A kiegészítő táblák névleges alapmérete (D) a tábla szélessége, magassága (b1, b2, b3,...) pedig a táblán megjelenő jelképtől és/vagy felirattól függően változó, de általában D/2 egész számú többszöröse.
2. 10. A kiegészítő tábla jelzési képének összes méretét a vonatkozó útügyi műszaki előírások az alapméret függvényében határozzák meg.
2.11. A kiegészítő táblák alakját és a méretjeleket a 16. ábra, méreteit a 2. táblázat tartalmazza. A jelzőtáblák D', illetőleg bi méretei mm-ben vannak feltüntetve.

16. ábra

Kiegészítő táblák

A kiegészítő táblák méretei (mm)

2. táblázat

A kiegészítő tábla fölötti jelzőtábla szélessége A kiegészítő tábla szélessége (D') A kiegészítő tábla magassága (bi)

450-750

350

b1 = 175 b2 = 350 b3 = 525 ...

800-1050

500

b1 = 250 b2 = 375 b3 = 500 ...

D (ill. E*)

D

b1 = 0,5 x D b2 = 1,0 x 1 D b3 = 1,5 X D ...

* Megjegyzés: Amennyiben a jelzőtábla szélessége E (7. ábra), úgy a kiegészítő tábla szélességénél ezt az értéket kell D értéknek tekinteni. Lásd még a 2.12.8. pontban foglaltakat is.

2.12. A táblaméretekkel kapcsolatos egyéb előírások

2. 12.1. A főútvonallá kijelölt alsóbbrendű út lakott területen kívüli szakaszán az országos főutakon alkalmazott táblaméretek is használhatók.
2. 12.2. Forgalombiztonsági okok miatt veszélyes csomópontban és előtte vagy veszélyes útszakaszon egy méretlépcsővel nagyobb jelzések is alkalmazhatók.
2. 12.3. Az autópályák, autóutak, illetőleg egyéb utak mellett létesített, azoktól elkülönülő pihenőhelyeken, parkoló területeken elhelyezett jelzőtáblák méretei megegyeznek a lakott területen alkalmazandó táblák méretével.
2. 12.4. Autópályák, autóutak gyorsítósávja elején elhelyezett elsőbbséget szabályozó táblák mérete 1000, illetve 900 mm legyen.
2. 12.5. Kerékpárutakon, gyalog- és kerékpárutakon, időszakosan járműforgalomra megnyitott gyalogutakon, 30 km/h területi sebességszabályozás alá vont területen, illetőleg lakó-pihenő övezetben a "kerékpárforgalmi létesítményeken alkalmazandó" méretcsoportba tartozó jelzőtáblák alkalmazandók.
2. 12.6. A jelzőlámpás csomópontokban a fényjelző készülékekkel azonos tartószerkezeten elhelyezett jelzőtáblák belső átvilágításúak legyenek. A belső átvilágítású jelzőtáblák helyettesíthetők 3. típusú (mikroprizmás) fényvisszavető bevonatú táblákkal
- lakott területen kívüli jelzőlámpás csomópontban,
- lakott területen belül, ha az úton a szabványoknak megfelelő közvilágítás üzemel.
2. 12.7. A fényjelző készülék alatt (fölött) elhelyezett, egy forgalmi sávra vagy egy forgalmi irányra vonatkozó - "Kötelező haladási irány" vagy bekanyarodni tilos- jelzőtábla 450 mm-es méretben is alkalmazható.
Megjegyzés: Az egész útkereszteződés forgalmi rendjére vonatkozó "Kötelező haladási irány" vagy bekanyarodni tilos jelzőtáblának az útkategóriára meghatározott méretűnek kell lennie.
2.12.8. A kiegészítő táblák a 2. táblázat első két sora szerinti méretben alkalmazandók. Kivételes és fontos esetben azonban megengedett az olyan kiegészítő jelzőtábla alkalmazása, amelynek szélességi mérete nem haladja meg a fölötte elhelyezett jelzőtábla szélességi méretét.
2. 12.9. A kiegészítő tábla magassági mérete a szélességi méret felének megfelelő lépcsőkben növekedhet a táblán elhelyezni szükséges információ mennyiségének megfelelően.
2.12.10. Ahol az 1. táblázatban "felújítási méret" szerepel, az alatt az értendő, hogy a jelenleg meglevő, ilyen méretű jelzőtáblákat jelzőfelületük elhasználódása (kopása, fakulása, karcolódása) esetén nem kell kicserélni, azok felújítása az adott méretben megengedett.

3. Mérettűrés

A jelzőtáblák mérettűréseit a 3. táblázat tartalmazza.
Mérettűrés

3. táblázat

Névleges méret (mm)

Tűrés (mm)

0-250

±1,5

251-500

±2,5

501-1 000

±3,0

1001-10 000

±4,0

4. Szín- és fénytechnikai követelmények
4.1. A jelzőtábla szín- és fénytechnikai szempontból megfelelő, ha az MSZ EN 12899-1 szabvány előírásait általánosan, és az alábbi részletezés szerint kielégíti:
a) szín és fénysűrűségi tényező
aa) a nem fényvisszavető tábláknál az NR2 osztály szerinti,
ab) a fényvisszavető tábláknál az R2 osztály szerinti,
b) az R' fényvisszavetési együttható
ba) az 1. típusú tábláknál a Ref 1 osztály szerinti,
bb) a 2. típusú tábláknál a Ref 2 osztály szerinti,
bc) a 3. típusú tábláknál a JTSZ 2. számú függeléke szerinti.
4.2. A fényvisszavető bevonatú jelzőtáblákon csak olyan fényvisszavető bevonat alkalmazható, amely a gyártói nyilatkozat szerint a 4.1. pontban foglalt követelmények 70%-os értékét
- az 1. típusú bevonatnál legalább 7 évig,
- a 2. és 3. típusú bevonatnál legalább 10 évig megtartja.
4.3. A fényvisszavető bevonatú jelzőtáblák közül
a) az elsőbbségadási kötelezettséget jelző táblának legalább 2. típusú,
b) a vasúti átjárót jelző és előjelző táblának legalább 2. típusú,
c) a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet jelző táblának legalább 2. típusú,
d) a tájékoztató jelzőtáblának 1. típusú,
e) az úttest felett elhelyezett jelzőtáblának - a tájékoztatást adó táblák kivételével - 3. típusú,
f) az a)-e) pontokban nem említett minden további jelzőtáblának - beleértve a forgalomkorlátozások miatt kihelyezett ideiglenes táblákat is
fa) a gyorsforgalmi utakon, a főutakon és a főútvonalakon legalább 2. típusú,
fb) a mellékutakon 1. típusú fényvisszavető bevonatúnak kell lennie.
4.4. Amennyiben ugyanarra a tartószerkezetre (oszlopra) eltérő fényvisszavető tulajdonságú jelzőtáblák kihelyezésére volna szükség, úgy az összes jelzőtáblát a legjobb fényvisszavető képességű táblával azonos típusú fényvisszavető bevonattal kell elkészíteni.
4.5. Különösen veszélyes helyeken megengedett a jelzőtáblának az egyesített jelzőtáblához hasonló kialakítása úgy, hogy a jelzőtáblát tartalmazó egyesített táblának zöldessárga fluoreszkáló alapszíne legyen.
4.6. A közúti jelzőtáblán bevonatként alkalmazott fólia minősítése és megjelölése feleljen meg az MSZ EN 12899-1 szabvány vonatkozó előírásainak.
4.7. A változtatható jelzéstartalmú világító mátrix jelzőtáblákon a tábla fehér alapszíne sötét, a fekete jelképek színe fehér lehet.
4.8. Kívülről vagy belülről megvilágított, illetőleg a belső átvilágítású jelzőtáblát csak igen indokolt esetben, és csak olyan helyen szabad létesíteni, ahol a biztonságos áramellátás megoldható. Gondoskodni kell arról, hogy a jelzőtábla megvilágítása, illetőleg átvilágítása egyenletes legyen. A kívülről megvilágított jelzőtáblát megvilágító fényforrást úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedőket ne kápráztassa.
5. Biztonságtechnikai követelmény
Ha a jelzőtáblában vagy tartószerkezetében elektromos berendezés van, annak védelme legalább IP34 osztályú legyen.
6. Erőtani és szilárdságtani követelmények
6.1. Terhek
6.1.1. Biztonsági tényezők
A terhelésre vonatkozó biztonsági tényezőnek PAF1 osztályúnak kell lennie.
Az anyagra vonatkozó biztonsági tényezőnek a szerkezet anyagától függően az MSZ EN 12899-1 szerintinek kell lennie.
6.1.2. Szélterhelés
A szélnyomási osztályba sorolásnak meg kell felelnie a jelzőtábla felállítási helyére jellemző szélviszonyoknak az MSZ EN 1991-1-4 szerint. Erősen széljárta területeken - ha szükséges - a közútkezelő a felállítandó jelzőtáblára vonatkozó követelményt magasabb osztályba sorolhatja.
6.1.3. Hóeltakarításból származó terhelés
Hóeltakarításból származó terhelésnél a jelzőtáblának legalább a DSL1 osztály követelményei szerintinek kell lennie.
6.1.4. Koncentrált teher
A koncentrált terhelés esetében a jelzőtáblának legalább a PL1 osztály követelményei szerintinek kell lennie.
6.2. Alakváltozási követelmények
6.2.1. A legnagyobb ideiglenes elhajlás esetében a jelzőtáblának legalább a TDB3 osztály követelményei szerintinek kell lennie.
6.2.2. A legnagyobb ideiglenes csavarás esetében a jelzőtáblának legalább a TDT3 osztály követelményei szerintinek kell lennie.
7. A jelzőtábla-lemez követelményei
7.1. A hátlap színe
A táblák hátoldala, ha annak bevonása a korrózió elleni védelem miatt nem szükséges és ha az anyag nem tükröz, eredeti színében megmaradhat. Ha a feltétel nem teljesíthető, a hátlapot szürke színre kell festeni. A festéssel előállított felület nem lehet tükröző.
7.2. Saroklekerekítés
A saroklekerekítésnek
a) háromszögletű tábla esetében r = 0, 045 D,
b) ötszögletű tábla esetében r > 10 mm,
c) négy- és nyolcszögletű tábla esetében (a kiegészítő táblákat is beleértve) r > 0, 025 D
értékűnek kell lennie.
A lekerekítés sugarának legnagyobb értéke útirányjelző tábláknál nem lehet nagyobb r = 100 mm-nél.
7.3. A jelző felület lyukasztása
A jelzőtábla jelző felülétének lyukasztása esetében a jelzőtáblának a P2 osztály követelményének kell megfelelnie.
7.4. Peremezés
A jelzőtábla lemez peremezésének - ha a tábla peremezéssel készül - legalább az E1 osztály követelményei szerintinek kell lennie.
7.5. Felületvédelem
A felületvédelemnek az SP0 osztály követelményei szerintinek kell lennie
8. A felület vizsgálata
Az 1.5. szakaszban előírt követelmények teljesülését szemrevételezéssel kell megvizsgálni. A megfolyt, megráncosodott, repedezett festést el kell távolítani, és a felületet újra kell festeni.

9. Az alak, a méret és a mérettűrés vizsgálata

A vizsgálatot szemrevételezéssel és méréssel kell elvégezni. A szemrevételezést minden darab esetében, a mérést egyedi daraboknál ugyancsak minden darabnál, a sorozatban készült táblák esetében 20 darabig minden ötödik darabnál, 20 darab fölött minden tizedik darabnál kell elvégezni. A nem megfelelő darabot újra kell gyártani. Mintavétel esetén a hibás előtt és után annyi darabot kell megvizsgálni amennyi a megelőző, illetve a következő alkalmas mintáig található.
10.
11.
12.
10. Vizsgálat beépítéskor
A teljes szerkezetet beépítéskor szemrevételezéssel vizsgálni kell, hogy a szállítás és a beépítés során a szerkezetben károsodás nem keletkezett-e.
14.

11. Tárolás

A közúti jelzőtáblát legalább fedett vagy zárt, száraz helyen, az élére állítva, vagy a lapjára fektetve úgy kell tárolni, hogy
- a tábla ne vetemedjék;
- a jelzőfelület ne karcolódjék;
- a tábla szélei ne sérüljenek meg, ne csorbuljanak ki;
- a táblát korrózióhatások ne károsítsák.

12. Csomagolás

A jelzőtáblák csomagolása olyan legyen, hogy biztosítsa a táblák sérülésmentes szállítását. Több darab jelzőtáblát is szabad egymásra fektetve egybe csomagolni, ha azok a szállítás során nem sértik, nem karcolják egymás jelzőfelületét, kivéve a több darabból összeszerelt, útbaigazítást adó jelzőtáblákat.

13. Szállítás

A közúti jelzőtáblákat bármely szállítóeszközön akár vízszintesen lefektetve, akár függőlegesen felállítva, a 15.szakasz feltételeit betartva kell szállítani. A táblákat a járművön beépített rekeszekben, vagy elcsúszás, eldőlés, vetemedés, ütődés, karcolás ellen védett módon kell kiékelni és rögzíteni.

1. számú függelék a Közúti Jelzőtáblák Műszaki Szabályzatához

Fogalommeghatározások

a) Közúti jelzőtábla: olyan tartós anyagból készült, az út mellett vagy felett elhelyezett meghatározott méretű és színezésű sík (vagy egyes belső átvilágítású táblák esetében domború rajzolatú) felülettel rendelkező eszköz, mely jelzési képe révén a közlekedés résztvevőit veszélyre figyelmezteti, részükre tilalmat ír elő, utasítást ad, vagy útbaigazítást, tájékoztatást nyújt.
b) Jelzési kép: a közúti jelzőtáblán látható színek, jelképek, feliratok, illetve ezek megfelelő és előírásos kombinációi.
c) Jelkép: a jelzőtábla jelzési képében levő ábra vagy rajzolat, mely a jelzési kép információtartalmát hordozza.
d) Felirat: a jelzőtábla jelzési képében a betűk, a számjegyek és az írásjelek értelmes szövegű informatív kombinációja.
e) Jelzőfelület: a jelzőtáblának az a felülete, amelyen a jelzési kép van.
f) Kiegészítő jelzőtábla: a közlekedők számára többletinformációt adó olyan jelzőtábla, amely az alaptábla alá helyezve annak hatályát kiterjeszti vagy szűkíti, jelentését értelmezi vagy távolságot jelez.
g) Tartószerkezet: olyan szerkezet (oszlop, konzol, portál vagy befüggesztés), amely a közúti jelzőtáblának a megfelelő helyzetben tartására és az erőhatások felvételére szolgál.
h) Kapcsolószerkezet: a jelzőtáblát a tartószerkezethez erősítő szerkezeti elem.
i) Teljes szerkezet: a közúti jelzőtábla a tartó- és a kapcsolószerkezetekkel együtt.
j) Változtatható jelzéstartalmú jelzőtábla (VJJ): több jelzési kép közül egynek a kijelzésére szolgáló, igény szerint változtatható vagy kikapcsolható jelzőtábla.
k) Világító jelzőtábla: a kijelző felületben fényt kibocsátó eszközöket tartalmazó jelzőtábla.
l) Mátrix: olyan vonatkozási hálózat, melynek csomópontjaiban vannak a jelzésben vagy jelzési-kép háttérben vagy jelzési képben használt elemek középpontjai. A mátrix kiterjedhet az egész kijelző felületre vagy annak csak egy részére. A hálózat X és Y tengelyei lehetnek egymásra merőlegesek vagy nem merőlegesek is; az X és az Y tengelyen a csomópontok távolságai lehetnek állandóak vagy változóak, a két tengelyen akár különbözőek is; az első esetben a mátrixot szabályosnak, a második esetben szabálytalannak nevezik.
m) Elem: az a (fényt kibocsátó vagy visszaverő) elemi tárgy vagy tárgycsoport a változtatható jelzéstartalmú jelzőtábla kijelző felületén, amelyet a kívánt jelzéstartalom létrehozása céljából más elemekkel együtt aktivizálnak.
n) Kijelző felülete: a változtatható jelzéstartalmú jelzőtábla látható része, amely a jelzéstartalmat tartalmazza, és tartalmazza azokat az elemeket is, amelyek a jelzéstartalom kijelzésére aktivizálhatók; tekintetbe veendő, hogy elülső takaró anyagot is tartalmaz.
2. számú függelék a Közúti Jelzőtáblák Műszaki Szabályzatához
A fényvisszavetés R' együtthatója (cd x lx-1 x m-2)
megfi-gyelési szög abeesési szög β1(β2=0) fehér sárga piros zöld kék
20' 300 195 60 30 19
.30° 150 110 33 17 7
megfi-
gyelési szög a
beesési szög β1 (β2=0) fehér sárga piros zöld kék
35 23 7 3, 5 2, 5
30° 20 13 4 2 1, 5

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en