Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) és (3) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 33. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatására, az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjára (a továbbiakban: adatszolgáltatási díj), továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapítására, valamint a díjak befizetésére, kezelésére, nyilvántartására és felhasználására.

Egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatása és igazgatási szolgáltatási díja

2. § (1) A papír alapon vagy számítógépes adathordozón (pl. pendrive, CD) az ingatlanügyi hatóságként eljáró járási hivatal, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala illetékességi területén fekvő ingatlanokról az ügyfél írásbeli kérelmére szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatokért az alábbi adatszolgáltatási díjat kell fizetni:
a) a földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 150 forintot ingatlanonként,
b) a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 200 forintot ingatlanonként,
c) a területi összesítő esetében településenként 2000 forintot.
(1a) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú mellékletének C/2. pontjában meghatározott, a számítógépes adatbázisból lekérdezés útján történő adatszolgáltatásért - az évenkénti egy alkalommal történő díjmentes adatszolgáltatást követően - ingatlanonként a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) Az (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 65%-a az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt, 35%-a a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a továbbiakban: FÖMI) illeti meg. A díjbevétel azon részét, amely a FÖMI-t illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a FÖMI előirányzat-felhasználási keretszámlájára.
(2a) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmába történő, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 67. §-a szerinti betekintés biztosítása, valamint az Inytv. 68. §-ában meghatározott hiteles tulajdoni lap másolat kiállítása a járási hivatal saját illetékességi területre vonatkozó adatszolgáltatás esetén is az 5. § (1) bekezdés szerinti infrastruktúrán keresztül történik.
(3)
3. § (1) Az ügyfél írásbeli kérelmére a járási hivatal saját számítástechnikai eszközével az illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintést díjmentesen biztosítja.
(2) A betekintés nem teljesíthető a tulajdoni lap másolat ki nyomtatásával vagy elektronikus formában történő átadásával.

A papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának kezelése

4. § (1) A
a) járási hivatal,
b) járási hivatal kirendeltsége,
c) járási hivatal ügyfélszolgálati irodája, továbbá
d) járási hivatal illetékességi területén működő integrált ügyfélszolgálat (a továbbiakban: kormányablak)
az a)-d) pont a továbbiakban együtt: adatszolgáltató] által kiállított papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatásáért beszedett igazgatási szolgáltatási díj 5%-a a FÖMI-t illeti meg.
(2) Ha az adatszolgáltatás nem az adatszolgáltató székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal) az illetékességi területén fekvő ingatlant érint, a beszedett igazgatási szolgáltatási díjból származó, az (1) bekezdés alapján a FÖMI-t megillető részén kívüli díjbevétel fele az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg.
(3) A díjbevétel azon részét, amely az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottak szerint a FÖMI-t, illetve az adatszolgáltatással érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a FÖMI számlájára.
(4) A FÖMI 15 napon belül gondoskodik a díjbevétel (2) bekezdés szerinti részének az ingatlan fekvése szerinti kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő továbbutalásáról.

Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, a TAKARNET rendszerhez való csatlakozás szabályai

5. § (1) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszert és a szolgáltatásainak elérését biztosító infrastruktúrát a FÖMI fejleszti, üzemelteti és tartja karban.
(2) Az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerhez (TAKARNET) történő csatlakozás abban az esetben lehetséges, ha az ehhez szükséges technikai feltételekkel rendelkező felhasználó - a hozzáférési jogosultság megadásáról szóló, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti csatlakozási engedélyben foglaltaknak megfelelően - az igénybevétel feltételeit rögzítő szolgáltatási szerződést köt a FÖMI-vel.
(3) A TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás igénybevétele - a szerződésben foglaltak szerint kiállított és a hozzáférési jogosultságot tartalmazó- névre szóló digitális belépési igazolvány birtokában lehetséges.
6. § (1) A digitális belépési igazolvánnyal rendelkező felhasználónak a rendszerben folyószámlája van, amelyen a lekérdezések és annak költségei, valamint a költségek kiegyenlítése folyamatosan követhető. A felhasználót a számla egyenlegéről havonta a FÖMI írásban tájékoztatja, amely fizetési felhívásként is szolgál.
(2) Amennyiben a felhasználó - a szolgáltatás igénybevételére törvény alapján kötelezett felhasználók kivételével - a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, tartozása rendezéséig a TAKARNET rendszer szolgáltatásait nem veheti igénybe.
(3) Ha a szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondással szűnik meg, illetve a hozzáférési jogosultság iránti engedély visszavonása esetén, a TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás újbóli igénybevétele csak ismételt engedélyezés és új szolgáltatási szerződés alapján történhet.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak esetén az engedély egy éven belül történő ismételt kiadására csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.
7. § (1) A TAKARNET országos rendszeren keresztül a következő adatszolgáltatások vehetők igénybe:
a) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolat,
b) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles térképmásolat.
(2) A FÖMI előirányzat-felhasználási keret számlájára történő átutalással kell teljesíteni
a) az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért járó - külön jogszabályban meghatározott - díj (a továbbiakban: elektronikus adatszolgáltatási díj),
b) a Díjtörvény
ba) 31. § (6) bekezdésében, valamint
bb) 32/G. §-ában meghatározott díj
megfizetését.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 65% - a az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt, 35% - a pedig a FÖMI-t illeti meg.
(3a) A Díjtörvény 31. § (6) bekezdésében meghatározott kétszeres díjtételből
a) az elektronikus adatszolgáltatási díj a (3) bekezdésben meghatározottak szerint az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt és a FÖMI-t,
b) az elektronikus adatszolgáltatási díjon felüli rész a TAKARNET felhasználónál végzett hatósági ellenőrzést (a továbbiakban: TAKARNET ellenőrzés) lefolytató kormányhivatalt
illeti meg.
(4) A FÖMI a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított számla alapján az elektronikus adatszolgáltatási díjnak a (3) bekezdésben meghatározott részét az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes,
b) a TAKARNET ellenőrzés során a Díjtörvény 31. § (6) bekezdése szerinti határozat alapján a (3a) bekezdés
ba) a) pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatási díjat az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes,
bb) b) pontja szerinti összeget a TAKARNET ellenőrzést lefolytató
kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára átutalja.
8. § A FÖMI az elektronikus adatszolgáltatásból őt megillető díjból biztosítja a TAKARNET rendszer üzemeltetését és fenntartását, valamint azt elsődlegesen a rendszer továbbfejlesztésére fordítja. A fennmaradó összeget a jogszabályokban meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapítása, megfizetése és kezelése

9. § Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításánál érintett ingatlanként:
a) a Díjtörvény 32/A. § (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott eljárásokban a bejegyzéssel, illetve a változással érintett különlapok számát,
b) a telekalakítással az ingatlan(ok) adataiban, a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények vonatkozásában bekövetkező változások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásban:
ba) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,
bb) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát,
c) minden más esetben a kérelem benyújtásakor önálló földrészletként nyilvántartott ingatlanokat kell figyelembe venni.
10. § (1) Ha a kérelmező a kérelméhez kapcsolódóan soron kívüli ügyintézést kért és a kérelem benyújtásakor a Díjtörvény 32/A. § (4) bekezdésében meghatározott díj megfizetését nem igazolja, a járási hivatal a törvényben meghatározott ügyintézési határidőn belül bírálja el a kérelmet.
(2) A soron kívüli ügyintézés engedélyezése iránti kérelem elutasítása esetén vagy ha a járási hivatal a soron kívüli ügyintézésre irányadó határidőt túllépi, a Díjtörvény 32/A. § (4) bekezdése alapján megfizetett díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben a visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről a soron kívüli ügyintézés engedélyezése iránti kérelmet elutasító, illetve - a soron kívüli ügyintézésre irányadó határidő túllépése esetén - az eljárást lezáró döntés meghozatalától számított harminc napon belül kell gondoskodni.
11. § (1) Az eljárásért fizetendő díjat az illetékességi területén kívül - jogszabályi rendelkezés, vagy kijelölés alapján - eljáró járási hivatalnál (a továbbiakban: díjfizetés helye szerinti járási hivatal) kell megfizetni, és a befizetés tényét igazolni.
(2) A díj megfizetésének elmulasztása esetén hiánypótlási felhívást a díjfizetés helye szerinti járási hivatal adja ki.
(3) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
a) 50%-a az ingatlan fekvése szerinti illetékességi területén kívül eljáró járási hivatalt,
b) 50%-a egyenlő arányban az eljárásban résztvevő többi járási hivatalt
illeti meg.
(4) Amennyiben az eljárás több megye illetékességi területét érinti, az (1) bekezdés szerinti járási hivatal az eljárást lezáró döntésével értesíti a díjfizetés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt, mely 15 napon belül gondoskodik a díj eljárásban résztvevő többi járási hivatalt, a (3) bekezdés szerint megillető részének az érintett kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő átutalásáról.

Az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó közös szabályok

12. § (1) A díjfizetés az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy az illetékes kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalással teljesíthető.
(1a) A kormányablak által történő papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás esetén a díjfizetés az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel, illetve amennyiben a kormányablak hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával teljesíthető.
(2) A díjnak a kormányhivatal - e rendelet mellékletében meghatározott - számlaszámára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.
13. § (1) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a jogszerű mértéket meghaladó összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.
(2) A visszatérítést hivatalból a többletbefizetésről történt tudomásszerzést követő nyolc napon belül kell elrendelni, és annak teljesítéséről az elrendelést követő harminc napon belül intézkedni kell.
14. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díj - teljes vagy részleges - visszatérítése esetén, a vonatkozó bizonylat egyidejű megküldése mellett, a járási hivatal felhívja az ügyfelet az ehhez szükséges bankszámlaszámnak a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő megadására.
(2) Ha az ügyfél bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés készpénz-átutalási megbízással történik.
15. § Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetéséből származó bevételeket az egyéb bevételektől elkülönítetten kell nyilvántartani.
16. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 28. § (2)-(3) bekezdéseiben és a 31. § (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség fennállása tekintetében,
b) 32. § (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében,
c) 82. § (1) bekezdésében foglalt mulasztási bírság tekintetében
megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.
17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2)
(3)
(4) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Mr.)
a) 92. §-ával módosított 4. §-át,
b) 96. §-ával módosított 8. §-át a Mr. hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(5) E rendeletnek az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerűsítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 148/2012. (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: Mr2.) 29. §-ával módosított 7. § (2)-(4) bekezdését az Mr2. hatálybalépésekor még nem teljesített díjátutalásokra is alkalmazni kell.
18. § Ahol e rendelet járási hivatalt említ, azon a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében megjelölt járási hivatalokat kell érteni.
Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelethez

 

A

B

 

Név

Számlaszám

1.Földmérési és Távérzékelési Intézet

10032000-01474527-00000000

2.Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00300960-00000000

3.Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00301071-00000000

4.Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00321127-00000000

5.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00302814-00000000

6.Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00302515-00000000

7.Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00302649-00000000

8.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00301617-00000000

9.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00301813-00000000

10.Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00302089-00000000

11.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00301820-00000000

12.Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00301428-00000000

13.Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00302106-00000000

14.Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00302247-00000000

15.Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00301112-00000000

16.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00302261-00000000

17.Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00302436-00000000

18.Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00301507-00000000

19.Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00301569-00000000

20.Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00303004-00000000

21.Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301208-00000000

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en