Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet

a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos - a 2. melléklet szerint végezhető - tevékenységet folytat.
2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú, a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által rendszeresített nyomtatvánnyal kell bejelenteni. A bejelentéshez eredetiben be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év után történik, a bejelentéshez a 6. § szerinti továbbképzés elvégzését igazoló okiratokat is be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell.
(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel. Amennyiben a bejelentésre a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év letelte után kerül sor, a tevékenység végzésének feltétele a 6. § szerinti továbbképzés elvégzése.
(3) A gázszerelőknek - ide értve a 2. melléklet 3.3. pontjában nevesített szakértőket is – a földgázellátásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.
(4) A gázfogyasztó készülékek garanciális üzembe helyezésére és garanciális időszakon belüli javítására a 2. mellékletben megadott képesítéssel, végzettséggel rendelkező gázszerelő jogosult, figyelemmel a készülék gyártójának vonatkozó előírásaira.
(5) A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítésére a 2. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő jogosult.
3. § (1) A gázszerelői tevékenység végzésének feltétele a 6. § szerinti továbbképzés legalább ötévenként történő elvégzése. A továbbképzés elvégzését igazoló okiratot a Hatóság részére be kell nyújtani.
(2) Mentesül a 6. § szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése alól a 2. melléklet 3.3. pontjában meghatározott szakértő.
4. §
5. § (1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha
a) a gázszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek,
b) a gázszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18.3. pont b), e), h) vagy j) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,
c) a gázszerelő megsértette a gázszerelői tevékenység végzésére vonatkozó - jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, és ezt a Hatóság megállapította,
d) a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a gázszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a gázszerelést.
(2) A Hatóság törli a nyilvántartásból a gázszerelőt, ha
a) a tevékenység végzését az (1) bekezdésben foglaltak szerint megtiltotta,
b) a gázszerelő bejelenti, hogy a tevékenységet nem kívánja tovább folytatni,
c) a gázszerelő elhalálozik.
(3) A Hatóság a tevékenység megtiltása esetén intézkedik a gázszerelői igazolvány bevonása iránt.
(4) A gázszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a
a) továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja, amennyiben a tevékenység végzésnek megtiltására a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt került sor,
b) tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a gázszerelő eleget tett továbbképzési kötelezettségének, amennyiben a tevékenység megtiltására az a) pontban meghatározotthoz képest egyéb okból került sor.
6. § (1) A tevékenység végzéséhez szükséges gázszerelői továbbképzési program kötelező moduljai:
a) a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások,
b) az üzemvitel, karbantartás, műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.
(2) A gázszerelő továbbképzés időtartama legalább 10 óra, amely személyes jelenléthez kötött.
(3) A 3. § szerinti továbbképzési kötelezettség bármely, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező intézmény által folytatott gázszerelő szakmai tárgyú képzés elvégzésével teljesíthető. A továbbképzés elvégzéséről kiállított igazolás kiállításának keltétől számított egy évig fogadható el.
(4) A felnőttképzést folytató, gázszerelő továbbképzést végző intézményeket az iparügyekért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztatásul közzéteszi.
7. § (1) Az e rendelettel megállapított vagy módosított rendelkezéseket - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az e rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A Hatóság által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott fényképes gázszerelői igazolványok 2009. október 1-jét követően továbbra is az abban meghatározott időpontig hatályosak, a nyilvántartásba vétellel megszerzett jogosultság - a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével - az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható. E rendelkezés nem érinti a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történő változások bejelentésének és igazolásának 4. § szerinti kötelezettségét.
(3) 2009. október 1-jét megelőzően a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet alapján a gázszerelőkről vezetett nyilvántartás adatait az e rendelet által létrehozott nyilvántartás is tartalmazza.
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet.
Varga István s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

1. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

A gázszerelői nyilvántartásba vételre irányuló kérelem adattartalma

  
I.

Tevékenység megnevezése: Gázszerelés

II.

Kérelmező

1.

Neve:

2.

Ha a kérelmező egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:

3.

Ha a kérelmező munkavállaló, a munkáltató neve:

4.

Székhelye:

5.

Születési hely, idő (év, hó, nap):

6.

Anyja neve:

7.

Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):

8.

Értesítési címe:

9.

Telefonszáma: Elektronikus levélcíme: Faxszáma:

10.

Gázszerelői igazolvány száma (módosítás vagy hosszabbítás esetén töltendő ki):

11.

Díjfizető neve:

12.

Számlázási címe:

13.

A díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele:

III.

Nyilatkozat

 

Hozzájárul-e a II/8. és 9. pontban foglalt adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben,

 

a Hatóság információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történő közzétételéhez?

 

Igen []

Nem []

IV.

Képesítések

1.

Gázvezeték és -készülékszerelő vagy gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga

 

........................................................ száma

..................................................................... kelte

 

....................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

2.

Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező vagy gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga

 

........................................................ száma

..................................................................... kelte

 

....................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

3.

Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész

 

üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök szakképzettség

 

........................................................ száma

..................................................................... kelte

 

....................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

4.

Épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés

 

........................................................ száma

..................................................................... kelte

 

....................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

5.

Gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő, központifűtés- és gázhálózat

 

rendszerszerelő szakképesítés

 

........................................................ száma

..................................................................... kelte

 

....................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

6.

Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés,

 

........................................................
száma

.....................................................................
kelte

 

kiállító intézmény megnevezése

7.

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

 

........................................................
száma

.....................................................................
kelte

 ....................................................................................................................................................
 

kiállító intézmény megnevezése

Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)

8. 
 

........................................................
száma

.....................................................................
kelte

 

....................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

9.

 

 

........................................................
száma

.....................................................................
kelte

 

....................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

10.

 

 

........................................................
száma

.....................................................................
kelte

 

....................................................................................................................................................
kiállító intézmény megnevezése

V.

E rendeletben előírt, a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása

1.

Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata

 

2.

Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása

 

3.

Igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi)

 

4.

A legalább 10 óra személyes jelenléti továbbképzés teljesítését igazoló okirat

 

2. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

 

Végezhető tevékenység

Végzettség, szakképzettség/szakképesítés

Gyak. idő (év)

1.Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése és felhagyása1.1.
- gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga,
- épületgépész technikus szakképesítés vagy
- gázipari technikus szakképesítés

-

1.2.
Az 1.2.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és az
1.2.2. pont szerinti végzettség

1.2.1.
- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök vagy
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök,

-

1.2.2.
- központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
szakképesítés

3

2.

Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

2.1.
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga,
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga,
- épületgépész technikus szakképesítés vagy
- gázipari technikus szakképesítés

-

2.2.
A 2.2.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és az
2.2.2. pont szerinti végzettség

2.2.1.
- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök

-

2.2.2.
 
gáz- és hőtermelő-berendezés szerelő szakképesítés

3

3.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata
(a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)

3.1.
A 3.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és a
3.1.2. pont szerinti végzettség

3.1.1.
- gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga,
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő
mestervizsga,
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező
mestervizsga,
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga

-

3.1.2.
gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

-

 

Végezhető tevékenység

Végzettség, szakképzettség/szakképesítés

Gyak. idő (év)

  3.2.
A 3.2.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és a
3.2.2. pont szerinti végzettség

3.2.1.
- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
- gázipari szaküzemmérnök,
- épületgépész technikus,
- gázipari technikus

3

3.2.2.
gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

-

3.3.
A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő
- G-építmények gépészeti tervezése szakterület - tervező
vagy
- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület - szakértő.

-

4.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata
(a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb mint 70 kW)

4.1.
A 4.1.1. pontban felsorolt végzettségek közül valamelyik és a
4.1.2. pont szerinti végzettség

4.1.1.
- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök,
- gázipari szaküzemmérnök,
- épületgépész technikus,
- gázipari technikus

 

4.1.2.
gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

-

4.2.
A Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő
- G-építmények gépészeti tervezése szakterület - tervező
vagy
- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület - szakértő.

-

Megjegyzés:
a) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi szintű) és mérnök (főiskolai szintű) végzettséggel a tevékenységek szintén elláthatók. Az egyetemi és főiskolai szakok megnevezését a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet tartalmazza.
b) A gázfogyasztó készülék garanciális üzembe helyezésére és garanciális időn belüli javítására az e mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező gázszerelő jogosult, figyelemmel a készülék gyártójának vagy forgalmazójának vonatkozó előírásaira.
c) A csatlakozó és fogyasztói vezeték létesítésére az e mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő jogosult.

3. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en