Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet

a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § E rendelet hatálya a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) szerinti, a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra (a továbbiakban: díj) terjed ki.
2. § (1) A Korm. r. 17. § (1) bekezdésében meghatározott földhasználati lap másolat díja oldalanként 800 Ft.
(2) A díj 90%-a a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), 10%-a a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) bevételét képezi.
(3) A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati lap másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti.
3. § (1) A 7. §-ban szabályozott esetet kivéve, a díjfizetés a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az adatigénylés helye szerint illetékes járási hivatal, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, bankkártyával, vagy az illetékes kormányhivatal - e rendelet melléklete szerinti - számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalási megbízással teljesíthető.
(2) Átutalással történő fizetési mód esetén a földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot, vagy annak másolatát.
(3) A földhasználati lap másolat kiadása iránti megkeresés előterjesztésével egyidejűleg a megkereső szerv igazolja a díjfizetés megtörténtét.
(4) A díj megfizetése igazolásának elmulasztása esetén a járási hivatal a kérelmező ügyfelet, megkereső szervet a hiány pótlására legfeljebb 10 napos határidő megjelölésével hívja fel.
(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott felhívás ellenére a díj megfizetésének igazolása nem történik meg a járási hivatal által megadott határidőn belül, a járási hivatal a földhasználati lap másolat, földhasználati összesítő szolgáltatására irányuló kérelmet, megkeresést elutasítja.
4. § A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezési eljárás díja 5000 Ft, amely a kormányhivatal bevételét képezi, és amelynek megfizetésére a 3. §-ban foglaltak az irányadók.
5. § (1) Ha a kérelem, a megkeresés és a díj megfizetését igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező, illetve a megkereső szerv a jogszerű mértéket meg haladó összegű díjat fizetett,a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő 8 napon belül, amennyiben pedig a többletfizetést a kérelmező, illetve a megkereső szerv jelzi a járási hivatalnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.
(2) Ha a megfizetett díj - részleges vagy teljes - visszatérítése válik szükségessé, a járási hivatal a vonatkozó bizonylatot megküldi a kérelmezőnek, illetve a megkereső szervnek, ezzel egyidejűleg - határidő megjelölésével - felhívja annak a bankszámlaszámnak a megadására, amelyre a visszatérítést a kérelmező, illetve a megkereső szerv kéri. Ha a megjelölt határidőn belül a kérelmező, illetve a megkereső szerv nem ad meg bankszámlaszámot, a visszatérítés készpénz-átutalással postai úton történik, az adatszolgáltatás iránti kérelemben, illetve megkeresésben megjelölt címadat alapulvételével.
6. § (1) A kormányhivatal a befolyt díj FÖMI-t megillető részét a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül utalja át a FÖMI előirányzat-felhasználási keretszámlájára.
(2) A kormányhivatal a földhasználati lap másolat kiadásából befolyt díjnak azt a részét, amely nem saját illetékességi területére vonatkozó adatállományából való adatszolgáltatásból származik, a (3) bekezdésben meghatározottak szerint utalja át a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevétel 50%-a az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatalt, 50%-a pedig az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg.
7. § (1) A földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén a díj megfizetését a FÖMI - e rendelet melléklete szerinti - előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.
(2) A FÖMI a kormányhivatalt megillető díjat a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül utalja át az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára a kormányhivatal által kiállított számla alapján.
7/A. § (1) A Korm. r. 17. § (1) bekezdésében meghatározott földhasználati összesítő díja 4000 Ft.
(2) A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati összesítő szolgáltatását kéri.
(3) A Korm. r. 17/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a földhasználati összesítő díja az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatal bevételét képezi. A díj megfizetésére a 3. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A Korm. r. 17/A. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a földhasználati összesítő díja a FÖMI bevételét képezi. A díj megfizetésére a 7. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
7/B. § A Korm. r. 17/A. § (8) bekezdésében meghatározott igazolás kiadása esetében a 7/A. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
8. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 28. § (2)-(3) bekezdéseiben és a 31. § (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség fennállása tekintetében,
b) 32. § (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében,
c) 82. § (1) bekezdésében foglalt mulasztási bírságot a földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.
8/A. § Ahol e rendelet járási hivatalt említ, azon a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében megjelölt járási hivatalokat kell érteni.
9. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelethez

 

A

B

 

Név

Számlaszám

1.Földmérési és Távérzékelési Intézet

10032000-01474527-00000000

2.Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00300960-00000000

3.Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00301071-00000000

4.Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00321127-00000000

5.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00302814-00000000

6.Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00302515-00000000

7.Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00302649-00000000

8.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00301617-00000000

9.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00301813-00000000

10.Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00302089-00000000

11.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00301820-00000000

12.Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00301428-00000000

13.Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00302106-00000000

14.

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00302247-00000000

15.Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00301112-00000000

16.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00302261-00000000

17.Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00302436-00000000

18.Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00301507-00000000

19.Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00301569-00000000

20.Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00303004-00000000

21.Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301208-00000000

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en