Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

58/2009. (X. 30.) IRM rendelet

az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § E rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban : díj) kell fizetni
a) az igazságügyi szakértőnek az igazságügyi szakértői kamarai tagsága szünetelésének engedélyezése iránti kérelme elbírálásáért,
b) a szakértőjelöltnek a szakértőjelölti igazolvány kiállítása iránti kérelme elbírálásáért.
2. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti kérelem elbírálásának igazgatási szolgáltatási díja 7600 forint.
(2) Az 1. § b) pontja szerinti kérelem elbírálásának igazgatási szolgáltatási díja 5300 forint.
3. § (1) A 2. § szerinti díjat a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) 10900035-00000008-07710018 fizetési számlájára kell átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással megfizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átutalási vagy postai készpénz-átutalási megbízáson
a) az 1. § a) pontja szerinti kérelem esetén a SZÜNETELÉS technikai azonosító kódot,
b) az 1. § b) pontja szerinti kérelem esetén az IGAZOLVÁNY technikai azonosító kódot fel kell tüntetni.
(3) A díj megfizetését az eljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásakor a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a postai készpénz-átutalási megbízás feladást igazoló szelvényrészével vagy ezek másolatával igazolni kell.
4. § (1) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a szakértő vagy a szakértőjelölt a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a Kamara elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.
(2) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.
(3) A díjat a Kamara kérelemre visszatéríti, ha az 1. § szerinti eljárások lefolytatása iránti kérelem visszavonásáról - az igazságügyi szakértő vagy a szakértőjelölt (a továbbiakban együtt: kérelmező) írásbeli bejelentése alapján - az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett. Érdemi intézkedés az eljárás megindításáról szóló értesítésnek vagy - ennek hiányában - a hiánypótlásnak a kérelmező részére a Kamara által történő megküldése.
5. § (1) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre harminc napon belül vissza kell téríteni.
(2) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a Kamara a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti.
(3) Hivatalból történő visszatérítés esetén a Kamara a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénz-átutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.
6. § A díjak nyilvántartására és elszámolására a Kamara esetében a számviteli tör vény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet elő írásait kell alkalmazni.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet az 58/2009. (X. 30.) IRM rendelethez

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en