Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdése a) pontjában és b) pontjának bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kormány az igazságügyi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) való felvételi eljárásban az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálása kérdésében e rendelet 1. mellékletében írt területeken bejegyezhető igazságügyi szakértői szakterületekhez kapcsolódóan az ott meghatározott hatóságot szakhatóságként jelöli ki.
2. § A szakmai gyakorlat szakirányú jellegéről szóló szakhatósági állásfoglalás (a továbbiakban: szakhatósági állásfoglalás)
iránti megkereséshez csatolni kell az alábbi iratokat:
a) az igazságügyi szakértői személyi lap,
b) az előírt képesítés meglétét tanúsító okirat másolata, c) a szakmai működés részletes leírása,
d) a szakmai gyakorlati idő meglétének vagy a tudományos tevékenység végzésének igazolására a munkáltató, megbízó, gazdasági társaság, igazságügyi szakértői intézmény vagy más foglalkoztató által kiállított, egyéni vállalkozó esetén pedig a tevékenységi kör megkezdésének időpontjára vonatkozó igazolás,
e) a kérelmező korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén a szakmai gyakorlat időtartamát alátámasztó szerződést vagy - amennyiben a szerződésből nem állapítható meg a jogviszony megszűnésének időpontja, vagy a szakmai gyakorlat időtartama - a szerződést, illetve a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszüntetését vagy megszűnését igazoló okirat másolatát.
3. § (1) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során a kérelmező által megjelölt szakterületen az előírt képesítés megszerzésétől a névjegyzékbe való felvételi kérelem benyújtásáig végzett tényleges gyakorlati vagy tudományos tevékenységet kell figyelembe venni. A különböző időpontokban szerzett gyakorlati időket össze kell adni.
(2) A szakmai gyakorlati időbe - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - nem számítható be a megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj és - a gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása alatt végezhető kereső tevékenység kivételével - a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama.
(3) Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy területein bejegyezhető szakterületek esetében a szakmai gyakorlat megkezdése után a fizetés nélküli és a rendkívüli szabadság, a munkaviszony szünetelése, a katonai szolgálat, a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a táppénz, valamint az ösztöndíj folyósításának idejét összesen legfeljebb három hónap, az egyetemi doktori (PhD) képzés idejét legfeljebb tizenkét hónap tartamáig lehet a gyakorlat idejébe beszámítani.
4. § A szakhatósági állásfoglalás tartalmazza
a) a kérelmező által megjelölt szakterület megnevezését,
b) azt, hogy a kérelmező a bejegyezni kért szakterületen szakirányú szakmai gyakorlati idővel rendelkezik-e, és ha igen, ez milyen mértékű,
c) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazságügyi szakértői szakterületen fennálló terület megnevezését, ha van olyan terület, amelyen a kérelmező kiemelkedő gyakorlattal rendelkezik.
4/A. § E rendelet 1. melléklet 5. sorában, továbbá 2. melléklet 3. és 4. sorában foglalt szakhatósági közreműködés esetén a szakhatóság kikéri a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. véleményét.
5. § E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
6. § Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1–jét megelőzően nyílt meg.
7. §
8. §
9. § (1) Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az ", ellátmányként, költségtérítés" szövegrész helyébe a "költségtérítés, valamint az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről szőlő kormányrendelet szerinti napidíj" szöveg lép, valamint hatályát veszti a 7. § (2) bekezdés a) pontja.
(2) Hatályát veszti az állami vezetők külföldi napidíjáról szóló 6/2009. (VI. 12.) KüM rendelet.
(3) A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról szóló 8/2009. (IX. 18.) KüM rendelet rendelkezéseit - ha az az érintett személy számára kedvezőbb - 2009. július 1-jétől alkalmazni kell.
(4) Hatályát veszti a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az azt megelőző alcím.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálása kérdésében kijelölt szakhatóságok

A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi szakértői szakterületek bejegyezhetők a névjegyzékbenSzakhatóság
1. tűzvédelmi vagy ipari baleset-megelőzési területBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. egészségügyi területOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
3. munkabiztonsági területfoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
4. mező- és erdőgazdálkodási, valamint élelmiszeripari területekPest Megyei Kormányhivatal
5. közlekedési területa) a b) pontban foglaltak és a c) pont állami célú légiközlekedésre vonatkozó rendelkezései kivételével a közlekedésért felelős miniszter
 b) gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás, járműértékelés); környezetvédelem a közlekedésben; közlekedés pszichológia, közúti szállítás, fuvarozás; közúti jármű vizsgálat; közúti járműtervezés műszaki; közúti közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés); közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó; létesítmények technológiai tervezése és fenntartása; mobil rakodógép, rakodásgépesítés szakterületeken a közlekedésért felelős miniszter
 c) az ejtőernyő, függővitorlázó, helikopter, repülőgép, siklóernyő és vitorlázógép légi üzemeltetése; az ejtőernyő, függővitorlázó, siklóernyő és vitorlázógép tervezése, gyártása, javítása, karbantartása; a helikopter és repülőgép műszaki üzemben tartása, karbantartása; a légiforgalmi szolgálatok szakterületeken a polgári célú légiközlekedés területén a légiközlekedési hatóság, az állami célú légiközlekedés területén a katonai légügyi hatóság
6. közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó területaz a területi mérnöki kamara, melynek a kérelmező a tagja
7. ipari területa) a b) pontban foglalt kivétellel a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró járási hivatala
 b) a bányászat és a szénhidrogén termelés, -kutatás, -szállítás szakterületeken a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
8. informatikai területNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
9. hírközlési területNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
10. környezetvédelem és természetvédelem területeiPest Megyei Kormányhivatal
11. vízügyi területBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12. kulturális területkultúráért felelős miniszter
13. gyógypedagógiai, munka- és szervezetpszichológiai, valamint pedagógiai pszichológiai területekoktatásért felelős miniszter
14. közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területekadópolitikáért felelős miniszter, pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
15. idegenforgalmi területturizmusért felelős miniszter
16. lakásügyi területlakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
17. építésügyi területa) a b) és c) pontban foglalt kivétellel az a területi mérnöki kamara, melynek a kérelmező a tagja
 b) az építészet; a táj- és kertépítészet; a településrendezés és a területrendezés szakterületeken az a területi építész kamara, melynek a kérelmező a tagja
 c) a beruházás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés; az építéstechnológia; az épületfizika; az épületszerkezet és az épületenergetika szakterületeken az a területi építész vagy mérnöki kamara, melynek a kérelmező a tagja
18. személy- és vagyonvédelemi területekrendészetért felelős miniszter
19. kriminalisztikai területrendészetért felelős miniszter
20. audiovizuális média területeNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
21. titokvédelmi területminősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter

2. melléklet a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A névjegyzékbe vétel feltételei fennállásának felülvizsgálata során a képesítés szakirányúságának elbírálása kérdésében kijelölt szakhatóság

 

A

B

1A szakhatósági közreműködés feltételeSzakhatóság
2Ha az igazságügyi szakértő gépjárművekkel kapcsolatos közlekedési szakterülete a
gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás, járműértékelés); a közúti szállítás, fuvarozás; a közúti jármű vizsgálat; a közúti járműtervezés műszaki; a közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó létesítmények technológiai tervezése, fenntartása; a mobil rakodógép, rakodásgépesítés szakterületek valamelyikének megfelel.

közlekedésért felelős miniszter

3

Ha az igazságügyi szakértő környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakterülete a környezetvédelem vagy természetvédelem területein bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

Pest Megyei Kormányhivatal

4

Ha az igazságügyi szakértő vízügyi szakterülete a vízügyi területen bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

Pest Megyei Kormányhivatal

5

Ha az igazságügyi szakértő informatikai szakterülete az informatikai területen bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

6

Ha az igazságügyi szakértő hírközlési szakterülete a hírközlési területen bejegyezhető szakterületek valamelyikének megfelel.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en