Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

4/2006. (I. 26.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § E rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni
a) az igazságügyi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvételét, vagy a szakterület kiterjesztését kérő természetes személynek a felvételi és kiterjesztési kérelme elbírálásáért,
b) a névjegyzékbe felvételét kérő cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságnak a névjegyzékbe történő felvételi kérelme elbírálásáért.
2. § (1)
(2) A díj összege 7400 Ft.
(3) A díj tartalmazza a névjegyzékbe felvettek részére kiállítandó szakértői igazolvány, továbbá a névjegyzékbe bejegyzett adatok módosításának és a névjegyzékből való törlésnek a díját is.
3. § (1) A díjat az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136–00000000 számú számlájára átutalással vagy postai készpénzátutalási megbízással kell befizetni.
(2) A "SZAK" technikai azonosító kódot az (1) bekezdés szerinti átutalási vagy postai készpénzátutalási megbízáson fel kell tüntetni.
(3) A díj megfizetését az 1. § szerinti eljárások lefolytatása iránti kérelem benyújtásakor a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrészével vagy ezek másolatával igazolni kell.
4. § (1) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha az 1. § szerinti kérelmet visszavonták, továbbá, ha azt az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság (a továbbiakban: névjegyzéket vezető hatóság) elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.
(2) A díjat a névjegyzéket vezető hatóság kérelemre visszatéríti, ha az 1. § szerinti eljárások lefolytatása iránti kérelem visszavonásáról - a természetes személy vagy gazdasági társaság kérelmező (a továbbiakban együtt: kérelmező) írásbeli bejelentése alapján - az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett. Érdemi intézkedés az eljárás megindításáról szóló értesítésnek vagy - ennek hiányában - a hiánypótlásnak a kérelmező részére a névjegyzéket vezető hatóság által történő megküldése.
(3) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni.
5. § (1) A díjat, túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre harminc napon belül vissza kell téríteni.
(2) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a névjegyzéket vezető hatóság a kérelmező által megjelölt számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti.
(3) Hivatalból történő visszatérítés esetén a névjegyzéket vezető hatóság a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.
6. § A díjak kezelésére, elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni azzal, hogy a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.
7. § Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en