Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

19/2006. (IV. 24.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői igazolványról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. §-a (5) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az igazságügyi szakértő (a továbbiakban: szakértő) részére az e rendelet mellékletében meghatározott igazságügyi szakértői igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) ad ki.
(2) Az igazolvány ID/2 méretű, laminált fóliával fedett papírkártya, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott "B" okmányvédelmi kategóriába tartozik.
2. § (1) Az igazolvány a szakértőnek az igazságügyi szakértői tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, és - a személyazonosság igazolását kivéve - egyéb személyi okmány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.
(2) Az igazolványt a szakértő kizárólag az igazságügyi szakértői tevékenysége során használhatja fel.
3. §
4. § (1) Az igazolványt a szakértő köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani. Az igazolványt a kirendelő hatóság, a szakértő ügyfele, továbbá a szakértői vizsgálat tűrésére kötelezett vagy a szakértői vizsgálattal érintett személy kérésére fel kell mutatni.
(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.
5. § (1)
(2) Az igazolvány hatálytalanná válik, ha a szakértőt törlik az igazságügyi szakértői névjegyzékből, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: hatálytalanság).
(3) A szakértő köteles az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és az igazolványban feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül bejelenteni a miniszternek, valamint ezzel egyidejűleg új igazolvány kiállítását kérni.
6. § (1) Az új igazolvány kiadását a miniszter hivatalból vagy írásbeli, postai vagy külön törvényben szabályozott elektronikus úton benyújtott kérelemre teljesíti.
(2)
7. § (1) Az igazolványt be kell vonni, ha
a) a szakértőt törlik az igazságügyi szakértői névjegyzékből,
b) az igazolvány megrongálódott,
c) az igazolvány adataiban változás következett be,
d) az elveszett, eltulajdonított igazolvány előkerült.
(2) Az igazolvány bevonásáról a miniszter - az igazságügyi szakértő halála esetén történő törlés kivételével - döntést hoz, amelynek kézhezvételét követően a szakértő köteles az igazolványt a döntésben megjelölt határidőn belül a minisztériumban a miniszternek címezve átadni. A bevont igazolványt a miniszter szabályzatában foglaltak szerint meg kell semmisíteni.
8. § A miniszter
a) kiállítja az igazolványt, és azt a szakértőnek a személyazonosság és az átvétel igazolása mellett átadja,
b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,
c) ha új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről tudomást szerez hivatalból, egyébként a szakértő bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról,
d) intézkedik a hatályát vesztett igazolvány sorszámának és a hatálytalanság tényének a kormányzati portálon történő közzététele iránt,
e) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.
9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2)
10. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott igazságügyi szakértői igazolvány (a továbbiakban e §-ban: igazolvány) bevonásáig vagy az e rendelet 1. §-a szerinti igazolványra (a továbbiakban e §-ban: új igazolvány) történő kicseréléséig érvényes. Az igazolvány megőrzésére, használatára és az azzal kapcsolatos bejelentésre a 4. és 5. § rendelkezéseit alkalmazni kell.
(2)
(3) Az igazolvány új igazolványra történő kicserélésére hivatalból, a szakértői jogosultság külön jogszabály szerinti felülvizsgálata után kerül sor az igazolvány egyidejű bevonásával.
(4) Az igazolvány cseréje érdekében a szakértő köteles a miniszter felhívására két darab, felismerésre alkalmas színes arcképet (igazolványképet) a területi igazságügyi szakértői kamara vagy a miniszter részére átadni, amely a fényképet a szakértő egyedi azonosítására alkalmas módon továbbítja a miniszter részére.
(5) Az új igazolványt a miniszter a személyazonosság igazolása és az igazolvány egyidejű bevonása mellett adja át a szakértő részére. Az átvétel időpontjáról és helyéről a szakértő előzetes értesítést kap.
11. § A miniszter a szakértőt 2014. december 31. napjáig e rendelet 2011. április 7. és 2013. június 30. napja között hatályos rendelkezései alapján elkészített igazolvánnyal is elláthatja.
12. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

Melléklet a 19/2006. (IV. 24.) IM rendelethez

Az igazságügyi szakértői igazolvány

Az igazolvány előlapja:
   IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
 

címer

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY  
  (neve)
  (anyja neve)
(igazolványkép) (szül. hely, idő)
  (nyilvántartási szám)
(igazolvány sorszáma)
Az igazolvány hátlapja:

SZAKTERÜLETE:

 

 

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 12. pontjának e) alpontja alapján az igazságügyi szakértő a bírósági vagy más hatósági eljárásban közfeladatot ellátó személynek minősül.

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en