Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól

A Kormány a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 4. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletet a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Tv.) és az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
2. § (1) A pénzügyi intézmény a Tv.-ben meghatározott feltételek teljesülését a rendelkezésére álló iratok alapján az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszerződés (a továbbiakban: hitelszerződés) megkötése kezdeményezésének időpontjára vonatkozóan állapítja meg.
(2) A Tv. alkalmazása során munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekintendő különösen a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági, ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység.
(3) A pénzügyi intézmény és a természetes személy egy hitelszerződést köthet, amelynek alapján egy vagy több lakáscélú kölcsönhöz is folyósítható áthidaló kölcsön. Ha a hitelszerződés megkötésekor a szerződés összege előre nem határozható meg, akkor a havonta folyósítandó összeg megállapításának módszerét kell meghatározni szerződésben.
(4) Az állami kezesség érvényességét nem befolyásolja az, ha a természetes személy részére magasabb összegű áthidaló kölcsönt folyósít a pénzügyi intézmény amiatt, hogy
a) a lakáscélú kölcsönszerződésben meghatározott esetben és módon módosul a törlesztőrészlet összege, vagy b) a természetes személy és a pénzügyi intézmény a Tv. 3. § (1) bekezdése e) pontjának ea) alpontjában vagy a Tv. 3/A. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott összegnél magasabb összegű törlesztésben állapodott meg, és a hitelszerződés módosításával a törlesztés összegét - legfeljebb a Tv.-ben meghatározott összegre - csökkentik.
(5) A pénzügyi intézmény és a természetes személy a hitelszerződésben határozza meg, hogy a Tv. 2. §-a (5) bekezdésének alkalmazása esetén, mi minősül szerződésszegésnek. A természetes személy a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének e) pontja vagy a Tv. 3/A. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti vállalását legkésőbb annak esedékességét követő 60. napig teljesíti.
(6) Ha a természetes személynek több pénzügyi intézménynél van lakáscélú kölcsöne, akkor lehetősége van több hitelszerződés megkötésére azzal, hogy a természetes személy a Tv. 3. §-ában, illetőleg a Tv. 3/A. §-ában foglaltakat mindegyik hitelszerződés esetén teljesíti.
(7) A természetes személy nyilatkozat megtételével igazolja azoknak a körülményeknek az átmeneti fennállását, amelyek miatt a háztartás vagyoni, jövedelmi helyzete, illetőleg teherviselő képessége nem teszi lehetővé a lakáscélú kölcsön szerződés szerinti törlesztését.
(8) A pénzügyi intézmény az általa nyújtott - a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti - megelőlegező kölcsön összegét is figyelembe veszi a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének f) pontja és a Tv. 3/A. §-a (2) bekezdésének d) pontja alkalmazása esetén.
(9) A Tv. 3/A. §-a (2) bekezdésének alkalmazása során a pénzügyi intézmény a forinttól eltérő fizetőeszközben meghatározott, de a természetes személy által forintban törlesztendő lakáscélú kölcsön esetén a lakáscélú kölcsönszerződésben foglaltak figyelembevételével határozza meg a törlesztőrészlet forint ellenértékét.
(10) A Tv. 3/A. §-a (2) bekezdésének alkalmazása során a lakáscélú kölcsön folyósításkori első nem akciós törlesztőrészletének az akció lejáratát követő első törlesztőrészlet minősül.
(11) A pénzügyi intézmény belső szabályzatban határozza meg, hogy milyen iratokat vesz figyelembe a háztartás nettó havi jövedelmének megállapítása során.
(12) A pénzügyi intézmény és a természetes személy a hitelszerződésben határozza meg az áthidaló kölcsön folyósítása megszűnésének eseteit.
3. § (1) A pénzügyi intézmény és a természetes személy a hitelszerződésben határozza meg a hitelszerződés felmondásának okát és a felmondási jog gyakorlásának időpontját.
(2) A pénzügyi intézmény a melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait az állami adóhatóságnál. A Tv. 2. §-ának (7) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
4. § Az e rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a Tv. 3/B. §-a szerinti pénzügyi lízingszerződésre is.
5. § Ez a rendelet 2009. július 28. napján lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelethez

Igénylőlap az állami készfizető kezesség beváltásához

(a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága részére küldendő)
1. A természetes személy adatai
Név: ...............................................................................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................................................................
Adóazonosító jel: ..........................................................................................................................................................
2. A hitel, kölcsön adatai a megkötött szerződés(ek) alapján
A hitel, kölcsön célja: ...................................................................................................................................................
A hitel, kölcsön típusa (a jogszabály megnevezésével): ...............................................................................................
Szerződés kelte: ............................................................................................................................................................
Szerződés összege: ........................................................................................................................................................
Szerződés lejárata: ........................................................................................................................................................
Az állami kezességvállalás összege: .............................................................................................................................
A beváltáskor fennálló tőke- és kamattartozás összege: ...............................................................................................
3. Az állami kezességbeváltás adatai
Az állami kezességbeváltás jogosultja (név, székhely, adóazonosító szám): ...............................................................
........................................................................................................................................................................................
A kezesség alapján átutalandó összeg: ..........................................................................................................................
A jogosult bankszámla száma: ......................................................................................................................................
A kezesség beváltásának indoka: ..................................................................................................................................
4. Mellékletként csatolandók
Hitel-, kölcsönszerződés és annak mellékletét képező iratok
Hitel-, kölcsönszerződés-módosítások és annak mellékletét képező iratok
A jogosult nyilatkozata, hogy volt-e megtérülés a biztosítékokból, ha igen, mennyi
A hitel-, kölcsönszerződés felmondását igazoló irat és/vagy a hitel-, kölcsönszerződésben meghatározott utolsó törlesztő részlet, kamatfizetési, illetőleg egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét igazoló irat, valamint az azok kézbesítését igazoló irat
A szerződés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történő előzetes felszólítás
A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás
A kötelezett nemteljesítésére, a követelés teljesítésére szabott határidő lejártára vonatkozó adatok
Kelt:
................................................
cégszerű aláírás

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en