Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

7/2002. (XII. 20.) IHM rendelet

a távközlési építmények építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Étv. 46. §-ában, valamint az Étv. 62. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglaltakra - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed - az antennák, antennatartó szerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak kivételével - a külön jogszabályban hatósági engedélyhez kötött távközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak (a továbbiakban együtt: távközlési építmények) építésével kapcsolatban
a) azok építtetőjére, építési műszaki ellenőrére, kivitelezőjére, felelős műszaki vezetőjére, építésvezetőjére,
b) a felhasznált építési célú termékekre, anyagokra, szerkezetekre, berendezésekre, építési módszerekre és eljárásokra, ezek használatára, illetőleg
c) az országos szakmai követelményekben, és más építésügyi, hírközlési tárgyú jogszabályban megfogalmazott követelmények teljesülésére.
2. § (1) Az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat (a továbbiakban: ellenőrzés) a Hírközlési Főfelügyelet (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság) látja el.
(2) Az ellenőrzést éves munkaterv alapján kell végezni. A munkatervet és az előző évi építésfelügyeleti ellenőrzések megállapításait összefoglaló jelentést minden év április 30-áig kell közzé tenni a Hírközlési Értesítőben. Ellenőrzés kérelem, illetve bejelentés alapján munkaterven kívül is végezhető.
(3) Az építésfelügyeleti hatóság vezeti a felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök külön jogszabályban meghatározott névjegyzékét.

A vizsgálat lefolytatása

3. § (1) Az ellenőrzésről az építésfelügyeleti hatóság a vizsgálatban - az 1. § a) pontjában felsorolt - érintetteket (a továbbiakban: ellenőrzött) előzetesen értesíti, kivéve, ha ez veszélyezteti az ellenőrzés eredményét. Ebben az esetben az ellenőrzöttet a vizsgálat megkezdésével egyidejűleg kell az ellenőrzésről tájékoztatni.
(2) Az ellenőrzést végző személynek - a vizsgálat megkezdése előtt - igazolnia kell ellenőrzési jogosultságát és személyazonosságát.
(3) Az ellenőrzött köteles az ellenőrzéséhez szükséges adatot, dokumentációt, eszközt és munkaerőt az építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátani.
(4) A zártcélú távközlő hálózatok tekintetében az építésfelügyeleti hatóság a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 15. §-ának e) pontjában meghatározottak szerint ellenőrzést a hálózatgazdával előzetesen egyeztetett időpontban és módon végezhet.
4. § (1) Az ellenőrzés megállapításairól a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, és annak egy példányát az építési naplóhoz kell csatolni. A megállapításokra az ellenőrzött észrevételt tehet.
(2) Építési napló hiányában a jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyv egy példányát az illetékes első fokú építésügyi hatóságnak kell megküldeni.
(3) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét;
b) az ellenőrzést végző építésfelügyeleti hatóság és az abban közreműködő szakértők és szakintézmények, vizsgáló szervek megnevezését;
c) az ellenőrzött megnevezését, valamint építés-kivitelezési jogosultságát;
d) a meghallgatott személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
e) a kiviteli (megvalósulási) tervre, a szükséges engedélyekre, nyilvántartásokra vonatkozó adatokat;
f) az ellenőrzés célját és tárgyát;
g) a megállapítások és a feltárt hiányosságok leírását, valamint az egyéb, az ügyre vonatkozó elhangzott nyilatkozatokat;
h) a jegyzőkönyv hitelesítését.
5. § Az ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy
a) az építési tevékenység végzése megfelel-e a vonatkozó szakmai előírásoknak;
b) a beépített építési célú termék, anyag, szerkezet, berendezés rendelkezik-e a vonatkozó követelmények kielégítését bizonyító - külön jogszabályban megfogalmazott - megfelelőség igazolással;
c) a távközlési építmény építéséhez rendelkezésre állnak-e a szükséges engedélyek, valamint elhelyezése és kialakítása megfelel-e a hatósági engedélyben foglaltaknak;
d) a távközlési építmény, építési termék használata során vagy egyébként kialakult állapota megfelel-e - a vonatkozó - az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot szolgáló követelményeknek;
e) az ellenőrzött rendelkezik-e az építési tevékenységre vonatkozó - a külön jogszabályokban előírt - jogosultsággal.

Építésfelügyeleti intézkedések

6. § Az építésfelügyeleti hatóság
a) az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető, valamint
b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének, a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések minőségében azonnali intézkedést igénylő állapot megállapítása esetén, továbbá
c) ha a kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezető nélkül, vagy
d) jogosultsággal nem rendelkező felelős műszaki vezető részvételével történt, valamint
e) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek nem megfelelő anyagok, szerkezetek, berendezések és termékek felhasználása, beépítése esetén a szabálytalan állapot megszüntetését határozattal elrendeli, illetőleg az intézkedések megtételét az arra jogosult szerveknél kezdeményezi. A határozat az a)-b) pont esetén azonnal végrehajtható.

Záró rendelkezések

7. § (1) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzés során hozott határozata ellen benyújtott fellebbezést a Hírközlési Felügyelet elnöke bírálja el.
(2) Az építésfelügyeleti hatóságok eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
Kovács Kálmán s. k.,
informatikai és hírközlési miniszter

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en