Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

61/1998. (XII. 17.) FVM rendelet

a hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 55/A. §-ának (2) bekezdésében, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:
1. § (1) A hegyközségi szervezetek részére igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni a
a)
b)
c) nem hegyközségi tag termelő, illetve felvásárló részére szőlő, illetve bor származási bizonyítványa kiadásáért.
(2) Az első fokú eljárás díja 2500 forint, ami a hegybíró pénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthető. A másodfokú eljárás díja 4000 forint, ami a hegyközségi tanács pénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthető.
(3) Az ügyfél a díjat az eljárás megindításakor köteles megtéríteni.
(4) A hegyközségi szervezetek a díjat egyéb bevételeiktől elkülönítve tartják nyilván.
2. § (1) A díjat, illetőleg túlfizetése esetén a díjtöbbletet hivatalból, 30 napon belül vissza kell téríteni, ha a kérelem visszavonásáról - a kérelmező szóbeli vagy írásbeli bejelentésének a hegyközséghez történő beérkezése alapján - a hegyközség az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett.
(2) A másodfokú eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárásban hozott határozatban kell elrendelni, és a díjat 30 napon belül vissza kell téríteni.
3. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében
a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat,
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, illetve 31. §-ának (2)-(7) bekezdéseiben foglaltakat,
c) mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseit és 82. §-át
értelemszerűen kell alkalmazni.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett ügyekben kell alkalmazni.
Dr. Torgyán József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en