Jogi kiadványaink mellett már egyes céginformációs szolgáltatásaink is megvásárolhatók webshopunkban!

Irány a webshop!

OptiJUS Light - jogszabály

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának (4) bekezdésében, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A rendelet tárgya

1. § E rendelet szabályozza a földmérési és térképészeti állami alapadatok (a továbbiakban: állami alapadat) kezelését, szolgáltatásának rendjét és az adatszolgáltatással, az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák vizsgálatával és záradékolásával, valamint az egyéb hatósági eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakat.
2. § (1) A rendelet a következő állami alapadatokra és tevékenységekre terjed ki:
a) az alapponthálózatok pontjainak adataira;
b) az állami földmérési alaptérképekre és azok átnézeti térképeire;
c) az ingatlan-nyilvántartási térképekre;
d) az állami topográfiai térképekre;
e) az államhatár pontjaira és azok földmérési munkarészeire;
f) az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokra, vázlatokra és egyéb munkarészekre;
g) a forgalomból kivont állami alapadatokra;
h) az ország teljes területére kiterjedően az állami átvételt követően az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység végzése során előállított adatokra és munkarészekre.
(2) A rendelet előírásai vonatkoznak továbbá
a) a földmérési és térképészeti szakigazgatási szervezeteknél űrfelvétel- és légifilmtárban tárolt, állami alapadatnak minősített légifényképekre és távérzékelési adatokra, azok munkarészeire,
b) a földminősítés során készült térképi és leíró adatokra, valamint
c) a Földrajzinév-tár adataira.
(3) E rendelet tartalmazza
a) az ingatlanrendező földmérői minősítés igazgatási szolgáltatási díjait,
b) a földmérő igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás igazgatási szolgáltatási díjait,
c) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Földmérési törvény) 25/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díját,
d) a geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítési eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díját,
e) az alaphálózati pontok pótlása vagy áthelyezése állami átvételének igazgatási szolgáltatási díjait,
f) a levegőből végzett távérzékeléssel kapcsolatos egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjait,
g) az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjait, valamint
h) a térképi alapú nyilvántartási és térinformatikai rendszerek, valamint a sokszorosított térképek kiadásához felhasznált állami alapadatok adatfelhasználási díját.

Általános rendelkezések

3. § Az igazgatási szolgáltatási díjakat (a továbbiakban: díj) e rendelet és annak 1. számú melléklete tartalmazza. A Nemzeti Kataszteri Program (a továbbiakban: NKP) keretében készült földmérési és térképészeti állami alapadatokból szolgáltatott, egy földrészletre vonatkozó térképmásolat (helyszínrajz) díját az 1. számú melléklet 3. táblázat 31. tételszám szerint kell megállapítani.
4. § (1) Az ország teljes területére kiterjedően a polgári földmérési és térképészeti tevékenység végzése során előállított állami alapadatok kezelését és szolgáltatását - kivéve a Nemzeti Kataszteri Program keretében készült adatállományokat - a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) látja el.
(2) A katonai földmérési és térképészeti tevékenység végzése során előállított állami alapadatok szolgáltatása területén adatszolgáltató a Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HM Zrínyi Nonprofit Kft.).
5. § (1) Állami alapadatot hitelesített vagy hitelesítés nélküli formában lehet szolgáltatni.
(2) Az adatszolgáltatás iránti kérelmet az igényelt állami alapadat azonosítására alkalmas módon, a 3. számú melléklet szerinti igénylési lapon kell benyújtani.
(3) A díjat készpénzben, vagy az adatszolgáltató szervezetnek a 4. számú mellékletben megjelölt számlájára készpénz-átutalási megbízással, vagy banki átutalással legkésőbb a szolgáltatás teljesítésekor kell megfizetni, illetve az átutalást igazolni. Ha a kérelmező fizetési kötelezettségét az erre vonatkozó felhívástól számított nyolc napon túl teljesíti, az adatszolgáltató a befizetéstől számított harminc napon belül tesz eleget a kérelemnek.
(4) Díj visszatérítésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az adatszolgáltatás az igénylőlapon szereplő megrendeléstől eltérő módon történt.
(5) Az állami alapadatok forgalmazásából származó díj - kivéve az NKP keretében készült adatállományok ellenértékét - 50%-át új állami alapadatok előállítására kell fordítani, a fennmaradó 50%, valamint az 1. számú melléklet 1. táblázat g), a 2. táblázat f) és l), a 3. táblázat f), a 4. táblázat f) és a 7. táblázat d) pontja alapján befolyó díj az adatszolgáltatót illeti meg.
(6) A központi földmérési szervezet - a FÖMI - és az ingatlanügyi hatóságként eljáró járási hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) elszámolása alapján az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) díjbevételeiről a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a földügyért felelős miniszter részére, az NKP keretében készített DAT adatállományokból történő adatszolgáltatásról az NKP Nonprofit Kft. részére is jelentést készítenek. Az NKP Nonprofit Kft. és az adatszolgáltató közötti - az adatszolgáltatásra vonatkozó - együttműködés részleteit a felek szerződésben rögzítik.
(7) Az adatszolgáltató külön-külön nyilvántartást vezet az állami alapadatokból, illetve az NKP Nonprofit Kft. finanszírozásában előállított állami alapadatokból történt adatszolgáltatás díjbevételeiről.
(8) A 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti szervezetek díjbevételeikről a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a földügyért felelős miniszter részére az NKP keretében készített adatállományokból történő adatszolgáltatásaikról az NKP Nonprofit Kft. részére is jelentést készítenek.
(9) A díjak az egyes díjtételeknél meghatározott adathordozón történő adatszolgáltatásra vonatkoznak.
6. § E rendelet alkalmazásában különleges külterületeken a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény hatálybalépéséig zártkertnek minősült területeket kell érteni.
7. § Az állami alapadatok kezelése és szolgáltatása során az államtitokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
8. § (1) Az adat- és térképtárakban, az űrfelvétel- és légifilmtárakban (a továbbiakban együtt: adattár) a biztonsági és tűzvédelmi szabályokat fokozottan be kell tartani.
(2) Az adattárakban elhelyezett anyagokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban az NKP keretében készített DAT adatállományokat el kell különíteni. A nyilvántartás módjáról, valamint a tárolás rendjéről külön szabályzat rendelkezik.

Az állami alapadatok szolgáltatása és díja

9. § Az adatszolgáltató számítógépes rendszeréhez - földmérési és térképészeti adatok vonatkozásában - csak abban az esetben lehet csatlakozni, ha az adatszolgáltatónál a technikai feltételek e tekintetben is adottak.
10. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező földmérési munkákhoz, valamint a kitűzési munkákhoz igényelt földmérési és térképészeti állami alapadatok csak hitelesítve szolgáltathatók.
(2) Hitelesített adat igénylése esetén az adatszolgáltató záradékban igazolja, hogy a kiadott adat a kiadást megelőző napig megegyezik a nyilvántartott állapottal, eredeti iratok és térképek esetében az eredetivel.
(3) Az 1. számú melléklet a hitelesített adatok szolgáltatásának díját tartalmazza. Hitelesítés nélküli állami alapadat igénylése esetén - kivéve a 11. § (4) bekezdés szerinti csökkentett adattartalmú adatszolgáltatást - az adatszolgáltatási díj 75%-át kell megfizetni.
(4)
(5) A hitelesítési záradékkal ellátott és kiadott adatot, illetve térképmásolatot - kérelem esetén - az adatszolgáltató az érvényben lévő adatszolgáltatási díj 50%-ának megfizetése ellenében ismételten hitelesíti, amennyiben annak tartalma időközben nem változott.
(6) Hitelesítés nélkül kiadott adatot, illetve térképmásolatot - kérelem esetén - az adatszolgáltató az érvényben lévő adatszolgáltatási díj 70%-ának megfizetése ellenében hitelesíti, amennyiben annak tartalma időközben nem változott.
(7) Amennyiben az állami alapadatokon a változások még előzetesen sincsenek átvezetve, de a változásra vonatkozó munkarészek már beérkeztek az adatszolgáltatóhoz, a változásokat az adatigénylést követő 30 napon belül előzetesen érvényesíteni kell a szolgáltatandó adatokban.
(8) A 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti szervezetek díjbevételeikről a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) részére az NKP keretében készített adatállományokból történő adatszolgáltatásaikról az NKP Kht. részére is jelentést készítenek.
(9) A díjak az egyes díjtételeknél meghatározott adathordozón történő adatszolgáltatásra vonatkoznak.
11. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező földmérési munkákhoz, valamint a kitűzési munkákhoz igényelt állami alapadatok díjtételei a változással érintett terület földminősítési térképe másolatának szolgáltatását is magukban foglalják.
(2) Az állami alapadatokba és a földrajzi névtár adatbázisába való betekintésért - kivéve az utca, házszám, valamint a régi helyrajzi szám szerinti keresést és azonosítást - nem kell díjat fizetni.
(3) Az utca, házszám, valamint a régi helyrajzi szám szerinti keresésért és azonosításért az 1. számú melléklet, 3. számú táblázat 39. tételszám alatti díjat kell megfizetni.
(4) Az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez - digitális állami alapadatok adatállományából az 1. számú melléklet 7. és 8. számú táblázata szerinti adatszolgáltatás esetén - csökkentett adattartalmú adatszolgáltatás is teljesíthető. A fizetendő díjat a csökkentett adatállománynak a teljes adatállományhoz viszonyított százalékában kell megállapítani. Csökkentett adattartalmú adatszolgáltatást csak hitelesítés nélkül lehet teljesíteni.
12. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység esetén, ha a munkát a szakmai szabályzatok szerint kétféle térképi állapotnak megfelelően kell elkészíteni, csak a forgalomban lévő adatokért kell díjat fizetni.
(2) Adatszolgáltatás szempontjából egy eljárásban egy munkának kell tekinteni
a) az egy településen és egy fekvésen belül azt az összefüggő területet, melyet a munkavégzés során érintett, egymással közvetlenül határos földrészletek alkotnak;
b) település, illetve fekvéshatár módosításánál (területátcsatolás) a területátcsatolást. Minden arra épülő munkát azonban már külön kell elszámolni, még akkor is, ha a munkafázisokat egy eljárás keretében hajtják végre.
13. § A 2024-es Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésének tervezéséhez a Kiemelt Budapesti Beruházások Kormánybiztosának igazolásával kért adatszolgáltatásért az ezen rendelet alapján kiszámított adatszolgáltatási díj 10%-át kell fizetni.
14. §
15. § (1) A nagyméretarányú térképi állami alapadatok felhasználásával előállított és működtetett nyilvántartási és térinformatikai rendszerek (önkormányzati, központi közmű, szakági közmű és bármely egyéb térképi alapú nyilvántartás) tulajdonosai a nyilvántartási és térinformatikai rendszerek állami alapadat tartalmáért - minden év június 30-áig az 1. számú melléklet 6. számú táblázatában meghatározott díjat fizetik az illetékes kormányhivatalnak, illetve a FÖMI-nek.
(2) Állami alapadatokat tartalmazó térképekből átdolgozott (értéknövelt) vagy azonos tartalmú térképek készítéséhez a földügyért felelős miniszter, az NKP keretében készült adatállományok esetében az NKP Nonprofit Kft., illetve a honvédelmi miniszter képviseletében eljáró Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban: MH GEOSZ) vezetőjének engedélye szükséges.
(3) Az adatfelhasználás engedélyezését az engedélyezésre jogosult megtagadhatja, ha a felhasználó a kérelmet megelőző két év során jogosulatlanul használt fel állami alapadatot, és a jogosulatlan felhasználást jogerős államigazgatási határozat vagy jogerős bírói ítélet megállapította.
(4) Minden olyan térképművön - megjelenési formájától függetlenül -, amely az adatszolgáltató szervek által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával készült, fel kell tüntetni az adatfelhasználási engedély számát, az adatfelhasználást engedélyező nevét, a kiadás sorszámát, valamint a következő szöveget: "Készült az állami alapadatok felhasználásával". A térképmű egy példányát változatlan utánnyomás esetén is annak elkészülte után 15 napon belül az engedélyező részére le kell adni.
(5) Minden olyan kiadványban és publikációban - megjelenési formájától függetlenül -, amely az adatszolgáltató szervek által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával készült, fel kell tüntetni az adatfelhasználási engedély számát, az adatfelhasználást engedélyező nevét, a térkép készítésének évszámát és szelvényszámát, valamint a következő szöveget:
a) állami alapadatok esetében a "Készült az állami alapadatok felhasználásával";
b) a földügyért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó archív adatok esetében az "Adatforrás a FÖMI archívuma";
c) a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó archív adatok esetében az "Adatforrás a HM Zrínyi Nonprofit Kft. archívuma".

Kormányablakban, valamint a járási hivatal illetékességi területén kívül történő térképmásolat szolgáltatás

15/A. § (1) Az integrált ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: kormányablak) történő papír alapú teljes hiteles térképmásolat, vagy amennyiben a műszaki lehetőségek adottak, hiteles térképszemle másolat szolgáltatás esetén - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az e rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(2) A kormányablakoknál kiadott hiteles papíralapú térképmásolat esetében a másolatnak a térképkivágaton kívül az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kiállító kormányablak megnevezését és címét,
b) a kiállítás dátumát,
c) az igénylés iktatószámát,
d) az adatszolgáltató ügyintéző nevét és aláírását,
e) a település és helyrajzi szám megnevezését, amelyre a hiteles térképkivágat vonatkozik,
f) a kiállító kormányablak címbélyegzőjét,
g) az alábbi záradékszöveget: "A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.".
(3) A kormányablakban történő papír alapú hiteles térképmásolat szolgáltatás körében a 10. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alkalmazása kizárt.
(4) A kormányablakban kiállított papír alapú hiteles térképmásolat díjának megfizetésre a számítógépes ingatlan- nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendeletben foglaltak irányadók.
(5) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra a FÖMI közreműködésével hálózati úton került sor. Az adatszolgáltatás díjának 70%-a a NKP Nonprofit Kft.-t illeti meg az állami garanciavállalással felvett hitel visszafizetésének mértékéig. A díj 7,5%-a az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal, 7,5%-a az adatszolgáltató fekvése szerinti kormányhivatal, 15%-a a FÖMI bevételét képezi.
(6) A díjbevétel azon részét, amely az (5) bekezdésben meghatározottak szerint a FÖMI-t, illetve az adatszolgáltatással érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a FÖMI számlájára.
(7) A FÖMI 15 napon belül gondoskodik a díjbevétel (5) bekezdés szerinti részének az ingatlan fekvése szerinti kormányhivatal - 4. számú mellékletben meghatározott - számlaszámára történő továbbutalásáról.
(8) A díjbevétel azon részét, amely az (5) bekezdésben meghatározottak szerint a NKP Nonprofit Kft.-t illeti meg, az adatszolgáltatás helye szerinti kormányhivatal a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül köteles átutalni a NKP Nonprofit Kft.-nek a 4. számú mellékletben meghatározott számlaszámára.
(9) A járási hivatalok által az illetékességi területen kívüli történő papír alapú hiteles térképmásolat szolgáltatása esetén az (1)-(8) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

Egyéb, nem igazgatási jellegű szolgáltatási díjak

16. § A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 14. § (4) bekezdésében foglalt ismételt mulasztás esetén az illetékes járási hivatal által elrendelt bemérésért a tulajdonos a "Mérnöki Szolgáltatások Ajánlott Díjszabása" (MÉDI) szerinti munkadíj 130%-át köteles megfizetni, mely teljes egészében az illetékes kormányhivatalt illeti. Az így számított összegen felül az adatszolgáltatás és a változási vázrajz vizsgálatának díját is meg kell téríteni.
17. § (1) Az ingatlanrendező földmérői minősítés elbírálásának díja 5000 Ft. Az elveszett, megrongálódott, megsemmisült oklevélről kiállított másolat díja 1500 Ft.
(1a) Az ingatlanrendező földmérői minősítés meghosszabbításának díja 5000 Ft, amely a FÖMI bevételét képezi.
(2) A földmérő igazolvány kiadásának, kicserélésének és pótlásának díja 4000 Ft.
17/A. § A Földmérési törvény 25/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díja 12 000 Ft, amely a FÖMI bevételét képezi.
17/B. § (1) A geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítési eljárás, valamint a minősítés meghosszabbításának igazgatási szolgáltatási díja 30 000 Ft.
(2) A díj 50%-a a Magyar Mérnöki Kamarát, 50%-a a minősítési, valamint a minősítés meghosszabbítása iránti eljárásban eljáró területi kamarát illeti meg. A díjat a területi mérnöki kamarának kell befizetni.
17/C. § Az alaphálózati pontok pótlása vagy áthelyezése állami átvételének igazgatási szolgáltatási díja eljárásonként 24 000 Ft, amely a FÖMI bevételét képezi.

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálata

18. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák - ideértve a szolgalmi jog, illetve egyéb jog vagy tény bejegyzéséhez készített vázrajzot is - hatósági vizsgálatának díját a 2. számú melléklet tartalmazza. A vizsgálati díjat a munkarészek vizsgálatra, illetve záradékolásra történő benyújtásakor kell megfizetni.
(2) A vizsgálati díj teljes összege a kormányhivatalt illeti meg.
19. § (1) A vizsgálati díj a szakmai szabályzat betartására irányuló vizsgálatra vonatkozik. Ismételt hibajavítási felhívás nem vonatkozhat a munka korábban vizsgált és nem kifogásolt tartalmi elemeire.
(2) A külön jogszabály alapján megállapított javítási határidő be nem tartása esetén késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmi díj mértéke munkanaponként a vizsgálati díj 5%-a, de legfeljebb húsz napi késedelmi díj összege.
(3) A hibajavítás utáni ellenőrzésért külön díj nem számítható fel. Amennyiben a hibajavítás csak a munka átdolgozásával és új munkarészek készítésével végezhető el, a vizsgálat díját újra meg kell fizetni.
(4) Ha a készítő a vizsgálati jegyzőkönyvben tételesen felsorolt hibák több, mint 15%-át nem javította ki, az ismételt vizsgálatért a teljes vizsgálati díjat kell megfizetni.

Vegyes és záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett ügyekben kell alkalmazni.
(2) Ahol e rendelet járási hivatalt említ, azon a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében megjelölt járási hivatalokat kell érteni.
Dr. Torgyán József s. k., földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Dr. Szabó János s. k., honvédelmi miniszter
Járai Zsigmond s. k., pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjak

1. Másolat a vízszintes és magassági alaphálózati pontok, az országos GPS hálózati pontok, valamint egyéb vízszintes és magassági pontok adatairól
Tételszám Az adat megnevezése Egység Díjtétel (Ft)
11. A vízszintes alapponthálózat I-IV. rendű pontjainak adatai és a magassági alapponthálózat I-III. rendű pontjainak adatai pont 700
12. OGPSH pontjainak adatai pont 1300
13. Egyéb vízszintes és magassági alappontok adatai pont 600
14. Földrészletek birtokhatárpontjainak koordinátái pont 260
15. Egyéb részletpontok koordinátái és a geokód pont 30
16. A vízszintes, illetve magassági alapponthálózat pontjaira vonatkozó nyilvántartási pontvázlat szelvény 400
Megjegyzések:
a) A 11-12. tételszám szerinti adatokat csak hitelesített formában lehet szolgáltatni.
b) Az iránypontokat meghatározási pontosságuknak megfelelő kategóriában kell szolgáltatni.
c) Az OGPSH pontjainak adatszolgáltatásába az EOV koordináták szolgáltatása is beletartozik. Amennyiben a vízszintes alaphálózati pont egyben OGPSH pont is, de csak az EOV koordinátát igénylik, a 11. díjtételt kell megfizetni.
d) Fotogrammetriai illesztőpont szolgáltatása esetén a vonatkozó kontakt másolatokat - amennyiben rendelkezésre állnak, visszaszolgáltatási kötelezettség mellett - díjtalanul kell átadni.
e) Földrészletek méréséhez, kitűzéséhez és megosztásához szükséges adatok igénylése esetén a díjszámítás a 4. táblázat szerint történik.
f) A 11-13. tételszám szerinti adatszolgáltatás esetén a természetben elpusztult és ezért fel nem használható alappont helyett igényelt azonos mennyiségű alappont adatait díjmentesen kell szolgáltatni.
g) Az adatszolgáltatás papír adathordozóra történik. Ettől eltérő adathordozóra történő adatszolgáltatás esetében a díjtételt 50%-kal növelni lehet.
2. Másolat térképszelvényről
Tételszám Az adat megnevezése Egység Nyomdai másolat díja (Ft) Fénymásolat díja (Ft) Digitális (raszteres) (vektoros) másolat (Ft)
21-1. Állami földmérési alaptérkép 1:2880 vagy 1:2000 méretarányban külterületről szelvény 2 000 2 300 -
21-2. Állami földmérési alaptérkép 1:2880, 1:1440 vagy 1:720 méretarányban belterületről és különleges külterületről szelvény 3 000 3 600 -
22-1. Állami földmérési alaptérkép 1:4000 méretarányban szelvény 3 000 3 600 -
22-2. Állami földmérési alaptérkép 1:2000 méretarányban belterületről és különleges külterületről szelvény 6 000 7 500 -
22-3. Állami földmérési alaptérkép 1:1000 méretarányban szelvény 6 000 7 500 -
23. Állami földmérési alaptérkép belterületi átnézeti térképe 1:4000 (1:5000) méretarányban, vagy külterületi átnézeti térkép 1:10 000 méretarányban szelvény 2 200 2 300  
24-1. EOTR szelvényezésű állami topográfiai és levezetett topográfiai térkép 1:10 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:200 000 méretarányban (.tiff formátumban) szelvény 1 600   2 700
24-2. EOTR szelvényezésű állami topográfiai és levezetett topográfiai térkép 1:10 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:200 000 méretarányban (dgn formátumban) szelvény     48 000
25. EOTR szelvényezésű munkatérkép 1:100 000 vagy 1:200 000 méretarányban domborzat nélkül szelvény 700 - -
26. Nemzetközi szelvényezésű Gauss-Krüger vetületű topográfiai térkép 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:250 000 méretarányban szelvény 700    
27. Nemzetközi szelvényezésű UTM vetületű topográfiai térkép 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:250 000 méretarányban szelvény 750    
Megjegyzések:
a) Az ingatlan-nyilvántartási térképszelvényekről készített másolat díja a 21-1. tételtől a 22-3. tételig a díjtételek kétszerese.
b) A 22-23. tételszámok szerinti adatszolgáltatásnál, amennyiben a szelvény magassági ábrázolást is tartalmaz, a díjtételeket 20%-kal növelni kell.
c) A 21-23. tételszámok díjtételei függetlenek a szelvény méretétől és a szelvényen ábrázolt terület nagyságától; ha azonban a szelvényen ábrázolt terület nem éri el a szelvény 50%-át, akkor a díjtételt a hasznos terület %-ában kell felszámítani. Az így megállapított díj nem lehet kevesebb a 3. táblázat szerinti, azonos méretarányú térkép 1 dm 2-re számított díjánál.
d) A díjak nem tartalmazzák a térképnyomatok időközi változásokkal való kiegészítését.
e) Az állami földmérési alaptérkép változásokkal történő kiegészítése esetén egy vonalegységre (5 cm-nél nem hosszabb vonal) 80 Ft/vonalegység díjat kell megfizetni.
f) A 24-27. tételszám alatti térképek egyes elkülönített munkarészeiről készített másolatok szolgáltatásának díjait a 9. táblázat tartalmazza.
g) Az 1:10 000 méretarányú, talajtérképezés megalapozásához szükséges térképészeti alapadatok adatszolgáltatási díja egységesen 800 Ft/szelvény (1:10 000 méretarányú átnézeti térkép vagy földmérési topográfiai térkép tisztázati alapanyaga).
h) Földminősítési térkép teljes szelvény másolatáért a méretaránynak megfelelő díjtétel 60%-át kell megfizetni.
i) A viszonteladói, illetve bizományosi forgalmazás útján értékesítésre kerülő állami topográfiai és levezetett térképekre az adatszolgáltató a viszonteladónak legfeljebb 50% kedvezményt adhat.
j) Az adatszolgáltatás papír adathordozóra történik. Ettől eltérő adathordozóra történő adatszolgáltatás esetében a díjtételt 50%-kal növelni lehet.
k) A 26-27. tételszámok alatt megnevezett topográfiai térképek szolgáltatása esetén, ha azonos szelvényből legalább 5 példányt igényelnek, a szolgáltató legfeljebb 30% kedvezményt adhat.
l) A 26-27. tételszámok alatti adatokra az adatszolgáltató a térképszelvények forgalmától és a készletektől függően jogosult időszakos kedvezményt adni, melynek mértéke legfeljebb 50% lehet.
3. Másolat földmérési alaptérképek és nyilvántartási térképek meghatározott részéről, továbbá egyéb földmérési munkarészekről
Tételszám
adat megnevezése
Egység
Díjtétel (Ft)
31. Térképmásolat (helyszínrajz) egy belterületi, külterületi vagy különleges külterületi földrészletről
földrészlet
3 000
32. 1:4000 vagy ennél kisebb méretarányú térképről, 1:2000 (1:2880) méretarányú külterületi térképről
dm2
800
33. 1:1000 (1:1440), valamint 1:2000 (1:2880) méretarányú belterületi és különleges külterületi térképről
dm2
1 600
34-1. Földminősítési térképről
dm2
800
34-2. Földminősítési mintatér jegyzékről
db
300
35-1. Forgalomban lévő belterületi térkép mérési vázlatáról, mérési jegyzetéről, tömbrajzról
1 lap
1000
35-2. Forgalomban lévő külterületi, különleges külterületi sztereofotogrammetriai technológiával készített belterületi mérési vázlat
1 lap
600
36-1. Forgalomból kivont földmérési alaptérképről
dm2
200
36-2. Forgalomból kivont földmérési alaptérkép munkarészeiről
A/4 lap
200
37. Záradékolt ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkarészekről
A/4 lap
200
38. Egyéb földmérési munkarészek
A/4 lap
200
39. Utca, házszám, valamint a régi helyrajzi szám szerinti keresés és azonosítás
földrészlet
800
Megjegyzések:
a) A 31. tételszámú térképmásolat (helyszínrajz) adatszolgáltatási díjtétele magában foglalja az érintett földrészlet környezetének ábrázolását, és igény esetén a vonatkozó területi adatok feltüntetését is. Amennyiben a helyszínrajz (1 dm 2-en belül) több érintett földrészletet területi adattal együtt ábrázol, az adatszolgáltatási díj az első földrészletnél a teljes díjtétel, minden továbbinál az eredeti díj 50%-a.
b) A 32-33. tételszámok esetében a magasságot is ábrázoló térképekről készített másolat díjtételét 20%-kal növelni kell.
c) A 32-33. tételszámok szerinti adatszolgáltatási díj minimális mértéke az 1 dm 2-nek megfelelő díj.
d) Digitális adatokból előállított térképmásolat (helyszínrajz) esetében is az ezen táblázatban meghatározott díjat kell megfizetni. A térképmásolaton (helyszínrajzon) túl igényelt további digitális adatokért a 7. táblázatban meghatározott díjtételt kell alkalmazni.
e) A 32-33. és a 34-1. tételszámok esetében egy térképszelvényen belül a díj nem haladhatja meg a 2. számú táblázat ugyanazon méretarányú teljes szelvényre vonatkozó díj összegét, nyilvántartási térkép esetében pedig a 2. számú táblázat szerinti díj kétszeresét.
f) Az adatszolgáltatás papír adathordozóra történik. Ettől eltérő adathordozóra történő adatszolgáltatás esetében a díjtételt 50%-kal növelni lehet.
4. A földrészletek méréséhez, kitűzéséhez és megosztásához, valamint egyéb önálló ingatlanok alaprajzainak készítéséhez, módosításához szükséges adatok összevont díjtételei
Tételszám Az adat megnevezése A földrészlet területe Díjtétel (Ft/földrészlet)
41-1. Földrészlet(ek) határvonalának méréséhez, összevonásához, kitűzéséhez, valamint földrészlet megosztásához, szabályozásához, kisajátításához, közigazgatási, illetve fekvéshatár módosításához szükséges valamennyi adat    
41-11.   0-10ha-ig 4 000
41-12.   10hafelett-50ha-ig 8 000
41-13.   50 ha felett-100 ha-ig 9 000
41-2. Földrészlet(ek) en belüli mérések (épületfeltüntetési vázrajz, művelési ág változás, szolgalmi jog, egyéb önálló ingatlanok alaprajzai, stb.) elvégzéséhez szükséges valamennyi adat    
41-21.   0-10ha-ig 2 000
41-22.   10hafelett-50ha-ig 5 500
41-23.   50 ha felett-100 ha-ig 6 000
41-3. Ugyanaz mint 41-1., numerikus, vektoros, illetve digitális adatok esetében    
41-31.   0-10ha-ig 6 000
41-32.   10hafelett-50ha-ig 10 000
41-33.   50 ha felett-100 ha-ig 12 000
41-4. Ugyanaz mint 41-2., numerikus, vektoros, illetve digitális adatok esetében    
41-41.   0-10ha-ig 4 000
41-42.   10hafelett-50ha-ig 8 000
41-43.   50 ha felett-100 ha-ig 9 000
Megjegyzések:
a) Az összevont díjtételek a földminősítési térkép és az alappontok adatainak szolgáltatását is magukba foglalják.
b) A 41-11., 41-12. és 41-13., valamint 41-31., 41-32., 41-33. tételszám szerinti esetben egy településen és egy fekvésen belül egynél több, egymás mellett elhelyezkedő földrészlet egybefüggő kitűzéséhez, felméréséhez, több földrészlet együttes megosztásához, kisajátításhoz, közigazgatási-, illetve fekvéshatár módosításához (területátcsatolás) szükséges adatok díját a legnagyobb földrészletre 100%-kal, minden további földrészletre 50%-kal, összevonásnál a legnagyobb földrészletre 100%-kal, minden további földrészletre 20%-kal kell figyelembe venni.
c) 100 ha-nál nagyobb földrészlet esetén a táblázat 100 ha-ra vonatkozó díjtételét fel kell szorozni a ha/100 résszel három tizedes élességgel (pl. 125 ha 2112 m 2 terület díjtétele 41-13. esetében: 9000x1,252 = 11 268 Ft).
d) Szolgalmi jog, illetve egyéb jog vagy tény bejegyzéséhez szükséges vázrajz készítéséhez a 41-21.- 41-23., illetve a 41-41.- 41-43. tételszámot kell alkalmazni úgy, hogy az adatok díját a legnagyobb földrészletre 100%-kal, minden további földrészletre 20%-kal kell figyelembe venni. Amennyiben a szolgalmi, illetve egyéb jog vagy tény bejegyzése a teljes földrészletet érinti, a bejegyzéshez változási vázrajzot készíteni nem kell.
e) Termőföld más célú hasznosításával összefüggő, illetve több földrészletet érintő, de a természetben egybefüggő ültetvény művelési ág változási vázrajzának elkészítésénél a díjat az egymás mellett fekvő teljes földrészletekre a d) pont szerint, a megosztásra kerülő földrészlet(ek) re a 41 11.-41-13., illetve 41-31.-41-33. tételszámok szerint kell kiszámítani. Ha egy munkán belül mindkét eset előfordul, úgy a külön-külön számított díjak összegét kell megfizetni.
f) Az adatszolgáltatás grafikus és numerikus adatok esetén papír adathordozón történik. Digitális adatállományokból való adatszolgáltatás esetén a térkép kinyomtatásáért a díjat 20%-kal növelni lehet.
5. Légi- és űrfelvételek, távérzékelt adatok szolgáltatásának adatszolgáltatási díja, valamint a mérőkamarás fényképezéssel kapcsolatos hatósági eljárás díjai
Tételszám A szolgáltatás megnevezése Egység Díjtétel (Ft)
51-1. Mérőkamarával készített fekete-fehér légifénykép, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző öt éven belül készült db 3 900
51-2. Ugyanaz mint 51-1., ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző öt évnél korábban készült db 2 000
51-3. Mérőkamarával készített színes vagy speciális légifénykép, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző öt éven belül készült db 8 400
51-4. Ugyanaz mint 51-3., ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző öt évnél korábban készült db 7 200
51-5. Nem mérőkamarával készült légifénykép felvétel 1300
52-1. Mérőkamarás légifényképezés végrehajtási folyamatának helyszíni ellenőrzése alkalom 23 000
52-2. Mérőkamarás légifelvétel titokvédelmi ellenőrzése felvétel 100
Megjegyzések:
a) Állami alapmunka végzés kivételével légifelvételről csak másolat adható ki.
b) 52-2. pont szerinti ellenőrzés során visszatartandó légifilm-negatívokról nyílt minősítésű másodnegatív szolgáltatásának díja: 720 Ft/felvétel.
c) Az igénylő a költségére beszerzett adatoknak az adatszolgáltató által harmadik félnek való forgalmazásából - előzetes megegyezés esetén - részesedhet.
d) A nagyfelbontású űrfelvételek, valamint távérzékelt adatok szolgáltatásáért fizetendő díjat a FÖMI Távérzékelési Központja, illetve a HM Zrínyi Nonprofit Kft. állapítja meg.
5a. Digitális légi távérzékelési adatbázisok igazgatási szolgáltatási díjai
TételszámA szolgáltatott adat (termék) megnevezéseEgységDíjtétel (Ft)
53-1.Légi távérzékeléssel készített légifelvételek, ha a felvétel az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben készült.db21 200 Ft
53-2.Légi távérzékeléssel készített légifelvételek, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző másodiktól ötödik évben készült.db11 000 Ft
53-3.Légi távérzékeléssel készített légifelvételek, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de tizedik éven belül készült.db5 600 Ft
53-4.Légi távérzékeléssel készített fekete-fehér légifelvételek, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző tizedik éven túl készült.db4 300 Ft
53-5.Légi távérzékeléssel készített színes légifelvételek, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző tizedik éven túl készült.db5 900 Ft
53-6.Légi távérzékeléssel készített légifelvételek nagyításának szolgáltatása papír hordozóradb8 000 Ft
54-1.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben készült és az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2 területről történikkm24 000 Ft
54-2.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben készült és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de kevesebb, mint 30 000 km2 területről történikkm23 600 Ft
54-3.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben készült és az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de kevesebb, mint 50 000 km2 területről történikkm23 200 Ft
54-4.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben készült és az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de kevesebb, mint 70 000 km2 területről történikkm22 800 Ft
54-5.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben készült és az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történikkm22 400 Ft
54-6.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2 területről történikkm23 500 Ft
54-7.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de kevesebb, mint 30 000 km2 területről történikkm23 200 Ft
54-8.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de kevesebb, mint 50 000 km2 területről történikkm22 800 Ft
54-9.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de kevesebb mint 70 000 km2 területről történikkm22 400 Ft
54-10.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történikkm22 100 Ft
54-11.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült és az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2 területről történikkm23 000 Ft
54-12.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de kevesebb, mint 30 000 km2 területről történikkm22 700 Ft
54-13.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült és az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de kevesebb, mint 50 000 km2 területről történikkm22 400 Ft
54-14.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült és az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de kevesebb, mint 70 000 km2 területről történikkm22 100 Ft
54-15.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült és az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történikkm21 800 Ft
54-16.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült és az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2 területről történikkm22 500 Ft
54-17.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de kevesebb, mint 30 000 km2 területről történikkm22 200 Ft
54-18.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült és az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de kevesebb, mint 50 000 km2 területről történikkm22 000 Ft
54-19.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült és az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de kevesebb, mint 70 000 km2 területről történikkm21 700 Ft
54-20.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült és az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történikkm21 500 Ft
54-21.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2 területről történikkm21 100 Ft
54-22.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de kevesebb, mint 30 000 km2 területről történikkm2900 Ft
54-23.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de kevesebb, mint 50 000 km2 területről történikkm2800 Ft
54-24.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de kevesebb, mint 70 000 km2 területről történikkm2700 Ft
54-25.tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és 2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történikkm2600 Ft
Megjegyzés: Az 54-1-54-25. sorokban szereplőektől eltérő műszaki paraméterekkel rendelkező vagy eltérő fájl formátumban szolgáltatandó, az adatbázisban szereplő adatok nem szolgáltathatóak állami alapadatként.
6. Adatfelhasználási díj a nyilvántartási, térinformatikai és tervezési rendszerek állami alapadat tartalmáért
Tételszám
Megnevezés
Egység
Díjtétel (Ft/év/ha)
61. Az 1:10 000 méretaránynál nagyobb méretaránynak megfelelő adattartalmú nyilvántartási, térinformatikai és tervezési rendszerek állami alapadat tartalmának használatáért fizetendő díj
hektár
 
61-1.  
5 000 ha-ig
20
61-2.  
5 001-20 000 ha-ig
15
61-3.  
20 001-60 000 ha-ig
10
62. 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép vagy azok tisztázati munkarészei
km2
Ft/év/km2
62-1.  
24 km2
100
62-2.  
25-2 400 km2
50
62-3.  
2 401-24 000 km2
25
62-4.  
24 001 km2 fölött
10
Megjegyzés:
a) A táblázat 61-1.-61-3. díjtételeit sávosan és közigazgatási egységenként, a 62-1.-62-4. díjtételeit sávosan kell alkalmazni.
b) Analóg és digitális közműnyilvántartás esetében a díjat a település közmű alaptérképének és szakági helyszínrajza területének alapján külön-külön kell megállapítani.
c) A közműnyilvántartási térkép munkarészeinek szolgáltatási díját a szolgáltatást végző szervezet a közművek üzemeltetőivel közösen állapítja meg. A díj tartalmazza a szolgáltatáshoz szükséges költségeket és az e táblázat alapján évente fizetendő adatfelhasználási díjat is, melyet e rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatónak kell megfizetnie.
d) A nyilvántartási és térinformatikai rendszerek aktualizálása érdekében a járási hivatal által időközben átvezetett jogerős változásokért a 3. számú táblázat, digitális adatok esetében a 7., illetve a 8. számú táblázat szerinti díjat kell megfizetni.
7. Adatszolgáltatás digitális adatállományból
Tételszám Az adat megnevezése Egység Díjtétel (Ft)
7-1. Strukturált részletpontok pont  
7-11. 500 pontig   80
7-12. 500 pont fölött 1500 pontig   40
7-13. 1500 pont fölött 10 000 pontig   20
7-14. 10 000 pont fölött 50 000 pontig   10
7-15. 50 000 pont fölött   5
7-2. Strukturált magassági részletpontok, földminősítési térkép adatai pont 20
7-3. Földrajzinév-tár adataiból történő adatszolgáltatás rekord  
73-1. 1000 rekordig (névcikk) 40
73-2. 1000 rekord felett   20
74. Transzformációs paraméterek   1200
Megjegyzések:
a) A táblázat díjtételeit közigazgatási egységenként külön kell kezelni, és sávosan kell alkalmazni.
b) Az ingatlan-nyilvántartás adataiban történő változást eredményező földmérési munkák végzéséhez szükséges adatok díját a 4. táblázat alapján kell megállapítani.
c) A díjtételbe a gépi adatszolgáltatás gépidő költsége beleértendő. A díjtétel a szolgáltatáson kívül más gépi feldolgozást nem tartalmaz.
d) A 7-1. és 7-2. tételszámok esetében államilag még át nem vett adatállományok szolgáltatásánál a díjtétel 95%-át, az ilyen adatállomány államilag átvett adatállományra történő lecseréléséért a teljes díj 5%-át kell fizetni. A nem hiteles adatokra is az állami alapadatokra vonatkozó előírások az érvényesek.
e) A korábban megvásárolt teljes adatállomány időközi változásokkal való kiegészítése a változásokat tartalmazó teljes adatállományra történő lecseréléssel is megoldható. Ebben az esetben a fizetendő díjat a változott adatállomány/teljes adatállomány százalékában kell megállapítani.
f) A 74. tételszám szerint szolgáltatott transzformációs együtthatót az adatigénylő az adott területen (egy körzeten belül egy településre) minden további munkájához felhasználhatja.
g) Az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez a rendelkezésre álló vektoros adatállományokat kell felhasználni és ezen táblázat díjtételeit kell alkalmazni.
h) A Magyar Közigazgatási Határok adatbázisából történő, cm élességű koordináták szolgáltatása esetén a jelen táblázat díjtételeit kell alkalmazni.
8. Adatszolgáltatás DAT adatbázisból
Tételszám Az adat megnevezése Egység Díjtétel (Ft)
8-1. Strukturált részletpontok pont  
8-11. 500 pontig   150
8-12. 500 pont fölött 5 000 pontig   120
8-13. 5 000 pont fölött 10 000 pontig   90
8-14. 10 000 pont felett   65
Megjegyzések:
a) A táblázat díjtételeit településenként külön kell kezelni, és sávosan kell alkalmazni.
b) Az ingatlan-nyilvántartás adataiban történő változást eredményező földmérési munkák végzéséhez szükséges adatok díját a 4. táblázat 41-3. és 41-4. tételek alapján kell megállapítani.
c) A díjtételbe a gépi adatszolgáltatás gépidő költsége beleértendő. A díjtétel a szolgáltatáson kívül más gépi feldolgozást nem tartalmaz.
d) Az államilag még át nem vett adatállományok szolgáltatásánál a díjtétel 95%-át, az ilyen adatállomány államilag átvett adatállományra történő lecseréléséért a teljes díj 5%-át kell fizetni. A nem hiteles adatokra is az állami alapadatokra vonatkozó előírások az érvényesek.
e) A korábban megvásárolt teljes adatállomány időközi változásokkal való kiegészítése a változásokat tartalmazó teljes adatállományra történő lecseréléssel is megoldható. Ebben az esetben a fizetendő díjat a változott adatállomány/teljes adatállomány százalékában kell megállapítani.
9. Másolat topográfiai térképek tisztázati munkarészekről
Tételszám Az adat megnevezése és mennyiségi egysége Síkrajz + névrajz Vízrajz Domborzatrajz Színfelbontás Összesen (Ft)
9-1. 1:10 000 méretarányú topográfiai térképszelvény 26 000 8 000 34 000 10 000 78 000
9-2. 1:25 000 méretarányú topográfiai térképszelvény 36 000 10 000 47 000 10 000 103 000
9-3. 1:50 000 méretarányú topográfiai térképszelvény 44 000 10 000 54 000 10 000 118 000
9-4. 1:100 000 méretarányú topográfiai térképszelvény 52 000 10 000 62 000 10 000 134 000
9-5. 1:200 000 méretarányú topográfiai térképszelvény 100 000 12 000 120 000 12 000 244 000
9-6. 1:250 000 méretarányú topográfiai térképszelvény 130 000 15 000 150 000 15 000 310 000
Megjegyzések:
a) A fizetendő díjak területarányosan csökkennek, ha a szelvény területét a rajz nem tölti ki.
b) Tíz évnél régebbi felmérésű szelvény esetén a síkrajzra, a vízrajzra és a színfelbontásra vonatkozó díjak 30-30%-kal csökkenthetők, a domborzatrajz díjtételére kedvezmény nem adható.
c) Ha a tisztázati rajzokról még nem készült nyomdai másolat, a FÖMI Központi Adattára az összmásolatról fénymásolatot szolgáltathat.
d) A másolatok sokszorosítása esetén a 9-1. tételtől a 9-6. tételig felsorolt díjakon felül a melléklet 10. pontjában meghatározott díjakat - a munka megkezdése előtt - kell fizetni.
10. Adatfelhasználási díjak sokszorosított térképek kiadásához
Az állami alapadatok felhasználásával készített térképek kiadásához az adatfelhasználás engedélyezéséhez az alábbi díjakat kell megfizetni:
Tételszám
Az állami alapadatokból készült kiadvány méretaránya, a méretaránynak megfelelő tartalmi sűrűséggel
Területi egység
Adatfelhasználási díj (Ft)
10-1. 1:9 000-nél nagyobb
Természetbeni 1 km2
3000
10-2. 1:9 000-1:15 999
Természetbeni 1 km2
350
10-3. 1:16 000-1:24 999
Természetbeni 1 km2
165
10-4. 1:25 000-1:31 999
Természetbeni 1 km2
80
10-5. 1:32 000-1:59 999
Természetbeni 1 km2
30
10-6. 1:60 000-1:109 999
Természetbeni 1 km2
10
10-7. 1:110 000-1:199 999
Természetbeni 1 km2
5
10-8. 1:200 000-1:399 999
Természetbeni 1 km2
3
10-9. 1:400 000-1:500 000
Természetbeni 1 km2
1
Megjegyzések:
a) A másolatok sokszorosítását az 1:10 000 méretarányú állami topográfiai térképszelvény felhasználása esetén az FVM engedélyezi. Az adatfelhasználás módjáról és feltételeiről a FÖMI-vel szerződést kell kötni.
b) Az 1:25 000 és kisebb méretarányú állami topográfiai térképszelvény felhasználását a honvédelmi miniszter képviseletében az MH GEOSZ vezetője engedélyezi. Az adatfelhasználás módjáról és feltételeiről a HM Zrínyi Nonprofit Kft.-vel kell szerződést kötni.
c) A térképek kiadásához az adatfelhasználás engedélyeztetésénél e rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
d) A térképmű ismételt, változatlan alapadat tartalmú kiadása esetében a változatlan utánnyomás tényét a térképen fel kell tüntetni.
e) Megváltoztatott tartalmú térképek kiadása új eljárásnak minősül.
f) Domborzatrajzot tartalmazó kiadvány esetén a vonatkozó díjtételt 20%-kal növelni kell.
g) Digitális formában történő forgalmazásért a vonatkozó díjtételt 50%-kal növelni kell.

2. számú melléklet a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelethez

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjai

A záradékolást megelőző ingatlanügyi hatósági vizsgálat díja:
1. Földrészlet határvonalának változása esetén összesen:
a)
Összevonás esetén (a föld-  
részletek számától függet-  
lenül) 2 000 Ft
b) Megosztás esetén  
2-5 földrészletig 2 500 Ft
6-10 földrészletig 3 500 Ft
11-30 földrészletig 6 000 Ft
31-50 földrészletig 7 500 Ft
51-100 földrészletig 11 000 Ft
100 földrészlet fölött 11 000 Ft+100 Ft/ földrészlet
A földrészletek száma alatt a változás utáni földrészletek száma értendő. A földrészletek számának megállapításakor egy vázrajzon belül egy elszámolási egységnek a közvetlenül egymás mellett fekvő földrészleteket kell érteni. A nem összefüggő földrészletek külön elszámolási egységet képeznek.
2. Földrészleten belüli épület és egyéb létesítmények feltüntetése, valamint egyéb önálló ingatlanok alaprajzainak vizsgálata esetén:
a) új, változott vagy megszüntetendő és egyéb létesítmény vonatkozásában 800 Ft/létesítmény;
b) egyéb önálló ingatlanok alaprajzainak vonatkozásában 800 Ft/egyéb önálló ingatlan;
c) egy megszüntetett és egy új épület esetében csak egyszeri
vizsgálati díjat kell megfizetni.
3. Művelési ág változás esetén:  
a) 5 új alrészletig 400 Ft/alrészlet
b) minden további új alrészlet után 100 Ft/alrészlet
4. A munkarészek vizsgálati díjaként az 1-3. pontok szerinti díjak összeadódnak. Az újra záradékolásra benyújtott vázrajzok újbóli vizsgálatáért a vizsgálati díj 50%-át kell megfizetni. Az újra záradékolás csak változatlan kiinduló adatok esetén végezhető el.
5. Közigazgatási és fekvéshatárok módosítása (területátcsatolás) esetén teljes földrészletek átcsatolásánál - a földrészletek számától függetlenül - a vizsgálati díj 2500 Ft. Amennyiben a területátcsatolás földrészletek megosztásával, épületek feltüntetésével és művelési ág változtatással is együtt jár - a teljes földrészletek után járó 2500 Ft-on túl - az érintett földrészletek után az 1-3. pontok szerinti vizsgálati díjat is meg kell fizetni.
6. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő megvalósulási munkarészek, illetve több földrészletet érintő, de egybefüggő ültetvény művelési ág változási vázrajzának vizsgálati díját az 5. pontban leírtak szerint kell megfizetni.
7. Egy, illetve több földrészletet érintő összefüggő szolgalmi jog, illetve egyéb jog vagy tény bejegyzéséhez készített vázrajz vizsgálati díja
a)
egy földrészlet után 500 Ft/földrészlet
b) minden további földrészlet után 150 Ft/földrészlet

3. számú melléklet a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelethez

Földmérési és térképészeti adatok igénylése

................../............... iktatószám

......................................................... az adatszolgáltató megnevezése
Alulírott kérem, hogy a(z) ............................................................. település .............................................. hrsz.-ú földrészletről a következő adatokat, hitelesítve vagy hitelesítés nélkül* kiszoláltatni szíveskedjenek. Az adatok igénylése*: -hatósági célra, -földmérési célra: = változási vázrajz készítéséhez = kitűzéshez = digitalizáláshoz = egyéb földmérési célra, és pedig .................................................... -egyéb célra, és pedig ..................................................................... célra történik. A megbízó neve és címe: ......................................................................................... Az igényelt adatok: Kelt: ........................................................., ...................... év ...................... hó ................. nap
 

.................................................................................... igénylő Lakcíme/székhelye: ...................................................

Jogosultságra vonatkozó megjegyzés: ................................................................................................................. A fent felsoroltakat átvettem: Kelt: ........................................................., ...................... év ...................... hó ................. nap
 

.................................................................................... átvevő

* A megfelelő rész aláhúzandó vagy kitöltendő!

4. számú melléklet a 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelethez

 

A

B

 

Név

Számlaszám

1.Földmérési és Távérzékelési Intézet

10032000-01474527-00000000

2.Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00300960-00000000

3.Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00301071-00000000

4.Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00321127-00000000

5.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00302814-00000000

6.Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00302515-00000000

7.Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00302649-00000000

8.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00301617-00000000

9.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00301813-00000000

10.Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00302089-00000000

11.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00301820-00000000

12.Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00301428-00000000

13.Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00302106-00000000

14.Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00302247-00000000

15.Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00301112-00000000

16.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00302261-00000000

17.Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00302436-00000000

18.Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00301507-00000000

19.Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00301569-00000000

20.Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00303004-00000000

21.Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301208-00000000

22.Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.

10023002-00286040-00000017

23.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

10032000-00286576-00000017

Szolgáltatásaink mobil eszközökön is elérhetőek!

OptiJUS

OptiJUS Android-on OptiJUS iOS-en