Céginformációs szolgáltatások Big Data

Cégellenőrző szolgáltatás

Cégellenőrző szolgáltatás

A Cégellenőrző szolgáltatásban egyszerűen nézhet utána, hogy van-e valamilyen követelés vagy fizetésképtelenségi eljárás az adott gazdálkodó szervezettel szemben a rendszerben.

Ajánlatkérés
Cégjegyzék, cégadatbázis
A szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, „egy csokorba gyűjtve” céglekérdezéseket kínál és az ezekre vonatkozó összes hivatalosan elérhető negatív és pozitív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben.
 
Adóslisták lehívása nem lehetséges, csak egyedi lekérdezések végezhetőek. Az adatbázis jelenleg több mint 436 ezer cégre tartalmaz valamilyen negatív vagy pozitív információt.
 
A rendszer a bejelentett követeléseket négy kategóriában jeleníti meg:
   
Fennálló követelések (negatív információ)
 
 • Az adós gazdálkodó szervezet által teljes bizonyító erejű magánokiratban elismert, lejárt tartozás.
 • Választott bíróság által az adós gazdálkodó szervezet tekintetében jogerősen megítélt követelés (ide értve a fizetési meghagyásos eljárást is).
 • A hitelező kérelmére az adós gazdálkodó szervezettel szemben a bíróság által jogerősen elrendelt felszámolási eljárásban a hitelező által a bírósághoz benyújtott kérelemben megjelölt követelés összege.

Megszüntetésre irányuló eljárás (negatív információ)
 
 • Felszámolási eljárás
 • Kényszertörlési eljárás
 • Végelszámolási eljárás
 • Hivatalból törlési eljárás

Vitatható követelések (negatív információ)
 
 • Ügyfél által bejelentett lejárt számlatartozások

Egyéb információk
 
 • Csoportos áfaalany (A csoportos adóalanyiság egy választható és csak az általános forgalmi adózás tekintetében érvényes adóalanyi formáció. A csoportban résztvevő tagok önálló forgalmi adóalanyisága megszűnik és a csoportos adóalanyiság időszakában a tagok együttesen minősülnek egy csoportazonosító számmal rendelkező adóalanynak.)
 • NAIH határozat (A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági határozatai és végzései.)
   
Negatív információ
 
 • Csődeljárás;
 • Végrehajtási eljárás alatt áll (Cégjegyzékben bejegyzett Cégközlönyben közzétett és/vagy NAV honlapon közzétéve);
 • NAV kétféle adóslistáján való szereplés (180 napon túli, 100 millió Ft feletti adótartozás adósok listája, Jelentős adóhátralékosok listája);
 • Törölt adószáma van (Cégjegyzékben bejegyzett Cégközlönyben közzétett és/vagy NAV honlapon közzétéve);
 • Gazdasági Versenyhivatal elmarasztaló döntés született a cég ellen;
 • Munkaügyi és/vagy munkavédelmi jogsértést elkövető a cég;
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás volt a cég ellen (általában fogyasztóvédelmi bírság).
 • Biztosítási intézkedés (A biztosítási intézkedés elrendelésének célja annak megakadályozása, hogy az adós a végrehajtás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja. Biztosítási intézkedés akkor rendelhető el, ha például a követelés olyan határozaton alapul, amelynek alapján egyébként végrehajtási lapot lehetne kiállítani, de erre azért nincs lehetőség, mert a határozat még nem jogerős, vagy nem előzetesen végrehajtható, illetőleg a határozat jogerős ugyan, de a teljesítési határidő még nem telt le. Ugyancsak biztosítási intézkedés rendelhető el az olyan követelés érdekében, amely iránt belföldi bíróságnál házassági vagyonjogi keresetet indítottak, vagy pedig egyéb keresetet indítottak, s egyúttal a követelés létrejöttét, mennyiségét és lejártát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolták.)
 • Vagyonrendezési eljárás (A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V törvény 119. § - 124. §-a alapján kérelemre vagy hivatalból vagyonrendezési eljárásnak van helye, ha utóbb olyan vagyontárgy kerül elő, melynek azóta már törölt cég volt a tulajdonosa, vagy korlátolt felelősségű társaságban üzletrésszel rendelkező tag jogutód nélkül úgy szűnt meg, hogy üzletrészéről nem rendelkeztek, ideértve a végelszámolási és felszámolási eljárást is, ha az előkerült vagyontárgyról az eljárásokban rendelkezés nem történt.)
 • Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató (Az állami adóhatóság a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak az adatait, akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek.)
 • Áfa bevallást be nem nyújtó adózó (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 266. § l) pont alapján az állami adó- és vámhatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi azoknak az adózóknak az adatait, akik áfa-bevallási kötelezettségüknek több mint két - egymást követő, a rá irányadó - bevallási időszakon keresztül nem tesznek eleget.)
 • Büntetőjogi intézkedés
 • Súlyos jogsértést elkövető webáruházat üzemeltető vállalkozás (Azon, súlyos jogsértést elkövető webáruházat üzemeltető vállalkozás, ahol a webáruház jogsértő magatartását a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, vagy a bíróság jogerősen megállapította.)
 • Nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózó (Az állami adó- és vámhatóság 2018.01.01-től külön nyilvánosságra hozza a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül azokat, akik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.)
 • BMH jogerős közrendvédelmi bírság (A munkáltatók, fogadó szervezetek részére a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatban kiszabható közrendvédelmi bírságok, amelyeket az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szab ki.)
   
Pozitív információ
 
 • Kiemelt adózó;
 • Köztartozásmentes adózó;
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági pozitív listán szerepel (Azoknak a vállalkozásoknak a névsora, amelyeknél három országos vizsgálati program során sem talált semmilyen rendellenességet a hatóság, a megelőző egy évben pedig nem alkalmaztak velük szemben szankciót, illetve nem volt megalapozott panasz ellenük);
 • Engedélyezett gazdálkodó (Európai Uniós közösségi vámszabályozási törvény alapján nyilvántartott pozitív EU lista. A listára azon vállalatok kerülhetnek fel, amelyek vámhatósági engedéllyel rendelkeznek, igazolták fizetőképességüket, és betartják az irányadó biztonsági előírásokat. Ha egy tagország kiállít egy ilyen igazolást, azt a többi tagország elismeri, és ezzel jelentősen egyszerűsödik egy másik tagállamban folytatott tevékenységéhez szükséges engedélyek kiadása).
 • Kormányhatározat stratégiai partnerségről (Magyarország Kormánya és magyarországi nagybefektetők közötti megállapodás. A megállapodások célja, hogy elősegítsék a beruházásokat, növeljék a magyar beszállítók arányát, és K+F együttműködésre ösztönözzenek.)
 • Kiemelt jelentőségű gazdasági szervezet (A csődtörvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó szervezet, amelynek működése többek között nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, energiabiztonsági, energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal való ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, vagy a lakosság távhőszolgáltatással vagy más közműszolgáltatással való ellátása szempontjából kiemelt vállalkozásnak tekinthető. Azok a cégek is ebbe a kategóriába kerülhetnek, amelyek nemzetgazdasági szempontból jelentős projekteket valósítanak meg, vagy amelyek a törvény által meghatározott országos közfeladatot látnak el.)
 • Megbízható adózó (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 261. § alapján az állami adó- és vámhatóság honlapján közzéteszi a minősítési eljárásban megbízható adózónak minősített adózók nevét, adószámát.)

A lekérdezés során az adós gazdálkodó szervezetről az alábbi adatok ismerhetőek meg:
Cégnév, székhely, cégjegyzékszám vagy adószám, a számla kiállításának dátuma és lejárata (eljárások esetén a közzététel dátuma), valamint az adatrendszerbe történő bekerülésének dátuma és az egyes követelések bruttó összege.
 
A követelés-adatbázis frissítése naponta (hitelezők bejelentései, felszámolási eljárások), hetente (egyéb eljárások, minősített adózók), illetve alkalmanként (NAV lista - negyedévente, munkaügyi jogsértést elkövető foglalkoztatók és köztartozásmentes adózók- havonta) történik.

 
Kérjen árajánlatot!

Vegye fel a kapcsolatot velünk, az árajánlatkérő űrlap segítségével, és kezdje el használni az Opten rendszerét Ön is!


 
icon_rendezveny icon_sajtoszoba icon_szakertoanyagok