Adatkezelési tájékoztató

Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatója

I.Tartalomjegyzék

I.      Tartalomjegyzék
II.     A Tájékoztató célja
III.    Az adatkezelő megnevezése
IV.    Értelmező rendelkezések
V.     Adatkezelési jogalapok
VI.    Az adatkezelés elvei
VII.   A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatás
VII.1.          Céginformációs adatok
VII.2.          Hírlevél
VII.3.          Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel
VII.4.          Webáruház ügyfeleinek adatai
VII.5.          IP-cím és eseménynapló
VII.6.          Rendszerazonosító (felhasználónév és jelszó)
VII.7.          Sütik (cookie-k) és webanalitikai eszközök alkalmazása
VII.8.          Ügyfél adatok
VII.9.          Telefonhívások és elektronikus levelek
VII.10.         Panaszügyintézés
VII.11.          ESG nyilatkozat
VIII.   Tájékoztatás az érintetti jogokról
VIII.1.         Hozzáféréshez való jog
VIII.2.         Helyesbítéshez való jog
VIII.3.         Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
VIII.4.         Korlátozáshoz való jog
VIII.5.         Adathordozhatósághoz való jog
VIII.6.         Tiltakozáshoz való jog
VIII.7.         Hozzájárulás visszavonásához való jog
VIII.8.         Panasz benyújtásának joga
IX.   Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók listája

II. A Tájékoztató célja

 1. Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) útján ad részletes tájékoztatást a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.
 2. A Tájékoztató az átláthatóság elvét szem előtt tartva közérthetően és világosan fogalmazza meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat.
 3. Az Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatos tevékenysége elsődlegesen az alábbi kiemelt jogszabályokon alapul:
 1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: GDPR),
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.).

III. Az adatkezelő megnevezése

 1. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
név:                             OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:                      1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Gateway Office Park, 1. torony, 4. emelet
nyilvántartó:                  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám:          Cg. 01-09-367756
adószám:                     12012187-2-41
telefon:                        +36-1/222-31-30
e-mail:                          opten@opten.hu
honlap:                        www.opten.hu
 1. Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdése alapján az nem kötelező.

IV. Értelmező rendelkezések

 1. A Tájékoztatóban – összhangban a vonatkozó jogszabályokkal – az alábbi fogalmak a következő értelemben használatosak:
 1. érintett: személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 3. különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 4. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 5. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, így különösen az Adatkezelő, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, az adatfeldolgozó igénybevételéhez az érintett hozzájárulására nincs szükség, azonban az adatfeldolgozó személyéről az érintettet tájékoztatni kell;
 8. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 9. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 10. érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 11. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 12. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 13. felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 1. A Tájékoztatóban használt, az 6. pontban külön meg nem határozott fogalmakon a 3. pontban megjelölt jogszabályok szerinti fogalmakat kell érteni.

V. Adatkezelési jogalapok

 1. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait azért kezeli, mert az adatkezeléshez megfelelő jogalappal rendelkezik, amelyek az alábbiak lehetnek:
 1. szerződés teljesítése: a személyes adat kezelése a szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére a szerződéses kapcsolat létrehozásának érdekében szükséges (pl.: ügyfél neve és e-mail címe szükséges a próbajelszó kiküldéséhez);
 2. jogi kötelezettség teljesítése: a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.: munkavállaló adóazonosító jele);
 3. jogos érdek: az Adatkezelő vagy harmadik fél (aki nem az érintett) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés, abban az esetben, ha ezen érdekkel szemben az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogai nem élveznek elsőbbséget (pl.: a nyilvános cégjegyzéki adatnak minősülő ügyvezető nevének, lakóhelyének, adószámának kezelése);
 4. az érintett hozzájárulása: amennyiben a fenti jogcímeken történő adatkezelés egyike sem áll fenn, úgy az Adatkezelő az adatkezelési cél ismeretében az érintett által adott kifejezett hozzájárulás alapján kezelhet személyes adatot (pl.: ügyfél neve és e-mail címe szükséges a hírlevélre történő feliratkozáshoz).
 1. Az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt jogalapokon kívüli jogalapokon nem kezel személyes adatot.

VI. Az adatkezelés elvei

 1. Mivel a természetes személyeknek a személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog, a természetes személyek személyes adatai következetes és magas szintű védelmének biztosítása érdekében az Adatkezelő maradéktalanul tiszteletben tartja a jogszabályi előírásokat és a tevékenységét különösen alábbi alapelvek figyelembevételével – átlátható és szabályozott keretek között – végzi.
 2. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végzi.
 3. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, azokat nem kezeli ezen célokkal össze nem egyeztethető módon.
 4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és az adatkezelés csak a szükséges mértékre korlátozódik.
 5. Az Adatkezelő mindent elkövet annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
 6. Az Adatkezelő a személyes adatok tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak jogszabályban biztosított esetben kerül sor.
 7. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

VII. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatás

VII.1. Céginformációs adatok
A jelen fejezet tartalmazza a személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a céginformációs szolgáltatásai keretében kezel és tesz hozzáférhetővé az ügyfelei számára.

VII.1.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.
 1. Az Adatkezelő a céginformációs szolgáltatásai keretében kizárólag olyan személyes adatokat tesz hozzáférhetővé, amelyek nyilvánosan elérhetőek, és az Adatkezelő szolgáltatásaitól függetlenül is teljeskörűen megismerhetőek (túlnyomó részben közhiteles nyilvántartásokból), ezáltal is biztosítva, hogy a szolgáltatások ne okozhassanak érdeksérelmet az érintettek számára.
 2. Annak érdekében, hogy a kezelt adatok könnyen áttekinthetőek legyenek, azok az érintettek személye alapján csoportosításra kerültek az alábbiak szerint:
 1. cégnyilvántartásban szereplő cégekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyek;
 2. civil szervezetekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyek;
 3. egyéni vállalkozók;
 4. ügyvédek.
 1. A cégnyilvántartásban szereplő cégekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok:
 • cégek esetében cégjegyzésre jogosult vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében cégjegyzésre jogosult anyja születéskori vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében cégjegyzésre jogosult lakcíme;
 • cégek esetében cégjegyzésre jogosult születési ideje;
 • cégek esetében cégjegyzésre jogosult adóazonosító jele;
 • cégek esetében cégjegyzésre jogosult képviseletének módja;
 • cégek esetében tag vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében tag anyja születéskori vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében tag lakcíme;
 • cégek esetében tag születési ideje;
 • cégek esetében könyvvizsgáló vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében könyvvizsgáló anyja születéskori vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében könyvvizsgáló lakcíme;
 • cégek esetében felügyelőbizottsági tag vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében felügyelőbizottsági tag anyja születéskori vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében felügyelőbizottsági tag lakcíme;
 • cégek esetében a természetes személy eltiltásának ténye és annak adatai;
 • cégek esetében az a tény, ha a cég képviseletére jogosult személynek, a cég minősített többséggel rendelkező tagjának, uralkodó tagjának korlátlan felelőssége megállapításra került a cég tartozásaiért;
 • cégek esetében a tag vagyoni hozzájárulására, közös tulajdonú üzletrészére, szavazati jogára vonatkozó adatok;
 • cégek esetében kézbesítési megbízott neve, anyja neve és címe;
 • cégek esetében tag vagyoni részesedésének megterhelése (pl.: lefoglalás, zálogjog, zár alá vétel);
 • Zrt. részvényes keresztneve és vezetékneve;
 • Zrt. részvényes anyja születéskori keresztneve és vezetékneve;
 • Zrt. részvényes lakcíme;
 • Zrt. részvényes befolyás mértéke/szavazatok száma;
 • tagi tulajdoni hányad / befolyás mértéke;
 • végső tulajdonosi információ;
 • cégek esetében könyvvizsgáló vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében könyvvizsgáló regisztrációs száma;
 • cégek esetében könyvvelő vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében könyvelő regisztrációs száma;
 • azon cégek száma, státusza és megjelölése, amely vonatkozásában a természetes személy a cégjegyzékben nyilvántartásra került;
 • a cégjegyzékben nyilvántartásra került természetes személy vonatkozásában kapcsolódó cégek és természetes személyek kapcsolatrendszere;
 • cégek esetében a cégjegyzékben nyilvántartásra került természetes személy vonatkozásában a természetes személyre vonatkozó cégjegyzéki adat hatályosságának kezdete és vége;
 • MSZID (a jelen pont szerinti egyes természetes személyek mint érintettek Adatkezelő által képzett azonosítója, amely egy kizárólag belső használatra képzett, informatikai, technikai jellegű célokat szolgáló azonosító, amely nem hozzáférhető);
 • Cég funkcionális vezető vezetékneve és keresztneve;
 • Cég funkcionális vezető beosztása;
 • Cég funkcionális vezető e-mail címe;
 • Cég funkcionális vezető telefonszáma.
 1. A civil szervezetekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok:
 • civil szervezet képviselőjének vezeték és keresztneve;
 • civil szervezet képviselőjének tisztsége;
 • civil szervezet képviselője képviseleti joga terjedelme;
 • civil szervezet képviselője képviseleti joga joggyakorlásának módja;
 • civil szervezet képviselője megbízásának időtartama;
 • civil szervezet képviselője megbízása megszűnésének időpontja;
 • civil szervezet képviselője megbízása megszűnésének tényleges időpontja.
 1. Az egyéni vállalkozókra mint érintettekre vonatkozó személyes adatok:
 • egyéni vállalkozó vezeték és keresztneve;
 • egyéni vállalkozó alapítás dátuma;
 • egyéni vállalkozó székhely cím;
 • egyéni vállalkozó telephely;
 • egyéni vállalkozó adószáma (1-8 karakter);
 • egyéni vállalkozó főtevékenység TEAOR kódja, megnevezése;
 • egyéni vállalkozó KSH száma;
 • egyéni vállalkozó NAV által közzétett létszámadata;
 • egyéni vállalkozó állapot jelzés (működő/megszűnt/szüneteltet);
 • egyéni vállalkozó szüneteltetés kezdete és vége;
 • egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenység kezdete/vállalkozói tevékenység vége;
 • egyéni vállalkozó egyéb önálló vállalkozói tevékenységek (övtj. jegyzékkód alapján);
 • egyéni vállalkozó nyilvántartási szám (amennyiben elérhető);
 • egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvány sorszáma (amennyiben elérhető);
 • egyéni vállalkozó árbevétel kategória;
 • egyéni vállalkozó létszám kategória.
 1. Az ügyvédekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok (a jelen tájékoztatóban az ügyvéd kifejezés összefoglaló jellegű, azon értelemszerűen – a megjelölt adat nyilvános elérhetőségének a függvényében – érteni kell az ügyvédek mellett az alkalmazott ügyvédeket, ügyvédjelölteket, ügyvédi asszisztenseket, kamarai jogtanácsosokat, jogi előadókat, európai közösségi jogászokat, alkalmazott európai közösségi jogászokat, illetve külföldi jogi tanácsadókat):
 • ügyvéd kamarai azonosítója;
 • egyéni ügyvéd adószáma (1-8 karakter);
 • ügyvéd vezeték és keresztneve;
 • ügyvéd e-mail címe;
 • ügyvéd állapota (aktív / inaktív / törölt);
 • ügyvéd tevékenység formája (pl.: ügyvédjelölt, egyszemélyes ügyvédi iroda, stb.);
 • ügyvéd kamara tagsága (melyik kamara tagja);
 • ügyvéd szakterülete (amennyiben elérhető).
VII.1.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).
 1. A céginformációs adatok vonatkozásában az adatkezelés célja: az Adatkezelő részéről céginformációs szolgáltatás nyújtása az ügyfelei részére; jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke.
 2. A jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le (a fenti adatokra, illetve azoktól különállóan az MSZID vonatkozásában) azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 3. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 4. A céginformációs adatokra vonatkozó érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy az adatkezelés tárgyát minden esetben nyilvános adatok képezik, amelyek az Adatkezelő szolgáltatásától függetlenül, azon kívüli forrásokból is megismerhetőek.
 5. Az MSZID-vel kapcsolatos különálló érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy az azonosító – a további céginformációs adatoktól eltérően – egy kizárólag belső használatra képzett, informatikai, technikai jellegű célokat szolgáló, naponta változó azonosító; amelyre szükség van az egyes szolgáltatások biztosításához és amelyet az Adatkezelő nem hoz nyilvánosságra, és nem tesz hozzáférhetővé más személyek részére.
VII.1.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.
 1. Az MSZID kivételével valamennyi adat nyilvánosan hozzáférhető forrásból származik. Az MSZID forrása maga az Adatkezelő (aki ezen azonosítót képzi).
 2. A cégnyilvántartásban szereplő cégekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok forrása (az MSZID kivételével) a Cégközlöny, a cégnyilvántartás részét képező cégiratok, közzétett pénzügyi beszámolók, valamint (a funkcionális vezetőre vonatkozó adatok tekintetében) az érintettel kapcsolatban álló cég nyilvánosan elérhető honlapja.
 3. A civil szervezetekkel kapcsolatban lévő egyes természetes személyekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok forrása a www.birosag.hu honlapon elérhető adatbázis.
 4. Az egyéni vállalkozókra mint érintettekre vonatkozó személyes adatok forrása a Központi Statisztikai Hivatal, valamint a www.nyilvantarto.hu honlapon elérhető adatbázis.
 5. Az ügyvédekre mint érintettekre vonatkozó személyes adatok forrása: az Országos Ügyvédi Nyilvántartás.
VII.1.4. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.
 1. Az adatok tárolására a céginformációs adatok tekintetében minden esetben addig kerül sor, amíg az adatkezelés céljai fennállnak, amíg az adatkezelést jogszabály meg nem tiltja, illetve – tekintettel arra, hogy az adatok kezelésére az Adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor – az érintett eredményes tiltakozásáig.
 2. A fentieket kiegészítve, a funkcionális vezetőkre vonatkozó adatok tárolására addig kerül sor, amíg az adatok nyilvánosan elérhetőek.
VII.1.5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.1.6. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.
 1. A céginformációs adatok címzettjei (az MSZID kivételével) az Adatkezelő céginformációs szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelei, illetve mindezen szolgáltatások felhasználói.
 2. Az MSZID-t az Adatkezelő nem közli más személyekkel, az egy kizárólag belső használatra képzett azonosító.
VII.1.7. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.1.8. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő kérésére adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelhetik a személyes adataikat.
 1. A megrendeléshez kapcsolódó bankkártyás fizetéshez harmadik fél szolgáltatót használunk (OTP Mobil Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), akinek a bankkártyás fizetés lebonyolítása, ügyfélszolgálati segítségnyújtás, tranzakciók visszaigazolása,a felhasználók védelme és az esetleges  csalás ellenőrzése érdekében továbbítjuk az érintettek www.opten.hu oldal felhasználói adatbázisában tárolt, alábbi személyes adatait:  név/cégnév, honos ország, megye, cím, számlázási adatok, telefonszám és e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos további információk a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthetőek meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff. A megjelölt adatok fentiek szerinti továbbítását az érintettek a jelen Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszik.
   
VII.1.9. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.
 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 1. minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 2. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.2. Hírlevél
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a hírlevél szolgáltatással összefüggésben kezel.

VII.2.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.
 1. Az Adatkezelő a hírlevelek vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • a hírlevélre feliratkozó személy vezetékneve és keresztneve;
 • a hírlevélre feliratkozó személy e-mail címe.
VII.2.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).
 1. Az adatkezelés célja valamennyi adat tekintetében az Adatkezelő részéről hírlevél szolgáltatás nyújtása a hírlevélre feliratkozó személyek részére.
 2. Az adatkezelés valamennyi adat tekintetében az érintett, azaz a hírlevélre feliratkozó személy hozzájárulásán alapul.
VII.2.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.
 1. Valamennyi adat forrása a hírlevélre feliratkozó személy (érintett).
VII.2.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.
 1. Az adatkezelés teljes mértékben önkéntes, az érintett a személyes adatokat nem köteles megadni az Adatkezelő részére, azonban az adatok megadásának hiányában a hírlevél szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.
 2. Annak érdekében, hogy az érintett nevében illetéktelen személy ne tudjon az érintett adataival a hírlevélre feliratkozni, a feliratkozást az érintettnek meg kell erősítenie az általa megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintással.
VII.2.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.
 1. Az Adatkezelő az érintett adatait a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig tárolja.
 2. A hírlevélről való leiratkozás az alábbi módokon lehetséges:
 • a hírlevélben található linkre kattintással;
 • az opten@opten.hu címre – a hírlevélre történt feliratkozáskor megadott e-mail címről – küldött elektronikus levélben;
 • az Adatkezelő székhelyére küldött levélben.
VII.2.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.2.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.
 1. A személyes adatok címzettek részére történő közlésére nem kerül sor.
VII.2.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.2.9. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.
 1. Az Adatkezelő a hírlevelek kiküldése céljából adatfeldolgozót vesz igénybe, amelynek elérhetősége itt található.
VII.2.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.
 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 1. minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jog;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jog.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.3. Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a www.opten.hu honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel (azaz a visszahívás, próbajelszó és ajánlat kérése, illetve közvetlen e-mail küldése) vonatkozásában kezel.

VII.3.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.
 1. Az Adatkezelő a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • visszahívást kérő neve;
 • visszahívást kérő telefonszáma;
 • próbajelszót kérő neve;
 • próbajelszót kérő telefonszáma;
 • próbajelszót kérő e-mail címe;
 • ajánlatkérő neve;
 • ajánlatkérő telefonszáma;
 • ajánlatkérő e-mail címe;
 • közvetlen e-mailt küldő neve;
 • közvetlen e-mailt küldő e-mail címe.
VII.3.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).
 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi táblázatban rögzített célokból és jogalapokon kezeli.
adat megnevezése adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
visszahívást kérő neve információnyújtás az érintett hozzájárulása a visszahívás elintézésig, illetve amennyiben a visszahívás alapján további intézkedésekre van szükség, úgy ezen intézkedések megtételéig, az ügy lezárásáig; illetve a hozzájárulás visszavonásáig
visszahívást kérő telefonszáma információnyújtás az érintett hozzájárulása a visszahívás elintézésig, illetve amennyiben a visszahívás alapján további intézkedésekre van szükség, úgy ezen intézkedések megtételéig, az ügy lezárásáig; illetve a hozzájárulás visszavonásáig
próbajelszót kérő neve szolgáltatás kipróbálása lehetőségének a biztosítása;
közvetlen üzletszerzés
a szolgáltatás kipróbálása lehetőségének a biztosítása vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése;
a közvetlen üzletszerzés vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása
a próbajelszó érvényességének lejártáig;
a közvetlen üzletszerzés vonatkozásában a hozzájárulás visszavonásáig
próbajelszót kérő telefonszáma információnyújtás;
közvetlen üzletszerzés
az érintett hozzájárulása a próbajelszó érvényességének lejártáig; illetve a hozzájárulás visszavonásáig
próbajelszót kérő e-mail címe szolgáltatás kipróbálása lehetőségének a biztosítása;
közvetlen üzletszerzés
a szolgáltatás kipróbálása lehetőségének a biztosítása vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése;
a közvetlen üzletszerzés vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása
a próbajelszó érvényességének lejártáig;
a közvetlen üzletszerzés vonatkozásában a hozzájárulás visszavonásáig
ajánlatkérő neve ajánlatkérés teljesítése a szerződés teljesítése az ajánlat érvényességi ideje alatt; amennyiben létrejön a szerződés, úgy az ügyfél adatainak a kezelésére vonatkozó szabályok szerinti időtartamig
ajánlatkérő telefonszáma ajánlatkérés teljesítése az érintett hozzájárulása az ajánlat érvényességi ideje alatt; illetve a hozzájárulás visszavonásáig; amennyiben létrejön a szerződés, úgy az ügyfél adatainak a kezelésére vonatkozó szabályok szerinti időtartamig
ajánlatkérő e-mail címe ajánlatkérés teljesítése a szerződés teljesítése az ajánlat érvényességi ideje alatt; amennyiben létrejön a szerződés, úgy az ügyfél adatainak a kezelésére vonatkozó szabályok szerinti időtartamig
közvetlen e-mailt küldő neve információnyújtás az érintett hozzájárulása a visszahívás elintézésig, illetve amennyiben a visszahívás alapján további intézkedésekre van szükség, úgy ezen intézkedések megtételéig, az ügy lezárásáig
közvetlen e-mailt küldő e-mail címe információnyújtás az érintett hozzájárulása a visszahívás elintézésig, illetve amennyiben a visszahívás alapján további intézkedésekre van szükség, úgy ezen intézkedések megtételéig, az ügy lezárásáig

VII.3.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.
 1. Valamennyi adat forrása az érintett.
VII.3.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.
 1. Az adatok megadása önkéntes, minden esetben az érintett döntésétől függ, azonban az adatok megadása nélkül kapcsolatfelvételre nincs lehetőség.
VII.3.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.
 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat az „adatkezelés célja, jogalapja” cím alatt található táblázatban megjelölt időtartamig tárolja.
VII.3.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.3.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.
 1. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel mint címzettekkel.
VII.3.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.3.9 Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.
 1. Az Adatkezelő az értékesítés területén, a kapcsolatfelvétel céljának a teljesítéséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek elérhetősége itt található.
VII.3.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.
 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 1. minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.4. Webáruház ügyfeleinek adatai
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a webáruház ügyfeleinek adatai körében kezel.

VII.4.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.
 1. Az Adatkezelő a webáruház ügyfeleinek adatai körében az alábbi személyes adatokat kezeli:
 1. a webáruház eseti megrendelőjének:
 • vezetékneve és keresztneve;
 • e-mail címe;
 • telefonszáma;
 • címe;
 1. a webáruházban regisztrált személy:
 • vezetékneve és keresztneve;
 • e-mail címe (amely egyben felhasználónév is);
 • jelszava;
 • telefonszáma;
 • címe.
VII.4.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).
 1. Az Adatkezelő az eseti megrendelő személyes adatait az alábbi táblázatban rögzített célokból és jogalapokon kezeli.
adat megnevezése adatkezelés célja(i) adatkezelés jogalapja(i) adatkezelés időtartama(i)
vezetéknév és keresztnév elsődlegesen: szolgáltatásnyújtás
másodlagosan: közvetlen üzletszerzés
harmadlagosan: számviteli kötelezettségek teljesítése (számvitel, adózás, iratmegőrzés)
elsődlegesen: szerződés teljesítése
másodlagosan: érintett hozzájárulása
harmadlagosan: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
A szerződés megszűnésétől számított 8 évig, illetve az elévülés végéig.
Hozzájárulás esetén visszavonásig.
e-mail cím elsődlegesen: szolgáltatásnyújtás
másodlagosan: közvetlen üzletszerzés
elsődlegesen: szerződés teljesítése
másodlagosan: érintett hozzájárulása / Adatkezelő jogos érdeke
A szerződés megszűnésétől számított 8 évig, illetve elévülés végéig.
A közvetlen üzletszerzés vonatkozásában tiltakozásig, hozzájárulás esetén visszavonásig.
telefonszám közvetlen üzletszerzés érintett hozzájárulása Hozzájárulás visszavonásáig.
cím elsődlegesen: szolgáltatásnyújtás
másodlagosan: számviteli kötelezettségek teljesítése (számvitel, adózás, iratmegőrzés)
elsődlegesen: szerződés teljesítése
másodlagosan: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
A szerződés megszűnésétől számított 8 évig, illetve az elévülés végéig.
 1. Az Adatkezelő a regisztrált személy személyes adatait az alábbi táblázatban rögzített célokból és jogalapokon kezeli azzal, hogy amennyiben a regisztrált személy a regisztráció útján eseti megrendelést tesz, úgy személyes adataira, az eseti megrendelés során megadott adatok körében, az eseti megrendelőre vonatkozó fenti táblázat az irányadó.
adat megnevezése adatkezelés célja(i) adatkezelés jogalapja(i) adatkezelés időtartama(i)
vezetéknév és keresztnév elsődlegesen: szolgáltatásnyújtás
másodlagosan: közvetlen üzletszerzés
elsődlegesen: szerződés teljesítése
másodlagosan: érintett hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig.
e-mail cím elsődlegesen: szolgáltatásnyújtás
másodlagosan: közvetlen üzletszerzés
elsődlegesen: szerződés teljesítése
másodlagosan: érintett hozzájárulása / Adatkezelő jogos érdeke
Hozzájárulás esetén visszavonásig, közvetlen üzletszerzés esetén tiltakozásig.
jelszó szolgáltatásnyújtás érintett hozzájárulása Hozzájárulás visszavonásáig.
telefonszám közvetlen üzletszerzés érintett hozzájárulása Hozzájárulás visszavonásáig.
cím szolgáltatásnyújtás érintett hozzájárulása Hozzájárulás visszavonásáig.
 1. A jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata érdekében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le az e-mail címek vonatkozásában, annak biztosítása érdekében, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 2. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 3. Az e-mail címekre mint adatokra vonatkozó érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy az Adatkezelő minden esetben különös gonddal jár el annak érdekében, hogy az érintettek számára a legrelevánsabb – az általuk igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódó, rájuk nézve előnyös – ajánlatok kerüljenek megküldésre, így alacsony a valószínűsége az adatkezelés kockázata bekövetkezésének, továbbá az esetlegesen bekövetkezendő kockázat következményeinek súlyossága is igen alacsony szintű, így az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés útján való bevételszerzéséhez fűződő alapvető érdeke elsőbbséget élvez az érintett alapvető jogaival és szabadságaival szemben.
VII.4.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.
 1. Valamennyi adat forrása az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló személy.
VII.4.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.
 1. A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, azonban elmaradása esetén (a telefonszám kivételével) a szolgáltatás nem teljesíthető. A telefonszám megadásának elmaradása semmiféle következménnyel nem jár.
VII.4.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.
 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat az „Adatkezelés célja, jogalapja” című pontban található táblázatokban megjelölt időtartamig tárolja.
VII.4.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.4.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.
 1. Az eseti megrendelő vezetékneve, keresztneve és címe az Adatkezelő részéről a jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében továbbításra kerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.
 2. Termék rendelése esetén az eseti megrendelő vezetékneve, keresztneve e-mail címe, telefonszáma és címe továbbításra kerül az eseti megrendelést teljesítő jogi személy, illetve a kiszállítást végző futárszolgálat részére, amelyek elérhetősége itt található.
 3. Amennyiben az érintett bankkártya használatával fizet, úgy vezetékneve és keresztneve a fizetés lebonyolítása érdekében továbbításra kerül a fizetést lebonyolító szolgáltató részére, amelyek elérhetősége itt található.
VII.4.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.4.9. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.
 1. Az eseti megrendelő vezetékneve, keresztneve és címe tekintetében az Adatkezelő a számviteli, adózási kötelezettség teljesítése érdekében (könyvelés) adatfeldolgozót vesz igénybe, amelynek elérhetősége itt található.
VII.4.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.
 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 1. minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 2. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot az eseti megrendelő és a regisztrált személy e-mail címe esetében;
 3. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jogot az eseti megrendelő címének kivételével.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.5. IP-cím és eseménynapló
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a szolgáltatásait igénybe vevő személy online tevékenysége következtében kezel.

VII.5.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.
 1. Az Adatkezelő a szolgáltatásai igénybevétele során rögzíti:
 1. az igénybevételhez használt elektronikus eszközhöz tartozó IP-címet;
 2. az érintett által az Adatkezelő szolgáltatásainak használata keretében végzett tevékenységeket, illetve az abból történt lekéréseket (a továbbiakban: Eseménynapló).
VII.5.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).
 1. Az adatkezelés célja az IP-címek tekintetében az adatbiztonság növelése, az Adatkezelő és az ügyfelei közötti szerződés teljesítése és a statisztikai adatelemzés. Az adatkezelés célja az Eseménynapló tekintetében az adatbiztonság növelése és a statisztikai adatelemzés.
 2. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, továbbá ezen felül az IP-címek tekintetében az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése.
 3. Az IP-címek és az Eseménynapló tekintetében a jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 4. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 5. Az érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy a szerződéses jogviszonyban álló Adatkezelő és ügyfele közös érdeke az Adatkezelőt terhelő szerződéses kötelezettségek teljesítése és annak bizonyíthatósága, a szolgáltatás kiegyensúlyozottsága valamint az adatbiztonság növelése. Az Adatkezelő szolgáltatásainak jellegéből fakadóan az érintettel kapcsolatban személyes adatokra csak közvetett módon lehet következtetni, ezért az Adatkezelő IP-címek és az Eseménynapló kezeléséhez fűződő érdeke megelőzi az érintettek érdekeit, jogait. Az érdekmérlegeléskor az Adatkezelő releváns körülményként kezelte azt a tényt is, hogy a kezelt adatokat nem hozza nyilvánosságra, és az adatfeldolgozón kívül nem teszi hozzáférhetővé más személyek részére.
VII.5.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.
 1. Valamennyi adat forrása az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló személy.
VII.5.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.
 1. A kezelt adatok megadása az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele érdekében kötelező, azok hiányában nem érhető el a szolgáltatás.
VII.5.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.
 1. Az adatok tárolásának időtartama terheléselosztó és webkiszolgáló naplóbejegyzés (log) esetében 3 hónap, egyebekben az adat keletkezésétől számított 5 év, jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig.
VII.5.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.5.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.
 1. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel mint címzettekkel.
VII.5.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.5.9. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.
 1. Az Adatkezelő a naplóbejegyzések elemzése (logelemzés) céljából adatfeldolgozót vesz igénybe, amelynek elérhetősége itt található.
VII.5.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.
 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 1. minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 2. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.6. Rendszerazonosító (felhasználónév és jelszó)
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő az online felületei regisztrációhoz kötött részeinek elérhetősége érdekében kezel.

VII.6.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.
 1. Az Adatkezelő azon szolgáltatásainál, amelyek regisztrációhoz kötöttek, az Adatkezelő felhasználónévből és jelszóból álló rendszerazonosítóval azonosítja be az ügyfeleit. Ennek megfelelően az ezen célból kezelt adatok köre az alábbiakra terjed ki:
 1. online felhasználónév (a továbbiakban: Felhasználónév);
 2. online jelszó (a továbbiakban: Jelszó).
VII.6.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).
 1. Az adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő ügyfelei részére. A Felhasználónév tekintetében az adatkezelés másodlagos célja statisztikai adatelemzés.
 2. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az ügyfelei közötti szerződés teljesítése.
VII.6.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.
 1. Az adatok forrása a Felhasználónév tekintetében az Adatkezelő, tekintettel arra, hogy a Felhasználóneveket az Adatkezelő állítja elő.
 2. Amennyiben a Jelszót az Adatkezelő állítja elő, úgy az adat forrása az Adatkezelő, amennyiben a Jelszót az érintett állítja elő, úgy az adat forrása az érintett.
VII.6.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.
 1. A Felhasználónév és – amennyiben a Jelszót az Adatkezelő képezte – a Jelszó tekintetében az adatszolgáltatás önkéntessége és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye nem értelmezhető, tekintettel arra, hogy azt az Adatkezelő képzi.
 2. A Jelszó tekintetében – amennyiben az adat forrása az érintett – az adatszolgáltatás kötelező, annak hiányában az érintett által igényelt szolgáltatás nem vehető igénybe.
VII.6.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.
 1. Az adatok kezelésének időtartama a szerződés megszűnésétől számított 5 év.
 2. Az adatkezelés időtartama a kötelmi igények érvényesítésére nyitva álló általános elévülési szabályokra tekintettel került meghatározásra.
VII.6.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.6.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.
 1. Az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy részére a kezelt adatokat.
VII.6.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.6.9. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.
 1. A kezelt adatok vonatkozásában az Adatkezelő nem veszi igénybe adatfeldolgozó közreműködését.
VII.6.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.
 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 1. minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.7. Sütik (cookie-k) és webanalitikai eszközök alkalmazása
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő sütik, illetve webanalitikai eszközök keretében kezel.

VII.7.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.
 1. A jelen pontban felsorolt adatok csak akkor minősülnek személyes adatnak, ha azok egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók az adott természetes személy azonosítására.
adat megnevezése adat leírása, magyarázata adatkezelés célja tiltás következménye adatkezelés időtartama
PHPSESSID - OPTEN saját munkamenet süti PHP session azonosító, kódolt karakterhalmaz, ami alapján a felhasználót megtalálja az oldal, böngésző adatok. A felhasználó azonosítása. A szolgáltatás korlátozottan érhető el. A süti keletkezésétől számított 9 óra, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
SERVERID - OPTEN saját munkamenet süti Szerver azonosító: Adatkezelő szervereitől érkezik a böngészőbe az azonosító, amint megnyitja az oldalt. A szerver teljesítményének optimális elosztása. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 9 óra, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
www_opten - OPTEN saját munkamenet süti PHP session kódolt tartalom: session azonosító, IP cím, böngésző adatok, utolsó oldalmegnyitás, felhasználó azonosító, oldal nyelve, adminisztrátorként jelentkezett-e be. A felhasználó azonosítása. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 9 óra, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
cookie_caution - OPTEN saját munkamenet süti Cookie figyelmeztetés elfogadása (böngésző link kattintás). Annak nyilvántartása, hogy a felhasználó elfogadta-e a cookie kezelési nyilatkozatot. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 6 hónap.
* _gat - Google Analytics idegen süti adatküldés késleltetése a google szervernek Statisztikai adatgyűjtés. Nincs következménye. A süti keletkezésétől számított 1 perc.
* _ga süti - Google Analytics idegen süti felhasználók észlelése Statisztikai adatgyűjtés. Nincs következménye. A süti keletkezésétől számított 2 év.
* _gid süti - Google Analytics idegen süti felhasználók észlelése Statisztikai adatgyűjtés. Nincs következménye. A süti keletkezésétől számított 24 óra.
PHPSESSID - OPTEN saját webshop munkamenet süti PHP session azonosító, kódolt karakterhalmaz, ami alapján a felhasználót megtalálja az oldal, böngésző adatok. A felhasználó azonosítása. A szolgáltatás korlátozottan érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
SERVERID - OPTEN saját webshop munkamenet süti Szerver azonosító: Adatkezelő szervereitől érkezik a böngészőbe az azonosító, amint megnyitja az oldalt. A szerver teljesítményének optimális elosztása. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
· mage-translation-storage - MAGENTO idegen süti Segíti a fordítást különböző nyelvekre. Különböző nyelvekre történő fordítás elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
· mage-translation-file-version - MAGENTO idegen süti Segíti a fordítást különböző nyelvekre. Különböző nyelvekre történő fordítás elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
·mage-cache-storage - MAGENTO idegen süti Segíti a gyorsítótárazását a böngésző tartalmaknak. Böngésző tartalmak gyorsító tárazásának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
· mage-cache-storage-section-invalidation - MAGENTO idegen süti Segíti a gyorsítótárazását a böngésző tartalmaknak. Böngésző tartalmak gyorsító tárazásának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
mage-cache-sessid - MAGENTO süti Segíti a gyorsítótárazását a böngésző tartalmaknak. A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
form_key - MAGENTO idegen süti űrlapoknál használt véletlenszerűen generált kód A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
CART - MAGENTO idegen süti felhasználó kosara A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
CATEGORY_INFO - MAGENTO idegen süti kategória információ oldalbetöltés gyorsításához A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
COMPARE - MAGENTO idegen süti felhasználó termék összehasonlításai A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
CUSTOMER - MAGENTO idegen süti felhasználó azonosítója kódolva A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
CUSTOMER_AUTH - MAGENTO idegen süti észleli, hogy a felhasználó bejelentkezett-e az oldalra A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
CUSTOMER_INFO - MAGENTO idegen süti kódolt felhasználó csoport azonosító A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
EXTERNAL_NO_CACHE - MAGENTO idegen süti észleli, hogy a gyorsítótárazás engedélyezve van-e A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
FRONTEND - MAGENTO idegen süti felhasználó session azonosító A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
GUEST-VIEW - MAGENTO idegen süti meghatározza, hogy a vendég felhasználó kezelheti-e a saját rendeléseit A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
LAST_CATEGORY - MAGENTO idegen süti utoljára megtekintett kategória A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
LAST_PRODUCT - MAGENTO idegen süti utoljára megtekintett termék A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
NEWMESSAGE - MAGENTO idegen süti új üzenet jelzése A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
NO_CACHE - MAGENTO idegen süti tárolja, hogy használható-e a gyorstárazás A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
PERSISTENT_SHOPPING_CART - MAGENTO idegen süti link tárolása, ami a felhasználó kosarához vezet A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
RECENTLYCOMPARED - MAGENTO idegen süti utoljára összehasonlított termékek A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
STF - MAGENTO idegen süti felhasználó termékei, amiket ismerősöknek küldött e-mailben A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
STORE - MAGENTO idegen süti felhasználó által választott nyelv és nézetek tárolása A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE - MAGENTO idegen süti tárolja, hogy a felhasználó engedélyezte-e a süti tárolását A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
VIEWED_PRODUCT_IDS - MAGENTO idegen süti utoljára megtekintett termékek A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
WISHLIST - MAGENTO idegen süti kívánságlista kódolva A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
WISHLIST_CNT - MAGENTO idegen süti kívánságlista tartalmának a mennyisége A webhely felhasználóbarát használatának elősegítése. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 3.600 másodperc, vagy bejelentkezett felhasználó esetén kijelentkezéskor törlődik.
* _utma - Google Analytics idegen süti vásárlók és munkamenetek tárolása Statisztikai adatgyűjtés. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 2 év.
* _utmb - Google Analytics idegen süti új látogatók érzékelése Statisztikai adatgyűjtés. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 30 perc.
* _utmc - Google Analytics idegen süti új vásárlók érzékelése Statisztikai adatgyűjtés. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől a böngésző bezárásáig.
* _utmz - Google Analytics idegen süti források a kampány tárolásához, ami megmondja, hogyan érte el a felhasználó a weboldalt Statisztikai adatgyűjtés. A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 6 hónap.
hotjar – idegen süti felhasználó egérmozgatása és -kattintása alapján készülő ún. hőtérkép előállítása, amely információt nyújt a felhasználó weboldalon tanúsított viselkedéséről Statisztikai adatgyűjtés A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el. A süti keletkezésétől számított 365 napig

A felhasználói igények, valamint a preferált oldalak azonosítása érdekében az Adatkezelő a következő analitikai eszközt használja: Hotjar Ltd cookie alapú szolgáltatása. A Hotjar Ltd. cookie alapú szolgáltatása a felhasználó egérmozgatása és -kattintása alapján készülő ún. hőtérkép előállítása, amely információt nyújt a felhasználó weboldalon tanúsított viselkedéséről, azonban ezen információkat  az Adatkezelő anonim módon látja, és kizárólag a weboldal felhasználói felülettervezésének és optimalizálásának céljára használja. A Hotjar szolgáltatása nem kezel személyes adatot. A Hotjar Ltd. az általa kezelt anonim, statisztikai célra gyűjtött adatokat az Európai Unió térségén belül található szerverein tárolja. Előfordulhat azonban, hogy a Hotjar Ltd. által gyűjtött adatok a Hotjar Ltd. Egyesült Államokban lévő szervereire kerülnek továbbításra, ezek az adattovábbítások azonban személyes adatokat nem érintenek.

A Hotjar Ltd. által elhelyezett cookie alkalmazása ellen Ön bármikor tiltakozhat. Tiltakozását az alábbi linken keresztül, az opt-out funkció választásával teheti meg: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy technikai okokból az opt-out cookie csak abban a böngészőben működik, amelyben Ön beállította. Amennyiben törli a sütiket vagy más eszközt / böngészőt használ, kérjük, hogy az opt-out cookie-t azon is állítsa be.

VII.7.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).
 1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő által üzemeltetett webhelyek és az azokon keresztül biztosított szolgáltatásai működésének biztosítása, az Adatkezelő által üzemeltetett webhelyek látogatóinak és az általuk – az Adatkezelő által üzemeltetett webhelyek eléréséhez – használt eszközöknek az azonosítása, az Adatkezelő által használt szerver teljesítményének optimális elosztása és az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások felhasználóbarát biztosítása. Az adatkezelés egyes sütikre vonatkoztatott konkrét célját a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázat tartalmazza.
 2. Az adatkezelés jogalapja a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázatban ·-tal jelölt esetekben a szerződés teljesítése, a *-gal jelölt esetekben az érintett hozzájárulása, egyéb esetekben pedig az Adatkezelő jogos érdeke.
VII.7.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.
 1. A kezelt adatok forrása az érintett (szolgáltatást felhasználó személy).
VII.7.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.
 1. Tekintettel arra, hogy az érintett az általa használt böngészőben szabadon beállíthatja, hogy mely sütik használatát engedélyezi, az adatszolgáltatás önkéntes, elmaradásának egyes sütikre vonatkoztatott következményeit a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázat „tiltás következménye” megnevezésű oszlopa tartalmazza.
VII.7.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.
 1. Az adatok kezelésének egyes sütikre vonatkoztatott időtartamát a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázat tartalmazza.
VII.7.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.7.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.
 1. Az adatok címzettek részére történő közlésére nem kerül sor.
VII.7.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.7.9. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.
 1. Az Adatkezelő a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázatban *-gal jelölt sütik tekintetében statisztikai adatgyűjtés céljából adatfeldolgozót vesz igénybe, amelynek elérhetősége itt található.
VII.7.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.
 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 1. minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 2. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot;
 3. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.8. Ügyfél adatok
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő az ügyfél adatok körében kezel.

VII.8.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.
 1. Az Adatkezelő az ügyfél adatok körében az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • az ügyfél vezetékneve és keresztneve;
 • az ügyfél, illetve az ügyfél kapcsolattartójának telefonszáma;
 • az ügyfél, illetve az ügyfél kapcsolattartójának e-mail címe;
 • az ügyfél születésének ideje és helye;
 • az ügyfél anyja neve;
 • az ügyfél címe;
 • az ügyfél kapcsolattartójának vezetékneve és keresztneve;
 • az ügyfél kapcsolattartójának beosztása.
VII.8.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).
 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi táblázatban rögzített célokból és jogalapokon kezeli.
adat megnevezése adatkezelés célja adatkezelés jogalapja adatkezelés időtartama
ügyfél vezetékneve és keresztneve szolgáltatásnyújtás, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing),
számviteli kötelezettségek teljesítése (számviteli, adózási, iratmegőrzési kötelezettség)
A szolgáltatásnyújtás vonatkozásában az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
A közvetlen üzletszerzés vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
A szerződés megszűnésétől számított 8 évig.
A közvetlen üzletszerzés vonatkozásában természetes személyek esetében a tiltakozásig.
ügyfél/kapcsolattartó telefonszáma A szolgáltatásnyújtás és a közvetlen üzletszerzés vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, illetve természetes személy előfizető nem nyilvános telefonszáma esetén az érintett hozzájárulása.
A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
Az érintett hozzájárulása esetén a hozzájárulás visszavonásáig, jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig, egyébként a szerződés megszűnésétől számított 8 évig.
Közvetlen üzletszerzés esetén a természetes személy esetében a hozzájárulás visszavonásáig, jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig.
ügyfél/kapcsolattartó e-mail címe A szolgáltatásnyújtás és a közvetlen üzletszerzés vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, illetve természetes személy előfizető esetén az érintett hozzájárulása.
A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
ügyfél születési helye és ideje követelés érvényesítés, illetve számviteli kötelezettségek teljesítése (számviteli, adózási, iratmegőrzési kötelezettség) A követelés érvényesítés vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
 
A követelés megszűnéséig, illetve elévüléséig.
Követelés hiányában a szerződés megszűnésétől számított 8 évig, jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig.
ügyfél anyja neve
ügyfél címe szolgáltatásnyújtás, illetve számviteli kötelezettségek teljesítése (számviteli, adózási, iratmegőrzési kötelezettség) Az szolgáltatásnyújtás vonatkozásában az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
A szerződés megszűnésétől számított 8 évig.
ügyfél kapcsolattartójának vezetékneve és keresztneve Az szolgáltatásnyújtás vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, illetve természetes személy előfizető esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
A szerződés megszűnésétől számított 8 évig, jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig.
ügyfél kapcsolattartójának beosztása A szolgáltatásnyújtás vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
A számviteli kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
 1. Az ügyfél, illetve kapcsolattartója telefonszáma, e-mail címe, az ügyfél vezetékneve, keresztneve, születési helye, születési ideje, anyja neve, valamint az ügyfél kapcsolattartójának vezetékneve, keresztneve és beosztása tekintetében a jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 2. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 3. Az érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az az adatkezelői érdek, hogy a szolgáltatásnyújtása körében kötött szerződésekkel összefüggésben az Adatkezelőnek az Ügyfelekkel folyamatosan kapcsolatot tudjon tartani, továbbá a szerződéseknek az Ügyfelek általi esetleges nemteljesítése esetén az őt jogosan megillető ellenértékeket a rendelkezésére álló jogi eszközökkel érvényesíthesse.
 4. A közvetlen üzletszerzés vonatkozásában továbbá kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy az adatkezelés nem kizárólag az Adatkezelő érdekeit szolgálja, hanem az előnyös az ügyfelek mint érintettek szempontjából is, hiszen ezen adatok kezelése lehetővé teszi az érintettek számára az Adatkezelő ajánlatainak megismerését. Az Adatkezelő minden esetben különös gonddal jár el annak érdekében, hogy az érintettek számára a legrelevánsabb – az általuk igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódó, rájuk nézve előnyös – ajánlatok kerüljenek megküldésre, így alacsony a valószínűsége az adatkezelés kockázata bekövetkezésének, továbbá az esetlegesen bekövetkezendő kockázat következményeinek súlyossága is igen alacsony szintű.
VII.8.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.
 1. Valamennyi adat forrása az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: Ügyfél).
VII.8.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.
 1. A személyes adatok megadása az ügyfél vezetékneve, keresztneve, címe, születési helye és ideje, továbbá az anyja neve vonatkozásában kötelező. Az ügyfél vezetéknevének, keresztnevének és címének megadása nélkül nem lehetséges a szolgáltatásnyújtás az Adatkezelő részéről, így ezen adatok megadása nélkül a szerződés nem jöhet létre. Az ügyfél születési helyének, idejének, valamint anyja nevének megadása nélkül pedig az Adatkezelő részéről meghiúsulhatna a szerződésből eredő esetleges követelés érvényesítése.
 2. Az ügyfél kapcsolattartójára vonatkozó személyes adatokat nem kötelező megadni az Adatkezelő részére és ezen adatok vonatkozásában az adatszolgáltatás elmaradása semmiféle következménnyel nem jár.
VII.8.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.
 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a fenti táblázatban megjelölt időtartamig tárolja.
VII.8.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.8.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.
 1. Az ügyfél vezetékneve, keresztneve és címe az Adatkezelő részéről a jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében továbbításra kerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.
VII.8.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.8.9. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.
 1. Az Adatkezelő a pályázati menedzsment szolgáltatás és az értékesítés területén, továbbá a számviteli kötelezettségei teljesítéséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek listája itt található.
VII.8.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.
 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 1. minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 2. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot;
 3. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.9. Telefonhívások és elektronikus levelek
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a telefonhívásokkal és az elektronikus levelekkel összefüggésben kezel.

VII.9.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.
 1. Az Adatkezelő a telefonhívások és az elektronikus levelek vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • kimenő telefonhívások hívásrekordja;
 • bejövő telefonhívások hívásrekordja;
 • az Adatkezelő által biztosított levelezőrendszer kimenő e-mail-jei (feladó, címzett, másolat, IP cím, tárgy, levéltörzs, melléklet);
 • az Adatkezelő által biztosított levelezőrendszer bejövő e-mail-jei (feladó, címzett, másolat, IP cím, tárgy, levéltörzs, melléklet).
VII.9.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).
 1. Az Adatkezelő valamennyi adatot a szerződés teljesítése, valamint közvetlen üzletszerzés céljából kezel.
 2. Az adatkezelés célja továbbá a kimenő és bejövő telefonhívások, valamint a kimenő e-mailek esetében az Adatkezelő részéről a munkavállalója munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében történő ellenőrzése.
 3. A kimenő és bejövő e-maileket ezenfelül az Adatkezelő adatbiztonsági célból is kezeli.
 4. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése; a közvetlen üzletszerzés, a munkavállalók ellenőrzése és az adatbiztonság céljából történő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
 5. Az adatok tekintetében a jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 6. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 7. Az érdekmérlegelés során a közvetlen üzletszerzés vonatkozásában kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy az adatkezelés nem kizárólag az Adatkezelő érdekeit szolgálja, hanem az előnyös az ügyfelek mint érintettek szempontjából is, hiszen ezen adatok kezelése lehetővé teszi az érintettek számára az Adatkezelő ajánlatainak megismerését. Az Adatkezelő minden esetben különös gonddal jár el annak érdekében, hogy az érintettek számára a legrelevánsabb – az általuk igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódó, rájuk nézve előnyös – ajánlatok kerüljenek megküldésre, így alacsony a valószínűsége az adatkezelés kockázata bekövetkezésének, továbbá az esetlegesen bekövetkezendő kockázat következményeinek súlyossága is igen alacsony szintű.
 8. A munkavállalók ellenőrzése vonatkozásában továbbá kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy a munkaviszonnyal (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal) összefüggő magatartással kapcsolatos adatok negatív következményt eredményezhetnek az érintett számára, azonban ez a saját érintetti magatartásra vezethető vissza, és e tekintetben az Adatkezelő jogszabályon, szerződésen és szabályzatokon alapuló jogai elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben.
 9. Az adatbiztonság céljából történő adatkezelés vonatkozásában továbbá kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy a rosszindulatú támadást intéző személy tekintetében az adatkezelés hátrányos, ugyanakkor az Adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell alkalmaznia a saját, valamint a munkavállalói és ügyfelei adatainak védelme érdekében, amely mind az Adatkezelő, mind a munkavállalói és ügyfelei szempontjából hasznos.
VII.9.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.
 1. Az adatok forrása a telefonhívások esetében a telefonáló személy (érintett), az e-mailek vonatkozásában az e-mail feladója.
VII.9.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.
 1. Az adatszolgáltatás mint az ügyfelek részéről történő kapcsolatfelvétel önkéntes, azonban az Adatkezelő részéről a telefonhívások és e-mailek vonatkozásában valamennyi – a fent rögzített adatok közül – rendelkezésre álló adat automatikus folyamatok során rögzítésre kerül: ebben az értelemben az adatszolgáltatás kötelező, mert az minden esetben automatikus következménye a telefonhívásnak/fogadásnak, illetve e-mail küldésnek, így nem történhet telefonhívás/fogadás, illetve e-mail küldés oly módon, hogy ne kerüljön sor az adatok kezelésére.  
VII.9.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.
 1. A kimenő és bejövő telefonhívások hívásrekordjait az Adatkezelő az ügyfélhez tartozó utolsó szerződés megszűnésétől számított Ptk. szerinti elévülési idő végéig, szerződés hiányában a munkaügyi ellenőrzés keretében 45 napig, közvetlen üzletszerzés esetében a tiltakozásig, jogos érdek esetében pedig az eredményes tiltakozásig tárolja.
 2. A bejövő e-maileket az Adatkezelő céges ügyben a beérkezéstől számított 5 évig, illetve jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig tárolja.
 3. A kimenő e-maileket az Adatkezelő az e-mail elküldésétől számított 5 évig, illetve jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig tárolja.
VII.9.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.9.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.
 1. A személyes adatok címzettek részére történő közlésére nem kerül sor.
VII.9.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.9.9. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.
 1. Az Adatkezelő a pályázati menedzsment szolgáltatás és az értékesítés területén adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek listája itt található.
VII.9.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.
 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 1. minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 2. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.10. Panaszügyintézés
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a hozzá érkezett panaszokkal kapcsolatban kezel.

VII.10.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.
 1. Az Adatkezelő a panaszügyintézés keretében az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • panaszos vezetékneve és keresztneve;
 • panaszos telefonszáma;
 • panaszos címe, e-mail címe.
VII.10.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).
 1. A panaszügyintézés keretében kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés célja: a panaszok kezelése, tájékoztatás nyújtása; jogalapja: az érintett hozzájárulása.
VII.10.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.
 1. Valamennyi adat forrása az érintett (panaszos).
VII.10.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.
 1. Az adatok megadása önkéntes, minden esetben az érintett döntésétől függ, azonban az adatok megadása nélkül a panaszügyintézésre, a megfelelő tájékoztatás megadására adott esetben nincs lehetőség.
VII.10.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.
 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz elintézéséig, a megfelelő tájékoztatás megadásáig, illetve az ügy lezárásáig tárolja.
VII.10.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.10.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.
 1. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel mint címzettekkel.
VII.10.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.10.9. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.
 1. A panaszügyintézés keretében kezelt adatok vonatkozásában az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
VII.10.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.
 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 1. minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.
VII.11. ESG nyilatkozat
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a már regisztrált vagy külön az ESG nyilatkozat kitöltése céljából regisztráló felhasználók által kitöltött ESG nyilatkozatokkal kapcsolatban kezel. A már regisztrált felhasználóknak az ESG nyilatkozat kitöltéséhez újabb regisztrációt készíteniük nem szükséges. Az ESG nyilatkozatot kitöltő felhasználók nevének és e-mail címének kezelésére vonatkozó tájékoztatást a VII.8. fejezet, a rendszerazonosítóinak kezelésére vonatkozó tájékoztatást a VII.6. fejezet tartalmaz.

VII.11.11. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.
 1. Az Adatkezelő az ESG nyilatkozat kitöltésével összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • a nyilatkozatot kitöltő vezetékneve és keresztneve (kezelésükre a VII.8. fejezet irányadó);
 • a nyilatkozatot kitöltő e-mail címe (kezelésére a VII.8. fejezet irányadó);
 • a nyilatkozatot kitöltő Felhasználóneve és Jelszava (kezelésükre a VII.6. fejezet irányadó);
 • az ESG nyilatkozat kitöltése során a nyilatkozatban rögzített információk.
VII.11.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).
 1. Az ESG nyilatkozatokkal összefüggésben kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés célja: az Adatkezelő részéről céginformációs szolgáltatás nyújtása az ügyfelei részére; jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke.
 2. A jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 3. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
VII.11.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.
 1. Valamennyi adat forrása az érintett (ESG nyilatkozatot kitöltő).
VII.11.4. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.
 1. Az adatok tárolására az ESG nyilatkozat kitöltése során a nyilatkozatban rögzített információk tekintetében minden esetben addig kerül sor, amíg az adatkezelés céljai fennállnak, amíg az adatkezelést jogszabály meg nem tiltja, illetve – tekintettel arra, hogy az adatok kezelésére az Adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor – az érintett eredményes tiltakozásáig.
 2. A regisztráció során megadott személyes adatoknak a törlése az ESG nyilatkozatot nem érinti, de a regisztráció törlését követően az ESG nyilatkozatban rögzített információk, mivel azonosítható természetes személyhez az Adatkezelő által már nem lesznek társíthatók, nem minősülnek személyes adatnak.
VII.11.5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.
VII.11.6. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.
 1. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel mint címzettekkel. A szolgáltatásnyújtás keretében az Adatkezelő az ESG nyilatkozatban rögzített információkat a kitöltő személy azonosítása és megjelölése nélkül, azaz mint nem személyes adatot használja fel.
VII.11.7. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.
 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.
VII.11.8. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.
 1. Az ESG nyilatkozatokkal összefüggésben kezelt adatok vonatkozásában az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
VII.11.9. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.
 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
a. minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
b. tekintettel arra, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés nem történik, a visszavonáshoz való jog nem gyakorolható.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.

VIII.Tájékoztatás az érintetti jogokról

VIII.1. Hozzáféréshez való jog
 1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és információt az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a személyes adatok kategóriáiról és az adatok forrásáról, a címzettekről, illetve, hogy történik-e automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is), valamint, hogy történik-e adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
VIII.2. Helyesbítéshez való jog
 1. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 2. Az Adatkezelő a helyesbítésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
VIII.3.Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
 1. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi esetekben:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen;
 5. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 6. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 1. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a 177. pontban leírtak alapján törölni köteles, minden észszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az ezen adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 2. A személyes adatok törlése megtagadható, ha az adatkezelés
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges,
 2. jogszabályi felhatalmazás alapján történik,
 3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.
 1. Az Adatkezelő a törlésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
VIII.4.Korlátozáshoz való jog
 1. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 1. Ha az adatkezelést korlátozzák, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével egyéb módon csak akkor lehet kezelni, ha
 1. az érintett hozzájárul, vagy
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy
 3. más személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
 4. közérdekéből szükséges.
 1. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
 2. Az Adatkezelő a korlátozásról tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
VIII.5.Adathordozhatósághoz való jog
 1. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő az érintett által hozzájárulás alapján vagy szerződés teljesítése érdekében rendelkezésre bocsátott személyes adatokat automatizált módon nem kezeli, az érintettet az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg.
VIII.6.Tiltakozáshoz való jog
 1. Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 2. Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek.
VIII.7.Hozzájárulás visszavonásához való jog
 1. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 2. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
VIII.8.Panasz benyújtásának joga
 1. Az Adatkezelő számára az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek a 4. pontban megjelölt székhely címre, illetve e-mail címre küldhetőek.
 2. Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, úgy az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely Magyarországon az alábbi szervezet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely:         1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím:         1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon:            +36 (1) 391-1400
Telefax:            +36 (1) 391-1410
Honlap:            http://naih.hu
E-mail:             ugyfelszolgalat@naih.hu
 1. Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, bírósági jogorvoslattal is élhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken (Fővárosi Törvényszék) kell megindítani, azonban az érintett a pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja.

IX. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók listája

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó elérhetősége Tevékenység
LINGUA Könyvelés Könyvelési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska,
Fehérvári utca 27.
könyvelés, számviteli, adózási kötelezettség teljesítése
Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1112 Budapest,
Budaörsi út 153.
hírlevél küldés
TENDER GYÁR Pályázati Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2131 Göd,
Mikszáth Kálmán utca 14.
pályázati menedzsment tevékenység
Majorosi Göngyvér
egyéni vállalkozó
1025 Budapest,
Mandula u. 33.
értékesítés
Krajnyák Zoltán
egyéni vállalkozó
4400 Nyíregyháza,
Selyem u. 35. 1. emelet 4. ajtó
értékesítés
Vida Béláné
egyéni vállalkozó
1202 Budapest,
Csallóköz 48
értékesítés
Csigai Szandra
egyéni vállalkozó
1202 Budapest,
Csanády utca 4/A 6. em 5. a
értékesítés
Solti Gabriella
egyéni vállalkozó
8800 Nagykanizsa,
Vöröshegyi u. 3031.
értékesítés
Németi Péter
egyéni vállalkozó
2366 Kakucs,
Rezeda utca 2
értékesítés
T&A Hungary Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság 1039 Budapest,
Szilke utca 7. fsz. 1.
értékesítés
TOPTECH Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság 2233 Ecser,
Mikla Pál utca 13.
értékesítés
Google Inc A600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA
statisztikai adatgyűjtés
OTP Mobil Korlátolt Felelősségű Társaság 1143 Budapest,
Hungária krt. 17-19.
bankkártyás fizetés lebonyolítása, ügyfélszolgálati segítségnyújtás, tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett csalás ellenőrzése


 

Budapest 2022. október 07

icon_rendezveny icon_sajtoszoba icon_szakertoanyagok